Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Martes, 19 de decembro de 2017 Páx. 57535

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Fene (expediente IN407A 2017/008-1).

Expediente: IN407A 2017/008-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación da instalación: recuamento LMT EUM-703 lugar da Revolta.

Concello: Fene.

Feitos:

1. O 19 de xaneiro de 2017 a promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 46, do 7 de marzo de 2017, e no BOP nº 35, do 20 de febrero de 2017.

3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. As características técnicas da instalación son as seguintes:

– Tramo de liña de media tensión EUM-702 (actuación nº 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,100 km, coa orixe no apoio nº 17 existente da LMT EUM-702, no tramo da derivada ao CT Chamoso (expediente 51.256), condutor tipo LA-110 mm2 AI, e final no apoio nº 18 proxectado que substitúe ao existente da LMT EUM-702, no tramo da derivada ao CT Chamoso (expediente 51.256).

– Tramo de liña de media tensión EUM-702 (actuación nº 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,030 km (condutor a retensar), coa orixe no apoio nº 24 proxectado que substitúe ao existente da LMT EUM-702, anterior ao CT Chamoso, condutor tipo LA-30 mm2 AI (a retensar), e final no CT, a intemperie en pórtico Chamoso.

– Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,454 km, coa orixe no paso de aéreo a subterráneo para realizar no apoio nº 18 proxectado que substitúe ao existente da LMT EUM-702, no tramo da derivada ao CT Chamoso, en condutor tipo
RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 AI, e final no apoio nº 24 proxectado que substitúe ao existente da LMT EUM-702, anterior ao CT Chamoso.

– Desmontaxe de 379 metros de liña LA-30 e 7 apoios de formigón existentes.

O orzamento da instalación segundo proxecto é de 63.612,51 €.

7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.

– Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbese, así como das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e ao medio.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 23 de novembro de 2017

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña