Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 9 de xaneiro de 2018 Páx. 1550

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Galicia conta cunha moi ampla oferta gastronómica de excepcional calidade, froito da transmisión de xeración en xeración do saber facer tradicional e da existencia dunhas materias primas de gran valor culinario.

Para a protección destes produtos típicos dun territorio e a súa promoción foron creadas as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Este sistema de protección, que inicialmente foi deseñado para os viños, tivo nas últimas dúas décadas un importante desenvolvemento en toda a Unión Europea, acollendo actualmente un gran repertorio de produtos de todo o ámbito alimentario.

Estes indicativos de calidade constitúen unha importante ferramenta no desenvolvemento rural por múltiples razóns. Por unha parte, delimitan unha zona concreta do territorio onde se pode producir e elaborar o produto acollido, coincidindo coa zona na que tradicionalmente se viña facendo, o que favorece que todo o valor engadido e a riqueza xerada quede nesa zona. Por outra parte, o seu recoñecemento impide que a denominación poida ser empregada por aqueles operadores que non teñen dereito ao seu uso, ademais de prestixiar e dar a coñecer a zona de produción, potenciando outras actividades económicas que se desenvolvan nese territorio.

Socialmente, as denominacións de calidade obrigan a ter unha organización de produtores e industrias que favorece o dinamismo da zona e potencia o traballo integrador de todo o sector. Por último, hai que sinalar que a través da elaboración destes produtos diferenciados e do uso dunha marca ou contramarca conxunta, se poden facer viables producións que, polo seu escaso volume, doutro xeito terían moito máis difícil o acceso aos mercados.

En resumo, o establecemento dunha denominación de calidade nunha zona pode considerarse como unha oportunidade que se abre para dar viabilidade a certos tipos de producións agroalimentarias, permitindo o desenvolvemento ou a consolidación da agricultura e a agroindustria da zona e facilitando a xeración de riqueza e dinamismo social nela.

En Galicia existen actualmente 31 denominacións de orixe e indicacións xeográficas no ámbito agroalimentario, ás que habería que engadir, como outro réxime de calidade, as producións ecolóxicas certificadas na nosa comunidade autónoma. A importancia económica e social destas denominacións de calidade queda de manifesto tanto polo valor total da produción certificada, superior aos 400 millóns de euros, como polo número de produtores implicados, preto de 30.000, e o de industrias, próximo a 1.000.

A política da comunidade autónoma respecto destes indicativos de calidade foi sempre de claro apoio, xa que son o baluarte da produción alimentaria galega. Por iso, no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 aprobado por Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144 do 18.11.2015, recolleuse unha submedida, a submedida 3.10, destinada a financiar os gastos en que incorran os agricultores como consecuencia da súa incorporación a estes réximes de calidade. Esta submedida foi posta en marcha a través da Orde do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016. No exercicio 2017, mediante a orde desta consellería do 28 de abril de 2017, aprobáronse unhas novas bases reguladoras xunto coa convocatoria para ese ano.

Ao estar próximo o inicio do exercicio orzamentario 2018, procede facer algunhas modificacións puntuais nas ditas bases reguladoras e realizar a convocatoria correspondente ao dito ano. Para unha maior seguranza xurídica e para facilitar o manexo da norma aos interesados, óptase pola publicación, xunto coa convocatoria, dunhas novas bases reguladoras que recollan estes cambios.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo 30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, así como proceder á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2018 (código de procedemento MR362A).

CAPÍTULO I
Bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores
en réximes de calidade

Artigo 2. Definicións

1. Para os efectos desta orde, establécense as seguintes definicións:

a) Agricultor/a: a persoa física ou xurídica, titular dunha explotación agraria inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) e que cumpra coa condición de agricultor activo segundo o establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) núm. 1307/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

b) Réximes de calidade: os establecidos nos seguintes regulamentos europeos:

– Produción agrícola ecolóxica, regulada a través do Regulamento (CE) núm. 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, e polo que se derroga o Regulamento (CEE) núm. 2092/91.

– Denominacións de orixe protexidas (DOP), indicacións xeográficas protexidas (IXP) e especialidades tradicionais garantidas (ETG) reguladas polo Regulamento (UE) núm. 1151/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de novembro, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.

– Denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) de viños, reguladas na parte II, título II, capítulo I, sección 2 do Regulamento (UE) núm. 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se crea a OCM dos produtos agrarios.

– Indicacións xeográficas de bebidas espirituosas reguladas no Regulamento (CE) núm. 110/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xaneiro, relativo á definición, designación, presentación, etiquetaxe e protección da indicación xeográfica de bebidas espirituosas e polo que se derroga o Regulamento (CEE) 1576/89 do Consello.

– Indicacións xeográficas de produtos vitivinícolas aromatizados reguladas no Regulamento (UE) núm. 251/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro, sobre a definición, descrición, presentación, etiquetaxe e protección das indicacións xeográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados e polo que se derroga o Regulamento (CEE) núm. 1601/91 do Consello.

2. Nestes réximes de calidade inclúense tamén os correspondentes ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas que aínda non están definitivamente inscritas no correspondente rexistro comunitario, pero que teñen xa enviada á Comisión Europea a documentación para a inscrición e contan xa coa protección nacional transitoria.

Artigo 3. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias que cumpran a condición de agricultor activo conforme o establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) núm. 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, e que participen, por primeira vez, nalgún dos réximes de calidade dos produtos agroalimentarios definidos na letra b) do artigo 2 e recollidos no PDR de Galicia 2014-2020. En todo caso, a data da alta no réxime de calidade ten que ser posterior ao 18 de novembro de 2015, data de aprobación do PDR de Galicia 2014-2020 e anterior á data límite do período subvencionable que se defina en cada convocatoria.

2. No caso do programa de calidade relativo á produción ecolóxica, tamén terá a consideración de nova participación aquela que se refira a agricultores/as que, tendo previamente actividade no dito programa, inicien a actividade de produción ecolóxica con destino ao mercado en relación a algunha nova orientación produtiva. En todo caso, esta nova orientación produtiva debe ter unha dimensión económica suficiente para superar a consideración de actividade de autoconsumo. Para estes efectos, no anexo III recóllense, para distintas orientacións produtivas, os valores que se deben superar para considerar que a actividade ten vocación comercial, e polo tanto está por riba dos valores do mero autoconsumo.

Artigo 4. Gastos subvencionables e contía das axudas

1. Serán subvencionables os custos fixos ocasionados pola inscrición nun réxime de calidade e a cota anual de participación no dito réxime, incluídos, de ser o caso, os custos dos controis necesarios para comprobar o cumprimento do prego de condicións do réxime. Non se considerarán subvencionables os custos internos ou de autocontrol.

2. A contía da axuda será do 100 % dos gastos subvencionables realizados, sen superar os 3.000 euros anuais por explotación, durante un período máximo de cinco anos.

Artigo 5. Réxime de concesión e criterios de selección das axudas

1. A concesión das axudas para fomentar a participación dos/das agricultores/as en réximes de calidade realízase en réxime de concorrencia competitiva.

2. Os criterios de selección das solicitudes e a puntuación que se lles outorga son os seguintes:

a) Tipoloxía do réxime de calidade (ata 30 puntos).

De acordo con este criterio, outorgaranse as seguintes puntuacións:

– Agricultores/as que se incorporen, por vez primeira, ao réxime da agricultura ecolóxica ou que incorporen, por primeira vez, novas orientacións produtivas nese réxime de calidade: 30 puntos.

– Agricultores/as que se incorporen por primeira vez a algunha DOP ou IXP das reguladas no Regulamento (UE) 1151/2012 ou a algunha DOP das recollidas na parte II, título II, capítulo I, sección 2 do Regulamento (UE) núm. 1308/2013: 20 puntos.

– Agricultores/as que se incorporen a calquera dos restantes réximes de calidade obxecto de axudas: 10 puntos.

b) Novidade do réxime de calidade (5 puntos):

Segundo este criterio concederanse cinco puntos no caso de nova participación de agricultores/as en réximes de calidade con menos de 10 anos de antigüidade. Non se outorgará ningún punto en caso contrario.

Para o cálculo da antigüidade do réxime de calidade terase en conta a data de constitución do correspondente consello regulador nos réximes de calidade para os que exista. Para os réximes para os que non exista un consello regulador tomarase a data de inscrición do réxime nos diferentes rexistros europeos de denominacións de orixe protexidas, indicacións xeográficas protexidas e especialidades tradicionais garantidas.

c) Participación en máis dun réxime de calidade (5 puntos):

De acordo con este criterio outorgaranse cinco puntos aos/ás agricultores/as inscritos/as en máis dun réxime de calidade subvencionable e ningún punto aos que non cumpran a condición.

d) Situación en zona de montaña (5 puntos):

Segundo este criterio obterán cinco puntos os/as agricultores/as cuxa explotación se atope en zona de montaña definida segundo o establecido na medida 13 do PDR 2014-2020. Os que non cumpran este requisito non obterán ningún punto.

e) Muller (5 puntos):

En aplicación deste criterio obterán cinco puntos as persoas físicas que teñan a condición de muller e ningún punto os restantes solicitantes.

f) Agricultor/a mozo/a (5 puntos):

Conforme este criterio obterán cinco puntos as persoas físicas que non teñan máis de corenta anos no momento en que se incorporan ao réxime de calidade. Os solicitantes que non cumpran esta condición non obterán ningún punto de acordo con este criterio.

3. Para a preparación da proposta de resolución, as solicitudes ordenaranse de maior a menor puntuación, e quedarán excluídas as que non acaden a puntuación mínima de vinte puntos. A puntuación máxima que se vai acadar é de 50 puntos xa que os expedientes que levan 30 puntos polo primeiro criterio (agricultura ecolóxica) non levan ningún punto conforme o segundo criterio (novidade do programa). En caso de igualdade na puntuación, seleccionaranse os expedientes que obteñan maior puntuación no criterio de valoración «novidade do réxime de calidade». De persistir o empate, seleccionaranse os expedientes que teñan a puntuación máis alta en cada un dos restantes criterios segundo a seguinte orde:

– Participación en máis dun réxime de calidade.

– Situación en zona de montaña.

– Muller.

– Agricultor/a mozo/a.

Se aínda así persistise o empate, seleccionaranse os expedientes correspondentes ás persoas solicitantes de menor idade.

Artigo 6. Solicitudes e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse anualmente en formulario dirixido á Consellería do Medio Rural conforme o anexo I desta orde, acompañado da documentación complementaria que se indica no artigo 7.

2. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requeriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. O prazo de presentación de solicitudes será o que se estableza na convocatoria anual correspondente.

Artigo 7. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) No caso de solicitantes persoas xurídicas, documentación acreditativa da condición de representante da persoa que asina a solicitude.

b) Certificación do consello regulador correspondente que acredite que se trata dun agricultor que participa, por primeira vez, no réxime de calidade e indique a data de incorporación ao dito réxime. Poderase utilizar o modelo de certificación que figura no anexo II.

c) No caso de agricultores que solicitan a axuda por iniciar a actividade nunha nova orientación produtiva en agricultura ecolóxica, certificación do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) conforme esta nova orientación produtiva acada a dimensión mínima que se establece no anexo III. Poderase utilizar o modelo de certificación que figura no anexo IV.

d) No caso de solicitantes que participan nalgún outro réxime de calidade, certificación do consello regulador correspondente que acredite a súa inscrición. Poderase utilizar o modelo de certificación que figura no anexo V.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente sempre que a persoa interesada expresase o seu consentimento para que sexan consultados ou obtidos eses documentos. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

2. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) Copia do NIF da persoa xurídica solicitante.

c) Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

d) Estar ao corrente das obrigas coa Seguridade Social.

e) Estar ao corrente das obrigas coa Facenda Autonómica.

f) Documentación fiscal que acredite os ingresos agrarios percibidos no período impositivo dispoñible máis recente, no caso de denegar expresamente a súa consulta.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A aplicación e verificación da figura de agricultor activo realizarase segundo o establecido no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para recadar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a información fiscal necesaria. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento en cuxo caso deberá presentar a documentación fiscal que acredite os ingresos agrarios no período impositivo dispoñible máis recente e toda aquela outra documentación que fose necesaria para acreditar a dita condición. No caso particular de solicitantes persoas xurídicas, sempre deberá declarar na solicitude o total de ingresos agrarios percibidos no período impositivo dispoñible máis recente. O órgano xestor, despois de verificar os datos declarados, solicitará, se o considera necesario, a documentación xustificativa dos ingresos declarados.

Artigo 9. Notificacións

1. Sen prexuízo do establecido no artigo 12.6 para o caso da notificación da resolución de concesión ou denegación, as notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia – Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo interesado, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para a facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 11. Obrigas tributarias, coa Seguridade Social, coa facenda autonómica e outros requisitos para ter a condición de beneficiario

Non poderán ter a consideración de beneficiarios aqueles solicitantes que non cumpran os requisitos que se establecen para eles no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia. En particular, non se concederán nin pagarán subvencións a solicitantes ou beneficiarios que non estean ao día nas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou que teñan débedas pendentes de pagamento coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia (Consellería de Facenda).

De acordo co establecido no artigo 49 do proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 e co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser realizada mediante unha declaración responsable do solicitante no caso de que as axudas que se concedan non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de 1.500 euros.

Artigo 12. Instrución e resolución

1. Correspóndelle á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias a instrución do procedemento. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos nesta orde, a dita dirección xeral requirirá á persoa interesada para que a repare no prazo máximo e improrrogable de dez días e indicaralle que, se non o fixese, se lle terá por desistido da súa solicitude, logo dunha resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. O exame e valoración das solicitudes levaraos a cabo unha comisión de valoración constituída do seguinte xeito:

Presidente: o subdirector xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria.

Vogais: dous/dúas funcionarios/as do Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria.

Secretario/a: un/unha funcionario/a do dito servizo, que actuará con voz e voto.

3. A comisión de valoración, aplicando os criterios establecidos no artigo 5 desta orde, examinará as solicitudes presentadas e emitirá un informe no que se concretará o resultado da avaliación efectuada. De acordo co dito informe, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias elaborará a proposta de resolución e a elevará ao órgano competente para resolver. A proposta deberá conter unha relación dos solicitantes para os cales se propón a axuda, a contía desta e os criterios de valoración seguidos para efectuala.

4. As solicitudes serán resoltas pola persoa titular da Consellería do Medio Rural no prazo máximo de 5 meses contados desde o día seguinte ao da data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Se transcorrese o prazo máximo para resolver sen que recaese resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

5. A resolución de concesión de axuda establecerá o prazo máximo de xustificación dos investimentos, que será improrrogable e polo menos posterior en dez días á finalización do período subvencionable e, en calquera caso, anterior á data límite do 15 de decembro.

6. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da indicada lei, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación, conforme o establecido no punto 1.5 do anexo III «Notificación da concesión da axuda» do Regulamento de execución (UE) núm. 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, informarase de que o gasto se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader incluído dentro da medida 3 «réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios», prioridade 3, do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 e especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a finalidade da subvención outorgada, a cantidade concedida o prazo máximo para a realización e xustificación dos gastos soportados, que será, polo menos, posterior en quince días á finalización da realización do gasto subvencionado, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e prazo para interpoñelos.

Se a instrución do procedemento o aconsellase, o órgano competente poderá substituír esta publicación no Diario Oficial de Galicia pola notificación individualizada de conformidade co establecido no artigo 40 da Lei 39/2015.

Artigo 13. Tramitación do pagamento das axudas

1. Realizados os gastos presentarase ante a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias a seguinte documentación:

– Solicitude de pagamento, conforme o formulario do anexo VI.

– Xustificantes dos gastos efectuados: facturas ou documento de valor probatorio equivalente, cunha relación numerada delas, así como a documentación que acredite o seu pagamento.

2. A xustificación económica dos gastos e pagamentos por entrega de bens e prestacións de servizos axustarase ao establecido no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. De acordo co establecido no parágrafo 3 do citado artigo, poderase aceptar a xustificación de pagamentos mediante xustificante de recepción do provedor para gastos de escasa contía por importes inferiores a 1.000 euros.

Artigo 14. Seguimento e control

1. Calquera modificación que afecte substancialmente a realización dos gastos aprobados deberá ser previamente comunicada á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. No caso de redución da contía dos gastos realizados, e sempre que se manteñan os obxectivos iniciais e se cumpran os requisitos recollidos no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e de conformidade co artigo 14 letra m) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a subvención verase reducida na contía proporcional correspondente.

2. A Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias realizará os controis sobre o terreo e as comprobacións e inspeccións que considere oportunas, co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o axeitado seguimento e control das axudas concedidas. Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemento lles poidan exixir os órganos correspondentes da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, os beneficiarios deberán someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro das entidades competentes, e en particular, da Consellería do Medio Rural, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), e do Consello de Contas, e as que sexan realizadas por calquera órgano comunitario de inspección ou control.

3. De acordo co establecido no artigo 71 do Regulamento (UE) 1305/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, os beneficiarios destas axudas quedan obrigados a proporcionar á autoridade de xestión, aos avaliadores designados ou a outros organismos en que a dita autoridade delegase a realización de tarefas, toda a información necesaria para poder realizar o seguimento e avaliación do programa, en particular, en relación co cumprimento de determinados obxectivos e prioridades.

4. Seralles de aplicación ás axudas previstas nesta orde o referido a controis administrativos, sobre o terreo e a posteriori, así como o réxime de controis, reducións e exclusións reguladas no Regulamento de execución (UE) núm. 809/2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade, modificado polo Regulamento de execución (UE) núm. 2017/1242 da Comisión do 10 de xullo de 2017.

5. Conforme o disposto no artigo 66.1 c) do Regulamento (UE) 1305/2013, o beneficiario da axuda deberá levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable axeitado para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

Artigo 15. Modificación da resolución, incumprimento e reintegro

1. Unha vez ditada a resolución de concesión, o beneficiario poderá solicitar a modificación do seu contido sempre e cando non se alteren esencialmente a natureza e os obxectivos da axuda aprobada e non se produzan danos en dereitos de terceiros. Así mesmo, a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

A dita solicitude de modificación deberá ser presentada antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade.

2. Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando todos os conceptos dos gastos aprobados nos prazos establecidos, e cumpre co resto dos requisitos da resolución de concesión, procederá a aboarse a totalidade da subvención concedida. No caso contrario, existirá un incumprimento, no que se aplicarán os seguintes criterios:

a) Cando o beneficiario non realice e xustifique nos prazos establecidos ningunha das actuacións obxecto da axuda existirá un incumprimento total e non se pagará ningunha axuda.

b) Cando o beneficiario realice parcialmente e xustifique nos prazos establecidos as actuacións obxecto da axuda, aboarase a subvención proporcional correspondente sempre que estea relacionada con actuacións finalizadas e se cumpran o resto das condicións establecidas, sen prexuízo da aplicación do establecido no artigo 63 do Regulamento de execución (UE) núm. 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

3. En calquera caso, procederá o reintegro total ou parcial das axudas concedidas ao abeiro desta orde e dos xuros de demora correspondentes no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión e, en xeral, nos casos establecidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, os xuros de demora calcularanse en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non poderá fixarse en máis de 60 días, e a data de reembolso ou dedución.

4. Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, aos beneficiarios das axudas reguladas nesta orde seralles de aplicación o réxime de reintegro e infraccións e sancións previstos nos títulos II e IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 16. Cumprimento da normativa comunitaria sobre axudas públicas

As axudas reguladas por esta orde ampáranse no disposto no Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello; no Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 e (CE) núm. 485/2008 do Consello; no Regulamento delegado (UE) núm. 807/2014 da Comisión do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias; no Regulamento de execución (UE) núm. 808/2014 da Comisión do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1305/2013; e no Regulamento de execución núm. 809/2014 da Comisión do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm.1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

Artigo 17. Compatibilidade

1. Estas axudas son compatibles ata o 100 % dos gastos subvencionables con calquera outra para o mesmo fin que non teña financiamento total ou parcial do Feader ou doutros fondos da Unión Europea, sen superar os 3.000 € anuais por explotación.

2. O beneficiario ten a obriga de comunicar de inmediato ao órgano que concede a axuda calquera subvención, axuda ou ingreso que, para a mesma finalidade e de calquera procedencia, solicitase ou lle fose concedida ou pagada.

Artigo 18. Medidas informativas e publicitarias das axudas cofinanciadas polo Feader

As axudas que recolle esta orde están cofinanciadas con fondos da Unión Europea, a través do Feader, cunha participación do 75 %, así como con fondos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e da Xunta de Galicia, cunha participación do 7,50 % e do 17,50 %, respectivamente. Nos instrumentos de información e difusión que utilice a Consellería do Medio Rural farase constar que, á marxe doutras fontes de financiamento público, concorre o financiamento con fondos Feader.

Artigo 19. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Consellería do Medio Rural publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se puideren impoñer, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

2. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

3. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a lle subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 desta lei a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquelas das obrigas previstas no título I da dita lei.

Artigo 20. Réxime de recursos

1. Contra a resolución expresa que se dite, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería do Medio Rural, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

2. Se, transcorrido o prazo para resolver, non lle fose notificada a resolución ao interesado, este poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo e caberá interpor un recurso potestativo de reposición contra a desestimación por silencio administrativo en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, como sinala o artigo 124 da Lei 39/2015, ou un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

3. Sen prexuízo do anterior, os interesados poderán exercer calquera outro recurso que consideren oportuno.

CAPÍTULO II
Convocatoria das axudas para o ano 2018

Artigo 21. Convocatoria das axudas

Convócanse para o exercicio orzamentario 2018 as axudas reguladas por esta orde. As solicitudes, documentación, condicións e procedemento de xestión das axudas serán os establecidos con carácter xeral nos artigos anteriores.

Artigo 22. Prazo de presentación

O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o 15 de maio de 2018.

Artigo 23. Gastos atendibles na convocatoria de 2018

Para a convocatoria de 2018, serán atendibles os gastos imputados á campaña que comprende o período que vai do 1 de xuño de 2017 ata o 30 de abril 2018.

Artigo 24. Financiamento das axudas

1. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos da Consellería do Medio Rural para o ano 2018, na aplicación orzamentaria 13.03.713D.770.1, código de proxecto 2016.00192, cunha dotación de catrocentos cincuenta mil euros (450.000 €).

2. Esta orde tramítase conforme o establecido na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, relativa á tramitación anticipada de expedientes de gasto, polo que queda condicionada a súa eficacia a que exista crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o vindeiro ano 2018, aprobados polo Consello da Xunta de Galicia e en trámite parlamentario actualmente. Así mesmo, a concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

3. Os importes establecidos nesta orde poderanse incrementar nos supostos previstos no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional primeira. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña), ou a través dun correo electrónico a sxt.medio-rural@xunta.gal.

Disposición adicional segunda. Réxime xurídico

En todas aquelas cuestións non previstas nesta orde haberá que aterse ao disposto no Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello; no Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 e (CE) núm. 485/2008 do Consello; no Regulamento delegado (UE) núm. 807/2014 da Comisión do 11 de marzo de 2014 que completa o Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias; no Regulamento de execución (UE) núm. 808/2014 da Comisión do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1305/2013; e no Regulamento de execución núm. 809/2014 da Comisión do 17 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada lei.

Disposición derradeira primeira. Instrucións para a aplicación desta orde

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias para ditar as instrucións que sexan necesarias para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Efectos

Esta orde terá efectos o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2017

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO III
Dimensión mínima das novas orientacións produtivas en agricultura ecolóxica para ter a consideración de actividade comercial

Orientación produtiva

Dimensión

Horta en invernadoiro

>250 m2

Horta aire libre

>500 m2

Patacas

>1.000 m2

Viñedo

>2.500 m2

Froiteiras

>2.500 m2

Castaños e froitos secos

>5.000 m2

Vacún de leite

>2 vacas (e as súas crías)

Vacún de carne

>4 vacas

Porcino

>2 reprodutoras (coas súas crías para cebar) ou

>5 porcos de ceba

Avícola carne

>210 quilos en equivalente de peso vivo de ave ao ano

Avícola posta

>15 poñedoras

Cunicultura

>5 reprodutoras

Ovino-cabrún

>10 cabezas

Equino

>5 cabezas

Apicultura

>15 colmeas

As orientacións produtivas non tabuladas serán obxecto de estudo particular.

missing image file
missing image file
missing image file