Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2018 Páx. 10185

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente IN407A 2017/135-1).

Expediente: IN407A 2017/135-1.

Promotor: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación da instalación: alimentación MT Polígono de Sabón, nº 81.

Concello: Arteixo.

Feitos:

1. O 29 de agosto de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm. 217, do 15 de novembro de 2017, e no BOP núm. 207, do 31 de octubre.

3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, se é o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electro técnico para baixa tensión.

6. As características técnicas da instalación son as seguintes:

– Instalación dun paso aéreo-soterrado en apoio de celosía (nº 10/1) no tramo de liña de media tensión aérea SBN-713, a 15 kV, cunha lonxitude de 111 m (retensado), con orixe no apoio nº 10 existente da LMT. SBN-713 (expte.: 28.871), no tramo entre a derivada aos CT Rúa do Embalse (15PZY6) e Industrias Arges (15PX000) e a derivada aos CT Cadena Cien (15PGV3) e Alumbrado Sabón (expte.: 30.026), condutor tipo: LA-180 mm2 AI (existente), e final no apoio nº 11 existente da LMT. SBN-713 (expte.: 28.871), no tramo entre a derivada aos CT Rúa do Embalse (15PZY6) e Industrias Arges (15PX000) e a derivada aos CT Cadena Cien (15PGV3) e Alumbrado Sabón (expte.: 30.026).

– Liña de media tensión soterrada, a 15 kV, cunha lonxitude de 48 m, con orixe nos pasos aéreos-soterrados que se vai realizar no apoio nº 10/1 proxectado a intercalar na LMT. SBN-713 (expte.: 28.871), no tramo entre a derivada aos CT Rúa do Embalse (15PZY6) e Industrias Arges (15PX000) e a derivada aos CT Cadena Cien (15PGV3) e Alumbrado Sabón (expte.: 30.026), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV-1x240 mm2 AI, e final no centro de seccionamento proxectado (entrada e saída).

Centro de seccionamento 3L (2TC) GPRS/FO e cela de protección con trafo de tensión para alimentación a servizos auxiliares, que irá situado en local que se vaia instalar por peticionario.

O orzamento da instalación segundo o proxecto é de 32.549,19 €.

7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:

• As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.

• Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial, a relativa á ordenación do territorio e o ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro de 2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 22 de xaneiro de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña