Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 13 de marzo de 2018 Páx. 14851

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

DECRETO 28/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba o cambio de titularidade da travesía interior de Redondela (antiga N-550) e os seus ramais de enlace coa estrada N-550, a prol do Concello de Redondela.

A teor do previsto no artigo 9.4 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, os cambios de titularidade das estradas ou treitos delas, cando non se trate de travesías urbanas ou treitos delas que estean incluídos no inventario de travesías da súa Administración titular, deberán ser aprobados mediante decreto da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de estradas e logo do acordo entre as administracións afectadas.

Por outra parte, a citada Lei de estradas dispón, no artigo 9.7, que os cambios de titularidade poderán abranguer estradas, treitos delas, elementos funcionais e/ou espazos da zona de dominio público adxacente.

O Concello de Redondela solicítalle á Consellería de Infraestruturas e Vivenda o cambio de titularidade da travesía interior de Redondela (antiga N-550). Este treito de estrada consiste nun treito antigo da actual estrada N-550 (coa cal conecta por ambos os extremos, ao norte e ao sur), xurdido como resultado da construción dunha variante desta estrada nacional no núcleo de Redondela. Ten un carácter eminentemente urbano, constituíndo unha auténtica rúa do núcleo urbano de Redondela, acoutada polas edificacións e con múltiples accesos a rueiros secundarios.

Esta travesía interior de Redondela (antiga N-550) foi transferida do Estado á Xunta de Galicia mediante o Real decreto 3317/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia.

A Axencia Galega de Infraestruturas, de acordo co informe emitido polos servizos competentes, formulou a proposta favorable á transferencia de titularidade da travesía interior de Redondela (antiga N-550) e os seus ramais de enlace coa estrada N-550, a prol do Concello de Redondela.

De conformidade co anteriormente exposto, por proposta da conselleira de Infraestruturas e Vivenda, logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e dous de febreiro de dous mil dezaoito,

DISPOÑO:

Artigo 1

Apróbase o cambio de titularidade a prol do Concello de Redondela:

– Travesía interior de Redondela (antiga N-550) e os seus ramais de enlace coa estrada N-550.

Artigo 2

En aplicación dos números 4 e 6 do artigo 10 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o Concello de Redondela deberá modificar o seu catálogo de estradas para incluír o cambio de titularidade a que se refire o presente decreto.

Artigo 3

De acordo co establecido no artigo 9.6 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o cambio de titularidade será efectivo o día seguinte ao da publicación deste decreto no Diario Oficial de Galicia. A entrega dos bens formalizarase no prazo dos dous meses seguintes a esta publicación mediante a sinatura da correspondente acta de entrega.

Artigo 4

Corresponderanlle ao Concello de Redondela, a partir da formalización da entrega, todas as actividades de xestión, mantemento, conservación e explotación das vías, así como o exercicio das funcións de disciplina viaria e calquera outra que poida corresponderlle como nova Administración titular das estradas.

Disposición derradeira

Este decreto producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e dous de febreiro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ethel Mª Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda