Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 9 de marzo de 2018 Páx. 14376

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Advertido erro na orde antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 48, do 8 de marzo de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:

– Substitución dos anexos I e II polos seguintes:

ANEXO I

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV, V.

2. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: cap. I, cap. II (agás subsección 2ª da sección 3ª), cap. III, cap. IV, cap. V e cap. VI; título III.

3. Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: títulos preliminar, I, II e III.

4. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: títulos I a VI.

5. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (título preliminar, libro primeiro, libro segundo: capítulo I do título I, libro terceiro, libro cuarto, título I, título II).

6. Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia.

7. Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público: títulos I a VII.

8. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I ao IX.

9. V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia (capítulos I ao V).

10. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (capítulos I ao V).

11. Lei 5/2011, de 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia: título preliminar e títulos I ao VIII.

12. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: títulos preliminar, I, II e III.

13. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: títulos preliminar ao VI.

14. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar, capítulo V sección 1ª e capítulo VIII do título I e título II.

15. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.

16. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos: capítulo I, capítulo II e capítulo III.

17. Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa: título I, II e V. O xurado de expropiación forzosa de Galicia.

18. Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia: título preliminar, I, II e III.

19. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II e título II.

20. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulo I ao V.

21. Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores: título I agás capítulos IV e V, título II e título III.

22. A acción protectora da Seguridade Social: prestacións contributivas e non contributivas.

ANEXO II

1. As fontes de dereito: teoría xeral e regulación no Código civil. Articulación do sistema de fontes: principios de xerarquía e competencia.

2. O dereito obxectivo. As normas xurídicas; caracteres, estrutura e clases. Interpretación, aplicación e eficacia das normas xurídicas.

3. O dereito subxectivo. O exercicio dos dereitos subxectivos. Boa fe, abuso do dereito e fraude de lei. A relación xurídica.

4. O tempo no dereito obxectivo: ámbito temporal das normas. O tempo en relación cos dereitos subxectivos e coas accións: prescrición e caducidade. Cómputo do tempo. Eficacia espacial das normas.

5. A persoa como suxeito do dereito. A personalidade xurídica. Persoas físicas: adquisición e perda da personalidade. Capacidade de obrar. As persoas xurídicas.

6. O negocio xurídico. Os contratos. Elementos: consentimento, obxecto, causa e forma.

7. O dereito civil galego. A Lei de dereito civil de Galicia. Principais institucións do dereito civil galego.

8. Ordenamento xurídico de Galicia: leis de Galicia. Decretos lexislativos. Regulamentos. O réxime xurídico do exercicio das competencias autonómicas. Aplicación do dereito galego.

9. O principio de legalidade da Administración: a súa construción técnica. As potestades administrativas: concepto. A atribución de potestades. Potestades regradas e potestades discrecionais. O control da discrecionalidade: en especial, o control do fin e a desviación de poder. O principio de autotutela.

10. A seguridade social dos funcionarios públicos. Réxime xeral. Réxime especial de clases pasivas. O mutualismo administrativo.

11. Delitos contra a Administración pública. Delitos cometidos polos funcionarios públicos contra as liberdades constitucionais.

12. Orde e seguridade cidadá: competencias da Xunta de Galicia; réxime xeral. A Policía de Galicia. As policías locais; a súa coordinación. Competencias da Xunta de Galicia en materia de protección civil, emerxencias, xogos e apostas.

13. A Administración e o ambiente. Competencias da Xunta de Galicia. Avaliación de impacto ambiental, réxime dos residuos e das actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas. Os espazos naturais protexidos. A caza e a pesca fluvial. Competencias da Xunta de Galicia.

14. Ordenación do territorio. O deseño competencial na materia. Réxime urbanístico do solo. Clasificación. Plans de ordenación.

15. Acción administrativa en relación coa vivenda. Competencias da Xunta de Galicia. O Instituto Galego da Vivenda e Solo. Normativa autonómica en materia de vivenda.

16. As obras públicas: competencias da Xunta de Galicia. Estradas: competencias da Xunta de Galicia. Réxime xurídico xeral. Transportes: competencias da Xunta de Galicia e réxime xurídico xeral.

17. Augas terrestres. Competencias da Xunta de Galicia. O dominio público hidráulico. Utilización do dominio público hidráulico.

18. Costas. Competencias da Xunta de Galicia. Delimitación, protección e utilización do dominio público marítimo-terrestre. Os portos. Competencias da Xunta de Galicia.

19. O comercio interior. A delimitación competencial entre o Estado e a Xunta de Galicia. Réxime xurídico da actividade comercial en Galicia.

20. A intervención administrativa en materia de consumo. Os dereitos dos consumidores. Planificación económica e intervención no crédito.

21. Investigación, desenvolvemento e innovación. A intervención administrativa no sector industrial e enerxético. Minas. Competencias da Xunta de Galicia. Clasificación e réxime de explotación.

22. A Administración da Xunta de Galicia e o ensino. Competencias da Xunta de Galicia. O sistema educativo. Os centros docentes. A autonomía universitaria. O sistema universitario galego.

23. A sanidade pública. Competencias da Xunta de Galicia e servizos traspasados. A ordenación sanitaria e farmacéutica de Galicia. O Servizo Galego de Saúde: organización e competencias.

24. A cultura. Competencias da Xunta de Galicia. O Consello da Cultura Galega. O patrimonio histórico-artístico. Arquivos, bibliotecas e museos. O turismo. Competencias da Xunta de Galicia.

25. Traballo e emprego. Delimitación de competencias estatais e autonómicas. Cooperativas. Competencias da Xunta de Galicia.

26. Servizos sociais. Infancia; familia; maiores; dependentes.

27. Acción administrativa en materia de agricultura e gandaría. Competencias da Xunta de Galicia. Estruturas agrarias. Concentración parcelaria. Desenvolvemento rural. Vías pecuarias.

28. Os montes: disposicións xerais e competencias da Xunta de Galicia. Clasificación e réxime xurídico dos montes. Xestión, conservación e protección forestal. A prevención de incendios forestais. Os montes veciñais en man común.

29. Pesca, marisqueo e cultivos mariños. Competencias da Xunta de Galicia. Ordenación xurídica e réxime das sancións.

30. As telecomunicacións: o seu réxime xurídico. Especial referencia á radio e á televisión. A Compañía de Radio Televisión de Galicia. A emigración. Os deportes.

31. A libre circulación de mercadorías e a política comercial común. A libre circulación de traballadores e política social. A liberdade de establecemento e a libre prestación de servizos. A libre circulación de capitais.

32. A política rexional da Unión Europea. Os fondos estruturais. A cohesión económica e social.

33. Política agrícola e pesqueira. Outras políticas comúns.

34. O control orzamentario. Concepto. Natureza e ámbito de aplicación. Clases. O Consello de Contas.

35. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. A función interventora.

36. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

37. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos. Autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento das obrigas. Pagamento. Control dos gastos contractuais.

38. Xestión dos gastos de transferencias. Xestión das subvencións.