Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Mércores, 20 de decembro de 2017 Páx. 57625

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 13 de novembro de 2017 (DOG núm. 217, do 15 de novembro) fixéronse públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas ao persoal funcionario e a contratación temporal do persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia elaboradas en cumprimento do artigo 6.2 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo (DOG núm. 48, do 9 de marzo).

Con data do 29 de novembro de 2017 rematou o prazo establecido no punto terceiro da devandita resolución para presentar reclamacións.

Unha vez examinadas e resoltas as reclamacións, a Comisión Permanente constituída ao abeiro do artigo 4 do Decreto 37/2006, modificado polo Decreto 124/2016, acordou elevar ao órgano convocante as listaxes definitivas de admitidos e excluídos para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 11 do decreto regulador, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario dos corpos, escalas e especialidades que se relacionan no anexo I desta resolución, así como para o desempeño transitorio de postos reservados a persoal laboral dos grupos e categorías que se relacionan no anexo II.

Segundo. As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de «Listas de contratación»; no Servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012; no Servizo de Información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia e nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia.

As devanditas listas incluirán a seguinte información:

– Solicitantes admitidos/as na lista con indicación da puntuación resultante da aplicación do baremo establecido no artigo 9 do Decreto 37/2006.

– Solicitantes excluídos/as con expresión da causa de exclusión.

Terceiro. As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. As persoas solicitantes excluídas disporán do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para solicitar a devolución das taxas por dereitos de inscrición, para o cal deberán consignar o nome e apelidos, NIF, número da conta bancaria (vinte díxitos) e localidade desta, e copia cotexada do modelo de autoliquidación da taxa.

Quinto. Contra esta resolución e de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2017

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I
Corpos e escalas (persoal funcionario)

Grupo

Corpo/escala

Denominacion

A1

2060

Corpo superior de administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A1

2061

Escala de arquitectos/as

A1

2062

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de camiños, canles e portos

A1

2063

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría agronómica

A1

2064

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría industrial

A1

2065

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de minas

A1

2067

Escala de veterinarios

A1

2068

Escala de ciencias. Especialidade de bioloxía

A1

2069

Escala de ciencias. Especialidade de química

A1

2072

Escala de arqueólogos/as

A1

206K

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos

A1

206L

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas

A1

206M

Escala de facultativos/as de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos

A1

2080

Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de telecomunicacións

A1

2086

Escala superior de finanzas

A1

2093-02

Escala de profesores numerarios. Especialidade en procesos de cultivo acuícola

A1

2093-03

Escala de profesores numerarios. Especialidade en navegación marítima

A1

2093-04

Escala de profesores numerarios. Especialidade en pesca marítima

A1

2093-08

Escala de profesores numerarios. Especialidade en comunicacións

A1

2093-10

Escala de profesores numerarios. Especialidade en procesos sanitarios

A1

2093-11

Escala de profesores numerarios. Especialidade en formación e orientación laboral

A2

2051

Corpo de xestión de administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A2

2052

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica forestal

A2

205F

Escala técnica de finanzas

A2

205H

Escala de xestión de sistemas de informática

A2

206I

Escala de inspección turística

A2

206N

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos

A2

206P

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas

A2

206X

Escala de inspectoras e inspectores de consumo

A2

2073

Escala de arquitectos/as técnicos/as

A2

2074

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas

A2

2075

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría industrial

A2

2076

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de topografía

A2

2077

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola

A2

2085

Escala técnica de estatísticos/as

C1

2053

Corpo administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia

C1

205I

Escala técnica auxiliar de informática

C1

207C

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia

C1

207H

Escala de axentes facultativos ambientais a extinguir

C1

2081

Escala de delineantes a extinguir

C2

2059

Corpo auxiliar da Comunidade Autónoma de Galicia

2055

Agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Comunidade Autónoma de Galicia

ANEXO II
Grupos e categorías (persoal laboral)

Grupo

Categoría

Denominación

I

002

Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a

I

004

Titulado/a superior

I

006

Titulado/a superior psicólogo/a

I

011

Titulado/a superior pedagogo/a

I

014

Titulado/a superior sociólogo/a

I

018

Licenciado/a informático/a (antigo/a técnico/a de sistemas e analista titulado/a superior)

I

019

Titulado/a superior especialista. Titulado/a superior farmacéutico/a

I

023

Documentalista

I

029

Xefe/a departamento persoal e xestión económico-administrativa do IGAEM

I

030

Relacións públicas do IGAEM

I

031

Titulado/a superior de formación ocupacional

I

032

Técnico/a superior en centros de arte

II

001

Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva

II

002

ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas

II

006

Educador/a, profesor/a especial

II

007

Titulado/a grao medio

II

008

Director/a de gardaría infantil

II

011

Fisioterapeuta

II

017

Asistente social

II

020

Terapeuta ocupacional

II

021

Monitor/a ocupacional

II

027

Técnico/a superior diplomado/a en informática (antigo analista de aplicacións (titulado/a medio) e antigo analista programador/a (titulado/a medio)

II

031

Restaurador/a

II

037

Titulado/a medio/a formación ocupacional

II

038

Perito-xudicial diplomado/a

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil

III

002

Encargado/a administrativo/a. Xefe/a de negociado. Xefe/a administración. Xefe/a 2ª administración. Administrador/a. Secretario/a-administrador/a residencia xuvenil. Administrador/a de produción de centros. Secretario/a de dirección do IGAEM. Axudante/a de dirección e difusión da música. Axudante/a de dirección e difusión do CDG

III

004

Gobernante/a, gobernante/a servizos domésticos, encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén

III

006

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios

III

012

Mestre/a de taller

III

014

Xefe/a de cociña

III

017

Analista de laboratorio

III

023

Celador/a de estradas. Capataz de brigada

III

040

Axudante/a de produción

III

050

Técnico/a especialista xardín de infancia

III

052

Tradutor/a. Intérprete da Administración de xustiza

III

063

Oficial 1ª condutor/a, condutor/a 1ª, condutores/as altos cargos, condutor/a mecánico/a

III

064

Oficial 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada

III

065

Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª

III

067

Capataz de obras. Capataz cuadrilla. Xefe/a equipo. Oficial 1ª obra COTOP. Capataz

III

068

Oficial 1ª agrario, capataz agrario

III

069

Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira

III

078

Subgobernante/a

III

088

Capataz de explotacións marisqueiras

III

090

Animador/a sociocultural

III

091

Técnico/a especialista en informática (antigo/a operador/a de ordenadores)

III

103

Entrevistador/a-enquisador/a

III

104

Intérprete de linguaxe de signos

IV

001

Auxiliar gravación. Oficial 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar

IV

002

Auxiliar mecánico/a. Oficial 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación obras

IV

003

Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermaría, coidador/a xeriátrico, coidador/a

IV

004

Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado

IV

005

Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial 2ª mantemento

IV

009

Oficial 2ª agrario/a

IV

011

Auxiliar de laboratorio

IV

016

Condutor/a

IV

017

Almaceneiro/a, despenseiro/a

IV

020

Conserxe (cando teña ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza)

IV

030

Auxiliar formación ocupacional

IV

031

Legoeiro/a

IV

035

Auxiliar de arquivos e bibliotecas

IV

036

Auxiliar de museos

V

001

Camareiro/a-limpador/a, axudante cociña, pasador/a de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a

V

002

Axudante de traballos ou oficios, axudante albanel, peón/oa especializado/a, fontaneiro/a, axudante, hortelá/n, axudante traballos, encargado/a xardín

V

003

Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista, sereno, garda, garda xuramentado

V

008

Peón/oa agrario/a

V

009

Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais

V

10D

Socorrista

V

10E

Vixilante de arquivos, bibliotecas e museos

V

10F

Peón/oa forestal

V

011

Limpador/a, fregador/a, empregado/a comedor, empregado/a cociña-pinche, servizo doméstico. Mozo/a de limpeza, pinche de cociña, persoal de servizos xerais

V

012

Peón/oa, laborante, varredor/a, mozo/a servizos, mozo/a laboratorio, mozo/a, pastor/a, xardineiro/a, mozo/a transportes, peón/oa xardineiro/a, EFU, mozo/a mantemento, mozo/a subalterno

Grupos e categorías do persoal laboral dos servizos de prevención
e defensa contra incendios forestais

Grupo

Categoría

Denominación

I

038

Técnico superior de defensa contra incendios forestais

II

039

Técnico forestal de defensa contra incendios forestais

III

100

Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada

IV

032

Operador/a codificador/a de defensa contra incendios forestais

IV

033

Bombeiro/a forestal condutor de motobomba

V

10A

Vixilante móbil de defensa contra incendios forestais

V

10B

Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais

V

10C

Emisorista de defensa contra incendios forestais

V

014

Bombeiro/a forestal

V

14A

Bombeiro/a forestal condutor/a