Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 13 de febreiro de 2018 Páx. 9890

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2018 pola que se dá publicidade á relación das persoas ou entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro das convocatorias realizadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo no ano 2017.

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación das persoas ou entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, relativo ás ordes e resolucións de convocatorias dos programas que a seguir se relacionan:

I. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 26 de decembro de 2016 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas, no marco do Programa Aluga, no exercicio 2017.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.480.2.

b) Crédito orzamentario: 86.400,00 €.

c) Persoas destinatarias: persoas integrantes de unidades familiares ou de convivencia afectadas por execucións hipotecarias e que reúnan os requisitos e condicións sinalados no artigo 43.2 do Decreto 84/2010, do 27 de maio, así como aqueloutras que sexan titulares de contratos de arrendamento de vivendas incorporadas ao Programa Aluga.

d) Finalidade: convocar axudas para o financiamento parcial da renda dos contratos de arrendamento formalizados no marco do Programa Aluga, dirixidas ao colectivo de persoas afectadas por execucións hipotecarias, así como ás persoas inquilinas de contratos de arrendamento que están xa incorporadas ao citado programa.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

VI-ALC-0003/13-4

*****785V

Costas Echegoyen, Manuel

3.295,92

VI-ALC-0003/14-3

*****975Y

Fraga Nogueira, Josefa

2.674,44

FE-ALC-0002/13-4

*****684D

García Escobar, Claudia Patricia

3.993,84

PO-ALC-0001/15-2

*****248X

Mosteiro Soto, Beatriz

4.432,44

VI-ALC-0001/14-3

*****196J

Rodríguez González, Margarita

3.163,56

II. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.480.3.

b) Crédito orzamentario: 1.500.000,00 euros para a anualidade 2017, 1.500.000,00 euros para a anualidade 2018, 1.500.000,00 euros para a anualidade 2019 e 500.000,00 euros para a anualidade 2020.

c) Persoas destinatarias: as seguintes unidades de convivencia, aquelas que precisen dunha axuda para asumiren o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas; as das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumiren o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública; aquelas con dificultades para asumiren o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc; aquelas a que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, regulado polo Decreto 84/2010, do 27 de maio, para o fomento do aluguer de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia, rematasen o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do Programa de bono alugueiro social; aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor da orde; aquelas a que, por concorreren circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.

d) Finalidade: as subvencións están destinadas a atender con carácter urxente as dificultades para asumir o custo do arrendamento da vivenda de determinadas unidades de convivencia, segundo o artigo 2 da Orde do 30 de decembro de 2016.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Persoas beneficiarias BONAL de axudas iniciais concedidas no 2017

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

15-BONAL-119/2017

*****195Q

Abrantes Clemente, María Encarnação

3.000,00

15-BONAL-106/2017

*****713N

Adrio Pérez, María Belén

2.100,00

27-BONAL-017/2017

*****400T

Agrelo Rodríguez, Laura

3.000,00

36-BONAL-097/2017

*****796C

Ahuir Costas, Belén María

3.000,00

32-BONAL-008/2017

*****475X

Alaraj, Ghadir

3.000,00

15-BONAL-005/2017

*****354Z

Alcaide Almecija, Verónica

3.000,00

36-BONAL-160/2017

*****386W

Alfredi Ngowi, Anisia

3.000,00

36-BONAL-166/2017

*****156T

Alonso Alonso, María del Carmen

3.000,00

15-BONAL-097/2017

*****797D

Alonso Cañadas, Ainhoa

3.000,00

15-BONAL-094/2017

*****285B

Álvarez Castro, Martha Leticia

3.000,00

36-BONAL-012/2017

*****984A

Álvarez Costa, Carmen Margarita

3.000,00

36-BONAL-049/2017

*****212Q

Álvarez Ferreira, Miguel Ángel

3.000,00

36-BONAL-011/2017

*****621C

Álvarez Martínez, Victoria Eugenia

3.000,00

36-BONAL-087/2017

*****734N

Álvarez Soto, María José

3.000,00

15-BONAL-161/2017

*****968X

Álvarez Tojeiro, Estefanía

3.000,00

27-BONAL-026/2017

*****912D

Alves Ferreira, Sara María

3.000,00

36-BONAL-157/2017

*****028E

Alves Rubio, Gloria María

3.000,00

36-BONAL-156/2017

*****591P

Amoedo Martínez, Ricardo

3.000,00

36-BONAL-143/2017

*****301K

Araújo Pereira, Dexeré

3.000,00

27-BONAL-018/2017

*****819N

Arias Méndez, Honorino

3.000,00

15-BONAL-035/2017

*****349R

Arias Pantín, Rocío

3.000,00

15-BONAL-052/2017

*****961A

Armenteros Pena, Emil

2.100,00

32-BONAL-015/2017

*****457H

Augusto Prieto, María Isabel

3.000,00

36-BONAL-125/2017

*****816D

Ballesteros Rodríguez, Lorena

3.000,00

36-BONAL-003/2017

*****326K

Balseiro Campos, María Amadora

3.000,00

15-BONAL-019/2017

*****227H

Barcia Vázquez, María Dolores

2.700,00

15-BONAL-028/2017

*****134E

Barrul Iglesias, Aida

3.000,00

15-BONAL-146/2017

*****210B

Barrul Romero, Arsenio

3.000,00

15-BONAL-062/2017

*****942J

Baz Estupiñan, Marjorie

3.000,00

36-BONAL-128/2017

*****445X

Becerra Velázquez, Diana Marcela

3.000,00

32-BONAL-012/2017

*****338V

Bechiki Aboufaris, Ahmed

2.700,00

36-BONAL-120/2017

*****004J

Benítez Báez, Nilda Rossana

3.000,00

36-BONAL-021/2017

*****505K

Berbec, Petru

3.000,00

15-BONAL-058/2017

*****758S

Blanco Cruz, Neledi

3.000,00

15-BONAL-103/2017

*****514W

Calero Gómez, Antonia

3.000,00

36-BONAL-122/2017

*****855F

Cancela Romero, José Luis

3.000,00

36-BONAL-027/2017

*****466H

Carballo Benavides, Andrea

3.000,00

15-BONAL-085/2017

*****155S

Castillo Ramírez, Presentación

2.100,00

36-BONAL-053/2017

*****629M

Castro Pérez, Carmen

3.000,00

15-BONAL-087/2017

*****557G

Cela Míguez, Celsa

2.100,00

15-BONAL-109/2017

*****133R

Chairi, Kaouthar

3.000,00

36-BONAL-103/2017

*****038Y

Chantada Carballo, Leticia

3.000,00

36-BONAL-050/2017

*****672G

Chantrero Feijoo, Sandra

3.000,00

36-BONAL-022/2017

*****965A

Chávez Ruiton, Sarita Beatriz

3.000,00

36-BONAL-057/2017

*****942N

Chayán Araújo, Sandra

3.000,00

32-BONAL-003/2017

*****820H

Cocos, Elena

3.000,00

36-BONAL-123/2017

*****381S

Codina Millán, María Luz

3.000,00

36-BONAL-001/2017

*****140D

Collazos Narváez, Amanda de Jesús

3.000,00

36-BONAL-066/2017

*****080F

Cordeiro Fernández, Lorena María

3.000,00

15-BONAL-018/2017

*****078L

Cotera Guerrera, Francisco Javier

2.750,00

36-BONAL-041/2017

*****618J

Couso Miguélez, Luisa

3.000,00

27-BONAL-025/2017

*****874K

Couto Vilariño, Carmen

2.700,00

36-BONAL-059/2017

*****510L

Covelo Lorenzo, Mónica

3.000,00

36-BONAL-146/2017

*****725l

Coy Bac, Olivia Estela

3.000,00

15-BONAL-074/2017

*****703P

Cújar Torres, Soraya

3.000,00

32-BONAL-019/2017

*****815K

Da Silva Baión, Simone

3.000,00

15-BONAL-153/2017

*****415K

De la Peña Barraza, Hugo Umberto

3.000,00

27-BONAL-003/2017

*****879R

De los Santos Pinales, Pascuala

3.000,00

36-BONAL-099/2017

*****059D

De Oliveira Lopes, Fernando

3.000,00

36-BONAL-044/2017

*****351D

Del Cid Muralles, Silvia Elizabeth

3.000,00

36-BONAL-142/2017

*****451B

Del Mazo González, José Ricardo

3.000,00

15-BONAL-120/2017

*****876F

Delgado Pérez, Rosa Nuria

3.000,00

36-BONAL-082/2017

*****014F

Díaz Filgueira, Justo

3.000,00

15-BONAL-059/2017

*****093T

Doblas Jurado, Juan Antonio

3.000,00

15-BONAL-171/2017

*****704Y

Dopazo Iglesias, Divina Pastora

3.000,00

36-BONAL-098/2017

*****473W

El Abbouti, Abdellah

3.000,00

36-BONAL-004/2017

*****881M

Estévez Torres, Ernesto de Jesús

3.000,00

15-BONAL-092/2017

*****291M

Fandiño Rojo, María Begoña

3.000,00

36-BONAL-114/2017

*****304X

Fernández Barreras, Patricia

3.000,00

15-BONAL-063/2017

*****026Y

Fernández Durán, María Elena

2.700,00

36-BONAL-071/2017

*****763K

Fernández Durillo, Juan

3.000,00

15-BONAL-115/2017

*****147Z

Fernández Fernández, María del Carmen

3.000,00

27-BONAL-002/2017

*****563A

Fernández González, Antonio

3.000,00

36-BONAL-096/2017

*****528G

Fernández Martínez, Rebeca

3.000,00

32-BONAL-014/2017

*****751F

Fernández Reinoso, Jaqueline

3.000,00

15-BONAL-125/2017

*****301Q

Fouzi Fouzi, Mustapha

3.000,00

36-BONAL-167/2017

*****528G

Gabarre Jiménez, Patricia

3.000,00

15-BONAL-134/2017

*****362E

Gabarre Montoya, Fátima

3.000,00

15-BONAL-088/2017

*****157Q

Gabarri Borja, Rosa María

3.000,00

15-BONAL-066/2017

*****249S

Galdo Puentes, María Carmen

2.450,00

36-BONAL-129/2017

*****479H

Gallego Camiña, María del Carmen

3.000,00

32-BONAL-028/2017

*****327S

Gamboa Márquez, Victor Javier

3.000,00

36-BONAL-046/2017

*****440X

García Brey, Manuel

3.000,00

15-BONAL-099/2017

*****644S

García del Río, Marcos

3.000,00

15-BONAL-139/2017

*****090R

García González, Rosa

3.000,00

15-BONAL-061/2017

*****680V

Garoufa, Cociu

3.000,00

36-BONAL-138/2017

*****418P

Garrido Gesteira, Martín

3.000,00

36-BONAL-124/2017

*****712H

Gil Gómez, Emilia

3.000,00

36-BONAL-034/2017

*****761H

Golpe Carreira, María Josefina

3.000,00

36-BONAL-089/2017

*****727W

Gómez Alén, José Ramón

3.000,00

36-BONAL-164/2017

*****515L

Gómez Morón, Edixo José

3.000,00

15-BONAL-091/2017

*****069P

Gómez Sosa, Maritza Yovana

2.720,00

36-BONAL-048/2017

*****445X

Gonçalves da Silva, Andrea María

3.000,00

36-BONAL-132/2017

*****729P

González Cebreiro, María Olalla

3.000,00

15-BONAL-034/2017

*****786V

González Fraga, Alicia

2.400,00

36-BONAL-105/2017

*****086C

González Martínez, Leticia

3.000,00

36-BONAL-127/2017

*****974F

González Simón, María Alicia

3.000,00

32-BONAL-007/2017

*****526T

González Vázquez, Eugenio José

3.000,00

36-BONAL-058/2017

*****967L

González Weber, Manuel

3.000,00

27-BONAL-019/2017

*****166J

González Matos, Tatiana Esthel

3.000,00

36-BONAL-035/2017

*****769T

Graña Viñas, María Elisa

3.000,00

15-BONAL-078/2017

*****034E

Guenaoui, Aziza

3.000,00

15-BONAL-068/2017

*****912C

Guerrero Pinilla, Tania Yaritza

3.000,00

15-BONAL-136/2017

*****023Z

Gutiérrez Zuleta, Mabel Rosio

3.000,00

15-BONAL-037/2017

*****910B

Habari Habari, Hicham

3.000,00

15-BONAL-105/2017

*****607Q

Hantlaoui Bouammi, Aomar

2.400,00

15-BONAL-090/2017

*****640C

Hernández Barrul, Ruth

3.000,00

15-BONAL-117/2017

*****589R

Hernández Díaz, Laura Milena

3.000,00

15-BONAL-157/2017

*****601X

Hernández Jiménez, Ángel

3.000,00

15-BONAL-137/2017

*****130R

Hernández Jiménez, Isabel

3.000,00

36-BONAL-172/2017

*****103W

Holguín Acosta, Mildre Paola

3.000,00

32-BONAL-011/2017

*****836T

Iglesias Limia, María Isabel

3.000,00

15-BONAL-174/2017

*****788V

Iglesias Rabina, José María

3.000,00

36-BONAL-074/2017

*****835H

Ilie, Lacramiora

3.000,00

36-BONAL-079/2017

*****391S

Javier Montenegro, Gustavo

3.000,00

36-BONAL-060/2017

*****732D

Jiménez Casero, Yolanda

3.000,00

27-BONAL-022/2017

*****993S

Jiménez Gabarri, Mónica

3.000,00

27-BONAL-031/2017

*****448D

Jiménez Jiménez, Alfredo

3.000,00

36-BONAL-113/2017

*****880C

Jiménez Montoya, Concepción

3.000,00

36-BONAL-068/2017

*****625R

Jiménez Montoya, María del Carmen

3.000,00

15-BONAL-175/2017

*****851D

Lema Barcia, María Rebeca

3.000,00

15-BONAL-082/2017

*****573M

León González, María Angélica

3.000,00

36-BONAL-051/2017

*****477T

Lis Agrafojo, Sonia María

3.000,00

32-BONAL-010/2017

*****782T

Lombardero Rico, María Paz

3.000,00

36-BONAL-028/2017

*****382Q

López Saco, Roberto

3.000,00

15-BONAL-141/2017

*****900C

López-Amado Catrillón, Julio Luis

3.000,00

36-BONAL-064/2017

*****921H

Lorenzo Rodríguez, Vanesa

3.000,00

15-BONAL-004/2017

*****716k

Lorenzo Santamaría, Cristina

2.400,00

36-BONAL-023/2017

*****279M

Lozano Bustamante, Manuela

3.000,00

32-BONAL-013/2017

*****621E

Mamadou, Ndoye

3.000,00

27-BONAL-010/2017

*****707H

Manzano Borja, Enrique

3.000,00

36-BONAL-091/2017

*****388Z

Margarita Soto, Amalia

3.000,00

15-BONAL-100/2017

*****199R

Martínez Gandos, María Rosa

2.400,00

15-BONAL-071/2017

*****220E

Marulanda Lozano, María Isabel

2.750,00

36-BONAL-121/2017

*****429K

Matei, Laurentia

3.000,00

15-BONAL-169/2017

*****638X

Matos Gil, María Concepción

3.000,00

32-BONAL-020/2017

*****154T

Mendoza Anta, Prudencio

2.700,00

36-BONAL-111/2017

*****192V

Miguel Cerezo, María Isabel

3.000,00

15-BONAL-138/2017

*****109T

Miguel da Silva, Alzeni

3.000,00

36-BONAL-126/2017

*****791Y

Molanes Pereira, Ana Isabel

3.000,00

27-BONAL-007/2017

*****664Q 

Montoya Cortiñas, Antonio

3.000,00

32-BONAL-030/2017

*****267N

Montoya Gabarri, Diana Marcela

3.000,00

15-BONAL-098/2017

*****228P

Moreno López, María Lourdes

2.600,00

27-BONAL-020/2017

*****042G

Muñoz Pachín, Pedro

3.000,00

15-BONAL-140/2017

*****014K

Muñoz Sanjurjo, Alba

3.000,00

15-BONAL-045/2017

*****022J

Naseri, Hanan

3.000,00

27-BONAL-014/2017

*****656M

Núñez Fernández, María Isabel

3.000,00

36-BONAL-056/2017

*****918W

Núñez Meza, Ermelinda

3.000,00

15-BONAL-133/2017

*****076S

Ocampo Ramírez, Francy Helena

3.000,00

36-BONAL-134/2017

*****075S

Oliveira dos Santos, María

3.000,00

15-BONAL-039/2017

*****459F

Olveira Vidal, Margarita Elena

2.400,00

15-BONAL-048/2017

*****653D

Ortiz Espinoza, Erika Fernanda

2.400,00

36-BONAL-135/2017

*****040M

Osambela Rivera, María Macarena

3.000,00

15-BONAL-067/2017

*****193S

Palmeiro Piñeiro, José Luis

2.450,00

27-BONAL-009/2017

*****273J

Paulino Núñez, Raiza Elizabeth

3.000,00

27-BONAL-024/2017

*****480A

Paz Campello, María del Mar

3.000,00

36-BONAL-150/2017

*****746H

Paz Penedo, Carmen

3.000,00

27-BONAL-004/2017

*****302L

Peña Melo, Elisabet

3.000,00

36-BONAL-083/2017

*****961F

Pereira Solleiro, Noelia María

3.000,00

36-BONAL-139/2017

*****926Q

Pérez Gómez, María Victoria

3.000,00

15-BONAL-172/2017

*****737X

Pérez Herrera, María del Rosario

3.000,00

27-BONAL-011/2017

*****080G

Piquero Otero, Carmen María

3.000,00

36-BONAL-043/2017

*****415K

Pires Rodrígues, Eva Gloria

3.000,00

36-BONAL-086/2017

*****028T

Portela Carballido, María Teresa

3.000,00

36-BONAL-033/2017

*****208X

Posada Montes, Tatiana

3.000,00

36-BONAL-137/2017

*****628Y

Prieto Roverano, Carolina

3.000,00

36-BONAL-100/2017

*****135M

Puga Lago, María Ángeles

3.000,00

36-BONAL-095/2017

*****999F

Quintero Valencia, José Jair

3.000,00

15-BONAL-101/2017

*****863H

Rahaoui, Karima

2.620,00

36-BONAL-155/2017

*****834H

Ramos Blanco, María del Carmen

3.000,00

32-BONAL-027/2017

*****183P

Reverter Pérez, Alberto

3.000,00

36-BONAL-147/2017

*****160F

Riveiro Rodríguez, Teresa

3.000,00

15-BONAL-143/2017

*****548F

Roca Calviño, Antonio José Benjamín

3.000,00

15-BONAL-124/2017

*****127P

Rodrígues Chaves, Daniela

3.000,00

27-BONAL-005/2017

*****281P

Rodrígues Mendes, Jozainy Laura

3.000,00

36-BONAL-131/2017

*****489Y

Rodríguez Gabarre, Susana

3.000,00

15-BONAL-033/2017

*****658N

Rodríguez Lagares, M. Beatriz

2.100,00

36-BONAL-085/2017

*****471X

Rodríguez Pereira, Manuel

3.000,00

15-BONAL-003/2017

*****185X

Rodríguez Soto, María Esther

3.000,00

36-BONAL-069/2017

*****251L

Rodríguez de la Cruz, Ana María

3.000,00

32-BONAL-009/2017

*****850M

Rodríguez Novoa, Concepción

3.000,00

27-BONAL-027/2017

*****503B

Rojo Ahijado, María Jesús Montserrat

3.000,00

15-BONAL-076/2017

*****020N

Romero Lafuente, María del Carmen

3.000,00

36-BONAL-002/2017

*****435K

Romero Parada, Gerardo Valentín

3.000,00

32-BONAL-001/2017

*****455Y

Roua, Aron

3.000,00

15-BONAL-110/2017

*****207C

Sanabria Piñango, Adiarys Simarad

3.000,00

15-BONAL-065/2017

*****349D

Sanjurjo Lauzara, María Dolores

3.000,00

32-BONAL-006/2017

*****740S

Santa Cruz Gurriaran, Tomás

2.400,00

15-BONAL-118/2017

*****862X

Santiago Vérez, María

3.000,00

32-BONAL-021/2017

*****810D

Santos Grille, Dolores

3.000,00

36-BONAL-145/2017

*****142S

Scopa Zucchi, Óscar Enrique

3.000,00

36-BONAL-162/2017

*****471D

Shmitter Rocha, Gloria María

3.000,00

36-BONAL-084/2017

*****320E

Sienes Castro, Juan Carlos

3.000,00

36-BONAL-070/2017

*****350N

Silva Gallego, Antonio

3.000,00

15-BONAL-155/2017

*****293K

Soltani Ep Akhnati, Ibtissam

3.000,00

36-BONAL-009/2017

*****604L

Suárez Fernández, Chabeli

3.000,00

36-BONAL-005/2017

*****681Z

Tamayo Silva, Elena María

3.000,00

36-BONAL-112/2017

*****408J

Thior Diame, El Hadij

3.000,00

32-BONAL-021/2016

*****911C

Tiver Contrera, Yudelka

3.000,00

27-BONAL-032/2017

*****690L

Torres, Clairy Vimel

3.000,00

15-BONAL-047/2017

*****646K

Torres Rodríguez, Juana Mercedes

3.000,00

32-BONAL-002/2017

*****589B

Tosun, Irina

3.000,00

32-BONAL-026/2017

*****392P

Ursaru, Dorina

3.000,00

36-BONAL-015/2017

*****966V

Valdez Málaga, Rosalynn Katty

3.000,00

36-BONAL-088/2017

*****798K

Vasconcellos Carballo, José Ángel

3.000,00

36-BONAL-110/2017

*****940E

Vázquez Valeiras, María Benigna

3.000,00

15-BONAL-160/2017

*****307J

Vega Pisa, Rosa

3.000,00

36-BONAL-090/2017

*****553M

Velázquez Casal, Cristina

3.000,00

27-BONAL-012/2017

*****950H

Verdes Romar, Carlos Servando

3.000,00

15-BONAL-086/2017

*****671G

Vilariño Cervantes, Mónica

2.400,00

15-BONAL-112/2017

*****273F

Villar Pereira, María Almudena

3.000,00

36-BONAL-010/2017

*****969L

Zamora González, José Manuel

3.000,00

36-BONAL-140/2017

*****688C

Zurbano de León, Lilian Margot

3.000,00

Primeiras prórrogas de 2016

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

36-BONAL-0064/2016

*****233V

Aarras, Mohamed

2.100,00

36-BONAL-0082/2016

*****464Z

Abalde Martínez, Yolanda

2.400,00

27-BONAL-0030/2016

*****986C

Aferdad, Rachid

2.400,00

36-BONAL-0100/2016

*****300E

Altamirano Méndez, Silvia del Rosario

2.400,00

27-BONAL-0026/2016

*****680R

Álvarez Cortés, Celsa

2.400,00

36-BONAL-0067/2016

*****665W

Álvarez Gascon, Nancy

2.400,00

36-BONAL-0069/2016

*****165N

Álvarez Gaudin, Marroussia

2.100,00

27-BONAL-0031/2016

*****875H

Angamarca Puchaicela, Mireya Alexandra

2.400,00

27-BONAL-0012/2016

*****923D

Arenas, Juliana Patricia

2.400,00

32-BONAL-0019/2016

*****348R

Aricapa Ipegui, Luz Miriam

2.400,00

15-BONAL-0112/2016

*****836S

Barrul Jiménez, Sefora

2.400,00

36-BONAL-0125/2016

*****549A

Barrul Vargas, Julio

2.400,00

15-BONAL-0016/2015

*****017B

Becerra Cea, Carmen

2.100,00

15-BONAL-0004/2015

*****317E

Beiro Lado, Dolores

1.800,00

27-BONAL-0041/2016

*****986Q

Ben Kirane, Jalal

2.400,00

15-BONAL-0076/2016

*****841B

Benaissati El Ouak, Lahbib

2.400,00

15-BONAL-0072/2016

*****066Q

Benhedda, Lakbir

2.100,00

36-BONAL-0014/2016

*****227H

Besa Romero, María de los Ángeles

2.100,00

15-BONAL-0134/2016

*****013R

Blach Anido, María Carmen

2.400,00

15-BONAL-0005/2016

*****056B

Borja Jiménez, Tamara

2.100,00

27-BONAL-0023/2016

*****590R

Boumejan, Abdelaziz

2.400,00

36-BONAL-0050/2016

*****223Q

Buezas Castelo, Laureano

2.100,00

27-BONAL-0032/2016

*****233R

Cachi Barrios, Flora

2.400,00

15-BONAL-0014/2016

*****585A

Calistro Neira, Silvia Carolina

2.400,00

32-BONAL-0031/2016

*****638Q

Calvo Gómez, Noela

2.400,00

15-BONAL-0129/2016

*****468D

Castiñeiras García, Elsa María

2.400,00

36-BONAL-0134/2016

*****011B

Castro Cruz, Marina

2.400,00

36-BONAL-0035/2016

*****727G

Castro Pérez, Juan Pablo

2.400,00

27-BONAL-0034/2016

*****927F

Charara, Yassine

2.400,00

36-BONAL-0037/2016

*****714S

Corral Escribano, Olga

2.400,00

36-BONAL-0126/2016

*****987S

Couñago Sestelo, Narcisa

2.400,00

15-BONAL-0104/2016

*****367Z

Cruz Arquillo, María Dolores

2.100,00

36-BONAL-0061/2016

*****626Y

Da Luz Ramos, Paula

2.400,00

32-BONAL-0007/2016

*****990C

Da Silva, Andrea Cristina

2.400,00

15-BONAL-0136/2016

*****281V

Da Silva Correia, Laura Jane

2.400,00

15-BONAL-0011/2016

*****485L

Deus Inchaustegui, Dania

2.100,00

32-BONAL-0018/2016

*****573H

Dias da Silva, Elinete

2.400,00

15-BONAL-0086/2016

*****187H

Díaz Monteagudo, María Pilar

2.400,00

15-BONAL-0001/2016

*****198A

Dight, Ángela Emma

2.400,00

36-BONAL-0103/2016

*****569V

Djitte, Lamine

2.400,00

15-BONAL-0030/2016

*****357D

Domínguez Vázquez, María Ángeles

2.400,00

36-BONAL-0091/2016

*****510T

Drinca Romana, Florín

2.400,00

15-BONAL-0113/2016

*****747M

Dual Vázquez, Ángel

2.400,00

15-BONAL-0013/2016

*****484C

Fariña Romero, Estefanía

2.100,00

32-BONAL-0030/2016

*****183W

Fernández García, Connie Maricela

2.400,00

15-BONAL-0006/2016

*****319L

Fernández Nuez, Olga

2.400,00

15-BONAL-0084/2017

*****013R

Fernández Peleteiro, María Rosa

2.400,00

15-BONAL-0052/2016

*****758H

Fernández Recarey, José Antonio

2.400,00

15-BONAL-0023/2016

*****113W

Ferreiro Negreira, María Luz

2.400,00

36-BONAL-0040/2016

*****357N

Fidalgo Martínez, Sonia

2.400,00

15-BONAL-0064/2016

*****769S

Fraga Aneiros, Pilar

1.500,00

15-BONAL-0073/2016

*****581J

Gabarris Díaz, Eva

2.100,00

15-BONAL-0114/2016

*****979Q

García Mera, Xabier

2.400,00

36-BONAL-0129/2016

*****588A

García Vázquez, Virginia

2.400,00

15-BONAL-0017/2016

*****910K

García Lorenzo, Francisco Javier

2.400,00

36-BONAL-0143/2016

*****659X

Gómez Antar, Gladys Patricia

2.400,00

15-BONAL-0140/2016

*****431L

Gómez Montes, Luz Mirelsy

2.400,00

36-BONAL-0074/2016

*****240P

González Martínez, Bernardo

2.400,00

36-BONAL-0105/2016

*****919P

Groba Fernández, María Mar

2.400,00

32-BONAL-0016/2016

*****047T

Gutiérrez Tobon, Luz Estella

2.400,00

27-BONAL-0039/2016

*****159Y

Harrati, Abdelkrim

2.400,00

36-BONAL-0022/2016

*****684X

Hassan, Marían

2.400,00

36-BONAL-0111/2016

*****524N

Heras Pérez, Cristina Inés

2.100,00

15-BONAL-0071/2016

*****856H

Hernández Jiménez, Elvira

2.400,00

15-BONAL-0033/2016

*****162Y

Hernández Salazar, Mª Paz

2.100,00

32-BONAL-0032/2016

*****190B

Iglesias Barreiro, Rosario

2.100,00

36-BONAL-0029/2016

*****380W

Ignacio Francisco, Alba

2.400,00

27-BONAL-0006/2016

*****482N

Jiménez Gabarri, María Luisa

2.400,00

32-BONAL-0029/2016

*****032B

Lamosa Ferraz, Sonia

2.400,00

36-BONAL-0044/2016

*****019F

León Borja, Ana

2.400,00

27-BONAL-0013/2016

*****658W

López Rapela, María del Pilar

2.400,00

36-BONAL-0142/2016

*****266L

López Vázquez, Amparo

2.400,00

15-BONAL-0074/2016

*****580H

Luna Luján, Emilia Nancy

2.100,00

15-BONAL-0046/2016

*****716E

Mamani García, Leónarda

2.400,00

15-BONAL-0131/2016

*****669F

Marín Gómez, Libanesa

2.400,00

36-BONAL-0117/2016

*****623Y

Marizafy Ep Antonio, Kadria

2.400,00

15-BONAL-0065/2016

*****879C

Martínez Nebril, María del Pilar

2.100,00

36-BONAL-0055/2016

*****604V

Martínez Rivas, María Elba

1.800,00

36-BONAL-0140/2016

*****130C

Marulanda Saldarriaga, Claudia María

2.400,00

15-BONAL-0093/2016

*****344M

Minaya Minaya, Maribel

2.400,00

36-BONAL-0090/2016

*****389N

Montero Gondariz, María del Carmen

2.400,00

15-BONAL-0117/2016

*****477G

Montoya Borja, Ángel

2.400,00

32-BONAL-0022/2016

*****001Z

Montoya Montoya, Juan Antonio

2.400,00

27-BONAL-0016/2016

*****607N

Montoya Romero, Julio

2.100,00

15-BONAL-0022/2016

*****887B

Motos Rosillo, José Antonio

2.400,00

27-BONAL-0035/2016

*****594F

Muñoz Meilán, Joaquín Antonio

2.400,00

36-BONAL-0106/2016

*****270B

Nogales Sotomayor, Rocío

2.400,00

15-BONAL-0081/2016

*****643R

Nogueiras Martínez, María Dolores

2.400,00

36-BONAL-0095/2016

*****882P

Olañeta Carballa, Carlos

2.100,00

36-BONAL-0018/2015

*****803W

Otero Pérez, José

2.100,00

27-BONAL-0025/2016

*****333C

Ouchrif, Hayat

2.400,00

27-BONAL-0004/2015

*****971H

Pamphil Amarista, Maribel

1.800,00

15-BONAL-0012/2016

*****536X

Pampín Lafuente, Ana María

2.400,00

36-BONAL-0077/2016

*****552A

Patiño Escobar, María Luz

2.100,00

36-BONAL-0146/2016

*****193F

Pazos Ligero, Alasne

2.100,00

36-BONAL-0003/2016

*****379P

Pereira dos Santos, João

2.400,00

36-BONAL-0099/2016

*****255J

Pereira Ortiz, Olga Carolina

2.100,00

36-BONAL-0024/2016

*****517T

Pereira Sebastián, Catarina

2.400,00

36-BONAL-0116/2016

*****170B

Pérez Castro, Justo Luis

2.400,00

36-BONAL-0073/2016

*****941A

Pérez Núñez, José Antonio

2.100,00

32-BONAL-0014/2016

*****221B

Pestaña Rodríguez, María Carmen

2.400,00

15-BONAL-0126/2016

*****696Z

Pintaldi González, Amalia Milagros

2.400,00

27-BONAL-0029/2016

*****159B

Prado López, María del Pilar

2.400,00

15-BONAL-0122/2016

*****481G

Prieto Rodríguez, José Antonio

2.400,00

27-BONAL-0019/2016

*****124L

Qatta, El Bouchtaoui

2.400,00

36-BONAL-0141/2016

*****982R

Ramírez, Silvana Lorena

2.400,00

36-BONAL-0130/2016

*****718R

Ribeiro, María Augusta

2.400,00

27-BONAL-0044/2016

*****575R

Rico Trejos, Rosa Amelia

2.400,00

36-BONAL-0086/2016

*****704L

Rivera Reyes, Rosa Evangelina

2.400,00

32-BONAL-0025/2016

*****406B

Riverol Rosendo, Gladys Patricia

2.400,00

15-BONAL-0100/2016

*****965T

Roca Vázquez, María Esther

2.400,00

36-BONAL-0030/2016

*****899T

Rocha Díaz, Manuel

2.400,00

36-BONAL-0048/2016

*****696N

Rodas Rondinel, Rosa Edith

2.400,00

36-BONAL-0078/2016

*****860W

Rodríguez Gallego, María Ángeles

2.400,00

36-BONAL-0081/2016

*****042G

Rodríguez Lago, María José

2.100,00

27-BONAL-0017/2016

*****032C

Rodríguez Ortíz, Belkys Aracelis

2.400,00

27-BONAL-0024/2016

*****063A

Rojo Vázquez, María Belén

2.400,00

36-BONAL-0094/2016

*****340N

Ronquillo Mendoza, Llenifer Patricia

2.400,00

15-BONAL-0096/2016

*****017F

Roo Bargo, Leónor

2.400,00

15-BONAL-0109/2016

*****840D

Rucsanda, Vali-Cristina

2.400,00

15-BONAL-0127/2016

*****532R

Ruiz Alcazar, Rocío

2.400,00

27-BONAL-0018/2016

*****128L

Ruiz Mansilla, Adela

2.400,00

15-BONAL-0008/2016

*****278P

Sánchez Díaz, Montserrat

2.100,00

36-BONAL-0023/2016

*****486R

Sánchez Fernández, José Manuel

2.100,00

15-BONAL-0138/2016

*****318C

Sande Cruz, José Luis

2.400,00

36-BONAL-0120/2016

*****832X

Sandoval Polocena, Eva Luisa

2.400,00

36-BONAL-0033/2016

*****747B

Sandu, Elisabeta

2.200,00

36-BONAL-0136/2016

*****906G

Santos González, Iria

2.400,00

15-BONAL-0083/2016

*****215F

Senín Varela, Sabina

2.100,00

15-BONAL-0077/2016

*****762A

Serna Sánchez, Claudia Patricia

2.400,00

27-BONAL-0020/2016

*****237X

Sghir, Abdeslam

2.400,00

32-BONAL-0027/2016

*****353G

Silva Almeida, Teresa Lisieux

2.400,00

15-BONAL-0037/2016

*****766E

Silva Álvarez, Saray

2.400,00

15-BONAL-0084/2016

*****814J

Simões da Silva, Vanessa

2.100,00

36-BONAL-0110/2016

*****459D

Sinde Carbia, María del Carmen

2.100,00

36-BONAL-0139/2016

*****226K

Sorroquieta Fogliani, Grisel

2.400,00

32-BONAL-0024/2016

*****890W

Sousa Pérez, Dolores

2.400,00

15-BONAL-0106/2016

*****274L

Suárez Leal, Yumely Josefina

2.400,00

36-BONAL-0132/2016

*****120G

Táboas Barros, Ruth

2.400,00

36-BONAL-0115/2016

*****252D

Uche Aruor, Florence

2.400,00

15-BONAL-0103/2016

*****875E

Valencia Martínez, Diana Paola

2.400,00

15-BONAL-0053/2016

*****399Y

Varela Fosado, José

2.400,00

27-BONAL-0027/2016

*****482C

Varela Hernández, Jesús Manuel

2.400,00

36-BONAL-0066/2016

*****933G

Varela Tajes, María Ángeles

2.400,00

15-BONAL-0004/2016

*****263G

Vázquez Álvarez, Andrés Manuel

2.100,00

27-BONAL-0033/2016

*****481L

Vázquez Candal, Alfonso Carlos

2.400,00

36-BONAL-0138/2016

*****350L

Vázquez Villar, María Nuria

2.400,00

27-BONAL-0005/2015

*****791N

Viera López, Omar

2.400,00

36-BONAL-0114/2016

*****014G

Villanueva Vicente, Beatriz

2.100,00

27-BONAL-0022/2016

*****809K

Ziad Ep Makram, Ghizlane

2.400,00

Segundas prórrogas de 2015

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

36-BONAL-0010/2015

*****798W

Lis Riobo, Sara

1.800,00

36-BONAL-0017/2015

*****434E

López Martínez, Paula

1.800,00

32-BONAL-0001/2015

*****274L

Romero Montenegro, Edilma

1.800,00

32-BONAL-0003/2015

*****018A

Sousa Rivas, Isiris Barbarita

1.800,00

III. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan as axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas á mellora enerxética dos edificios de vivendas de titularidade dos concellos galegos.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.760.2.

b) Crédito orzamentario: 250.000,00 € para a anualidade de 2017 e 250.000,00 € para 2018.

c) Persoas destinatarias: concellos titulares dos edificios de vivendas que realicen actuacións obxecto da subvención.

d) Finalidade: fomentar a mellora da eficiencia enerxética nos edificios de vivendas de titularidade municipal, co obxecto de reducir o consumo enerxético e as emisións de carbono.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

VI442A-3201

P3202900A

Concello de Cualedro

160.849,94

IV. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a prórroga das subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2017.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.480.5.

b) Crédito orzamentario: 2.600.000,00 €.

c) Persoas destinatarias: aquelas que obtivesen unha subvención ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocaron as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal 2013-2016, e que gozasen desta axuda ata o 31 de decembro de 2016, así como aqueloutras persoas ás cales se lles recoñecese con posterioridade unha prórroga desta axuda en virtude da Orde do 18 de xullo de 2016, que cumpran os demais requisitos previstos no artigo 2 da Orde do 28 de abril de 2017.

d) Finalidade: conceder as prórrogas das subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal 2013-2016.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

201536ALUG00660M

*****667V

Abad Lago, Rafael

1.440,00

201515ALUG06169B

*****589L

Abanis Lucumi, Rosa Eneli

1.320,00

201536ALUG05619L

*****349Q

Abeijón Teijeiro, Rosa

1.920,00

201515ALUG00570R

*****068J

Abet Traba, Abel

960,00

201536ALUG01273C

*****576M

Aboufaras El Arfaoui, Mustapha

1.200,00

201536ALUG01255W

*****491P

Aboufaras El Arfaoui, Radouane

1.152,00

201532ALUG01530J

*****671H

Aboufaras El Harsi, Mostafa

960,00

201536ALUG03708V

*****036B

Abrego Cabrera, Viridiana Nataly

1.248,00

201536ALUG01145F

*****806G

Acal Rodríguez, María Esther

1.440,00

201515ALUG05342N

*****004H

Achik, Noureddine

1.118,40

201527ALUG00800B

*****351E

Afif, Abderrahim

1.584,00

201515ALUG01768A

*****244T

Afonso da Silva, María Elisangela

1.680,00

201536ALUG02293M

*****916V

Agreda Velásquez, Mercedes

1.056,00

201532ALUG01317F

*****315P

Agromayor Crego, Álvaro

1.920,00

201536ALUG06286L

*****449M

Aguayo Avellán, Jacobo

2.400,00

201515ALUG00489N

*****656W

Agudelo Pineda, Magnolia

1.440,00

201515ALUG00834N

*****793F

Aimi Aimi, Ameur

1.440,00

201532ALUG01358W

*****507F

Aldana Pereira, Angélica Gabriela

1.440,00

201515ALUG05119L

*****540K

Alejo Cabral, Stephani Paola

1.320,00

201515ALUG01044S

*****549F

Alen Marty, María Cristina

1.632,00

201515ALUG01036F

*****025Y

Aller Bello, Enrique

1.680,00

201515ALUG01717K

*****369Y

Allo Moreira, Ana María

2.160,00

201536ALUG04953C

*****430H

Allu Val, Raquel

1.608,00

201536ALUG04003J

*****595N

Alonso Cifuentes, Gregoria

1.440,00

201515ALUG04552G

*****133D

Alonso Carracedo, Paula

1.920,00

201536ALUG04461B

*****638X

Alonso Couñago, María

816,00

201532ALUG00115R

*****595V

Alonso Domínguez, Jean Carlos

1.440,00

201532ALUG01123C

*****588M

Alonso Fernández, María del Carmen

1.344,00

201527ALUG00195G

*****202Z

Alonso García, Luz Divina

1.488,00

201515ALUG02329N

*****345V

Alonso Gómez, Eva

1.344,00

201515ALUG03134N

*****881G

Alonso Iglesias, Rebeca

2.400,00

201536ALUG06116X

*****147Y

Alonso Montero, Alejandro

1.752,00

201515ALUG02661E

*****345S

Alonso Olaya Medina, Iván

1.536,00

201532ALUG00781T

*****652Z

Alonso Pereira, Rodrigo

1.440,00

201532ALUG01224Y

*****945C

Alonso Sánchez, María Elena

1.560,00

201515ALUG03735S

*****425B

Altamirano Hernández, María Camila

1.200,00

201536ALUG03702B

*****549C

Álvarez Gómez, María

1.440,00

201536ALUG04023X

*****413P

Álvarez Rodríguez, Víctor José

2.400,00

201536ALUG03241X

*****146G

Álvarez Alonso, José Ernesto

1.536,00

201532ALUG00933Z

*****817C

Álvarez Álvarez, Ana

1.200,00

201536ALUG04108A

*****815X

Álvarez Barreto, Haydy

2.400,00

201536ALUG05641H

*****105C

Álvarez Cerviño, Laura

960,00

201515ALUG06872R

*****514K

Álvarez Corgo, María Dolores

1.920,00

201515ALUG02767J

*****068L

Álvarez de Novoapena, Pablo

1.440,00

201536ALUG04551D

*****506M

Álvarez Gómez, Tania

1.440,00

201527ALUG00480J

*****964M

Álvarez Hernández, Alicia del Socorro

1.248,00

201515ALUG04679Q

*****251N

Álvarez Iglesias, Alexandro

1.824,00

201536ALUG03523Q

*****288Q

Álvarez Iglesias, David

1.368,00

201532ALUG00454H

*****575B

Álvarez Núñez, Sonia

1.440,00

201536ALUG07074W

*****850R

Álvarez Pereira, Carmen Susana

1.344,00

201515ALUG05875Q

*****270R

Alves Castro, Adrián

1.440,00

201536ALUG05595H

*****859G

Amado Aboy, Rosa Mari

1.009,68

201515ALUG01909Y

*****044T

Amarelo Bouza, Estefanía

1.512,00

201536ALUG04915M

*****551C

Amoedo Orge, Sara

1.440,00

201536ALUG02683G

*****622C

Anas Khattabi Krif, Mouna Ep

1.104,00

201536ALUG00164S

*****334X

Andrade Rodríguez, Alejandra

1.968,00

201515ALUG03873S

*****663X

Aneiros Medín, Esther

1.920,00

201515ALUG02687W

*****579C

Aneiros Otero, María

2.400,00

201515ALUG04997N

*****329T

Angulo Bedon, Maricel

1.728,00

201536ALUG04613W

*****101B

Angulo Llull, Antonia

1.680,00

201532ALUG01111P

*****127P

Anta Prada, Carlos

1.920,00

201536ALUG01756C

*****347J

Antonela Boros, Livia

1.200,00

201532ALUG01408Y

*****891W

Aqa Sher Aqa, Khan

1.080,00

201536ALUG02145H

*****721Z

Araújo Silva, María Ángelica

1.104,00

201532ALUG00231W

*****118J

Arbeláez Torres, Javier Augusto

1.680,00

201515ALUG03270X

*****234N

Ares Lorenzo, María Lucía

1.440,00

201515ALUG00918G

*****280T

Arévalo Quiroz, María Eugenia

2.160,00

201536ALUG06953L

*****674L

Argüello Corbo, Alejandra

2.400,00

201536ALUG01915H

*****856M

Arias González, Lucero

1.920,00

201532ALUG01507J

*****001F

Arias Almonte, Mariel Mercedes

960,00

201515ALUG04827A

*****440K

Arias Roca, María Isabel

2.160,00

201536ALUG06583V

*****904J

Arista Santisteban, Roberto Raúl

1.680,00

201536ALUG00786Q

*****545D

Armentero Cutiño, Marlene

1.440,00

201515ALUG01125G

*****674Q

Asorey Sánchez, María del Carmen

1.200,00

201515ALUG03418C

*****853S

Asuar Martínez, Fernando

1.920,00

201515ALUG00045M

*****984J

Ayadi, Ali

1.392,00

201515ALUG00284Z

*****031L

Ayadi, Hassane

960,00

201515ALUG03324H

*****803X

Ayala Berrios, Eufragia Celedonia

960,00

201515ALUG02241Q

*****132T

Ba, Maríama

1.680,00

201527ALUG00369V

*****058W

Baamonde Jodar, Francisco

1.248,00

201536ALUG01881F

*****517J

Baati Radimi, Lhassane

892,80

201536ALUG02399L

*****127G

Baena Blanco, Luis

1.440,00

201527ALUG00561W

*****803X

Báez Caraballo, Katherine Raquel

1.080,00

201515ALUG04020R

*****908Q

Baiaram, Geta

1.440,00

201536ALUG00094Z

*****397R

Balas Lugilde, María Lourdes

1.824,00

201536ALUG05618H

*****794H

Ballesteros Piñeiro, Noelia

1.296,00

201515ALUG06428V

*****136H

Ballesteros Sinisterra, Ninfa

1.564,80

201536ALUG06017A

*****037H

Barbosa Rodríguez, Carmen

1.080,00

201515ALUG00467J

*****618K

Barbosa Serrano, Marcos Luis

2.400,00

201536ALUG02263K

*****728P

Barcia García, María del Pilar

1.056,00

201536ALUG00596X

*****079X

Barjani, Elham Nahil

1.848,00

201515ALUG06720X

*****915N

Barral Alonso, Raquel

1.656,00

201527ALUG00104M

*****612M

Barral Mendoza, María Luisa

1.824,00

201515ALUG06437A

*****695P

Barral Riveira, María Luz

1.780,80

201536ALUG00397H

*****516C

Barreiro Fernández, María Soledad

2.160,00

201515ALUG05109D

*****400E

Barreiros Abeal, María Dolores

1.073,88

201515ALUG03841Y

*****204W

Barrera Caro, María Cenelia

1.512,00

201536ALUG00877S

*****867M

Barrio Mosteiro, José Luis

816,00

201536ALUG00187S

*****931X

Barros Buela, Mónica

960,00

201515ALUG00372X

*****920Z

Barrul Barrul, Julio

1.128,00

201527ALUG01228W

*****577N

Barrul Barrul, Sarai

1.200,00

201515ALUG01388Z

*****632P

Barrul Jiménez, María Carmen

1.296,00

201515ALUG06425Z

*****453L

Barrul Jiménez, Nuria

1.392,00

201536ALUG00355E

*****026B

Basconcelo Santomé, Romina Soledad

2.040,00

201515ALUG01174F

*****835S

Batalla Rodríguez, Rosa María

1.382,40

201515ALUG06683L

*****968W

Bazalar Mayta, Armando

1.200,00

201515ALUG06736A

*****276L

Bazán Chirinos, Susana Irene

1.824,00

201527ALUG00106F

*****220D

Becerra Arrojo, Amparo

2.400,00

201536ALUG01046T

*****022P

Becerra Piñeiro, Patricia

1.800,00

201515ALUG01164C

*****906S

Beiras Albor, Alicia

1.680,00

201515ALUG06979Q

*****239B

Belda del Valle, María del Pilar

2.400,00

201532ALUG00280M

*****645K

Belén Ynfante, Francisca

1.272,00

201515ALUG02298G

*****187L

Belkalcha, Maati

1.200,00

201515ALUG03622V

*****690Z

Belkalcha Belkalcha, Bouabid

1.248,00

201536ALUG00775M

*****508Y

Bello Couso, Mercedes

576,00

201536ALUG02531J

*****632Y

Bello Hidalgo, Eloy

1.440,00

201515ALUG03630W

*****342P

Benelhadj Djellouleps Djidi, Fátima

1.200,00

201515ALUG06780R

*****323W

Benkhadda, Fatiha

1.008,00

201527ALUG00656M

*****992T

Benyahya, Brahim

912,00

201515ALUG02197H

*****063Y

Berdullas Castiñeiras, Verónica

2.160,00

201536ALUG02332K

*****104Y

Bermúdez Araújo, Mónica

1.200,00

201515ALUG03117H

*****913B

Bermúdez Sánchez, Laura

1.344,00

201515ALUG06845C

*****296W

Bernal Guillot, Luz Elena

1.920,00

201536ALUG01926Y

*****149Z

Besada Fernández, Agustín

1.920,00

201532ALUG01683M

*****575T

Betancor Campos, Gloria Elsabeth

1.200,00

201515ALUG02506M

*****303E

Betancor del Campo, Mónica Rosina

2.064,00

201536ALUG05326W

*****475F

Betancourt Báez, Adonis Moises

1.392,00

201536ALUG00500Y

*****018J

Biaye, Aissatou

1.680,00

201532ALUG00155H

*****916D

Blanco Barreda, Noemi

1.680,00

201536ALUG06615A

*****145X

Blanco Carril, Alicia

1.763,64

201515ALUG06023A

*****737L

Blanco Ramos, María Mercedes

2.400,00

201532ALUG00372M

*****786H

Blanco Rodríguez, Romalvis

1.560,00

201515ALUG03783V

*****856X

Blanco Rondon, Andreina del C.

1.824,00

201532ALUG01540T

*****150G

Blanco Silva, María José

2.088,00

201527ALUG01547E

*****035P

Bocio Cabral, Francisca

960,00

201515ALUG02289H

*****611M

Bonilla Ruso, Verónica

1.296,00

201515ALUG03164L

*****252H

Bonillo Torres, Anahir Beatris

1.824,00

201515ALUG05241A

*****183N

Borges Castillo, Yajaira Aurora

1.440,00

201515ALUG01935D

*****902L

Borja Borja, Dolores

1.344,00

201515ALUG01192W

*****442S

Borja Borja, María Dolores

1.218,24

201515ALUG03169R

*****439Q

Borja Borja, Trinidad

1.200,00

201515ALUG05944Q

*****745X

Borrajo Fernández, Emilia

1.200,00

201515ALUG01188K

*****232M

Borrero Galarza, Nelly Aurora

1.440,00

201536ALUG05066H

*****577Z

Boschetti Tineo, Felicidad

2.160,00

201515ALUG04206A

*****859S

Botero Campiño, Francy Yulieth

960,00

201515ALUG01826S

*****232T

Bourtal Bourtal, Abdelazize

960,00

201515ALUG02877P

*****287X

Bourtal, Mohamed

1.056,00

201536ALUG03378D

*****115D

Bouthir, Ahmed

1.440,00

201536ALUG04745L

*****488C

Bouzada Álvarez, Rogelio

1.440,00

201536ALUG03636Z

*****073H

Bouzada Martínez, Fernando

1.920,00

201532ALUG00637V

*****365C

Bowen Moreira, Tanya Carolina

1.248,00

201536ALUG00538K

*****689X

Braz Nogueira, Carlos Jorge

1.080,00

201515ALUG00088W

*****686W

Brion Lijo, Natalia

1.200,00

201536ALUG01451Z

*****981K

Bugallo Barral, María Luisa

1.680,00

201532ALUG01028V

*****317Y

Buján Moreira, Sonia

1.377,60

201532ALUG00885N

*****901Y

Bumbu, Rodica

1.440,00

201515ALUG01931M

*****576T

Burgos Rosario, Olimpia Alexandra

1.680,00

201536ALUG02197R

*****617H

Bustelo Rodríguez, María Cristina

1.200,00

201515ALUG02853F

*****733A

Caamaño Pérez, María Begoña

960,00

201536ALUG07072T

*****633G

Cabadas Álvarez, José Carlos

1.800,00

201536ALUG05450B

*****868C

Cabaleiro Rodríguez, María Isabel

1.584,00

201536ALUG05815P

*****963W

Caballero Rodríguez, Ana María

1.392,00

201515ALUG02029B

*****214W

Cabreira Monteiro, Sara

1.440,00

201532ALUG01172T

*****793X

Cabrera Morales, Andrew Manuel

1.632,00

201515ALUG01456J

*****699M

Cachaldora García, Nerea

1.944,00

201536ALUG04304S

*****589W

Cacheda Salgado, Ricardo

1.104,00

201515ALUG06381Q

*****386K

Cagide Peña, Carlos Argelio

1.200,00

201515ALUG04464P

*****303T

Caínzos Alvariño, Gabriel

1.728,00

201527ALUG00420E

*****793X

Cajete Aparicio, Paloma

840,00

201536ALUG01038S

*****011M

Caldas Piñeiro, María Jesús

1.200,00

201536ALUG01617L

*****713Y

Calderón Verdugo, Luis Gabriel

1.968,00

201536ALUG02996H

*****498W

Caloto López, Hugo

2.304,00

201515ALUG00687A

*****211D

Calvo Miguel, José Manuel

1.920,00

201515ALUG00620M

*****007P

Camacho Montero, Antonio

1.824,00

201515ALUG03894J

*****101W

Cambón Carballeira, Mónica

1.920,00

201536ALUG03042H

*****898F

Campo Castro, Martha Beatriz

1.584,00

201515ALUG05186V

*****323W

Campos Biaggeto, Valeria Paula

1.276,80

201536ALUG04532J

*****181M

Campos Martínez, María del Pilar

1.440,00

201527ALUG00236E

*****862A

Campos Prieto, Sergio

1.392,00

201536ALUG00631E

*****170X

Camuesco Rodríguez, José Carlos

2.352,00

201515ALUG01918S

*****962R

Cancela Sánchez, Jessica

1.440,00

201536ALUG01049A

*****289G

Cano González, Eva

2.040,00

201536ALUG05947W

*****401F

Cantos Menduíña, María Begoña

1.680,00

201536ALUG04911R

*****547W

Cañete Martínez, María Nelly

1.920,00

201536ALUG05893V

*****074Q

Cao Alfonso, Clara

902,40

201536ALUG02428W

*****400A

Capa Carabelos, Rebeca

1.824,00

201515ALUG05192T

*****639E

Capilla Capilla, Camila

1.440,00

201536ALUG05189A

*****174F

Carabali Carabali, Arelis

1.440,00

201536ALUG05141R

*****897R

Caraballo de los Santos, Karina Carolina

1.824,00

201515ALUG03733J

*****879S

Caraballo Palacios, Nieves

1.440,00

201527ALUG00857E

*****465W

Caramazana López, Beatriz

1.440,00

201536ALUG04689D

*****488Y

Carballido Castro, Carmen

1.680,00

201536ALUG06544R

*****901P

Carballo Pena, David

2.400,00

201515ALUG04683C

*****950X

Cárdenas Parra, Consuelo de Jesús

1.200,00

201536ALUG03553T

*****128E

Cardozo Zarza, Analía Roxana

1.920,00

201536ALUG05157V

*****542R

Carlos Orozco, Mónica Paola

960,00

201536ALUG03281G

*****111A

Carracelas Millán, Nerea

1.824,00

201536ALUG06245R

*****969Q

Carrera Guillén, Loisinette

2.088,00

201536ALUG04654C

*****566V

Carrera Ríos, Begoña

1.440,00

201515ALUG01344Q

*****866B

Carro Souto, Jessica

1.632,00

201532ALUG00463G

*****021Y

Carvalho Álvarez, Lorena

1.920,00

201532ALUG00612S

*****400B

Casal Camacho, José Manuel

1.056,00

201527ALUG00083F

*****706Q

Casal Fernández, Carla

1.680,00

201515ALUG01980P

*****953N

Castaño Deus, Nemesio

624,00

201515ALUG00328N

*****514N

Castaño Mariño, Dora Libia

1.584,00

201515ALUG05349L

*****119Y

Casteleiro Bouza, Roberto

1.440,00

201536ALUG04955E

*****392S

Castellanos Ruiz, Paloma

2.160,00

201536ALUG04921B

*****624F

Castillo Goya, Nicolás

1.876,80

201536ALUG03680N

*****867M

Castillo Cepeda, Olga María

1.440,00

201515ALUG01421R

*****044D

Castillo Durán, Milagro

1.824,00

201515ALUG02883Z

*****194E

Castrillón Campos, Noelia

1.800,00

201515ALUG04357Q

*****013P

Castro Basanta, María Jesús

960,00

201527ALUG01025Y

*****470M

Castro Fernández, Leticia Filomena

1.008,00

201532ALUG01021X

*****531K

Castro Gómez, Silvia

1.845,24

201515ALUG02370F

*****140K

Castro Lamas, Sandra

1.200,00

201515ALUG04676J

*****411E

Castro Loehmann, Victoria Eugenia

1.584,00

201515ALUG00445Z

*****226D

Castro Muras, María Ángeles

1.440,00

201532ALUG01509S

*****292A

Castro Prieto, Rocio del Alba

1.344,00

201515ALUG00442B

*****495C

Castro Sánchez, Paula

1.493,04

201515ALUG01197F

*****292X

Castro Vázquez, Victor Manuel

720,00

201536ALUG04841T

*****891D

Cea Mirazo, Cristina

2.160,00

201515ALUG03204J

*****524C

Cebreiro Pulleiro, Berta

1.440,00

201515ALUG00551M

*****014X

Celia Navarro, Ana

1.536,00

201515ALUG02857B

*****294S

Celis Cabanillas, Jenny Margarita

1.440,00

201536ALUG05811G

*****805P

Cerecinos Carranza, Javier

1.440,00

201515ALUG01179N

*****010W

Cerqueira Darriba, Beatriz

960,00

201515ALUG03338D

*****075T

Cerqueiro Lancina, Silvia María

1.200,00

201536ALUG04465S

*****557G

Cerviño Parames, Isabel

1.185,60

201536ALUG05001E

*****319R

Chamorro Sanroman, Rut

1.440,00

201527ALUG01197V

*****496G

Charafi, Abdelkader

960,00

201515ALUG01778J

*****178A

Choque Ramos, Fidelia

1.200,00

201536ALUG04398V

*****073S

Chuquimajo Ccarhuas, Julia Elena

1.824,00

201536ALUG04363M

*****653K

Cibeira Bernárdez, Antonio

2.400,00

201536ALUG02113D

*****196B

Cividanes Álvarez, Estefanía

960,00

201527ALUG00747G

*****756K

Cociña Mariña, Davinia

1.584,00

201515ALUG01435S

*****405J

Codesal Sánchez, Natalia

1.536,00

201536ALUG06075S

*****832Q

Collazo Serrano, Isabel

1.320,00

201532ALUG00474S

*****114X

Collazos Imbachi, Ximena

1.200,00

201536ALUG05402D

*****409E

Comesaña Cabaleiro, Rosa María

1.152,00

201536ALUG03967T

*****341S

Commey, Isaac

1.320,00

201536ALUG00246M

*****070G

Conde Azcona, Ana Isabel

1.680,00

201536ALUG02928L

*****150F

Conde Cameselle, Lorena

2.160,00

201532ALUG00404Z

*****234K

Contreras Alonso, Madelaine

1.680,00

201532ALUG00598R

*****851Y

Contreras Alonso, Mairelys Milagros

1.632,00

201527ALUG01248E

*****632D

Cordeiro Fernández, Sefarina

1.584,00

201536ALUG05695A

*****603G

Cordero Oujo, M. Yolanda

1.982,40

201515ALUG05010W

*****460N

Cordido García, Santiago

1.440,00

201515ALUG01883A

*****124A

Corporan Cadena, Modesta

1.920,00

201515ALUG04936C

*****860Z

Correa, Dalila

912,00

201515ALUG06873W

*****150K

Cortes Arredondo, Claudia Maritza

2.064,00

201515ALUG05102W

*****881A

Cortés Calderón, Luisa de las Mercedes

1.440,00

201515ALUG01981D

*****987A

Cortes Rúa, María

1.728,00

201532ALUG00109H

*****024A

Cortiñas Alonso, Eduardo

1.296,00

201527ALUG01043R

*****839B

Costa Valenca, Nivia María

1.440,00

201536ALUG06891A

*****464E

Costas Villar, Sandra María

1.776,00

201536ALUG04055L

*****664X

Coto Justo, Natividad

1.536,00

201536ALUG03979N

*****412Y

Couaci, Madalina

1.584,00

201515ALUG05619J

*****625W

Couceiro Vilariño, Beatriz

2.400,00

201536ALUG01774S

*****272J

Crespo Senra, Miguel Ángel

1.920,00

201515ALUG04895W

*****091S

Criado Abelenda, Marta

1.200,00

201515ALUG04901P

*****904J

Crofot Hernández, Carmen Celia

1.080,00

201515ALUG04123N

*****115W

Cruz Pérez, Yirandy

1.440,00

201515ALUG04652N

*****435V

Cuba Cardenas, Alejandro Pedro

864,00

201515ALUG03215R

*****119R

Cue Hidalgo, Blanca Mirna

1.440,00

201515ALUG03141L

*****627E

Cuevas Buján, Lorena

1.200,00

201515ALUG06649P

*****265Z

Cuns Romarís, Beatriz

2.160,00

201515ALUG00637E

*****315B

Cuquerella Figueredo, Yaneit

1.200,00

201515ALUG06589V

*****004P

Da Silva Alves, Cleide

2.400,00

201532ALUG01087F

*****433V

Da Silva Caballero, Jennyfer Carolina

1.531,20

201527ALUG01067W

*****261L

Da Silva Lima, Elaine

1.080,00

201515ALUG05016P

*****560C

Da Silva Mendes, Claudia Cristina

1.512,00

201536ALUG01276T

*****936A

Dareme, El Mahjoub

1.248,00

201515ALUG00114M

*****225Y

Dasantes Darriba, María del Carmen

1.488,00

201536ALUG06240L

*****809D

Dasilva Piñeiro, Jesús

1.680,00

201515ALUG07015Y

*****155A

David Torres, Sabino Lucas

1.440,00

201536ALUG04018M

*****495V

De Alburquerque Matos, Sandra María

1.200,00

201536ALUG01213Y

*****356B

De Assis Carvalho, Eliane

1.680,00

201536ALUG06726E

*****398D

De Carvalho García, Raquel

1.920,00

201515ALUG01146W

*****288L

De Carvalho Teixeira, Marcio Rogerio

1.440,00

201515ALUG06241Z

*****215S

De Dios Sanz, Susana

1.344,00

201536ALUG05535G

*****601X

De Jesús Albona, Dominicana

1.248,00

201515ALUG06387E

*****706W

De Jesús Cadena, Alcadia

1.584,00

201515ALUG02150V

*****848D

De Jesús Oliveira, Elsa Cristina

1.104,00

201532ALUG00796S

*****757Q

De la Cruz Batista, Miledy

1.536,00

201515ALUG04499C

*****191G

De la Cruz de la Cruz, Keyla

1.440,00

201515ALUG03096C

*****520W

De los Santos, Martína Lorenzo

1.680,00

201515ALUG06531M

*****787M

De los Santos Montero, Maribel

1.512,00

201532ALUG01091B

*****481T

De Oliveira López, Veronica

1.392,00

201515ALUG05566Y

*****528V

De Sousa Melo, Marlene Antonia

1.440,00

201515ALUG04403Q

*****364M

De Sousa Simaria, María Isabel

1.440,00

201536ALUG05171P

*****527M

Del Olmo Fernández, Margarita

1.387,80

201515ALUG01104Y

*****942L

Del Orbe Báez, Santa Casilda

1.440,00

201536ALUG06307V

*****649V

Deniz Sarmiento, Dolores Esther

2.160,00

201515ALUG04049F

*****308N

Deop Salazar, Sonia del Mar

1.152,00

201532ALUG00106S

*****559C

Di Salvo, Héctor Luis

1.440,00

201515ALUG04834X

*****244C

Diarra, Adama

1.440,00

201527ALUG00311M

*****760C

Díaz Agulleiro, Pablo

1.728,00

201532ALUG00959V

*****618T

Díaz Carmona, Noralba

1.440,00

201532ALUG01684Y

*****638R

Díaz Encarnación, Beatriz

1.440,00

201527ALUG01321A

*****941B

Díaz Fernández, Javier

1.680,00

201515ALUG02033S

*****856J

Díaz Formoso, Olalla

1.440,00

201515ALUG00360K

*****853R

Díaz López, Alba

1.920,00

201515ALUG06288S

*****761B

Díaz Pardo, Eva

1.440,00

201536ALUG05281A

*****621J

Díaz Patiño, María del Socorro

1.680,00

201527ALUG00194A

*****742N

Digon Lombardía, María del Carmen

1.800,00

201527ALUG00048H

*****138X

Digon Quiroga, Javier

1.200,00

201515ALUG02004D

*****124Q

Dilami Elkhiari, Driss

1.387,68

201515ALUG01960B

*****491J

Diop, Anna

1.680,00

201515ALUG06985E

*****504F

Do Nascimento Machado, María Sandra

1.440,00

201515ALUG01769G

*****841R

Dobraca Vrazalica, Hajra

2.016,00

201527ALUG00206S

*****547N

Docobo Trinquete, Maruxa

1.200,00

201515ALUG03605T

*****485H

Domínguez Antelo, Irene

1.344,00

201536ALUG06933E

*****722J

Domínguez Blanco, Antonio

2.400,00

201527ALUG01533P

*****454F

Domínguez Fernández, María

1.392,00

201515ALUG06743X

*****549Z

Domínguez Fuentes, María Rosario

2.400,00

201515ALUG00992D

*****128P

Domínguez Martínez, Verónica

1.680,00

201536ALUG04593M

*****123Z

Domínguez Meixeiro, María Jesús

1.560,00

201515ALUG03188C

*****615E

Domínguez Otero, Tania

1.920,00

201515ALUG00043A

*****389L

Dopazo Pérez, María de los Ángeles

1.440,00

201515ALUG06380S

*****284V

Duarte Ameijeiras, David

1.200,00

201532ALUG00113E

*****955L

Dumitrache, Gheorghe

1.320,00

201527ALUG00508H

*****426Q

Durán Díaz, Carolina

1.680,00

201536ALUG00805N

*****043S

Durán Ramírez, Lucía

1.680,00

201536ALUG05490M

*****552T

Durán Sánchez, Armando

672,00

201527ALUG01331J

*****331R

Eimil García, Pamela

1.680,00

201515ALUG05437S

*****731H

Eiris López, Lorena

1.536,00

201536ALUG02733P

*****180R

El Arfaoui, Atika

864,00

201515ALUG00471V

*****650W

El Bouji, Nabila

1.104,00

201527ALUG00012M

*****868Z

El Bouzekraoui, Abderrahim

960,00

201536ALUG00416Z

*****605P

El Ghali, My Driss

816,00

201515ALUG01052T

*****335A

El Orche, Ahmed

1.440,00

201536ALUG03574K

*****102G

Ennaciri Zakhnouf, Abdelmajid

1.296,00

201515ALUG01194G

*****308V

Ennajjai, Hamadi

864,00

201536ALUG00531Z

*****104H

Escandell Geno, Gloria Esther

1.296,00

201515ALUG05121K

*****636E

Espantoso Prados, Rocío

1.200,00

201532ALUG00256G

*****674M

Esteves Dantas, Ana

1.080,00

201532ALUG00735T

*****001V

Estruch Fernández, Franklyn Raul

1.680,00

201536ALUG05567J

*****778S

Expósito Villar, Elena

1.512,00

201536ALUG03972M

*****176X

Fallou Sankhe, El Hadji

2.160,00

201527ALUG00556C

*****515D

Fanego Rodríguez, Alba

1.680,00

201515ALUG00208F

*****819B

Farias Veliz, Sara Macarena

960,00

201536ALUG04567W

*****566P

Fariña Lamosa, Irene

2.400,00

201515ALUG02120X

*****888G

Fathallah, Jilali

960,00

201515ALUG04221H

*****735K

Fayhallah Mosaid, Naceur

1.008,00

201536ALUG05785R

*****783V

Fente González, María

2.400,00

201536ALUG03181L

*****121M

Fernández Giménez, María Pilar

1.680,00

201536ALUG00083A

*****482Q

Fernández González, Rosa del Carmen

1.440,00

201527ALUG01551A

*****691X

Fernández González, Ruth

1.008,00

201515ALUG04247K

*****703K

Fernández Lozano, María Mar

1.440,00

201536ALUG03167M

*****058T

Fernández Lumbreras, Olalla

2.400,00

201515ALUG05425A

*****075L

Fernández Miguélez, José Manuel

1.680,00

201527ALUG00947C

*****406W

Fernández Oliva, Catalina

1.920,00

201515ALUG06389R

*****012L

Fernández Torres, María Paz

1.560,00

201536ALUG05950M

*****895A

Fernández Alonso, José

2.160,00

201527ALUG01389W

*****101M

Fernández Álvarez, María Jesús

1.080,00

201536ALUG01155V

*****683V

Fernández Arias, Mónica

1.680,00

201536ALUG05109S

*****066B

Fernández Barreiro, Iria

2.400,00

201536ALUG00371S

*****096H

Fernández Barrul, Noelia

1.920,00

201515ALUG03403M

*****347N

Fernández Bellón, Laura

1.752,00

201536ALUG03102D

*****168Q

Fernández Campo, Rosa Aurora

1.488,00

201515ALUG02682C

*****778V

Fernández Candales, Leónardo

1.056,00

201527ALUG01157T

*****695C

Fernández Cumbraos, Susana

1.584,00

201536ALUG01310B

*****454B

Fernández Fernández, Manuela

2.400,00

201515ALUG03631A

*****326G

Fernández Fernández, María Tamara

1.680,00

201515ALUG00695B

*****027K

Fernández Fernández, Pablo

1.680,00

201532ALUG01614M

*****301P

Fernández Fernández, Purificación

1.440,00

201515ALUG03427Y

*****834C

Fernández Ferreruela, Miriam

1.536,00

201532ALUG01478F

*****259G

Fernández García, Eva

960,00

201515ALUG05885A

*****170C

Fernández Jiménez, Luis Miguel

1.320,00

201527ALUG01270K

*****921N

Fernández López, José Manuel

1.080,00

201515ALUG02694D

*****114R

Fernández Marqués, Beatriz

1.392,00

201536ALUG00143V

*****304K

Fernández Melón, Ana Belén

1.104,00

201532ALUG00801C

*****006W

Fernández Obeso, Idoia

1.440,00

201532ALUG00196J

*****809J

Fernández Pena, Inés

1.200,00

201536ALUG01333B

*****317R

Fernández Pérez, Alba

1.080,00

201515ALUG01921H

*****889R

Fernández Portas, Sandra

2.064,00

201536ALUG06959W

*****285M

Fernández Rodríguez, Francisco José

1.368,00

201536ALUG04291W

*****381B

Fernández Rodríguez, María Francisca

721,20

201536ALUG05996M

*****757J

Fernández Rodríguez, María Blanca

2.400,00

201536ALUG03234A

*****616S

Fernández Roza, Sara

1.272,00

201527ALUG00469W

*****003C

Fernández Varela, Paula

1.440,00

201536ALUG06381E

*****889B

Ferreira Cabezas, Alma María

1.440,00

201515ALUG03159Z

*****137G

Ferreira Cardona, Claudia Alejandra

1.416,00

201536ALUG06423H

*****299R

Ferreira Costas, Cándido

1.440,00

201515ALUG03085D

*****807K

Ferreira Ferreira, Tiago Charles

2.400,00

201515ALUG00021G

*****611Z

Ferreira Martíns, Isabel Patricia

1.824,00

201536ALUG02847F

*****759E

Ferreira Silva, Maikell

1.440,00

201536ALUG00452G

*****313N

Ferreiros Piedras, María del Carmen

2.160,00

201532ALUG01124K

*****053H

Ferreño Rodríguez, Juan José

1.200,00

201536ALUG01500V

*****819P

Figueroa Pérez, Encarnación

1.008,00

201536ALUG01032D

*****720Z

Filgueira Vázquez, Iván

1.920,00

201527ALUG01032J

*****105L

Filgueiras Basanta, Álvaro

1.320,00

201536ALUG00860K

*****808F

Flete Durán, Yudeikis Marina

1.848,00

201536ALUG03007Y

*****526K

Flores Arango, Inés Yolanda

2.400,00

201532ALUG01671Q

*****601L

Fonseca da Silva Moura, Marina

1.560,00

201527ALUG01552G

*****729V

Fra Pérez, Katia

1.536,00

201515ALUG02458A

*****971N

Fraga Carneiro, Lorena

1.344,00

201515ALUG06637L

*****498H

Fraga Redondo, Santiago

2.016,00

201515ALUG03446W

*****240X

Fragio Suárez, Raquel

1.464,00

201536ALUG03023E

*****151S

Fragueiro Cal, Daniela

1.200,00

201515ALUG03102A

*****826L

Francisco Inocente, Senobia

1.680,00

201536ALUG06980T

*****312J

Francisco Sosa, Nirosyi Graciela

1.728,00

201515ALUG04109K

*****406F

Franco Gelabert, Zulenlly

960,00

201515ALUG02039K

*****327N

Franco González, Amanda Sabela

1.824,00

201515ALUG02115M

*****130Z

Freire Graña, María Argimira

1.488,00

201515ALUG00062E

*****719V

Freire Maceiras, Anais

1.824,00

201532ALUG00571C

*****354A

Frias Roque, Gicela

1.440,00

201536ALUG00404W

*****989H

Fuentes Cruz, Yaritzasujey

1.680,00

201515ALUG01113S

*****625W

Fuentes Gutiérrez, Cristina

1.320,00

201515ALUG00592T

*****358W

Fuentes Loureiro, María Ángeles

1.824,00

201515ALUG04693F

*****324W

Fuentes Martínez, Mónica

1.296,00

201515ALUG05076E

*****229A

Fustes Pajón, Carolina

1.728,00

201527ALUG01506G

*****900S

Gabarre Gabarre, Irene

1.200,00

201515ALUG04626D

*****603V

Gabarri Suárez, Sarahi

1.440,00

201536ALUG05377F

*****956K

Gabarri Vizarraga, David

1.680,00

201527ALUG00853H

*****042D

Galan Noci, Manuel

1.440,00

201536ALUG05549H

*****908A

Galban Fungueiriño, María Beatriz

1.320,00

201532ALUG00909J

*****801G

Galetar, Ion

1.728,00

201515ALUG00429K

*****434P

Gallego Juan, Beatriz

2.400,00

201536ALUG06090F

*****272D

Gándara Castro, Andrea

1.560,00

201536ALUG00329L

*****784Q

Gándara Muíño, Judith

1.440,00

201536ALUG06942P

*****812S

Garcez Lopes, Hagamenon

2.400,00

201536ALUG02242T

*****333L

García Concepción, Heriberto Javier

2.160,00

201536ALUG00862T

*****097G

García de Jesús, Gustavo Javier

1.680,00

201532ALUG00186A

*****099T

García Orozco, María Consuelo

1.411,20

201536ALUG04988D

*****635J

García Alonso, Eloy

2.400,00

201532ALUG00768X

*****246M

García Beltrán, Lisvet Caridad

1.344,00

201532ALUG01606C

*****760N

García Boo, José

1.419,96

201536ALUG03255R

*****653Y

García de Freitas, Marina

1.008,00

201532ALUG00403J

*****677N

García Dopazo, Alejandro

1.680,00

201527ALUG00734Z

*****845T

García Edrosa, Silvia

1.440,00

201532ALUG07078T

*****550Z

García Ferreiro, Noelia

1.680,00

201527ALUG00960X

*****912N

García González, Patricia

1.536,00

201536ALUG01377D

*****328S

García González, Paula

1.200,00

201515ALUG06076X

*****206V

García Lage, Aitana

1.333,32

201515ALUG00927J

*****754D

García León, Yasmin Vivina

1.296,00

201515ALUG01237R

*****508H

García Martín, María Carmen

960,00

201515ALUG00567K

*****384G

García Martínez, Ermitas

1.536,00

201515ALUG05466K

*****923C

García Matos, Sara

1.742,40

201515ALUG01086B

*****429D

García Maya, Cecilia Esther

1.483,20

201515ALUG01378G

*****455S

García Olivera, María Gabriela

1.920,00

201536ALUG04777M

*****377H

García Pampín, Miguel

2.160,00

201515ALUG03800B

*****313V

García Pena, Ana María

1.440,00

201536ALUG01578A

*****184C

García Pérez, Blanca

1.200,00

201515ALUG03392V

*****809R

García Redondo, Verónica

2.328,00

201515ALUG06453L

*****286B

García Sande, Chus

816,00

201536ALUG00831S

*****330C

García Taboada, María del Mar

1.680,00

201515ALUG02807F

*****275Z

García Valdes, Carlos Manuel

1.296,00

201515ALUG06031B

*****557D

García Vilas, Ilda

1.248,00

201515ALUG00220L

*****060E

Gaye Diallo, Anna

1.680,00

201527ALUG00501B

*****861S

Gayoso Cabaleiro, Esperanza

1.056,00

201515ALUG04292C

*****568N

Gerpe García, Josefa

816,00

201536ALUG01122F

*****491W

Gevorgyan, Mikayel

2.400,00

201536ALUG02192L

*****844S

Gil Carballa, Juan Diego

2.016,00

201515ALUG05306E

*****720T

Gil Gestal, Fernando

1.440,00

201536ALUG04454G

*****131A

Gil Santos, Gerson

1.440,00

201536ALUG00909R

*****827M

Gil Villar, Isabel

1.440,00

201536ALUG05995G

*****090L

Giráldez Vázquez, Ángel

1.440,00

201515ALUG03343Z

*****181E

Glieti Meloarias, Martha

1.632,00

201527ALUG00219M

*****795F

Gomes Coelho, María Segunda

1.248,00

201515ALUG04465D

*****942A

Gómez Blanco, María Jesús

1.200,00

201515ALUG05951T

*****425V

Gómez de Castro, Ana María

1.440,00

201515ALUG01372K

*****042A

Gómez Fernández, Inmaculada

1.488,00

201515ALUG00969D

*****165W

Gómez Maciel, Ana Claudia

2.064,00

201515ALUG05572N

*****949L

Gómez Mateos, Sergio

2.160,00

201515ALUG03038P

*****153E

Gómez Ramírez, Sulay

1.440,00

201536ALUG02304Q

*****131B

Gómez-Ulla Fojo, Carlos

2.064,00

201536ALUG00420H

*****788G

Goncalves Soares, María Encarnaçao

2.400,00

201536ALUG05673G

*****459R

Gonçalves da Costa, Paula

1.461,60

201515ALUG01250Z

*****460L

Gonçalves da Silveira, Katia

1.536,00

201536ALUG02553N

*****394V

Gonçalves-Sousa, Rita Batalha

1.440,00

201536ALUG00337G

*****081X

González Aguiar, María del Rosario

1.392,00

201536ALUG00516E

*****039G

González Tilve, María del Carmen

1.560,00

201536ALUG02052V

*****040M

González Tilve, Silvia

1.440,00

201527ALUG01047M

*****561D

González Bastos, Alba

1.440,00

201527ALUG00191T

*****782A

González Betancourt, José Ramón

720,00

201515ALUG02808P

*****799P

González Dios, Lydia

1.920,00

201536ALUG06200W

*****428X

González Domínguez, Saula

1.920,00

201515ALUG00949N

*****972A

González Gerardini, Erika

840,00

201515ALUG00860S

*****416D

González González, Evelin

1.468,80

201515ALUG02441D

*****829C

González Ínsua, Noelia

1.440,00

201536ALUG06186B

*****843D

González Lobo, María Remedios

1.440,00

201515ALUG04758A

*****203V

González López, Sofía

1.824,00

201515ALUG04453C

*****098P

González Meijide, Carlos

1.440,00

201536ALUG05266B

*****384J

González Peña, Jessica Maritza

1.200,00

201536ALUG02298X

*****667K

González Pérez, Victoria

1.728,00

201532ALUG00334J

*****357C

González Pérez, Yoleydis Ángela

1.200,00

201536ALUG05030M

*****554Q

González Rigo, Sara

1.200,00

201536ALUG02067D

*****369R

González Rodríguez, Eulalia

1.152,00

201536ALUG03097G

*****500W

González Rodríguez, Tania

2.400,00

201532ALUG00276R

*****163Q

González Roman, Marcos Andrés

1.152,00

201536ALUG01078D

*****219J

González Soliño, Amelia

2.400,00

201515ALUG03303C

*****400K

González Suárez, María Pilar

1.536,00

201536ALUG00652C

*****857D

González Torres, Francisco José

2.040,00

201532ALUG01668J

*****558C

Govea Chona, Yanis María

1.440,00

201527ALUG01131C

*****687C

Goyos García, Sheila

1.440,00

201515ALUG04342R

*****437V

Grandal García, Anxo

1.392,00

201536ALUG06709M

*****686A

Graña Dios, María Dolores

1.824,00

201515ALUG00405C

*****139P

Grela García, Jessica

1.440,00

201536ALUG05730S

*****029Y

Groba Fernández, Rosa Blanca

1.440,00

201515ALUG01513R

*****961N

Grunfeld Rosmann, Andrés

1.560,00

201532ALUG00512F

*****809J

Gualdron Rueda, Laura Victoria

1.296,00

201515ALUG05528Z

*****951P

Gueye, Anta

1.728,00

201536ALUG04636W

*****486F

Guía Monroy, María del Rosario

1.728,00

201515ALUG02128H

*****573M

Gundín Rivera, Pablo

1.512,00

201527ALUG00649K

*****451C

Gutiérrez Gaviria, Stella

1.200,00

201515ALUG00806F

*****314B

Gutiérrez Llamazares, María del Carmen

1.584,00

201527ALUG00515W

*****238B

Guzmán Arias, Johanna Marcela

1.440,00

201515ALUG00024F

*****358F

Guzmán Lis, Andel

2.352,00

201532ALUG01545M

*****392W

Habti Arressellane, Abderrahamane

720,00

201515ALUG01328T

*****567J

Hajjaji Benabdellah, Salah

1.200,00

201515ALUG03943Q

*****896F

Hamadi, Nadjia

1.248,00

201536ALUG01168F

*****581T

Hamchachi, Mohammed

1.440,00

201515ALUG01556K

*****890P

Handaoui Ep Rafai, Fátima

864,00

201536ALUG04166S

*****470Q

Hermelo Bermúdez, Avelina

1.440,00

201536ALUG03894L

*****580H

Hermida Álvarez, David

1.920,00

201515ALUG02359L

*****059C

Hermida Calvelo, María

1.440,00

201515ALUG00952S

*****076A

Hernáez Ricor, Arantxa

1.104,00

201536ALUG00698C

*****005T

Hernández Castro, Saibel

2.400,00

201527ALUG00710J

*****916G

Hernández Losada, Brisa

960,00

201527ALUG00121E

*****750F

Hernández Montoya, Ana

1.200,00

201515ALUG00203W

*****261F

Hernández Pérez, Nazaret

1.320,00

201515ALUG03683D

*****487N

Herrera Hernández, Yenny

1.440,00

201515ALUG05513E

*****634P

Hicham, Abdelkader

1.800,00

201536ALUG04691B

*****063C

Hidalgo González, Ricardo

1.776,00

201515ALUG04407C

*****462B

Hinojosa Ramos, Noemi

1.824,00

201515ALUG03157N

*****044E

Hortas Formoso, Marta María

1.536,00

201515ALUG05183Z

*****766X

Igbinosun, Glory

960,00

201515ALUG00994B

*****558K

Iglesias Fugueroa, María Luz

1.440,00

201515ALUG00390M

*****642P

Iglesias Reguera, Ana

1.632,00

201532ALUG01113X

*****179A

Ilie, Adina

1.440,00

201536ALUG05822S

*****165H

Ilieva Staneva, Nedyalka

1.440,00

201527ALUG00089J

*****567P

Illie Stefan, Luchian

720,00

201532ALUG01062M

*****723E

Imafidon, Osaretin

1.680,00

201515ALUG01696T

*****339X

Inacia Vieira, Gislene

1.200,00

201515ALUG00294R

*****890Y

Insua Meiras, Antonio María

960,00

201515ALUG06543V

*****666W

Irigoitia Bais, Gerardo Ariel

1.296,00

201536ALUG00173R

*****656Q

Irimia Vasile, Aurica

1.680,00

201515ALUG00016E

*****207H

Ivanova Krasteva, Daniela

1.440,00

201515ALUG00664A

*****391Y

Izquier García, Juan Luis

864,00

201536ALUG00476M

*****152X

Jacob, Patience

1.680,00

201536ALUG01548L

*****468P

Jamladi, Bouchra

960,00

201515ALUG00193S

*****397D

Jiménez Borja, Rebeca

1.296,00

201515ALUG06828A

*****667Z

Jiménez Borja, Rebeca

1.152,00

201515ALUG05132D

*****162B

Jiménez Borjas, Ramón

960,00

201536ALUG05265X

*****934W

Jiménez Fernández, Débora

1.392,00

201515ALUG03319J

*****997F

Jiménez Fernández, Emilio Abrahán

1.680,00

201527ALUG00024V

*****848D

Jiménez González, Luis Fernando

1.440,00

201515ALUG02021A

*****372V

Jiménez Jiménez, Perfecta

1.152,00

201515ALUG00091M

*****158L

Jiménez Monteiro, Begoña

1.152,00

201515ALUG04548T

*****187F

Jiménez Pérez, Brunilda

960,00

201527ALUG01161G

*****277Z

Jiménez Vera, Idilia Ercilia

1.440,00

201532ALUG00786M

*****467Z

Joaquina González, Norma

1.344,00

201536ALUG03038Z

*****071L

Jodar Ibáñez, Marta

2.040,00

201515ALUG01881R

*****034Q

Justin Gutiérrez, Jovanka Kathuel

1.680,00

201536ALUG00917D

*****388S

Khalafi, Touria

960,00

201532ALUG00620T

*****499L

Kharroubi, Jamaa

1.296,00

201515ALUG03408X

*****098J

Khatofi, Hanan

1.260,72

201532ALUG00084Q

*****851G

Khmil, Nadiya

1.800,00

201515ALUG01565F

*****642V

Khreshchyk, Alena

2.040,00

201536ALUG02245A

*****713K

Koroma, Anthonia

1.200,00

201515ALUG01109B

*****428S

Krubally, Mahamadou

960,00

201515ALUG00101S

*****040D

Krystina Zedzicka, Karolina

1.344,00

201515ALUG00146Z

*****547M

Labandeira Iglesias, María Carmen

1.800,00

201536ALUG06570G

*****979X

Lacruz Pardo, Francisco Javier

1.440,00

201515ALUG05088B

*****463G

Lago López, Jaqueline Pastora

1.296,00

201515ALUG03845X

*****341R

Laíño Colinas, Pedro

2.112,00

201536ALUG01308D

*****169E

Landazábal Solis, María Gabriela

1.746,24

201536ALUG01254R

*****420D

Landazábal Solis, María Mercedes

1.920,00

201527ALUG00357M

*****474H

Lara Frias, Roberto Bienvenido

1.440,00

201527ALUG00042N

*****989R

Lara Ortega, Hermin Edinson

1.440,00

201536ALUG04056C

*****144L

Larrea González-Casal, Dolores

1.920,00

201536ALUG00914Y

*****833N

Larriba Martínez, Zaira

1.560,00

201515ALUG05675T

*****923T

Leal Blanco, María del Carmen

960,00

201515ALUG02887H

*****175N

Leal Leal, Alba

1.200,00

201515ALUG05987J

*****644Z

Leal López, Saul

1.680,00

201515ALUG03213E

*****943D

Lebron Beltre, Maríalis

1.560,00

201527ALUG00898V

*****887X

Leira López, María

1.584,00

201515ALUG03850S

*****384M

Leiva Leyva, Lara

1.440,00

201515ALUG07079R

*****293Z

Lema Rodríguez, Palmira

1.200,00

201515ALUG02485F

*****133T

Lemsahri Majdaoui, Khlifa

960,00

201515ALUG02310Q

*****852T

León Jiménez, Mara

1.200,00

201515ALUG00420N

*****033T

León Jiménez, María Ángeles

1.320,00

201515ALUG04035Q

*****743G

Lida Rosero Gaviria, Diana

1.560,00

201536ALUG01841J

*****331V

Ligero Sevilla, Araceli

1.392,00

201515ALUG02986W

*****900A

Liñares Rilo, María de la Concepción

1.680,00

201536ALUG06674Q

*****977Y

Liranzo Montesdeoca, Ifelin

1.680,00

201515ALUG06674X

*****338T

Lizarazo Mendoza, Paola

1.776,00

201515ALUG02505G

*****891R

Llana Betancor, Lucía

1.680,00

201515ALUG03407D

*****324K

Llanas Estriegana, Domingo

1.248,00

201532ALUG00741Y

*****809L

Lopera Vanegas, Karan Daniela

1.920,00

201536ALUG01888Z

*****031Y

Lopes de Oliveira, Roberta

1.920,00

201536ALUG00250D

*****766W

López Fernández, Cristina Lucrecia

1.584,00

201532ALUG01539E

*****572F

López Álvarez, María Nieves

1.344,00

201536ALUG06556J

*****636Y

López Avendaño, Ramón

1.800,00

201515ALUG03284R

*****872J

López Castiñeira, Ana Belén

1.054,08

201536ALUG05814F

*****924X

López Collao, Oriele Ysabel

1.680,00

201536ALUG03105N

*****554A

López Costa, Jaime

1.920,00

201515ALUG06157E

*****154V

López González, Tania

1.680,00

201515ALUG06338L

*****369Y

López González, Yolanda

1.536,00

201515ALUG03489E

*****285S

López Grela, Raquel

1.200,00

201515ALUG03172G

*****424L

López Montero, Patricia

1.680,00

201515ALUG01663J

*****447J

López Ojea, Adrian

1.200,00

201515ALUG00366G

*****142J

López Pazos, Usoa

2.208,00

201515ALUG04398B

*****315W

López Pereira, Noelia

1.728,00

201515ALUG00875F

*****977Q

López Pérez, Cristina

1.449,60

201527ALUG00077R

*****486W

López Puentes, María Luz

1.536,00

201536ALUG07058D

*****327N

López Ramírez, Ernesto

912,00

201515ALUG06863S

*****877L

López Rodríguez, Luis Enrique

1.920,00

201527ALUG00961B

*****711V

López Roibas, Susana

1.488,00

201515ALUG03798D

*****509T

López Seijo, David

1.392,00

201532ALUG01690N

*****440L

López Vázquez, Marta

2.352,00

201532ALUG01692Z

*****439H

López Vázquez, Teresa

1.440,00

201532ALUG01451A

*****669N

López Veloso, Rubén

1.536,00

201536ALUG04418Z

*****487N

López Zepeda, Olivia

1.536,00

201536ALUG04257Z

*****704F

Lorenzo Echeverry, María Consuelo

2.400,00

201536ALUG04625Z

*****526E

Lorenzo Penedo, Juana

1.200,00

201536ALUG05680B

*****137M

Lores Guiance, Barbara

1.632,00

201527ALUG01453C

*****396F

Lorigados Rivas, María Remedios

1.080,00

201515ALUG04336H

*****230Z

Louriaiqui, Ikram

1.392,00

201515ALUG01976G

*****194X

Luces Luces, Miguel Ángel

1.440,00

201515ALUG01431B

*****450N

Lugilde Yáñez, Juan

1.584,00

201515ALUG03037F

*****476P

Lumbreras González, Julio

864,00

201532ALUG00866Q

*****364B

Machado da Silveira, Gloriene

1.440,00

201515ALUG04059V

*****129B

Machín Pérez, Teobaldo Antonio

828,00

201515ALUG05611M

*****402C

Madrid Ramírez, Bernardo Antonio

1.680,00

201515ALUG01040B

*****340P

Madriñán Martín, Leticia Cristal

1.920,00

201515ALUG04556P

*****703X

Makboul, Abdelkrim

960,00

201536ALUG01815X

*****266X

Malleiro Arias, Alberto

2.160,00

201527ALUG00642Z

*****463L

Manín López, Vanesa

1.392,00

201515ALUG07014M

*****553G

Manovel Gómez, María Teresa

1.920,00

201515ALUG03114S

*****674S

Manso Mera, Héctor

1.200,00

201515ALUG04653J

*****789S

Maquera Ayala, Frank Ernesto

720,00

201536ALUG00438J

*****115G

Marcote de Oliveira, Marina Olandina

1.440,00

201527ALUG01166D

*****047A

Marcu, Mihai-Florin

1.584,00

201515ALUG01964S

*****303W

María Álvarezvalencia, Ángela

1.440,00

201536ALUG02032C

*****751R

María Obancea, Andreea

1.680,00

201536ALUG05765G

*****998D

Marín Gallo, Luz Janet

1.104,00

201515ALUG05817G

*****273M

Mariño Gómez, María del Carmen

1.137,60

201515ALUG06551W

*****214W

Maroño Rodríguez, Pablo

1.800,00

201532ALUG00615H

*****469W

Maroto González, Jaime

1.200,00

201515ALUG02842L

*****059K

Marqués da Costa, María de Fátima

1.104,00

201527ALUG01372P

*****856H

Marrube García, Francisco José

1.344,00

201515ALUG04363E

*****673D

Marta Fernández, María José

960,00

201515ALUG00004X

*****015T

Martelo Varela, Patricia

1.800,00

201532ALUG01306L

*****068B

Marti Franch, Laura

1.632,00

201536ALUG06868A

*****442G

Martín de Mercado Codón, Ana María Loreto

2.400,00

201515ALUG02154K

*****963C

Martín Machado, María Dolores

1.171,20

201536ALUG02049Z

*****112C

Martínez Quintas, Laureano

1.392,00

201515ALUG06763F

*****349T

Martínez Alonso, Pilar

1.440,00

201532ALUG00570L

*****524P

Martínez Cabaleiro, Rosa

1.800,00

201515ALUG00011V

*****990A

Martínez Canosa, María Dolores

1.200,00

201536ALUG01479L

*****311N

Martínez García, Fátima Hildelisa

1.920,00

201536ALUG06023D

*****448N

Martínez García, William de Jesús

1.440,00

201536ALUG06447L

*****493E

Martínez Lemos, David

2.400,00

201527ALUG00996T

*****387K

Martínez Martínez, Roberto

1.440,00

201536ALUG01063V

*****439X

Martínez Montero, Surarmy Mercedes

1.680,00

201527ALUG00312Y

*****077E

Martínez Otero, Javier

1.200,00

201515ALUG02990Y

*****757S

Martínez Paz, Patricia

1.440,00

201536ALUG02887R

*****780R

Martínez Rodríguez, Eduardo

960,00

201515ALUG06027F

*****665N

Martínez Zabala, Carmen Binney

1.824,00

201536ALUG01474Z

*****172T

Martíns Martínez, Belén

1.824,00

201527ALUG00918Z

*****049F

Marulanda Salazar, Gloria Nancy

1.497,60

201515ALUG00894A

*****067W

Mascaro Piñeiro, Brandán Manuel

1.440,00

201527ALUG01063K

*****013B

Maside Pérez, Manuel

858,48

201536ALUG04556Z

*****011R

Mata Gil, Iván

1.728,00

201536ALUG02365P

*****013A

Mata Gil, Lorena

1.920,00

201536ALUG05911N

*****429K

Matei, Laurenta

1.392,00

201515ALUG02605N

*****901H

Matia Villarino, Josefina

1.440,00

201515ALUG03661X

*****107L

Matos Castellvi, Noelia

1.200,00

201536ALUG02602S

*****418J

Meana Merelles, Aroa

1.680,00

201536ALUG05126D

*****509V

Mediero Saura, Luis

1.344,00

201536ALUG05839D

*****880V

Meijide Fernández, Jessica

1.680,00

201536ALUG03456H

*****638Z

Melo de Oliveira, Elizete

1.824,00

201515ALUG02312H

*****428W

Méndez Martínez, Jesúsa

1.440,00

201527ALUG00370H

*****274P

Méndez Valcarcel, Ana Vanesa

1.440,00

201527ALUG01163Y

*****180X

Méndez Vilar, Michael

1.440,00

201536ALUG03849C

*****299Z

Mendoza Gabarres, Milagros

1.728,00

201536ALUG01933J

*****079X

Mene Pazos, Gloria María

1.200,00

201536ALUG06807B

*****189X

Menezes da Fonseca Silva, Cesaltina

1.200,00

201536ALUG06221T

*****391Z

Merino Pereira, Lucía

2.016,00

201515ALUG06982L

*****171H

Mesejo Conde, Martín

2.216,76

201515ALUG02723S

*****489E

Mier Otero, Marisa

1.440,00

201515ALUG03665Z

*****053S

Miguens Tojeiro, Aurora

1.320,00

201515ALUG01433J

*****845L

Míguez Fernández, Francisco

1.680,00

201515ALUG00561S

*****882R

Míguez Tojo, Eva

1.680,00

201515ALUG03993C

*****931V

Mínguez-Goyanes Castilla, Alberto

2.400,00

201515ALUG01916J

*****238W

Miño Fernández, Emma María

1.824,00

201536ALUG01775Q

*****890G

Miranda Cejudo, Carolina

1.344,00

201515ALUG01707B

*****925K

Miranda Rama, Mercedes

1.680,00

201527ALUG00896S

*****004Q

Mohamed Fadel Isalmu, Brahim Salem

1.056,00

201515ALUG02771V

*****604T

Moledo Costa, Nélida

1.920,00

201515ALUG02738F

*****185L

Moledo Pereiro, María Ángeles

1.830,36

201515ALUG01385B

*****488J

Molinero Coira, Raquel

1.472,28

201536ALUG01286X

*****992P

Monsalve Isaza, María Beatriz

2.160,00

201536ALUG00720L

*****041R

Monteagudo Durán, José María

1.800,00

201536ALUG00691J

*****633D

Monteagudo Picallo, María Soledad

1.248,00

201536ALUG01476Q

*****414H

Monteagudo Durán, María del Carmen

1.200,00

201515ALUG00854D

*****456V

Monteiro Jiménez, Sulamita

1.104,00

201527ALUG00057G

*****380Y

Monteiro Monteiro, César

811,20

201515ALUG06791N

*****021B

Monteiro Moreiracomitre, Edilene

1.584,00

201536ALUG03794B

*****904Z

Montenegro Fernández, Manuel

2.280,00

201532ALUG01012R

*****926M

Montero Gómez, María del Rosario

1.320,00

201536ALUG02382W

*****475L

Montes Ramírez, Freddy Alberto

2.160,00

201515ALUG01859W

*****120G

Montesinosportal, Janet Soledad

1.824,00

201532ALUG00514D

*****019P

Montiel López, Marola Gabriela

1.440,00

201527ALUG01442D

*****506V

Montoya Jiménez, Marina Alicia

1.440,00

201515ALUG00625X

*****418G

Montoya Rojas, Derly Johanna

1.248,00

201536ALUG00028V

*****606R

Mora Arribas, María del Pilar

1.800,00

201515ALUG03973T

*****664K

Mora Méndez, María Cristina

1.920,00

201536ALUG02593Y

*****110Y

Morais Sa, Olimpio

720,00

201515ALUG01739C

*****673S

Morales Bello, Margarita

1.392,00

201515ALUG06879P

*****559L

Morano Iglesias, María del Pilar

1.800,00

201532ALUG00484W

*****226N

Moratilla Tahoces, Cristina

1.587,12

201515ALUG00983T

*****054H

Moreno Ponce, Rebeca

2.400,00

201515ALUG03112J

*****209P

Morillo Suero, Cristina

1.622,40

201515ALUG01469A

*****162G

Moroy del Ducca, Gustavo Alberto

1.680,00

201515ALUG03501B

*****027G

Morrone Mollo, Natalia Fiorella

1.248,00

201515ALUG05136J

*****909F

Moscoso Pazos, José Iván

1.440,00

201515ALUG01910F

*****461S

Mosqueira Ourens, Arancha

1.896,00

201515ALUG05433B

*****597W

Mosquera Maidana, María del Carmen

1.248,00

201515ALUG03781S

*****320J

Mosquera Marcote, Laura

2.160,00

201532ALUG00072G

*****960T

Mota García, Julio César

1.584,00

201536ALUG02232J

*****049D

Moukhass Hraiba, Abdellatif

1.200,00

201536ALUG05382N

*****052R

Moukhlissi Knoufi, Soukaina

960,00

201536ALUG05011D

*****098C

Moukhlissi, Mohamed

1.080,00

201515ALUG00497C

*****402J

Moulai, Melouka

1.440,00

201536ALUG00693S

*****099R

Moura da Silva, María José

1.920,00

201536ALUG02381R

*****292G

Mouriño Pereira, María Belén

1.680,00

201515ALUG03820P

*****427Z

Moussa Oumygueye, Papa

1.200,00

201536ALUG04727R

*****512Y

Moyano Sabucedo, Christian

1.920,00

201515ALUG00822T

*****658N

Muhammad Muhammad, Raza

1.920,00

201515ALUG04268L

*****221D

Muíños Losada, Manuel

1.632,00

201515ALUG04309Z

*****962C

Nadir Elhaddaoui, Abderrahmane

1.248,00

201515ALUG03127M

*****831V

Nadir Elhaddaoui, Ahmed

1.296,00

201536ALUG00414N

*****931D

Nahil Larjani, Bachir

1.248,00

201515ALUG01411Z

*****934E

Najah, Lekbir

1.104,00

201536ALUG06422V

*****356J

Narbon Cardama, Gloria Germána

1.440,00

201536ALUG04088Y

*****762Y

Navarrete Santana, Ester

2.256,00

201515ALUG05759S

*****126F

Navarro Sánchez, Ginesa

1.680,00

201532ALUG00439A

*****811A

Nchama Alogo Abuy, Felisa

1.296,00

201515ALUG00472H

*****407N

Ndiaye, Elisabeth

1.680,00

201536ALUG03217D

*****577J

Negreira Floriani, María Dolores

1.768,44

201536ALUG03087V

*****021P

Negreira Vázquez, Estefanía

1.440,00

201515ALUG04590L

*****606H

Negru, Daniel

1.104,00

201515ALUG00093F

*****264X

Neira Pérez, Mónica

1.218,72

201536ALUG03152J

*****238G

Nelu Coman, Alin

960,00

201532ALUG00975X

*****663P

Nicolas Cervera, Francisco

1.084,80

201536ALUG00618D

*****335F

Nistor, Fanel

960,00

201536ALUG03372A

*****206P

Nogueira Bernárdez, María del Rosario

1.440,00

201536ALUG02807J

*****581J

Novas Cores, María Peregrina

1.680,00

201536ALUG04923J

*****187Z

Novella Daloiso, Emanuela

1.824,00

201515ALUG01820D

*****691C

Novo Rey, Adriana

1.440,00

201515ALUG00353Z

*****306L

Novo Vázquez, Noelia María

1.080,00

201515ALUG02539S

*****586X

Novoa Suárez, Beatriz

1.440,00

201515ALUG01067S

*****694S

Noya Souto, Alberto

1.584,00

201536ALUG05582M

*****987A

Núñez Miranda, Noemi

1.200,00

201515ALUG03479N

*****485B

Núñez Rodríguez, José

2.400,00

201515ALUG05538R

*****976Y

Núñez Roman, Estefanía

1.200,00

201515ALUG04084L

*****289V

Núñez Uzcategui, María Fernanda

1.440,00

201536ALUG04328Q

*****886M

Ocampo Pérez, Marcos

2.352,00

201515ALUG06500C

*****562J

Ofir Escobarmuñoz, Rosa

1.560,00

201515ALUG01911P

*****581B

Olayinka Salako, Titulola

1.440,00

201515ALUG05840G

*****917W

Olivera Srur, Cristina Elizabeth

1.584,00

201515ALUG01953G

*****371Y

Olveira Rama, José Antonio

1.104,00

201536ALUG00808S

*****435Y

Omotayo Akesode, Aliu

1.440,00

201515ALUG04737M

*****268V

Onyinyechi Nwalima, Gift

1.249,92

201536ALUG00991Z

*****912Z

Orjuela Olave, Luz Elena

1.560,00

201515ALUG00852F

*****129S

Orozco Astaiza, Marly Yolima

1.440,00

201532ALUG00293H

*****770S

Ortega Calderón, María Altagracia

1.104,00

201515ALUG00869R

*****830V

Ortega Orge, Vanesa

1.200,00

201536ALUG05373A

*****152A

Osorio Pinzón, Doris

1.584,00

201532ALUG01222G

*****092G

Osorio Reyes, Sara Eva

1.296,00

201532ALUG01464Q

*****571D

Ospina Restrepo, Nancy Ubaldina

1.680,00

201536ALUG06772E

*****187G

Otero Barreiro, Jesús

1.248,00

201536ALUG06202G

*****199L

Otero Constenla, Ana

1.920,00

201515ALUG03865F

*****425G

Otero Devesa, Nuria Isabel

1.440,00

201536ALUG07002E

*****980Z

Otero Hermelo, Ana Isabel

1.440,00

201536ALUG04596P

*****269V

Otero Moreiras, Iago

1.680,00

201536ALUG01788Y

*****527X

Otero Rippa, José Manuel

1.680,00

201515ALUG03461V

*****764D

Oubella, Lahoucine

864,00

201515ALUG02639T

*****319Y

Ouchykh, Abdelhamid

1.056,00

201536ALUG00701T

*****557V

Outerelo Díaz, Noa

2.400,00

201536ALUG00942B

*****419W

Ouviña Otero, Iria

1.680,00

201532ALUG01547F

*****389S

Oyola Largos, Teresita de Jesús

1.200,00

201515ALUG00693D

*****204N

Pacheco Alonso, María Ángeles

1.584,00

201515ALUG05498F

*****310X

Pacherres Cabrera, Hilda Nilda

1.920,00

201536ALUG01320K

*****507S

Padin Buezas, María Teresa

2.400,00

201515ALUG01265Y

*****319K

Padin González, Antonio José

2.400,00

201515ALUG00440D

*****714F

Paherson Pérez, Damara

1.680,00

201515ALUG01458S

*****290R

Pancca Bustinco, Yolanda

1.632,00

201515ALUG02595W

*****313A

Parado Reyes, Crisanta Zoila

1.680,00

201527ALUG00387N

*****756T

Parajua Díaz, Susana

1.728,00

201515ALUG01928W

*****447B

Parcero Rial, María Isabel

539,04

201536ALUG02065F

*****514W

Pardo Andia, María Deizi

1.536,00

201515ALUG02556D

*****595S

Pardo Buján, José Ramón

1.680,00

201515ALUG03586G

*****881X

Pardo Neira, María Soledad

1.440,00

201515ALUG03903E

*****906C

Paz Avero, Iria

1.680,00

201536ALUG06500A

*****740R

Paz Mariño, Araceli

1.440,00

201532ALUG00168P

*****414B

Paz Pardo, Alicia

1.440,00

201515ALUG05038F

*****749H

Pedroche Villaseñor, Julián

960,00

201527ALUG00066J

*****456R

Pedrosa Gaite, Diego

1.584,00

201515ALUG00905Z

*****285D

Pena Insua, María del Pilar

720,00

201536ALUG04956T

*****196W

Pena Parada, Débora

1.824,00

201536ALUG03272H

*****470J

Pereira Carreiro, Vanesa

1.200,00

201532ALUG00001W

*****178A

Pereira Conde, Luz María

960,00

201515ALUG03360P

*****624E

Pereira Loureiro, María Teresa

1.920,00

201515ALUG02396X

*****548B

Pereira Vara, Fátima

1.680,00

201532ALUG01276N

*****322T

Pereira Varela, Elisa

1.920,00

201515ALUG02822E

*****336R

Pereira Vázquez, Lidia

1.518,48

201536ALUG04432M

*****890P

Pereira Villagran, Esther Nilda

1.440,00

201515ALUG06915K

*****676M

Pereiro Doldán, Roberto

2.160,00

201536ALUG00634W

*****278A

Pérez Ortiz, Guillermo

1.584,00

201536ALUG00075H

*****017T

Pérez Pérez, Francisco Javier

1.440,00

201515ALUG06753C

*****338A

Pérez Álvarez, Miriam

2.400,00

201515ALUG03948K

*****824H

Pérez Berbia, Sonia

1.776,00

201536ALUG05909X

*****083Z

Pérez Castellón, Rosalía

1.200,00

201536ALUG05478Q

*****065Z

Pérez Correa, Alicia

1.680,00

201532ALUG00572K

*****105F

Pérez Docampo, Iolanda

1.728,00

201515ALUG03308W

*****814Z

Pérez García, Cipriano

2.208,00

201515ALUG00056Q

*****898V

Pérez Hurtado, Miguel Ángel

1.152,00

201515ALUG02389A

*****340W

Pérez Mantilla, Jean Carlos

1.776,00

201515ALUG02956H

*****255T

Pérez Méndez, Michel Emeregildo

1.440,00

201532ALUG00010B

*****353N

Pérez Moure, María Iris

1.296,00

201515ALUG02159A

*****044L

Pérez Muíño, Estrella

1.896,00

201515ALUG04266V

*****266J

Pérez Paneque, José Luis

1.680,00

201515ALUG06365T

*****851K

Pérez Pena, Ana Bethania

1.440,00

201536ALUG07013X

*****698Z

Pérez Pereira, Pilar Montserrat

1.440,00

201536ALUG05492F

*****504D

Pérez Pérez, Alberto

1.200,00

201515ALUG05452F

*****626S

Pérez Pérez, María del Carmen

1.920,00

201536ALUG00540T

*****325W

Pérez Rial, Enrique

1.440,00

201532ALUG00943R

*****414V

Pérez Sousa, Carolina María

1.560,00

201515ALUG04030B

*****979V

Pérez Sueiras, Alba

1.776,00

201515ALUG03500X

*****367X

Pérez Triviño, Marina María

1.680,00

201515ALUG00739D

*****794Y

Periáñez Escobar, Lilian Andrea

1.344,00

201515ALUG04823E

*****727R

Permuy Abeleira, Carlos Alfonso

1.440,00

201515ALUG04723Z

*****702L

Perol Hermidas, Roberto

1.728,00

201532ALUG01162J

*****954H

Peter, Klemen

1.440,00

201536ALUG00788H

*****345W

Pichel Freirira, David

1.680,00

201515ALUG02338K

*****263R

Pichel Rey, Iván

1.392,00

201515ALUG03755N

*****459S

Pilar Carballeira López, Ofelia

1.200,00

201515ALUG02978V

*****722X

Pinales Medrano, Felicia

1.440,00

201515ALUG02012V

*****812R

Pinales Reyes, Pura Mercedes

2.040,00

201515ALUG01689Q

*****193F

Pinaya Osco, Eliana

1.440,00

201515ALUG01441K

*****088S

Pinaya Osco, Noemi

1.348,80

201536ALUG04528D

*****966M

Pinto Casas, Jesús

2.112,00

201536ALUG03961V

*****312Y

Pinto Ramos, Natalia

1.536,00

201536ALUG04903Q

*****933A

Piñeiro Agulla, Isabel

1.488,00

201536ALUG05398M

*****450G

Piñeiro Martínez, María

1.704,00

201536ALUG01488M

*****229Z

Pires Tiago, Neuza Marina

1.680,00

201515ALUG02890K

*****791Q

Pita Gómez, Guillermo

1.824,00

201515ALUG04334Q

*****821V

Poligena Suárezmarte, Mercedes

1.200,00

201515ALUG03257C

*****063A

Ponce Ortiz, Alejandro José

1.440,00

201536ALUG06782D

*****974C

Portela dos Reyes, Susana

2.400,00

201515ALUG05939B

*****400Y

Porto Paderne, Carolina

1.200,00

201515ALUG05592D

*****610G

Pose Pose, Jesús

960,00

201515ALUG05689Z

*****535Z

Pouso Canosa, Jaime

1.440,00

201515ALUG03477X

*****792R

Poza García, Sergio

1.392,00

201515ALUG05522P

*****908M

Pozo, Matea de Jesús

1.344,00

201515ALUG01033G

*****631P

Prado Ares, Juan Francisco

1.800,00

201536ALUG05649A

*****433N

Prado Martínez, Enrique

1.344,00

201536ALUG06869G

*****229Y

Prado Pérez, Iria

1.440,00

201536ALUG05705J

*****106B

Prado Vázquez, María del Carmen

1.207,20

201536ALUG02269G

*****252F

Prieto Rodas, Clara

1.320,00

201515ALUG00457A

*****250A

Puñal Martínez, Miriam

2.400,00

201515ALUG04366W

*****987M

Quezada Reyes, Altagracia

1.680,00

201515ALUG02623F

*****033W

Quillo Eco, Anita

1.584,00

201515ALUG05236K

*****803Y

Quintáns Fernández, José Francisco

1.441,44

201515ALUG01873Q

*****375W

Quintas Blanco, Orentina

1.680,00

201532ALUG01594P

*****036F

Quintas Suárez, María del Carmen

1.440,00

201515ALUG05303L

*****423L

Quinteiro Carbajales, Silvia

1.920,00

201515ALUG05334G

*****146G

Quinteiro Conde, María Jesús

2.040,00

201515ALUG03414Q

*****358H

Quintian Pardo, Diego Agustín

1.584,00

201515ALUG05609A

*****356E

Rama Novoa, Susana

1.632,00

201515ALUG01266F

*****765L

Ramírez Betancourt, Jenny Y.

1.296,00

201536ALUG03538P

*****216R

Ramírez Jiménez, José Luis

1.200,00

201536ALUG02899J

*****422R

Ramírez Jiménez, Yesica

1.392,00

201515ALUG06051P

*****450C

Ramírez Ramírez, Isabel Cristina

1.584,00

201515ALUG03580K

*****732C

Ramo Ramo, Juana

1.200,00

201536ALUG06640M

*****101Q

Ramos Leboreiro, María Dolores

1.680,00

201536ALUG00453M

*****553H

Ramos López, Alejandra Elisa

1.344,00

201532ALUG01318P

*****711H

Ramos Lora, Sugenni Josefina

1.440,00

201536ALUG04805X

*****366B

Ramos Merino, Mateo

1.920,00

201527ALUG00204J

*****916H

Ramudo Rodríguez, María Belén

1.286,40

201536ALUG06666P

*****849M

Raposo Ferro, Mónica

1.296,00

201536ALUG05162E

*****074H

Rebollar Martínez, Beatriz Carolina

1.680,00

201536ALUG01102X

*****530W

Recaman Hermida, Samanta

1.680,00

201515ALUG00153K

*****613J

Recarey García, Alejandro

1.152,00

201515ALUG02303D

*****244R

Redondo Cal, María Carmen

1.200,00

201536ALUG02582H

*****374W

Regueira Martínez, Pablo

1.728,00

201515ALUG06898G

*****724Q

Regueiro Fernández, Bibiana

1.968,00

201532ALUG00286B

*****910K

Regueiro Fidalgo, Carla

1.680,00

201536ALUG01697F

*****589S

Reguera Fervenza, Xosé Antonio

1.488,00

201515ALUG01527S

*****167A

Reiriz Álvarez, Tamara

2.400,00

201515ALUG01001M

*****639E

Rejes Canoura, Isabel

1.056,00

201515ALUG01026C

*****146W

Remuiñan Suárez, María del Carmen

1.200,00

201532ALUG00773S

*****785M

Requejo Sánchez, Eva

2.208,00

201536ALUG02867G

*****277S

Retamozo Chávez, Margarita Nancy

1.920,00

201536ALUG03426B

*****670F

Rey Álvarez, Alejandro

2.064,00

201515ALUG01656Y

*****226E

Rey López, Josefina

1.300,80

201515ALUG06764P

*****098L

Rey París, Rubén

1.440,00

201515ALUG03010A

*****264M

Rey Rey, Lourdes

1.680,00

201515ALUG00788N

*****672Y

Rey Salceda, María

1.200,00

201515ALUG03749Y

*****423J

Ricoy Devesa, Alfonso

1.848,00

201532ALUG01237L

*****100Y

Río Fernández, Anita

2.400,00

201536ALUG03850K

*****428D

Rios Núñez, Carmen

1.632,00

201515ALUG04370Y

*****735B

Rios Tojeiro, Ángel Manuel

1.776,00

201515ALUG06106V

*****469Q

Rivadas Pardo, Rosario

1.440,00

201515ALUG00780G

*****782P

Rivas Vázquez, Noelia

1.104,00

201515ALUG01809K

*****469N

Riveiro Fungueiriño, María Montserrat

1.440,00

201532ALUG01496W

*****881J

Rivera Espinosa, Milosis Oceanía

1.056,00

201515ALUG03420E

*****569F

Rivera Freaza, Yolanda

1.440,00

201536ALUG03944T

*****407E

Rivera Orrego, Katherine Alejandra

1.680,00

201515ALUG00242H

*****226F

Rivera Silva, Nagore

1.680,00

201515ALUG01016X

*****872M

Rivero Canteros, Nancy Yaneth

1.680,00

201515ALUG01775X

*****230D

Rivoir Melgarejo, Silvia Mabel

1.440,00

201515ALUG07081A

*****094L

Roca Vázquez, María

960,00

201536ALUG06224A

*****224P

Rocha Cordeiro, Giselia

1.680,00

201515ALUG04551A

*****089L

Rocha Fernández, Marta

2.160,00

201536ALUG01600W

*****775N

Rodal Alonso, Yolanda

2.280,00

201515ALUG01572Z

*****275A

Rodas Granados, María Yasmin

1.440,00

201536ALUG05662Q

*****474W

Rodríguez de la Cuetara, Francisco

1.296,00

201536ALUG00719H

*****860C

Rodríguez Guerra, María del Carmen

2.016,00

201536ALUG02172E

*****016W

Rodríguez Opitz, Patricia

1.920,00

201536ALUG00670S

*****016Y

Rodríguez Vila, Rubén

1.680,00

201532ALUG01125E

*****557C

Rodríguez Albarracín, Isabel Cristina

1.440,00

201536ALUG05446F

*****383K

Rodríguez Álvarez, Elina

2.232,00

201532ALUG01635A

*****857Z

Rodríguez Álvarez, Joel

1.872,00

201515ALUG02051X

*****438K

Rodríguez Cárdenas, Maira Alejandra

1.440,00

201515ALUG01492A

*****056W

Rodríguez Castro, Marcos

1.680,00

201527ALUG00822X

*****599N

Rodríguez Castro, Sara

1.344,00

201515ALUG06337H

*****432W

Rodríguez Dasilva, Mª Azucena

1.680,00

201515ALUG02177K

*****099T

Rodríguez Demanuel, Natacha

2.400,00

201515ALUG00947X

*****435V

Rodríguez Fernández, Águeda María

1.440,00

201527ALUG00565Y

*****238S

Rodríguez Ferrero, Alejandro

1.680,00

201515ALUG00522E

*****793C

Rodríguez Garate, Beatriz

1.920,00

201532ALUG00164G

*****980L

Rodríguez Gil, Javier

1.992,00

201515ALUG05036M

*****903P

Rodríguez Gómez, Juan Carlos

1.152,00

201536ALUG03983Q

*****236P

Rodríguez Ibáñez, José Carlos

1.200,00

201515ALUG06086C

*****559Y

Rodríguez Leboso, Rebeca

2.400,00

201536ALUG02827X

*****726E

Rodríguez López, Pedro

2.040,00

201536ALUG01489Y

*****727Q

Rodríguez Macías, M. Magdalena

1.320,00

201515ALUG04224K

*****090X

Rodríguez Meneses, Jelly C.

1.560,00

201532ALUG01514C

*****815T

Rodríguez Nogueira, Camilo

864,00

201515ALUG05407P

*****350X

Rodríguez Olcoz, Miguel

1.248,00

201536ALUG05553E

*****931D

Rodríguez Pérez, Margarita

1.363,92

201536ALUG03029M

*****614K

Rodríguez Porto, Sara

1.680,00

201515ALUG01214R

*****947V

Rodríguez Quintáns, Sandra

1.728,00

201515ALUG00374N

*****621S

Rodríguez Quintas, Yessica

1.920,00

201515ALUG00775E

*****826P

Rodríguez Reyes, Mairin

1.200,00

201532ALUG00260P

*****961G

Rodríguez Ruiz, Natalia

1.296,00

201515ALUG04209Y

*****892Q

Rodríguez Sánchez, Ana María

1.440,00

201536ALUG00928C

*****898S

Rojas Álvarez, Magnolia

1.560,00

201515ALUG00982E

*****867W

Rojas López, Ángela María

1.920,00

201536ALUG06181Y

*****543H

Rolo López, Yago

1.632,00

201515ALUG00338E

*****865X

Romarís Cobas, Mónica

960,00

201536ALUG04395Z

*****478M

Romeo Carretto, Jorge

1.320,00

201515ALUG01736V

*****623Z

Romero Jiménez, Isabel

1.344,00

201515ALUG06072Y

*****813V

Romero Mato, Begoña

1.344,00

201515ALUG05365N

*****454N

Romero Mosquera, María Mercedes

1.440,00

201527ALUG01499C

*****879L

Romero Riveiro, Jessica

1.536,00

201515ALUG00271R

*****785A

Romero Romero, Isabel

1.440,00

201536ALUG01899W

*****864P

Roris Otero, Juan José

1.680,00

201536ALUG02124C

*****982C

Rosa Francisco, Mónica

1.680,00

201515ALUG05158N

*****003N

Rosales Meirama, Aleidis

1.104,00

201536ALUG04153W

*****189H

Rosales Salido, Carlos

2.400,00

201536ALUG05855W

*****758T

Rosales SanMartín, María Jesús

2.160,00

201536ALUG07076G

*****775X

Rosendo Priego, María

1.536,00

201515ALUG05605E

*****518J

Ruibal Durán, Atenea

1.333,32

201536ALUG06131W

*****973N

Ruiz Escudeiro, Cayetana María

2.160,00

201536ALUG03723D

*****678N

Ruiz Iglesias, Jesica

2.400,00

201536ALUG00031C

*****727R

Ruiz Martínez, Rocío

1.680,00

201536ALUG00823F

*****518L

Ruiz Moreira, Ketty Karina

1.440,00

201527ALUG00117H

*****358T

Ruiz Mourenza, Yesenia del Carmen

1.440,00

201536ALUG01626M

*****045R

Ruiz Quezada, Harold Andrey

960,00

201515ALUG05021J

*****465X

Rumbo Moure, Sandra

1.200,00

201532ALUG00726Z

*****033N

Saidi Eps Bouzian, Meloukai

1.152,00

201515ALUG05613F

*****276D

Salazar Borja, Ana Manuela

1.536,00

201536ALUG01925M

*****460J

Salazar Jiménez, Soledad

1.200,00

201515ALUG00469S

*****509E

Saldaña Gonzales, Vanessa del Carmen

1.440,00

201536ALUG05190G

*****279K

Sales de Souza, Marinalva

1.680,00

201536ALUG01963C

*****894X

Salgado Pérez, María Teresa

2.040,00

201532ALUG00239X

*****862Z

Salgado Belloso, Hugo

1.440,00

201515ALUG04846E

*****020N

Salgado Gómez, Agustín

1.200,00

201527ALUG01176L

*****523S

Salgueiro Aquino, Ana

1.680,00

201536ALUG01234G

*****219Z

Salinas Valencia, María del Pilar

1.728,00

201527ALUG01225E

*****093G

Sall, Alassane Saidou

744,00

201515ALUG00675Z

*****389W

Salmi, Ahmed

1.080,00

201515ALUG01642S

*****696K

Salvado Marín, Irene

1.824,00

201515ALUG01102G

*****104Z

Salvador Simón, Benjamín

1.440,00

201515ALUG02477E

*****462A

San Julián Sánchez, María Belén

1.714,56

201536ALUG02476G

*****252J

Sánchez Andrade, Zuly Kelli

2.064,00

201532ALUG00732C

*****766S

Sánchez Boo, María de los Ángeles

1.680,00

201527ALUG00973T

*****008D

Sánchez López, María Ester

1.920,00

201515ALUG00928Z

*****654E

Sánchez Blanco, Leticia

1.344,00

201515ALUG04993P

*****114P

Sánchez Fraga, Mar

2.400,00

201515ALUG06571E

*****473B

Sánchez Martínez, Anabel

960,00

201515ALUG00431T

*****216L

Sánchez Matos, Doris Fanny

1.680,00

201536ALUG01161V

*****105W

Sánchez Moraga, Mónica

1.008,00

201536ALUG00975K

*****156D

Sánchez Quintans, Ana

1.680,00

201527ALUG00297Z

*****854B

Sánchez Somoano, Manuel Faustino

1.560,00

201515ALUG03705P

*****151A

Sánchez Suárez, Mónica

1.392,00

201515ALUG03421T

*****128L

Sánchez Vázquez, María

1.320,00

201536ALUG05556W

*****715A

Sancho Carneiro, Pablo

1.680,00

201515ALUG03052E

*****653K

Sande Fuentes, Nicolás

1.344,00

201536ALUG01807W

*****038E

Sandoval Desarotti, Sandra Beatriz

1.560,00

201536ALUG03862X

*****770X

SanMartín Araújo, Germán

1.680,00

201527ALUG00721R

*****231T

SanMartín Grandío, Laura

1.320,00

201536ALUG00051V

*****447V

SanMartín Santiago, Damián

1.440,00

201532ALUG01704A

*****830H

SanMartín Vázquez, Jesús Manuel

1.272,00

201515ALUG02979H

*****598N

Santalla Iglesias, Sara

1.296,00

201515ALUG06253A

*****514K

Santamaría Lojo, Carla María

1.296,00

201515ALUG05288G

*****149Y

Santiago Escobar, José Juan

1.920,00

201536ALUG05676F

*****509Y

Santisteban Almendros, Vanessa María

1.680,00

201532ALUG01140Z

*****594W

Santos Bastos, Miriam Raquel

1.200,00

201536ALUG00839T

*****445B

Sanz Taboada, Inmaculada

1.920,00

201536ALUG00115N

*****736K

Sarmento Ferreira, Vanessa

2.400,00

201515ALUG04083H

*****082Y

Sarr, Maguette

1.440,00

201515ALUG04541Q

*****625T

Sayah, Bouchra

1.440,00

201515ALUG02165D

*****899Y

Seara Pereiraalves, Aline

1.440,00

201515ALUG03281K

*****618S

Segade Enjamio, María Virtudes

2.064,00

201515ALUG01329R

*****670Z

Segade Varela, Antonio

1.200,00

201532ALUG00880F

*****567V

Seijas Real, Laura Andrea

1.440,00

201536ALUG03072W

*****703N

Sendín Rodríguez, Sonia

1.776,00

201515ALUG03957F

*****532D

Sene, Ndeye

1.848,00

201515ALUG02442X

*****276E

Senra Fraga, María Carmen

1.680,00

201515ALUG00006N

*****983R

Seoane Bustelo, Francisco

1.536,00

201515ALUG03692H

*****816C

Seoane de Marcos, Francisco José

1.440,00

201527ALUG01381V

*****572S

Seoane Fuentes, Iria

1.872,00

201515ALUG03645V

*****844M

Seoane Varela, Gisela

1.344,00

201527ALUG01057S

*****083M

Shaiene dos Santos, Nathalia

1.920,00

201536ALUG02048J

*****471D

Shmitter Rocha, Gloria

1.920,00

201536ALUG06836V

*****265X

Sierra Andrade, Purificación

1.248,00

201515ALUG04112R

*****985L

Sierra Pérez, María del Carmen

2.400,00

201515ALUG03355A

*****455Y

Sierra Vázquez, Alejandra

2.400,00

201536ALUG01245S

*****667Q

Silva Méndez, Sergio

1.440,00

201532ALUG00787Y

*****966H

Silva Palmer, Valeria Beatriz

1.802,64

201515ALUG02469Z

*****937M

Silva Rico, Sonia

1.440,00

201527ALUG00865F

*****366Y

Silvarrey Alonso, Silvia

1.584,00

201536ALUG02064Y

*****411K

Silveira Viñas, Carla

1.296,00

201536ALUG03943E

*****596N

Simionescu, Nicusor

864,00

201536ALUG05140T

*****771S

Simoes Vila, María Belén

1.488,00

201527ALUG00441C

*****222W

Sinisterra Restrejo, Waldir

2.400,00

201536ALUG04251P

*****275N

Sobrino Leboso, José Ramón

1.224,00

201532ALUG00181K

*****211L

Solarte Cobo, Vilma

1.200,00

201515ALUG06992Y

*****004R

Solis Campillo, Cristina Beatriz

1.440,00

201536ALUG02704W

*****567Y

Solodov, Sergey

1.920,00

201532ALUG01243W

*****917S

Somoza Pérez, Leila

1.737,60

201532ALUG00678N

*****773P

Soto Álvarez, Consuelo

1.440,00

201536ALUG02167V

*****041E

Sousa Costa, María de Lourdes

1.560,00

201536ALUG01162R

*****353T

Sousa Pérez, Manuel

2.340,00

201536ALUG02892Y

*****953R

Souto Amigo, María Victoria

1.682,52

201536ALUG01640L

*****319G

Souto Apariz, David

1.920,00

201532ALUG00611Z

*****835Y

Souto Sainza, Ana Rosa

1.680,00

201515ALUG04243V

*****304S

Sraoulou, Zakiya

864,00

201536ALUG01950F

*****703T

Stan, Mihaela

1.800,00

201536ALUG04160D

*****391A

Suárez Rodríguez, Jorge Antonio

1.200,00

201515ALUG02652J

*****932K

Suárez Fernández, Pilar

1.680,00

201515ALUG00369F

*****527Y

Suárez Moreira, Tamara

1.056,00

201515ALUG05878L

*****371K

Suárez Pedrosa, Raquel

1.152,00

201536ALUG04780P

*****469H

Suárez Piñeiro, Santiago

1.440,00

201515ALUG01651R

*****553N

Suárez Sánchez, José Manuel

1.920,00

201527ALUG01143D

*****006C

Suárez Suárez, Consuelo

1.536,00

201536ALUG05238Y

*****843H

Sueiro Herrera, Celina Soledad

1.776,00

201515ALUG01116H

*****852W

Sumay García, Jennifer

1.536,00

201536ALUG02082R

*****036K

Surdu, Adriana Liliana

1.536,00

201515ALUG03560R

*****033Z

Taboada Galdo, Alejandro

2.160,00

201536ALUG01441G

*****161A

Tamar, Samira

1.104,00

201515ALUG02376J

*****275X

Tamarez Tamarez, Marisol

1.440,00

201515ALUG06095Y

*****504G

Tamplar, Adriana

768,00

201532ALUG00147X

*****073K

Tataru, Razvan

1.320,00

201515ALUG00524R

*****376Z

Tato Bonome, María del Carmen

1.200,00

201527ALUG01541Q

*****892Y

Teixeira Fernández, Silvia

1.440,00

201536ALUG06681T

*****651R

Teixeira Ramírez, Cristina

1.344,00

201536ALUG05185E

*****531V

Telles Alarcon, María Antonia

1.248,00

201536ALUG06004J

*****078E

Téllez Soubrie, María Jimena

2.400,00

201515ALUG04197V

*****010L

Terrero González, Inalvi

1.152,00

201515ALUG01094L

*****145P

Tobar Rengifo, Estercila

1.440,00

201536ALUG06139X

*****267F

Toledo Ocampo, Diego Martín

2.160,00

201515ALUG06154L

*****274X

Toribio Rivera, Zoraida Isabel

1.440,00

201515ALUG01865P

*****610R

Toro Jaramillo, Luz Nelly

1.200,00

201515ALUG01889D

*****343V

Torrens Reynols, Gabriel

1.920,00

201536ALUG00210S

*****968X

Torrente Carballal, Noelia

1.680,00

201536ALUG01037Z

*****970K

Torres Barrera, Lina María

1.920,00

201536ALUG06507X

*****777Y

Torres Bravo, María

2.208,00

201515ALUG06175V

*****508K

Torres Erazo, Yoise

1.056,00

201536ALUG01341L

*****264Y

Torres Iglesias, María Elena

1.680,00

201515ALUG04492J

*****307Y

Torres Jaramillo, Rosa Mercedes

1.344,00

201536ALUG01647A

*****005B

Torres Salazar, M. Enedina

2.160,00

201536ALUG04117N

*****655W

Toste Báez, Mercedes

2.400,00

201536ALUG01977B

*****447E

Touriño Pulido, Thirsa

1.560,00

201515ALUG04190X

*****546Y

Touza Sánchez, Olga Herminia

1.440,00

201532ALUG01480D

*****283Y

Trajano dos Santos, Josilene

1.392,00

201536ALUG02695Q

*****512B

Treus Chorén, Guillermo

1.536,00

201515ALUG02340T

*****843P

Trillo Sendón, David

1.200,00

201527ALUG00595J

*****423V

Trinquete Sanjurjo, María Teresa

1.440,00

201536ALUG03888J

*****595L

Troncoso Martínez, María Montserrat

1.200,00

201536ALUG04210J

*****493F

Troyas Marechauffe, Beatriz Andrea

1.560,00

201536ALUG01657J

*****206V

Tunzi Gómez, Liliana

2.160,00

201536ALUG02779P

*****970D

Ubeda Pereira, Iria

1.920,00

201515ALUG04141F

*****892V

Vaamonde Matos, Berena

1.440,00

201532ALUG00753H

*****417B

Valado Alonso, María

1.680,00

201515ALUG04601F

*****490P

Valeiro Castelo, María Victoria

1.800,00

201536ALUG00856V

*****298Z

Valenti Pérez, Vanesa Sandra

1.152,00

201536ALUG04918P

*****688K

Valverde Moreira, María del Rocío

1.728,00

201536ALUG03249H

*****765B

Valverde Vilar, Julián

1.440,00

201515ALUG03254V

*****094M

Varela Martínez, Antonio Ignacio

944,28

201536ALUG04947Z

*****904W

Vázquez Cerviño, Elena

1.920,00

201536ALUG02937M

*****940E

Vázquez Valeiras, María Benigna

1.219,20

201536ALUG06509N

*****254Z

Vázquez Alfaya, María Teresa

1.872,00

201515ALUG05203B

*****718N

Vázquez Amaro, Vanessa

1.392,00

201536ALUG05068C

*****722L

Vázquez Antonio, Eulalia

816,00

201515ALUG03918Z

*****563H

Vázquez Fernández, Lucía

1.440,00

201515ALUG01821X

*****066S

Vázquez Figueroa, Isabel

1.680,00

201536ALUG01741M

*****483T

Vázquez Gómez, Rogelio

960,00

201536ALUG01456L

*****829S

Vázquez Hernández, Teresa

2.400,00

201527ALUG01322G

*****995W

Vázquez López, María

1.248,00

201536ALUG02960M

*****590L

Vázquez Lorenzo, María Carmen

1.824,00

201515ALUG03224X

*****672Z

Vázquez Martínez, Luz

1.440,00

201536ALUG01680J

*****631G

Vázquez Oubiña, Yara

1.344,00

201527ALUG00061P

*****214R

Vázquez Pérez, Estela

1.512,00

201532ALUG00156L

*****136X

Vázquez Rodríguez, Mónica María

1.248,00

201515ALUG02522K

*****382C

Vázquez Tojeiro, Sara Matilde

2.304,00

201536ALUG06506D

*****413X

Vega Martínez, Ruth

1.920,00

201536ALUG04758D

*****237E

Vega Monsalve, Gloria Inés

960,00

201515ALUG02716P

*****423W

Veiga Hernández, Óscar

1.440,00

201536ALUG05939V

*****418G

Velázquez Rodríguez, Pilar

2.400,00

201536ALUG03998P

*****401W

Vescovo Mango, Ana

2.160,00

201532ALUG01384M

*****511D

Viamonte Nillar, Yordanka

1.440,00

201536ALUG00681A

*****423T

Vidal Carmona, Concepción

2.040,00

201536ALUG00658A

*****813J

Vieira Lois, Tamara

2.304,00

201536ALUG03326A

*****018Z

Viéitez López, María Jesús

960,00

201515ALUG05517A

*****283P

Viejo Martínez, María del Mar

1.680,00

201515ALUG05258C

*****534A

Viejo Martínez, Purificación

1.440,00

201515ALUG02792S

*****118X

Vierna Fernández, Sara

2.400,00

201515ALUG01523B

*****246L

Vila Cañas, Luis Joaquín

1.056,00

201536ALUG06823G

*****127Q

Vila Ruiz, Elena Andrea

1.440,00

201515ALUG00204A

*****391S

Vila Sampayo, María de las Nieves

1.388,64

201515ALUG04794Q

*****524Z

Vilariño Lorenzo, Manuela

1.728,00

201536ALUG05625W

*****977S

Villamarín García, María Esther

2.112,00

201515ALUG03995E

*****330C

Villarino González, María

1.560,00

201515ALUG01993K

*****339G

Villaverde Liñares, Pablo

1.512,00

201515ALUG03743T

*****018S

Vinocunga Vinocunga, Elvia Marina

960,00

201536ALUG06703E

*****727Q

Virgen Morales, Sandra Liliana

2.016,00

201536ALUG05105B

*****048D

Visbal Bugarín, Amalia

2.400,00

201536ALUG00624S

*****737H

Visbal Bugarín, Juan Carlos

1.819,68

201527ALUG00371L

*****480Q

Yacini, Abdel Majid

960,00

201515ALUG04945Y

*****099W

Yáñez Mejuto, Lorena

1.200,00

201515ALUG01679Y

*****609D

Yone Durán, Emiliana

1.536,00

201515ALUG05915X

*****022L

Zarco Delgado, María Montserrat

720,00

201536ALUG02995V

*****220L

Zaroual Barakat, Laila

1.104,00

201536ALUG04555J

*****087G

Zarzabal Docheff, Fernando

2.400,00

201515ALUG00653S

*****073J

Zelaya López, Victor Hugo

1.920,00

201515ALUG04253G

*****049P

Zerguit Taleb, Youssef

1.008,00

201515ALUG05476P

*****915R

Zevallos Nahui, Abilia

1.152,00

201532ALUG01254J

*****259N

Zobair, Yousra

1.920,00

201515ALUG01495Y

*****398A

Zotes Flores, María de los Llanos

1.358,40

201515ALUG05150G

*****084T

Zraidi, Mina

1.104,00

201536ALUG01625G

*****069S

Zuluaga Luaiza, Elizabet

1.632,00

201536ALUG04142Z

*****492Y

Zulueta Baña, Patricia

1.512,00

201536ALUG03482K

*****905C

Zurita Soliz, Mónica Ingrid

2.160,00

V. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 11 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan para o ano 2017.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.760.0.

b) Crédito orzamentario: 500.000,00 €.

c) Persoas destinatarias: concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes que cumpran os requisitos establecidos polo artigo 6 da Orde do 11 de maio de 2017.

d) Finalidade: prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente as unidades de convivencia que habiten, en condicións de propietarias, nunha vivenda que se encontre en mal estado de conservación e non dispoñan de recursos para acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade, así como permitir aos ditos concellos rehabilitar edificacións ou vivendas do seu patrimonio municipal para destinalos a solucionar os problemas de residencia de unidades de convivencia que cumpran os requisitos fixados na orde.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

C-IR-0001/17

P1500300G

Concello de Aranga

10.468,43

C-IR-0002/17

P1500300G

Concello de Aranga

15.000,00

P-IR-0001/17

P3602500E

Concello da Lama

13.569,57

P-IR-0002/17

P3602500E

Concello da Lama

12.991,76

P-IR-0003/17

P3605200I

Concello de Silleda

4.014,42

P-IR-0004/17

P3603200A

Concello de Moraña

2.654,68

P-IR-0005/17

P3601900H

Concello de Fornelos de Montes

7.784,99

P-IR-0006/17

P3605200I

Concello de Silleda

4.665,65

P-IR-0007/17

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

6.374,50

O-IR-0003/17

P3201500J

Concello da Bola

8.531,00

O-IR-0004/17

P3202600G

Concello de Cenlle

12.807,53

O-IR-0006/17

P3204900I

Concello da Mezquita

14.984,59

VI. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 16 de maio de 2017 pola que se convocan as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como dos transferidos polo Estado á Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.781.0.

b) Crédito orzamentario: 116.695,81 € para a anualidade de 2017 e 883.304,19 € para 2018.

c) Persoas destinatarias: comunidades de propietarios/as dos edificios de vivendas que estean recollidos no obxecto da convocatoria.

d) Finalidade: contribuír á reparación, rehabilitación e/ou adaptación de edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como dos transferidos polo Estado á Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

2017VI420A150002

H15618507

Com. Prop. Praza Ferradura, 1-10, A Coruña

185.283,20

2017VI420A150021

H15610694

Com. Prop. Rúa Castelao, 4-6, Muxía

43.249,64

2017VI420A150022

H15599020

Com. Prop. Rúa Mestre López Dafonte, Mazá 24 F, Ferrol

6.444,76

2017VI420A150024

H15221393

Com. Prop. Rúa do Mourel, Q-2, Ferrol

24.191,53

2017VI420A150025

H15281462

Com. Prop. Rúa do Prado, K-6, Ferrol

4.019,70

2017VI420A150026

E15383458

Com. Prop. Ponte da Greza, 9-11, Ferrol

14.060,33

2017VI420A150028

H15809304

Com. Prop. Rúa Campo do Sacramento, 103, bloque B, Cee

2.378,42

2017VI420A150029

H15465198

Com. Prop. Lugar Amenadás, bloque 1, Narón

6.317,40

2017VI420A150030

H15221419

Com. Prop. Rúa Mestre López Dafonte, M-7, Ferrol

24.191,53

2017VI420A150031

H15271943

Com. Prop. Rúa Mestre López Dafonte, portal O, Ferrol

24.191,53

2017VI420A150032

H15906035

Com. Prop. Rúa Mestre López Dafonte, portal N-6, Ferrol

24.748,40

2017VI420A150036

H15555469

Com. Prop. Rúa Ponte de Caranza, cuarteirón 24-E, Ferrol

6.444,76

2017VI420A150037

H15553647

Com. Prop. Rúa Mestre López Dafonte, cuarteirón 24-G, Ferrol

6.444,76

2017VI420A270001

H27126739

Com. Prop. Poeta Aquilino Iglesias Alvariño, 12, Lugo

19.783,80

2017VI420A270003

H27104959

Com. Prop. Poeta Aquilino Iglesias Alvariño, 14, Lugo

27.756,30

2017VI420A270004

H27206960

Com. Prop. Pardo de Cela, bloque 3, Lugo

31.380,11

2017VI420A270005

H27039031

Com. Prop. Poeta Aquilino Iglesias Alvariño, 4, bloque 2, Lugo

17.160,00

2017VI420A270006

H27360338

Com. Prop. Diputación 3, O Valadouro

10.592,34

2017VI420A270007

E27040286

Com. Prop. Poeta Aquilino Iglesias Alvariño, 3, Lugo

16.477,80

2017VI420A270008

H27117597

Com. Prop. Poeta Aquilino Iglesias Alvariño, 7, Lugo

5.619,94

2017VI420A270009

H27105832

Com. Prop. Poeta Aquilino Iglesias Alvariño, 11, Lugo

13.970,11

2017VI420A270010

H27323120

Com. Prop. Nova 12, Taboada

17.678,24

2017VI420A270011

H27216845

Com. Prop. Cidade de Viveiro, 31-37, Vilalba

61.591,07

2017VI420A320001

H32293144

Com. Prop. Av. Compostela 145-147-149-151, O Carballiño

66.252,49

2017VI420A360003

H36334316

Com. Prop. Ador 1, Salceda de Caselas

38.393,57

2017VI420A360004

H36228237

Com. Prop. José Antonio A Mercadillo, Salceda de Caselas

5.670,78

2017VI420A360005

H36200459

Com. Prop. Pai Crespo, 90, Redondela

22.226,69

2017VI420A360006

H36137735

Com. Prop. Reino Unido, 16, Pontevedra

10.926,08

2017VI420A360007

H36137775

Com. Prop. Reino Unido, 2, Pontevedra

14.205,13

VII. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 18 de maio de 2017 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.780.1.

b) Crédito orzamentario: 569.000,00 €.

c) Persoas destinatarias: adquirentes de vivendas de protección autonómica de réxime xeral ou especial, adquirentes de vivendas libres de prezo limitado, así como de vivendas usadas, adxudicatarias de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral e adquirentes de vivendas libres de prezo limitado e de vivendas usadas promovidas en réxime de cooperativa.

d) Finalidade: Afrontar os gastos derivados da adquisición, da adxudicación ou da promoción individual de vivenda para uso propio, por parte de persoas que obtivesen financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

C09-SA-0001/17

*****949F

Padín Fariña, María Cristina

4.000,00

C09-SA-0002/17

*****253P

Ponte Ferreiro, Mónica

6.000,00

C09-SA-0003/17

*****245R

Santos Franco, Mónica

4.000,00

C09-SA-0004/17

*****414K

Aller Castro, Ángel

4.000,00

C09-SA-0005/17

*****722X

Abelleira Fernández, Lorena

6.000,00

C09-SA-0006/17

*****877H

Duro Castro, Lara

6.000,00

C09-SA-0008/17

*****505T

Carril Antelo, Tania

6.000,00

C09-SA-0009/17

*****232E

Gómez Martínez, Jesús Manuel

6.000,00

C09-SA-0010/17

*****352S

Lorenzo Fernández, Alberto

6.000,00

C09-SA-0011/17

*****384Q

Rey Rodríguez, María

2.000,00

C09-SA-0012/17

*****511L

Devesa Rey, María de Mar

4.000,00

C09-SA-0013/17

*****122D

Lamelas Torrijos, María

2.000,00

C09-SA-0014/17

*****670V

Fernández Vieites, Irma

4.000,00

C09-SA-0015/17

*****515M

Torreiro Vázquez, Pablo

6.000,00

C09-SA-0016/17

*****995P

Pernas Márquez, María del Mar

2.000,00

C09-SA-0017/17

*****949B

Cancela Suárez, Rosa María

4.000,00

C09-SA-0018/17

*****767F

Villasenín Parrado, Paula

4.000,00

C09-SA-0020/17

*****895Y

Moldes Graña, David

6.000,00

C09-SA-0021/17

*****207A

Vázquez Añón, Ana María

4.000,00

C09-SA-0024/17

*****414L

Martínez Furelos, Laura

6.000,00

C09-SA-0025/17

*****342Q

Docanto Vázquez, José Teodoro

2.000,00

C09-SA-0026/17

*****813M

Yáñez Brea, Raquel

6.000,00

C09-SA-0027/17

*****162J

Obelleiro González, Silvia María

6.000,00

C09-SA-0028/17

*****986X

Lojo Iglesias, Ana María

8.000,00

C09-SA-0029/17

*****067V

Regueira Seoane, Andrés

6.000,00

C09-SA-0030/17

*****401C

Iglesias Casas, Daniel

4.000,00

C09-SA-0031/17

*****112B

Pereira Gerpe, Atilano

2.000,00

C09-SA-0032/17

*****587Y

Ayaso Pérez, Manuela

6.000,00

C09-SA-0033/17

*****078R

Rodríguez Bergantiños, Jenifer

6.000,00

C09-SA-0034/17

*****887R

Loureiro Mozo, José Avelino

6.000,00

C09-SA-0035/17

*****041Z

Míguez Gómez, Sandra

6.000,00

C09-SA-0036/17

*****507P

Fernández Vázquez, José

6.000,00

C09-SA-0037/17

*****619M

Rodeiro Servia, José

4.000,00

C09-SA-0038/17

*****394H

Ares Sánchez, José Antonio

6.000,00

C09-SA-0039/17

*****555H

Varela Aguilar, Carolina

8.000,00

C09-SA-0040/17

*****979W

Pazos González, Adrián

6.000,00

C09-SA-0043/17

*****677G

García García, Moisés

6.000,00

C09-SA-0044/17

*****365Q

Olivieri Palmas, Alberto Carlo

4.000,00

C09-SA-0046/17

*****453W

Neiro Rey, Laura

6.000,00

C09-SA-0047/17

*****937V

Sixto Ferreiro, Beatriz

6.000,00

C09-SA-0048/17

*****820L

Valiño Ces, Rubén

6.000,00

C09-SA-0050/17

*****142H

Souto Paderne, Daniel

6.000,00

C09-SA-0052/17

*****079N

Castro Barreiros, María José

4.000,00

C09-SA-0056/17

*****109Q

Landeira Fraga, Carmen

4.000,00

C09-SA-0057/17

*****215D

Rodríguez Varela, Irene

6.000,00

C09-SA-0058/17

*****050K

Rodríguez Platas, Sandra

4.000,00

C09-SA-0059/17

*****233S

Otero Lado, Gumersindo

4.000,00

C09-SA-0060/17

*****004W

Vázquez Caneda, Gerardo

4.000,00

C09-SA-0061/17

*****848C

Ríos Viqueira, Cristina

4.000,00

C09-SA-0062/17

*****296Y

Liñares Salvado, María Dolores

6.000,00

C09-SA-0063/17

*****523L

Baluja Uzal, Manuel Ángel

6.000,00

C09-SA-0064/17

*****308D

López Seoane, María del Carmen

2.000,00

C09-SA-0065/17

*****747W

Lareo Rey, María José

4.000,00

C09-SA-0066/17

*****694H

Salgueiro Santiso, Manuel Ángel

6.000,00

C09-SA-0068/17

*****951S

Taboada Mourem María del Pilar

4.000,00

C09-SA-0069/17

*****795C

Lata Villoch, Susana

8.000,00

C09-SA-0070/17

*****874P

Zas Dacosta, Daniel

6.000,00

C09-SA-0071/17

*****186K

Bernárdez Barreiro, Ana María

2.000,00

C09-SA-0072/17

*****550T

Lago Vecino, Clara de Asís

6.000,00

C09-SA-0073/17

*****010D

Arizaga González, Celso

6.000,00

C09-SA-0074/17

*****069E

Arceo Miramontes, Vanessa

4.000,00

C09-SA-0075/17

*****011X

Arizaga González, David

6.000,00

C09-SA-0076/17

*****335F

Nieto Mallo, Pablo Alberto

6.000,00

C09-SA-0077/17

*****310V

Rodríguez Gómez, Antonio

6.000,00

C09-SA-0081/17

*****401P

Lafuente López, Sergio

6.000,00

C09-SA-0083/17

*****704V

Heredia Louzao, Sandra

6.000,00

C09-SA-0084/17

*****134F

Eibes Iglesias, José

2.000,00

C09-SA-0085/17

*****932Y

Heredia Louzao, Juan José

6.000,00

C09-SA-0086/17

*****677Q

Camino Porteiro, Alfonso

4.000,00

C09-SA-0087/17

*****074X

García Brandariz, Eva

4.000,00

C09-SA-0088/17

*****960W

Ríos Rial, Manuel

6.000,00

L09-SA-0001/10

*****616F

Taboada Eire, Silvia

6.000,00

L09-SA-0002/10

*****894T

Álvarez Rebolo, Laura Analía

6.000,00

L09-SA-0003/10

*****086T

Sangiao de Vasconcellos, Carla

6.000,00

L09-SA-0004/10

*****174X

Farias Hernández, Francisco

4.000,00

L09-SA-0005/10

*****138Z

Mouce Río, José Manuel

6.000,00

L09-SA-0006/10

*****602S

Sánchez Barro, Rocío María

4.000,00

L09-SA-0007/10

*****596Q

Arias Neira, Diego

6.000,00

L09-SA-0009/10

*****733Q

Fernández Guitián, Miguel Ángel

6.000,00

L09-SA-0010/10

*****657J

Lugilde Combarros, Roberto

6.000,00

O09-SA-0003/17

*****376Z

Pérez Míguez, Manuel

6.000,00

O09-SA-0005/17

*****829H

Arias Gómez, Jesús Rubén

4.000,00

O09-SA-0006/17

*****212X

Rodríguez Valle, Francisco

4.000,00

P09-SA-0003/17

*****795R

Vázquez Vázquez, Ana

8.000,00

P09-SA-0005/17

*****949C

Péres Luis, Gema

4.000,00

P09-SA-0006/17

*****901F

Garrido Albán, María Hilda

4.000,00

P09-SA-0007/17

*****206A

Rodríguez Pérez, Paula

6.000,00

P09-SA-0008/17

*****758K

Gómez Santomé, Ángel

6.000,00

P09-SA-0010/17

*****275M

Loureiro Lago, Estefanía

6.000,00

P09-SA-0011/17

*****276Y

Loureiro Lago, Verónica

6.000,00

P09-SA-0012/17

*****847R

Rodríguez Corte, Jesús

8.000,00

P09-SA-0013/17

*****214C

Domínguez González, Francisco

6.000,00

P09-SA-0014/17

*****938W

Barreiro da Silva, Carlos José

6.000,00

P09-SA-0015/17

*****958Y

Hermida García, Breogán

6.000,00

P09-SA-0016/17

*****813V

Fernández de la Torre, Uxía

6.000,00

P09-SA-0017/17

*****575P

Lago Blanco, Margarita

6.000,00

P09-SA-0018/17

*****767X

Rodríguez Gómez, José Manuel

6.000,00

P09-SA-0019/17

*****458E

Ubeira Rincón, David

6.000,00

P09-SA-0020/17

*****524R

Gonzalves Iglesias, Santiago

6.000,00

P09-SA-0021/17

*****025P

De Bejar Alonso, José Carlos

6.000,00

P09-SA-0022/17

*****660S

Gil Conde, Alfonso

6.000,00

P09-SA-0025/17

*****945A

González López, Lorena

6.000,00

P09-SA-0026/17

*****820A

Vilas Rodríguez, Adrián

6.000,00

P09-SA-0027/17

*****724R

García Sayar, Mª Mercedes

8.000,00

P09-SA-0032/17

*****116B

Montes Reboredo, Marta

6.000,00

P09-SA-0033/17

*****367A

Martínez Tilve, Gonzalo

6.000,00

P09-SA-0034/17

*****862X

Ferreira González, Héctor

6.000,00

VIII. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as subvencións do Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.5.

b) Crédito orzamentario: 600.000,00 €.

c) Persoas destinatarias: Comunidades de propietarios/as e as agrupacións de comunidades de propietarios/as, legalmente constituídas, así como as personas físicas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que conten co informe de avaliación do edificio na data de presentación da solicitude e que cumpran os demais requisitos sinalados no artigo 4 das bases reguladoras.

d) Finalidade: Cubrir parte dos gastos dos honorarios profesionais derivados da emisión dun informe de avaliación dos edificios que inclúa a análise das condicións de accesibilidade, eficiencia enerxética e do seu estado de conservación.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

201799IAED00001S

H15281769

Com. Prop. Avda. de Arteixo nº 82, A Coruña

400,00

201799IAED00002Q

H36343036

Com. Prop. Edificio Calvo Sotelo, 40, A Estrada (Pontevedra)

320,00

201799IAED00003V

H27487610

Com. Prop. R/ San Pedro, 37, Monforte de Lemos (Lugo)

120,00

201799IAED00004H

H15767114

Com. Prop. Maestranza, 5, A Coruña

500,00

201799IAED00005L

H36550705

Com. Prop. Travesia Cervantes, 2, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

160,00

201799IAED00006C

H27128305

Com. Prop. Gran Via, Viveiro (Lugo)

450,00

201799IAED00007K

H70453188

Com. Prop. Edificio Banesto, nº 14, Padrón (A Coruña)

240,00

201799IAED00008E

H36855229

Com. Prop. Florida 11, Vigo (Pontevedra)

150,00

201799IAED00009T

H27208560

Com. Prop. Juana la Loca 23-25-27-29 e Poeta Díaz Castro 6-8-10 Lugo

200,00

201799IAED00012A

H15248305

Com. Prop. Celso Emilio Ferreiro 1, Santiago de Compostela (A Coruña)

360,00

201799IAED00013G

H32127516

Com. Prop. Greco, 9, Ourense

500,00

201799IAED00014M

H15597099

Com.Prop. García Prieto, 12, Santiago de Compostela (A Coruña)

100,00

201799IAED00015Y

H32127441

Com. Prop. Roi Paez, 5, Ourense

200,00

201799IAED00016F

H27222504

Com. Prop. Edif. Pasadizo Pz. Abastos-Telefónica, Lugo

160,00

201799IAED00017P

H15296791

Com. Prop. Edificio Xuncal, Ares (A Coruña)

320,00

201799IAED00018D

H15536220

Com. Prop. Edificio Sol, Ares (A Coruña)

380,00

201799IAED00019X

H32141400

Com. Prop. Nuestra Señora del Portal 4, Ourense

180,00

201799IAED00020B

*****125B

Gabeiras Pico, María

120,00

201799IAED00021N

H15263031

Com. Prop. Calle Puerto Rico, 13, A Coruña

260,00

201799IAED00022J

H27127265

Com. Prop. Calle Río Narla, 32, Lugo

220,00

201799IAED00023Z

H32478935

Com. Prop. Avda. de Zamora, 114, Ourense

100,00

201799IAED00024S

H36714160

Com. Prop. de Coutadas, 211, Vigo (Pontevedra)

200,00

201799IAED00025Q

H32109522

Com. Prop. Edificio Pontenovo, bloque A, portal 1, Ourense

140,00

201799IAED00026V

H36107100

Com. Prop. Edificio Portocelo II, Marín (Pontevedra)

500,00

201799IAED00027H

H15291966

Com. Prop. Edif. Panamá Ronda de Outeiro, 229, A Coruña

500,00

201799IAED00028L

E15114135

Com. Prop. Juan de Austria, nº 6, Ferrol (A Coruña)

500,00

201799IAED00029C

H32124430

Com. Prop. Avda Portugal, nº 81, Ourense

180,00

201799IAED00030K

H15254675

Com. Prop. Juan Cardona Bl2 P2, Ferrol (A Coruña)

360,00

201799IAED00031E

H15136039

Com .Prop. Medico Durán, 16, A Coruña

300,00

201799IAED00032T

H32160665

Com. Prop. Tamega, 37, Ourense

160,00

201799IAED00033R

H32206856

Com. Prop. Rúa Iglesia Alvariño, 1, Ourense

350,00

201799IAED00034W

H27209618

Com. Prop. Edificio Beiramar, 39-41, Viveiro (Lugo)

500,00

201799IAED00035A

H15266877

Com. Prop. A Granxa A, Carballo (A Coruña)

460,00

201799IAED00036G

H36726107

Com. Prop. Venezuela, 28, Vigo (Pontevedra)

500,00

201799IAED00037M

E36656262

Com. Prop. Uruguay, 20, Vigo (Pontevedra)

440,00

201799IAED00039F

H15544893

Com. Prop. Ntra. Sra. Fátima, 2, A Coruña

400,00

201799IAED00040P

H36117083

Com. Prop. de Edificio Lepanto, Pontevedra

500,00

201799IAED00041D

H15341316

Com. Prop. Barrio de las Flores Torre Número 32, A Coruña

200,00

201799IAED00042X

H15530389

Com. Prop. Concepción Arenal, 1, Ferrol (A Coruña)

459,90

201799IAED00043B

H15096845

Com. Prop. Mª Victoria Fernández España, 1-3, A Coruña

500,00

201799IAED00045J

H15365042

Com. Prop. Alcalde Marchesi, 21, A Coruña

500,00

201799IAED00046Z

H15365042

Com. Prop. Alcalde Marchesi, 23, A Coruña

320,00

201799IAED00047S

H15365042

Com. Prop. Avda. Oza, 22, A Coruña

320,00

201799IAED00048Q

H36728863

Com. Prop. Edificio Calle Cuba, 13, Vigo (Pontevedra)

220,00

201799IAED00049V

H32256158

Com. Prop. Remedios, 8, Ourense

142,50

201799IAED00050H

H15096779

Com. Prop. Avenida de Finisterre, 30-36, A Coruña

500,00

201799IAED00051L

H70519244

Com. Prop. Gerion, 7, A Coruña

220,00

201799IAED00052C

H70163043

Com. Prop. San Rosendo, nº 14, A Coruña

140,00

201799IAED00054E

H70467782

Mancom. Prop. Edificio 6 e 4 Padre Rosendo Salvado, A Coruña

100,00

201799IAED00055T

H36190494

Com. Prop. Monteagudo, Marín (Pontevedra)

240,00

201799IAED00056R

H15800857

Com. Prop. del Edif. nº 63 de Aguiño, Ribeira (A Coruña)

500,00

201799IAED00058A

H70467782

Mancom. Prop. Edif. 4 Padre Rosendo Salvado, A Coruña

120,00

IX. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.5.

b) Crédito orzamentario: 2.734.497 €.

c) Persoas destinatarias: comunidades de propietarios/as, as agrupacións de comunidades de propietarios/as e as persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas que cumpran os requisitos sinalados no artigo 5 das bases reguladoras.

d) Finalidade: subvencionar a realización de actuacións de rehabilitación que consisten na execución de obras e traballos de mantemento e intervención nas instalacións fixas e no equipamento propio, así como nos elementos e espazos privativos comúns dos edificios de tipoloxía residencial colectiva que cumpran os requisitos establecidos.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

201715RHED00007A

H15217482

Com. Prop. Avda. Pablo Picasso, 1-3-5, A Coruña

113.707,35

201715RHED00010Y

H15136039

Com. Prop. Médico Durán, 16, A Coruña

20.317,00

201715RHED00011F

H15264328

Com. Prop. Los Sauces, 1, Oleiros (A Coruña)

18.000,00

201715RHED00015B

H15306970

Com. Prop. Andrés Gaos, 24, A Coruña

13.328,00

201715RHED00019S

H70456546

Com. Prop. Riego de Agua, 20, A Coruña

6.846,44

201715RHED00024C

H15277973

Com. Prop. Washington, 21-23, A Coruña

27.500,00

201715RHED00033Y

H15096845

Com. Prop. Viv. e Gar Mª Victoria Fernández España, 1-3, A Coruña

38.172,27

201715RHED00042S

H15267578

Com. Prop. Avda. Monelos, 10, A Coruña

68.421,44

201715RHED00059D

H15256977

Com. Prop. García Lorca, 12, Santiago de Compostela (A Coruña)

25.573,14

201715RHED00064Z

H15526593

Com. Prop. Calle Real, 201, Ferrol (A Coruña)

10.987,56

201715RHED00081P

H15223563

Com. Prop. Calle Colombia, nº 8 Esquina A Pepín Rivero, A Coruña

38.839,50

201715RHED00086J

H15248305

Com. Prop. Celso Emilio Ferreiro, 1, Santiago de Compostela (A Coruña)

32.000,00,00

201715RHED00087Z

H15487051

Com. Prop. Observatorio, 37, A Coruña

6.773,90

201715RHED00094K

H15286883

Com. Prop. Edif. Praza Compostela, 7, Ribeira (A Coruña)

16.221,20

201715RHED00099A

H15989395

Subcom. Prop. Observatorio, 39, A Coruña

6.352,50

201715RHED00101M

H70519244

Com. Prop. Gerión, 7, A Coruña

27.111,73

201727RHED00009S

H27100346

Com. Prop. Nevado Bouza, Vilalba (Lugo)

14.311,00

201727RHED00011V

H27104264

Com. Prop. Praza da Liberdade, 18, Lugo

28.790,01

201727RHED00013L

H27437870

Com. Prop. Rúa Serra de Ancares, 30, Lugo

33.320,00

201727RHED00015K

H27133750

Com. Prop. Rúa Anduriñas, 8, Lugo

24.000,00,00

201727RHED00016E

H27134253

Com. Prop. García Orejas, Burela (Lugo)

25.835,95

201727RHED00023Y

H27130988

Com. Prop. Anduriñas, 1, Lugo

28.546,85

201727RHED00024F

H27252261

Com. Prop. Praza de Comandante Manso, 16, Lugo

6.274,27

201727RHED00028B

H27126440

Com. Prop. Rúa da Pomba, 22, Lugo

19.701,88

201727RHED00029N

H27012012

Com. Prop. Tuñas Bouzon, 2, Lugo

24.158,44

201727RHED00032S

H27222504

Com. Prop. Edif. Pasadizo Pz. Abastos, Telefónica, Lugo

33.460,09

201727RHED00039E

H27127265

Com. Prop. Río Narla, 32, Lugo

27.082,50

201727RHED00040T

H27129667

Com. Prop. Rei Don García, 63, Lugo

26.000,00,00

201732RHED00001S

*****727M

Benito Gutiérrez, Jaime, avda. Buenos Aires, 192, Ourense

51.298,29

201732RHED00002Q

H32117616

Com. Prop. Matilde Lloria, nº 4, Ourense

34.225,00

201732RHED00004H

H32133399

Com. Prop. Roi Paez, 9, Ourense

22.700,00

201732RHED00005L

H32114563

Com. Prop. Rúa San Rosendo, 10, Ourense

13.402,95

201732RHED00006C

H32482804

Com. Prop. Edificio Rúa Brasil, 12, O Carballiño (Ourense)

24.029,78

201732RHED00007K

H32127383

Com. Prop. C/ Remedios, 24, Ourense

20.767,00

201732RHED00008E

H32464463

Com. Prop. C/ Cabeza de Manzaneda, 7, Ourense

23.927,76

201732RHED00009T

H32257669

Com. Prop. C/ Cruceiro Quebrado, 5, Ourense

12.000,00,00

201732RHED00011W

H32139560

Com. Prop. Rúa Adrio Menéndez, 1, Ourense

22.875,00

201732RHED00013G

H32116469

Com. Prop. C/ Río Tamega, 26, Ourense

19.500,00

201732RHED00014M

H32132789

Com. Prop. Barrocanes, 5, Ourense

24.021,97

201732RHED00016F

H32280968

Com. Prop. Edificio Padre Sarmiento, 11, Ourense

24.132,34

201732RHED00020B

H32143158

Com. Prop. C/ Alejandro Pedrosa, 76, Ourense

16.000,00,00

201732RHED00021N

H32391088

Com. Prop. Eduardo Pondal, num. 3, Ourense

7.263,20

201732RHED00022J

H32156911

Com. Prop. C/ Vazco Díaz Tanco, 6, Ourense

23.987,24

201732RHED00026V

H32109522

Com. Prop. Edificio Pontenovo, bloque A, portal-1, Ourense

6.350,00

201732RHED00028L

H32338246

Subcom. Prop. San Froilán, 2, Ourense

26.374,02

201732RHED00029C

H32125742

Com. Prop. C/ Juan de Anges, 8, Ourense

3.632,50

201732RHED00033R

H32411944

Com. Prop. Alfonso X El Sabio, 13, Ourense

6.493,71

201732RHED00035A

H32256158

Com. Prop. Remedios, 8, Ourense

31.581,81

201732RHED00038Y

H32206856

Com. Prop. de la Calle Iglesia Albariños, 1, Ourense

25.052,41

201732RHED00040P

H32129173

Com. Prop. C/ Cabeza de Manzaneda, 26, Ourense

3.122,22

201732RHED00042X

H32430589

Com. Prop. Bloque 2, portales 13 e 15, avda. Alfonso R. Castelao 9, 11, 13 e 15, Ourense

32.000,00,00

201736RHED00004Y

H36149193

Com. Prop. Doctor Touron, 39, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

19.363,00

201736RHED00005F

H27745421

Com. Prop. Urzaiz, 168, Vigo (Pontevedra)

17.106,25

201736RHED00009B

H36133510

Com. Prop. Edificio Vilavella, Rúa Pai Crespo, 55, Redondela (Pontevedra)

32.665,50

201736RHED00011J

H36691046

Com. Prop. Caldas de Reis, 12, Vigo (Pontevedra)

18.475,10

201736RHED00012Z

*****322M

Fernández Daporta, Benito

8.000,00,00

201736RHED00014Q

H36693182

Com. Prop. Edificio Caldas de Reis, 5, Vigo (Pontevedra)

2.890,00

201736RHED00016H

H36117018

Com. Prop. Doutor Touron 46, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

32.456,20

201736RHED00018C

H36717072

Com. Prop. Estrada, 4, Vigo (Pontevedra)

19.465,00

201736RHED00019K

H36144608

Com. Prop. Doctor Touron, 8, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

31.621,50

201736RHED00021T

H36158376

Com. Prop. Gumersindo Nartallo, 17, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

6.615,00

201736RHED00024A

H36259794

Com. Prop. Antonio Palacios, 25, Porriño (Pontevedra)

31.837,74

201736RHED00025G

H36112753

Com. de Vecinos Cooperativa de Viviendas San José, Pontevedra

32.000,00,00

201736RHED00026M

H36805901

Com. Prop. Calle León, 14, Vigo (Pontevedra)

23.859,42

201736RHED00027Y

H27810407

Com. Prop. Canicouva, 1, Vigo (Pontevedra)

21.385,89

201736RHED00029P

H36795623

Com. Prop. Silleda, 2, Vigo (Pontevedra)

22.675,00

201736RHED00030D

H36695120

Com. Prop. Barcelona, 47, Vigo (Pontevedra)

53.746,35

201736RHED00033N

H36488930

Com. Prop. Edificio Las Angustias, Redondela (Pontevedra)

28.150,00

201736RHED00035Z

H94158177

Com. Prop. Padre Avelino, 43, Poio (Pontevedra)

12.000,00,00

201736RHED00038V

H36132249

Com. Prop. Casa de las Flores, Cangas (Pontevedra)

20.307,00

201736RHED00039H

H36745552

Com. Prop. García Barbón, 114, Vigo (Pontevedra)

22.244,09

201736RHED00040L

H36134658

Com. Prop. Corbaceiras, 42, Pontevedra

27.098,28

201736RHED00043E

H36729408

Com. Prop. Menéndez Pelayo, 13, Vigo (Pontevedra)

20.928,01

201736RHED00044T

H36732659

Com. Prop. Castelao 28, bloque 3, Vigo (Pontevedra)

20.929,62

201736RHED00045R

H36834919

Com. Prop. Bayona, 6, Vigo (Pontevedra)

21.314,19

201736RHED0046W

H36136638

Com. Prop. Matosinhos, 7, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

27.075,39

201736RHED00051F

H36691723

Com. Prop. Ponteareas, 6, Vigo (Pontevedra)

16.370,66

201736RHED00052P

H36727642

Com. Prop. Estrada, 20, Vigo (Pontevedra)

25.403,88

201736RHED00054X

*****544A

Balo Rivas, Manuel Ignacio

12.000,00,00

X. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 19 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.7 (subvencións a familias e institucións sen fins de lucro), 08.80.451A.760.4 (subvencións a concellos) e 08.80.451A.770.1 (subvencións a empresas).

b) Crédito orzamentario: 200.000,00 € (subvencións a familias e institucións sen fins de lucro), 50.000,00 € (subvencións a concellos) e 50.000,00 € (subvencións a empresas).

c) Persoas destinatarias: persoas, físicas ou xurídicas, que sexan propietarias ou usufrutuarias das vivendas e, pola súa vez, promotoras das actuacións subvencionables necesarias para a súa incorporación ao Programa de vivendas baleiras.

d) Finalidade: subvencionar actuacións en vivendas necesarias para a súa incorporación ao Programa de vivendas baleiras, no ámbito do Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

27-PVB-0001/17

*****731R

Díaz Fortes, Mercedes

4.000,00

32-PVB-0001/17

*****477D

Martínez Alejandre, Elena Hilda

1.166,00

32-PVB-0003/17

*****477D

Martínez Alejandre, Elena Hilda

1.331,00

32-PVB-0004/17

*****508Q

Rodríguez Veloso, Benito José

4.000,00

XI. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 29 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.5 e 08.80.451A.780.4.

b) Crédito orzamentario: 2.151.207,31 € (FF) e 750.000,00 € (FCA).

c) Persoas destinatarias: as comunidades de propietarios/as, as agrupacións de comunidades de propietarios/as e as persoas físicas propietarias únicas de edificios ou de vivendas que estean en posesión da correspondente cualificación definitiva.

d) Finalidade: actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas situadas no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago de Compostela que conten coa correspondente resolución de cualificación definitiva outorgada polo IGVS.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

FF

Importe (€)

FCA

201715CSS200001R

*****277T

Espasandín Bardanca, Emilia

8.340,05

2.382,8

201715CSS200002W

*****967H

Lobato Louzao, María Jesús

2.228,96

636,84

201715CSS200003A

*****911A

Souto Casal, José

5.708,59

1.631,02

201715CSS200004G

H15336415

Com. Prop. Rúa Templarios, 2-16- Culleredo (A Coruña)

52.602,57

15.029,30

201727CSS200001B

*****810W

Garrido Linares, José Manuel

8.706,50

2.487,57

201727CSS200002N

*****664Y

Vidal García, Dino

6.726,58

1.921,88

201727CSS200003J

*****089D

Pena Varela, Berlarmino

3.182,06

909,16

201727CSS200004Z

*****818K

Ron Rico, José Bernardo

2.164,17

618,33

201727CSS200005S

*****579A

Álvarez Fernández, Benedicto

4.957,87

1.416,53

201727CSS200006Q

*****829T

Díaz Novas, Mª Divina Victoria

4.664,80

1.332,80

201727CSS200007V

*****644T

Rodríguez Barata, Mª Cristina

4.386,41

1.253,26

201727CSS200008H

*****822Q

Pérez Oural, Jesús

7.607,66

2.173,61

201727CSS200009L

*****474V

Vázquez Carballedo, Mª Sol

8.380,43

2.394,41

201732CSS200001L

*****569K

Vázquez Pérez, Sara María

3.739,96

1.068,56

201732CSS200002C

*****591V

Pérez González, María

2.248,75

642,50

201732CSS200003K

*****563Y

Rey Bernárdez, Julio Manuel A.

6.023,15

1.720,90

201732CSS200004E

*****209K

Mosteiro Carral, Jesús

2.908,50

831,00

201736CSS200001F

*****453H

Fernández Méndez, José

3.582,74

1.023,64

201736CSS200002P

*****847G

Martínez Riveiro, Jesús

5.529,41

1.579,83

XII. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 1 de xuño de 2017 pola que se convocan subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.0 (no ámbito rural) e 08.80.451A.780.2 (no ámbito histórico e dos Camiños de Santiago).

b) Crédito orzamentario: 500.000,00 € para subvencións no ámbito rural e 500.000,00 € para subvencións no ámbito histórico e dos Camiños de Santiago.

c) Persoas destinatarias: persoas físicas promotoras das actuacións que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño e, ademais, conten coa resolución de cualificación definitiva ou coa cédula de rehabilitación de calidade. No suposto de actuacións promovidas por comunidades de persoas propietarias, só poderán ser beneficiarias as persoas físicas titulares das vivendas ou dun dereito real que permita acometer as ditas actuacións. Estas persoas serán beneficiarias en función da súa porcentaxe de participación no orzamento protexible das obras.

d) Finalidade: subvencionar as actuacións previstas no Decreto 44/2011, do 10 de marzo, para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago que conten coa resolución de cualificación definitiva ou coa cédula de rehabilitación de calidade e non fosen subvencionadas con anterioridade.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

C-R5-0001/17

*****987G

Almallo González, Anita

6.600,00

C-R5-0002/17

*****147E

Correa Casal, Carmen María

2.436,00

C-R5-0003/17

*****730Q

Calvo García, Ana María

6.600,00

C-R5-0004/17

*****961C

González González, María Manuela

8.600,00

C-R5-0005/17

*****145Q

Echevarría Pérez, Luisa

4.192,65

C-R5-0006/17

*****998R

Carrera Vila, Pilar

5.291,71

C-R5-0007/17

*****442X

Somorrostro Fernández, Antonio

6.600,00

C-R5-0008/17

*****476R

Cardama Seco, Alícia

6.600,00

C-R5-0009/17

*****804D

Guntís Rodríquez, Manuel

6.600,00

C-R5-0011/17

*****878X

López Castaño, Castora

6.600,00

C-R5-0012/17

*****355B

Souto Pena, María Dolores

5.892,69

C-R5-0013/17

*****172D

Beade Naya, Jaime

5.471,12

C-R5-0014/17

*****196T

Fernández Romalde, Pablo

8.600,00

C-R5-0016/17

*****199A

Fernández Romalde, Ada

8.600,00

C-R5-0017/17

*****750E

Casal Porto, Yago

8.600,00

C-R5-0018/17

*****347H

Giraut Mallón, Domingo

6.600,00

C-R5-0019/17

*****414P

Pérez Canosa, María del Carmen

872,15

C-R5-0024/17

*****504Q

Vilariño Suárez, Evangelina

3.704,46

C-R5-0026/17

*****700X

Vicente Pérez, José

2.870,08

C-R5-0027/17

*****103F

Seijas Vázquez, María del Carmen

5.819,13

C-R5-0028/17

*****873H

Tizón Cordeiro, José

5.819,13

C-R5-0029/17

*****314W

Barros Carro, Luisa

5.819,13

C-R5-0030/17

*****391B

Varela Varela, Enrique

5.819,13

C-R5-0032/17

*****720D

Amil Rioboo, Nicolasa

5.819,13

C-R5-0033/17

*****079Z

Pérez Nogueiras, Miguel Ángel

5.819,13

C-R5-0034/17

*****529Y

Saborido Candamo, Noelia

5.819,13

C-R5-0035/17

*****791M

Martínez Vila, Monserrat

5.819,13

C-R5-0036/17

*****702A

Feiu Rey, Remedios

5.819,13

C-R5-0037/17

*****204N

Carrro Valiño, María

5.819,13

C-R5-0038/17

*****107W

Ares Martínez, Josefa

5.819,13

L-R5-0001/17

*****283A

Fernández Palacios, José María

6.157,49

L-R5-0002/17

*****835V

Cebreiro Balboa, Ramón

6.600,00

L-R5-0003/17

*****600R

Sufuentes Vázquez, María Ángela

6.600,00

L-R5-0004/17

*****276F

Pardo Corral, José

3.874,20

L-R5-0006/17

*****557W

Marcos Veiga, Manuel

4.860,39

L-R5-0007/17

*****212P

López Cabado, Felipe

6.600,00

L-R5-0008/17

*****382G

González Losada, Jesús

6.600,00

L-R5-0009/17

*****089Y

Guitián Pérez, María Blanca

400,95

L-R5-0012/17

*****254H

Castro Rodríguez, Sara

6.600,00

L-R5-0013/17

*****169R

Blanco Fernández, Carmen

5.935,72

L-R5-0015/17

*****227L

Cadahia Meilán, Esther

6.600,00

L-R5-0016/17

*****227Q

Martínez Rodríguez, Manuel

6.600,00

L-R5-0018/17

*****165Z

Vaquero Taboada, Arturo

6.600,00

L-R5-0019/17

*****955W

Vázquez Gómez, Ramiro

3.737,17

O-R5-0002/17

*****308H

Hurtado Taboada, Lucía

6.545,46

O-R5-0003/17

*****420F

López Lobelle, Gilberto

6.600,00

O-R5-0005/17

*****131N

González Fernández, Belisario

6.600,00

O-R5-0006/17

*****683V

Bóveda Fernández, Trinidad

2.340,24

O-R5-0007/17

*****658A

López Rey, Manuel

6.600,00

O-R5-0009/17

*****802Z

Nieves Nieves, Isaac

4.126,10

O-R5-0011/17

*****917S

Váquez Alonso, Antonio

6.600,00

P-R5-0001/17

*****415A

Fernández Míguez, Bernardo

6.600,00

P-R5-0002/17

*****009Q

Freiria Pérez, Dolores

3.352,49

P-R5-0003/17

*****200D

Zas Mosteiro, Concepción

4.189,00

P-R5-0005/17

*****913W

Alonso Fernández, María

6.600,00

P-R5-0006/17

*****564X

Ochogavias Martínez, José Luis

569,47

P-R5-0007/17

*****234F

Fernández Fernández, José Carlos

569,47

P-R5-0008/17

*****074S

Camison Álvarez, Domingo Francisco

569,47

P-R5-0009/17

*****518X

Fernández Caballero, Florinda

569,47

P-R5-0010/17

*****582F

Moreira del Olmo, María Asunción

569,47

P-R5-0011/17

*****453J

Costas Pazo, María Dolores

569,47

P-R5-0012/17

*****163A

Camison Álvarez, Alvaro

569,47

P-R5-0013/17

*****999C

Fernández Fernández, María Isabel

569,47

P-R5-0014/17

*****914T

Morán Costas, Antonio

569,47

P-R5-0015/17

*****558S

Camison Álvarez, Rosa María

569,47

P-R5-0016/17

*****191A

Noriega Niembro, Miguel Amador

586,70

P-R5-0017/17

*****617E

Méndez García, Soraya

591,61

P-R5-0018/17

*****058C

Paz Castro, José Manuel

586,70

P-R5-0019/17

*****660A

Álvarez Varela, Beatriz Carmen

591,54

P-R5-0020/17

*****650S

García Chan, José Luis

586,70

P-R5-0021/17

*****521Y

Piay Martínez, Miguel Ángel

372,56

XIII. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 21 de xuño de 2017 pola que se procede á convocatoria pública, para a anualidade 2017, das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.480.2.

b) Crédito orzamentario: 500.000,00 € para a anualidade 2017; 350.000,00 € para a anualidade 2018; 300.000,00 € para a anualidade 2019; 250.000,00€ para a anualidade 2020; 250.000,00 € para a anualidade de 2021 e 150.000,00 € para 2022.

c) Persoas destinatarias: Persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, xa sexan propietarias ou teñan calquera outro título que acredite a posesión do inmoble. Non obstante, no caso de actuacións promovidas, por comunidades de persoas propietarias, só poderán ser beneficiarias as persoas que sexan membros da dita comunidade e en función da súa porcentaxe de participación nas obras.

d) Finalidade: Conceder axudas económicas directas consistentes na subsidiación dos xuros dos préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito no ámbito dos convenios asinados co IGVS.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

15-PRV-0002/2017

*****674R

Rodríguez Fero, Luis

5.328,77

15-PRV-0005/2017

*****277A

Estalote Bouzas, Carmen Yolanda

2.978,82

15-PRV-0011/2017

*****270L

González Murias, José Amadeo

2.171,12

15-PRV-0014/2017

*****794C

Paz Fernández, Jesús

2.568,53

15-PRV-0015/2017

*****466W

López Caínzos, Roberto

4.990,11

15-PRV-0016/2017

*****277B

Seoane Pérez, Alfonso

6.338,00

27-PRV-0001/2017

*****549Q

Blanco Cadahía, Julio

11.411,80

27-PRV-0002/2017

*****721J

Lozano Pernas, Xacobo

7.327,86

27-PRV-0003/2017

*****979H

Rielo Ónega, Elvira

428,28

27-PRV-0004/2017

*****571P

Rodríguez Carbajales, Mª Jesús

7.234,21

27-PRV-0005/2017

*****317M

Vázquez Díaz, Carlos

11.675,25

27-PRV-0007/2017

*****395G

Fernández Fernández, Marisol

7.834,38

27-PRV-0008/2017

*****686S

Val Campos, José Luis

11.675,25

27-PRV-0010/2017

*****734J

Paz Eijo, Mª Elia

6.122,41

27-PRV-0011/2017

*****597X

Varela Casanova, Marcos

7.655,73

27-PRV-0012/2017

*****275R

Refojo Franco, Noelia

3.264,33

27-PRV-0015/2017

*****830A

Iglesias García, Mª Esther

7.834,38

27-PRV-0016/2017

*****544Y

Pintor Costoya, Alfredo

11.675,25

27-PRV-0017/2017

*****054S

Muñíz Vizoso, Fernando

6.369,28

27-PRV-0018/2017

*****084H

Goas Pérez, Alberto

11.294,30

32-PRV-0004/2017

*****959L

González Fernández, Jorge

11.675,25

36-PRV-0001/2017

*****387X

Baños Iglesias, Mercedes

793,10

36-PRV-0002/2017

*****544F

Fernández Ocampo, Jorge

9.343,98

36-PRV-0005/2017

*****240M

Barreira Paz, Manuel Jesús

6.363,19

36-PRV-0006/2017

*****377C

Lorenzo Alonso, Óscar

11.298,53

36-PRV-0010/2017

*****527A

Padín García, Carmen

4.838,78

36-PRV-0013/2017

*****885Q

Filgueira Conde, Beatriz

2.403,48

36-PRV-0014/2017

*****867A

Alberto Figueroa Costas

6227,33

36-PRV-0018/2017

*****508A

Elvis Teijeira Fernández

6474,70

XIV. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 4 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con carácter plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.760.1.

b) Crédito orzamentario: 350.000,00 € para 2017 e 500.000,00 € para o ano 2018.

c) Persoas destinatarias: concellos de Galicia con menos de 20.000 habitantes que conten con demandantes de vivenda inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia no seu concello.

d) Finalidade: prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 20.000 habitantes para que poidan rehabilitar as antigas vivendas de mestres, as doutros oficios e as demais edificacións da súa titularidade, co obxecto de que se destinen, en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

32-VM-0002/17

P3206000F

Concello da Peroxa

35.286,41

32-VM-0003/17

P3206000F

Concello da Peroxa

36.000,44

32-VM-0005/17

P3202900A

Concello de Cualedro

200.000,00

27-VM-0001/17

P2706100A

Concello de Trabada

26.314,38

CO-VM-0002/17

P1507300J

Concello de Rianxo

159.474,99

CO-VM-0004/17

P1508000E

Concello de Santiso

34.591,66

PO-VM-0003/17

P3603300I

Concello de Mos

33.058,27

XV. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 23 de agosto de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares, e se convocan para o ano 2017, con carácter plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.8.

b) Crédito orzamentario: 296.000,00 € para a anualidade de 2017 e 1.000.000,00 € para 2018.

c) Persoas destinatarias: comunidades de persoas propietarias, as persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas, as persoas físicas propietarias dun dúplex nun edificio de tipoloxía residencial colectiva e as persoas físicas propietarias dunha vivenda unifamiliar.

d) Finalidade: Subvencionar a instalación de ascensores, de elevadores, de salvaescaleiras e demais dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares que carezan deles.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

15-AS-0001/2017

H15364912

Comunidade de Propietarios, rúa Falperra 61, A Coruña

25.000,00

15-AS-0003/2017

H15299829

Comunidade de Propietarios, rúa Mariscal Pardo de Cela, 4, A Coruña

25.000,00

15-AS-0016/2017

*****010Z

Seijo Recio, Antonio

2.000,00

15-AS-0023/2017

H15282445

Comunidade de Propietarios, Edificio 9-11C Paraguay, Ferrol

18.000,00

15-AS-0024/2017

H15598436

Comunidade de Propietarios, rúa Adelaida Muro, 7, A Coruña

25.000,00

15-AS-0037/2017

H70429485

Comunidade de Propietarios, rúa Pérez Constanti, 12, Santiago de Compostela

15.565,20

15-AS-0040/2017

H15241664

Comunidade de Propietarios, calle del Puente 16, A Coruña

18.000,00

15-AS-0043/2017

H15463664

Comunidade de Propietarios nº 46, da rúa 9 de Agosto, Ribeira

13.731,36

15-AS-0044/2017

H70503560

Subcomunidade de Propietarios, Ponte do Sar, 36, Santiago de Compostela

32.410,88

15-AS-0045/2017

H15765340

Comunidade de Propietarios, calle Estrella 38, A Coruña.

25.000,00

15-AS-0046/2017

H70164215

Subcomunidade de Propietarios, edificio 42, portal A, da rúa Arcai, Val do Dubra

12.852,00

15-AS-0049/2017

H15702541

Comunidade de Propietarios, edificio Santa Rita, rúa Venezuela, Noia

12.600,00

15-AS-0051/2017

*****354Q

Villar Lema, Manuel

24.233,11

15-AS-0052/2017

H15269954

Comunidade de Propietarios, rúa da Estrada 24, Santiago de Compostela

18.000,00

15-AS-0054/2017

H15458672

Comunidade de Propietarios, República Argentina 45, Sada

18.000,00

15-AS-0055/2017

H15860992

Comunidade de Propietarios, rúa Home Santo, 39, Santiago de Compostela

25.000,00

15-AS-0056/2017

*****018B

Sanesteban Fortunez, María

22.863,00

15-AS-0057/2017

*****733Q

Lorenzo Castro, José Antonio

24.563,11

15-AS-0063/2017

H15291263

Comunidade de Propietarios, Cl. Fajardo, nº 8-10, Ferrol

18.000,00

15-AS-0070/2017

*****178Q

Reino Mato, José

2.500,00

15-AS-0073/2017

H15402688

Comunidade de Propietarios, rúa Remedios, 14, Corme. Ponteceso

18.000,00

27-AS-0010/2017

H27488170

Comunidade de Propietarios, Montiron, 59, Lugo

25.000,00

27-AS-0011/2017

H27492404

Comunidade de Propietarios, Avenida da Mariña, 64, Burela

23.980,40

27-AS-0014/2017

H27444975

Comunidade de Vecinos Río Navia 22

24.482,72

27-AS-0017/2017

H27254770

Comunidade de Propietarios urb. Viñas da Veiga 1.B1., Lg. Galiñeiro, Mondoñedo

17.700,00

27-AS-0020/2017

H27135300

Comunidade de Propietarios Os molineros, Edificio Rúa da Pedra, 1, Lugo.

25.000,00

27-AS-0022/2017

H27288448

Comunidade de Propietarios urb. Viñas da Veiga bloque 2P3, Mondoñedo

17.700,00

32-IAS-0001/2017

H32464463

Comunidade de Propietarios calle Cabeza de Manzaneda, 7, Ourense

25.000,00

32-IAS-0002/2017

H32467219

Comunidade de Propietarios, calle Concejo, 12

23.442,73

32-IAS-0007/2017

H32314882

Comunidade de Propietarios rúa Arias Paez, 2, Ourense

18.000,00

32-IAS-0013/2017

H32253460

Comunidade de Propietarios de San Miguel, 8, Ourense

30.181,39

32-IAS-0015/2017

H32361115

Comunidade de Propietarios Dos de Maio, 62, Xinzo de Limia

25.000,00

32-IAS-0016/2017

H32448508

Comunidade de Propietarios Río Miño, 1, Xinzo de Limia

19.036,24

32-IAS-0017/2017

H32160665

Comunidade de Propietarios CL/ Río Támega, 37, Ourense

25.000,00

32-IAS-0018/2017

H32253338

Comunidade de Propietarios C/ Río Limia, 31, Ourense

25.000,00

32-IAS-0020/2017

H32208712

Comunidade de Propietarios calle Bonhome, 10, Ourense

18.000,00

32-IAS-0021/2017

H32209892

Comunidade de Propietarios Bernardo Glez.Cahamuiña, Ourense

18.000,00

32-IAS-0024/2017

H32138646

Comunidade de Propietarios Alejandro Pedrosa, 80, Ourense

25.000,00

32-IAS-0026/2017

H32130387

Comunidade de Propietarios Pero Meogo, 3, Ourense

25.000,00

32-IAS-0028/2017

H32119802

Comunidade de Propietarios C/ Manuel Murguía,1, Ourense

25.000,00

32-IAS-0031/2017

H32194268

Comunidade de Propietarios calle Concejo, 20, Ourense

35.000,00

32-IAS-0032/2017

H32144917

Comunidade de Propietarios C/ Bonhome, 26, Ourense

24.917,99

32-IAS-0033/2017

H32482887

Comunidade de Propietarios Ervedelo, 20, Ourense

25.000,00

32-IAS-0037/2017

H32151268

Comunidade de Propietarios C/ Fuente del Monte, 5, Ourense

25.000,00

32-IAS-0038/2017

H32329963

Comunidade de Propietarios Rúa Monte Seixo,13, Ourense

23.454,55

32-IAS-0041/2017

H32157042

Comunidade de Propietarios Manuel Murguía, 41 e 43, Ourense

18.620,33

32-IAS-0044/2017

H32381386

Comunidade de Propietarios rúa do Areal, 8, Barbadás

18.000,00

32-IAS-0045/2017

H32261059

Comunidade de Propietarios Avenida de Zamora, 123, Ourense

29.384,50

32-IAS-0046/2017

H32297509

Comunidade de Propietarios C/ Prado Lameiro 14, Ourense

25.000,00

32-IAS-0047/2017

H32270472

Comunidade de Propietarios C/ Río Salas, 37, Ourense

25.000,00

32-IAS-0050/2017

H32183899

Comunidade de Propietarios Avda. Zamora, 138, Ourense

28.000,00

32-IAS-0051/2017

H32185480

Comunidade de Propietarios Avda. Zamora, 127, Ourense

28.653,16

PO-AS-0001/2017

H36149193

Comunidade de Propietarios Avda. Doctor Tourón, 39, Vilagarcía

18.000,00

PO-AS-0018/2017

H36144608

Comunidade de Propietarios Avda. Doctor Tourón, 8, Vilagarcía

18.000,00

PO-AS-0020/2017

H36132249

Comunidade de Propietarios Casa de las Flores, Cangas

18.000,00

PO-AS-0022/2017

H27803006

Comunidade de Propietarios Avda. Calle Ferrería 33-35, Vigo

17.335,59

PO-AS-0023/2017

*****762G

Rodríguez González, José Carlos

1.000,00

PO-AS-0026/2017

H36729630

Comunidade de Propietarios CL Nicaragua, 50, Vigo

25.000,00

PO-AS-0032/2017

H94070661

Comunidade de Propietarios Valentín García Escudero 1, Pontevedra

25.000,00

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo