Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2018 Páx. 10201

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2018 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras de actuacións de conservación e de mellora de accesibilidade do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, en Parada de Sil (contratación documentalmente simplificada).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras, non suxeito a regulación harmonizada.

b) Descrición do obxecto: actuacións de conservación e de mellora de accesibilidade do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, Parada de Sil (Ourense)

c) Prazo de execución: máximo de catro (4) meses.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 45212350-4, 45261420-4, 45262510-9, 45420000-7, 45443000-4.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma de adxudicación: adxudicación baseada en pluralidade de criterios.

4. Orzamento base de licitación.

Importe sen IVE: 188.456,02 €.

IVE (21 %): 39.575,76 €.

Importe total: 228.031,78 €, IVE incluído.

Anualidades (IVE incluído):

2018: 228.031,78 €.

5. Garantías.

a) Provisional: non se esixe.

b) Definitiva: 5 % do orzamento de licitación do contrato, IVE excluído.

6. Obtención de documentación e información.

a) O prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto técnico das obras poderán ser examinados no Servizo de Contratación de Bens e Servizos Culturais da Secretaría Xeral Técnica.

b) Os pregos relativos a esta contratación poderanse obter no seguinte enderezo da internet:

http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=267342

Información de índole administrativa: 981 54 48 71.

Información de índole técnica: 981 54 65 95.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira: deberase xustificar polos medios sinalados no punto 9 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia técnica ou profesional: deberase xustificar polos medios sinalados no punto 10 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Compromiso de adscrición de medios: deberase xustificar polos medios sinalados no punto 11 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: o vixésimo sexto día natural contado a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o día de finalización do prazo for inhábil, prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que teñen que presentar os licitadores: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación das proposicións: no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, Edificio administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, en sobres pechados. Se as proposicións se cursan por correo haberá que aterse ao previsto na cláusula 14.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Criterios de adxudicación: a oferta máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: non se admiten.

9. Apertura das ofertas.

O acto público de apertura dos sobres B e C terá lugar na sala de xuntas da Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na data e na hora que serán anunciadas no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.gal

10. Gastos do anuncio: serán por conta do adxudicatario. O importe estimado máximo do DOG por liña é de 10,82 €.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria