Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2018 Páx. 5294

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

BDNS (Identif.): 382613.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán solicitar as subvencións das liñas 1, 2 e 3 as sociedades de fomento forestal, as persoas propietarias particulares de forma individual, as asociacións de persoas propietarias particulares legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os montes pro indivisos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, os montes de socios, as comunidades de bens, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común.

Poderán solicitar as subvencións da liña 4:

a) As asociacións de persoas propietarias forestais e inscritas no Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Galicia.

b) Os grupos de certificación de xestión forestal que teñan a consideración de peme microempresa ou pequena ou mediana empresa tal e como se define na Recomendación 2003/361/CE da Comisión.

Segundo. Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento MR462B e MR462C).

Ao mesmo tempo, procédese a realizar a convocatoria de subvencións correspondente ao ano 2018.

Para iso, serán subvencionables:

1. Establécense sete liñas de subvencións:

a) Liña 1. Para instrumentos suxeitos a aprobación do órgano forestal da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da submedida 8.31. Engloba:

1ª. Liña 1-Sofor. Reservada a solicitudes realizadas por sociedades de fomento forestal.

2ª. Liña 1-Común. Reservada ao resto de solicitantes.

b) Liña 2. Para instrumentos suxeitos a aprobación do órgano forestal da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da submedida 8.50. Engloba:

1ª. Liña 2-Sofor. Reservada a solicitudes realizadas por sociedades de fomento forestal.

2ª. Liña 2-Común. Reservada ao resto de solicitantes.

c) Liña 3. Para instrumentos suxeitos a aprobación do órgano forestal da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da submedida 8.60. Engloba:

1ª. Liña 3-Sofor. Reservada a solicitudes realizadas por sociedades de fomento forestal.

2ª. Liña 3-Común. Reservada ao resto de solicitantes.

d) Liña 4. Para documentos de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos, a través da submedida 8.60.

2. A través das liñas 1, 2 e 3 (procedemento MR462B) poderán recibir subvencións as persoas propietarias que xestionen directamente os seus montes, as titulares de dereitos sobre o monte (xa sexa por arrendamentos ou contratos plurianuais coa propiedade) e as responsables da xestión de terreos forestais para elaborar, conforme o establecido no artigo 10.1.a) e b) do Decreto 52/2014:

a) Proxectos de ordenación.

b) Documentos simples de xestión.

c) Documentos compartidos de xestión.

Os instrumentos cuxa elaboración se financie con estas subvencións non poderán, para o conxunto do monte, aumentar a superficie ocupada por masas de eucaliptos; tampouco poderán, para o conxunto do monte, aumentar a superficie ocupada por masas de Eucalyptus nitens.

3. As subvencións do punto anterior poderán financiar os seguintes conceptos:

a) Redacción do instrumento de ordenación ou xestión forestal, incluíndo a realización do inventario dos recursos e servizos forestais necesario para a redacción de proxectos de ordenación.

b) Redacción do estudo de impacto ambiental ou documento ambiental asociado ao procedemento simplificado, segundo corresponda, se é obrigatorio someter o instrumento a unha avaliación de impacto ambiental de proxectos ordinaria ou simplificada, conforme o disposto na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

c) A instalación do cartel identificativo da subvención concedida.

4. A través da liña 4 (procedemento MR462C) poderán recibir subvencións para comunicar, conforme o establecido no artigo 9 do Decreto 52/2014, documentos de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos:

a) As asociacións forestais formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia de Galicia.

b) Os grupos de certificación de xestión forestal formalmente constituídos que teñan a consideración de peme, microempresa ou pequena ou mediana empresa, tal e como se define na Recomendación 2003/361/CE da Comisión.

5. O IVE non é subvencionable.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Cuarto. Importe

A contía total ascende a 4.000.000 €, coa seguinte distribución:

Anualidade

2018

2019

Total

Liña 1-Común

1.120.000,00

1.120.000,00

2.240.000,00

Liña 1-Sofor

80.000,00

80.000,00

160.000,00

Liña 2-Común

490.000,00

490.000,00

980.000,00

Liña 2-Sofor

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Liña 3-Común

190.000,00

190.000,00

380.000,00

Liña 3-Sofor

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Liña 4

100.000,00

100.000,00

200.000,00

Suma

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes é de dous meses desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal