Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 12 de decembro de 2017 Páx. 56090

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2017 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2017.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Ley do Estatuto básico do empregado público, no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 19 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, e 12 e 34 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, así como consonte o disposto nos estatutos da Universidade de Vigo e o Acordo do Consello de Goberno do 22 de novembro de 2017, polo que se aprobou a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2017, logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo para o ano 2017.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito de administración e servizos con asignación orzamentaria, que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta ás administracións públicas.

Terceiro. A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Xunta de Galicia autorizou esta oferta de emprego público, emitindo informe favorable o 21 de novembro de 2017.

Cuarto. As convocatorias dos procesos selectivos publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Estatuto básico do empregado público.

Vigo, 30 de novembro de 2017

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Oferta de emprego público do persoal de administración
e servizos da Universidade de Vigo para o ano 2017

Grupo/subgrupo

Categoría/escala

Nº de prazas

Promoción interna

Acceso libre

Persoal laboral

I

T.S. de I+D

3

4

I

T.S. de actividades deportivas

1

-

I

T.S. de actividades de medio mariño

1

-

I

T.S. de igualdade

-

1

I

T.S. de calidade ambiental e histoloxía

-

1

II

T.M. de prevención de riscos laborais

1

-

Persoal funcionario

A2

Xestión

8

-

C1

Administrativa

21

-

Polo número de prazas de acceso xeral libre que conforman esta oferta non procede a reserva para persoas con discapacidade prevista no artigo 48.2 da Lei 2/2015.