Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 23 de xaneiro de 2018 Páx. 4844

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 26 de decembro de 2017 pola que se fai pública a resolución das axudas para inicio de estudos universitarios no curso 2017/18 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 19 de setembro de 2017 (DOG do 5 de outubro) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, para inicio de estudos universitarios no curso 2017/18 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 10 da orde de convocatoria, desde o día 23 de novembro ao 11 de decembro de 2017 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas puideron, durante ese mesmo prazo, formular reclamacións ou emendar erros e faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles a axuda de matrícula aos/ás estudantes universitarios/as que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada pola persoa interesada.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte da persoa beneficiaria de calquera das condicións establecidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle poidan corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Solicitantes concedidos

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Proposto

Total

30.687,85

2017/000050-0

46096725X

Alamayona Lacarra, Diego

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000062-0

35587224Z

Alonso Pérez, Jesús

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2017/000132-0

58000716Y

Álvarez Briceño, Eduardo Antonio

UDC

G-C-09: Economía

618,10

2017/000005-0

32722158N

Alvargonzález Boado, Carmen

USC

G-S-40: Traballo Social

309,05

2017/000143-0

77543844B

Antela Couselo, Esteban

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000103-0

77477145N

Cabaleiro Santaclara, Judit

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

618,10

2017/000096-0

77544203W

Cabral Albite, Nino

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000136-0

77009759D

Cabral Guardado, Ángela

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

862,90

2017/000066-0

53309282C

Campelle Cuiñas, Carla

UDC

G-C-09: Economía

618,10

2017/000122-0

53975611Q

Conde Soto, Alberto

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

431,45

2017/000130-0

53863152G

Cordeiro Durán, Paula

UVIGO

G-V-14: Educación Infantil

618,10

2017/000128-0

49207379Y

Couceiro Carro, Cristian

UDC

G-C-12: Educación Social

618,10

2017/000075-0

49333610J

De Castro Pampín, Nuria

UVIGO

G-V-08: Ciencias do Mar

862,90

2017/000006-0

32727622W

Fajardo Couselo, Carlota

UDC

G-C-02: Arquitectura

862,90

2017/000031-0

53194420C

Ferreiro Gonda, Noelia

UVIGO

G-V-10: Comercio

618,10

2017/000120-0

35487385H

Fresco Tato, David

UVIGO

G-V-27: Enxeñaría Forestal

862,90

2017/000037-0

39485946Y

González Alonso, Aaron

UVIGO

G-V-10: Comercio

618,10

2017/000091-0

35484054E

González Flórez, Laura

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000034-0

44661036G

González González, José Carlos

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

618,10

2017/000121-0

35601207J

González López, Xulio

UVIGO

G-V-22: Enxeñaría Eléctrica

862,90

2017/000101-0

35584533Z

González Uris, Miguel

UVIGO

G-V-11: Dereito

618,10

2017/000088-0

78808957D

Iglesias Moledo, Alejandro

UDC

G-C-23: Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

862,90

2017/000041-0

33556012R

Lago Loyo, Laura

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

309,05

2017/000010-0

44662403Z

López Casas, Xeila

UVIGO

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

862,90

2017/000069-0

35581056X

Mariño Domínguez, Aaron

UVIGO

G-V-10: Comercio

618,10

2017/000044-0

46292489K

Martínez Casanova, Brais

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

309,05

2017/000098-0

45140626K

Martínez de Dios, Lucas

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000084-0

53190311M

Martínez Méndez, Adrián

USC

G-S-20: Filoloxía Clásica

618,10

2017/000055-0

71529334R

Merayo Calvete, Adrián

UVIGO

G-V-13: Economía

618,10

2017/000051-0

39513223M

Míguez Flores, Kelly Chinquinq

UVIGO

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

862,90

2017/000135-0

35633435H

Mochales Vigo, David

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

618,10

2017/000081-0

53613847L

Otero Currás, Moisés

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

309,05

2017/000112-0

39468082J

Oya Varela, Patricia

UVIGO

G-V-25: Enxeñaría en Química Industrial

431,45

2017/000025-0

54158612Y

Parra Álvarez, Alicia

UDC

G-C-10: Educación Infantil

618,10

2017/000046-0

54131324L

Pereiro Miguel, Adrián

UDC

G-C-18: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

862,90

2017/000035-0

34278069L

Pérez López, Carlos

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

309,05

2017/000094-0

47439741X

Pérez Méndez, Javier

UDC

G-C-23: Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

862,90

2017/000097-0

53614304Q

Piñeiro Chapela, Lara

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

618,10

2017/000056-0

54225027C

Piñeiro Figueira, Víctor

UVIGO

G-V-02: Belas Artes

862,90

2017/000133-0

32915889Z

Quevedo Lucero, Diego Marcelo

UDC

G-C-20: Enxeñaría Naval e Oceánica

431,45

2017/000009-0

49334634W

Quintela Sánchez, María del Mar

UDC

G-C-24: Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

618,10

2017/000070-0

39498758F

Rivas García, Sara

USC

G-S-40: Traballo Social

618,10

2017/000002-0

39486127A

Salgado Vila, Yago

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

309,05

2017/000123-0

35636112G

Samoelle Barreiro, Lucía

UVIGO

G-V-16: Educación Social

618,10

2017/000026-0

78805675Q

Sieira Pérez, Cristian

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000011-0

46090465Y

Soutullo García, Telmo

USC

G-S-14: Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

431,45

2017/000052-0

58022770A

Vallo Miguel, Raquel

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2017/000042-0

58004175S

Vázquez Gómez, Andrea

UDC

G-V-11: Dereito

618,10

2017/000049-0

46095349Z

Vilariño Mallo, Andrea

USC

G-S-07: Economía

309,05

2017/000068-0

X7269794T

Zaharia, Casiana Stelian

UVIGO

G-V-11: Dereito

618,10

ANEXO II

Solicitantes denegados

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Motivo denegación

2017/000080-0

53196297B

Almeida Guevara, Rubén

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000030-0

53198384M

Alonso Bajo, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000077-0

41010150T

Alonso Etchevarne, María Belén

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000079-0

35581616H

Álvarez Ambrosio, Raquel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000048-0

44495676Z

Ameijeiras González, Clara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000124-0

45958797J

Ansedes Cornado, Belén

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000027-0

45906062V

Antelo Facal, Uxía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000095-0

53819780X

Antolín Aguayo, Víctor

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000033-0

53584760G

Arredondo García, Alexandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000102-0

35631599E

Bacariza Sumay, Daniel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000074-0

49679048Z

Barrientos Rivadulla, Lola

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000113-0

36144292E

Bello Davila, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000054-0

39497336B

Blanco Salvado, Pablo

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000067-0

Y4952190M

Blkraiet, Tarek

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000083-0

77014906G

Carballido Lago, Marcos

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000138-0

45905342X

Castaño Rodríguez, Andrea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000092-0

35627013J

Castro Rodríguez, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000018-0

54128854X

Chavarría Farto, Pedro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000014-0

35576815R

Costa Carrera, Alicia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000053-0

47438033G

De la Fuente Rodríguez, Aitor

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000040-0

44444364S

De Paz Manovel, Álvaro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000021-0

54125532T

Delgado Solorzano, Jacobo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000016-0

44661475Y

Domínguez Pardo, Álvaro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000125-0

54939548T

Felizziani Bello, Maurizio

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000076-0

76733488Z

Fernández González, Iria

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000082-0

46097533J

Fernández Iglesias, André Iago

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000043-0

33561934N

Fernández López, Adrián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000004-0

49994917R

Fernández Velásquez, Luis Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000134-0

32741168R

Fornos Dopico, Carla

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000131-0

79344843H

Fraga Pérez, Noelia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000114-0

58002686K

Franco Rodríguez, Jorge

UDC

Por falta de documentación

2017/000126-0

54125742A

Fuentes Rivas, Fuco

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000093-0

15493420E

Giráldez Otero, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000013-0

46291995X

González Beiro, Pedro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000038-0

44660866H

González Fernández, Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000073-0

54150253L

Grille Blanco, Christian

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000008-0

78810467R

Laya Iglesias, Verónica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000001-0

76736009M

Lopez Arias, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000100-0

54131948E

López Fernández, Lidia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000064-0

39513314G

Lourido Rodríguez, Amina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000090-0

32724576S

Martínez López, Óscar

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000109-0

54157078J

Martínez Martínez, María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000115-0

45907670S

Matos Zas, Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000089-0

47401835P

Mella Vázquez, Patricia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000007-0

39498404K

Míguez Ocampo, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000065-0

34277113Y

Mora Núñez, Aroa

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000129-0

35600428Q

Moure Rial, Rubén

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000036-0

39492116N

Muñoz Felipe, Gabriel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000059-0

77483760A

Núñez Garrido, Iván

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000117-0

36104170N

Oliveira Urseira, Abraham

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000045-0

77482226X

Otero González, Antía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000140-0

32713620F

Pardo Noval, Lara

UDC

Por falta de documentación

2017/000137-0

35583018V

Paredes Rivas, Diego

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000104-0

53861511L

Pena Cruz, Hugo Antón

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000108-0

39493717A

Pereira Cutrín, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000141-0

32735583M

Pérez Lage, Cristina

UDC

Por falta de documentación

2017/000099-0

49330288A

Pérez Sánchez, Darío

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000110-0

39469152W

Pernas García, Iago

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000022-0

49199302W

Ponte Varela, Rita

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000015-0

35583552E

Ramilo Alonso, Iria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000024-0

32706620E

Riveira Picos, Alba

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000017-0

39466181K

Robles Suris, Adolfo

UVIGO

Por falta de documentación

2017/000057-0

32737363Z

Roca Rey, Natalia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000111-0

46289737Y

Rodiño Vázquez, Lucas

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000019-0

54130702H

Rodríguez Gómez, Pedro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000119-0

53819454Y

Rodríguez Iglesias, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000020-0

46294197G

Rodríguez Novo, Bruno

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000085-0

78144074X

Rodríguez Romero, Leonardo Albert

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000023-0

45908326G

Romero García, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000012-0

34288072V

Salgueiro García, Sabela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000028-0

39497781L

Santos Camaño, Nicolás

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000061-0

20628021B

Sesto Mosquera, Uxía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000063-0

58022651E

Sevilla García, Cristina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000086-0

58004675D

Sevilla García, Jorge

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000087-0

58001370Q

Sevilla García, Juan

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000139-0

44495354Z

Silva Rodríguez, Enrique

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000060-0

47435063R

Suárez Durán, Rubén

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000071-0

54126986M

Tenreiro González, Patricia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000058-0

44656284J

Torres Camba, Martín

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000029-0

34288371V

Torrón Sánchez, Natalia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000047-0

78802038J

Varela Chenlo, Bruno

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000106-0

54152144R

Varela Lema, Aida

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000105-0

54152142E

Varela Lema, Jairo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000072-0

46092466Y

Varela Varela, Óscar

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000039-0

77462680Z

Vilar Álvarez, Miguel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000127-0

45954951P

Viqueira Díaz, Jesús

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2017/000116-0

71526349Y

Voces Neira, Cristina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria