Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2017 Páx. 51451

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2017/005-1).

Expediente: IN407A 2017/005-1.

Promotora: Hidroeléctrica de Laracha, S.L.

Denominación da instalación: nova saída de liña O Froxo-Proame.

Concello: A Laracha.

Feitos:

1. O 30 de setembro de 2017, a promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 65, do 3 de abril de 2017, e no BOP nº 45, do 7 de marzo de 2017.

3. Solicitóuselles o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. As características técnicas da instalación son as seguintes:

– LMTS a 15 kV, de 1,507 km, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3 (1x150 mm2 Al), con orixe no CMD do Froxo (expediente IN407A 2012/067) e final no apoio A/S proxectado no apoio existente da LMT Proame. Retirarase o paso A/S existente da LMTS procedente do CT grupo escolar (expediente IN407A 2007/55-1), levando o condutor retirado á arqueta existente no pé do apoio, onde se conectará coa LMTS proxectada. Este treito discorrerá pola canalización existente recollida nos expedientes 296/2011, 583/07 e 193/94.

– LMTS a 15 kV, de 206 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 3 (1x150 mm2 Al), con orixe no empalme coa LMTS procedente do CT grupo escolar (expediente IN407A 2007/55-1) e final na nova cela de liña proxectada no CT existente ‘C\Luís Martínez’ (expediente IN407A 2007/55-1).

– Cela de liña no CT existente ‘C\Luís Martínez’ (expediente IN407A 2007/55-1).

O orzamento da instalación segundo proxecto é de 236.736,29 €.

7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Concederlle a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude á cal se xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do director da montaxe no cal se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 4 de setembro de 2017

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña