Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Venres, 17 de novembro de 2017 Páx. 52860

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ORDE do 16 de outubro de 2017 pola que se autoriza a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, das concesións administrativas e das bateas Manuel I e Ovidio Otero I.

Vistos os expedientes instruídos para os efectos de transmisión das bateas Manuel I e Ovidio Otero I, e das concesións administrativas que as amparan, resulta:

a) Antecedentes.

Primeiro. Mediante escritos do 26 de xullo de 2017, Manuel Otero Oubiña (35416711T) e María Teresa Iglesias Pardavila (35417726A) solicitaron autorización para a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, das concesións administrativas e das bateas Manuel I e Ovidio Otero I.

Segundo. Os interesados achegaron a documentación requirida para a tramitación.

Terceiro. Os informes do Servizo de Protección dos Recursos sobre as características das bateas e do Servizo de Planificación e Xestión da Acuicultura sobre a tramitación dos expedientes son favorables.

b) Consideracións legais e técnicas.

Primeira. Este órgano é competente para resolver os expedientes, de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG número 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG número 243, do 15 de decembro) e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia (DOG número 180, do 21 de setembro).

Segunda. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG número 124, do 29 de xuño), nos seus artigos 209 e seguintes, regula os pactos sucesorios como negocios mortis causa, e coa forma de pactos de apartación ou pactos de mellora.

Terceira. Os expedientes seguiron todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999, pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 126, do 2 de xullo).

Vistas as disposicións citadas, a proposta de resolución elaborada polo Servizo de Recursos Mariños, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, a favor de Manuela Otero Iglesias (35448408A), das concesións administrativas e das bateas que se indican a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Manuel I.

Situación:

Cuadrícula número: 17.

Polígono: A.

Distrito: Cambados (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 7.9.1970.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: Manuel Otero Oubiña (35416711T) e María Teresa Iglesias Pardavila (35417726A).

Nova titular: Manuela Otero Iglesias (35448408A).

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Ovidio Otero I.

Situación:

Cuadrícula número: 8.

Polígono: B.

Distrito: Cambados (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 17.5.1972.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: Manuel Otero Oubiña (35416711T) e María Teresa Iglesias Pardavila (35417726A).

Nova titular: Manuela Otero Iglesias (35448408A).

A nova titular das concesións subrógase nos dereitos e obrigas dos anteriores desde o momento de formalización da mellora en escritura pública.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 16 de outubro de 2017

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo