Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 26 de xaneiro de 2018 Páx. 6122

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (DOG núm. 182, do 25 de setembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2018

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO
Relación de persoas aspirantes excluídas

Acceso xeral.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Coutada de Faria, Carlos

39488544M

20, 90

López Abella, Nuria

33545050X

17, 20, 58, 90

Ortiz Domínguez, Miguel Ángel

44466473K

90

Pastoriza Vilar, Sonia María

78797309E

43, 90

Pernetti Guerreiro, Marcela Alejandra

35622877V

17, 20, 58, 90

Sánchez Domínguez, Lorena

44461986L

90

Uriz Varela, Vanesa

33538834G

20, 90

Yáñez Feijoo, María del Mar

33310493F

90

Yáñez Feijoo, María Elia

33303040Y

90

Cota específica base I.1.1.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Rey Varela, Pilar

52431473Y

16

Código

Descrición

16

Documento xustificativo de exención de taxas non presentado

17

Documento xustificativo de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria non presentado

20

Taxas non aboadas

43

Desistencia da solicitude

58

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio de desemprego non presentado

90

Non ser persoal laboral fixo