Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2017 Páx. 49970

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2017 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e os movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2017.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2017 que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2017
Ata o 30.6.2017
Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

18.706.488,00

0,00

18.706.488,00

0,00

0,00

18.706.488,00

120.200,04

2

Consello de Contas

6.937.054,00

0,00

6.937.054,00

0,00

0,00

6.937.054,00

4.145.437,72

3

Consello da Cultura Galega

2.472.550,00

55.000,00

2.527.550,00

0,00

0,00

2.527.550,00

786.137,52

4

Presidencia da Xunta de Galicia

275.966.903,00

9.446.254,54

285.413.157,54

169.197,28

0,00

285.243.960,26

6.352.221,41

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

261.787.212,00

15.084.566,91

276.871.778,91

1.504.108,70

223.148,72

275.144.521,49

45.058.581,76

6

Consellería de Facenda

53.945.734,00

5.290.303,78

59.236.037,78

12.378,64

0,00

59.223.659,14

10.301.523,76

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

111.975.608,00

1.841.670,69

113.817.278,69

0,00

455.932,00

113.361.346,69

49.345.752,29

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

341.658.444,00

14.897.518,84

356.555.962,84

14.399,06

0,00

356.541.563,78

2.513.706,05

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

463.193.091,00

122.228.166,79

585.421.257,79

1.087.881,95

0,00

584.333.375,84

265.657.959,76

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.315.414.921,00

16.984.854,48

2.332.399.775,48

270.392,51

161.398,00

2.331.967.984,97

139.253.177,22

11

Consellería de Sanidade

3.412.155.657,00

8.922.775,66

3.421.078.432,66

20.000,00

0,00

3.421.058.432,66

7.226.306,48

12

Consellería de Política Social

643.519.727,00

1.730.750,15

645.250.477,15

34.350,86

2.979.820,67

642.236.305,62

76.666.914,36

13

Consellería do Medio Rural

518.559.629,00

153.011.457,14

671.571.086,14

4.619.736,87

1.334.717,92

665.616.631,35

283.897.729,44

14

Consellería do Mar

142.290.728,00

1.820.581,10

144.111.309,10

0,00

68.000,00

144.043.309,10

38.463.067,15

20

Consello Consultivo de Galicia

2.095.553,00

0,00

2.095.553,00

63.371,40

0,00

2.032.181,60

335.222,24

21

Transferencias a corporacións locais

119.764.132,00

-813.754,00

118.950.378,00

0,00

0,00

118.950.378,00

58.722.630,75

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.822.264.186,00

143.333.333,34

1.965.597.519,34

0,00

0,00

1.965.597.519,34

2.689.817,87

23

Gastos de diversas consellerías

37.988.234,00

9.012.864,20

47.001.098,20

1.852.712,72

0,00

45.148.385,48

19.905.967,05

 

Total xeral

10.550.695.851,00

502.846.343,62

11.053.542.194,62

9.648.529,99

5.223.017,31

11.038.670.647,32

1.011.442.352,87

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixente

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

1.924.211.868,00

8.428.938,70

1.932.640.806,70

114.891,18

0,00

1.932.525.915,52

143.707.045,23

2 Gastos en bens correntes e servizos

514.973.145,00

13.830.253,22

528.803.398,22

120.500,85

245.010,00

528.437.887,37

59.345.129,81

3 Gastos financeiros

234.299.878,00

-4.944.189,60

229.355.688,40

0,00

0,00

229.355.688,40

2.726.412,93

4 Transferencias correntes

4.680.508.421,00

91.156.167,96

4.771.664.588,96

1.773.132,60

1.752.940,83

4.768.138.515,53

208.411.049,28

5 Fondo de continxencia

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

6 Investimentos reais

304.792.059,00

41.091.515,14

345.883.574,14

2.274.829,93

1.019.392,00

342.589.352,21

114.852.727,20

7 Transferencias de capital

1.202.820.566,00

202.816.762,89

1.405.637.328,89

5.365.175,43

2.205.674,48

1.398.066.478,98

475.848.408,78

8 Activos financeiros

94.407.569,00

2.659.665,97

97.067.234,97

0,00

0,00

97.067.234,97

2.051.578,80

9 Pasivos financeiros

1.590.182.345,00

147.807.229,34

1.737.989.574,34

0,00

0,00

1.737.989.574,34

0,84

Total xeral

10.550.695.851,00

502.846.343,62

11.053.542.194,62

9.648.529,99

5.223.017,31

11.038.670.647,32

1.011.442.352,87

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2017 (ata o 30.6.2017)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamentos pendentes de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

18.706.488,00

0,00

0,00

9.293.143,98

0,00

3.097.714,66

0,00

120.200,04

18.586.287,96

18.586.287,96

9.293.143,98

9.293.143,98

6.195.429,32

6.195.429,32

02

Consello de Contas

6.937.054,00

0,00

19.516,07

187.403,66

0,00

1.446.023,15

0,00

4.145.437,72

2.791.616,28

2.772.100,21

2.584.696,55

2.584.696,55

1.138.673,40

1.138.673,40

03

Consello da Cultura Galega

2.527.550,00

25.590,00

100.089,13

812.966,61

0,00

17.473,41

0,00

786.137,52

1.715.822,48

1.615.733,35

802.766,74

802.766,74

785.293,33

785.293,33

04

Presidencia da Xunta de Galicia

285.413.157,54

1.480.547,39

9.774.381,94

161.418.874,35

0,00

12.777.212,06

0,00

6.352.221,41

277.580.388,74

267.806.006,80

106.387.132,45

106.387.132,45

93.609.920,39

93.609.920,39

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

276.871.778,91

1.738.392,53

19.172.093,84

96.402.087,37

0,00

4.355.984,34

0,00

45.058.581,76

230.074.804,62

210.902.710,78

114.500.623,41

114.500.623,41

110.144.639,07

110.144.639,07

06

Consellería de Facenda

59.236.037,78

510.262,39

40.000,00

21.223.223,96

0,00

4.793.111,94

0,00

10.301.523,76

48.424.251,63

48.384.251,63

27.161.027,67

27.161.027,67

22.367.915,73

22.367.915,73

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

113.817.278,69

1.646.530,73

3.206.411,58

35.877.980,84

0,00

3.154.038,38

0,00

49.345.752,29

62.824.995,67

59.618.584,09

23.740.603,25

23.740.603,25

20.586.564,87

20.586.564,87

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

356.555.962,84

14.399,06

1.549.648,00

223.465.425,25

0,00

25.562.932,82

0,00

2.513.706,05

354.027.857,73

352.478.209,73

129.012.784,48

129.012.784,48

103.449.851,66

103.449.851,66

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

585.421.257,79

44.441.915,73

98.994.926,66

83.964.167,50

0,00

26.289.836,70

0,00

265.657.959,76

275.321.382,30

176.326.455,64

92.362.288,14

92.362.288,14

66.072.451,44

66.072.451,44

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.332.399.775,48

2.831.276,42

151.944.786,55

908.565.075,41

0,00

40.478.073,87

0,00

139.253.177,22

2.190.315.321,84

2.038.370.535,29

1.129.805.459,88

1.129.805.459,88

1.089.327.386,01

1.089.327.386,01

11

Consellería de Sanidade

3.421.078.432,66

997.757,54

6.145.207,24

1.730.522.497,11

0,00

1.681.026,60

0,00

7.226.306,48

3.412.854.368,64

3.406.709.161,40

1.676.186.664,29

1.676.186.664,29

1.674.505.637,69

1.674.505.637,69

12

Consellería de Política Social

645.250.477,15

9.655.224,40

26.959.471,05

268.643.232,03

0,00

18.163.775,95

0,00

76.666.914,36

558.928.338,39

531.968.867,34

263.325.635,31

263.325.635,31

245.161.859,36

245.161.859,36

13

Consellería do Medio Rural

671.571.086,14

15.602.849,49

42.524.004,99

205.809.340,95

0,00

22.759.453,76

0,00

283.897.729,44

372.070.507,21

329.546.502,22

123.737.161,27

123.737.161,27

100.977.707,51

100.977.707,51

14

Consellería do Mar

144.111.309,10

1.519.235,23

40.461.121,00

35.111.696,99

0,00

2.130.744,76

0,00

38.463.067,15

104.129.006,72

63.667.885,72

28.556.188,73

28.556.188,73

26.425.443,97

26.425.443,97

20

Consello Consultivo de Galicia

2.095.553,00

87.267,20

0,00

942.545,93

0,00

1.966,00

0,00

335.222,24

1.673.063,56

1.673.063,56

730.517,63

730.517,63

728.551,63

728.551,63

21

Transferencias a corporacións locais

118.950.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

58.722.630,75

60.227.747,25

60.227.747,25

60.227.747,25

60.227.747,25

50.813.346,62

50.813.346,62

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.965.597.519,34

0,00

4.385.096,00

777.569.115,25

0,00

16.541,94

0,00

2.689.817,87

1.962.907.701,47

1.958.522.605,47

1.180.953.490,22

1.180.953.490,22

1.180.936.948,28

1.180.936.948,28

23

Gastos de diversas consellerías

47.001.098,20

3.377.144,66

220.167,63

11.679.683,42

0,00

998.930,36

0,00

19.905.967,05

23.717.986,49

23.497.818,86

11.818.135,44

11.818.135,44

10.819.205,08

10.819.205,08

 

Total xeral

11.053.542.194,62

83.928.392,77

405.496.921,68

4.571.488.460,61

0,00

177.139.241,33

0,00

1.011.442.352,87

9.958.171.448,98

9.552.674.527,30

4.981.186.066,69

4.981.186.066,69

4.804.046.825,36

4.804.046.825,36

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamentos pendentes de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

1.932.640.806,70

633.568,93

1.369.216,18

843.710.673,45

0,00

20.125.244,90

0,00

143.707.045,23

1.788.300.192,54

1.786.930.976,36

943.220.302,91

943.220.302,91

923.095.058,01

923.095.058,01

2 Gastos en bens correntes e servizos

528.803.398,22

4.372.548,65

10.489.355,82

211.800.639,39

0,00

21.671.176,33

0,00

59.345.129,81

465.085.719,76

454.596.363,94

242.795.724,55

242.795.724,55

221.124.548,22

221.124.548,22

3 Gastos financeiros

229.355.688,40

0,00

4.385.096,00

80.201.694,59

0,00

16.541,94

0,00

2.726.412,93

226.629.275,47

222.244.179,47

142.042.484,88

142.042.484,88

142.025.942,94

142.025.942,94

4 Transferencias correntes

4.771.664.588,96

47.320.743,08

242.701.012,98

2.029.683.007,02

0,00

71.752.430,82

0,00

208.411.049,28

4.515.932.796,60

4.273.231.783,62

2.243.548.776,60

2.243.548.776,60

2.171.796.345,78

2.171.796.345,78

5 Fondo de continxencia

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

345.883.574,14

15.150.511,07

28.403.281,74

117.885.897,84

0,00

11.227.807,08

0,00

114.852.727,20

215.880.335,87

187.477.054,13

69.591.156,29

69.591.156,29

58.363.349,21

58.363.349,21

7 Transferencias de capital

1.405.637.328,89

16.451.021,04

117.773.958,96

542.118.828,62

0,00

52.319.838,64

0,00

475.848.408,78

913.337.899,07

795.563.940,11

253.445.111,49

253.445.111,49

201.125.272,85

201.125.272,85

8 Activos financeiros

97.067.234,97

0,00

375.000,00

47.050.526,87

0,00

26.201,62

0,00

2.051.578,80

95.015.656,17

94.640.656,17

47.590.129,30

47.590.129,30

47.563.927,68

47.563.927,68

9 Pasivos financeiros

1.737.989.574,34

0,00

0,00

699.037.192,83

0,00

0,00

0,00

0,84

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.038.952.380,67

1.038.952.380,67

1.038.952.380,67

1.038.952.380,67

Total xeral

11.053.542.194,62

83.928.392,77

405.496.921,68

4.571.488.460,61

0,00

177.139.241,33

0,00

1.011.442.352,87

9.958.171.448,98

9.552.674.527,30

4.981.186.066,69

4.981.186.066,69

4.804.046.825,36

4.804.046.825,36

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2017

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1. Impostos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.007.635.562,00

0,00

0,00

2.007.635.562,00

968.978.581,02

968.978.581,02

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

136.544.485,00

0,00

0,00

136.544.485,00

238.120.017,63

238.120.017,63

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

71.271.202,00

0,00

0,00

71.271.202,00

3.435.875,09

3.435.875,09

0,00

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

20.797.211,00

0,00

0,00

20.797.211,00

0,00

0,00

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 1. Impostos directos

2.236.274.460,00

0,00

0,00

2.236.274.460,00

1.210.534.473,74

1.210.534.473,74

0,00

 

Capítulo 2. Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

170.531.119,00

0,00

0,00

170.531.119,00

121.416.627,71

121.416.627,71

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

71.095.546,00

0,00

0,00

71.095.546,00

46.938.233,13

46.938.233,13

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

1.953.739.654,00

0,00

0,00

1.953.739.654,00

949.063.621,98

949.063.621,98

0,00

220

Impostos especiais

931.102.987,00

0,00

0,00

931.102.987,00

471.165.665,42

471.165.665,42

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.136,32

1.136,32

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

53.734.690,00

0,00

0,00

53.734.690,00

28.462.707,18

28.462.707,18

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

4.833.718,00

0,00

0,00

4.833.718,00

1.856.152,74

1.856.152,74

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

83.928,25

83.928,25

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

4.200.000,00

0,00

0,00

4.200.000,00

1.742.256,58

1.742.256,58

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

14.317.989,00

0,00

0,00

14.317.989,00

8.303.333,98

8.303.333,98

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

18.794.957,56

18.794.957,56

0,00

 

Total 2. Impostos indirectos

3.226.455.703,00

0,00

0,00

3.226.455.703,00

1.647.828.620,85

1.647.828.620,85

0,00

 

Capítulo 3. Taxas, prezos e outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

7.020.088,00

0,00

0,00

7.020.088,00

3.872.312,40

3.872.312,40

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

10.054.618,00

0,00

0,00

10.054.618,00

5.295.475,99

5.295.475,99

0,00

303

Taxas por venda de bens

57.160,00

0,00

0,00

57.160,00

33.794,68

33.794,68

0,00

304

Taxas por dominio público

61.228,00

0,00

0,00

61.228,00

24.020,17

24.020,17

0,00

311

Prezos públicos

24.353.106,00

0,00

0,00

24.353.106,00

9.710.170,68

9.710.170,68

0,00

312

Prezos privados

3.347.420,00

0,00

0,00

3.347.420,00

3.199.931,43

3.199.931,43

0,00

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343  

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

380

De exercicios pechados

17.594.528,00

0,00

0,00

17.594.528,00

9.020.124,74

9.020.124,74

0,00

381

De exercicio corrente

239.736,00

0,00

0,00

239.736,00

313.822,35

313.822,35

0,00

391

Recargas e multas

15.251.297,00

0,00

0,00

15.251.297,00

25.076.291,50

25.076.291,50

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

14.021.961,00

0,00

0,00

14.021.961,00

11.219.334,80

11.219.334,80

0,00

399

Ingresos diversos

2.632.209,00

0,00

0,00

2.632.209,00

3.024.190,94

3.024.190,94

0,00

 

Total 3. Taxas, prezos e outros ingresos

95.187.871,00

0,00

0,00

95.187.871,00

70.789.469,68

70.789.469,68

0,00

 

Capítulo 4. Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

2.025.710.189,00

0,00

0,00

2.025.710.189,00

2.025.710.189,00

837.094.196,46

1.188.615.992,54

401

Da Seguridade Social

88.159.206,00

2.540.431,44

0,00

90.699.637,44

115.832.036,44

107.730.819,65

8.101.216,79

402

De organismos autónomos do Estado

134.413.452,00

0,00

0,00

134.413.452,00

134.413.452,00

0,00

134.413.452,00

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

58.709,41

58.709,41

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

18.205.436,00

0,00

0,00

18.205.436,00

18.205.436,00

9.141,46

18.196.294,54

444

De universidades públicas da Comunidade Autónoma

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

450

De comunidades autónomas

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

460

De concellos

0,00

223.125,38

0,00

223.125,38

223.125,38

223.125,38

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

61.803.158,00

0,00

0,00

61.803.158,00

61.803.158,00

0,00

61.803.158,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

73.500,00

42.086,30

0,00

115.586,30

150.919,62

35.333,32

115.586,30

496

Iniciativa de emprego xuvenil. YEI

18.205.807,00

0,00

0,00

18.205.807,00

18.205.807,00

0,00

18.205.807,00

499

Outras transferencias da Unión Europea

92.468,00

1.709.954,81

0,00

1.802.422,81

1.802.422,81

0,00

1.802.422,81

 

Total 4. Transferencias correntes

2.346.663.216,00

1.985.766,49

0,00

2.348.648.982,49

2.355.583.836,26

863.356.699,12

1.492.227.137,14

 

Capítulo 5. Ingresos patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

934.714,00

6.511.964,42

0,00

7.446.678,42

4.731.999.691,92

1.808.518.624,80

2.923.481.067,12

520

Xuros de contas bancarias

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

101.380,77

101.380,77

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

218.031,00

218.031,00

0,00

537

De empresas privadas

1.572.500,00

0,00

0,00

1.572.500,00

0,00

0,00

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

758,08

758,08

0,00

550

De concesións administrativas

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

168.084,42

168.084,42

0,00

593

Operacións de derivados

801.562,00

0,00

0,00

801.562,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 5. Ingresos patrimoniais

4.018.776,00

0,00

0,00

4.018.776,00

488.254,27

488.254,27

0,00

 

Capítulo 6. Alleamento de investimentos reais

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.318,47

11.318,47

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

58.512,02

58.512,02

0,00

614

Venda de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

5.225,00

5.225,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

85.123,41

85.123,41

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

28.137,45

28.137,45

0,00

 

Total 6. Alleamento de investimentos reais

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

188.316,35

188.316,35

0,00

 

Capítulo 7. Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do Fondo de Compensación Interterritorial

45.976.212,00

0,00

0,00

45.976.212,00

49.019.749,66

3.043.537,66

45.976.212,00

702

De organismos autónomos do Estado

21.057.254,00

0,00

0,00

21.057.254,00

21.057.254,00

0,00

21.057.254,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

14.216.840,00

0,00

0,00

14.216.840,00

12.974.250,20

-1.242.589,80

14.216.840,00

741

De sociedades mercantís

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

14.520,00

0,00

14.520,00

760

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.514,74

11.514,74

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

100.000,00

2.024.676,46

0,00

2.124.676,46

2.126.176,46

2.126.176,46

0,00

781

De institucións sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

16.371,42

16.371,42

0,00

790

Feder programa operativo

205.946.239,00

0,00

0,00

205.946.239,00

205.946.239,00

0,00

205.946.239,00

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

51.079,00

81.157,50

0,00

132.236,50

1.545.154,58

1.412.918,08

132.236,50

792

Feoga/Feader/Feaga

248.415.138,00

0,00

0,00

248.415.138,00

248.415.138,00

16.357.719,54

232.057.418,46

794

IFOP/FEP/FEMP

62.768.191,00

0,00

0,00

62.768.191,00

62.768.191,00

0,00

62.768.191,00

799

Outras transferencias da Unión Europea

536.219,00

390.573,58

0,00

926.792,58

991.237,99

64.445,41

926.792,58

 

Total 7. Transferencias de capital

599.081.692,00

2.496.407,54

0,00

601.578.099,54

604.885.797,05

21.790.093,51

583.095.703,54

 

Capítulo 8. Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo

22.030.371,00

0,00

0,00

22.030.371,00

226.038,42

226.038,42

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo

149.261,00

0,00

0,00

149.261,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

474.366,28

474.366,28

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.987.661,85

1.987.661,85

0,00

 

Total 8. Activos financeiros

22.179.632,00

0,00

0,00

22.179.632,00

2.688.066,55

2.688.066,55

0,00

 

Capítulo 9. Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

1.265.255.868,39

1.265.255.868,39

0,00

 

Total 9 - pasivos financeiros

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

1.265.255.868,39

1.265.255.868,39

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2017
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

1.035.461.851,70

10.352.687,16

1.025.109.164,54

1.726.022,55

1.026.835.187,09

183.699.286,65

II. Impostos indirectos

1.595.970.124,78

15.096.553,34

1.580.873.571,44

314.772,52

1.581.188.343,96

66.640.276,89

III. Taxas, prezos e outros ingresos

40.219.629,57

947.951,97

39.271.677,60

75.330,90

39.347.008,50

31.442.461,18

IV. Transferencias correntes

863.356.699,12

0,00

863.356.699,12

0,00

863.356.699,12

0,00

V. Ingresos patrimoniais

488.254,27

0,00

488.254,27

0,00

488.254,27

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

188.316,35

0,00

188.316,35

0,00

188.316,35

0,00

VII. Transferencias de capital

23.032.683,31

1.242.589,80

21.790.093,51

0,00

21.790.093,51

0,00

VIII. Activos financeiros

700.404,70

0,00

700.404,70

0,00

700.404,70

1.987.661,85

IX. Pasivos financeiros

1.265.255.868,39

0,00

1.265.255.868,39

0,00

1.265.255.868,39

0,00

Total xeral

4.824.673.832,19

27.639.782,27

4.797.034.049,92

2.116.125,97

4.799.150.175,89

283.769.686,57

Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

344.064,8

miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

4.797.034,0

Residuos

59.104,1

Extraorzamentarios

704.692,8

Recursos outros entes

6.716,6

Suma

5.567.547,6

Pagamentos do período

Orzamento corrente

4.804.046,8

 

Residuos

628.207,7

 

Extraorzamentarios

389.939,6

 

Recursos outros entes

5.063,2

 

Suma

5.827.257,3

Existencias finais

84.355,1

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2017
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.614.831.692,00

11.214.230,41

3.626.045.922,41

2.689.811.415,80

1.800.703.753,88

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.570.652.826,00

19.414.682,41

1.590.067.508,41

1.318.085.988,86

861.808.342,27

3 Gastos financeiros

234.747.976,00

-4.938.989,60

229.808.986,40

222.528.987,91

142.236.187,86

4 Transferencias correntes

2.117.267.976,00

92.315.430,56

2.209.583.406,56

1.325.306.811,11

929.670.118,81

5 Fondo de continxencia

36.169.231,00

0,00

36.169.231,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

803.260.038,00

69.336.061,86

872.596.099,86

548.453.601,63

233.562.256,00

7 Transferencias de capital

615.152.104,00

48.130.056,25

663.282.160,25

328.020.719,62

72.033.879,99

8 Activos financeiros

147.656.436,00

12.174.251,47

159.830.687,47

116.788.922,79

54.969.744,01

9 Pasivos financeiros

1.608.178.693,00

148.333.333,34

1.756.512.026,34

1.756.368.038,50

1.052.830.845,67

Total xeral

10.747.916.972,00

395.979.056,70

11.143.896.028,70

8.305.364.486,22

5.147.815.128,49

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2017
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.236.274.460,00

0,00

0,00

1.210.534.473,74

1.025.109.164,54

II. Impostos indirectos

3.226.455.703,00

0,00

0,00

1.647.828.620,85

1.580.873.571,44

III. Taxas, prezos e outros ingresos

168.765.732,00

0,00

264.032,86

87.629.887,23

50.073.847,98

IV. Transferencias correntes

2.483.302.583,00

0,00

2.430.711,61

893.195.019,01

893.185.019,01

V. Ingresos patrimoniais

8.927.937,00

0,00

0,00

2.799.576,11

1.200.196,56

VI. Alleamento de investimentos reais

7.070.000,00

0,00

0,00

1.361.029,94

707.705,67

VII. Transferencias de capital

556.619.290,00

0,00

4.204.025,67

7.709.082,88

6.580.664,65

VIII. Activos financeiros

29.836.766,00

0,00

0,00

4.122.353,48

2.092.770,79

IX. Pasivos financeiros

2.030.664.501,00

0,00

0,00

1.275.425.468,39

1.275.425.468,39

Total xeral

10.747.916.972,00

0,00

6.898.770,14

5.130.605.511,63

4.835.248.409,03