Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 19 de xaneiro de 2018 Páx. 4345

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 11 de xaneiro de 2018 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 e modificado pola Orde do 12 de novembro de 2015.

Mediante a Orde do 15 de xuño de 2015 (DOG número 114, do 18 de xuño), modificada pola Orde do 12 de novembro de 2015 (DOG número 220, do 18 de novembro) convocouse o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

O tribunal nomeado pola Orde do 19 de maio de 2016 (DOG número 100, do 27 de maio), modificada pola Orde do 7 de setembro de 2016 (DOG número 172, do 9 de setembro) acordou facer pública e elevar á Dirección Xeral da Función Pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por medio das resolucións do 29 de novembro de 2017 (DOG número 233, do 11 de decembro) e do 13 de decembro de 2017 (DOG número 242, do 22 de decembro).

Unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos exixidos na convocatoria por parte das persoas aspirantes, e co obxecto de que poidan ser nomeadas persoal funcionario de carreira, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Convocar as persoas aspirantes que superaron este proceso selectivo, e pola orde que se relaciona no anexo I, ao acto de elección de destino definitivo que terá lugar no salón de actos núm. 2 (pequeno) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o día 31 de xaneiro de 2018, ás 10.30 horas.

Segundo. As persoas aspirantes poderán elixir entre os postos que se relacionan no anexo II desta orde, sempre que reunan os requisitos exixidos nel.

Terceiro. As persoas aspirantes deberán ir provistas de DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa identidade; no caso de non comparecer persoalmente, poderán ser representadas por terceiras persoas con poder notarial suficiente.

Cuarto. As persoas aspirantes que non comparezan persoalmente ou por medio de representantes seranlles adxudicadas en destino definitivo os postos que lles correspondan atendendo á orde de publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás persoas aspirantes presentes ou representadas, entre os que quedasen sen adxudicar.

Quinto. As persoas aspirantes poderán solicitar ser declaradas en excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público ou por interese particular reguladas, respectivamente, nos artigos 174 e 173.3.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. Nestes supostos deberán presentarse ao chamamento cun certificado do/da responsable da súa unidade de persoal en que conste a condición con que prestan servizos na actualidade.

Sexto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme ao disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

DNI

Apelidos e nome

1

76869107W

Lesta Souto, Luis

2

47352584T

Costoya Rodríguez, Pablo

3

76865504X

Brea Matalobos, Ana María

4

44824254Z

Dosil Lago, Vanessa

5

45872516M

González Iglesias, Vanesa

6

32709184X

Morán Tenreiro, David

7

35469751W

Fernández Carrazón, María Elena

8

79331392E

Viqueira Pena, David

9

44461212G

Blanco Durán, Susana

10

76826262Y

Casal Vicente, Juan Manuel

11

36148182W

Martínez Formoso, Paloma

12

44076679P

Miñán Sánchez, María Teresa

13

44810278E

Rouco Vázquez, Begoña

14

45860085V

Vidal García, Jacobo

15

53188200X

Vázquez Arca, Andrea

16

33294375N

Bernárdez Barreiro, José Luis

17

76720006X

Pérez Barreiro, Ana María

18

33546818F

Fernández Abraira, Javier

19

53119990H

Gago García, Alexandre

20

33552176Y

López García, Álvaro

21

53480932K

Sampedro Sarasquete, Sofía

22

44818055W

Bonome Gradaille, Irene

23

76872581A

García Fernández, María José

24

33349395Q

Prado Carreira, María Ana

25

33539398Q

Rodríguez Rego, Mª del Pilar

26

44084575S

García Palleiro, María Rita

27

33540009Y

Villar Rubinos, María

28

76734078Y

Sánchez Vázquez, Estela

29

32697685B

Dopico Casal, María Yésika

30

33999939M

Armesto Ferrín, Alberto

31

44847476Y

Brea Barcia, Cristina

32

46908963A

Pan Iglesias, Lucía

33

32702542S

Rodríguez García, José Francisco

34

52935482Q

Mariño Gaciño, Félix

35

79329772N

Mariño Martínez, María Isabel

36

33297589Y

Piñeiro Iglesias, María Isabel

37

39463471W

Rodríguez Torres, Ana María

38

76360669W

Costa Pena, María Pilar

39

44079961R

Blas Freire, Mónica

40

47350524X

González Rodríguez, Beatriz

41

44841506Q

Díaz Caamaño, Roberto

42

36117484D

Cal Oliveira, Elena María

43

32845117J

Simal Suárez, María Teresa

44

36121672B

Domínguez Borines, Jéssica

ANEXO II

Núm.

Código do posto

Cons.

Denominación

Subgrupo

Nivel

Centro directivo

Centro destino

Concello

Formación

Observacións

1

PXA200000315770035

PX

Posto base subgrupo C2

C2

12

Axencia Turismo de Galicia

Dirección de Competitividade

Santiago de Compostela

2

PXA294040136560009

PX

Posto base subgrupo C2

C2

12

Axencia Turismo de Galicia (servizos periféricos)

Oficina Turismo Vigo

Vigo

Curso EGAP «Conversa en Inglés» (Mérito)

Xornada partida

3

MR4020000015770013

PE

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

D. X. de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

4

MRC993001036590005

PE

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Xefatura Comarcal Vilagarcía-Base Operativa (Vilagarcía)

Vilagarcía de Arousa

5

FCA291000015001042

FC

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Delegación da Coruña

A Coruña

6

FCA291000015001045

FC

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Delegación da Coruña

A Coruña

7

FCA291000036001042

FC

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Delegación de Pontevedra

Pontevedra

8

FCA291000036001043

FC

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Delegación de Pontevedra

Pontevedra

9

FCC050000015770007

FC

Posto base subgrupo C2

C2

12

D. X. de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

D. X. de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

10

FCC060000015770011

FC

Posto base subgrupo C2

C2

12

D. X. da Función Pública

D. X. da Función Pública

Santiago de Compostela

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

11

MAA010000215770013

MA

Auxiliar administrativo

C2

12

Augas de Galicia

S. X. de Programación e Proxectos

Santiago de Compostela

12

MAA010000215770015

MA

Auxiliar administrativo

C2

12

Augas de Galicia

S. X. de Programación e Proxectos

Santiago de Compostela

13

MAC020000015770027

MA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

14

MAC020000015770032

MA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

15

MAC030000015770030

MA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

16

MAC040000015770022

MA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Santiago de Compostela

17

MAC050000015770036

MA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

D. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Santiago de Compostela

18

MAC050000015770037

MA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

D. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Santiago de Compostela

19

MAK010000015770071

MA

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

20

MAK010000015770080

MA

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

21

MAO110000415770010

IV

Posto base subgrupo C2

C2

12

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

Santiago de Compostela

22

MAO110000415770012

IV

Posto base subgrupo C2

C2

12

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

Santiago de Compostela

23

MAO110000615770014

IV

Posto base subgrupo C2

C2

12

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Dirección Técnica de Fomento

Santiago de Compostela

24

MAO120000015770018

IV

Posto base subgrupo C2

C2

12

IGVS/Secretaría Xeral do IGVS

Secretaría Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

25

INC030000015770013

IN

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación

D. X. de Investigación, Desenvolvemento e Innovación

Santiago de Compostela

26

INC030000015770015

IN

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación

D. X. de Investigación, Desenvolvemento e Innovación

Santiago de Compostela

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

27

INO191000036001020

IN

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Instituto Galego de Consumo (servizos periféricos)

Xefatura Territorial Pontevedra

Pontevedra

29

ED2010000215770049

ED

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

S. X. de Xestión e Coordinación Cultural

Santiago de Compostela

30

ED3010000015770010

ED

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Secretaría Xeral de Cultura

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

31

ED3020000015770020

ED

Auxiliar administrativo/a

C2

12

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

D. X. de Patrimonio Cultural

Santiago de Compostela

32

SAC020000015770037

SA

Posto base subgrupo C2

(tarxeta sanitaria)

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

33

SAC020000515770020

SA

Posto base subgrupo C2

(tarxeta sanitaria)

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

S. X. de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago de Compostela

34

SAC030000015770009

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

35

SAC030000015770011

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

36

SAC030000015770024

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

37

SAC991000036001021

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Xefatura Territorial de Pontevedra

Pontevedra

38

SAC991000036001022

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Xefatura Territorial de Pontevedra

Pontevedra

39

SAC991000436001003

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas (Pontevedra)

Pontevedra

40

SAC991010215770011

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Santiago de Compostela

41

SAC991010236001013

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Pontevedra

42

SAC991010236001015

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Pontevedra

43

SAC991010236590003

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Inspección Sanitaria (Vilagarcía de Arousa)

Vilagarcía de Arousa

44

SAS020000015770011

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

45

SAS020000015770018

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

46

SAS030000015770009

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

47

SAS030000015770010

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

48

SAS050000015770021

SA

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

49

PSC020000015770056

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

50

PSC020000015770057

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

51

PSC020000015770061

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

52

PSC020000015770062

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

53

PSC040000015770030

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Inclusión Social

D. X. de Inclusión Social

Santiago de Compostela

54

PSC050000015770052

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

55

PSC050000015770057

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

56

PSC050000015770060

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

57

PSC060000015770033

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

58

PSC060000015770035

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

59

PSC060000015770036

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.).

60

PSC060020115770006

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

Santiago de Compostela

61

PSC993010136001064

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Pontevedra

62

PSC993010136001066

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Pontevedra

63

PSC993010315770053

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Santiago de Compostela

64

PSC993010315770054

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Santiago de Compostela

65

PSC993010315770055

PS

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Santiago de Compostela

66

MR2010000015770031

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

67

MR2010000015770036

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

68

MR3030000015770034

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

D. X. de Produción Agropecuaria

Santiago de Compostela

69

MRC995013032090009

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Distrito Forestal:

XIII-Valdeorras-Trives

O Barco de Valdeorras

70

MRC995014232340012

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Comarca Forestal: Viana

A Gudiña

71

MRC995019036001014

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Servizos periféricos

Distrito Forestal:

XIX-Caldas-Salnés

Pontevedra

72

MRO110000015770026

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Fogga/Dirección do Fogga

Dirección do Fogga

Santiago de Compostela

73

MRO191000036001021

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Fogga/servizos territoriais

Servizo Territorial de Pontevedra

Pontevedra

74

MRO191000036001022

MR

Posto base subgrupo C2

C2

12

Fogga/servizos territoriais

Servizo Territorial de Pontevedra

Pontevedra