Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 28 de decembro de 2017 Páx. 58508

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Exposición de motivos

I

Nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 plásmase o compromiso que o Goberno asume con todas as galegas e os galegos para establecer, desenvolver e levar a cabo políticas públicas que respondan e satisfagan as súas necesidades no ámbito social, económico e laboral.

Estes orzamentos diríxense a resolver os problemas que poidan atopar os nosos cidadáns e cidadás na prestación dos servizos públicos fundamentais e no desenvolvemento das súas actividades. Para iso promoven unha política económica dirixida á eficiencia do gasto, o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e a recuperación da actividade económica. Ademais, aséntanse sobre un itinerario coherente nas épocas de crise que permite abordar os cambios de ciclo sen contar con lastres que actúen de freo para o crecemento.

De acordo con estas premisas, os orzamentos para 2018 seguen a senda iniciada nos dous exercicios precedentes e perseguen xerar confianza en todos os axentes económicos, reforzar os gastos esenciais de sanidade, educación e servizos sociais vinculados ao benestar das galegas e dos galegos e dinamizar o investimento público para implementar unha política económica dirixida á promoción da actividade empresarial. Para iso, implántanse liñas de acción que favorecen a competitividade, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico e mais que fomentan a internacionalización dos diferentes sectores produtivos e de servizos galegos. Todo iso dirixido á estimulación e ao fomento do emprego, que continúa a ser o obxectivo prioritario destes orzamentos e da política económica da nosa comunidade.

O marco económico en que se van desenvolver os orzamentos de 2018 presenta as seguintes particularidades:

No que respecta ao panorama internacional, hai que destacar que a OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos) e a Comisión Europea manteñen o crecemento mundial en niveis favorables e sitúan as súas previsións no 3,6 por cento, mentres que o FMI (Fondo Monetario Internacional) eleva a súa previsión nunha décima. Estas previsións suxiren un afianzamento do crecemento nos próximos anos. A recuperación económica mundial continúa, motivada por un crecemento xeneralizado das economías avanzadas e un fortalecemento da actividade das economías dos países emerxentes. As previsións para os próximos anos están suxeitas a riscos importantes á baixa, como a incerteza ao redor da política económica nos Estados Unidos, o proceso de abandono do Reino Unido da Unión Europea e as tensións xeopolíticas.

As proxeccións informan de que a expansión económica na zona euro continuará no período 2017-2018. Esta evolución baséase na mellora da demanda interna, apoiada por unha política monetaria acomodaticia, e na mellora no mercado de traballo. Ademais, a recuperación mundial favorecerá as exportacións da zona euro, aínda que estas poderán verse afectadas negativamente pola apreciación do euro. As previsións para o ano 2018 da Comisión Europea amosan un maior crecemento que no ano 2017 nas principais economías da área euro, agás en España e Portugal, aínda que a economía española seguirá notoriamente por encima da media da zona euro, cun crecemento previsto do 2,4 por cento fronte ao 1,8 por cento da zona euro.

En canto á economía española, hai que considerar as posibles tensións ou os riscos á baixa derivados da situación política en Cataluña, da que os seus efectos xa se están extrapolando dentro do plan orzamentario remitido o 16 de outubro á Comisión Europea polo Goberno do Estado. O crecemento previsto para o ano 2018 será inferior ao de 2017, segundo os principais organismos encargados da elaboración de previsións, e sitúase entre o 2,4 por cento da Comisión Europea e a OCDE e o 2,3 por cento do Goberno. A achega da demanda nacional ao crecemento do produto interior bruto (PIB) situarase ao redor dos 1,8 puntos porcentuais, lixeiramente inferior á de 2017. O consumo privado crecerá entre dous e sete décimas menos que no ano anterior e prevese un maior crecemento da formación bruta de capital. Por último, o gasto en consumo final das administracións públicas crecerá menos que en 2017.

Para a economía galega o escenario macroeconómico prevé a continuación da fase expansiva desta, debido a que mantén en 2017 o ritmo de crecemento do ano anterior, e estímase un crecemento máis moderado do PIB galego no ano 2018, ben que cun diferencial favorable respecto do conxunto de España. Este escenario aséntase sobre:

– A achega da demanda interna, que será maior que no ano 2017, como consecuencia dun mellor comportamento do consumo privado e do investimento. Respecto diso, o gasto no consumo final dos fogares e das institucións sen fins de lucro crecerá máis que en 2017, posto que a renda dos fogares en termos reais moderará o seu crecemento pola perda de factores que axudaron ao crecemento nos anos anteriores, como a rebaixa fiscal ou a caída dos prezos. No ano 2018 o efecto da perda destes impulsos poderíase compensar, en parte, por un aumento da remuneración por asalariado, que incrementaría a renda dispoñible dos fogares.

– A formación bruta de capital, que crecerá en 2018 por encima de 2017. As previsións amosan unha senda expansiva deste agregado nos próximos anos. O investimento en bens de equipo manterá unha tendencia á alza, favorecida polo dinamismo da industria manufactureira, polas condicións financeiras favorables e polas menores necesidades de desapancamento financeiro das empresas. O investimento residencial continuará cunha lenta recuperación, favorecida polo crecemento do emprego e a dispoñibilidade de financiamento.

– A demanda externa neta, que será positiva no ano 2018, cunha diminución de oito décimas respecto do ano anterior. Esta achega producirase como consecuencia dun aumento das exportacións e das importacións. As exportacións acelerarán o seu crecemento debido á mellora do sector industrial e á evolución favorable dos países da nosa contorna. Polo que respecta ás importacións, o crecemento será superior ao do ano anterior e sustentarase no maior dinamismo do sector industrial galego.

– Por último, a taxa de paro, que se situará lixeiramente por encima do 14 por cento en 2018, manténdose por baixo da previsión para España segundo os principais organismos públicos. Entre os determinantes desta taxa destaca a importancia do crecemento do emprego previsto para o ano 2018 en niveis próximos ao 2 por cento.

En 2018, tal e como sucedeu o ano anterior, o marco orzamentario enfróntase cun elemento de complexidade, debido a que ao carecer de proxecto de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 as comunidades autónomas non dispoñen dos datos que van conformar definitivamente os seus estados de ingresos para o citado exercicio. Con todo, a situación para o 2018 non responde ao mesmo grao de incerteza que o ano anterior, en virtude das razóns que a continuación se apuntan:

En primeiro lugar, no mes de xullo de 2017, o Estado aprobou o límite de gasto non financeiro para o ano 2018 e comunicou ás comunidades autónomas a información provisional sobre as entregas a conta do sistema de financiamento e sobre a liquidación de 2016 que debe satisfacerse o próximo ano. Os datos económicos que figuran nesta información provisional comunicada polo Ministerio de Facenda e Función Pública son os que se consideraron para a realización das estimacións correspondentes aos recursos que forman parte do sistema de financiamento nos estados de ingresos de 2018 e, polo tanto, nin son exclusivos da Comunidade Autónoma nin se elaboraron á marxe do Estado, senón que, neste momento, son consistentes e están referidos ás estimacións que actualmente manexa o Goberno do Estado.

En segundo lugar, o comportamento recadatorio no que vai de 2017 das principais figuras tributarias que integran o sistema de financiamento soamente cabe cualificalo como excelente, o que corrobora as estimacións manexadas polo Estado.

Como exemplo do sinalado, o imposto sobre a renda das persoas físicas, cos últimos datos coñecidos que inclúen o mes de agosto, presenta un crecemento do 6,2 por cento respecto do ano anterior, que se eleva ao 7 por cento cando se compara en termos homoxéneos, consecuencia de corrixir os distintos ritmos de devolucións e adiamentos. As causas deste crecemento repártense a partes iguais entre a evolución das retencións do traballo e os resultados da declaración anual.

En canto ao imposto sobre o valor engadido, o crecemento no que vai do ano 2017 sitúase, en termos nominais, nun 7,9 por cento, que ascende ao 9 por cento cando a comparación se realiza en termos homoxéneos. A razón principal destes incrementos haina que buscar primordialmente no aumento do gasto.

Polo que incumbe aos impostos especiais, no seu conxunto o crecemento en termos homoxéneos ascende a un 1,7 por cento, destacando na súa desagregación o comportamento do imposto sobre hidrocarburos e do imposto sobre a electricidade, ambos os dous no redor do 3 por cento, e con signo contrario está a actuar como freo á caída recadatoria o imposto sobre os labores do tabaco, que presenta ata agosto unha diminución de practicamente o 3 por cento.

En terceiro lugar, o 28 de abril deste mesmo ano, España presentou o seu Programa nacional de reformas de 2017 e o 29 de abril o seu Programa de estabilidade de 2017. España atópase actualmente no compoñente corrector do Pacto de estabilidade e crecemento. No seu Programa de estabilidade de 2017 prevé corrixir o déficit excesivo como moi tarde no 2018. O Programa de estabilidade establece que o cociente débeda pública/PIB descenda ata o 98,8 por cento en 2017, o 97,6 por cento en 2018 e o 92,5 por cento en 2020. As hipóteses macroeconómicas do programa son verosímiles ata 2018 e pasan a ser lixeiramente favorables posteriormente.

Respecto diso, a Comisión efectuou unha análise global da política económica de España e publicouna no informe específico de 2017. Así mesmo, avaliou o Programa de estabilidade e o Programa nacional de reformas, así como as medidas adoptadas en aplicación das recomendacións dirixidas a España nos anos anteriores. E, en conclusión, a Comisión estima verosímil o escenario macroeconómico en que se basean estas previsións orzamentarias no que alcanza a 2018 e algo optimista para despois; este escenario validouno a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (Airef) de España.

Conforme o establecido no referido Programa de estabilidade, o Consello de Política Fiscal e Financeira emitiu informe o pasado 27 de xullo favorable sobre a proposta de obxectivos de estabilidade orzamentaria e de obxectivos de débeda pública do conxunto das comunidades autónomas correspondente ao período 2017-2019, formulada polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, que se corresponde co devandito Plan de estabilidade presentado no marco do semestre europeo e que establece estes obxectivos do conxunto das comunidades autónomas nos seguintes termos: – 0,4 en 2018, – 0,1 en 2019 e 0,0 en 2020. En consonancia, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o 28 de xullo os obxectivos de estabilidade para o período 2018-2020 nestes mesmos importes.

Á marxe de factores externos e independentes das actuacións doutras administracións, hai que sinalar polo que respecta aos recursos propios non financeiros da Comunidade Autónoma, os tributos propios, os prezos e os ingresos patrimoniais que as previsións se estabilizan como consecuencia do comportamento das súas principais figuras tributarias (o imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e mais o imposto de sucesións e doazóns). O aumento da demanda de vivenda, facilitado por unha mellora das condicións crediticias, favoreceu a valoración dos activos inmobiliarios, alargando as bases impoñibles de ambos os tributos, o que permite absorber parte do impacto das bonificacións fiscais aprobadas nestes impostos.

Finalmente, en 2018 hai outro factor que tamén incide positivamente na política orzamentaria prevista. Non debemos esquecer que o xogo dos novos mecanismos crediticios, fundamentalmente as facilidades financeiras proporcionadas polo Estado, incide na nosa carga financeira, de maneira que se vai xerar un aforro nos gastos de xuros que se deben satisfacer pola nosa débeda viva que permitirá destinar máis recursos ao resto das políticas orzamentarias.

Como resultado destas previsións, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 combinan o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria reforzando o compromiso co gasto social. A este respecto, hai que sinalar que a Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo nestes últimos anos un esforzo continuado para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos, mesmo cando se atopou cun contexto de forte descenso dos ingresos.

Estes orzamentos pretenden manter a alta calidade do noso sistema sanitario e impulsar as reformas que sexan necesarias nas súas infraestruturas e equipamentos para continuar non só garantíndoa senón mellorándoa. A política educativa continuará a asentarse sobre a consecución da calidade, a liberdade, a igualdade de oportunidades e o diálogo. Finalmente, as políticas sociais coas persoas máis desfavorecidas e a atención ás persoas dependentes constitúen un compromiso irrenunciable e representan un importante esforzo neste orzamento.

Estes orzamentos enmárcanse no ámbito do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 e oriéntanse, polo tanto, á consecución dun modelo de crecemento económico baseado na innovación e no capital humano, que favoreza unha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente, que permita diminuír o desemprego, aumentar a produtividade e o benestar das galegas e dos galegos, colaborando a retomar a senda do crecemento demográfico.

Hai que reiterar que Galicia se anticipou ao resto de autonomías no establecemento dun marco de disciplina fiscal que permite alcanzar o obxectivo de estabilidade, e no ano 2011 aprobou a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina e sustentabilidade orzamentaria, en virtude da cal se consolidou legalmente a fixación a priori do límite de gasto non financeiro como medida de garantía do cumprimento do obxectivo de estabilidade e da regra de gasto dentro do proceso de elaboración orzamentaria.

Ao amparo do punto Un do artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, unha vez determinado o obxectivo de estabilidade orzamentaria da Comunidade Autónoma, o Consello da Xunta de Galicia acordou o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2018 en 9.487 millóns de euros. O gasto non financeiro recollido nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2018 axústase ao citado teito de gasto e supera o importe do exercicio anterior en máis de 265 millóns de euros.

II

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, vinte disposicións adicionais, dúas disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica de «Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que, para os efectos orzamentarios, teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase, así mesmo, o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables e as limitacións aplicables ás transferencias de crédito.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, consolida no ano 2018 a recuperación dos conceptos retributivos realizada pola Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, así como a consolidación do incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público aprobado pola Lei de Galicia 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, en aplicación do establecido na Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017. Así mesmo, en cumprimento do establecido no acordo e desenvolvemento do Plan de estabilidade do emprego dos servizos públicos, asinado o 18 de outubro de 2017, procederase á aplicación do disposto nos puntos Un, Dous, Cinco e Seis do artigo 19 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, no relativo aos procesos de estabilización de emprego temporal no sector público.

O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», reflicte a reafirmación dos conceptos retributivos minorados pola Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, pola que os altos cargos e outro persoal directivo, as persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, o persoal funcionario, o persoal laboral, o persoal ao servizo das institucións sanitarias e o persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza consolidan os seus conceptos retributivos tal e como existían antes da Lei 12/2015, do 24 de decembro, así como a firmeza do incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público aprobado pola Lei de Galicia 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, en aplicación do establecido na Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

Así mesmo, en previsión da aplicación do disposto na disposición adicional décimo cuarta, dótase un fondo retributivo que permita asumir o incremento que, se é o caso, se fixe na normativa básica estatal.

O capítulo III, dedicado a outras disposicións en materia de réxime de persoal activo, recolle que para o ano 2018 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal sen que se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos. O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profesoras de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás universidades, fixa o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a autorización de convocatorias para a provisión de persoal laboral fixo en casos excepcionais. No ano 2018 consolídase a recuperación dos conceptos retributivos minorados como consecuencia da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, así como o incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público aprobado pola Lei de Galicia 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, en aplicación do establecido na Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017. A taxa de reposición respectará a normativa básica estatal.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos relativos a operacións de crédito e afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese para o ano 2018 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma, a cal se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 0,4 por cento do PIB rexional, co que se acomoda aos límites establecidos polo Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público recóllese a posibilidade para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de remate delas a prol do Instituto Galego da Vivenda e Solo-IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para 2018 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de 500 millóns de euros.

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, a fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, a fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de substitución do persoal, a identificación dos proxectos de investimento, a autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, a regulación das transferencias de financiamento, as subvencións nominativas, a concesión directa de axudas e subvencións, a acreditación do cumprimento de obrigas tributarias, o pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, o informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e os expedientes de dotación artística e o módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento de centros concertados. Nel establécese a posibilidade da aceptación pola Administración autonómica de pagamentos a conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se asinen as táboas salariais para o ano 2018.

O título V, dedicado ás corporacións locais, estrutúrase en dous capítulos.

O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se estableceu no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración xeral desde aquel ano ata o 2018. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias-Fegamp e os concellos para o fondo base, de maneira que estes o recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no ano 2011. O fondo adicional repartirase no ano 2018 conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local. Entre os criterios aprobados para a repartición destaca o financiamento dos gastos de mantemento dos centros de saúde de titularidade municipal en cumprimento do Pacto local. Ademais, no ano 2018 dótase un fondo complementario con destino exclusivo e finalista aos concellos fusionados.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao ano 2017.

No título VI, relativo ás normas tributarias, inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido da Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas cales se recollen preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento, as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra, a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias, a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación, o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio, a venda de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, as prestacións extraordinarias para as persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos, relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, o persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, as normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios do ensino público e mais no suposto de que se recolla nunha disposición un incremento nos módulos estatais para a distribución dos fondos públicos para o sostemento dos centros concertados, na nosa Comunidade, aplicarase o mesmo incremento.

En canto á disposición relativa ás prestacións familiares por coidados de fillos e fillas menores establécese como requisito para a súa obtención o cumprimento das condicións que dite a Consellería de Política Social. Introdúcese unha nova disposición adicional que regula o dereito a percibir unha axuda económica de 1.200 euros, por razón de 100 euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que teñan un fillo ou filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano en 2018. Para as familias con escasos recursos económicos esta axuda estenderase, coas condicións que estableza a Consellería de Política Social, ata que o fillo ou a filla cumpra os tres anos de idade.

Para o suposto de que muden as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público na normativa estatal básica inclúese unha disposición adicional para a adecuación do réxime e das condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico ao establecido nesa normativa.

Tamén se establecen as normas para a remisión de información económico-financeira e o control desta coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia á normativa vixente, en relación coas axencias e os consorcios adscritos á Comunidade Autónoma que deben auditar as súas contas anuais.

Neste exercicio introdúcense tres disposicións adicionais novas. Unha delas establece a xestión extraorzamentaria dos expedientes en que o Fondo Galego de Garantía Agraria exerza unha función de intermediación do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Noutra créase un fondo de financiamento para desenvolver a xestión do instrumento financeiro creado ao abeiro do acordo de financiamento do instrumento financeiro de préstamo financeiro de pemes Galicia-Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) 2014-2020. E na derradeira disposición adicional introdúcese a posibilidade da centralización da tesouraría do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais e a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevían na Lei de orzamentos do ano 2017.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

TÍTULO I
Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I
Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2018, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, nos cales se incorporan os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para os efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por un importe de 10.723.973.161 euros, distribuídos da forma seguinte:

Capítulos I-VII
Gastos non financeiros

Capítulo VIII
Activos financeiros

Capítulo IX
Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

4.843.876.614

97.157.714

1.054.897.925

5.995.932.253

Organismos autónomos

3.906.233.159

17.491.352

3.923.724.511

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

2.028.752

2.028.752

Axencias públicas autonómicas

734.994.523

46.439.455

20.853.667

802.287.645

Total

9.487.133.048

161.088.521

1.075.751.592

10.723.973.161

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 4.499.475.307 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos autónomos

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias públicas autonómicas

Total

Administración xeral

3.734.388.132

2.028.592

741.356.828

4.477.773.552

Organismos autónomos

 

 

21.701.755

21.701.755

Total

3.734.388.132

2.028.592

763.058.583

4.499.475.307

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

37.187.998

12 Administración xeral

75.335.547

13 Xustiza

146.115.252

14 Administración local

13.803.228

15 Normalización lingüística

7.623.085

16 Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas

2.000.000

21 Protección civil e seguridade

24.962.739

31 Acción social e promoción social

727.290.939

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

245.864.606

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

5.027.160

41 Sanidade

3.858.816.331

42 Educación

2.280.678.923

43 Cultura

69.166.710

44 Deportes

21.946.159

45 Vivenda

69.003.332

46 Outros servizos comunitarios e sociais

105.243.146

51 Infraestruturas

340.796.335

52 Ordenación do territorio

19.184.779

53 Promoción de solo para actividades económicas

23.974.352

54 Actuacións ambientais

124.869.294

55 Actuacións e valorización do medio rural

137.417.031

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

158.260.030

57 Sociedade da información e do coñecemento

102.614.811

58 Información estatística básica

4.415.537

61 Actuacións económicas xerais

31.414.855

62 Actividades financeiras

55.305.639

71 Dinamización económica do medio rural

311.526.200

72 Pesca

99.342.174

73 Industria, enerxía e minaría

46.536.633

74 Desenvolvemento empresarial

149.269.864

75 Comercio

18.241.952

76 Turismo

58.115.071

81 Transferencias a entidades locais

130.479.965

91 Débeda pública

1.222.143.484

Total

10.723.973.161

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

9.742.586

6.232.045

 

2.588.893

 

605.747

1.613

113.515

 

19.284.399

Consello de Contas

5.547.253

1.039.155

 

11.705

 

464.409

 

36.061

 

7.098.583

Consello da Cultura Galega

1.530.453

884.422

 

34.000

 

98.350

 

 

 

2.547.225

Presidencia da Xunta de Galicia

9.508.106

8.409.711

 

60.001.393

 

5.352.240

118.240.941

96.958.138

526.104

298.996.633

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

127.292.376

35.607.588

26.343

54.253.234

 

48.786.714

15.124.524

50.000

 

281.140.779

Consellería de Facenda

19.261.791

717.342

3.000

23.936.403

 

2.210.592

9.013.427

 

 

55.142.555

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

28.484.057

4.875.836

 

4.573.091

 

31.984.627

47.092.102

 

 

117.009.713

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

8.424.120

20.399.020

 

38.623.974

 

12.343.986

326.126.975

 

 

405.918.075

Consellería de Economía, Emprego e Industria

55.719.478

24.015.970

 

205.051.484

 

8.987.764

199.437.620

 

 

493.212.316

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1.383.421.194

206.628.515

53.560

641.918.156

 

65.599.957

93.529.722

 

1.598.337

2.392.749.441

Consellería de Sanidade

45.794.447

1.934.600

 

3.473.162.150

 

22.066.710

121.976.762

 

 

3.664.934.669

Consellería de Política Social

127.537.666

195.076.154

 

358.340.729

 

5.480.672

12.884.279

 

 

699.319.500

Consellería do Medio Rural

131.417.399

7.003.124

 

13.143.707

 

104.841.708

237.886.939

 

 

494.292.877

Consellería do Mar

30.200.452

2.855.208

 

3.538.360

 

36.497.442

82.205.762

 

 

155.297.224

Consello Consultivo de Galicia

1.684.791

253.927

 

 

 

142.000

 

 

 

2.080.718

Transferencias a corporacións locais

 

 

 

125.594.165

 

 

 

 

 

125.594.165

Débeda pública da Comunidade Autónoma

 

 

169.370.000

 

 

 

 

 

1.052.773.484

1.222.143.484

Gastos de diversas consellarías

3.183.496

16.332.281

 

4.885.800

7.125.450

5.416.422

 

 

 

36.943.449

Administración xeral

1.988.749.665

532.264.898

169.452.903

5.009.657.244

7.125.450

350.879.340

1.263.520.666

97.157.714

1.054.897.925

10.473.705.805

Escola Galega de Administración Pública

1.075.468

1.617.076

 

483.750

 

134.569

 

 

 

3.310.863

Academia Galega de Seguridade Pública

725.534

2.138.376

 

 

 

28.038

 

 

 

2.891.948

Instituto Galego de Estatística

2.844.311

331.445

 

 

 

1.017.350

 

 

 

4.193.106

Instituto de Estudos do Territorio

2.056.628

78.847

 

37.975

 

908.019

 

 

 

3.081.469

Instituto Galego da Vivenda
e Solo

8.689.751

4.448.450

 

7.778.774

 

33.650.550

21.568.807

16.841.352

 

92.977.684

Instituto Galego do Consumo
e da Competencia

4.759.621

723.191

 

188.000

 

621.700

12.000

 

 

6.304.512

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

5.205.763

595.972

 

 

 

433.259

 

 

 

6.234.994

Servizo Galego de Saúde

1.645.328.292

1.160.088.740

 

821.746.856

31.917.175

120.525.093

3.495.000

650.000

 

3.783.751.156

Fondo Galego de Garantía Agraria

4.295.892

518.378

 

 

 

1.952.000

35.914.264

 

 

42.680.534

Organismos autónomos

1.674.981.260

1.170.540.475

 

830.235.355

31.917.175

159.270.578

60.990.071

17.491.352

 

3.945.426.266

Consello Económico e Social de Galicia

627.653

129.572

 

135.673

 

30.000

 

 

 

922.898

Consello Galego de Relacións Laborais

652.796

400.189

 

34.200

 

18.669

 

 

 

1.105.854

Entidades públicas instrumentais de consulta
ou asesoramento

1.280.449

529.761

 

169.873

 

48.669

 

 

 

2.028.752

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

11.961.841

11.054.310

 

782.775

 

63.846.004

5.126.500

 

9.843.381

102.614.811

Axencia de Turismo de Galicia

10.845.928

5.170.500

 

4.936.587

 

26.599.570

10.562.486

 

 

58.115.071

Axencia Galega de Emerxencias

475.077

152.633

 

 

 

5.957.433

 

 

 

6.585.143

Axencia Tributaria de Galicia

12.250.750

2.164.872

 

 

 

62.000

 

 

 

14.477.622

Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable

5.197.686

1.040.082

 

 

 

7.874.077

 

 

 

14.111.845

Axencia Galega de Infraestruturas

12.944.359

807.807

177.890

1.150.266

 

234.098.926

30.295.840

 

 

279.475.088

Axencia Galega de Innovación

4.591.825

516.401

 

4.957.812

 

13.595.281

49.262.966

5.900.000

1.000.000

79.824.285

Axencia Galega da Industria Forestal

649.635

150.000

 

750.000

 

1.200.000

6.692.792

 

 

9.442.427

Instituto Galego de Promoción Económica

5.868.632

2.085.301

88.800

3.293.431

 

10.383.013

43.733.805

40.539.455

10.000.000

115.992.437

Instituto Enerxético de Galicia

1.495.884

351.695

 

64.385

 

340.964

15.771.323

 

 

18.024.251

Axencia Galega das Industrias Culturais

2.427.910

650.000

 

1.143.644

 

1.930.719

5.500.000

 

 

11.652.273

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

1.739.372

662.113

 

17.585

 

1.212.269

 

 

 

3.631.339

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

9.710.001

14.061.903

 

 

 

682.000

 

 

 

24.453.904

Axencia Galega de Servizos Sociais

10.755.738

2.097.000

 

 

 

753.918

 

 

 

13.606.656

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

3.293.761

634.591

 

 

 

147.500

39.543.631

 

 

43.619.483

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

950.786

640.442

447

 

 

1.694.026

 

 

10.286

3.295.987

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

2.090.662

362.140

 

 

 

912.221

 

 

 

3.365.023

Axencias públicas autonómicas

97.249.847

42.601.790

267.137

17.096.485

 

371.289.921

206.489.343

46.439.455

20.853.667

802.287.645

Total do orzamento bruto

3.762.261.221

1.745.936.924

169.720.040

5.857.158.957

39.042.625

881.488.508

1.531.000.080

161.088.521

1.075.751.592

15.223.448.468

Total das transferencias internas

 

21.701.755

 

3.635.097.428

 

 

842.676.124

 

 

4.499.475.307

Total do orzamento consolidado

3.762.261.221

1.724.235.169

169.720.040

2.222.061.529

39.042.625

881.488.508

688.323.956

161.088.521

1.075.751.592

10.723.973.161

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 10.723.973.161 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Capítulos I-VII
Ingresos non financeiros

Capítulo VIII
Activos financeiros

Capítulo IX
Pasivos financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

9.068.949.324

27.696.219

1.377.060.262

10.473.705.805

Organismos autónomos

210.385.634

652.500

211.038.134

Entidade pública instrumental

160

160

Axencias públicas autonómicas

14.598.279

14.630.783

10.000.000

39.229.062

Total

9.293.933.397

42.979.502

1.387.060.262

10.723.973.161

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 1.696.931.858 euros, consonte o seguinte detalle:

– Imposto sobre sucesións e doazóns: 143.790.500 euros.

– Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 23.151.000 euros.

– Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 134.441.358 euros.

– Imposto sobre o patrimonio: 101.274.000 euros.

– Imposto sobre o valor engadido: 1.197.300.000 euros.

– Imposto sobre hidrocarburos: 92.775.000 euros.

– Imposto sobre o alcohol e as bebidas derivadas: 4.200.000 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 186.079.123 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Dous. Consorcios autonómicos.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Catro. Fundacións do sector público autonómico.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas.

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo II. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustifican tal aumento.

CAPÍTULO II
Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto como, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto Dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores, que non acadase a fase de recoñecemento da obriga, no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos e axencias, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento dos créditos para provisións de riscos non executados.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda pola maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo III desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda polos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, pola contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

h) Para xerar crédito na sección 13, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

i) Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

– 30, «Taxas administrativas»;

– 37, «Ingresos por ensaios clínicos»;

– 36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39, «Outros ingresos», computados conxuntamente;

– 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»;

– 354, «De fundacións públicas autonómicas».

j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre as entregas a conta que, con carácter definitivo, se establecerán para o exercicio 2018, a liquidación de exercicios anteriores correspondente aos distintos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas do réxime común, as transferencias do Estado provenientes do Fondo de Compensación Interterritorial e as cantidades consignadas no estado de ingresos por estes conceptos.

k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto Un e o punto Dous do artigo 36 desta lei.

l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera administración que non estivesen orzadas inicialmente.

m) Para xerar crédito financiado con fondos europeos do marco 2014-2020, unha vez aprobados os correspondentes programas operativos.

n) Para xerar crédito no programa 312D, «Atención á dependencia», a partir do momento en que se publique a norma xurídica que estableza unha suba das contías do nivel mínimo de protección garantido pola Administración xeral do Estado para cada persoa beneficiaria do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.

A esta xeración de crédito non lle resultarán aplicables as limitacións establecidas no artigo 69.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

ñ) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

o) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais co fin de reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

p) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ou do traspaso de competencias nas cales estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.

q) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes a financiamento condicionado.

r) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

s) Autorizar transferencias de crédito entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

120.20, «Substitucións de persoal non docente»;

120.21, «Substitucións de persoal docente»;

120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente»;

120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza»;

121.07, «Sexenios»;

130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade»;

130.10, «Segunda actividade bombeiros forestais»;

131, «Persoal laboral temporal»;

131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal»;

132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)»;

133, «Persoal laboral temporal indefinido»;

136, «Persoal investigador en formación»;

226.01, «Atencións protocolarias e representativas»;

226.02, «Publicidade e propaganda»;

226.06, «Reunións, conferencias e cursos»;

226.13, «Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas»;

227.06, «Estudos e traballos técnicos»;

228, «Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais»;

229, «Gastos de funcionamento de centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 12.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 08.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas», e ás diferentes aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou á entidade pública que se subrogue na súa posición.

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás ás entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», da sección 10, os cales vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Igualmente, serán vinculantes entre si os créditos correspondentes ás aplicacións orzamentarias 08.02.512A.223.06, «Ordenación e inspección do transporte», e 08.02.423A.223.08, «Servizos e axudas complementarias das ensinanzas», da Dirección Xeral de Mobilidade.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 06.A2.621A.227.07 e 06.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación en vía executiva así como nas transferencias da sección 06 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á cal figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.2, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, «Substitucións de persoal non docente», e 120.21, «Substitucións de persoal docente», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 05.11.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero, e os incluídos na aplicación 05.11.313D.480.1, con destino ao pagamento das indemnizacións previstas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 09.10.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», a que se refire o artigo 52 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

m) Os créditos destinados ao pagamento das bolsas a estudantes universitarios e en formación.

n) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos financiados por eles.

ñ) Os gastos de farmacia hospitalaria e receitas médicas.

o) As dotacións da aplicación 04.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

p) O crédito incluído na aplicación 12.02.312B.480.0, destinado ao pagamento de prestacións familiares por fillas e fillos menores de tres anos a cargo.

q) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións.

Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións ou da mesma sección.

r) Os créditos incluídos na aplicación 04.30.312C.480.2, destinados ao pagamento das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

s) Os créditos dos subconceptos orzamentarios 221.06, 221.15, 221.16 e 221.19 do programa 412A, os cales serán vinculantes entre si.

t) Os créditos destinados ao financiamento das axudas convocadas para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro de 2017.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Catro do artigo 13 desta lei.

e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Sete do artigo 15 desta lei.

f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», función 41 da sección 11, «Sanidade», e función 31 da sección 12, «Política Social», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o 5 por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII en termos consolidados.

No caso de as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto de puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Poderán incrementarse os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente», mediante transferencias de crédito do concepto 131, cun límite máximo conxunto do 30 por cento dos créditos iniciais do dito concepto en cada unha das consellarías, organismos autónomos ou axencias públicas autonómicas. A superación deste límite con cargo a el ou outros conceptos do capítulo I deberaa autorizar o Consello da Xunta por proposta do departamento solicitante e con informe previo da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

b) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias do subconcepto 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

A limitación de non incrementar o concepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nin o Servizo Galego de Saúde cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou de medidas sanitarias para a saúde pública.

c) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto nas alíneas l) e p) do artigo 7 desta lei.

d) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

e) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Catro. As limitacións sobre transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Cinco. Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación orgánica e que se efectúen entre as estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, por teren a consideración de simples redistribucións de crédito.

Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior, terán tamén a condición de redistribución de crédito as transferencias dentro das mesmas estruturas de xestión integrada, sempre que non afecten a clasificación económica.

Así mesmo, respectando o que establece o artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas pola súa persoa titular, por teren a consideración de redistribucións de crédito.

Seis. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia non serán aplicables:

– Aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta, por proposta da comisión de seguimento do plan.

– Aos créditos do programa 331A vinculados aos proxectos que van desenvolver no exterior os axentes galegos de cooperación para o desenvolvemento.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2018, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na alínea ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta adoptará, por proposta da Consellería de Facenda, os acordos de non-dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural-Feader. Así mesmo, poderá efectuarse a dita reasignación en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.

As intervencións susceptibles de seren cofinanciadas no marco dos programas operativos Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) e FSE (Fondo Social Europeo) Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego xuvenil precisarán da autorización da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos nos termos establecidos nos correspondentes sistemas de xestión e control dos programas.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais.

TÍTULO II
Gastos de persoal

CAPÍTULO I
Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 11. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas e as entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. No ano 2018 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2017, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2018.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 31 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.

Cinco. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2018 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos.

Dous. Para dar cumprimento ao acordo e para o desenvolvemento do Plan de estabilidade no emprego dos servizos públicos, asinado o día 18 de outubro de 2017, aplicaranse as disposicións recollidas nos puntos Un, Dous, Cinco e Seis do artigo 19 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

Tres. Durante o ano 2018 a contratación de novo persoal nas sociedades mercantís públicas, nas entidades públicas empresariais, nos consorcios e nas fundacións do sector público autonómico estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán contratar persoal funcionario ou laboral fixo con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público autonómico, garantindo en todo caso a publicidade e libre concorrencia neste tipo de contratacións. Estes contratos xerarán o dereito a seguir percibindo, desde a data da súa subscrición, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viña percibindo na consellaría, organismo público, sociedade, fundación ou consorcio de procedencia.

Catro. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta, por proposta do centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

Cinco. Durante o ano 2018 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, ás funcións e ás categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais, o que requirirá a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos, segundo o establecido nos artigos seguintes. Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2018, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, poderán proverse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto Quinto do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

g) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

h) Persoal laboral técnico especialista en radiodiagnóstico que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2018, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a unha praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e de acordo cos límites que se establecen na alínea a) do artigo 8.Tres desta lei. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Tres. Durante o ano 2018, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

A dita autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.

g) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da Administración da Comunidade Autónoma.

h) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

i) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

j) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento ou permiso de paternidade, así como na situación de excedencia por coidado de familiares ou fillos ou fillas menores.

k) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial ou especial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

l) Persoal laboral técnico especialista en radiodiagnóstico que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

Catro. Durante o ano 2018, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder ou ben de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal, ou ben doutros ingresos con financiamento afectado.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.

c) O persoal funcionario interino non ocupará prazas da relación de postos de traballo e a súa selección e nomeamento axustaranse ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Contratación de persoal estatutario temporal no ámbito da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2018 non se procederá ao nomeamento de persoal estatutario temporal no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que afecten o funcionamento dos servizos públicos.

Dous. Estes nomeamentos non requirirán autorización previa da dirección xeral competente en materia de orzamentos. Porén, deberán ser comunicados con carácter mensual á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Tres. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2018, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, así como nas entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 a 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento ou órgano equivalente certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e abondo na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que sobrepasen o devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Durante o ano 2018, no ámbito a que se refire o punto Un, requirirán informe favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa e mais autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos as contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos e os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.

Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente do artigo 13 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as transferencias de crédito correspondentes.

Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2018, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto Quinto do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2018 nos seguintes ámbitos:

a) Persoal dedicado á defensa contra incendios forestais.

b) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

Dous. Durante o ano 2018, no ámbito determinado no punto Un, poderanse realizar, excepcionalmente, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

– Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado.

– Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica na que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión

Durante o ano 2018 as encomendas de xestión que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 11.Un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.

CAPÍTULO II
Dos réximes retributivos

Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2018 as retribucións dos altos cargos non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente:

– Presidente da Xunta: 73.406,76 euros.

– Vicepresidente e conselleiros: 64.067,04 euros.

– Secretarios xerais, secretarios xerais técnicos, directores xerais, delegados territoriais e asimilados: 56.166,88 euros.

Dous. No ano 2018 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– Conselleiro maior: 68.178,96 euros.

– Conselleiros: 64.067,04 euros.

Tres. No ano 2018 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017, polo que quedan establecidas nas seguintes contías , referidas a doce mensualidades:

– Presidente: 68.178,96 euros.

– Conselleiros: 64.067,04 euros.

Catro. No ano 2018 as retribucións totais do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Cinco. Por proposta da persoa titular da consellaría a que se atopen adscritas, as retribucións iniciais das persoas titulares das presidencias e vicepresidencias e, se é o caso, das direccións xerais das entidades a que se refire o punto anterior deste artigo serán autorizadas, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 19. Complemento persoal

O persoal funcionario designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de servizo permanente, non contractual, con algunha administración pública non poderá percibir retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Os complementos persoais e transitorios permanecerán coas mesmas contías que o 31 de decembro do ano 2017.

Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2018 quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro:

– Delegado da Xunta de Galicia en Bos Aires: 56.166,88 euros.

– Delegado da Xunta de Galicia en Montevideo: 47.711,20 euros.

Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 21. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2018 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2018, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo/subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienio

A1

13.576,32

522,24

A2

11.739,12

425,76

B

10.261,56

373,68

C1

8.814,12

322,20

C2

7.335,72

219,24

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)

6.714,00

165,00

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para 1989. O importe de cada unha destas pagas será a suma do soldo e dos trienios establecidos a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

Grupo/subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienio

A1

698,13

26,85

A2

713,45

25,87

B

739,07

26,92

C1

634,82

23,19

C2

605,73

18,09

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)

559,50

13,75

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel

Importe

30

11.858,76

29

10.636,80

28

10.189,68

27

9.742,20

26

8.547,00

25

7.583,16

24

7.135,68

23

6.688,80

22

6.241,08

21

5.794,56

20

5.382,60

19

5.107,80

18

4.832,76

17

4.557,96

16

4.283,64

15

4.008,36

14

3.733,92

13

3.458,64

12

3.183,72

11

2.908,80

10

2.634,36

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais, das que doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.

e) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

f) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo da autorización do Consello da Xunta, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2018, de 40.000 euros en total. No caso contrario a súa autorización corresponderá á consellaría.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

g) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2018, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios, para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Tres. O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino a que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2018 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto Un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto Dous, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e os gastos de acción social devindicados polo dito persoal no ano 2018.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste como ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2018 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2018 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar crecementos con respecto ao ano 2017.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 11 desta lei non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Artigo 23. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 21.Un.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.Tres.c) e mais na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.

Catro. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 28 desta lei.

Artigo 24. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións que se determinen, se é o caso, na correspondente prórroga dos orzamentos xerais do Estado e, en todo caso, na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Artigo 25. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2018 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesario para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, non experimentará incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

CAPÍTULO III
Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 26. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á Administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 27. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Sen prexuízo do anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2018 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.

Artigo 28. Requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 11 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2018, deberase solicitar da Consellería de Facenda a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2017.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2017.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará coa emisión do informe a que se refire o punto Un deste artigo.

Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderase por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto Un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por un tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto Un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data de recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2018 como para exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2018 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 29. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, en razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. De acordo co disposto no artigo 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os órganos executivos, a dirección e/ou a secretaría xeral ou os cargos asimilados das entidades instrumentais do sector público autonómico poderán ser nomeados e destituídos como persoal directivo ou ben por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellaría de adscrición, ou ben segundo se determine no estatuto de cada entidade.

Tres. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación de servizo activo no seu respectivo corpo ou escala.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade a que teña dereito na súa condición de empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 30. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tratará de completar o horario docente do persoal interino, con compartición, de ser necesario, de varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 31. Profesores e profesoras de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo as peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 6.2 da referida lei, os profesores e as profesoras dos corpos docentes previstos no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderán percibir ata o total das súas retribucións tanto básicas como complementarias cando sexan autorizados para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, termos, prazos e condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 32. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV
Universidades

Artigo 33. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. De conformidade co establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2018 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías:

 

Masa salarial

Seguridade Social

Total

Santiago de Compostela

131.131

18.019

149.150

A Coruña

80.193

12.107

92.300

Vigo

82.908

13.385

96.293

Total

294.232

43.511

337.743

Dentro das anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.

Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Artigo 34. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Artigo 35. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 33 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.

TÍTULO III
Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I
Operacións de crédito

Artigo 36. Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2018 nunha contía máxima equivalente ao 0,4 por cento do produto interior bruto da Comunidade Autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, poderá ser excedida no curso deste e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos no punto 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, en termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Cando co obxecto de optimizar a carga financeira derivada da débeda da Comunidade Autónoma se formalicen operacións de endebedamento que teñan por finalidade a amortización total ou parcial de operacións vivas contratadas con anterioridade, a contía das ditas amortizacións anticipadas non computará para os efectos do cálculo do límite a que se refire o artigo 30.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. A Axencia Galega de Infraestruturas subrogarase na posición debedora da Sociedade Pública de Investimentos desde o momento da súa liquidación.

Artigo 37. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por un prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o 15 por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e mais o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública, en calquera das súas modalidades.

Tres. Non obstante, atribúeselle ao director ou á directora xeral de Política Financeira e Tesouro a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 38. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. Para que as entidades instrumentais do sector público autonómico, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poidan concertar ou renovar calquera tipo de operación de endebedamento ou de cobertura sobre ela, ou modificar as condicións financeiras de operacións de endebedamento vixentes, deberán contar coa autorización da Consellería de Facenda.

Independentemente do anterior, no caso de operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, o seu saldo vivo o 31 de decembro de 2018 non poderá superar o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda.

Dous. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar con entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das cales deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2018 non poderá superar en ningún caso os 24.000.000 de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda.

Tres. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) O detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira.

b) O detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

Artigo 39. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

CAPÍTULO II
Afianzamento por aval

Artigo 40. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2018 será de 30.000.000 de euros.

Dous. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Tres. Consonte o disposto no artigo 45 do mesmo texto legal, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2018 avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de 500.000.000 de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata 30.000.000 de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Catro.

a) O Consello da Xunta, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo do pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica e mais a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais prestados fora do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1ª) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afecta grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permite considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a administración, por lle permitir recuperar nun maior grao o importe dos seus créditos.

2ª) O debedor deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3ª) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e as previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír a quitación ou a minoración do importe debido, ademais do adiamento do pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

TÍTULO IV
Xestión orzamentaria

Artigo 41. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 42. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, e comprobarase o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 43. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e abondo.

Artigo 44. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 45. Autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes

Un. Requirirá autorización previa por parte do Consello da Xunta a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a 4.000.000 de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta requirirá autorización previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte incremento do importe total ou no número de exercicios orzamentarios, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 46. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberá someterse a informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.

Os convenios que, de ser o caso, estiveren vixentes á entrada en vigor desta lei deberán ser revisados nos tres primeiros meses do exercicio para os efectos de os axustar ao disposto neste artigo.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán da autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 47. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento a conta ou un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 48. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta cando a súa contía supere o importe de 6.010 euros por beneficiario e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os 60.100 euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a 12.000 euros e 120.300 euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 49. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de 1.500 euros.

b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 50. Pagamento de axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 51. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. Os beneficiarios dos préstamos deberán acreditar que se atopan ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante orde da Consellería de Facenda poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 52. Expedientes de dotación artística

Para a aplicación do previsto no artigo 119 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2018 será do 2 por cento, quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por importes inferiores aos 120.000 euros.

Artigo 53. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2018, é o fixado no anexo IV desta lei.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2018, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para 2018 do VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, publicado pola Resolución do 30 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Emprego. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos a conta, logo da solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos a conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2018.

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola administración, mediante pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora e de xefe ou xefa de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas xefaturas de departamento, aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2018 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2018.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina de pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos da educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta para fixar as relacións profesor ou profesora/unidade concertadas adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con vinte e cinco horas semanais.

A administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.

Cinco. A relación profesor ou profesora/unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total do profesorado afectado polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen en pagamento delegado.

TÍTULO V
Corporacións locais

CAPÍTULO I
Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 54. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 360.706.974 euros, coa distribución funcional que figura no anexo V.

Artigo 55. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida, en cumprimento da regra de gasto aprobada polo Consello de Política Fiscal e Financeira o 7 de xullo de 2017, no 2,3787935 por cento para o exercicio de 2018.

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

En consecuencia, no ano 2018 repartirase fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

a) Un 2,2525832 por cento corresponde ao fondo base.

b) Un 0,1262103 por cento corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas a conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 119.302.574 euros, dos cales 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 6.329.768 euros ao fondo adicional.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe de 600.000 euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo VI.

Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, con anterioridade á repartición do fondo adicional deducirase un importe de 129.768 euros, que se destinará á Federación Galega de Municipios e Provincias para actualizar as dotacións destinadas aos seus gastos de funcionamento. O resto da dotación deste fondo terá carácter finalista e repartirase cos seguintes destinos:

– Ata un máximo de 145.000 euros para o financiamento dos concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal, en función da poboación reclusa delas.

– Para asumir o 50 por cento do financiamento da comarcalización dos parques de bombeiros, cun custo estimado de 1.700.000 euros.

– O resto aplicarase ao sostemento dos gastos de funcionamento dos centros de saúde de titularidade municipal en concellos de menos de 50.000 habitantes. Os concellos e os custos por financiar deberán ser validados polo Servizo Galego de Saúde.

– Se, realizadas as reparticións anteriormente sinaladas, existe remanente do fondo adicional, o seu importe destinarase ao financiamento dos custos de mantemento dos conservatorios de grao medio.

Mediante acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local determinaranse tanto as variables que se van utilizar na repartición de cada un dos destinos sinalados neste punto como os importes que se van considerar en relación con cada unha desas variables, e sinalarase a contía que corresponde a cada concello polo fondo adicional de 2018.

Cinco. O disposto nos puntos Un e Tres será aplicable na distribución da entrega a conta e da liquidación definitiva do exercicio 2018.

No caso do fondo adicional, se a diferenza entre o importe total da liquidación definitiva e o correspondente ás entregas a conta realizadas é positiva, esta distribuirase exclusivamente entre os concellos con poboación de dereito inferior a 15.000 habitantes de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, 55 por cento; maiores de 65 anos, 10 por cento; superficie, 15 por cento; núcleos de poboación, 20 por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2018.

As cantidades asignadas a cada concello na repartición desta diferenza do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do 5 por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello.

O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

EFM = (RM/RG) – (PM/PG), sendo:

EFM: o índice de esforzo fiscal municipal;

RM: a recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado;

RG: a recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo Estado;

PM: a poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación;

PG: a poboación de todos os concellos na mesma data.

Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2018 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas no prazo e forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.

No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas no prazo e forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a presentasen.

Seis. Para determinar a liquidación definitiva de 2016 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio.

No que se refire ao fondo base, a distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega a conta do exercicio que se liquida.

No caso do fondo adicional, a diferenza entre a liquidación definitiva que lle corresponde e o importe da entrega a conta distribuirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a 15.000 habitantes, conforme os criterios establecidos para estes concellos no artigo 57.Catro da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas a conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2018. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2018 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Oito. No ano 2018 dótase un fondo complementario de carácter finalista cun importe de 1.300.000 euros, que se destinará ao cumprimento do sinalado no artigo 13.Un, alíneas a) e f), da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia. A repartición deste importe entre as medidas sinaladas realizarase nas condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local.

Artigo 56. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 235.112.809 euros, coa distribución funcional que figura no anexo VII.

CAPÍTULO II
Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 57. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, coa achega das facturas ou doutros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que, en virtude de convenio coa Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais, teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á Consellería de Facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 58. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas a conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas a conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto Tres do artigo 57. Porén, cando o propio convenio estableza expresamente a posibilidade de realizar a retención no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou da alcaldesa ou do presidente ou da presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na cal se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporaráselle unha copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas a conta do fondo que se deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual del que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 59. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1) A débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo.

2) As restantes débedas previstas no artigo 57.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas a conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega a conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 57, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega a conta como na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe a concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto Un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:

– ao cumprimento regular das obrigas de persoal;

– á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio;

– á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto Un deste artigo inferior ao 50 por cento da entrega a conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios. Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

– un certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras no cal se acredite que se atendeu o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data de solicitude da certificación;

– un informe da situación financeira actual subscrito polo interventor ou a interventora local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto;

– un plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto Un deste artigo, un tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI
Normas tributarias

CAPÍTULO I
Tributos propios

Artigo 60. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D, 551B e 733A do estado de gastos.

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento a información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma como aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico.

d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

e) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta a que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dous. A Consellería de Facenda comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea p) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo de 2018.

Tres. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou a entidade que se subrogue na súa posición, comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución de gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) O 13 por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da administración, que inciden sobre o custo das obras e os demais derivados das obrigas do contrato.

b) O 6 por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.

Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2018, e deberanse remitir tales orzamentos ao Parlamento de Galicia.

Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, das sociedades mercantís públicas autonómicas, das fundacións do sector público autonómico e das demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional quinta. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2018 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e por iniciativa da consellaría de que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial, que deberán remitirse para o seu coñecemento ao Parlamento de Galicia.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, o organismo ou a entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:

a) A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

b) Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2018 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional sexta. Prestacións familiares por coidado de fillos

Aquelas persoas que, na data do 1 de xaneiro de 2018, teñan ao seu cargo fillas ou fillos menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e de 2.400 euros pola terceira ou terceiro e sucesivos, nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional oitava. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2018 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a 210 euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional novena. Centros concertados

Un. No ámbito do ensino privado concertado mantense a suspensión do Acordo do 24 de abril de 2008 polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante a Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do 2 por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de 45 euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Dous. No caso dos centros concertados, de se aprobar algún incremento nas contías dos módulos estatais de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación porcentual aos módulos fixados no anexo IV desta lei.

Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR (médicas e médicos internos residentes) e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluído nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos e médicas, practicantes e comadróns e comadroas titulares.

En todo caso, darase conta á Consellería de Facenda unha vez tramitada a correspondente modificación.

Disposición adicional décimo primeira. Persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional

O persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional (Plan FIP) nos centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia que continúe a prestar servizos como persoal laboral indefinido en cumprimento dunha resolución xudicial que declarase a devandita condición percibirá durante os períodos en que exerza a dita actividade as retribucións establecidas para o grupo profesional no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia que lle corresponda en función da titulación mínima requirida do curso que imparta. No caso de que non exista categoría laboral concreta equiparable, aplicaránselle as retribucións xenéricas do grupo respectivo, e nos grupos III, IV e V as mínimas do grupo profesional.

Disposición adicional décimo segunda. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e o Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2018 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo terceira. Normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público

Durante o exercicio económico do ano 2018 non serán aplicables aos contratos, convenios e demais expedientes de gastos que dan soporte aos recursos educativos complementarios do ensino público galego as actualizacións dos prezos, derivadas da variación de prezos ao consumo (IPC galego) anual, así como de calquera outra fórmula de revisión prevista normativa ou convencionalmente.

Concretamente, as contías globais derivadas da aplicación aos citados contratos e convenios do índice de prezos ao consumo do exercicio 2018, así como as contías globais pendentes dos exercicios 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, serán aboadas de xeito proporcional ao longo dos exercicios 2019 e 2020, de acordo exclusivamente coa fórmula e as porcentaxes que se dispoñan nas correspondentes leis de orzamentos galegas, e os prezos correspondentes ao exercicio 2019 actualizaranse tomando como referencia para o cálculo os prezos do exercicio base 2018 sen actualizacións.

Para a determinación destas contías globais empregarase a seguinte fórmula:

Q = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6

Onde Q será o importe a que ascende a contía global pendente dos exercicios anteriores.

N1 será o resultado de aplicar a variación do + 2,6 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2012 aos prezos existentes o 31 de decembro de 2012, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2013.

N2 será o resultado de aplicar a variación do + 0,5 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2013 aos prezos do exercicio base 2013 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2014. Os prezos do exercicio base 2013 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2013.

N3 será o resultado de aplicar a variación do - 1,0 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2014 aos prezos do exercicio base 2014 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2015. Os prezos do exercicio base 2014 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2014.

N4 será o resultado de aplicar a variación do - 0,2 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2015 aos prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2016. Os prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2015.

N5 será o resultado de aplicar a variación do + 1,6 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2016 aos prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2017. Os prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2016.

N6 será o resultado de aplicar a variación da porcentaxe a que ascenda a taxa de variación anual do IPC galego de 2017 aos prezos do exercicio base 2017 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2018. Os prezos do exercicio base 2017 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2017.

As empresas prestadoras dos servizos de transporte escolar na Comunidade Autónoma de Galicia desconformes coa previsión recollida nesta disposición poderán renunciar á prórroga prevista no artigo 2 da Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector do transporte público de Galicia, sempre que formalicen a súa renuncia expresa perante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes natural desde a entrada en vigor desta lei. Porén, seguirán a prestar os servizos contratados ata a data de remate sinalada para o curso escolar 2017-2018, logo da cal se procederá á adxudicación destes mediante un procedemento aberto.

Disposición adicional décimo cuarta. Adaptación do título II desta lei ao establecido na normativa básica estatal

Un. As retribucións do persoal do sector público recollidas no anexo de persoal para o ano 2018 corresponden co establecido na Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

Dous. As previsións recollidas nesta lei relativas ao réxime e ás condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico deberán adecuarse ás normas que con carácter básico se inclúan na disposición que, se é o caso, articule a correspondente prórroga dos orzamentos xerais do Estado e, en todo caso, na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

A adecuación das retribucións efectuarase aplicando a porcentaxe máxima e as condicións que estableza a dita normativa básica.

En todo caso, a consellaría competente en materia de facenda levará a cabo as accións necesarias para facer efectivo no menor prazo posible os aumentos retributivos establecidos.

Tres. Para a aplicación do artigo 12 desta lei, a oferta pública de emprego ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites máximos e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.

Disposición adicional décimo quinta. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2018 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2017.

Disposición adicional décimo sexta. Prestación de axuda económica a través da Tarxeta Benvida

As familias que no ano 2018 teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano terán dereito a percibir unha axuda económica de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida do fillo ou da filla nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social. No caso de adopción ou garda con fins adoptivos, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se emita a resolución administrativa ou xudicial e ata que o neno ou a nena cumpra un ano.

Para as familias con poucos recursos económicos esta axuda estenderase nas sucesivas anualidades, e ata que o fillo ou a filla cumpra tres anos nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

Disposición adicional décimo sétima. Remisión e control de información económico-financeira

Un. Todas as entidades pertencentes ao sector público autonómico segundo a definición que realiza a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e mais todas as entidades clasificadas como «administracións públicas» segundo a definición que realiza o Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010) están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na súa normativa de desenvolvemento, nos termos e prazos que lles sexan requiridos por esta.

As entidades non incluídas no parágrafo anterior, calquera que sexa a súa forma e natureza xurídica, que teñan a súa sede na comunidade autónoma de Galicia están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información que esta lles requira para os efectos de analizar a súa posible clasificación como «administración pública» segundo os criterios fixados no Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010).

Dous. Para os efectos de garantir a exactitude e coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e os organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas e dos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Para a execución das auditorías de contas anuais, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá, en caso de insuficiencia de medios propios dispoñibles, solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine aquela. A contratación da colaboración nos traballos de auditoría de contas anuais das axencias e dos consorcios que en cada caso se sinale realizaraa a Consellería de Facenda.

Toda contratación de empresas privadas de auditoría, no ámbito sinalado anteriormente, deberá ir precedida, con carácter anual, dunha orde por parte da Consellería de Facenda, na cal se especificará a insuficiencia dos servizos da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma que xustifique a dita contratación.

Os auditores serán contratados por un prazo máximo de dous anos, prorrogable por outros dous, e non poderán superarse os oito anos de realización de traballos sobre unha mesma entidade a través de contratacións sucesivas, incluídas as súas correspondentes prórrogas, nin poderán para os devanditos efectos ser contratados para a realización de traballos sobre unha mesma entidade ata transcorridos dous anos desde a finalización do período de oito anos antes referido.

As sociedades de auditoría ou os auditores de contas individuais concorrentes en relación con cada traballo para adxudicar non poderán ser contratados cando, no ano anterior a aquel en que van desenvolver o seu traballo ou nese mesmo ano, realizasen ou realicen outros traballos para a entidade, sobre áreas ou materias respecto das cales deba pronunciarse o auditor no seu informe.

No exercicio das súas funcións de control, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá acceder aos papeis de traballo que servisen de base aos informes de auditoría de contas do sector público da Comunidade Autónoma realizados por auditores privados.

Disposición adicional décimo oitava. Fiscalización de expedientes do Fondo Galego de Garantía Agraria na xestión do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria

Os expedientes do Fondo Galego de Garantía Agraria en que se exerza función de intermediación na xestión do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria serán xestionados como operacións extraorzamentarias consonte o sinalado no artigo 46.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime orzamentario e financeiro de Galicia. Sen prexuízo do anterior, todos os actos e documentos de xestión deses expedientes susceptibles de produciren dereitos e obrigas de contido económico ou movementos de fondos e valores serán obxecto de fiscalización previa nos termos establecidos no artigo 95.1.a) do citado Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Disposición adicional décimo novena. O fondo de financiamento do IFPP Galicia

Un. Créase o fondo de financiamento do IFPP Galicia como un fondo sen personalidade xurídica de seu, para desenvolver as xestións do instrumento financeiro creado ao abeiro do acordo de financiamento do instrumento financeiro de préstamos pemes Galicia-Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) 2014-2020.

Dous. O devandito fondo será xestionado polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e contará cunha contabilidade separada da do ente instrumental, coa que presentará os seus estados orzamentarios e contables de xeito consolidado.

Tres. Os recursos asignados ao fondo e os seus rendementos deberán estar vinculados a unha conta operativa propia e separada das do Igape.

Catro. Mediante orde da Consellería de Facenda desenvolverase a súa operativa orzamentaria contable e de rendición de contas. En todo caso, estará sometido ao réxime de auditoría, control e rendición de contas que resulte aplicable ao Igape.

Disposición adicional vixésima. Centralización da tesouraría do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

A consellaría competente en materia de facenda poderá propoñer ao Consello da Xunta que as operacións de ingreso e de ordenación e realización material de pagamentos da entidade Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar as realice a dirección xeral competente en materia de tesouraría.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto Cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia

A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación orzamentaria. Para o ano 2018, a dotación será de 36.417.175 euros e poderá empregarse para financiar os axustes no capítulo I do Servizo Galego de Saúde.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2018, agás a disposición adicional vixésima, que terá carácter permanente.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2018.

Santiago de Compostela, vinte e seis de decembro de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

ANEXO I

Artigo 3.Un

Entidades públicas empresariais

Explotación

Capital

Portos de Galicia

14.089

12.996

Augas de Galicia

36.120

64.005

Total

50.209

77.001

(Miles de euros)

Artigo 3.Dous

Consorcios autonómicos

Explotación

Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.480

1.905

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

71.918

4.573

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

1.198

22

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

5.467

10

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

387

51

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela

400

 

Consorcio Casco Vello de Vigo

468

1.285

Consorcio Local dos Peares

68

7

Total

83.385

7.853

(Miles de euros)

Artigo 3.Tres

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Capital

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

8.594

400

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

6.904

3.375

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

820

 

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

1.895

135

Galicia Calidade, S.A.

824

20

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

1.758

40

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

4.834

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

14.855

118

Xenética Fontao, S.A.

3.547

253

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

14.968

1.197

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

97.866

2.544

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

22.981

 

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

97.530

9.353

Total

277.376

17.435

(Miles de euros)

Artigo 3.Catro

Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

1.243

64

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

7.361

3.663

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061

52.696

 

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

4.234

240

Fundación Galicia Europa

751

10

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas

1.029

 

Fundación Semana Verde de Galicia

2.007

 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

709

 

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

2.097

100

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

200

 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

549

 

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

1.363

65

Instituto Feiral da Coruña

399

 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

2.967

695

Fundación Rof Codina

1.673

25

Fundación Deporte Galego

3.428

20

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

3.667

 

Fundación Galega Formación para o Traballo

464

64

Fundación Camilo José Cela

282

 

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

200

3

Total

87.319

4.949

(Miles de euros)

ANEXO II

Artigo 3.Cinco

Entidades públicas empresariais

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Portos de Galicia

414

9.741

Augas de Galicia

0

38.428

Total

414

48.169

(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Subvencións
de explotación

Subvencións de capital

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

0

25.896

Galicia Calidade, S.A.

383

320

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

628

857

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

3.083

0

Xenética Fontao, S.A.

150

0

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

14.566

0

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

105

0

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

0

250

Total

18.914

27.323

(Miles de euros)

ANEXO III

Artigo 5.e)

Distribución de taxas e prezos (euros)

Seccións

Taxas

Prezos

Total

Presidencia da Xunta de Galicia

35.000

35.000

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

2.490.225

2.490.225

Consellería de Facenda (Selección de persoal)

40.000

40.000

Consellería de Facenda (Outros)

15.500

15.500

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

3.796.300

234.500

4.030.800

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

1.670.370

1.670.370

Consellería de Economía, Emprego e Industria

2.998.725

1.672.295

4.671.020

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Selección de persoal)

379.100

379.100

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Outros)

1.905.028

7.976.672

9.881.700

Consellería de Sanidade

2.300.000

2.300.000

Consellería de Política Social

150.000

16.513.975

16.663.975

Consellería do Medio Rural (Produtos e aproveitamentos forestais)

1.000.000

1.000.000

Consellería do Medio Rural (Outros)

1.886.635

248.508

2.135.143

Consellería do Mar

913.600

182.000

1.095.600

Total

18.580.483

27.827.950

46.408.433

ANEXO IV

Artigo 53

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2018, do seguinte xeito:

• Educación infantil:

(Ratio profesor/a/unidade: 1,08:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

31.868,70

Gastos variables

4.120,71

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

5.509,58

Outros gastos

6.192,47

Importe total anual

47.691,46

• Educación primaria:

Centros de ata seis unidades de primaria

(Ratio profesor/a/unidade: 1,40:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

41.311,28

Gastos variables

5.341,66

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.142,05

Outros gastos

6.192,47

Importe total anual

59.987,46

Centros de máis de seis unidades de primaria

(Ratio profesor/a/unidade: 1,36:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

40.130,97

Gastos variables

5.189,04

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

6.938,00

Outros gastos

6.192,47

Importe total anual

58.450,48

• Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria:

(Ratio profesor/a/unidade: 1,12:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

33.049,04

Gastos variables

4.273,33

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

5.713,61

Outros gastos

6.601,99

Importe total anual

49.637,97

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

20.413,69

Autistas ou problemas graves de personalidade

23.574,43

Auditivos

18.994,13

Plurideficientes

23.574,43

II. Programas de formación para a transición á vida adulta

(Ratio profesor/a/unidade: 2:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

59.016,11

Gastos variables

5.006,22

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

10.202,90

Outros gastos

9.291,53

Importe total anual

83.516,76

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

32.593,27

Autistas ou problemas graves de personalidade

36.243,30

Auditivos

25.253,31

Plurideficientes

36.243,30

• Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro e segundo cursos:

Centros de ata catro unidades da ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,56:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

54.056,42

Gastos variables

9.860,52

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

10.792,58

Outros gastos

8.035,09

Importe total anual

82.744,61

Centros de máis de catro unidades da ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.670,36

Gastos variables

9.607,70

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

10.515,87

Outros gastos

8.035,09

Importe total anual

80.829,02

II. Terceiro e cuarto cursos:

Centros de ata catro unidades da ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,84:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

63.758,86

Gastos variables

11.630,35

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

9.614,80

Outros gastos

8.863,44

Importe total anual

93.867,45

Centros de máis de catro unidades da ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,66:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

57.521,58

Gastos variables

10.492,62

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

8.674,21

Outros gastos

8.863,44

Importe total anual

85.551,85

• Ciclos formativos:

(Ratio profesor/a/unidade grao medio: 1,52:1)

(Ratio profesor/a/unidade grao superior: 1,52:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

51.417,23

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

51.417,23

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

6.596,12

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

6.596,12

Segundo curso

6.596,12

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

7.099,55

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

7.099,55

Segundo curso

7.099,55

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais:

Ciclos formativos de grao medio

7.942,66

Ciclos formativos de grao superior

7.942,66

IV. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Animación turística.

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Estética persoal decorativa.

Hixiene bucodental.

Química ambiental.

Primeiro curso

10.433,88

Segundo curso

2.428,43

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Coidados auxiliares de enfermaría.

Comercio.

Curtidos.

Documentación sanitaria.

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Laboratorio de imaxe.

Laboratorio.

Mergullo a media profundidade.

Muiñaría e industrias cerealistas.

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Secretariado.

Servizos ao consumidor.

Xestión comercial e márketing.

Primeiro curso

12.675,31

Segundo curso

2.428,43

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Industrias de proceso de pasta e papel.

Operacións de ennobrecemento téxtil.

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.

Operacións de transformación de plásticos e caucho.

Plástico e caucho.

Transformación de madeira e cortiza.

Primeiro curso

15.075,80

Segundo curso

2.428,43

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Calzado e marroquinaría.

Encadernados e manipulados de papel e cartón.

Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Fundición.

Impresión en artes gráficas.

Operacións de fabricación de vidro e transformados.

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.

Procesos téxtiles de teceduría de punto.

Produción de fiadura e teceduría de calada.

Produción de tecidos de punto.

Tratamentos superficiais e térmicos.

Primeiro curso

17.434,33

Segundo curso

2.428,43

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Animación sociocultural.

Asesoría de imaxe persoal.

Integración social (plan vello).

Radioterapia.

Realización e plans de obra.

Primeiro curso

10.433,88

Segundo curso

3.927,05

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Aceite de oliva e viños.

Actividades comerciais.

Administración de aplicacións multiplataforma.

Administración de sistemas informáticos en rede.

Administración de sistemas informáticos.

Administración e finanzas.

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.

Anatomía patolóxica e citoloxía.

Animación sociocultural e turística.

Aproveitamento e conservación do medio natural.

Asesoría de imaxe persoal e corporativa.

Asistencia á dirección.

Atención a persoas en situación de dependencia.

Atención sociosanitaria.

Audioloxía protésica.

Axencias de viaxes e xestión de eventos.

Calzado e complementos de moda.

Caracterización e maquillaxe profesional.

Caracterización.

Comercio internacional.

Condución de vehículos de transporte por estrada.

Construción.

Coordinación de emerxencias e protección civil.

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Desenvolvemento de aplicacións web.

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Deseño e produción de calzado e complementos.

Deseño técnico en téxtil e pel.

Dietética.

Dirección de cociña.

Dirección de servizos de restauración.

Documentación e administración sanitarias.

Educación infantil.

Elaboración de produtos alimenticios.

Electromedicina clínica.

Emerxencias e protección civil.

Emerxencias sanitarias.

Estética e beleza.

Estética integral e benestar.

Estética.

Estilismo e dirección de perrucaría.

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns.

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles.

Farmacia e parafarmacia.

Gandaría e asistencia en sanidade animal.

Guía de información e asistencia turísticas.

Hixiene bucodental.

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear.

Imaxe para o diagnóstico.

Integración social.

Interpretación da lingua de signos.

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico.

Laboratorio de diagnóstico clínico.

Laboratorios de análises e de control de calidade.

Márketing e publicidade.

Mediación comunicativa.

Navegación e pesca do litoral.

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Obras de albanelaría.

Obras de formigón.

Operación e mantemento de maquinaria de construción.

Operacións de laboratorio.

Óptica de anteollaría.

Organización e control de obras de construción.

Ortoprotésica.

Ortopróteses e produtos de apoio.

Paisaxismo e medio rural.

Panadaría, repostaría e confeitaría.

Perrucaría estética e capilar.

Perrucaría.

Pesca e transporte marítimo.

Planta química.

Prevención de riscos profesionais.

Produción de audiovisuais e espectáculos.

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Promoción de igualdade de xénero.

Proxectos de edificación.

Proxectos de obra civil.

Química industrial.

Radiodiagnóstico e densiometría.

Saúde ambiental.

Servizos en restauración.

Traballos forestais e de conservación do medio natural.

Transporte e loxística.

Transporte marítimo e pesca de altura.

Vestiario á medida e de espectáculos.

Xardinaría e floraría.

Xestión administrativa.

Xestión de aloxamentos turísticos.

Xestión de vendas e espazos comerciais.

Xestión do transporte.

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.

Xestión forestal e do medio natural.

Primeiro curso

9.402,01

Segundo curso

11.347,21

Grupo 7. Ciclos formativos de:

Acabados de construción.

Automatización e robótica industrial.

Centrais eléctricas.

Cociña e gastronomía.

Confección e moda.

Desenvolvemento de produtos electrónicos.

Educación e control ambiental.

Enerxías renovables.

Equipos electrónicos de consumo.

Instalacións de telecomunicacións.

Instalacións eléctricas e automáticas.

Mantemento de aviónica.

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións.

Mantemento electrónico.

Obras de interior, decoración e rehabilitación.

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.

Operacións subacuáticas e hiperbáricas.

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.

Patronaxe e moda.

Produción agroecolóxica.

Produción agropecuaria.

Próteses dentais.

Sistemas de regulación e control automáticos.

Sistemas electrotécnicos e automatizados.

Sistemas microinformáticos e redes.

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Primeiro curso

11.568,16

Segundo curso

13.197,46

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Acondicionamento físico.

Actividades ecuestres.

Animación de actividades físicas e deportivas.

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.

Artista falleiro e construción de escenografías.

Automoción.

Carpintaría e moble.

Carrozaría.

Conformado por moldeo de metais e polímeros.

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Deseño e amoblamento.

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia.

Deseño e produción editorial.

Deseño e xestión da produción gráfica.

Deseño en fabricación mecánica.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Electromecánica de maquinaria.

Electromecánica de vehículos automóbiles.

Ensinanza e animación sociodeportiva.

Escavacións e sondaxes.

Fabricación á medida e instalación de madeira e moble.

Guía no medio natural e tempo libre.

Iluminación, captación e tratamento da imaxe.

Imaxe.

Instalación e amoblamento.

Instalacións de produción de calor.

Instalacións frigoríficas e de climatización.

Mantemento aeromecánico.

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

Pedra natural.

Produción de madeira e moble.

Produción en industrias de artes gráficas.

Produción por fundición e pulvimetalurxia.

Programación da produción en fabricación mecánica.

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros.

Realización de audiovisuais e espectáculos.

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos.

Redes e estacións de tratamento de augas.

Sistemas de telecomunicación e informáticos.

Son en audiovisuais e espectáculos.

Son.

Vídeo, disc jockey e son.

Xestión de augas.

Primeiro curso

13.597,33

Segundo curso

15.080,45

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Acuicultura.

Construcións metálicas.

Cultivos acuícolas.

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.

Fabricación de produtos cerámicos.

Impresión gráfica.

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.

Mantemento de equipo industrial.

Mantemento de material rodante ferroviario.

Mantemento electromecánico.

Mantemento ferroviario.

Mecanizado.

Mecatrónica industrial.

Postimpresión e acabados gráficos.

Preimpresión dixital.

Preimpresión en artes gráficas.

Procesos de calidade na industria alimentaria.

Produción acuícola.

Soldadura e caldeiraría.

Vitivinicultura.

Xoiaría.

Primeiro curso

15.720,42

Segundo curso

16.853,35

• Formación profesional básica:

(Ratio profesor/a/unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

48.711,07

II. Gastos variables

6.248,96

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.590,41

IV. Outros gastos (1º e 2º cursos):

Acceso e conservación de instalacións deportivas.

8.826,00

Actividades agropecuarias.

9.916,34

Actividades de panadaría e pastelaría.

9.916,34

Actividades domésticas e limpeza de edificios.

9.916,34

Actividades pesqueiras.

12.227,79

Agroxardinaría e composicións florais.

9.916,34

Aloxamento e lavandaría.

9.299,73

Aproveitamentos forestais.

9.916,34

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel.

8.826,00

Artes gráficas.

11.415,98

Carpintaría e moble.

10.766,79

Cociña e restauración.

9.916,34

Electricidade e electrónica.

9.916,34

Fabricación de elementos metálicos.

10.766,79

Fabricación e montaxe.

12.227,79

Industrias alimentarias.

8.826,00

Informática de oficinas.

11.149,57

Informática e comunicacións.

11.149,57

Instalacións electrotécnicas e mecánicas.

9.916,34

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo.

10.766,79

Mantemento de vehículos.

10.766,79

Mantemento de vivendas.

9.916,34

Perrucaría e estética.

8.826,00

Reforma e mantemento de edificios.

9.916,34

Servizos administrativos.

9.342,21

Servizos comerciais.

9.342,21

Tapizaría e cortinaxe.

8.826,00

Vidraría e olaría.

12.227,79

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de 1º e 2º cursos da educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de 3º e 4º da ESO.

ANEXO V

Artigo 54

Créditos asignados ás corporacións locais

12

ADMINISTRACIÓN XERAL

602.690

13

XUSTIZA

815.908

14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.566.773

15

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

245.000

21

PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE

300.000

31

ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL

92.568.811

32

PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO

44.670.090

41

SANIDADE

5.332.157

42

EDUCACIÓN

896.639

43

CULTURA

3.833.239

44

DEPORTES

1.100.000

45

VIVENDA

1.305.000

51

INFRAESTRUTURAS

4.400.000

52

ORDENACIÓN DO TERRITORIO

5.365.670

54

ACTUACIÓNS AMBIENTAIS

1.243.000

55

ACTUACIÓNS E VALORACIÓN DO MEDIO RURAL

16.685.000

56

INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN

15.000

57

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

782.775

71

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL

20.052.674

73

INDUSTRIA, ENERXÍA E MINARÍA

8.062.331

75

COMERCIO

2.232.997

76

TURISMO

8.151.255

81

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCAIS

130.479.965

TOTAL

360.706.974

ANEXO VI

Artigo 55, coeficientes do fondo base

Municipio

Coeficiente

 

Municipio

Coeficiente

Abadín

0,2067100

 

Cabana de Bergantiños

0,2383138

Abegondo

0,2479098

 

Cabanas

0,1517693

Agolada

0,2207326

 

Caldas de Reis

0,3230698

Alfoz

0,1469580

 

Calvos de Randín

0,1331193

Allariz

0,2919105

 

Camariñas

0,2218404

Ames

0,7217843

 

Cambados

0,4482263

Amoeiro

0,1426595

 

Cambre

0,6719665

Antas de Ulla

0,1606026

 

Campo Lameiro

0,1229686

Aranga

0,1629145

 

Cangas

0,6634023

Arbo

0,1957850

 

Cañiza (A)

0,2508672

Ares

0,2114099

 

Capela (A)

0,1257712

Arnoia (A)

0,1310605

 

Carballeda de Avia

0,1288474

Arteixo

0,8392101

 

Carballeda de Valdeorras

0,2004554

Arzúa

0,2792102

 

Carballedo

0,1919363

Avión

0,1853746

 

Carballiño (O)

0,4213130

Baiona

0,3736793

 

Carballo

1,0189948

Baleira

0,1686745

 

Cariño

0,1979143

Baltar

0,1301123

 

Carnota

0,2179250

Bande

0,1694552

 

Carral

0,2350158

Baña (A)

0,2529409

 

Cartelle

0,2028462

Baños de Molgas

0,1590171

 

Castrelo de Miño

0,1507406

Baralla

0,1922172

 

Castrelo do Val

0,1423348

Barbadás

0,2828940

 

Castro Caldelas

0,1581306

Barco de Valdeorras (O)

0,4301403

 

Castro de Rei

0,2526847

Barreiros

0,1684317

 

Castroverde

0,2111839

Barro

0,1506496

 

Catoira

0,1627668

Beade

0,0786331

 

Cedeira

0,2937099

Beariz

0,1252191

 

Cee

0,2849336

Becerreá

0,2118851

 

Celanova

0,2824090

Begonte

0,1901471

 

Cenlle

0,1205109

Bergondo

0,2648589

 

Cerceda

0,2839626

Betanzos

0,3707458

 

Cerdedo-Cotobade

0,3932569

Blancos (Os)

0,1139576

 

Cerdido

0,1217594

Boborás

0,2002334

 

Cervantes

0,2205991

Boimorto

0,1754150

Cervo

0,1849849

Boiro

0,6212726

 

Chandrexa de Queixa

0,1597812

Bola (A)

0,1312506

 

Chantada

0,3446127

Bolo (O)

0,1406423

Coirós

0,1277721

Boqueixón

0,1991911

 

Coles

0,1710474

Bóveda

0,1631081

Corcubión

0,1055991

Brión

0,3149912

 

Corgo (O)

0,2202468

Bueu

0,3480399

 

Coristanco

0,3444762

Burela

0,2791427

 

Cortegada

0,1236633

Coruña (A)

5,7223532

Lobeira

0,1288513

Cospeito

0,2266415

Lobios

0,1865623

Covelo

0,1836211

Lourenzá

0,1376373

Crecente

0,1518362

Lousame

0,1987286

Cualedro

0,1536004

Lugo

2,5333955

Culleredo

0,7511051

Maceda

0,1907220

Cuntis

0,2313623

Malpica de Bergantiños

0,2395000

Curtis

0,2110332

Manzaneda

0,1534856

Dodro

0,1478049

Mañón

0,1393901

Dozón

0,1461331

Marín

0,6390407

Dumbría

0,2163445

Maside

0,1783268

Entrimo

0,1343366

Mazaricos

0,2667398

Esgos

0,1264033

Meaño

0,2107086

Estrada (A)

0,9562726

Meira

0,1250533

Fene

0,4883731

Meis

0,1878341

Ferrol

1,4033745

Melide

0,3006759

Fisterra

0,1932941

Melón

0,1342874

Folgoso do Courel

0,1775662

Merca (A)

0,1512802

Fonsagrada (A)

0,3394342

Mesía

0,1744095

Forcarei

0,2473005

Mezquita (A)

0,1360767

Fornelos de Montes

0,1459411

Miño

0,2151889

Foz

0,3709426

Moaña

0,4842483

Frades

0,1727013

Moeche

0,1231947

Friol

0,2882335

Mondariz

0,2156130

Gomesende

0,1079040

Mondariz-Balneario

0,0796895

Gondomar

0,3970006

Mondoñedo

0,2125114

Grove (O)

0,3569587

Monfero

0,1813243

Guarda (A)

0,2949532

Monforte de Lemos

0,6520722

Gudiña (A)

0,1633406

Montederramo

0,1569510

Guitiriz

0,3119907

Monterrei

0,1783445

Guntín

0,1943199

Monterroso

0,2084054

Illa de Arousa (A)

0,1693188

Moraña

0,1916877

Incio (O)

0,1833191

Mos

0,4022970

Irixo (O)

0,2078820

Mugardos

0,1947774

Irixoa

0,1396301

Muíños

0,1680190

Lalín

0,9982437

Muras

0,1772240

Lama (A)

0,1983302

Muros

0,3453491

Láncara

0,1758728

Muxía

0,2706001

Laracha (A)

0,4560195

Narón

0,9974763

Larouco

0,0845254

Navia de Suarna

0,2212575

Laxe

0,1581089

Neda

0,2321002

Laza

0,1930750

Negreira

0,2813109

Leiro

0,1383458

Negueira de Muñiz

0,1197787

Neves (As)

0,2542056

Pontenova (A)

0,1822977

Nigrán

0,5058670

Pontes de García Rodríguez (As)

0,4372170

Nogais (As)

0,1356073

Pontevedra

1,8681825

Nogueira de Ramuín

0,1630665

Porqueira

0,1116060

Noia

0,4612592

Porriño (O)

0,4597799

Oia

0,1657653

Portas

0,1305640

Oímbra

0,1379582

Porto do Son

0,3665155

Oleiros

0,9481761

Portomarín

0,1577170

Ordes

0,4395715

Punxín

0,1010716

Oroso

0,2453703

Quintela de Leirado

0,0993316

Ortigueira

0,4264662

Quiroga

0,2921735

Ourense

2,3097628

Rábade

0,1055933

Ourol

0,1769400

Rairiz de Veiga

0,1471563

Outeiro de Rei

0,2399189

Ramirás

0,1624678

Outes

0,2940857

Redondela

0,7225794

Oza-Cesuras

0,3195057

Rianxo

0,4083984

Paderne

0,1487551

Ribadavia

0,2011900

Paderne de Allariz

0,1371535

Ribadeo

0,3782688

Padrenda

0,1513969

Ribadumia

0,1766549

Padrón

0,3296071

Ribas de Sil

0,1254150

Palas de Rei

0,2459084

Ribeira

0,7736127

Pantón

0,2128593

Ribeira de Piquín

0,1232201

Parada de Sil

0,1172362

Riós

0,1745836

Paradela

0,1531719

Riotorto

0,1293748

Páramo (O)

0,1358236

Rodeiro

0,2182113

Pastoriza (A)

0,2194690

Rois

0,2334656

Pazos de Borbén

0,1428540

Rosal (O)

0,2516182

Pedrafita do Cebreiro

0,1410910

Rúa (A)

0,1860883

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

Rubiá

0,1480093

Peroxa (A)

0,1567819

Sada

0,5214888

Petín

0,1003707

Salceda de Caselas

0,2820813

Pino (O)

0,2582749

Salvaterra de Miño

0,3643964

Piñor

0,1451013

Samos

0,1684774

Pobra de Trives (A)

0,1629020

San Amaro

0,1293733

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

San Cibrao das Viñas

0,1953176

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

San Cristovo de Cea

0,1943198

Poio

0,4483062

San Sadurniño

0,1788866

Pol

0,1541515

San Xoán de Río

0,1338677

Ponte Caldelas

0,2526736

Sandiás

0,1283188

Ponteareas

0,6334176

Santa Comba

0,4360316

Ponteceso

0,2787591

Santiago de Compostela

3,1499361

Pontecesures

0,1277450

Santiso

0,1255453

Pontedeume

0,2807872

Sanxenxo

0,6310835

Pontedeva

0,0820633

Sarreaus

0,1405659

Sarria

0,4774302

Verea

0,1514325

Saviñao (O)

0,2543443

Verín

0,4558821

Silleda

0,3386039

Viana do Bolo

0,2706319

Sober

0,1822770

Vicedo (O)

0,1482499

Sobrado

0,1592228

Vigo

5,5167858

Somozas (As)

0,1481358

Vila de Cruces

0,3158629

Soutomaior

0,2145708

Vilaboa

0,1987554

Taboada

0,2127435

Vilagarcía de Arousa

1,0356627

Taboadela

0,1331254

Vilalba

0,8180374

Teixeira (A)

0,0940781

Vilamarín

0,1412373

Teo

0,5681940

Vilamartín de Valdeorras

0,1403873

Toén

0,1459673

Vilanova de Arousa

0,2946715

Tomiño

0,4233385

Vilar de Barrio

0,1546345

Toques

0,1333309

Vilar de Santos

0,0957600

Tordoia

0,2273073

Vilardevós

0,1824825

Touro

0,2510451

Vilariño de Conso

0,1573604

Trabada

0,1389962

Vilarmaior

0,1144978

Trasmiras

0,1311433

Vilasantar

0,1344608

Trazo

0,2010742

Vimianzo

0,3596027

Triacastela

0,1181743

Viveiro

0,4734862

Tui

0,4561952

Xermade

0,1864818

Val do Dubra

0,1944456

Xinzo de Limia

0,3506220

Valadouro (O)

0,1725363

Xove

0,2105751

Valdoviño

0,2572379

Xunqueira de Ambía

0,1506371

Valga

0,2063086

Xunqueira de Espadanedo

0,1042797

Vedra

0,2422174

Zas

0,2614845

Veiga (A)

0,2162933

Total

100,00

ANEXO VII

Artigo 56

Convenios e subvencións con entidades locais

121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

146.200

05.21.121A.760.0

PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

146.200

122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

456.490

05.80.122B.460.1

SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN

456.490

131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

815.908

05.22.131A.461.0

SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ

565.908

05.22.131A.461.1

AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS. SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ

250.000

141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.566.773

05.23.141A.460.0

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

70.000

05.23.141A.460.1

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES

101.600

05.23.141A.461.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN
E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.832.587

05.23.141A.461.0

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

0

05.23.141A.461.1

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. CONVENIOS GRUPOS EMERXENCIA

710.000

05.23.141A.760.2

CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS

2.319.999

05.23.141A.760.2

PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

0

05.23.141A.761.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN
E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.932.587

05.23.141A.761.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

600.000

05.23.141A.761.1

PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

0

151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA

245.000

10.30.151A.460.0

TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS

245.000

212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

300.000

05.25.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA FUNCIONAMENTO DOS GRUMIR

300.000

05.25.212A.460.1

CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS DE PROTECCIÓN CIVIL

0

312A-PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

350.000

12.03.312A.460.0

AXUDAS EXTRAORDINARIAS E DE INCLUSIÓN. PLAN SOCIAL CONTRA A DESIGUALDADE ECONÓMICA

350.000

312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

1.064.306

12.02.312B.760.0

ACTUACIÓNS EN CENTROS DE ATENCIÓN Á 1ª INFANCIA 0-3 ANOS
E CASAS NIÑO

1.064.306

312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

739.234

12.03.312C.460.0

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

739.234

312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

67.000.396

12.04.312D.460.0

PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

67.000.396

312E-PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E AS PERSOAS MAIORES

3.173.135

12.04.312E.460.0

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

645.567

12.04.312E.460.1

FSE PO 2014-2020. SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

1.430.677

12.04.312E.760.1

ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS FEDER PO 2014-2020

1.096.891

12.04.312E.761.0

OUTROS GASTOS EN CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA

0

312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

175.000

12.05.312F.460.0

ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO

175.000

312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS
DE PROTECCIÓN SOCIAL

637.203

05.11.312G.460.1

RECURSOS E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

637.203

313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE

1.101.627

12.05.313A.460.0

FOMENTO DE ACTUACIÓNS VINCULADAS Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS E HABILIDADES POLA MOCIDADE GALEGA

601.627

12.05.313A.460.0

PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINADA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL

0

12.05.313A.460.0

PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINADA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL

500.000

313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

3.329.828

05.11.313B.460.0

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

3.329.828

313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

14.766.082

12.03.313C.460.0

SERVIZOS SOCIOCOMUNITARIOS

663.112

12.03.313C.460.1

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

654.829

12.03.313C.460.1

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

28.412

12.03.313C.460.2

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

2.019.432

12.03.313C.460.2

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS

10.963.798

12.03.313C.760.0

INVESTIMENTOS PARA A ADECUACIÓN DOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL. ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020

436.499

313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

232.000

05.11.313D.460.0

DESENVOLVEMENTO DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA
DE XÉNERO-CENTROS DE ACOLLIDA

232.000

322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

22.426.270

09.41.322A.460.04

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

0

09.41.322A.460.2

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

14.373.084

09.41.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO. MOZOS MENORES

992.537

09.41.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DE MOZOS
MENORES, EIXE 1

460.649

09.41.322A.460.3

PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

4.000.000

09.41.322A.460.4

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

2.600.000

322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO
DE TRABALLO INCLUSIVO

16.198.398

09.40.322C.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

2.200.000

09.40.322C.460.2

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

1.300.000

09.40.322C.460.3

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

5.698.398

09.40.322C.460.5

FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL )

7.000.000

323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DOS DESEMPREGADOS

5.895.422

09.41.323A.460.1

FORMACIÓN PRIORITARIA DOS DESEMPREGADOS

5.295.422

09.41.323A.460.1

FORMACIÓN EN CERTIFICADOS, COMPETENCIAS CLAVE, TICS E IDIOMAS
DE MOZOS MENORES

600.000

324C-PROMOCIÓN DA ECONOMÍA SOCIAL

150.000

09.40.324C.460.0

REDE EUSUMO

150.000

09.40.324C.460.0

AXUDAS AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS LOCAIS DE FOMENTO
DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL

0

412B-ATENCIÓN PRIMARIA

614.536

11.80.412B.760.0

CONVENIO SERGAS-CONCELLO DE AMES, REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO MILLADOIRO

0

11.80.412B.760.0

REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE DE TITULARIDADE MUNICIPAL

614.536

413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

4.717.621

11.02.413A.460.1

PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS

737.821

11.80.413A.460.0

CONVENIO COA FEGAMP PARA A ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

3.979.800

422E-ENSINANZAS ARTÍSTICAS

250.000

10.50.422E.460.0

SUBVENCIÓNS ÁS ESCOLAS E AOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA

250.000

423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DO ENSINO

646.639

10.10.423A.460.0

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

0

10.10.423A.460.0

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

629.800

10.10.423A.460.1

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

16.839

432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

816.740

10.20.432A.760.0

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN, XESTIÓN, ADQUISICIÓN E DIRECCIÓN
DE ARQUIVOS

71.740

10.20.432A.760.1

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

350.000

10.20.432A.760.2

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

200.000

10.20.432A.760.3

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

195.000

432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

2.926.499

10.20.432B.460.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

0

10.20.432B.760.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

2.453.499

10.20.432B.760.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

175.000

10.A1.432B.460.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

298.000

433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

90.000

10.21.433A.760.0

AXUDAS E CONVENIOS PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

90.000

441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

1.100.000

04.40.441A.760.0

SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

1.100.000

451A-FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA

1.305.000

08.80.451A.460.0

AXUDAS MEDIDAS URXENTES POR DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS EN 2017

5.000

08.80.451A.460.0

PROGRAMA REXURBE

100.000

08.80.451A.760.0

INFRAVIVENDA

300.000

08.80.451A.760.1

REHABILITACIÓN DAS ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES
E OUTROS COLECTIVOS

600.000

08.80.451A.760.2

AXUDAS MEDIDAS REHABILIACIÓN PARA EFICIENCIA ENERXÉTICA

250.000

08.80.451A.760.3

ACTUACIÓNS DE IMPULSO E DIFUSIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN

50.000

08.80.451A.760.4

PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS

0

512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

4.400.000

08.A1.512B.760.0

CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS

4.400.000

08.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO OZA-CESURAS. REFORZO FIRME DO CAMIÑO REAL

0

521A-URBANISMO

5.365.670

07.04.521A.760.0

CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE OURENSE PARA
A REDACCIÓN DO PXOM DO CONCELLO

52.200

07.04.521A.760.0

AXUDAS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

3.171.798

07.04.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS
URBANOS –PLAN HURBE–

2.141.672

541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

1.243.000

07.03.541B.460.0

AXUDAS PARA A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

100.000

07.03.541B.760.0

AXUDAS NATURA 2000 E ESPAZOS NATURAIS

1.143.000

541E-COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE

0

07.02.541E.760.1

REDES DE OBSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE RISCOS E ANÁLISE SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

0

07.02.541E.760.1

ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NOS INSTRUMENTOS DE XESTIÓN
E PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

0

551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL

16.685.000

13.02.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS

9.685.000

13.02.551B.760.0

PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES
NATURAIS E CATÁSTROFES

7.000.000

561A-PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

15.000

09.A3.561A.760.0

GALICIA TRANSFIRE

15.000

571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

782.775

04.A1.571A.460.0

DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

782.775

04.A1.571A.760.0

ACTUACIÓNS PARA O FOMENTO DA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA ADG 2020

0

712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

19.945.298

13.A1.712A.760.0

IMPLEMENTACIÓNS DE OPERACIÓNS LEADER

3.815.000

13.A1.712A.760.0

MELLORA DE CAMIÑOS

16.130.298

13.A1.712A.760.0

ACTUACIÓNS SENLLEIRAS DE MELLORA DO PATRIMONIO RURAL

0

13.A1.712A.760.0

MOBILIZACIÓN DE TERRAS NO CONTORNO RURAL

0

13.A1.712A.760.00

MELLORA DE CAMIÑOS

0

713B-ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS

107.376

13.02.713B.760.0

ESTABLECEMENTO E MANTEMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTAIS

107.376

731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA

12.424

09.10.731A.460.1

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
A CORPORACIÓNS LOCAIS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

12.424

732A-REGULACIÓN E SOPORTE DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL

6.434.862

09.20.732A.760.0

ORDE DE AXUDAS PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

5.845.000

09.20.732A.760.1

CREACIÓN DE VIVEIROS INDUSTRIAIS DE EMPRESAS EN PARQUES
EMPRESARIAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

589.862

09.20.732A.760.2

PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL
AS COÍÑAS, OURENSE

0

733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES

1.615.045

09.20.733A.760.1

CONVENIO CO CONCELLO DE CABANAS PARA RENOVACIÓN
DA ILUMINACIÓN PÚBLICA

581.676

09.A2.733A.760.2

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020-XEOTERMIA

0

09.A2.733A.760.3

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020-AEROTERMIA E SOLAR TÉRMICA

0

09.A2.733A.760.4

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020-AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL

0

09.A2.733A.760.5

AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA-FEDER 2014-2020

1.033.369

751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

2.232.997

09.30.751A.761.1

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS
E PRAZAS DE ABASTOS

0

09.30.751A.761.2

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS
E PRAZAS DE ABASTOS

178.920

09.30.751A.761.3

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS
E PRAZAS DE ABASTOS

1.500.000

09.30.751A.761.4

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS
E PRAZAS DE ABASTOS

324.077

09.30.751A.761.5

PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA DE GALICIA

80.000

09.30.751A.761.6

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS
E PRAZAS DE ABASTOS

150.000

761A-POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

8.151.255

04.A2.761A.460.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

576.400

04.A2.761A.760.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

1.474.855

04.A2.761A.760.0

MELLORA E FOMENTO DO TURISMO NAS ZONAS RURAIS

3.000.000

04.A2.761A.760.0

AXUDAS PARA ACCIÓNS DE EMBELECEMENTO: GALICIA PARABÉNS

800.000

04.A2.761A.760.1

AXUDAS PARA FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO E OUTRAS
ACCIÓNS PROMOCIONAIS

800.000

04.A2.761A.760.3

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

1.500.000

811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS

4.885.800

23.01.811C.460.0

TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS
POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

2.325.000

23.01.811C.460.1

TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN
DA MÚSICA

2.560.800

 

 

TOTAL

235.112.809

RESUMO XERAL DE GASTOS

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file