Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2017 Páx. 50030

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2017 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural.

A Universidade de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos verificado da titulación de graduado ou graduada en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo cal se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), con data do 11 de xullo de 2014, esta reitoría, ao abeiro do artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural pola Universidade de Santiago de Compostela. Esta titulación pasa de impartirse só na modalidade presencial a impartirse na modalidade presencial e semipresencial.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2017

Juan Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Graduado ou graduada en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Código RUCT: 2502440.

Rama de coñecemento: Artes e Humanidades.

Modalidade de impartición: presencial e semipresencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

138

Optativas

36

Traballo fin de grao

6

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia

RD 1393/2007,

do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Curso

Humanidades

Historia

Historia Antiga

6

Historia Medieval

6

Filosofía

Pensamento Filosófico e Científico

6

Latín

Cultura Grecolatina

6

Lingüística

Lingüística Xeral

6

Xeografía

Xeografía Humana

6

Lingua

Lingua Galega/Española

6

Literatura

Crítica Literaria

6

Idioma Moderno

Idioma Moderno I

6

Ciencias Sociais

Antropoloxía

Antropoloxía

6

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulo).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Historia Antiga

Formación básica

6

Pensamento Filosófico e Científico

Formación básica

6

Antropoloxía

Formación básica

6

Cultura Grecolatina

Formación básica

6

Lingüística Xeral

Formación básica

6

Historia Medieval

Formación básica

6

Xeografía Humana

Formación básica

6

Lingua Galega/Española

Formación básica

6

Crítica Literaria

Formación básica

6

Idioma Moderno I

Formación básica

6

Formación humanística

Historia Moderna

Obrigatoria

6

Técnicas de Tratamento da Documentación

Obrigatoria

6

Literatura Galega/Española

Obrigatoria

6

Idioma Moderno II

Obrigatoria

6

Arqueoloxía e Historia da Cidade Antiga

Optativa

6

Historia Contemporánea

Obrigatoria

6

Historia da Arte I

Obrigatoria

6

Literatura do Idioma Moderno

Obrigatoria

6

Mitoloxía Clásica

Optativa

4,5

Xeografía dos Grandes Espazos Mundiais

Obrigatoria

6

Historia do Mundo Actual

Obrigatoria

6

Literatura Contemporánea (Hispánica/Galega)

Obrigatoria

6

Historia de Galicia

Optativa

4,5

Ética e Política dos Dereitos Humanos

Obrigatoria

6

Historia da Arte II

Obrigatoria

6

Historia de España

Obrigatoria

6

Lingua Galega/Española no Ámbito Socioinstitucional

Optativa

4,5

Escritura e Documento no Mundo Moderno e Contemporáneo

Optativa

4,5

Literatura Contemporánea do Idioma Moderno

Optativa

4,5

Historia Social e Cultural de Europa I

Optativa

4,5

Historia Social e Cultural de Europa II

Optativa

4,5

Formación específica en produción, xestión e difusión cultural

Procesos Psicolóxicos Aplicados á Produción Cultural

Optativa

4,5

Filosofía e Crítica da Cultura

Obrigatoria

6

Identidade Cultural e Patrimonio

Optativa

4,5

Análise das Manifestacións Culturais nos Medios

Optativa

4,5

Creatividade da Comunicación Cultural

Optativa

4,5

Comunicación Organizacional

Obrigatoria

6

Idioma Moderno para a Xestión Cultural

Optativa

4,5

Publicidade e Cultura

Optativa

4,5

Antropoloxía Cultural

Obrigatoria

6

Ética Aplicada á Produción e Xestión Cultural

Obrigatoria

6

Estrutura do Sistema Cultural de Galicia

Obrigatoria

6

Cine, Televisión e Literatura

Optativa

4,5

Pragmática e Comunicación Intercultural

Optativa

4,5

Difusión Cultural

Obrigatoria

6

Elaboración e Análise dos Discursos Interartísticos

Obrigatoria

6

Cibercultura e Redes Sociais

Obrigatoria

6

Socioloxía da Cultura

Obrigatoria

6

Protocolo e Comunicación Institucional

Obrigatoria

6

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

Obrigatoria

6

Prácticas externas*

Optativa

4,5

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Historia Antiga

Formación básica

6

Pensamento Filosófico e Científico

Formación básica

6

Antropoloxía

Formación básica

6

Cultura Grecolatina

Formación básica

6

Lingüística Xeral

Formación básica

6

Historia Medieval

Formación básica

6

Xeografía Humana

Formación básica

6

Lingua Galega/Española

Formación básica

6

Crítica Literaria

Formación básica

6

Idioma Moderno I

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Historia Moderna

Obrigatoria

6

Técnicas de Tratamento da Documentación

Obrigatoria

6

Literatura Galega/Española

Obrigatoria

6

Idioma Moderno II

Obrigatoria

6

Historia Contemporánea

Obrigatoria

6

Historia da Arte I

Obrigatoria

6

Literatura do Idioma Moderno

Obrigatoria

6

Xeografía dos Grandes Espazos Mundiais

Obrigatoria

6

Ética e Política dos Dereitos Humanos

Obrigatoria

6

Filosofía e Crítica da Cultura

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Historia do Mundo Actual

Obrigatoria

6

Literatura Contemporánea (Hispánica/Galega)

Obrigatoria

6

Historia da Arte II

Obrigatoria

6

Historia de España

Obrigatoria

6

Comunicación Organizacional

Obrigatoria

6

Cibercultura e Redes Sociais

Obrigatoria

6

Socioloxía da Cultura

Obrigatoria

6

Arqueoloxía e Historia da Cidade Antiga

Optativa

4,5

Mitoloxía Clásica

Optativa

4,5

Historia de Galicia

Optativa

4,5

Lingua Galega/Española no Ámbito Socioinstitucional

Optativa

4,5

Procesos Psicolóxicos Aplicados á Produción Cultural

Optativa

4,5

Identidade Cultural e Patrimonio

Optativa

4,5

Creatividade da Comunicación Cultural

Optativa

4,5

Idioma Moderno para a Xestión Cultural

Optativa

4,5

Prácticas externas*

Optativa

4,5

Nota: o alumno cursará catro materias optativas de entre as ofertadas neste curso.

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Antropoloxía Cultural

Obrigatoria

6

Ética Aplicada á Produción e Xestión Cultural

Obrigatoria

6

Estrutura do Sistema Cultural de Galicia

Obrigatoria

6

Difusión Cultural

Obrigatoria

6

Elaboración e Análise dos Discursos Interartísticos

Obrigatoria

6

Protocolo e Comunicación Institucional

Obrigatoria

6

Escritura e Documento no Mundo Moderno e Contemporáneo

Optativa

4,5

Literatura Contemporánea do Idioma Moderno

Optativa

4,5

Historia Social e Cultural de Europa I

Optativa

4,5

Historia Social e Cultural de Europa II

Optativa

4,5

Análise das Manifestacións Culturais nos Medios

Optativa

4,5

Publicidade e Cultura

Optativa

4,5

Cine, Televisión e Literatura

Optativa

4,5

Pragmática e Comunicación Intercultural

Optativa

4,5

Traballo fin de grao

Obrigatoria

6

Nota: o alumno cursará catro materias optativas de entre as ofertadas neste curso.

* A materia de prácticas externas foi incluída no plan de estudos no curso académico 2016/17 por recomendación da Comisión Avaliadora no informe para a renovación da acreditación do título obtida o 9.6.2016. Para cursar esta materia optativa é necesario ter superados 120 ECTS vinculados ao 1º ou 2º curso.