Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 12 de xaneiro de 2018 Páx. 2220

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, letra b, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

De conformidade tamén co establecido no artigo 18, punto 3, da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan as citadas axudas, as resolucións de concesión ou denegación da axuda serán obxecto de publicación de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e esta publicación producirá os efectos da notificación. Segundo o artigo 45 da Lei 39/2015, a publicación dun acto deberá conter os mesmos elementos que o artigo 40.2 de dita lei exixe respecto ás notificacións. Nos supostos de publicacións de actos que conteñan elementos comúns, poderanse publicar de forma conxunta os aspectos coincidentes, e especificaranse soamente os aspectos individuais de cada acto.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as axudas para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 64, do 29 de marzo).

Aplicación orzamentaria: 13.3.712B.772.0 (CP 2016 00185)

Finalidade: desenvolvemento de pequenas explotacións.

Os/as interesados/as solicitaron unha axuda para o desenvolvemento de pequenas explotacións, solicitudes que iniciaron os expedientes sobre os cales, con data do 20 de novembro de 2017, emitiron informe favorable os departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural, e foi aceptada a proposta de aprobación pola Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

II) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

III) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/207.

IV) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias na directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

De acordo con todo o indicado, e vista a proposta do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias,

RESOLVO:

Aprobar e denegar, con data do 12 de decembro de 2017, aos solicitantes propostos a axuda nas condicións sinaladas na dita proposta.

Contra esta resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido nos artigos 112, 123, e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Esta axuda está cofinanciada nun 7.5 % pola Administración xeral do Estado, nun 17.5 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia para o período 2014-2020, dentro da medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas, submedida 6.3. Axudas destinadas á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O transcurso dos 9 meses desde a notificación da concesión da axuda, prazo establecido para o inicio das actuacións incluídas no plan empresarial, sen a correspondente acreditación e solicitude de pagamento comportará, tras o preceptivo requirimento, a perda do dereito ao cobramento da subvención. O mesmo ocorre coa correcta execución do plan aos 18 meses desde a aprobación e a presentación da documentación acreditativa. Neste caso pode supor a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia. Ao mesmo tempo, tamén suporá a perda do dereito ao cobramento da axuda, o non mantemento do número das UTA ou o feito de non acadar a puntuación mínima exixida para a aprobación (establecida en 6 puntos) no momento da solicitude de pagamento da axuda.

Así mesmo, lémbrase que os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan una vez transcorridos 5 anos desde a data de presentación da solicitude de pagamento de axuda.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

DNI

Nome

Data da solicitude

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Total

Nº UTA

Axuda

27/00753/17

****7018H

Aira Fontal, Jovita

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00723/17

****9160Z

Aira Rodríguez, Jesús

25.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00755/17

****3362R

Alba Blanco, Jorge

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00659/17

****9035D

Álvarez Fernández, Joséfa

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

1

0

1

13

1

15.000

27/00756/17

****8733A

Álvarez Núñez, Manuel

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00664/17

****9296Y

Andón Rodríguez, María Pilar

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00774/17

****2273G

Areán Porto, Tomás

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00448/17

****2279F

Ares Cabo, José Ángel

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

10

1

15.000

27/00599/17

****7719B

Arias López, María Esther

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00757/17

****5773W

Armesto Novo, Licinio

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00726/17

****1484S

Bayo Pérez, María Luz

27.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00214/17

****2965H

Bello Díaz, María José

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

27/00683/17

****0561R

Blanco Fernández, José Antonio

21.4.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

11

1

15.000

27/00780/17

****5645W

Blanco Ferreiro, Luis

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

0

15

1

15.000

27/00767/17

****8207B

Buján Roca, Estrella

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

32

2

30.000

27/00694/17

****0252D

Caldas Alvaredo, María Soledad

24.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

15/00035/17

****4328G

Campos López, María Teresa

20.4.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

9

1

15.000

27/00065/17

****9458F

Candía Díaz, Ramón José

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00702/17

****0597N

Carballo Rodríguez, Segunda

24.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

36/00162/17

****2038T

Carramal Busto, María José

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

27/00765/17

****8197R

Carregal López, M. Teresa

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

36/00184/17

****8911P

Casal Radio, Rubén

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

15.000

36/00183/17

****4245H

Castro Abonjo, María José

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

15/00403/17

****5449H

Castro Castro, Purificación

10.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

32/00081/17

****2015T

Castro Díaz, José Carlos

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

9

1

15.000

27/00758/17

****0603S

Castro González, José Luis

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

34

2

30.000

27/00522/17

****1728T

Castro González, Rosario

25.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

27/00209/17

****8459T

Castro Prado, María José

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

27/00804/17

****4687T

Castro Rodríguez, Javier

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

9

1

15.000

27/00670/17

****0337W

Celeiro Pereira, Luis

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

15/00186/17

****4006Q

Costoya Varela, María

3.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

27/00763/17

****2863A

Dablanca Buján, María Esther

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

1

11

1

15.000

27/00418/17

****5807R

Dablanca Iglesias, María Fina

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

1

11

1

15.000

15/00113/17

****1025L

Deville Bellechasse Sánchez, Mª Luz

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

1

10

1

15.000

27/00738/17

****6227W

Díaz Losada, José

6.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

0

15

1

15.000

27/00473/17

****8768X

Díaz Méndez, José Manuel

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

1

0

0

12

1

15.000

36/00055/17

****1423R

Domínguez Alcalá, Rosa Mª

9.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

9

1

15.000

36/00178/17

****3628T

Domínguez Vales, Rocío

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

27/00743/17

****3155Z

Dorado Becerra, Gloria

9.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

32/00213/17

****7714A

Dorado Gómez, Juan Carlos

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

3

0

0

0

0

0

19

1

15.000

27/00761/17

****1512A

Enríquez Corral, María Carmen

9.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

27/00714/17

****3462C

Espín Díaz, Marta

27.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

15/00154/17

****8383C

Fariña Pardo, José Manuel

25.4.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

9

1

15.000

36/00180/17

****8995L

Feijó Castiñeiro, José

12.5.2017

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

0

1

0

12

1

15.000

27/00802/17

****2529Y

Fernández Aira, Berta

28.4.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

1

0

1

13

1

15.000

27/00710/17

****8821D

Fernández García, Carlos

26.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

34

1,5

30.000

15/00400/17

****5028R

Fernández Iglesias, Manuel

5.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

9

1

15.000

27/00687/17

****6134A

Fernández López, María Eva

22.4.2017

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

1

1

1

14

1

15.000

27/00097/17

****6269M

Fernández Paz, Presentación

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

1

15.000

27/00735/17

****5658P

Fernández Rodríguez, Belarmina

5.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00768/17

****4116Z

Fernández Torre, María Margarita

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00728/17

****7012V

Fernández Vila, Mª Carmen

2.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

15/00156/17

****6097N

Ferreiro Eiroa, Marcos

24.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

15.000

27/00751/17

****3966S

Fontal Arias, José Antonio

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

11

1

15.000

27/00210/17

****2998H

Fraga Paredes, Pilar

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

15/00160/17

****0654F

Franqueira García, María José

27.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

15/00402/17

****4476V

García Aneiros, María Delia

26.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00600/17

****6622B

García Fernández, Sara

27.4.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

1

0

1

13

1

15.000

15/00101/17

****3357Q

García Pichel, Sara

18.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

27/00388/17

****8701E

Gil Varela, Berta

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

27/00772/17

****7481K

Girondo de Andrés, María Ángeles

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

15/00150/17

****5341D

Gómez Laya, José

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

27/00721/17

****5715R

Gómez López, Germán

28.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

27/00658/17

****0763G

Gómez Méndez, Isaac

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00663/17

****7057B

Gómez Pardo, Manuel

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

32/00149/17

****6125Q

González Augusto, Ana Belén

11.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

0,5

15.000

27/00770/17

****6285L

González Fernández, María Nely

10.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

36/00185/17

****2604X

González Sineiro, Esperanza

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

32/00151/17

****0827P

Hervella Pérez, Juan Carlos

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00667/17

****5051R

Iglesias Gayo, Manuel

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00746/17

****3392L

Iglesias Vázquez, José Luis

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

34

2

30.000

27/00634/17

****8483K

Ingerto López, José Luis

3.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00064/17

****4382C

Leitón Ramallal, Mario

15.5.2017

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

0

0

0

11

1

15.000

27/00594/17

****0533F

López Correa, José Luis

28.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00722/17

****0234N

López Fernández, Avelina

28.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00771/17

****3887P

López Fernández, José Antonio

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00732/17

****2577D

López Fernández, Mónica

4.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00773/17

****9435S

López López, Manuel

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

27/00688/17

****1051K

López López, María Mar

22.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

34

2

30.000

27/00759/17

****9609K

López Pozo, José Antonio

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

10

1

15.000

27/00092/17

****3161N

López Rodríguez, José Benito

11.5.2017

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

1

0

0

12

1

15.000

27/00409/17

****2495Z

López Santos, Celsa

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

15/00397/17

****4410C

Loureiro Cheda, Isabel

26.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

15/00159/17

****1096F

Loureiro Costa, Sandra María

27.4.2017

5

4

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

18

1

15.000

27/00096/17

****4983K

Marques Valea, Rubén

11.5.2017

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

6

1

15.000

27/00100/17

****3035R

Martínez Alonso, Leonor

27.4.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

1

15.000

27/00212/17

****3196P

Martínez Cancio, Ana Isabel

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

1

1

13

1

15.000

32/00152/17

****0705R

Martínez Rivero, Elena

5.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

27/00711/17

****9706S

Martínez Vigo, María José

28.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

27/00731/17

****1915A

Méndez Gegúndez, Iván

3.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

11

1

15.000

27/00745/17

****0905T

Méndez Montaña, Eloy

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

15/00157/17

****1873M

Mira Espasandín, José Antonio

19.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

15.000

15/00103/17

****4239Y

Miras Viqueira, Isolina

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

32/00215/17

****63515

Mónica y Mª Luz Rodríguez, C.B.

15.5.2017

5

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

1

13

1

15.000

27/00703/17

****5957X

Moure Fernández, María Berta

25.4.2017

0

0

0

3

5

3

3

0

0

0

0

0

1

15

1

15.000

27/00666/17

****4103N

Mourelo Quiroga, Pilar

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00704/17

****8559A

Muñoz López, Consuelo

25.4.2017

5

4

0

0

0

3

3

0

0

0

1

0

1

17

1

15.000

27/00652/17

****1525V

Núñez Carballo, José Manuel

6.5.2017

5

4

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

20

1

15.000

27/00661/17

****7277R

Núñez Digon, Isabel

11.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

36/00067/17

****2697Z

Núñez Sanromán, Delia

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

27/00055/17

****9435J

Ocampo Villar, Ana María

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

1

15.000

27/00691/17

****3963C

Ochoa Gallego, Esperanza

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

15/00384/17

****8622R

Ortega Quintana, Marcos Luis

12.5.2017

0

4

0

3

5

3

0

0

0

0

0

0

0

30

2

30.000

15/00220/17

****6977G

Otero Lema, María Cristina

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

15/00037/17

****8871W

Pardal Castro, Jesús

5.5.2017

5

4

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

13

1

15.000

15/00145/17

****6703G

Pardo López, Belarmino

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

9

0,5

15.000

15/00076/17

****6731V

Penaba Pumar, María Luisa

26.4.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

1

15.000

27/00325/17

****5574T

Pérez Carreiras, Rosa

3.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

1

15.000

27/00102/17

****8125X

Pérez Rivera, Fátima

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

12

1

15.000

27/00719/17

****6191D

Pérez Vázquez, Alberto

26.4.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

9

1

15.000

27/00781/17

****0521S

Piñeiro García, César Emilio

27.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

15/00104/17

****3973V

Pombo Muíño, María Nieves

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

36/00062/17

****8039C

Portas Santiago, María Cruz

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

36/00166/17

****9915X

Portas Santiago, Rosa Dolores

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

15/00105/17

****3274F

Pumar Grela, José Antonio

12.5.2017

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

0

1

0

12

1

15.000

27/00752/17

****4904X

Ramos Lorenzo, César

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

0,5

15.000

15/00148/17

****8281Q

Ramos Rúa, María Pilar

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

32/00237/17

****7814G

Rey Estévez, Hugo

2.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

15.000

27/00740/17

****6387P

Río Doval, Matilde

3.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

27/00749/17

****0306V

Rodríguez Crende, Josefa

11.5.2017

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

0

1

1

13

1

15.000

15/00296/17

****4837V

Rodríguez Fernandes, Cristian

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

15.000

36/00141/17

****2799S

Rodríguez Fernández, Casimiro

27.4.2017

5

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

11

1

15.000

32/00250/17

****7426X

Rodríguez Gómez, María Asunción

15.5.2017

5

4

0

0

5

3

3

3

0

0

1

0

1

25

0,5

15.000

27/00799/17

****1005K

Rodríguez González, Miguel Ángel

13.5.2017

5

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

14

1

15.000

27/00779/17

****9742T

Rodríguez López, Carlos

17.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

15/00228/17

****4754S

Rodríguez Otero, María Milagros

2.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

32/00194/17

****9509K

Rodríguez Pardo, Marcos

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

32/00173/17

****0497C

Rodríguez Pérez, Daniel

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

27/00693/17

****8152T

Rodríguez Quiroga, Indalecio

22.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

32/00190/17

****2656C

Rodríguez Rodríguez, Teresa

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

27/00066/17

****6080B

Rodríguez Ron, Rosa María

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

15/00155/17

****0330J

Rodríguez Villar, Mercedes

24.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

27/00706/17

****4896N

Rubio Valcarce, José Manuel

25.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00441/17

****7058V

Sánchez Ferreiro, Camilo

28.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

0

15

0,5

15.000

27/00124/17

****8005M

Seijas Rodríguez, Javier

28.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

15.000

27/00613/17

****5965M

Seijo Corredoira, José Antonio

11.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

9

1

15.000

15/00147/17

****2914W

Seoane García, María Divina

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

27/00748/17

****4673Y

Simón Sandar, Camilo

11.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

20

0,5

30.000

15/00107/17

****1572W

Soneira Raña, Jesusa

15.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

1

11

1

15.000

15/00118/17

****8136Q

Suárez Rama, José Antonio

10.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

27/00592/17

****1855F

Teijido Monterroso, María Soledad

24.4.2017

0

0

0

3

0

3

3

0

0

0

0

0

1

10

1

15.000

27/00669/17

****9326P

Touzón Rebollal, María Consuelo

21.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

1

18

1

15.000

27/00213/17

****4912T

Trastoy Castro, Juan Carlos

12.5.2017

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

18

2

30.000

27/00762/17

****6262A

Vázquez Devesa, Josefa

12.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

27/00730/17

****9383Z

Vázquez García, José Alberto

3.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

27/00673/17

****2141N

Vázquez López, Manuel

23.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

1

0

0

17

1

15.000

15/00138/17

****7076F

Vázquez Mato, Manuel

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

15/00121/17

****6271Z

Vázquez Puga, Manuel

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

0

14

1

15.000

27/00490/17

****5768X

Vázquez Quintero, M. José

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

1

1

16

1

15.000

15/00158/17

****0366A

Veira Rodríguez, María Isabel

26.4.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

1

14

1

15.000

32/00150/17

****4324Y

Vicente Martínez, Vidal

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

16

1

15.000

15/00088/17

****2675Q

Vicente Padín, María Carmen

15.5.2017

5

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

1

1

15

1

15.000

27/00708/17

****0368X

Villadoniga Castedo, Mónica

29.4.2017

5

0

0

0

5

3

3

0

0

0

0

0

1

17

1

15.000

27/00125/17

****3164L

Vizoso Paz, María Adoración

15.5.2017

0

0

0

3

5

3

3

0

0

0

0

0

1

15

1

15.000

Denegacións por renuncias, desistencias e motivos de incumprimento:

Expediente

DNI

Nome

Motivo

15/00161/17

****2450V

Álvarez Cortes, Mauro

Renuncia

27/00422/17

****8398J

Arias Núñez, Marta

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde do 29.3.2017)

32/00188/17

****3920D

Blanco Rodríguez, Jorge

Desistencia

32/00085/17

****1321K

Carballo Garrido, Pedro

Desistencia

36/00203/17

****5971E

Castroagudin Devesa, Manuel

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00766/17

****8512E

Cruzado Buján, María Mercedes

Ser beneficiaria dunha axuda da medida 112 ou 121 do PDR 2007-2013 (artigo 36.f) da Orde do 29.3.2017)

27/00701/17

****2032X

Cuba Carballido, María

Renuncia

27/00635/17

****3408Z

Díaz Vázquez, María Olga

Ser beneficiaria dunha axuda da medida 112 ou 121 do PDR 2007-2013 (artigo 36.f) da Orde do 29.3.2017)

15/00428/17

****9176B

Dúo Suárez, Ivón

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

27/00775/17

****1347T

Fariña Freire, M. Ángeles

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 29.3.2017)

27/00665/17

****5737J

Fernández Fernández, María Remedios

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 24.3 (medida 6.1), artigo 31.2 (medida 4.1), artigo 37.2 (medida 6.3) da Orde do 29.3.2017)

27/00713/17

****9116K

Fernández López, M Pilar

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

27/00778/17

****8636V

Fernández Zas, María Dolores

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde do 29.3.2017)

27/00612/17

****8637G

Ferreiro Fouce, José Luis

Ter rendementos económicos por actividades agrarias. Non é explotación comercial (artigo 2.2 da Lei 19/1995)

27/00067/17

****2712G

Ferreiro Muíño, María de la O

Renuncia

27/00739/17

****4768S

Fontal Castosa, Encarnación

Renuncia

27/00750/17

****0713S

Gómez García, Eduardo

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00070/17

****5743P

González Peña, María Yolanda

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

36/00187/17

****3035C

González Sineiro, María Estela

Renuncia

32/00177/17

****7179V

Guerra Cortés, Graciano

Desistencia

32/00195/17

****2994P

Jares Vega, Olga

Desistencia

27/00651/17

****9123C

López Arias, Héctor Manuel

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde 29.3.2017)

27/00776/17

****6655K

López López, Cesáreo

Renuncia

27/00803/17

****8330D

López Pérez, Sonia

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde 29.3.2017)

36/00117/17

****1984S

Martínez Domínguez, Lorenzo

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

36/00204/17

****8178V

Martínez Martínez, María Olga

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

36/00204/17

****8178V

Martínez Martínez, María Olga

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

36/00182/17

****2428Q

Mejuto Sánchez, Esperanza

Renuncia

27/00705/17

****7317M

Méndez Pallin, María Elena

Renuncia

27/00087/17

****5821Y

Monasterio Lanzos, Jesus

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

27/00394/17

****4088E

Moyo Mangoua, Franck

Ter rendementos económicos por actividades agrarias. Non é explotación comercial (artigo 2.2 da Lei 19/1995)

27/00608/17

****5223X

Núñez Burgo, María del Pilar

Explotación creada con posterioridade ao 1.1.2016 (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00608/17

****5223X

Núñez Burgo, María del Pilar

Ter rendementos económicos por actividades agrarias. Non é explotación comercial (artigo 2.2 da Lei 19/1995)

27/00605/17

****2298H

Núñez Fernández, Jaime

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

27/00068/17

****5832V

Otero Navarro, Montserrat

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

27/00607/17

****1612V

Pacio Barja, Breixo

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00607/17

****1612V

Pacio Barja, Breixo

Ter rendementos económicos por actividades agrarias. Non é explotación comercial (artigo 2.2 da Lei 19/1995)

27/00724/17

****8465Z

Paez Vilariño, Manuel

Renuncia

15/00429/17

****2365B

Pallas Dubra, Jesús Manuel

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00606/17

****2351F

Pazos Andrade, Javier

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

27/00596/17

****7600H

Pérez López, M. Josefa

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescidible (artigo 24.3 (medida 6.1), artigo 31.2 (medida 4.1), artigo 37.2 (medida 6.3) da Orde 29.3.2017)

32/00191/17

****2923N

Pérez Sierra, María Isabel

Desistencia

27/00103/17

****2972F

Pernas Doval, M. Pilar

Ser beneficiaria dunha axuda da medida 112 ou 121 do PDR 2007-2013 (artigo 36.f) da Orde do 29.3.2017)

27/00737/17

****5933D

Pombo Injerto, Antonio Carlos

Desistencia

32/00196/17

****9039G

Porto Sobrino, Álvaro

Desistencia

27/00082/17

****9020F

Recalde Seivane, María Esther

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde 29.3.2017)

27/00091/17

****7530S

Rego Fernández, Miguel Ángel

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

27/00122/17

****3907A

Rey Vázquez, Jesús

Desistencia

36/00205/17

****7189F

Rivas Couceiro, María

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

36/00015/17

****3280N

Riveira Montes, Manuel

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

27/00123/17

****2016N

Rodríguez Díaz, M. Luisa

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde do 29.3.2017)

27/00695/17

****7056S

Rodríguez Gandoy, Esteban

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

32/00179/17

****5974V

Rodríguez Jares, Casimiro

Desistencia

27/00633/17

****0937C

Roldán Fernández, Valentín

Ser pequena explotación (segundo definición do artigo 2.6 da Orde do 29.3.2017)

36/00070/17

****0487G

Romay Fernández, María

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

36/00126/17

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

27/00805/17

****79827

S.A.T. Agosto Darriba N 1160 Xuga

Renuncia

36/00169/17

****7667F

Sequeiros Ferreira, Rubén

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00069/17

****5027L

Terrón Loureiro, Mónica María

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29.3.2017)

27/00769/17

****5778W

Teijeira Jurjo, Carmen

Ser beneficiaria dunha axuda da medida 112 ou 121 do PDR 2007-2013 (artigo 36.f) da Orde 29.3.2017)

27/00668/17

****9364J

Valiña Losada, José Antonio

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

15/00012/17

****9019P

Valiño Santos, Cándido

Renuncia

27/00811/17

****9619C

Vázquez Marey, Marcos

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29.3.2017)

27/00445/17

****7975Z

Veiga Barreiro, María Josefa

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35% da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29.3.2017)

ANEXO II
Criterios de prioridade

Punto

Criterio

P1

Explotación con orientación produtiva principal hortícola, frutícola, florícola, apícola, vacún de carne ou ovino/cabrún: 5 puntos

P2

Explotación gandeira de razas autóctonas galegas en perigo de extinción que supoñan polo menos a metade do censo de reprodutoras da explotación (estas reprodutoras estarán inscritas no correspondente libro xenealóxico): 4 puntos

P3

Explotación que se comprometa a destinar, polo menos, 0,5 ha da súa base territorial a producir trigo das variedades Callobre e/ou Caaveiro e que a produción destas variedades supoña polo menos a metade da marxe neta da explotación: 4 puntos

P4

Resto de orientacións produtivas: 3 puntos

P5

Agricultor profesional. Nas persoas físicas titulares de explotación: 5 puntos. Nas persoas xurídicas, en función dos socios (todos: 5 puntos; máis do 60 %: 4 puntos; polo menos o 50 %: 3 puntos; máis do 25 %: 2 puntos; polo menos un socio: 1 punto.)

P6

Se a persoa que exerce o control da explotación cotiza á Seguridade Social no sector agrario: 3 puntos

P7

Localización da explotación nunha zona de montaña, tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 3 puntos

P8

Explotación ecolóxica: 3 puntos

P9

Investimentos en proxectos innovadores: 2 puntos

P10

Proxecto en cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR: 2 puntos

P11

Explotación que pertence a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira (ADSG): 1 punto

P12

Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas, tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 1 punto

P13

Titular da explotación muller ou, no caso das persoas xurídicas, que polo menos a metade dos seus socios sexan mulleres: 1 punto