Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2018 Páx. 10110

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2018 polo Consello Reitor deste organismo, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

Os cursos de ofimática, idiomas, do programa de autoformación e os que correspondan ao segundo semestre do ano que aparecen reflectidos no plan de formación continua serán obxecto de convocatoria independente.

Así mesmo, serán obxecto dunha convocatoria extraordinaria aqueles cursos que rexistren maior número de solicitudes.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e na Administración institucional, que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a empregados/as públicos/as pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe Destinatario da actividade formativa.

Toda persoa solicitante que, ao inicio da actividade formativa, estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web https://egap.xunta.gal

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

4. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

5. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

6. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

7. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (como, por exemplo, discapacidade) de acordo cos criterios de selección deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario, só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

9. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal

Cuarta. Presentación de documentación

Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido no punto 1 da base terceira, os/as empregados/as públicos/as pertencentes a entidades, organismos ou institucións públicas, cuxos datos non figuren na base de datos da Dirección Xeral da Función Pública e que teñan interese en solicitar algunha actividade formativa, deberán presentar na EGAP, xunto cunha copia do formulario de solicitude, a seguinte documentación:

– Certificado expedido polo órgano responsable de persoal de que dependa a persoa solicitante que indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración.

A devandita documentación deberá remitila ao enderezo de correo electrónico
xestion.egap@xunta.gal, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A falta de presentación desta documentación acreditativa dará lugar á exclusión da persoa solicitante.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe Destinatario de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo ao que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo). Para o ano 2018, segundo a Resolución da Consellería de Facenda do 16 de xaneiro (DOG núm. 19 do 26 de xaneiro), comezarase pola letra G.

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas para participar no dito curso, así como un número adecuado de reservas de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo
https://egap.xunta.gal a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/as responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días naturais anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar preferentemente o enderezo de correo electrónico
xestion.egap@xunta.gal, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1) Non poden superar, en ningún caso, o 10 % da duración da actividade. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os/as responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % da duración da actividade, pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

e) Seguimento das actividades impartidas na modalidade mixta:

As faltas de asistencia nas horas presenciais da actividade non poderá superar o 10 % da duración desta. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría na parte de teleformación da actividade pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan, tanto na modalidade de teleformación, na mixta, como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas desenvolveranse, con carácter xeral, de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A adecuada realización de todas as actividades que a titoría propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

Novena. Certificados

a) A EGAP poderá expedir dúas clases de certificados, de asistencia e de aproveitamento. A convocatoria de cada acción formativa determinará que tipo de certificado corresponderá aos alumnos que participen nos cursos.

b) Para a obtención do certificado de asistencia, o alumnado deberá participar con regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción formativa. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, a EGAP poderá fixar a realización das probas que considere oportunas.

c) Para a obtención do certificado, de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe mediante o que se declara apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que se poidan producir no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que lle afecten á súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP resérvase o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso no que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstas na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Modalidade

Localidade

Datas e horario

Data de exame

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC18065

A protección do menor ante os medios de comunicación

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.5.2018 ao 12.6.2018

15.6.2018

FC18066

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 13.4.2018

20.4.2018

FC18066

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 9.4.2018 ao 8.5.2018

14.5.2018

FC18067

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 9.4.2018

12.4.2018

FC18067

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.4.2018 ao 30.4.2018

4.5.2018

FC18068

A xurisdición contencioso-administrativa

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 9.4.2018

12.4.2018

FC18069

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.4.2018 ao 30.4.2018

4.5.2018

FC18069

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 1.6.2018 ao 25.6.2018

28.6.2018

FC18069

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 10.9.2018 ao 4.10.2018

9.10.2018

FC18072

Curso básico de Seguridade Social

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.5.2018 ao 12.6.2018

15.6.2018

FC18072

Curso básico de Seguridade Social

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.10.2018 ao 20.11.2018

23.11.2018

FC18075

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2018 ao 2.4.2018

5.4.2018

FC18075

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 31.10.2018 ao 19.11.2018

22.11.2018

FC18077

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 12 ao 15 de marzo

Das 16.30 ás 19.30 horas

15.3.2018

FC18079

Obradoiro práctico de IRPF

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 2, 5, 10 e 12 de abril

Das 16.30 ás 20.00 horas

O 19 e 24 de abril

Das 16.30 ás 20.30 horas
26 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

26.4.2018

FC18087

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 25.5.2018 ao 11.6.2018

15.6.2018

FC18091

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.3.2018 ao 4.4.2018

9.4.2018

FC18091

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 31.10.2018 ao 19.11.2018

22.11.2018

FC18095

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.3.2018 ao 4.4.2018

9.4.2018

FC18095

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 19.9.2018 ao 8.10.2018

11.10.2018

FC18096

Aplicacións das matemáticas financeiras no sector público

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 3 ao 26 de abril (M e X)

Das 16.30 ás 19.30 horas
Último día: das 16.30 ás 20.30 horas

26.4.2018

FC18097

Fiscalidade e contabilidade das fundacións públicas

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 22 de maio ao 14 de xuño (M e X)

Das 16.30 ás 19.30 horas
Último día: das 16.30 ás 20.30 horas

14.6.2018

FC18098

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 2, 5 e 9 de abril

Das 16.30 ás 20.30 horas

O 12, 16 e 19 de abril

Das 16.30 ás 20.00 horas

O 20 de abril

Das 16.30 ás 19.00 horas

20.4.2018

FC18099

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 23 e 26 de abril e 3 de maio

Das 16.30 ás 20.30 horas

O 7, 14 e 15 de maio

Das 16.30 ás 20.00 horas

O 16 de maio

Das 16.30 ás 19.00 horas

16.5.2018

FC18114

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia. V convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2018 ao 2.4.2018

5.4.2018

FC18114

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia. V convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 17.10.2018 ao 5.11.2018

8.11.2018

FC18115

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 9.4.2018

12.4.2018

FC18115

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 10.9.2018 ao 4.10.2018

9.10.2018

FC18116

Regulación legal do acoso escolar (bullying)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 9.4.2018 ao 8.5.2018

14.5.2018

FC18117

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 28.5.2018 ao 11.6.2018

14.6.2018

FC18137

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.3.2018 ao 9.4.2018

13.4.2018

FC18137

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 10.9.2018 ao 4.10.2018

9.10.2018

FC18139

Novidades na regulación da contratación no sector público. aspectos prácticos

20

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de xuño

Das 16.30 ás 19.30 horas

27.6.2018

Unión Europea

FC18070

Cooperación transfronteiriza e cohesión

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 1.6.2018 ao 25.6.2018

28.6.2018

FC18089

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 13.4.2018

20.4.2018

FC18100

Os dereitos sociais no ordenamento europeo

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Persoal A1, A2, C1, I, II e III.

Presencial

Santiago de Compostela

O 12, 13, 14, 19, 20, 26 e 27 de marzo e o 2, 3 e 4 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

4.4.2018

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC18005

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 27.4.2018 ao 21.5.2018

24.5.2018

FC18006

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 13.4.2018

20.4.2018

FC18007

Como deseñar presentacións eficaces

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 7.6.2018 ao 26.6.2018

29.6.2018

FC18008

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.3.2018 ao 9.4.2018

13.4.2018

FC18008

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.4.2018 ao 30.4.2018

4.5.2018

FC18008

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 11.5.2018 ao 4.6.2018

7.6.2018

FC18008

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 10.9.2018 ao 4.10.2018

9.10.2018

FC18009

Iniciación ao protocolo

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2018 ao 2.4.2018

5.4.2018

FC18009

Iniciación ao protocolo

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.5.2018 ao 4.6.2018

8.6.2018

FC18010

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.3.2018 ao 9.4.2018

13.4.2018

FC18010

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.4.2018 ao 30.4.2018

4.5.2018

FC18011

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.5.2018 ao 4.6.2018

8.6.2018

FC18011

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.6.2018 ao 25.6.2018

28.6.2018

FC18011

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 19.9.2018 ao 8.10.2018

11.10.2018

FC18011

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 31.10.2018 ao 19.11.2018

22.11.2018

FC18081

Autocad 2016-Nivel básico

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19, 24 e 25 de abril

Das 17.00 ás 20.30 horas

25.4.2018

FC18082

Estratexias para a eliminación de estereotipos de xénero no exercicio da actividade profesional

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 8, 14, 15 e 22 de maio

Das 16.30 ás 20.00 horas

O 24 de maio

Das 16.30 ás 19.00 horas

24.5.2018

FC18084

Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Santiago de Compostela

Do 9.4.2018 ao 8.5.2018

Clases presenciais: o 10, 12, 17, 19 e 25 de abril e o 3 de maio, das 16.30 ás 19.30 horas

14.5.2018

FC18085

Liderado e intelixencia emocional

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 3, 5, 10, 12 e 17 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

17.4.2018

FC18088

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e a súa relación coas TIC

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 22 de maio ao 5 de xuño (M e X)

Das 16.30 ás 19.30 horas

5.6.2018

FC18090

Técnicas de reunións eficaces

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 13, 14 e 15 de marzo

Das 16.30 ás 20.30 horas

15.3.2018

FC18101

A xestión de conflitos na atención á cidadanía

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 5 ao 21 de xuño (M e X)
O 5, 7, 12 e 14 de xuño

Das 16.30 ás 19.30 horas

O 19 e 21 de xuño

Das 16.30 ás 20.30 horas

21.6.2018

FC18102

Coaching, a ferramenta para o cambio

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 8, 15, 22 e 29 de maio

Das 16.30 ás 20.30 horas

O 5, 12, 19 e 26 de xuño

Das 16.30 ás 20.00 horas

26.6.2018

FC18103

Faite entender: a comunicación positiva e a arte de ler entre liñas

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 13, 15 e 19 de marzo

Das 16.30 ás 20.30 horas

O 20 de marzo

Das 16.30 ás 19.30 horas

20.3.2018

FC18105

Ferramentas e técnicas para falar mellor en público

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 4, 9, 11, 16 e 18 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

18.4.2018

FC18106

Xestión de persoas. mando, xestiono, lidero e dirixo

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 24, 25 e 26 de abril

Das 16.30 ás 20.30 horas

26.4.2018

FC18108

Pensamento analítico e creatividade

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 3, 4 e 5 abril

Das 16.30 ás 20.30 horas

5.4.2018

FC18109

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Presencial

Santiago de Compostela

Do 1.6.2018 ao 25.6.2018
Clases presenciais: o 12 e 20 de xuño, das 16.30 ás 19.30 horas

29.6.2018

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC18012

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Que teña coñecementos de sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

Do 15.3.2018 ao 13.4.2018

20.4.2018

FC18012

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Que teña coñecementos de sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

Do 9.4.2008 ao 8.5.2018

14.5.2018

FC18012

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Que teña coñecementos de sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

Do 22.10.2018 ao 20.11.2018

23.11.2018

FC18071

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso a internet.

Teleformación

Do 10.5.2018 ao 21.5.2018

24.5.2018

FC18071

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso a internet.

Teleformación

Do 31.5.2018 ao 11.6.2018

15.6.2018

FC18071

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso a internet.

Teleformación

Do 20.9.2018 ao 1.10.2018

4.10.2018

FC18086

Esquema nacional de seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teñan responsabilidades sobre servizos/información que se prestan ou están dispoñibles mediante as TIC.

Teleformación

Do 11.5.2018 ao 4.6.2018

7.6.2018

FC18092

Factura electrónica

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 12, 13, 14, 15 e 19 de marzo

Das 16.30 ás 20.30 horas

19.3.2018

FC18094

Informática básica

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 21, 23 e 28 de maio e o 4, 5 e 11 de xuño
Das 17.00 ás 20.30 horas

O 13, 18 e 19 de xuño

Das 17.00 a 20.00 horas

19.6.2018

FC18107

O teletraballo no sector público de Galicia

20

6

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 23 e 24 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas

24.5.2018

FC18107

O teletraballo no sector público de Galicia

20

6

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 24 e 25 de outubro
Das 16.30 ás 19.30 horas

25.10.2018

FC18118

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que consten na base de datos da Dirección Xeral de Función Pública.

Teleformación

Do 14.3.2018 ao 2.4.2018

5.4.2018

FC18118

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que consten na base de datos da Dirección Xeral de Función Pública.

Teleformación

Do 17.10.2018 ao 5.11.2018

8.11.2018

FC18119

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

Do 16.4.2018 ao 4.6.2018

7.6.2018

FC18120

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

Do 7.5.2018 ao 25.6.2018

28.6.2018

Lingua galega

FC18130

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 26.3. 2018 ao 9.4.2018

12.4.2018

FC18130

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 7.5.2018 ao 21.5.2018

24.5.2018

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

FC18134

Procedementos, estándares e ferramentas TIC da Amtega

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en Institucións autonómicas.

Mixta

Santiago de Compostela

Do 9.4.2018 ao 16.5.2018

Clases presenciais (L e Me).

Luns: das 16.30 ás 19.30 horas

Mércores: das 11.30 ás 14.30 horas

16.5.2018

Secretaría Xeral para o Deporte

FC18126

Avaliación da condición física saudable: valorar para prescribir actividade física, exercicio físico e deporte

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional e da Administración local.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 8 e 9 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

9.5.2018

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

FC18110

Actualización en materia de tráfico e seguridade vial

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 16.4.2018 ao 18.4.2018

Das 16.30 ás 20.30 horas

18.4.2018

FC18111

Condución segura

24

9

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Pastoriza (Lugo)

O 21 de maio

Das 9.00 ás 15.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

21.5.2018

FC18112

O laboratorio forense. Investigación criminal e na morte súbita

35

12

Aproveitamento

Médicos forenses do Imelga.

Presencial

Santiago de Compostela

O 15 de marzo

Das 16.00 ás 20.00 horas
O 16 de marzo

Das 9.30 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

16.3.2018

Secretaría Xeral de Igualdade

FC18131

Violencia de xénero

30

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

26.4.2018

FC18132

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

11.4.2018

FC18133

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 25 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

25.4.2018

FC18133

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 de outubro

Das 16.30 ás 19.30 horas

24.10.2018

FC18136

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.5.2018 ao 4.6.2018

8.6.2018

FC18136

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 19.9.2018 ao 8.10.2018

11.10.2018

Asesoría Xurídica Xeral

FC18113

Novidades na regulación da contratación no sector público: aspectos prácticos

20

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Para grupos A1 e A2 ou titulados equivalentes. Especialmente destinado a persoal dos servizos de contratación das consellerías ou delegacións.

Presencial

Santiago de Compostela

O 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas

30.5.2018

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC18015

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 2.4.2018 ao 20.4.2018

20.4.2018

(Santiago de Compostela)

FC18015

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.5.2018 ao 1.6.2018

1.6.2018

(Santiago de Compostela)

FC18015

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 17.9.2018 ao 5.10.2018

5.10.2018

(Santiago de Compostela)

FC18016

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 27.4.2018 ao 21.5.2018

24.5.2018

FC18017

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 13.3.2018 ao 27.3.2018

3.4.2018

FC18017

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 21.5.2018 ao 4.6.2018

8.6.2018

FC18017

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.11.2018 ao 26.11.2018

29.11.2018

FC18018

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

50

20

Aproveitamento

Dirixido ao persoal das consellerías de Medio Rural, do Mar e de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que realizan traballos ao aire libre.

Teleformación

Do 2.4.2018 ao 20.4.2018

26.4.2018

FC18127

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7 e 9 de maio
Das 9.00 ás 15.00 horas

9.5.2018

FC18128

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

A Coruña

O 15 e 16 de marzo
Das 8.30 a 14.30 horas

16.3.2018

FC18128

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Lugo

O 22 e 23 de marzo
Das 8.30 a 14.30 horas

23.3.2018

FC18128

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 12 e 13 de abril
Das 8.30 a 14.30 horas

13.4.2018

FC18128

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Vigo

O 5 e 6 de abril
Das 8.30 a 14.30 horas

6.4.2018

Consellería de Facenda

FC18019

Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao software libre R

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 2.5.2018 ao 4.6.2018

7.6.2018

FC18020

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, relacionado directamente coa xestión de actuacións a financiar no marco dos programas operativos 2014-2020 de Feder, FSE.
Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na liña a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, relacionado directamente coa xestión de actuacións a financiar no marco do PO 2014-2020.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 21.5.2018 ao 24.5.2018

Das 16.30 ás 19.30 horas

24.5.2018

FC18020

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, relacionado directamente coa xestión de actuacións a financiar no marco dos programas operativos 2014-2020 de Feder, FSE.
Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na liña a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, relacionado directamente coa xestión de actuacións a financiar no marco do PO 2014-2020.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 19.11.2018 ao 22.11.2018

Das 16.30 ás 19.30 horas

22.11.2018

FC18021

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 19, 20, 21 e 23 de marzo
Das 16.30 ás 19.30 horas

23.3.2018

FC18022

O Sistema de información contable e de tesourería (Xumco). Usuario avanzado

15

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 16, 17, 18, 19, 23 e 24 de abril
Das 16.30 ás 19.30 horas

24.4.2018

FC18048

O programa operativo Feder Galicia 2014-2020: xestión e control

35

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 15 e 21 de marzo e o 5 de abril

Das 8.30 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 18.00 horas

O 12 de abril

Das 8.30 ás 14.30 horas

12.4.2018

FC18050

O Sistema de información de nómina Breixo

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

10.4.2018

FC18051

Operacións cofinanciadas polo PO FSE Galicia
2014-2020 e polo PO de emprego xuvenil 2014-2020

35

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 11, 12, 18 e19 de abril
Das 8.30 ás 14.30 horas

19.4.2018

FC18052

Sistema de información analítica (SIAN). Cubos economico-financeiros, emprego de táboas dinámicas en Excel

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que realice tarefas de análise de datos para a toma de decisións e que teña que traballar con ferramentas analíticas, especialmente nas áreas de orzamentos, contabilidade, facturación e recursos humanos.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 18 ao 21 de xuño

Das 16.30 ás 19.30 horas

21.6.2018

FC18053

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (Codex)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 28 ao 31 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas

31.5.2018

FC18063

Participa 1420

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 24 ao 27 de abril
Das 12.00 a 15.00 horas

27.4.2018

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

FC18064

Intervención administrativa no ámbito urbanístico

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 9, 10 e 11 de abril

Das 16.00 ás 20.00 horas
O 12 e 16 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 20.00 horas

16.4.2018

FC18121

Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (enxeñeiros e arquitectos) dos grupos A1 e A2 que no seu traballo xeren, xestionen ou empreguen información xeográfica.

Presencial

Santiago de Compostela

O 16, 17 e 18 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas
O 23, 24 e 25 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

25.4.2018

FC18122

GIS para operadores urbanísticos

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 4 e 5 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

O 11 de xuño

Das 9.00 ás 12.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

O 13 de xuño

Das 16.00 a 19.00 horas

13.6.2018

FC18123

O Sistema de información xeográfica da Xunta de Galicia

25

30

Aproveitamento

Persoal técnico (enxeñeiros e arquitectos) dos grupos A1 e A2 que no seu traballo xeren, xestionen ou empregen información xeográfica.

Presencial

Santiago de Compostela

O 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de maio
Das 9.00 ás 14.00 horas

30.5.2018

FC18124

Básico de aplicador de fitosanitarios

30

27

Aproveitamento

Persoal adscrito aos servizos de conservación da natureza que realicen traballos de campo.

Presencial

Santiago de Compostela

e

Sergude

O 12, 13, 14, 15, 19 e 20 de marzo

Das 16.00 ás 20.00 horas

(EGAP)

O 22 de marzo

Das 16.00 ás 19.00 horas

(Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude)

22.3.2018

FC18138

Sistema Tetra de comunicación

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 8 e 9 de maio
Das 9.00 ás 14.00 horas

9.5.2018

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

FC18023

A Administración electrónica no ámbito de competencias do IGCC

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Participación preferente persoal do IGCC.

Presencial

Santiago de Compostela

O 13, 20 e 22 de marzo
Das 9.00 ás 14.00 horas

22.3.2018

FC18024

Análise do mercado de produtos innovadores

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 13 e 20 de marzo e o 2 e 9 de abril
Das 9.30 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 18.30 horas

9.4.2018

FC18025

As prácticas comerciais desleais

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal da administración local que asesore ás persoas consumidoras e usuarias.
Preferencia persoal do IGCC.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 14 e 21 de maio

Das 9.00 a 14.00 horas

21.5.2018

FC18055

Os talleres de reparación de vehículos

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal das entidades locais que traballe no ámbito da atención ás persoas consumidoras.

Participación preferente persoal do IGCC.

Presencial

Santiago de Compostela

O 10, 17 e 24 de abril

Das 10.00 ás 14.00 horas

24.4.2018

Emprego e Industria

FC18026

A economía social como fórmula para o emprendemento

35

20

Aproveitamento

Persoal do Servizo Galego de Emprego, axentes de emprego e en xeral persoal da Administración autonómica e local que desempeñe tarefas de información e asesoramento a empresas e emprendedores.

Mixta

Santiago de Compostela

Do 21.5.2018 ao 11.6.2018

Clases presenciais: o 31 de maio e o 7 de xuño, das 17.00 ás 20.00 horas

14.6.2018

FC18027

Cultura preventiva positiva

30

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

O 14 e 15 de maio
Das 9.30 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

15.5.2018

FC18028

Selección, utilización, mantemento e inspección dos útiles de elevación de cargas

18

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7 de xuño
Das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 18.30 horas
O 8 de xuño
Das 9.00 ás 13.00 horas

8.6.2018

FC18093

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

O 14 de marzo
Das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 18.00 horas
O 15 de marzo
Das 9.00 ás 13.30 horas

15.3.2018

FC18104

Gamificación, serious games e novas tecnoloxías aplicadas á prevención de riscos laborais

40

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Mixta

Santiago de Compostela

Do 2.4.2018 ao 10.4.2018
Clase presencial: o 10 de abril das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 18.30 horas

10.4.2018

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Educación

FC18059

Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza: atención e coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Presencial

Ourense

O 12, 13, 14, 15 e 16 de marzo

Das 16.30 ás 20.30 horas

16.3.2018

FC18060

O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade sensorial

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupe postos de educadores e/ou auxiliares educativos/coidadores en centros de ensinanza da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Presencial

Vigo

O 16, 17, 18, 19 e 20 de abril

Das 16.30 ás 20.30 horas

20.4.2018

FC18061

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de trastornos xeneralizados do desenvolvemento-TXD

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral que ocupe postos de educadores e/ou auxiliares educativos.coidadores en centros de ensinanza da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Presencial

A Coruña

O 16, 17, 18, 19 e 20 de abril

Das 16.30 ás 20.30 horas

20.4.2018

FC18062

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de ensinanza

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupa postos de educadores e/ou coidadores auxiliares en centros de ensinanza da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Presencial

Lugo

O 7, 8, 9, 10 e 11 de maio

Das 16.30 ás 20.30 horas

11.5.2018

FC18073

Xestión das etapas de educación infantil e primaria (Lomce) a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Prioridade a persoal administrativo destinado en centros educativos de educación infantil e/ou primaria.

Teleformación

Do 19.3.2018 ao 23.4.2018

27.4.2018

FC18074

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Prioridade a persoal administrativo destinado en centros educativos.

Teleformación

Do 19.3.2018 ao 23.4.2018

27.4.2018

FC18076

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade TDAH

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral que ocupe postos de educadores e/ou auxiliares educativos.coidadores en centros de ensinanza da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 9 ao 13 de abril

Das 16.30 ás 20.30 horas

13.4.2018

Cultura

FC18054

RDA (Resource Description and Access): unha nova filosofía para a catalogación

25

14

Aproveitamento

Persoal técnico bibliotecario.

Presencial

Santiago de Compostela

O 16 e 17 de abril
Das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

17.4.2018

FC18129

Unha biblioteca facedora ou espazos Makers en bibliotecas

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico e auxiliar de bibliotecas ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

O 20 e 21 de marzo
O 20 de marzo

Das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 20.00 horas
O 21 de marzo

Das 10.00 ás 14.00 horas

21.3.2018

Consellería de Política Social

FC18029

A intervención social grupal e comunitaria desde os centros sociocomunitarios. actuacións de prevención e de promoción social

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dependentes da Consellería de Política Social.

Presencial

Santiago de Compostela

O 19 e 20 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

O 21 de xuño

Das 9.00 ás 13.00 horas

21.6.2018

FC18030

A Rede europea de servizos sociais. Os sistemas de servizos sociais en Europa. As achegas de boas prácticas de diversos países membros da rede

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dependente da Consellería de Política Social.

Presencial

Santiago de Compostela

O 13 e 14 de marzo

Das 9.00 ás 15.00 horas

14.3.2018

FC18031

Autoprotección e contención educativa

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que sexan profesionais dos ámbitos de protección de menores e xustiza penal xuvenil, preferentemente de centros de menores.

Presencial

Santiago de Compostela

O 9 e 10 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.00 ás 20.00 horas

O 11 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

11.4.2018

FC18032

Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. Implicacións da lei nos efectivos de persoal do Sistema de servizos sociais dependentes da Administración autonómica

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Preferentemente persoal laboral dependente da Consellería de Política Social.

Presencial

Santiago de Compostela

O 19, 20 e 21 de marzo

Das 16.00 ás 20.00 horas

21.3.2018

FC18033

O financiamento europeo destinado aos servizos sociais. As claves do financiamento, o seu procedemento e xestión

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Tanto da Administración autonómica como da local que traballen no Sistema de Servizos Sociais de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

O 10 e 11 de abril

Das 8.00 a 15.30 horas

11.4.2018

FC18034

O liderado na organización para o cambio de paradigma nos modelos de atención. Do modelo de servizos ao modelo centrado na persoa

25

25

Aproveitamento

Persoal de dirección, coordinación e mandos intermedios con persoal ao seu cargo de centros sociais de atención a persoas maiores, dependentes da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

O 4, 11, 18 e 25 de abril e o 2 de maio

Das 15.30 ás 20.30 horas

2.5.2018

FC18035

Prevención ao acoso á mocidade na internet. O ciberacoso (ciberbullying)

25

12

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que traballa no ámbito da mocidade.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 9 e 11 de maio

Das 10.00 ás 14.00 horas

11.5.2018

FC18037

Resolución de conflitos para a xestión positiva das diferenzas

25

24

Aproveitamento

Dirixido a responsables e técnicos que traballen en centros sociocomunitarios ou de atención residencial de persoas maiores e/ou con discapacidade con atención directa aos usuarios/as dos centros.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 14 e 21 de maio
Das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

21.5.2018

FC18039

Violencia sexual contra a infancia

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Profesionais dos ámbitos de protección e xustiza penal de menores.

Presencial

Santiago de Compostela

O 17 e 18 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.00 ás 20.00 horas

O 19 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

19.4.2018

Consellería do Medio Rural

FC18041

Actualización da formación do persoal que executa programas oficiais de control en materia de produción e benestar animal

35

20

Aproveitamento

Persoal veterinario da Consellería do Medio Rural que participa nos programas de control de produción e benestar animal, incluíndo os animais de experimentación.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 8, 21 e 22 de maio Das 9.00 ás 14.00 horas

22.5.2018

FC18042

Actualización da formación do persoal que executa programas oficiais de control en materia de sanidade animal e rastrexabilidade

35

20

Aproveitamento

Persoal dos servizos veterinarios oficiais da Consellería do Medio Rural.

Presencial

Santiago de Compostela

O 10, 11, 17, 18 e 19 de abril
Das 10.00 ás 14.00 horas

19.4.2018

FC18043

Certificación de sementes e o seu control. Acreditación para a inspección oficial de cultivos de produción de sementes e toma de mostras

25

30

Aproveitamento

Persoal das oficinas agrarias comarcais e persoal docente dos centros de formación da Consellería do Medio Rural, Seprona e policía autonómica.

Presencial

Santiago de Compostela

O 28 e 29 de maio

Das 9.00 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

O 30 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

O 5 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas

5.6.2018

FC18044

Controis sobre o terreo das axudas forestais

30

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Presencial

Santiago de Compostela

Do 7 ao 10 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas

10.5.2018

FC18045

Formación de inspectores en sanidade vexetal

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 14, 21 e 28 de maio e o 4 e 11 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas

11.6.2018

FC18046

Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta

Santiago de Compostela

Do 7.5.2018 ao 21.5.2018

Clase presencial: o 21 de maio das 9.00 ás 13.00 horas e das 15.00 ás 17.00 horas

21.5.2018

FC18046

Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta

Lugo

Do 8.5.2018 ao 22.5.2018

Clase presencial: o 22 de maio das 9.00 ás 13.00 horas e das 15.00 ás 17.00 horas

22.5.2018

FC18046

Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos medioambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta

Ourense

Do 9.5.2018 ao 23.5.2018

Clase presencial: o 23 de maio das 9.00 ás 13.00 horas e das 15.00 ás 17.00 horas

23.5.2018

FC18047

O sector vinícola. Normativa reguladora. Procesos industriais e comercialización

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

O 9, 10, 23 e 24 de maio
Horario: ver ficha

24.5.2018

FC18056

O Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020: seguimento e avaliación

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que xestiona medidas do PDR 2014-2020 e ten responsabilidade no rexistro e remisión de datos de seguimento á autoridade de xestión do PDR.

Presencial

Santiago de Compostela

O 12 e 19 de marzo

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 18.30 horas
O 13 e 20 de marzo

Das 16.00 ás 18.30 horas

20.3.2018

FC18057

O Xumco na xestión orzamentaria da Dirección Xeral de Ordenación Forestal

25

30

Aproveitamento

Persoal adscrito á Dirección Xeral de Ordenación Forestal que teña competencias en materia de xestión de contabilización, principalmente xefes de servizo, xefes de área ou sección, persoal técnico e xefes de negociado

Presencial

Santiago de Compostela

O 9 de abril
Das 11.00 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 18.30 horas

O 11, 16 e 23 de abril
Das 9.00 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 18.30 horas

23.4.2018

Consellería do Mar

FC18013

Aspectos de control oficial na inspección pesqueira

30

12

Aproveitamento

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de inspección e persoal técnico da Consellería do Mar.

Presencial

Santiago de Compostela

O 7, 8 e 9 de maio

Das 9.00 a 13.00 horas

9.5.2018

FC18013

Aspectos de control oficial na inspección pesqueira

30

12

Aproveitamento

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de inspección e persoal técnico da Consellería do Mar.

Presencial

Santiago de Compostela

O 5, 6 e 7 de novembro

Das 9.00 ás 13.00 horas

7.11.2018

FC18014

Comercialización no ámbito da inspección pesqueira

30

12

Aproveitamento

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de Inspección e persoal técnico da Consellería do Mar.

Presencial

Santiago de Compostela

O 28, 29 e 30 de maio

Das 9.00 ás 13.00 horas

30.5.2018

FC18014

Comercialización no ámbito da inspección pesqueira

30

12

Aproveitamento

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de Inspección e persoal técnico da Consellería do Mar.

Presencial

Santiago de Compostela

O 26, 27 e 28 de novembro

Das 9.00 ás 13.00 horas

28.11.2018

Consellería de Sanidade

FC18058

Aspectos prácticos da inspección de saúde pública: ámbito de sanidade ambiental

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia implicados na inspección de saúde pública da Consellería de Sanidade no ámbito da sanidade ambiental.

Presencial

Santiago de Compostela

O 25 e 26 de abril
Das 9.00 ás 15.00 horas

26.4.2018

FC18078

Aspectos prácticos da inspección de saúde pública: ámbito de seguridade alimentaria

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia implicados na inspección de saúde pública da Consellería de Sanidade no ámbito da seguridade alimentaria.

Presencial

Santiago de Compostela

O 18 e 19 de abril
Das 9.00 ás 15.00 horas

19.4.2018

FC18080

Habilidades imprescindibles na relación co inspeccionado durante inspeccións sanitarias

25

20

Aproveitamento

1. Inspectores/as médicos/as, subinspectores/as sanitarios/as e inspectores/as farmacéuticos/as que dependen organicamente ou funcionalmente da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade.

2. Inspectores/as médicos/as, farmacéuticos/as ou veterinarios/as e subinspectores sanitarios doutras direccións ou subdireccións.

Presencial

Santiago de Compostela

O 23, 24, 25 e 26 de abril Das 9.30 ás 14.30 horas

26.4.2018

FC18083

Inspección sanitaria en materia de produtos sanitarios. Actualización lexislativa e experiencias prácticas durante inspeccións

25

15

Aproveitamento

1. Inspectores/as médicos/as, subinspectores/as sanitarios/as e inspectores/as farmacéuticos/as que dependen organicamente ou funcionalmente da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade.
2. Técnicos que tramiten expedientes relacionados cos produtos sanitarios.

Presencial

Santiago de Compostela

O 18, 19 e 20 de xuño

Das 9.30 ás 14.30 horas

20.6.2018

FC18135

Control oficial nos matadoiros

25

6

Aproveitamento

Veterinarios funcionarios/interinos da Consellería de Sanidade destinados a matadoiros.

Presencial

Santiago de Compostela

O 22 de maio

Das 9.00 ás 15.00 horas

22.5.2018

FC18135

Control oficial nos matadoiros

25

6

Aproveitamento

Veterinarios funcionarios/interinos da Consellería de Sanidade destinados a matadoiros.

Presencial

Santiago de Compostela

O 13 de novembro

Das 9.00 ás 15.00 horas

13.11.2018