Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 12 de xaneiro de 2018 Páx. 2234

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para os agricultores mozos.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

De conformidade tamén co establecido no artigo 18, punto 3, da Orde de 29 de marzo de 2017 pola que se convocan as citadas axudas, as resolucións de concesión ou denegación da axuda serán obxecto de publicación de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e esta publicación producirá os efectos da notificación. Segundo o artigo 45 da Lei 39/2015, a publicación dun acto deberá conter os mesmos elementos que o artigo 40.2 da dita lei exixe respecto as notificacións. Nos supostos de publicacións de actos que conteñan elementos comúns, poderanse publicar de forma conxunta os aspectos coincidentes, especificándose soamente os aspectos individuais de cada acto.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación de la conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as axudas para a creación de empresas para os agricultores mozos, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 64, do 29 de marzo de 2017).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 (CP 2016 00183).

Finalidade: creación de empresas para os agricultores mozos.

Os/as interesados/as solicitaron unha axuda para a creación de empresas para agricultores mozos, solicitude que iniciou os expedientes sobre os cales, con data do 26 de decembro de 2017, emitiron informe favorable os departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural. A proposta de aprobación foi aceptada pola Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

II) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

III) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

IV) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias na directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

De acordo con todo o indicado, e vista a proposta do 26 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias,

RESOLVO:

Aprobar con data 29 de decembro de 2017, para os solicitantes propostos, a axuda nas condicións sinaladas na dita proposta.

Contra esta resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Esta axuda está cofinanciada nun 2.5 % pola Administración xeral do Estado, nun 22.5 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia para o período 2014-2020, dentro da medida 6, Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas, submedida 6.1, Axudas destinadas á creación de empresas para os agricultores mozos.

O transcurso dos 9 meses desde a notificación da concesión da axuda, prazo establecido para o inicio das actuacións incluídas no plan empresarial, sen a correspondente acreditación e solicitude de pagamento comportará, tras o preceptivo requirimento, a perda do dereito ao cobramento da subvención. O mesmo ocorre coa correcta execución do plan e a realización das actuacións descritas nel, que incrementan o importe da axuda base, aos 24 meses desde a instalación do agricultor mozo e a presentación da documentación acreditativa; neste caso pode supor a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia. Ao mesmo tempo, tamén suporá a perda do dereito ao cobramento da axuda o non mantemento do número das UTA, incluídas as contratadas como emprego adicional, ou o feito de non acadar a puntuación mínima exixida para a aprobación (establecida en 10 puntos) no momento da solicitude de pagamento da axuda.

Así mesmo, lémbraselle que os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan una vez transcorridos 5 anos desde a data de instalación do agricultor mozo.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

DNI

Beneficiario/a

Data da solicitude

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Total

Nº de UTA

Axuda

15/50002/17

****8300V

Rodríguez López, José Ramón

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

15

1

20.000,00 €

15/50004/17

****1189X

Martínez Pernas, Antonio

28.4.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

25.000,00 €

15/50005/17

****9331C

García Trillo, Albino

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

22

2

20.000,00 €

15/50006/17

****6634L

Torrado Treus, Asunción

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

15/50007/17

****8910L

Baña Casanova, Verónica

25.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

2

20.000,00 €

15/50008/17

****6729R

Martínez Romar, Daniel

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

15

2

20.000,00 €

15/50010/17

****1505C

Lata Rodríguez, Aitor

12.5.2017

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

14

1

45.000,00 €

15/50011/17

****1696Q

Corral Espiñeira, José Ángel

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

25.000,00 €

15/50012/17

****6777W

Rodríguez Mosquera, Jorge

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

20.000,00 €

15/50013/17

****9018F

Sánchez Cea, Sergio

11.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

4

25.000,00 €

15/50014/17

****6355J

Malvar Rodríguez, Mónica Aránzazu

12.5.2017

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

0

1

15

1

20.000,00 €

15/50015/17

****9104L

Santos Vila, Karina

27.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

0

1

20

1

20.000,00 €

15/50016/17

****7025S

Puñal Beizana, Andrea María

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

1

16

2

20.000,00 €

15/50017/17

****3933M

Gerpe Muñiz, Abrahan

26.4.2017

0

6

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

14

2

40.000,00 €

15/50018/17

****2906P

Sánchez Gómez, Diego

2.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

45.000,00 €

15/50019/17

****8762X

Domínguez Blanco, Fabio

27.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

15/50020/17

****4499L

Varela Lata, María

28.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

15/50021/17

****9214Y

Picón Garabal, Samuel

18.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

22

3

20.000,00 €

15/50022/17

****0569C

Tarrío Taboada, Pedro

11.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

15/50023/17

****2074M

Tallón Lobato, Gerardo

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

23

3

20.000,00 €

15/50024/17

****7794W

Mosquera Picón, Santiago

13.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

14

3

20.000,00 €

15/50025/17

****8776F

Pampín García, Jonathan

11.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

15/50026/17

****9390Y

Sendón Baña, Ismael

2.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

20.000,00 €

15/50027/17

****3913J

Blanco Vila, José Manuel

11.5.2017

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

0

15

1

50.000,00 €

15/50028/17

****6222V

Villar Villar, Rubén

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

25.000,00 €

15/50030/17

****7400D

Varela López, Purificación

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

25.000,00 €

15/50031/17

****0211D

Juncal Regueiro, Lino

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

37.500,00 €

15/50032/17

****4880B

López Aguilar, Jorge

2.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

28

6

57.500,00 €

15/50033/17

****5038T

Quiñoy Varela, Andrés

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

15/50034/17

****2534N

Montes Rodríguez, Verónica

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

1

23

3

20.000,00 €

15/50035/17

****8278J

Lago Romero, Ángela

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

19

2

20.000,00 €

15/50037/17

****0175R

Saavedra Carregal, Manuel

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

20

2

22.500,00 €

15/50039/17

****3502Q

Otero Agra, Berta

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

1

24

3

20.000,00 €

15/50040/17

****0953D

Fuentes Vázquez, Laura

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

1

21

2

22.500,00 €

15/50041/17

****6138C

Reboredo Iglesias, María Pilar

28.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

1

13

1

25.000,00 €

15/50044/17

****6353D

Fraga Rodríguez, Marcos

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

2

25.000,00 €

15/50045/17

****0831W

Caamaño Otero, José Antonio

4.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

23

2

20.000,00 €

15/50046/17

****1235K

Lamas Costa, Cristian

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

15/50047/17

****2289E

Otero Paderne, Luis

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

18

2

20.000,00 €

15/50048/17

****2263M

Castrelo Fernández, Miguel

8.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

2

25.000,00 €

15/50049/17

****1759M

García Sueiro, Iván

25.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

15/50050/17

****2618S

De la Fuente Míguez, María Vanesa

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

4

28.750,00 €

15/50051/17

****2617Z

De la Fuente Míguez, María Yesica

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

4

28.750,00 €

15/50052/17

****0560M

Alonso Docampo, Martina

4.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

25.000,00 €

15/50053/17

****3185A

Boquete Boquete, María Jesús

11.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

2

25.000,00 €

15/50054/17

****8710J

Insua Santos, José Óscar

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

22

2

20.000,00 €

15/50055/17

****6955J

Barbazán Grille, Sandra

10.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

1

29

5

62.500,00 €

15/50057/17

****5147T

Piñeiro Veiga, Alberto

9.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

15/50058/17

****8487S

Blanco Riveiro, Verónica

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

1

24

3

20.000,00 €

15/50060/17

****1852G

Santos Lamas, María Cruz

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

25.000,00 €

15/50061/17

****1679A

Fernández Sotelo, Ana

27.4.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

0

1

23

2

70.000,00 €

15/50062/17

****9204Y

Pena Vázquez, Andrea

10.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

5

25.000,00 €

15/50063/17

****6224N

Sueiro Pérez, Tamara

6.4.2017

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

16

1

25.000,00 €

15/50064/17

****9081H

Sánchez Pérez, Ana

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

1

25.000,00 €

15/50066/17

****1043H

Ares Ares, Borja

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

50.000,00 €

15/50068/17

****7198A

Villasenín Bello, Rocío

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

5

25.000,00 €

15/50069/17

****3796Y

Regueiro Carabel, José Antonio

2.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

45.000,00 €

15/50070/17

****3085Y

Gestoso Pazo, Pilar

3.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

15/50071/17

****0558M

Vázquez Becerra, Alfonso

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

37.500,00 €

15/50072/17

****2464G

Seoane Seoane, Silvia

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

25.000,00 €

15/50073/17

****8243H

Sánchez Abalo, Alejandro

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

50.000,00 €

15/50074/17

****0224T

López Cotos, Araceli

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

5

25.000,00 €

15/50075/17

****8865S

Noya Míguez, Rubén

10.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

2

70.000,00 €

15/50076/17

****1227S

López Varela, Óscar

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

2

25.000,00 €

15/50077/17

****0297R

Uzal Blanco, Christian

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

4

37.500,00 €

15/50078/17

****0034K

Gómez Barreiro, Herminia

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

25.000,00 €

15/50080/17

****9634L

Bouzas Regueiro, Gema

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

3

37.500,00 €

15/50081/17

****0934B

Castro Pereiro, Alicia

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

25.000,00 €

15/50082/17

****6830W

Nieto Rodríguez, Marta

5.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

19

1

20.000,00 €

15/50083/17

****6401E

Parrado Louzao, Francisco Javier

15.5.2017

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

0

15

1

25.000,00 €

15/50085/17

****6224H

Villasenín Balsa, Débora

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

15/50087/17

****4884Q

Pardo Filgueiras, Francisco

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

1

37.500,00 €

15/50088/17

****6772P

Bellas García, David

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

25.000,00 €

15/50089/17

****6451K

Mirás Balado, Isabel

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

25.000,00 €

15/50090/17

****7386P

Vázquez Sinde, David

10.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

15/50091/17

****3513X

Moar Iglesias, Laura

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

24

3

25.000,00 €

15/50092/17

****4665B

Bermúdez Vilariño, María Josefa

9.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

1

25.000,00 €

15/50093/17

****1872A

Mosquera López, Daniel

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

3

25.000,00 €

15/50095/17

****9851N

Manteiga García, Juan Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

15/50096/17

****1399H

Sánchez Villar, Juan Luis

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

25.000,00 €

15/50097/17

****1329J

David, Felicia

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

15/50098/17

****7793T

Landeira Castro, Sergio

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

2

25.000,00 €

15/50099/17

****6279K

Ledo Filgueiras, Iván

5.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

15/50101/17

****6692D

Varela Fandiño, Jesús Ángel

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

1

25.000,00 €

15/50103/17

****4646T

Ferradas Lois, Juan Carlos

5.5.2017

8

6

4

4

4

0

0

0

0

0

1

0

27

2

25.000,00 €

15/50104/17

****6456G

Cornes Rodríguez, Alejandro

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

25.000,00 €

15/50105/17

****1958C

Pintor Gómez, José Manuel

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

3

25.000,00 €

15/50106/17

****9620D

Prado Díaz, Uxía

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

42.500,00 €

15/50108/17

****9826P

Abad Blanco, Sara

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

2

25.000,00 €

15/50110/17

****7733H

López Casal, Roberto

25.4.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

15/50111/17

****0219B

Cabrejo Martínez, Tamara

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

19

1

37.500,00 €

15/50112/17

****3767M

Bonome Paz, Óscar

4.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

0

14

1

25.000,00 €

15/50113/17

****5930S

Paz Pérez, Jorge

18.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

20.000,00 €

15/50114/17

****2933E

Silva Pereira, Miriam

15.5.2017

8

0

0

4

4

0

0

0

1

0

0

1

18

4,5

20.000,00 €

15/50115/17

****2859Y

Tome Fernández, Vanesa

20.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

1

24

3

20.000,00 €

15/50116/17

****4697H

Rio Caabeiro, María Belén

24.4.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

25.000,00 €

15/50117/17

****9074D

Cobas Castro, José Manuel

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

14

2

20.000,00 €

15/50119/17

****2608X

Vázquez Grille, Iván

27.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

18

2

45.000,00 €

15/50120/17

****3074N

Suárez Mouro, Fernando

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

23

3

20.000,00 €

15/50121/17

****9840T

Quintas Fernández, María

11.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

25.000,00 €

15/50122/17

****6424N

López Blanco, Juan Ángel

14.5.2017

8

6

4

4

4

0

0

0

1

0

1

0

28

2

25.000,00 €

15/50123/17

****4638C

Alvela Domínguez, José Antonio

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

22

1

20.000,00 €

15/50124/17

****3614J

Vidal Sánchez, Natalia

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

22.500,00 €

15/50125/17

****2387M

Rodríguez Redondo, Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

22.500,00 €

15/50126/17

****4616K

Ferreiro Rey, Andrés

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

23

3

20.000,00 €

15/50128/17

****3990F

Grille Guerra, Adrián

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

23

6

20.000,00 €

15/50132/17

****7673E

Rodríguez Vázquez, Zaira

15.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

1

29

3

57.500,00 €

15/50133/17

****3340C

García Lago, Jorge

25.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

4

22.500,00 €

15/50134/17

****8190J

Montero Veiga, Isabel

25.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

4

22.500,00 €

15/50135/17

****2540W

Camino León, Ramón

3.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

15/50136/17

****7033M

Rouco Pintor, Natalia

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

25.000,00 €

15/50139/17

****1333D

Duro Tojo, Gonzalo

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

37.500,00 €

27/50001/17

****5343N

Fernández Dacal, Soledad Isabel

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

19

2

25.000,00 €

27/50002/17

****0177J

Carballo Álvarez, Marta

9.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

42.500,00 €

27/50003/17

****6232Z

Arias Rigueiro, Rubén

27.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

3

25.000,00 €

27/50004/17

****6479B

Lodeiro Sarmiento, Antón

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1,5

25.000,00 €

27/50005/17

****5936F

Mendez Vilabrille, Abel

11.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50006/17

****1849G

Dorado Díaz, Daniel

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

1

25.000,00 €

27/50008/17

****9604T

Campos Fernández, Borja

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

2

25.000,00 €

27/50009/17

****0195Q

Iglesias Lorenzo, Yovana

27.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

19

1

20.000,00 €

27/50010/17

****5772A

Mariña Yáñez, Javier

8.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

15

2

20.000,00 €

27/50013/17

****2344N

Dahmani, Fátima Zahra Ep El Merini

4.5.2017

0

6

4

4

4

0

0

0

1

0

1

1

21

2

22.500,00 €

27/50014/17

****6329L

Corral Rodríguez, José

5.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

2

25.000,00 €

27/50016/17

****9967A

Fouce López, Pablo

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50017/17

****7086V

Fernández Vila, Martín

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50018/17

****4685K

Pipa Varela, Mª Pilar

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

25.000,00 €

27/50019/17

****1517D

Vázquez López, Miguel

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

70.000,00 €

27/50020/17

****1066P

Debasa Seoane, Gil

2.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

42.500,00 €

27/50021/17

****3640B

Rivas Fernández, Xosé Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

5

25.000,00 €

27/50022/17

****9133C

López Fernández, Juan Pablo

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

4

25.000,00 €

27/50024/17

****4275S

Díaz Otero, Pablo

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

27/50025/17

****8506Z

López Alonso, Ricardo

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

2

25.000,00 €

27/50027/17

****0092S

Iglesias Álvarez, Marcos

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50028/17

****6670X

Cordido Astariz, Carlos

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

27/50029/17

****7197Q

Lorigados Anido, Brian

15.5.2017

8

6

4

4

4

0

0

0

0

0

1

0

27

4

25.000,00 €

27/50030/17

****9455V

Teijeiro Seco, Anaid

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

27/50032/17

****9341H

Camiño Abelaira, Miguel Ángel

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

0

22

1

37.500,00 €

27/50035/17

****2909Y

Castro Castro, José Antonio

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

27/50036/17

****1266R

Iglesias Márquez, Jonatan

2.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

0

23

1

50.000,00 €

27/50037/17

****8991H

García Varela, José

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

1

25.000,00 €

27/50038/17

****7101E

García Pico, Emilio

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50039/17

****2441P

García Fernández, Marta

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

25.000,00 €

27/50040/17

****0405R

Campos Adrio, Rocío

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

1

37.500,00 €

27/50041/17

****8246D

Nogueira López, Cristina

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

19

3

37.500,00 €

27/50042/17

****6406D

Marey Alonso, Iván

8.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

37.500,00 €

27/50043/17

****3891L

Devesa Díaz, Noelia

6.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

24

3

25.000,00 €

27/50044/17

****8879Q

López Diéguez, Steven

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

0

23

1

56.500,00 €

27/50045/17

****7527K

Villar Santos, José

10.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

25.000,00 €

27/50046/17

****9749E

García Salgado, Francisco

27.4.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

70.000,00 €

27/50047/17

****5406L

Cabana Salgado, Jonathan

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

45.000,00 €

27/50048/17

****5770N

Cabana Salgado, Micael

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

45.000,00 €

27/50049/17

****3095X

Gómez Pardo, José Carlos

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

56.500,00 €

27/50050/17

****8431S

García Vázquez, Fernando

7.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

25.000,00 €

27/50051/17

****7468Y

Rogel Vázquez, Gabriel Lucas

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

3

25.000,00 €

27/50052/17

****9876D

Varela Otero, José Manuel

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

25.000,00 €

27/50053/17

****7402B

Vázquez Casal, Ana María

5.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

25.000,00 €

27/50054/17

****3461B

Losada Martínez, Cristina

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

2

70.000,00 €

27/50055/17

****9971G

Rubin Cabo, Maite

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

1

37.500,00 €

27/50056/17

****6992A

Varela Portas Hidalgo, Xurxo

8.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

45.000,00 €

27/50058/17

****1313F

Ferreiro Fernández, Andrea

15.5.2017

0

0

4

4

0

0

0

0

1

0

1

1

11

0,5

25.000,00 €

27/50059/17

****9676J

Cobas Fernández, Javier

25.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

27/50060/17

****5343N

Ledo Rodríguez, Héctor

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

3

25.000,00 €

27/50062/17

****4284K

Edrosa Rábade, Noelia

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

27/50064/17

****9978K

Gallego Carreira, Verónica

13.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

1

25.000,00 €

27/50065/17

****0801Y

Carreira Trinidad, José Miguel

2.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

2

25.000,00 €

27/50066/17

****6951X

Prieto Díaz, Marta

2.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

1

18

1

25.000,00 €

27/50067/17

****7146J

Díaz Abelairas, Borja

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

1

37.500,00 €

27/50068/17

****1360J

González Castro, Isabel

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

1

25.000,00 €

27/50069/17

****7331E

López Pérez, Roberto

10.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50070/17

****3417P

Argerey Neira, Alejandro

6.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50071/17

****4093V

Paz González, Xabier Benxamín

5.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

27/50073/17

****4097T

Ansede Comba, Pedro

26.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50074/17

****4139V

Miranda Mourelle, Miguel

8.5.2017

0

6

4

4

4

0

3

0

1

0

0

0

22

2

25.000,00 €

27/50075/17

****0434N

Lobeiras Díaz, José Manuel

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

2

25.000,00 €

27/50076/17

****6663A

Rego Teijeiro, Santiago

13.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

37.500,00 €

27/50078/17

****3781Y

Cortón Ferreiro, Iván

2.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

37.500,00 €

27/50079/17

****9148L

Marques Martin, Pablo Eloy

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

42.500,00 €

27/50080/17

****8877Q

Fernández Fafián, José Manuel

12.4.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

70.000,00 €

27/50081/17

****2064D

Fernández Dopico, Abel

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

27/50082/17

****5601F

Castro Ignacio, Lucía

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

27/50083/17

****9975P

Tomé Ansede, Rubén

29.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

25

3

25.000,00 €

27/50084/17

****9283Y

Vázquez Fernández, Luis

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

25.000,00 €

27/50085/17

****0146P

Gamallo Moure, Ana Belén

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

2

57.500,00 €

27/50203/17

****9760P

Díaz Álvarez, Lidia

15.5.2017

8

6

4

4

4

0

3

0

1

0

0

1

31

2

25.000,00 €

27/50206/17

****0926B

López Pena, Fátima

12.4.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

14

1

25.000,00 €

27/50207/17

****0141H

López Corral, David

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1,5

50.000,00 €

27/50208/17

****7295L

Abella López, David

26.4.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

27/50209/17

****9528B

Arias Ruiz, Yolanda

28.4.2017

0

0

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

13

1,5

25.000,00 €

27/50210/17

****0231R

Castaño López, Mª José

6.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

1

18

2

22.500,00 €

27/50211/17

****9818F

Quiroga Poy, Antonio

6.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

2

22.500,00 €

27/50213/17

****9021W

Fernández López, José Carlos

8.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

3

25.000,00 €

27/50214/17

****0577N

Veiga Domínguez, Óscar

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

3

25.000,00 €

27/50215/17

****8868P

Vázquez Gimón, Daniel

10.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

37.500,00 €

27/50216/17

****2469T

López Santiago, Jesús

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50217/17

****4399Y

Toubes López, Miguel

28.4.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

70.000,00 €

27/50218/17

****3914G

Rivera Castro, Daniel

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

3

25.000,00 €

27/50219/17

****4613H

Viana López, Adrián

13.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

2

25.000,00 €

27/50220/17

****8016G

Villaumbrales Souto, Miriam

13.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

4

25.000,00 €

27/50221/17

****9767V

Negro García, Ana

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

4

25.000,00 €

27/50224/17

****9109A

Rouco Balseiro, Alejandro

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

27/50225/17

****7913B

Seijo Grandío, Sonia

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

2

25.000,00 €

27/50226/17

****8699S

Pena González, Julia

28.4.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

1

23

1

25.000,00 €

27/50227/17

****8979B

Maseda Varela, Rocío

10.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

14

1

37.500,00 €

27/50228/17

****8914T

Folgueira Alvariño, Fernando

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

2

25.000,00 €

27/50231/17

****0395B

Fraga González, Ángel

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50233/17

****3196D

Rodríguez Castro, Jorge

4.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

2

25.000,00 €

27/50234/17

****7135X

Arias Díaz, Emilio

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

1

25.000,00 €

27/50235/17

****2143D

López Franco, Eva

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2,5

42.750,00 €

27/50236/17

****0114D

López López, José Luis

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

0

14

1

25.000,00 €

27/50237/17

****5172V

Fernández Suazo, José Antonio

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

25

1

25.000,00 €

27/50239/17

****4092H

López Valín, Óscar

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

1

25.000,00 €

27/50240/17

****0598E

Casal Costoya, Paula

9.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

5

32.500,00 €

27/50241/17

****9433P

Casal Costoya, Cristina

9.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

5

32.500,00 €

27/50242/17

****0459G

Méndez López, José Antonio

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

2

25.000,00 €

27/50243/17

****1113Z

Núñez Fernández, Pamela

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

42.500,00 €

27/50245/17

****5889Y

Rego López, José

28.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

37.500,00 €

27/50247/17

****1471G

Regueiro Sánchez, Noelia

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

1

18

2

25.000,00 €

27/50249/17

****8178Q

Resua Diz, Eva María

2.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

25.000,00 €

27/50250/17

****3179W

Pardiñas Prieto, Quiara

15.5.2017

8

6

0

4

4

4

3

0

0

0

0

1

30

7

45.000,00 €

27/50251/17

****2423J

Gayoso Yáñez, Rogelio

28.4.2017

0

6

4

4

4

0

3

0

1

0

0

0

22

1

25.000,00 €

27/50252/17

****5093W

Cela Valcárcel, Yesica

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

1

18

1

25.000,00 €

27/50253/17

****3810C

Cela Rego, Cristian

11.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1

25.000,00 €

27/50254/17

****2679Q

Borges Chaves, Joel

25.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

27/50255/17

****9877S

Darriba Armesto, María Noelia

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

27

3,5

25.000,00 €

27/50256/17

****6585S

Pantín Ramos, María Priscila

28.4.2017

8

6

4

4

0

0

3

0

0

0

0

1

26

1

50.000,00 €

27/50257/17

****0410L

López Fernández, Luis Miguel

29.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1

25.000,00 €

27/50261/17

****3013M

Trastoy Ares, María del Mar

28.4.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

24

1

25.000,00 €

27/50262/17

****4150W

López Prieto, Amanda

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

24

1

25.000,00 €

27/50263/17

****4101G

Castro Herbón, José Luis

5.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

25.000,00 €

27/50265/17

****1118R

Gayoso Vázquez, Kevin José

29.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50266/17

****8629D

López Rodríguez, Monserrat

2.5.2017

0

0

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

13

1,5

25.000,00 €

27/50267/17

****6389H

Mejía Díaz, Manuel

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

2

25.000,00 €

27/50268/17

****9508Z

Pérez Castro, Juan Manuel

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

1

25.000,00 €

27/50269/17

****0104D

Rodríguez García, Eva

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

1

25.000,00 €

27/50270/17

****5065W

Escobar Pin, Óscar

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

1

25.000,00 €

27/50271/17

****9963G

El Merini, Krimo

4.5.2017

0

6

4

4

4

0

0

0

1

0

1

0

20

2

22.500,00 €

27/50272/17

****6954Q

Tabares Tabares, Yonare

10.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

3

25.000,00 €

27/50273/17

****7989A

López Pardo, Sonia

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

27/50274/17

****5462Y

Regueiro Fernández, Adrián

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50275/17

****3979T

Álvarez Martínez, Ibán

13.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

27/50276/17

****8424Q

De la Fuente Cedrón, Javier

11.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

50.000,00 €

27/50277/17

****9803X

Barreiro Blanco, Laura

13.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

37.500,00 €

27/50278/17

****9041F

Quiroga Sartal, Fernando

3.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

1

25.000,00 €

27/50279/17

****1851Q

López Sangil, Alberto

11.5.2017

8

0

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

20

2,5

25.000,00 €

27/50280/17

****8754B

López Peláez, José Manuel

3.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

27/50281/17

****3560T

Díaz Quiroga, Marcos

5.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

3

25.000,00 €

27/50282/17

****6331K

Arias Vázquez, José Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

70.000,00 €

27/50283/17

****3643Z

Paradela Vieito, Rubén

8.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

1

25.000,00 €

27/50284/17

****1650Z

Lamela Corral, María Adriana

10.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

2

37.500,00 €

27/50285/17

****9687R

Castro García, Marcos

29.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

25.000,00 €

27/50286/17

****6481M

Fernández Vázquez, Purificación

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

25.000,00 €

27/50287/17

****9119A

Vázquez Rodríguez, Sergio

13.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

27/50289/17

****8691V

Vázquez Ron, Javier

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

27/50290/17

****6540J

Camiñas García, José

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

70.000,00 €

27/50291/17

****3550Q

Ares Vázquez, José Antonio

27.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

1

50.000,00 €

27/50292/17

****1751A

Buide Carballosa, José Ramón

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

4

22.500,00 €

27/50293/17

****4815M

Fernández Castelo, María José

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

4

22.500,00 €

27/50294/17

****9927Y

Vázquez Abuín, Christian

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

25.000,00 €

27/50295/17

****9888H

Díaz Soto, Vanesa

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

50.000,00 €

27/50296/17

****7469V

Boubagra, Hassan

2.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

2

42.500,00 €

27/50297/17

****9285J

Bao Vázquez, Ramiro

5.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

2

25.000,00 €

27/50298/17

****0418L

Folgueira Rivas, Verónica

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

1

21

3

25.000,00 €

27/50299/17

****2822J

Alvite Antón, Antonio

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

2

22.500,00 €

27/50300/17

****8186P

Fernández Fernández, Sofía

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

27

3

22.500,00 €

27/50301/17

****4705Z

Rodríguez Lage, Silvia

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

50.000,00 €

27/50302/17

****2271D

López López, Alejandro

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1

25.000,00 €

27/50303/17

****4088E

González Folgueiras, Emilio

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

25.000,00 €

27/50304/17

****6635P

García González, Javier

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1

25.000,00 €

27/50306/17

****5175M

Cao Gallego, Francisco Javier

29.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

27/50307/17

****1049R

Fontal Díaz, Iván

9.5.2017

8

6

4

4

4

0

3

0

1

0

0

0

30

1

25.000,00 €

27/50308/17

****0606T

González Lamas, Héctor Manuel

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1

25.000,00 €

27/50309/17

****7733T

Varela López, José Antonio

28.4.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

0

14

1

25.000,00 €

27/50310/17

****8966L

Freire Garceo, Adrián

4.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

25

3

25.000,00 €

27/50311/17

****6317N

Guitián Leizan, Iván

11.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

37.500,00 €

27/50312/17

****8216W

López Somoza, Iván

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

27/50314/17

****6336A

Toirán González, Andrés

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

27/50315/17

****1386Q

Caraballo Pena, Sergio

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

3

25.000,00 €

27/50316/17

****5758J

Leal Díaz, José Ignacio

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

25.000,00 €

27/50317/17

****7357R

Pérez Carballido, Javier

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

2

38.250,00 €

27/50318/17

****9176R

Rodríguez Pernas, Belén

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

38.250,00 €

27/50319/17

****7042D

Pérez Diéguez, Eloy

21.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

50.000,00 €

27/50320/17

****0281X

Gato Prieto, Miguel

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

2

25.000,00 €

27/50321/17

****2816X

Pérez Salgado, Laura

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

25.000,00 €

27/50322/17

****1746Q

Pérez Pérez, Gaudencio

9.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

50.000,00 €

27/50323/17

****2689A

Chao Cuba, María

4.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

25.000,00 €

27/50325/17

****8891P

Pena Núñez, Pablo José

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

25

2

25.000,00 €

27/50326/17

****5806N

González Pereira, Félix

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

2

25.000,00 €

27/50327/17

****5824F

Vega Eiros, María Fe

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

1

26

2

25.000,00 €

27/50328/17

****5869R

Otero Darriba, Belén

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2,5

42.750,00 €

27/50330/17

****8821V

Fernández Macia, Óscar

26.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

27/50331/17

****7051H

Iglesias González, José Enrique

27.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

50.000,00 €

27/50333/17

****3715N

Carral Fernández, Diego

13.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

1

25.000,00 €

27/50335/17

****0724P

García Villares, Verónica

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

24

2

37.500,00 €

27/50336/17

****3953E

Soriano Lovelle, Mireia

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

2

25.000,00 €

27/50337/17

****1998N

Amil Loures, Alejo

12.5.2017

8

6

4

4

4

0

0

0

0

0

1

0

27

1

25.000,00 €

27/50338/17

****3585N

Ceide Cruzado, Diego

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

0

23

2

38.250,00 €

27/50339/17

****0388H

González Lanchas, Álvaro

15.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

28

5

45.000,00 €

27/50340/17

****1999J

Amil Loures, Carmen

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

24

2

38.250,00 €

27/50342/17

****5855S

López Torres, Jesús Antonio

11.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

37.500,00 €

27/50344/17

****8262S

Piñeiro Santas, Marcos

5.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

3

25.000,00 €

27/50345/17

****1431V

González Fernández, Sandra

11.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

3

70.000,00 €

27/50346/17

****4930J

Valcárcel López, Ana Isabel

30.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

27/50347/17

****3823X

González Penas, Rodrigo

25.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

27/50348/17

****6026C

López Alberto, Jacob

26.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

70.000,00 €

27/50349/17

****6159A

García Leira, Carolina

3.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

42.500,00 €

27/50351/17

****7472V

Murias Martínez, Borja

27.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

18

2

20.000,00 €

32/50001/17

****1041W

Taboada Vázquez, Luis

28.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

20

2

25.000,00 €

32/50002/17

****8044H

Pérez Alonso, Johnny

28.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1,04

42.500,00 €

32/50003/17

****9711R

González Fernández, Sergio

8.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

50.000,00 €

32/50004/17

****8641V

Cibeira Estévez, Fernando

2.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

32/50005/17

****8677X

Blanco Requejo, Sonia

28.4.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

27

2

25.000,00 €

32/50006/17

****6991P

Vergara Alfonso, Carmen Julia

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

1

25.000,00 €

32/50007/17

****9258K

Casares Domínguez, Francisco José

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

32/50008/17

****4691K

Díaz Sánchez, Félix

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

2

25.000,00 €

32/50010/17

****8780A

Estévez Villarino, Francisco

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

25

6

25.000,00 €

32/50011/17

****0774L

Piornedo Rodríguez, Jonathan

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

1

25.000,00 €

32/50014/17

****5047A

Sas Rúas, Sandra

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

25.000,00 €

32/50015/17

****2667M

Seoane López, Sonia María

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

1

37.500,00 €

32/50017/17

****0808G

García Rodríguez, Jonathan

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

25.000,00 €

32/50018/17

****9081M

Fernández Delgado, Silvia

4.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

1

23

1

25.000,00 €

32/50019/17

****8332S

Souto González, Alfonso

28.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

42.500,00 €

32/50020/17

****1942L

Martínez Martínez, Mauricio

27.4.2017

0

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

15

2

70.000,00 €

32/50021/17

****8266V

Otero Vázquez, Iván

11.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

70.000,00 €

32/50022/17

****9824N

Montero Fernández, Miguel

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

42.500,00 €

32/50023/17

****1964M

Garrido Casado, Manuel

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

42.500,00 €

32/50024/17

****5325J

Da Silva Abadín, José Augusto

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

37.500,00 €

32/50025/17

****5159N

Gualda Moreno, Héctor

2.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

37.500,00 €

32/50026/17

****0325E

Bolaño Vences, Alberto

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

32/50027/17

****8258W

Rios Mosquera, Benigno

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

50.000,00 €

32/50028/17

****8327D

González Saa, Javier

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

50.000,00 €

32/50029/17

****9006V

Barreira Barreira, Bieito

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1,16

25.000,00 €

32/50030/17

****6226C

Pardo López, Benjamín

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

32/50031/17

****7946S

Castro Adan, Jorge

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

70.000,00 €

32/50032/17

****2365F

Bouzas López, Cristina

15.5.2017

8

6

0

4

4

4

3

0

1

0

0

1

31

5

45.000,00 €

32/50033/17

****1858L

Pía Palomanes, José Antonio

4.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

37.500,00 €

32/50034/17

****1921B

Sandoval Pérez, Cristina

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

37.500,00 €

32/50035/17

****4716T

Domínguez Parente, Francisco José

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

25

1

25.000,00 €

32/50037/17

****0794B

Domínguez González, Adrián

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

17

2

25.000,00 €

32/50038/17

****2582J

Penín Nieto, Cristian

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

37.500,00 €

32/50040/17

****3095Z

Rodríguez Rodríguez, Manuel

24.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

50.000,00 €

32/50041/17

****5050N

Ramos Carrasco, Miguel

27.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

32/50042/17

****0945Y

Feijoó Alonso, María Eugenia

27.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

25.000,00 €

32/50043/17

****9306T

De la Concepción Rodríguez, Javier

3.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

50.000,00 €

32/50044/17

****6774C

Rey Moure, Rut Yolanda

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

50.000,00 €

32/50045/17

****7843Q

Rodríguez Gómez, Alba

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

50.000,00 €

32/50047/17

****8159K

Paz Casares, María Luz

27.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

25.000,00 €

32/50049/17

****3647N

Dias Pereira, María da Gloria

8.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

25.000,00 €

32/50050/17

****3829F

Martínez Rodríguez, Yesica

12.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

3

32.500,00 €

32/50051/17

****1324L

González López, Saray

12.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

2

70.000,00 €

32/50052/17

****8529M

García Vázquez, Roberto

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

1

50.000,00 €

32/50053/17

****7914K

Fernández Vázquez, Nuria

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

65.500,00 €

32/50054/17

****2593J

Pousa Alonso, Daniel

12.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

3

32.500,00 €

32/50055/17

****2840V

Montesinos Cerezal, Antonio

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

0

22

1

25.000,00 €

32/50056/17

****6248L

Cortes Pérez, Trinidad

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

1

37.500,00 €

32/50057/17

****1255Y

Rúa Baltar, Natalia

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

45.000,00 €

32/50058/17

****9192T

Rodríguez González, José

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

2

45.000,00 €

32/50059/17

****8141H

Gutiérrez Álvarez, Lucas

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

1

25.000,00 €

32/50060/17

****8750L

Danta Vázquez, Elsa

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

2

25.000,00 €

32/50061/17

****7940Y

Prol Silva, Jon Denis

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

32/50062/17

****5844X

López Baños, María

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

2

25.000,00 €

32/50065/17

****4493D

Grande Casares, Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

20

2

25.000,00 €

32/50066/17

****0036N

Gonzalo Álvarez, Francisco José

4.4.2017

8

6

0

4

0

4

3

0

0

0

0

0

25

2

70.000,00 €

32/50067/17

****4386S

Suárez Barge, Daniel

27.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

25.000,00 €

32/50068/17

****5853Y

Fernández Ruiz, Miguel Ángel

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1

25.000,00 €

32/50069/17

****0066L

Rodríguez Álvarez, Iván

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

32/50070/17

****1382K

García Lama, Miriam

27.4.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

24

2

25.000,00 €

32/50071/17

****0878A

García Martínez, Santiago

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

3

25.000,00 €

32/50074/17

****0714W

Jardón Ferreiro, Eladio

12.5.2017

8

6

0

4

0

4

3

0

0

0

0

0

25

3

55.000,00 €

32/50075/17

****0715A

Jardón Ferreiro, Laura

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

3

0

0

0

0

1

26

3

55.000,00 €

32/50077/17

****1527B

Serrano Jiménez, Cristina

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

14

1

25.000,00 €

32/50079/17

****4573W

Pérez Cid, María Amelia

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

3

0

0

0

0

1

26

2

70.000,00 €

32/50080/17

****3216C

Gómez Ojea, Pablo

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

18

1,5

50.000,00 €

32/50081/17

****4041E

García Rodríguez, Vanessa

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

50.000,00 €

32/50082/17

****1801J

Aguiar Rivela, Sandra

27.4.2017

0

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

1

21

3

32.500,00 €

32/50083/17

****4660X

Aguiar Rivela, Manuel

27.4.2017

0

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

20

3

32.500,00 €

32/50085/17

****2540D

Valencia Sotelo, Gabriela

28.4.2017

8

6

0

4

0

4

3

0

0

0

0

1

26

3

70.000,00 €

32/50086/17

****7988A

Prol Simón, Lucía

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

27

3

25.000,00 €

32/50087/17

****5481J

Polo González, Cristina

2.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

14

1

25.000,00 €

32/50088/17

****7800B

Estévez González, Roberto

2.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

25.000,00 €

32/50089/17

****1909N

Varela Blanco, Jesús

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

0

14

1

25.000,00 €

32/50090/17

****4359B

Coello Jardón, María José

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

2

35.000,00 €

32/50091/17

****1967J

González Cuquejo, Marcos

11.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

2

35.000,00 €

32/50092/17

****0138G

Rodríguez Vaz, Adrián

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

2

22.500,00 €

32/50093/17

****9024V

Rodríguez Vaz, Lorena

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

22

2

22.500,00 €

32/50094/17

****3252M

Souto Gómez, José María

8.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

2

35.000,00 €

32/50095/17

****9140X

López Sánchez, Juan Miguel

8.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

2

35.000,00 €

32/50096/17

****0721D

Sotelo Pérez, Fermina

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

1

25.000,00 €

32/50097/17

****9938B

Gómez Fernández, Lourdes

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

25.000,00 €

32/50098/17

****1810D

Fernández Rey, Lorena

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

16

3

25.000,00 €

32/50099/17

****7737M

Quintáns Pérez, José Manuel

14.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

32/50100/17

****4468V

Villarino Martínez, José

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

37.500,00 €

32/50101/17

****9646W

Martínez Lorenzo, Iván

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

32/50103/17

****0944W

Novoa Fernández, Antonio Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

37.500,00 €

32/50107/17

****8222V

Araujo Méndez, Benita

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

24

1

56.500,00 €

32/50108/17

****4458T

Rodríguez Alonso, Cristina

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

2

25.000,00 €

32/50109/17

****3789M

González Viana, Amando

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

11

1

25.000,00 €

32/50110/17

****9850V

Regueiro García, Andrea

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

12

1

37.500,00 €

32/50112/17

****3648X

Gómez Fernández, Daniel

12.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

25.000,00 €

32/50113/17

****7903V

Alonso Carballeira, Jorge

12.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

36/50001/17

****3132B

Pérez Méndez, Patricia

27.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

36/50002/17

****1635L

Blanco Otero, Rubén

10.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

18

1

37.500,00 €

36/50003/17

****5141E

González Caramés, Javier

26.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

50.000,00 €

36/50004/17

****6222Q

Saa López, Yolanda

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

2

25.000,00 €

36/50005/17

****3097C

Costoya Pérez, Almudena

2.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

1

21

1

25.000,00 €

36/50008/17

****7767Z

Rodríguez López, María Dolores

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

45.000,00 €

36/50009/17

****0571Q

Domínguez Diz, Alex

8.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

22

3

20.000,00 €

36/50011/17

****2512V

Fernández Lois, Verónica

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

3

25.000,00 €

36/50012/17

****3960Q

Miras Barciela, Víctor Manuel

28.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

1

25.000,00 €

36/50014/17

****9826E

Sánchez Taboada, María Concepción

11.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

17

1

25.000,00 €

36/50015/17

****3044C

Rois Taín, Adrián

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

2

25.000,00 €

36/50017/17

****1031L

Campos Vázquez, Alejandro

11.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

6

70.000,00 €

36/50018/17

****0624G

Carral Fernández, Alejandro

10.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

28

4

45.000,00 €

36/50019/17

****3234S

Parente Sendín, Samuel

9.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

21

2

56.500,00 €

36/50020/17

****9589W

Castro García, Rosa Cristina

2.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

3

62.500,00 €

36/50021/17

****7508J

Martínez Villar, Hugo

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

0

0

23

2

20.000,00 €

36/50022/17

****1553X

Abal Pulleiro, David

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

20.000,00 €

36/50025/17

****6301M

Torres Alonso, Roberto

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

22

1

45.000,00 €

36/50026/17

****0816T

Diéguez Guerra, Alfonso

2.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

2

25.000,00 €

36/50027/17

****1388V

Diéguez Salgado, Sonia

4.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

70.000,00 €

36/50028/17

****8937F

Doporto Payo, María Cruz

15.5.2017

8

6

4

4

4

0

3

0

1

0

0

1

31

3

25.000,00 €

36/50029/17

****1808S

Factor García, Isabel

9.5.2017

8

0

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

14

1

70.000,00 €

36/50030/17

****2095T

Suárez Chaves, Marina

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

36/50032/17

****5182F

Barreiro Besada, José

12.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

20.000,00 €

36/50033/17

****8081X

Rojas Nossa, Sandra Victoria

5.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

20.000,00 €

36/50036/17

****2607M

Figueroa Failde, Eva

4.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

2

57.500,00 €

36/50041/17

****2689X

Granja Fondevila, Natalia

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

4

70.000,00 €

36/50042/17

****2791C

Ledo Conde, Pablo

15.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

28

3

45.000,00 €

36/50043/17

****9606D

Meijide Vázquez, María

26.4.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

2

37.500,00 €

36/50044/17

****4769C

Lobeiras Areán, Alejandro

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

4,5

22.500,00 €

36/50045/17

****9604D

Payo Soengas, Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

70.000,00 €

36/50046/17

****4768L

Lobeiras Areán, Fernando

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

0

26

4,5

22.500,00 €

36/50047/17

****3010D

Madriñan Albor, Rubén

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

8

25.000,00 €

36/50048/17

****3708A

García Ramos, Miguel

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

2

25.000,00 €

36/50049/17

****1380N

Fernández Castro, Diego

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

36/50050/17

****7451H

Otero Gil, Marta

5.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

70.000,00 €

36/50051/17

****9505T

Mosteiro Gil, Júnior

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

20

1

25.000,00 €

36/50052/17

****2541W

Taboada Cela, José

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

1

25.000,00 €

36/50053/17

****0820R

Quinta González, Mónica

2.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

37.500,00 €

36/50054/17

****7486Q

Vázquez Arias, María Teresa

11.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

3

25.000,00 €

36/50055/17

****8422G

Rodríguez Fernández, Margarita

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

3

0

1

0

0

1

27

4

25.000,00 €

36/50056/17

****6033F

Vázquez Carral, María Flor

10.5.2017

8

6

0

4

0

0

3

0

1

0

0

1

23

1

25.000,00 €

36/50057/17

****4054X

Taboada Taboada, María José

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

50.000,00 €

36/50058/17

****6408E

Vila García, María

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

24

11

25.000,00 €

36/50059/17

****9302B

Rosendo Iglesias, Ana Lidia

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

1

14

1

25.000,00 €

36/50060/17

****6218V

Vence Méndez, Alberto

12.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

3

25.000,00 €

36/50061/17

****0080T

Pedreira Santoandre, Javier

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

19

1

25.000,00 €

36/50062/17

****1204C

Vázquez Sobrado, Javier

15.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

28

4

32.500,00 €

36/50063/17

****1205K

Vázquez Sobrado, Rubén

12.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

0

28

4

32.500,00 €

36/50064/17

****2010L

Cortizo García, Jaime

15.5.2017

8

6

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

22

1

45.000,00 €

36/50067/17

****9471Q

Ramírez Otero, Anxo

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

13

1

50.000,00 €

36/50068/17

****9403Q

Navaza Aller, Santiago

15.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

25.000,00 €

36/50070/17

****2793E

Castro Fontao, Daniel

2.5.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

15

1

25.000,00 €

36/50072/17

****3026W

Domínguez Fares, Marcos

15.5.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

12

2

25.000,00 €

36/50073/17

****6742E

Conde Costa, David

9.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

2

45.000,00 €

36/50074/17

****9547N

Nagi, Mariana Cristina

15.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

1

24

3

70.000,00 €

36/50075/17

****4383G

Pardo Pintos, Esther

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

1

24

3

25.000,00 €

36/50076/17

****4465S

Castro Sanmartín, Sebastián

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

20

1

25.000,00 €

36/50077/17

****9710D

Fernández Barreiro, José Manuel

15.5.2017

8

6

0

4

0

0

0

0

1

0

1

0

20

1

25.000,00 €

36/50078/17

****4075Y

Pazos Mato, Alejandro

13.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

24

5

22.500,00 €

36/50079/17

****0050H

Pazos Mato, Tania María

13.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

1

25

5

22.500,00 €

36/50080/17

****0958W

Codesido Sánchez, Cristina

10.5.2017

8

6

0

4

4

4

0

0

1

0

1

1

29

3

45.000,00 €

36/50081/17

****7416K

Arias González, Óscar

10.5.2017

8

6

0

4

0

4

0

0

0

0

1

0

23

3

70.000,00 €

36/50082/17

****5476G

Verde Rodríguez, Rubén

15.5.2017

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

23

3

25.000,00 €

36/50083/17

****5810C

Álvarez Rodríguez, Ramón

10.4.2017

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

45.000,00 €

36/50084/17

****2561T

Brey Baltar, Mónica

4.5.2017

0

6

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

16

1

50.000,00 €

36/50085/17

****4467Y

Trigo González, David

28.4.2017

0

6

0

4

4

0

0

0

1

0

1

0

16

1

25.000,00 €

ANEXO II
Criterios de prioridade

Punto

Criterio

P1

Primeira instalación simultánea cun proxecto apoiado pola submedida 4.1: 8 puntos

P2

Instalación do mozo a tempo completo: 6 puntos

P3

Instalación nunha explotación ecolóxica ou que alcance tal condición tras levar a cabo o plan empresarial: 4 puntos

P4

Instalación do/da mozo/a mediante as modalidades 1, 3 ou 4: 4 puntos

P5

Instalación nunha explotación inscrita na sección de explotacións agrarias prioritarias do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia ou que solicitase a súa inscrición con anterioridade á data de publicación desta orde e cumpra cos requisitos para ser incluída no catálogo: 4 puntos

P6

Creación de emprego adicional a tempo completo: 4 puntos

P7

Explotación localizada nunha zona de montaña tal e como se define na medida 13 do PDR 2014-2020: 3 puntos

P8

O plan empresarial inclúe investimentos nun proxecto innovador: 2 puntos

P9

Instalación nunha explotación que pertenza a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira (ADSG): 1 punto

P10

Instalación nunha explotación que proceda da fusión de explotacións realizada nos últimos cinco anos ou se fusione coa instalación do mozo: 1 punto

P11

Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas, tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 1 punto

P12

Muller: 1 punto