Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2017 Páx. 50025

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2017 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado en Enxeñaría Xeomática e Topografía.

A Universidade de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos verificado do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Xeomática e Topografía. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), con data do 28 de marzo de 2017, esta reitoría, ao abeiro do artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Xeomática e Topografía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2017

Juan Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Graduado ou graduada en Enxeñaría Xeomática e Topografía
pola Universidade de Santiago de Compostela
Código RUCT 2502234
Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

141

Optativas

27

Traballo fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007,

do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carác.

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Matemáticas I

6

FB

Matemáticas II

6

FB

Matemáticas III

6

FB

Física

Física I

6

FB

Física II

6

FB

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica na Enxeñaría I

6

FB

Informática

Informática

6

FB

Bases de Datos

6

FB

Empresa

Economía e Xestión de Empresa

6

FB

Ciencias

Xeoloxía

Fundamentos de Xeoloxía

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Módulo de formación básica

Matemáticas I

Formación básica

6

Física I

Formación básica

6

Fundamentos de Xeoloxía

Formación básica

6

Matemáticas II

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Bases de Datos

Formación básica

6

Informática

Formación básica

6

Economía e Xestión de Empresa

Formación básica

6

Expresión Gráfica na Enxeñaría I

Formación básica

6

Matemáticas III

Formación básica

6

Módulo común á rama topográfica

Cartografía I

Obrigatoria

6

Instrumentos e Métodos Topográficos

Obrigatoria

12

Fotogrametría Analítica

Obrigatoria

6

Cartografía II

Obrigatoria

6

Sistemas de Información Xeográfica

Obrigatoria

6

Enxeñaría Civil e Ambiental

Obrigatoria

9

Teledetección

Obrigatoria

9

Topografía de Obras

Obrigatoria

6

Deseño Xeométrico de Obras Lineais

Obrigatoria

4,5

Proxectos

Obrigatoria

6

Módulo obrigatorio de Tecnoloxía Específica

Astrometría e Xeodesia Física

Obrigatoria

6

Xeofísica

Obrigatoria

6

Métodos Estatísticos

Obrigatoria

6

Fotogrametría Dixital

Obrigatoria

9

Xeodesia Matemática

Obrigatoria

6

Sistemas de Posicionamento Global

Obrigatoria

6

Urbanismo e Ordenación do Territorio

Obrigatoria

6

Catastro e Valoración de Bens Inmobles

Obrigatoria

9

IDE e Novas Tecnoloxías en Cartografía

Obrigatoria

6

Redes Xeodésicas

Obrigatoria

4,5

Topografía Aplicada á Enxeñaría Civil

Obrigatoria

6

Módulo de materias optativas

Xeoloxía Ambiental e Xeomorfoloxía

Optativa

6

Software Topográfico

Optativa

6

Métodos Numéricos

Optativa

6

Expresión Gráfica na Enxeñaría II

Optativa

6

Prevención de Riscos Laborais

Optativa

6

Administración de Terras

Optativa

4,5

Prospección Xeofísica

Optativa

4,5

Planeamento Urbanístico

Optativa

4,5

Fotogrametría non Cartográfica

Optativa

4,5

Auscultación non Topográfica de Obras de Enxeñaría

Optativa

4,5

Cartografía para a Xestión Catastral e Territorial

Optativa

6

Taller de Análise Espacial

Optativa

6

Novas Tecnoloxías en Levantamentos

Optativa

6

Oficina Técnica Topográfica

Optativa

6

Topografía e Trazado Industrial

Optativa

4,5

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Matemáticas I

Formación básica

6

Física I

Formación básica

6

Fundamentos de Xeoloxía

Formación básica

6

Matemáticas II

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Bases de Datos

Formación básica

6

Informática

Formación básica

6

Economía e Xestión de Empresa

Formación básica

6

Expresión Gráfica na Enxeñaría I

Formación básica

6

Cartografía I

Obrigatoria

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Matemáticas III

Formación básica

6

Instrumentos e Métodos Topográficos

Obrigatoria

12

Fotogrametría Analítica

Obrigatoria

6

Cartografía II

Obrigatoria

6

Sistemas de Información Xeográfica

Obrigatoria

6

Astrometría e Xeodesia Física

Obrigatoria

6

Xeofísica

Obrigatoria

6

Métodos Estatísticos

Obrigatoria

6

Optativas

Optativa

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Enxeñaría Civil e Ambiental

Obrigatoria

9

Teledetección

Obrigatoria

9

Topografía de Obras

Obrigatoria

6

Deseño Xeométrico de Obras Lineais

Obrigatoria

4,5

Fotogrametría Dixital

Obrigatoria

9

Xeodesia Matemática

Obrigatoria

6

Sistemas de Posicionamiento Global

Obrigatoria

6

Urbanismo e Ordenación do Territorio

Obrigatoria

6

Optativas

Optativa

4,5

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Proxectos

Obrigatoria

6

Catastro e Valoración de Bens Inmobles

Obrigatoria

9

IDE e Novas Tecnoloxías en Cartografía

Obrigatoria

6

Redes Xeodésicas

Obrigatoria

4,5

Topografía Aplicada á Enxeñaría Civil

Obrigatoria

6

Optativas

Optativa

16,5

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Optativas de segundo curso

Xeoloxía Ambiental e Xeomorfoloxía

Optativa

6

Software Topográfico

Optativa

6

Métodos Numéricos

Optativa

6

Expresión Gráfica na Enxeñaría II

Optativa

6

Prevención de Riscos Laborais

Optativa

6

Optativas de terceiro curso

Administración de Terras

Optativa

4,5

Auscultación non Topográfica de Obras de Enxeñaría

Optativa

4,5

Optativas de cuarto curso

Prospección Xeofísica

Optativa

4,5

Planeamento Urbanístico

Optativa

4,5

Fotogrametría non Cartográfica

Optativa

4,5

Cartografía para a Xestión Catastral e Territorial

Optativa

6

Taller de Análise Espacial

Optativa

6

Novas Tecnoloxías en Levantamentos

Optativa

6

Oficina Técnica Topográfica

Optativa

6

Topografía e Trazado Industrial

Optativa

4,5