Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Luns, 30 de outubro de 2017 Páx. 50369

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

ORDE do 26 de outubro de 2017 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que se levará a efecto entre os días 1 e 3 de novembro de 2017 nas institucións do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga.

O exercicio deste dereito na Administración e nas empresas, entidades e institucións públicas ou privadas que presten servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade, no ámbito e competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, está condicionado ao mantemento dos servizos esenciais fixados no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño), entre os cales se encontra a sanidade.

O exercicio público das funcións en materia de asistencia sanitaria non se pode ver afectado gravemente polo lexítimo dereito do exercicio de folga, xa que aquel é considerado e recoñecido prioritariamente en relación con este.

O artigo 3 do citado decreto faculta os conselleiros ou conselleiras competentes, por razón dos servizos esenciais afectados, para que, mediante orde e ante cada situación de folga, decidan o mínimo de actividade necesaria para asegurar o mantemento de tales servizos, así como para determinar o persoal necesario para a súa prestación.

As organizacións sindicais CIG, CC.OO., UGT, CSI-F, SATSE e SAE comunicaron a convocatoria dunha folga que afectará as institucións do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

Atendendo ao contido da convocatoria, a duración e ámbito da folga serán os seguintes: desde as 22.00 horas do 1 de novembro ata as 22.00 horas do 3 de novembro. A folga afectará todo o persoal estatutario, funcionario e laboral das estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade. Inclúe persoal residente en formación.

Con base no que antecede, e unha vez outorgada audiencia ao comité de folga,

DISPOÑO:

Artigo 1

A convocatoria de folga referida deberase entender condicionada ao mantemento dos servizos mínimos que se establecen na presente orde.

Os servizos mínimos que se fixan resultan totalmente imprescindibles para manter a axeitada cobertura dos servizos esenciais de asistencia sanitaria. Tales mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga coa atención á poboación, que baixo ningún concepto pode quedar desasistida polas características do servizo dispensado.

E por iso se manteñen os servizos mínimos necesarios para garantir a asistencia imprescindible a doentes hospitalizados, así como a atención urxente e permanente, que non pode aprazarse sen consecuencias negativas para a saúde.

Establécense os seguintes criterios reitores na determinación do persoal necesario para o mantemento dos servizos esenciais nas institucións afectadas:

– Persoal mínimo necesario para a cobertura do 100 % da atención urxente e permanente e as emerxencias do 061.

– No ámbito da transfusión de sangue, os servizos necesarios para o mantemento do abastecemento sanguíneo en toda a Comunidade Autónoma.

– Nos centros e institucións sanitarias:

a) Persoal facultativo dependente de atención especializada:

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente nos seguintes ámbitos:

– Servizos de urxencias e gardas médicas.

– Quirófanos urxentes para a atención dos usuarios que requiran intervención cirúrxica inaprazable.

– Salas de partos.

2. Cobertura do 100 % da actividade nas seguintes áreas:

– Unidades de reanimación.

– Unidades de coidados intensivos, de adultos ou pediátricas e unidades coronarias, de ser o caso.

– Área de diálise.

– Área de tratamentos oncolóxicos (radioterapia, Hospital de Día).

3. Cobertura da actividade cirúrxica dos pacientes, tanto hospitalizados como ambulatorios, con respecto ás patoloxías que poñan en perigo a súa vida ou agraven o seu estado de saúde, en especial procesos neoplásicos.

4. Na área de hospitalización establecerase o número necesario para garantir a atención urxente dos doentes hospitalizados e as altas clínicas.

5. No ámbito de consulta, así como das interconsultas dos pacientes hospitalizados que o requiran, atenderanse as consideradas como urxentes ou preferentes, a criterio do persoal facultativo. Así mesmo, atenderanse as consultas inaprazables dos doentes oncolóxicos que requiran tratamento citostático e dos doentes desprazados.

6. Garantirase, así mesmo, a realización de determinacións e probas complementarias urxentes e as que se refiren aos pacientes hospitalizados que, a criterio do persoal facultativo, sexan necesarias e inaprazables; enténdense incluídas as dos pacientes con neoplasias malignas.

7. Garantirase a prescripción de sangue, medicamentos e produtos sanitarios.

8. Garantirase a atención necesaria a pacientes subsidiarios de hospitalización a domicilio e coidados paliativos.

b) Persoal facultativo dependente de atención primaria (persoal médico, pediatra e odontólogo):

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente.

2. Os servizos mínimos que se fixan no tramo ordinario de atención prestarán a asistencia urxente ou inaprazable desa unidade, calquera que sexa a modalidade da prestación:

– En centros con catro ou menos profesionais: 1 efectivo.

– En centros con cinco a oito profesionais: 2 efectivos.

– En centros con nove a doce profesionais: 3 efectivos.

– En centros con trece ou máis profesionais: 4 efectivos.

c) Persoal sanitario non facultativo de atención especializada:

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente nun triplo ámbito:

– Servizos de urxencias.

– Quirófanos urxentes (xerais e de tocoloxía) para a atención dos usuarios que requiran intervencións cirúrxicas inaprazables.

– Salas de partos.

2. Na área de hospitalización establecerase o número necesario para garantir os coidados dos pacientes hospitalizados, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

3. No ámbito de consultas estableceranse mínimos nun dobre ámbito:

– Apoio á atención das consultas especializadas consideradas como urxentes ou preferentes.

– Así mesmo, atenderanse as consultas inaprazables dos pacientes oncolóxicos que requiran tratamento citostático e dos pacientes desprazados.

4. No ámbito dos servizos centrais, garantirase a realización das probas complementarias urxentes e as que se refiran aos doentes hospitalizados que, a criterio do persoal facultativo, sexan necesarias e inaprazables, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

5. Garantirase a dispensación de medicamentos, hemoderivados e produtos sanitarios, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

6. Unidades especiais: o número necesario para garantir o coidado dos pacientes, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

d) Persoal sanitario non facultativo de atención primaria:

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente.

2. Os servizos mínimos que se fixan no tramo ordinario de atención prestarán a asistencia urxente e inaprazable desa unidade, calquera que sexa a modalidade da prestación:

– En centros con catro ou menos profesionais: 1 efectivo.

– En centros con cinco a oito profesionais: 2 efectivos.

– En centros con nove a doce profesionais: 3 efectivos.

– En centros con trece ou máis profesionais: 4 efectivos.

e) Persoal de xestión e servizos de atención especializada:

1. Urxencias: un número de efectivos que garanta a cobertura do 100 % da actividade urxente.

2. Área de hospitalización: un número de efectivos equivalente ao de domingos ou festivos.

3. Cita previa: un número de efectivos que garanta a atención ao paciente que o requira, cun mínimo dun efectivo por centro e ata un máximo do 50 % dos efectivos da quenda.

4. Atención ao paciente: un número de efectivos que garanta a atención ao doente que o requira, cun mínimo dun efectivo por centro e ata un máximo do 50 % dos efectivos da quenda.

5. Servizos de mantemento: un número equivalente ao dos domingos ou festivos.

6. Servizo de lavandaría e lenzaría: un número equivalente ao dos domingos e festivos ou ata o 50 % dos efectivos da quenda.

7. Limpeza: ata o 50 % dos efectivos da quenda.

8. Hostalaría: un número mínimo igual ao dos domingos ou festivos, ou ben un 60 % dos efectivos da quenda, en función do tamaño das prestacións dependentes de hostalaría en cada centro.

9. Condutores: o mesmo número de efectivos ca os domingos ou festivos, cun mínimo, en todo caso, dun efectivo.

10. Servizos administrativos:

– Información: o número de profesionais necesarios para garantir a debida información aos pacientes.

– Persoal: o número imprescindible para garantir as incidencias e xestións derivadas da folga e, como máximo, ata o 40 % dos efectivos da quenda.

– Subministracións: o número imprescindible para garantir os pedidos urxentes e ata un máximo do 25 % dos efectivos da quenda.

– Almacén: un número imprescindible para a xestión do almacén e ata un máximo do 25 % dos efectivos da quenda.

– Contabilidade: un número imprescindible para as xestións urxentes e ata un 25 % dos efectivos da quenda.

f) Persoal de xestión e servizos de atención primaria:

1. Urxencias: un número de efectivos que garanta a cobertura do 100 % da actividade urxente.

2. En centros con catro ou menos efectivos de persoal facultativo: 1 efectivo.

– En centros con cinco ou máis efectivos de persoal facultativo: 1 efectivo por centro e, no caso de teren varios andares, un máis por andar.

g) Persoal de tecnoloxías da información: en quenda de mañá, 2 efectivos de presenza física por EOXI; tarde e noite, 2 efectivos por EOXI localizados.

h) Outras áreas de traballo ou servizos: establecerase con carácter xeral un número equivalente ao dos domingos ou festivos.

Artigo 2

A determinación dos profesionais necesarios con base nos criterios anteriores faraa a xerencia ou dirección, e a súa fixación deberá estar adecuadamente motivada, mediante a designación nominal e individual.

As/os profesionais necesarios para cubrir dos servizos mínimos deberán ser publicados nos taboleiros de anuncios do centro, con antelación ao comezo da folga.

A/o profesional designado como servizo mínimo que desexe exercer o seu dereito de folga poderá instar a substitución da súa designación por outra/o profesional que voluntariamente acepte o cambio de xeito expreso.

A xustificación debe constar no expediente de determinación de mínimos da institución e exteriorizarse axeitadamente para xeral coñecemento do persoal destinatario. Deberá quedar constancia no expediente dos factores ou criterios cuxa ponderación conduce a determinar as prestacións mínimas.

Con tales premisas, no anexo desta resolución recóllese o número de efectivos de servizos mínimos para cubrir as xornadas de folga.

Artigo 3

Os paros e alteracións no traballo por parte do persoal necesario para o mantemento dos servizos mínimos determinados no anexo, así como os expostos nos taboleiros de anuncios de cada centro, serán considerados ilegais para os efectos do que establece o artigo 16 do Real decreto lei 17/1977, do 4 de marzo (BOE núm. 58, do 9 de marzo).

Artigo 4

O que se dispón nos artigos anteriores non significará ningún tipo de limitación dos dereitos que a normativa reguladora da folga lle recoñece ao persoal nesta situación, nin tampouco sobre a tramitación e efectos das peticións que a motiven.

Artigo 5

Sen prexuízo do que establecen os artigos anteriores, deberanse observar as normas legais e regulamentarias vixentes en materia de garantías dos usuarios dos establecementos sanitarios. Os altercados ou incidentes que se produzan serán obxecto de sanción con base nas normas vixentes.

Disposición derradeira

Esta orde producirá efectos e entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2017

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

13

7

6

Área Cirúrxica

54

35

35

Área Clínica/Hospitalización

44

20

20

SS.CC.

20

10

10

Persoal DUE

Urxencias

21

20

19

Área Cirúrxica

11

17

16

Área Clínica/Hospitalización

150

145

125

SS.CC.

20

9

7

Matrón/matrona

6

4

4

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

228

138

98

Técnico/a especialista

29

19

9

Celador/a

52

48

27

Persoal administrativo

38

9

3

Traballo social

1

-

-

Mantemento

7

7

7

Telefonista

1

1

1

Pasador/a de ferro

12

12

-

Hostalaría

Cociñeiro/a

7

7

-

Pinche

60

60

2

Condutor/a

1

1

-

Lavandeiro/a

9

9

-

Persoal de informática

2

2

2

Hospital Virxe da Xunqueira-Cee.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

3

2

Área Cirúrxica

8

5

5

Área Clínica/Hospitalización día 2

5

3

2

Área Clínica/Hospitalización día 3

4

2

2

SS.CC.

4

1

1

Persoal DUE

Urxencias

4

4

3

Área Cirúrxica

3

3

2

Área Clínica/Hospitalización día 2

8

7

4

Área Clínica/Hospitalización día 3

7

6

4

Paritorio

1

1

1

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría día 2

15

10

7

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría día 3

14

9

7

Técnico/a especialista

2

2

2

Persoal administrativo

6

2

1

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico/a de familia

98

54

18

Pediatra

28

9

-

Persoal de enfermaría

92

45

17

Persoal non sanitario (servizos administrativos)

88

27

3

Celadores/PSX de PAC

-

14

14

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ferrol.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Nóvoa Santos.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

7

6

4

Área Cirúrxica

20

12

12

Área Clínica/Hospitalización

25

9

9

SS.CC.

14

6

6

Persoal DUE

Urxencias

10

9

8

Área Cirúrxica

13

2

2

Área Clínica/Hospitalización

40

29

29

SS.CC.

24

4

1

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

81

38

26

Técnico/a especialista

23

6

5

Celador/a

27

16

12

Persoal administrativo

35

4

2

Mantemento

4

4

4

Telefonista

1

1

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

2

2

-

Pinche

18

18

1

Limpador/a

2

2

-

Condutor/a

1

-

-

Lavandaría

Lavandeiro/a

5

-

-

Pasador/a de ferro

5

-

-

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico/a de familia

40

11

-

Médico/a PAC

-

12

11

Pediatra

14

4

-

Odontólogo/a

1

-

-

Farmacéutico/a

1

-

-

Persoal de enfermaría

46

11

-

Persoal de enfermaría (PAC)

-

12

9

Outro persoal sanitario

1

-

-

Persoal non sanitario

36

12

-

Celador/a PAC

-

9

9

Limpeza Atención Primaria

1

1

-

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

12

12

5

Área Cirúrxica

15

8

8

Área Clínica/Hospitalización

113

44

42

SS.CC.

23

16

11

Persoal DUE

Urxencias

15

16

13

Área Cirúrxica

38

18

14

Área Clínica/Hospitalización

128

114

88

SS.CC.

59

23

10

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

192

120

79

Técnico/a especialista

56

30

13

Celador/a

56

48

30

Persoal administrativo

40

4

2

Mantemento

Mecánico/a

1

1

1

Electricista

1

1

1

Calefactor/a

1

1

1

Fontaneiro/a

1

1

-

Persoal de informática

2

2

2

Telefonista

2

1

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

5

3

-

Pinche

44

35

-

Condutor/a

1

1

-

Lavandeiro/a

6

-

-

Hospital da Barbanza.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4

5

3

Área Cirúrxica

7

7

7

Área Clínica/Hospitalización

3

2

2

SS.CC.

4

3

2

Persoal DUE

Urxencias

5

5

4

Área Cirúrxica

4

4

3

Área Clínica/Hospitalización

9

7

4

SS.CC.

4

3

-

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

16

11

7

Técnico/a especialista

3

2

2

Persoal administrativo

11

4

1

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico/a de familia

96

41

24

Pediatra

39

8

-

Persoal de enfermaría

98

35

21

Persoal de servizos xerais

61

20

5

Auxiliar administrativo/a

6

1

-

Celador/a

1

14

14

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario de Lucus Augusti.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

10

12

8

Área Cirúrxica

30

17

16

Área Clínica/Hospitalización

43

10

10

SS.CC.

29

8

8

Matrón/matrona

3

3

3

Persoal DUE

Urxencias

11

11

10

Área Cirúrxica

8

8

7

Área Clínica/Hospitalización

77

55

49

SS.CC.

26

7

2

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

100

73

48

Técnico/a especialista

27

17

7

Celador/a

34

31

17

Persoal administrativo

30

7

2

Mantemento

4

4

4

Telefonista

1

1

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

5

1

-

Pinche cociña

36

27

-

Pinche lenzaría

3

3

-

Condutor/a

1

-

-

Persoal de informática

2

2

2

Hospital Comarcal de Monforte.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4

3

3

Área Cirúrxica

9

9

9

Área Clínica/Hospitalización

5

4

4

SS.CC.

5

5

5

Matrón/matrona

1

1

1

Persoal DUE

Urxencias

5

4

4

Área Cirúrxica

2

2

2

Área Clínica/Hospitalización

11

10

5

SS.CC./REA

8

1

1

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

17

14

8

Técnico/a especialista

4

4

2

Celador/a

9

5

3

Persoal administrativo

7

1

1

Mantemento

2

2

2

Telefonista

1

1

-

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

-

Pinche

5

5

-

Pasador/a de ferro

2

-

-

Lavandeiro/a

2

-

-

Hospital Comarcal da Costa (Burela).

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4

3

2

Área Cirúrxica

12

11

11

Área Clínica/Hospitalización

6

3

3

SS.CC.

6

2

2

Persoal DUE

Urxencias

4

4

3

Área Cirúrxica

5

2

2

Área Clínica/Hospitalización

23

19

12

SS.CC.

3

-

-

Persoal Sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

25

19

10

Técnico/a especialista

6

4

2

Celador/a

8

7

3

Persoal administrativo

15

2

1

Mantemento

2

2

2

Telefonista

1

1

-

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

-

Pinche

4

4

-

Lavandeiro/a

1

-

-

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico/a de familia

95

38

26

Pediatra AP

24

1

-

Persoal de enfermaría

102

39

26

Persoal de servizos xerais

67

14

4

Auxiliar administrativo/a

9

1

-

Celador/a

3

15

15

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario de Ourense.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

8

7

5

Área Cirúrxica

32

8+8

8+8

Área Clínica/Hospitalización

59

13+3

12+3

SS.CC.

45

6+5

6+5

Matrón/matrona

2

2

2

Fisioterapeuta

2

-

-

Persoal DUE

Urxencias

10

10

9

Área Cirúrxica

33

23

22

Área Clínica/Hospitalización

64

44

21

SS.CC.

23

18

16

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

130

92

73

Técnico/a especialista

17

13

7

Celador/a

52

40

25

Persoal administrativo

Admisión e Apoio Asistencial

29

7

2

Persoal administrativo

Persoal, Secretaría e Atención ao Paciente

3

-

-

Telefonista

2

2

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

4

4

-

Pinche

39

32

-

Condutor/a

1

-

-

Lenzaría, Limpeza, Servizos

6

1

-

Persoal de informática

2

2

-

En facultativos inclúense como sumandos gardas de presenza física e localizadas.

Hospital de Verín.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

3

3

Área Cirúrxica

4

4

4

Área Clínica/Hospitalización

5

1

1

SS.CC.

4

-

-

Persoal DUE

Urxencias

2

2

3

Área Cirúrxica

2

2

2

Área Clínica/Hospitalización

6

4

3

SS.CC.

1

-

-

Matrón/matrona

1

1

1

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

6

6

5

Técnico/a especialista

2

2

2

Celador/a

3

2

1

Persoal administrativo

6

2

1

Hospital Comarcal do Barco de Valdeorras.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

2

2

Área Cirúrxica

3

2

2

Área Clínica/Hospitalización

9

6

6

SS.CC.

5

3

3

Persoal DUE

Urxencias

2

2

2

Área Cirúrxica

2

2

2

Área Clínica/Hospitalización

8

8

7

SS.CC.

5

2

1

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

16

10

6

Técnico/a especialista

3

2

2

Celador/a

8

7

3

Persoal administrativo

13

1

1

Mantemento

2

2

1

Telefonista

1

1

-

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

-

Pinche

4

4

-

Lavandeiro/a

2

-

-

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico/a de familia

113

39

24

Pediatra

16

3

-

Persoal de enfermaría

110

32

17

Outro persoal sanitario (A.E.)

12

-

-

Persoal de xestión e servizos: citación

78

10

-

Persoal de xestión e servizos: servizos administrativos e mantemento

13

-

-

Celador/a de PAC

-

15

15

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

8

8

6

Área Cirúrxica

56

18

17

Área Clínica/Hospitalización

46

12

12

SS.CC.

22

4

4

Persoal DUE

Urxencias

9

9

8

Área Cirúrxica

19

9

6

Área Clínica/Hospitalización

49

46

44

SS.CC.

42

20

8

Matrón/matrona

2

2

2

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

99

67

51

Técnico/a especialista

17

9

7

Celador/a

43

37

20

Persoal de informática

2

2

2

Persoal administrativo

66

6

3

Mantemento

6

3

2

Telefonista

2

2

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

2

2

-

Pinche

14

14

-

Condutor/a

1

-

Lavandeiro/a

8

-

-

Hospital do Salnés.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4

4

2

Área Cirúrxica

7

4

4

Área Clínica/Hospitalización

6

2

2

SS.CC.

4

2

2

Persoal DUE

Urxencias

5

5

4

Área Cirúrxica

3

3

2

Área Clínica/Hospitalización

11

8

7

SS.CC.

-

-

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

15

12

9

Técnico/a especialista

3

3

2

Celador/a

6

6

3

Persoal administrativo

8

2

1

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico/a de familia

59

26

12

Pediatra

20

4

-

Persoal de enfermaría

61

22

11

Persoal non sanitario

51

21

9

• Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo.

– Servizos sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

13

11

9

Área Cirúrxica

63

34

34

Área Clínica/Hospitalización

63

27

23

SS.CC.

26

12

10

Matrón/matrona

5

5

5

Fisioterapeuta, Logopeda e Terapeuta Ocupacional

3

-

-

Enfermeiro/a

Urxencias

20

21

15

Área Cirúrxica

53

26

23

Área Clínica/Hospitalización

Día 2-123

Día 3-124

100

85

SS.CC.

Día 2-23

Día 3-26

5

5

Persoal sanitario FP

Técnico/a en coid. auxiliares de enfermaría

176

132

Día 1-86

Día 2-89

Técnico/a especialista

33

20

13

Celador/a

101

68

49

Persoal administrativo

39

11

3

Mantemento

5

4

3

Telefonista

2

2

2

Condutor/a

1

-

-

Persoal de informática

2

2

2

– Servizos sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Maña

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Médico/a de familia

81

38

-

Pediatra

36

14

-

Médico/a de familia PAC

Día 2-18

Día 3-21

Días 1-20

Día 2-19

Persoal sanitario

Enfermeiro/a

86

32

-

Enfermeiro/a PAC

-

17

17

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

10 

-

-

Persoal de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

42

21

-

Auxiliar administrativo/a

15

4

-

Celador/a

3

-

-

PSX-Celador/a PAC

-

11

11

Telefonista

-

1

1

Condutor/a

-

2

2

• Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Categoría/servizo

Servizos mínimos

Mañá

(8 a 15 h.)

Tarde

(15 a 22 h.)

Noite

(00 a 8 h.)

(22 a 00 h.)

Persoal facultativo

Médico/a coordinador/a

6+1(1)

6+1(1)

3

Médico/a asistencial base ambulancia

10

10

10

Médico/a asistencial base helicóptero

2 (3)

2 (3)

Persoal sanitario non facultativo

Enfermeiro/a de consulta sanitaria

1

1

1

Enfermeiro/a base ambulancia

10

10

10

Enfermeiro/a base helicóptero

2(3)

2(3)

Persoal non sanitario

Tecnoloxía

1

-

-

Recursos Humanos

1

-

-

Área Económico-Financeira

4

-

-

(1) Aos 6 traballadores na quenda de mañá hai que sumarlles:

O día 2: 1 efectivo en horario de 10.00 a 16.00 horas.

O día 3: 1 efectivo en horario de 10.00 a 17.00 horas.

(2) Aos 6 traballadores na quenda de tarde hai que sumarlles:

O día 2: 1 efectivo en horario de 16.00 a 23.00 horas.

O día 3: 1 efectivo en horario de 17.00 a 00.00 horas.

(3) Están operativos en horario de:

Santiago: de orto a orto máis 12 horas.

Ourense: de ocaso menos 12 horas a ocaso.

• Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite (1)

Persoal facultativo

Hematólogos/as

2

-

-

Médicos/as Hemodoazón

9

10

-

Persoal sanitario non facultativo

Control Calidade

1

1

-

HLA

Día 2-1

Día 3-2

12

1

-

Criobioloxía

1

1

-

Procesamento

Día 2-1

Día 3-2

1

1

Fraccionamento

Día 2-5

Día 3-6

Día 2-5

Día 3 -6

1

Hemodoazón

13

15

-

Persoal de xestión e servizos

Administración

7

-

-

Promoción

1

-

-

Hemodoazón

4

7

-

(1) Un en quenda de garda.

• Galaria.

– Galaria-Vigo.

Servizo

Posto

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Diagnóstico por Imaxe Meixoeiro

Facultativo/a

1

1

-

Diagnóstico por Imaxe Meixoeiro

Técnico/a especialista

1

1

-

Diagnóstico por Imaxe Meixoeiro

PSX/Celador/a

1

1

-

Diagnóstico por Imaxe Meixoeiro

Enfermeiro/a

1

1

-

Diagnóstico por Imaxe HAC

Facultativo/a

1

1

1 (localizado)

Diagnóstico por Imaxe HAC

Técnico/a especialista

1

1

1 (localizado)

Diagnóstico por Imaxe HAC

PSX/Celador/a

1

1

-

Diagnóstico por Imaxe HAC

Enfermeiro/a

1

1

-

Diagnóstico por Imaxe Móbil 1

Enfermeiro/a

1

-

-

Diagnóstico por Imaxe Móbil 1

Técnico/a especialista

1

-

-

Diagnóstico por Imaxe Móbil 2

Enfermeiro/a

1

-

-

Diagnóstico por Imaxe Móbil 2

Técnico/a especialista

1

-

-

Estrutura Administrativa (Vigo)

Persoal Admón.

1

-

-

Medicina Nuclear-PET

Facultativo/a

1

2

1 (localizado)

Medicina Nuclear-PET

Enfermeiro/a

2

2

-

Medicina Nuclear-PET

Técnico/a especialista

1

2

-

Medicina Nuclear-PET

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

1

-

-

Medicina Nuclear-PET

PSX/Celador/a

1

1

-

Oncoloxía Radioterápica

Facultativo/a

3

2

Día 1-1 (localizado)

Día 2-1

Oncoloxía Radioterápica

Enfermeiro/a

Día 2-2

Día 3-3

Día 2-2

Día 3-1

Día 2-1

Oncoloxía Radioterápica

Técnico/a especialista

8

7

Día 1-1 (localizado)

Día 2-4

Oncoloxía Radioterápica

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Día 2-2

Día 3-3

Día 2-2

Día 3-1

Oncoloxía Radioterápica

PSX/Celador/a

2

1

Día 2- 1

Radiofísica

Facultativo/a

2

1

1 (localizado)

Radiofísica

Técnico/a especialista

2

1

-

– Galaria-Ourense.

Servizo

Posto

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Medicina Nuclear. Ourense

Enfermeiro/a

1

Medicina Nuclear. Ourense

Facultativo/a

1

 -

Medicina Nuclear. Ourense

PSX/Celador/a

1

 -

Medicina Nuclear. Ourense

Técnico/a especialista

1

 -

– Galaria-Santiago de Compostela.

Servizo

Posto

Mañá

Tarde

Noite

Ciclotrón

Facultativo/a

1

1

Ciclotrón

Técnico/a de laboratorio

2

2

Ciclotrón

Técnico/a de mantemento

1

1

Estrutura Administrativa (Santiago)

Persoal de administración

2

-

UTPR

Facultativo/a

1

 -

• Instituto Galego de Oftalmoloxía (Ingo).

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

1

-

-

Persoal de xestión e servizos

1

-

-