Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2018 Páx. 11170

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se anuncia a licitación para a contratación da obra de reforma na área de lavado de escopias do Hospital Álvaro Cunqueiro, mediante procedemento aberto e documentalmente simplificado (expediente AB-EIV1-18-010).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: avenida das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: 36211 Vigo.

4º. Teléfono: 986 21 92 33.

5º. Telefax: 986 21 91 50.

6º. Correo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todos os días laborais excepto sábados, das 9.00 ás 14.00 horas.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: obra.

b) Descrición: execución das obras de reforma na área de lavado de escopias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

c) División por lotes: non.

d) Prazo de execución: dous (2) meses.

e) CPV: 45262700-8.

3. Tramitación, procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: as especificadas na cláusula 6.4 do prego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado do contrato: 90.000,00 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto 90.000,000 €. IVE: 18.900,00 €. Importe total: 108.900,00 €.

6. Garantías exixidas:

Provisional: non.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non, ver punto 6.5.e) do prego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional, se é o caso: ver prego de cláusulas administrativas.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite da presentación: antes das 14.00 horas do vixésimo sexto día natural contado desde o seguinte o da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Se o último día de presentación da solicitudes coincidise en día inhábil, na localidade da entidade adxudicadora, o prazo de presentación prorrogarase ao primeiro día hábil seguinte.

b) Modalidade de presentación: ver o prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral do Hospital Nicolás Peña.

2º. Domicilio: avenida das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36211.

4º. Enderezo electrónico: chuvi.contratación.administrativa@sergas.es

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a súa oferta: dous (2) meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: acto público de apertura dos sobres B.

b) Enderezo: sala de xuntas Hospital Nicolás Peña, avenida das Camelias, nº 109.

c) Localidade e código postal: Vigo 36211.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante www.sergas.es

10. Gastos de publicidade: por conta do adxudicatario. Ver cláusulas 3.4 do prego de cláusulas administrativas.

Vigo, 12 de febreiro de 2018

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo