Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 16 de febreiro de 2018 Páx. 10600

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, pola que se anuncia a licitación polo procedemento aberto, suxeito a regulación harmonizada, do servizo de asistencia técnica para o desenvolvemento do Plan de transporte público de Galicia - Plan de transporte á demanda e proxectos de explotación resultantes, cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT4 PI04.05. OE04.05.01 (expediente 6/2018 SXT).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación e Apoio Administrativo.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781

4º. Teléfono: 981 54 43 23.

5º. Fax: 981 54 43 66.

6º. Correo electrónico: contratacion.civ@xunta.gal

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=271906

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata as 19.00 horas do último día de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 6/2018 SXT.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: desenvolvemento do Plan de transporte público de Galicia - Plan de transporte á demanda e elaboración dos proxectos de explotación resultantes cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT4 PI04.05. OE04.05.01, distribuído en seis lotes:

Lote 1: Área N-O - noroeste da provincia da Coruña.

Lote 2: Área C-O - sur da provincia da Coruña e norte da provincia de Pontevedra.

Lote 3: Área S-O - sur da provincia de Pontevedra.

Lote 4: Área N-E - centro e norte da provincia de Lugo e leste da provincia da Coruña.

Lote 5: Área S-E - provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo.

Lote 6: Área interzonal - relacións entre as áreas anteriores.

c) Prazo de execución: vinte e cinco (25) meses de acordo co establecido na alínea F do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Admisión de prórroga: non.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3 (para todos os lotes).

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, suxeito a regulación harmonizada.

c) Criterios de adxudicación: os especificados no número 3.6.1 do prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: 1.973.000 €.

5. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: 1.973.000 €. Importe total: 2.387.330 €.

b) Garantías exixidas:

Definitiva: 5 % do orzamento de adxudicación (excluído o IVE).

6. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: a especificada no número 3.3 do prego de cláusulas administrativas particulares e na alínea J do seu cadro de características.

7. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: 26 de marzo de 2018.

b) Modalidade de presentación: a sinalada no número 3.4 do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a data de apertura de proposicións. O devandito prazo ampliarase en quince días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o artigo 152.3 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

8. Apertura de ofertas:

a) Descrición: apertura pública.

b) Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

d) Data e hora: publicaranse no perfil do contratante a data e hora da apertura dos sobres B e C.

9. Subcontratación: de acordo co establecido no número 6.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de publicidade: o importe dos gastos de publicidade será por conta do adxudicatario.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 12 de febreiro de 2018.

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018

Joaquín Macho Canales
Secretario xeral técnico da Consellería de Infraestruturas e Vivenda