Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Xoves, 19 de outubro de 2017 Páx. 48781

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2017 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para realizar actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución do 8 de xuño de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 118, do 22 de xuño).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación, do 8 de xuño de 2017 (Diario Oficial de Galicia núm. 118, do 22 de xuño), convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de persoal técnico para realizar actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 19 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de valoración establecida no artigo 16 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 17.

Na súa virtude e atendendo á proposta que elaborou na sesión do 25 de setembro de 2017 a Comisión de Valoración establecida no artigo 16 das bases da Resolución do 8 de xuño de 2017, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para realizar actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución.

2. Denegar as solicitudes que acadaron unha puntuación inferior a 22 puntos mais aquelas de 22 puntos que non superaron o criterio de desempate descrito no artigo 16 da convocatoria, por non dispor de crédito suficiente para o seu financiamento. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

3. O importe total das axudas concedidas é 2.100.000 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se recollen no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2017 (€)

09.A3.561A.444.0

120.000

09.A3.561A.470.0

1.610.000

09.A3.561A.480.0

370.000

Total

2.100.000

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 25 da resolución de convocatoria.

6. Para xustificar a subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 25 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2017

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I
Relación de solicitudes concedidas
(ordenadas por aplicación orzamentaria e número de expediente)

Nº de expediente

Entidade

NIF

Trab. nº

Total axuda (€)

Aplicación orzamentaria

Réxime de minimis (Regulamento (UE) 1407/2013)

001_IN848C_2017/1738007

Bahía Software, S.L.U.

B15682594

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

002_IN848C_2017/1748611

Innopack Systems, S.L.

B36429389

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

003_IN848C_2017/1755213

Neuronal Innovation Control, S.L.

B70463641

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

004_IN848C_2017/1794520

Orionis Smart Water Networks, S.L.

B94145885

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

004_IN848C_2017/1794520

Orionis Smart Water Networks, S.L.

B94145885

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

004_IN848C_2017/1794520

Orionis Smart Water Networks, S.L.

B94145885

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

004_IN848C_2017/1794520

Orionis Smart Water Networks, S.L.

B94145885

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

004_IN848C_2017/1794520

Orionis Smart Water Networks, S.L.

B94145885

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

005_IN848C_2017/1856771

Flything Technologies, S.L.

B70510813

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

7

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

8

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

9

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2017/1858792

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

10

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

1

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

2

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

3

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

4

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

5

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

6

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

7

10.000

09.A3.561A.480.0

008_IN848C_2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

9

10.000

09.A3.561A.480.0

009_IN848C_2017/1860969

Parkapp, S.L.

B27789726

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

7

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

8

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

9

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2017/1861035

Xesol I Mas D Mas I, S.L.

B94068343

10

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

011_IN848C_2017/1861786

Benza Energía, S.L.

B70221445

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

013_IN848C_2017/1864530

Universidade de Vigo

Q8650002B

2

10.000

09.A3.561A.444.0

013_IN848C_2017/1864530

Universidade de Vigo

Q8650002B

3

10.000

09.A3.561A.444.0

015_IN848C_2017/1866779

Avansig, S.L.L.

B70271747

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

017_IN848C_2017/1870396

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

B32440927

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

020_IN848C_2017/1872934

Ágata Technology, S.L.

B70457536

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

020_IN848C_2017/1872934

Ágata Technology, S.L.

B70457536

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

020_IN848C_2017/1872934

Ágata Technology, S.L.

B70457536

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

1

10.000

09.A3.561A.480.0

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

2

10.000

09.A3.561A.480.0

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

3

10.000

09.A3.561A.480.0

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

4

10.000

09.A3.561A.480.0

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

5

10.000

09.A3.561A.480.0

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

6

10.000

09.A3.561A.480.0

021_IN848C_2017/1872958

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

7

10.000

09.A3.561A.480.0

022_IN848C_2017/1873121

Hgbeyond Materials Science, S.L.

B70455951

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

023_IN848C_2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

1

10.000

09.A3.561A.480.0

023_IN848C_2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

2

10.000

09.A3.561A.480.0

023_IN848C_2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

3

10.000

09.A3.561A.480.0

023_IN848C_2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

5

10.000

09.A3.561A.480.0

023_IN848C_2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

6

10.000

09.A3.561A.480.0

023_IN848C_2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

7

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

1

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

2

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

3

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

4

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

5

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

6

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

7

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

8

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

9

10.000

09.A3.561A.480.0

024_IN848C_2017/1873873

Fundación CTAG

G36871424

10

10.000

09.A3.561A.480.0

025_IN848C_2017/1873906

CTAG-Idiada Safety Technology, S.L.

B36418192

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

025_IN848C_2017/1873906

CTAG-Idiada Safety Technology, S.L.

B36418192

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

026_IN848C_2017/1874977

Digafer, S.A.

A36250561

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027_IN848C_2017/1875224

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.U.

B27380914

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027_IN848C_2017/1875224

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.U.

B27380914

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

029_IN848C_2017/1875684

Travel Yourself, S.L.

B70437686

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

029_IN848C_2017/1875684

Travel Yourself, S.L.

B70437686

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

030_IN848C_2017/1876376

Elmantec Salvaterra, S.L.

B36491934

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

030_IN848C_2017/1876376

Elmantec Salvaterra, S.L.

B36491934

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

031_IN848C_2017/1876505

Galchimia, S.A.

A15784614

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

031_IN848C_2017/1876505

Galchimia, S.A.

A15784614

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

031_IN848C_2017/1876505

Galchimia, S.A.

A15784614

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

032_IN848C_2017/1876991

Lambrica Tic Consulting

B32471740

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

032_IN848C_2017/1876991

Lambrica Tic Consulting

B32471740

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

032_IN848C_2017/1876991

Lambrica Tic Consulting

B32471740

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

032_IN848C_2017/1876991

Lambrica Tic Consulting

B32471740

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

033_IN848C_2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

1

10.000

09.A3.561A.480.0

033_IN848C_2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

2

10.000

09.A3.561A.480.0

033_IN848C_2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

6

10.000

09.A3.561A.480.0

034_IN848C_2017/1877897

Copcisa, S.A.

A08190696

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2017/1877897

Copcisa, S.A.

A08190696

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2017/1877897

Copcisa, S.A.

A08190696

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2017/1877897

Copcisa, S.A.

A08190696

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2017/1877897

Copcisa, S.A.

A08190696

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2017/1877897

Copcisa, S.A.

A08190696

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

035_IN848C_2017/1879080

Manufactura de Ingenios Tecnológicos, S.L.

B70499454

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

037_IN848C_2017/1879808

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

038_IN848C_2017/1879892

Diamantek Systems, S.A.

A36439248

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

038_IN848C_2017/1879892

Diamantek Systems, S.A.

A36439248

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

039_IN848C_2017/1880028

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

039_IN848C_2017/1880028

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

041_IN848C_2017/1880310

Comenza, S.L.

B83900670

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

041_IN848C_2017/1880310

Comenza, S.L.

B83900670

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

042_IN848C_2017/1880600

Selmark, S.L.U.

B36610525

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

045_IN848C_2017/1881809

Quobis Networks, S.L.

B36974632

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

046_IN848C_2017/1882155

Proyectopía, S.L.

B94121241

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

047_IN848C_2017/1882188

Welgood Solutions, S.A.

A36854743

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

047_IN848C_2017/1882188

Welgood Solutions, S.A.

A36854743

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

048_IN848C_2017/1882222

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

048_IN848C_2017/1882222

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

049_IN848C_2017/1882227

Torus Software Solutions, S.L.

B70368907

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051_IN848C_2017/1882458

Centum Research&Technology, S.L.

B94016151

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051_IN848C_2017/1882458

Centum Research&Technology, S.L.

B94016151

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051_IN848C_2017/1882458

Centum Research&Technology, S.L.

B94016151

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051_IN848C_2017/1882458

Centum Research&Technology, S.L.

B94016151

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051_IN848C_2017/1882458

Centum Research&Technology, S.L.

B94016151

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

052_IN848C_2017/1882478

Reparaciones Generales Navales, S.A.

A36631067

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

053_IN848C_2017/1882497

Aludec, S.A.

A36631075

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

055_IN848C_2017/1882609

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

057_IN848C_2017/1882684

Biostatech, Advice, Training & Innovation in Biostatistics, S.L.

B70326459

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058_IN848C_2017/1882863

Previsonor, S.L.

B36336535

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058_IN848C_2017/1882863

Previsonor, S.L.

B36336535

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058_IN848C_2017/1882863

Previsonor, S.L.

B36336535

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

060_IN848C_2017/1882891

3.14 Financial Contents, S.L.U.

B15831217

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

060_IN848C_2017/1882891

3.14 Financial Contents, S.L.U.

B15831217

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

060_IN848C_2017/1882891

3.14 Financial Contents, S.L.U.

B15831217

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

061_IN848C_2017/1882904

3edata Ingeniería Ambiental, S.L.

B27476498

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062_IN848C_2017/1882925

Enxenio, S.L.

B15879653

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062_IN848C_2017/1882925

Enxenio, S.L.

B15879653

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

064_IN848C_2017/1883118

Citic Hic Gandara Censa, S.A.U.

A36380715

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

064_IN848C_2017/1883118

Citic Hic Gandara Censa, S.A.U.

A36380715

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

066_IN848C_2017/1883533

Imasgal Técnica, S.L.

B27398023

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

068_IN848C_2017/1883735

Teltek Video Research, S.L.

B27709476

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

070_IN848C_2017/1886251

Tecalis Innovación, S.L.

B70279088

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

071_IN848C_2017/1887000

Tastelab, S.L.

B70453402

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

073_IN848C_2017/1887148

Dairylac, S.L.

B15775570

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2017/1888475

Balidea Consulting & Programing

B15850647

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2017/1888475

Balidea Consulting & Programing

B15850647

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2017/1888475

Balidea Consulting & Programing

B15850647

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2017/1888475

Balidea Consulting & Programing

B15850647

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2017/1888475

Balidea Consulting & Programing

B15850647

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2017/1888475

Balidea Consulting & Programing

B15850647

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

076_IN848C_2017/1888954

Iberley Información Legal, S.L.

B15872328

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

077_IN848C_2017/1889717

Sistemas Integrados de Servicios de Telecontrol, S.L.

B15782550

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

077_IN848C_2017/1889717

Sistemas Integrados de Servicios de Telecontrol, S.L.

B15782550

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

078_IN848C_2017/1889767

Televés, S.A.

A15010176

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

078_IN848C_2017/1889767

Televés, S.A.

A15010176

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

080_IN848C_2017/1890281

Desarrollos y Servicios de Internet para Profesionales, S.L.

B15879547

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

081_IN848C_2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

2

10.000

09.A3.561A.480.0

081_IN848C_2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

3

10.000

09.A3.561A.480.0

081_IN848C_2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

4

10.000

09.A3.561A.480.0

082_IN848C_2017/1890433

Ingeniería Gaerum, S.L.

B27481977

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

082_IN848C_2017/1890433

Ingeniería Gaerum, S.L.

B27481977

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

082_IN848C_2017/1890433

Ingeniería Gaerum, S.L.

B27481977

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

082_IN848C_2017/1890433

Ingeniería Gaerum, S.L.

B27481977

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

083_IN848C_2017/1890866

R Cable y Telecomunicaciones Galicia

A15474281

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

083_IN848C_2017/1890866

R Cable y Telecomunicaciones Galicia

A15474281

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

083_IN848C_2017/1890866

R Cable y Telecomunicaciones Galicia

A15474281

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

087_IN848C_2017/1892838

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

087_IN848C_2017/1892838

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

090_IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

090_IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

090_IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

090_IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

9

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

090_IN848C_2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

10

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

2

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

3

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

4

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

5

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

6

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

7

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

8

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

9

10.000

09.A3.561A.444.0

091_IN848C_2017/1893136

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

10

10.000

09.A3.561A.444.0

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

7

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

8

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

9

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

092_IN848C_2017/1893720

Redegal, S.L.

B32318354

10

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

093_IN848C_2017/1893830

Igalia Consultores, S.L.

B36892099

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

093_IN848C_2017/1893830

Igalia Consultores, S.L.

B36892099

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

094_IN848C_2017/1894213

Marsan Transformaciones Superficiales, S.L.

B36722700

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

094_IN848C_2017/1894213

Marsan Transformaciones Superficiales, S.L.

B36722700

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

095_IN848C_2017/1894376

Intacta Gestión Ambiental, S.L.

B70311634

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

099_IN848C_2017/1894592

Biomasa Forestal, S.L.

B70055074

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

102_IN848C_2017/1894724

Cinfo, Contenidos Informativos Personalizados, S.L.

B15757941

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

102_IN848C_2017/1894724

Cinfo, Contenidos Informativos Personalizados, S.L.

B15757941

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

102_IN848C_2017/1894724

Cinfo, Contenidos Informativos Personalizados, S.L.

B15757941

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

105_IN848C_2017/1895270

Terravanza, Gabinete de Estudios Territoriales Avanzados, S.L.

B70473202

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

105_IN848C_2017/1895270

Terravanza, Gabinete de Estudios Territoriales Avanzados, S.L.

B70473202

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

106_IN848C_2017/1895460

Flipaus Marketplace, S.L.

B32475543

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

106_IN848C_2017/1895460

Flipaus Marketplace, S.L.

B32475543

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

106_IN848C_2017/1895460

Flipaus Marketplace, S.L.

B32475543

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

106_IN848C_2017/1895460

Flipaus Marketplace, S.L.

B32475543

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

106_IN848C_2017/1895460

Flipaus Marketplace, S.L.

B32475543

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

108_IN848C_2017/1895571

Euroespes, S.A.

A15319452

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

109_IN848C_2017/1895719

Dmlweb, S.L.

B27453109

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

110_IN848C_2017/1895780

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B94113917

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

110_IN848C_2017/1895780

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B94113917

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

111_IN848C_2017/1895837

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B27702745

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

111_IN848C_2017/1895837

Maquinaria e Instalaciones Noxinox, S.L.

B27702745

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

111_IN848C_2017/1895837

Maquinaria e Instalaciones Noxinox, S.L.

B27702745

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

112_IN848C_2017/1895932

Queixería Prestes, S.L.

B27364199

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

116_IN848C_2017/1896204

Madera Plus Calidad Forestal, S.L.

B32429474

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

ANEXO II
Relación de solicitudes denegadas (ordenadas por orde de puntuación)

Nº de expediente

Entidade

NIF

Nº trab.

Puntuación total

090_IN848C2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

4

22

090_IN848C2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

5

22

090_IN848C2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

8

22

012_IN848C2017/1862379

Golhood, S.L.

B70456371

1

21

100_IN848C2017/1894602

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

1

21

043_IN848C2017/1881415

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

1

21

081_IN848C2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

1

21

096_IN848C2017/1894380

Sun Aerospace, S.L.U.

B27840396

1

20

096_IN848C2017/1894380

Sun Aerospace, S.L.U.

B27840396

2

20

112_IN848C2017/1895932

Queixería Prestes, S.L.

B27364199

1

20

020_IN848C2017/1872934

Ágata Technology, S.L.

B70457536

3

20

036_IN848C2017/1879162

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

1

20

070_IN848C2017/1886251

Tecalis Innovación, S.L.

B70279088

2

20

019_IN848C2017/1871803

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

1

20

013_IN848C2017/1864530

Universidade de Vigo

Q8650002B

1

20

028_IN848C2017/1875638

Situm Technologies, S.L.

B70401229

1

20

049_IN848C2017/1882227

Torus Software Solutions, S.L.

B70368907

2

20

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

3

20

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

4

20

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste- C.T. Aimen

G36606291

5

20

116_IN848C2017/1896204

Madera Plus Calidad Forestal, S.L.

B32429474

2

20

090_IN848C2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

7

20

084_IN848C2017/1891141

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

b27701028

1

19

084_IN848C2017/1891141

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

b27701028

2

19

089_IN848C2017/1892967

Sinerxia Plus Consultora, S.L.

B27743897

1

18

089_IN848C2017/1892967

Sinerxia Plus Consultora, S.L.

B27743897

2

18

065_IN848C2017/1883131

Oncostellae, S.L.

B32442618

1

18

045_IN848C2017/1881809

Quobis Networks, S.L.

B36974632

2

18

115_IN848C2017/1896194

3ic Ingeniería y Control, S.C.

J70523709

1

18

101_IN848C2017/1894694

Valora Consultores de Gestión, S.L.

B15829443

1

18

050_IN848C2017/1882349

Fundación Ceer

G15964729

1

18

081_IN848C2017/1890378

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

5

18

020_IN848C2017/1872934

Ágata Technology, S.L.

B70457536

1

18

020_IN848C2017/1872934

Ágata Technology, S.L.

B70457536

2

18

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

7

18

098_IN848C2017/1894501

Inteligencia Visual, S.L.

B27303254

1

18

090_IN848C2017/1893118

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

6

18

008_IN848C2017/1858827

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

8

18

114_IN848C2017/1896015

Recursos y Valorización Ambiental, S.L.N.E.

B15961360

1

17

100_IN848C2017/1894602

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

2

17

100_IN848C2017/1894602

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

3

17

063_IN848C2017/1883047

Quantum Innovative, S.L.

B27725225

1

16

088_IN848C2017/1892906

Red Española Matemática-Industria

G70308952

1

16

101_IN848C2017/1894694

Valora Consultores de Gestión, S.L.

B15829443

2

16

069_IN848C2017/1885148

Bialactis Biotech, S.L.

B27779404

1

16

045_IN848C2017/1881809

Quobis Networks, S.L.

B36974632

3

16

045_IN848C2017/1881809

Quobis Networks, S.L.

B36974632

4

16

072_IN848C2017/1887029

Estrategia y Gestión Ambiental, S.L.

B36978377

1

16

028_IN848C2017/1875638

Situm Technologies, S.L.

B70401229

2

16

098_IN848C2017/1894501

Inteligencia Visual, S.L.

B27303254

2

16

098_IN848C2017/1894501

Inteligencia Visual, S.L.

B27303254

3

16

006_IN848C2017/1858197

Fiablone, S.L.

B27790609

1

14

097_IN848C2017/1894383

Cafés Candelas, S.L.

b27013713

1

14

085_IN848C2017/1891490

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial

S1500111H

1

14

085_IN848C2017/1891490

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial

S1500111H

2

14

033_IN848C2017/1877094

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-C.T. Aimen

G36606291

8

13

014_IN848C2017/1866556

Universidade da Coruña

Q6550005J

1

12

061_IN848C2017/1882904

3edata Ingeniería Ambiental, S.L.

B27476498

2

11

059_IN848C2017/1882885

Advanced Systems Puntobit, S.L.

B15995558

1

11

059_IN848C2017/1882885

Advanced Systems Puntobit, S.L.

B15995558

2

11

079_IN848C2017/1889930

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

G27407212

1

11

067_IN848C2017/1883536

Detection and Radiation Technologies, S.L.

B70415781

1

11

067_IN848C2017/1883536

Detection and Radiation Technologies, S.L.

B70415781

2

11

023_IN848C2017/1873840

Fundación para Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

G15796683

4

11

018_IN848C2017/1870623

Bidup Technologies, S.L.

B70503578

1

11

044_IN848C2017/1881546

Sociedade Xestora do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

B70004155

1

10

012_IN848C2017/1862379

Golhood, S.L.

B70456371

3

10

016_IN848C2017/1866865

Geneaqua, S.L.

B27429885

1

9

116_IN848C2017/1896204

Madera Plus Calidad Forestal, S.L.

B32429474

3

9

071_IN848C2017/1887000

Tastelab, S.L.

B70453402

2

9

012_IN848C2017/1862379

Golhood, S.L.

B70456371

2

9

074_IN848C2017/1887242

Raiola Networks, S.L.

B27453489

1

9

103_IN848C2017/1894755

Remote Consulting Services, S.L.

B27746502

1

8

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

1

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

2

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

3

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

4

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

5

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

6

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

7

7

104_IN848C2017/1894762

Mn Program Holdin, S.L.

B70436720

8

7

056_IN848C2017/1882624

Consultoría Consix, S.R.L.

B70168505

1

6