Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Mércores, 14 de marzo de 2018 Páx. 15188

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en novembro de 2017, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 26 de febreiro de 2018, pola referida comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de novembro de 2017, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias), así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I
Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en novembro de 2017

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Ameneiro Teijeiro

Fátima

32681227K

Automobilismo

2

Andrade Budiño

Gaspar

46097678C

Natación

3

Antón Costas

Joel

39465816R

Motociclismo

4

Araújo Francisco

José Manuel

76912783R

Orientación

5

Arévalo López

Carlos

79338259N

Piragüismo

6

Baulde Sumay

Ángela

35488222G

Piragüismo

7

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

53973366W

Atletismo

8

Bernárdez González

Alex

77484933A

Piragüismo

9

Blanco Filgueira

Antía

78808611P

Kickboxing

10

Cadilla Acevedo

Tecla María

15490870W

Judo e D.A.

11

Calvar Martínez

Katia

53119322V

Taekwondo

12

Caride García

David

53113892S

Piragüismo

13

Casal Rodas

Óscar

36126336Y

Tiro con arco

14

Casal Vidal

Jenifer

77463032K

Piragüismo

15

Castelo Mejuto

Mónica

47364585H

Rugby

16

Castro Mariño

Carlos

48115573X

Halterofilia

17

Cuba Vázquez

José

33346861N

Loita e D.A.

18

Da Costa Piñeiro

Raquel

53796837K

Piragüismo

19

De la Fuente Fiaño

Ane

22761397E

Natación

20

Delgado Curbelo

Sebastián

35639104Y

Piragüismo

21

Diz Cao

Isabel

47366116P

Orientación

22

Domuro Arias

Lucas

44664517N

Ximnasia

23

Dono Arias

Nicolás

33429304T

Piragüismo

24

Durán Escaneo

Daniel

77414816J

Piragüismo

25

Fernández Freire

Iván

79346591H

Piragüismo

26

Fernández López

Saleta

34276926A

Atletismo

27

Fernández Pereira

Luis

35582766H

Piragüismo

28

Fernández Rey

José

79341177D

Taekwondo

29

Fernández Sánchez

Diego

34877960R

Orientación

30

Freije Torneiro

Martín

34284948K

Tiro olímpico

31

Frieiro Carril

Carla

35628820A

Piragüismo

32

Gago Codesal

Juan

49332389B

Halterofilia

33

García Escudero

Juan

35419840R

Tiro olímpico

34

García Janeiro

Guillermo

77480219G

Ciclismo

35

Gómez Eiras

Diego

78789035M

Tiro olímpico

36

González Brey

Roberto

35560610B

Tiro olímpico

37

González Díz

Aarón

53110263C

Boxeo

38

González García

Javier

42217491W

Taekwondo

39

Guisasola González

Ignacio

77478298S

Surf

40

Iglesias Garnelo

Paula

49206528Y

Atletismo

41

Jacome Couto

Antía

77481846K

Piragüismo

42

Lalín Canda

Noelia

45860581F

Loita e D.A.

43

Laurijssen Busto

Rebecca

35491558M

Piragüismo

44

Llamedo Álvarez

Emilio

76964796B

Piragüismo

45

Llovo Frade

Andrea

39467014A

Patinaxe

46

López Fernández

Yago

79339230V

Loita e D.A.

47

Meaños Asensi

Raquel

35634641M

Atletismo

48

Míguez González

Marcos

32834425Q

Vela

49

Miguez Neiro

María

54126125H

Ximnasia

50

Morisón Rey

Camila Aldana

77464265N

Piragüismo

51

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

Y0959650N

Kickboxing

52

Okutu Kouletio

Jean Marie

53860264Z

Atletismo

53

Ordoñez Muñiz

Fátima

53797606P

Piragüismo

54

Osorio López

Pedro

32721846E

Atletismo

55

Pacheco Rodríguez

Pablo

34877598F

Orientación

56

Pajón Piñeiro

José Manuel

32805228Y

Tiro olímpico

57

Palomanes Martínez

José Alfonso

44494516G

Atletismo

58

Paz Gago

Fátima

33237205C

Orientación

59

Pérez Aragunde

María

35602655N

Piragüismo

60

Pérez Touriño

Lidia

77480728F

Loita e D.A.

61

Piña Esteves

Leticia

35578649H

Piragüismo

62

Requejo Santos

José Antonio

71279976D

Atletismo

63

Río González

Martiño

34882634Y

Boxeo

64

Rivas Iglesias

Iria

44094593M

Atletismo

65

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

34884645Q

Tríatlon e péntatlon moderno

66

Rodríguez Iglesias

Gustavo

355 71361K

Tríatlon e péntatlon moderno

67

Rodríguez Requejo

Pablo

77546188D

Piragüismo

68

Sabarís Vilas

Antolín

46660419C

Tiro olímpico

69

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

33560971S

Atletismo

70

Salgado López

Iván

44494300H

Xadrez

71

Sánchez Torrecillas

Borja

48112194N

Motociclismo

72

Santos Ruiloba

Antonio Mª

39493526L

Ximnasia

73

Santos Veiga

Xavier

45960598C

Karate e D.A.

74

Silva Vieira

Francisco

77550120P

Piragüismo

75

Tiebo Pérez

Rodrigo

78736287L

Piragüismo

ANEXO II
Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Alonso González-Solla

María Teresa

77464100P

Vela

2

Alonso López

Daniel

35622937P

Birlos

3

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

77550710T

Vela

4

Babio García

Francisco

47435028N

Salvamento e socorrismo

5

Bemposta Varela

David

35627453Q

Surf

6

Calviño Pedreira

Diego

77414719P

Actividades subacuáticas

7

Calvo Castro

Jorge

77484602V

Salvamento e socorrismo

8

Campos Toimil

Juan

35318895A

Automobilismo

9

Carrera Prado

Nicolás

39462454C

Ciclismo

10

Casales Carrasco

Jorge

53818339H

Motociclismo

11

Colinas Castro

Andrea

54150220D

Pádel

12

Costa Bouzada

David

35577625Y

Piragüismo

13

Costa Posada

Anxo

53819002Z

Taekwondo

14

Da Silva Ferreira

Daiane

34632528W

Boxeo

15

Da Silva Freiria

Rubén

35609057C

Piragüismo

16

Dapena González

Pablo

77411956M

Tríatlon e péntatlon moderno

17

Febrero Souto

Lucas

46092114E

Karate e D.A.

18

Fernández Araico

Amanda

79345611G

Salvamento e socorrismo

19

Fernández Labarta

Luis Emiliano

47437303X

Tenis

20

Fernández Rodríguez

Eva

71525560E

Halterofilia

21

Fontán Señoráns

Manuel

35602247H

Piragüismo

22

Formoso Barro

Artemio

76411219K

Caza

23

García Eiras

Rocío

76819456P

Rugby

24

García Llorca

Marta

35675063Q

Golf

25

Gómez Romero

Belén

39488123K

Ximnasia

26

González Casales

Paola

35584003J

Balonmán

27

González Natividad

Alexandra

39487096Y

Ximnasia

28

Goyanes García

Carla

39469585K

Natación

29

Henderson Rivas

John

X0621084S

Tiro olímpico

30

Lages Brión

Alexandre

53795828R

Natación

31

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

35585639Q

Piragüismo

32

Lasarte Fernández

Irene

58022829Q

Salvamento e socorrismo

33

Lema Soto

José Antonio

79325948Y

Tiro olímpico

34

Llópiz Castedo

Laura

39461597Z

Vela

35

Lois García

Lara

76865961F

Ciclismo

36

López Mayán

Ángel

54225991H

Boxeo

37

López Rodríguez

Alexandra

78808216G

Remo

38

Lorenzo Lepicard

Noa

47435585V

Salvamento e socorrismo

39

Martín Campos

Bruno

32735843N

Surf

40

Martínez Ayaso

Laura

43799018V

Remo

41

Martínez Canosa

Raquel

79340609Q

Salvamento e socorrismo

42

Muñiz Sevares

Alba

54226341T

Taekwondo

43

Nieto Pérez

Lorena

77484738S

Piragüismo

44

Pequeño Pérez

Silvia

39487798H

Esquí náutico

45

Pérez Outeda

Marcos

35321771G

Balonmán

46

Pérez Vázquez

Miguel

33551808Y

Atletismo

47

Pernas Dobalo

Carlos

77466295H

Piragüismo

48

Piñeiro Fungueiriño

Sandra

53485647K

Remo

49

Pita Ros

Yago

77543310Y

Taekwondo

50

Ramos Crespo

Daniel

44093906P

Balonmán

51

Rodríguez Couto

Alejandro

77482478D

Piragüismo

52

Rodríguez Magi

Maximiliano

33558331C

Atletismo

53

Rodríguez Martínez

Enrique

54152768G

Bádminton

54

Romero Saborido

Ismael

52939489K

Remo

55

Sánchez Sánchez

Sandra

78801238H

Remo

56

Santos Ramos

Antía

53795012J

Remo

57

Sartal Álvarez

José Manuel

44087755K

Piragüismo

58

Torreiro Guillín

Helena

49207050E

Salvamento e socorrismo

59

Torrés Domínguez

Eva

77482046Z

Piragüismo

60

Tubío Dieste

Natalia

53795881P

Remo

61

Vaz Tejido

Adrián

35572532L

Automobilismo

62

Veiga Piñeiro

Jacobo

46289691Y

Karate e D.A.

63

Vilariño Fernández

Marta

45144622S

Natación

64

Vilariño Fernández

Paula

45144623Q

Natación

65

Villar Sánchez

Paula

32726919N

Kickboxing

66

Villar Varela

Carmen

34288425W

Piragüismo

67

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

39466434K

Vela

B. Por non presentaren a solicitude no prazo que se establece no artigo 5 do Decreto 6/2004.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Fernández García

Tania

33556053L

Piragüismo

2

González García

Andrea

49403258V

Atletismo

3

Iglesias Álvarez

Brais

53198804B

Taekwondo

4

Rodríguez Silva

Isaac

35313550V

Orientación

5

Valiña Seijas

Lucía

33558710P

Piragüismo

C. Por non presentaren documentación nos prazos requiridos.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Calvo Castro

Jorge

77484602V

Surf

2

Dacosta Santomé

Diego

53117387Z

Piragüismo

3

Fernández Vasco

Miguel

47376329D

Vela

4

Figueroa Domínguez

Javier

53864002A

Balonmán

5

Garrido Barbosa

Manuel

35575930J

Piragüismo

6

González Niño

Iago

39464714A

Pádel

7

Pena Somoza

Ignacio

34283452C

Tenis de mesa

8

Pérez Alcalde

Elena

54224732R

Taekwondo

9

Torrado Fernández

Lara

53489698R

Remo

D. Por estar xa recoñecido como deportista galego/a de alto nivel.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Alamancos Lamas

Nerea

39451586P

Taekwondo

2

Barreira Salgado

María Teresa

76575902R

Ciclismo

3

Casás Fernández

Brais

79339454B

Piragüismo

4

Dafauce Bouzo

Xela

39487202C

Loita e D.A.

5

Martínez Rodríguez

Gonzalo

39497514M

Vela

6

Meilán Fernández

Samuel

53181046D

Taekwondo

7

Vilariño Dopico

David

46915940B

Piragüismo

ANEXO III
Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Perda da condición de DGAN

1

Abalo Rodríguez

Calixto

45961127C

Vela

12.3.2018

2

Abuín Ares

Uxío

44835192G

Tríatlon e péntatlon moderno

15.3.2020

3

Abuín Pena

Antonio

33558718Q

Kickboxing

15.3.2020

4

Acuña Abreu

Sara

39491784W

Loita e D.A.

26.7.2020

5

Adarraga Gómez

José Luis

47370695X

Golf

11.10.2020

6

Alamancos Lamas

Nerea

39451586P

Taekwondo

30.9.2018

7

Alonso Alonso

Óscar

35578986X

Remo

29.8.2019

8

Alonso Alonso

Damián

76901443T

Remo

29.8.2019

9

Alonso Aradas

Camila

32723870E

Tríatlon e péntatlon moderno

29.8.2019

10

Alonso Cambra

María

35587355F

Bádminton

30.9.2018

11

Alonso Carballo

Susana

76999559K

Ciclismo

18.3.2019

12

Alonso de Castro

Carmen

53198256S

Vela

26.7.2020

13

Alonso Lage

Iván

35573981L

Piragüismo

18.3.2019

14

Álvarez Falque

Verónica

77478953A

Kickboxing

15.3.2020

15

Álvarez Paz

Francisco Javier

35579863J

Remo

29.8.2019

16

Álvarez Rodríguez

Rafael

54382003K

Loita e D.A.

26.7.2020

17

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

77478227J

Piragüismo

15.3.2020

18

Alvariño García

Miguel

79341226N

Tiro con arco

23.7.2018

19

Alves Domínguez

Samuel

39489665E

Taekwondo

15.3.2020

20

Alves Pereira

Cristina

53198597B

Loita e D.A.

30.9.2018

21

Amaro Filgueira

Pilar Fernanda

39461468T

Vela

12.3.2018

22

Araújo Lazare

Gonzalo

36086203P

Vela

11.10.2020

23

Araujo Pérez

Lía

39499026E

Taekwondo

26.7.1996

24

Arcay Fernández

David

53304385E

Pesca e cásting

26.7.2020

25

Astray Gómez

Saul

45959172C

Natación

12.3.2018

26

Ayude Pallás

Arón

49200370N

Kickboxing

30.9.2018

27

Ayude Pallás

Cora

49200367D

Kickboxing

15.3.2020

28

Aznar González

Marta

47437198C

Halterofilia

28.7.2019

29

Bajo Borlán

Laura

53197137T

Judo e D.A.

26.7.2020

30

Barbeito Gende

Inés

79338842C

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

31

Barreira Salgado

María Teresa

76575902R

Orientación

30.9.2018

32

Barreiro Hermelo

David

53613297K

Piragüismo

18.3.2019

33

Ben Montenegro

Adrián

35592309Q

Atletismo

15.3.2020

34

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

49333542Z

Vela

11.10.2020

35

Bernárdez Lamas

Alejandro

77408641W

Ximnasia

11.10.2020

36

Blanco Guede

Álvaro

53859944Q

Remo

18.3.2019

37

Blanco López

Jessica

77466195X

Taekwondo

15.3.2020

38

Blanco Lorenzo

Walter

77008344C

Kickboxing

15.3.2020

39

Blanco Prol

Paula

78810114Q

Kickboxing

15.3.2020

40

Bonilla González

Raquel

71902429J

Tenis de mesa

23.7.2018

41

Bouza Pregal

José Luis

35575189P

Piragüismo

18.3.2019

42

Bouzas Rey

Martín

20629245Q

Ciclismo

18.3.2019

43

Bóveda Rodríguez

Rodrigo

35472851C

Motonáutica

18.3.2019

44

Brañas Rumbo

Marta

46915901H

Boxeo

18.3.2019

45

Cacabelos Afonso

Lara

76929780R

Vela

30.9.2018

46

Campelo Antón

Yael

44486906F

Ximnasia

18.3.2019

47

Campo Pavón

Gabriel

36171956V

Piragüismo

26.7.2020

48

Campos García

Manuel Antonio

76929259D

Piragüismo

18.3.2019

49

Campos Varela

Sergio

54127422G

Natación

12.3.2018

50

Canella Rodríguez

Marta

53191542V

Baloncesto

18.3.2019

51

Cardeiro Regueiro

Cristina

78812624L

Kickboxing

11.10.2020

52

Caride Figueroa

Eduardo

53173385F

Patinaxe

12.3.2018

53

Carrasco Solla

Ana

39499773X

Vela

28.7.2019

54

Carrera Amandi

Óscar

35573655S

Piragüismo

18.3.2019

55

Carrera Estévez

Cándido

76914776Q

Automobilismo

23.7.2018

56

Casales Carrasco

Jorge

53818339H

Motociclismo

12.3.2018

57

Casañas Hernández

Jennifer Frank

03209888P

Atletismo

30.9.2018

58

Casás Fernández

Brais

79339454B

Piragüismo

30.9.2018

59

Castaño García

Inés

78813094Y

Tríatlon e péntatlon moderno

26.7.2020

60

Castiñeira Etchevarría

Tania

39457969C

Taekwondo

26.7.2020

61

Castro Barcala

Daniel

79343106Y

Tiro con arco

30.9.2018

62

Castro Barcala

María Cristina

79343107F

Tiro con arco

28.7.2019

63

Castro Chapela

Pablo

77011249G

Atletismo

12.3.2018

64

Castro Mariño

Víctor

47375849N

Halterofilia

23.7.2018

65

Castro Rodríguez

Alexandre

53395609M

Piragüismo

15.3.2020

66

Cernadas González

Laura

53521753V

Patinaxe

15.3.2020

67

Cerqueira Atares

Tirso

77547044Z

Vela

30.9.2018

68

Cerqueira Mella

Carla

15493581E

Piragüismo

15.3.2020

69

Chamosa da Casa

Antía

77465186J

Atletismo

11.10.2020

70

Chamosa Dacasa

Daniel

77465185N

Atletismo

15.3.2020

71

Cid López

Daniel

79342300M

Patinaxe

30.9.2018

72

Cid Masid

Alejandro

45147784A

Ximnasia

29.8.2019

73

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

33838777G

Tiro olímpico

11.10.2020

74

Comesaña Blanco

Raquel

53973863Q

Remo

29.8.2019

75

Conde Romero

Rodrigo

53610167L

Remo

30.9.2018

76

Cons Gestido

Águeda Beatriz

77421136P

Natación

15.3.2020

77

Cores Abuín

Joaquín

35480970C

Vela

18.3.2019

78

Corral Alonso

Alberto

71501528W

Orientación

30.9.2018

79

Cortegoso Lima

Sara

77458950X

Taekwondo

30.9.2018

80

Cortiñas Pardo

Paula

34884115S

Fútbol

23.7.2018

81

Costa Bouzada

David

35577625Y

Piragüismo

12.3.2018

82

Costa Posada

Anxo

53819002Z

Taekwondo

30.9.2018

83

Costas Rodal

Darío

53614649Q

Atletismo

18.3.2019

84

Couceiro Rega

Ángel

58000407L

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

85

Dafauce Bouzo

Xela

39487202C

Loita e D.A.

30.9.2018

86

Dapena González

Pablo

77411956M

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

87

Das Dores Rodríguez

Diego

35584314W

Remo

18.3.2019

88

De Haz Uraurgui

Jaime

53189686R

Remo

29.8.2019

89

De la Muela Ploegstra

Ana María

32739544X

Kárate e D.A.

11.10.2020

90

De la Puente Riobo

Martín

39486612M

Tenis (discapacitados)

30.9.2018

91

Del Amo García

Héctor

36117263H

Billar

30.9.2018

92

Díaz Mba

Alberto

32716485C

Halterofilia

23.7.2018

93

Díaz Orosa

Roberto

76583676R

Loita e D.A.

26.7.2020

94

Díaz Pérez

Adrián

33545774K

Automobilismo

15.3.2020

95

Diéguez Buceta

Aarón

77463237L

Piragüismo

18.3.2019

96

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

28753093B

Remo

18.3.2019

97

Domínguez Fajardo

Adrián

35490292G

Vela

12.3.2018

98

Domínguez Martín

Noel

11902715P

Piragüismo

15.3.2020

99

Domínguez Rodríguez

Alfonso

35582289R

Piragüismo

18.3.2019

100

Echegoyen Domínguez

Tamara

44083644G

Vela

18.3.2019

101

Escariz Mella

Carmen

44093308P

Atletismo

15.3.2020

102

Feijoo Alberte

Iván

44499040C

Ciclismo

15.3.2020

103

Felpeto González

María Luisa

33329663H

Orientación

30.9.2018

104

Fernández Bouza

David

77421068D

Vela

11.10.2020

105

Fernández Casais

Rubén

53797905P

Piragüismo

18.3.2019

106

Fernández de la Iglesia

Anxo

78801549F

Taekwondo

28.7.2019

107

Fernández Eiras

Pablo

53862552W

Taekwondo

12.3.2018

108

Fernández García

Rubén

53198800F

Motociclismo

18.3.2019

109

Fernández Justo

Paula

44496822X

Tiro olímpico

23.7.2018

110

Fernández López

Juan

54153378Q

Surf

29.8.2019

111

Fernández Ramos

Raúl

54131182S

Patinaxe

11.10.2020

112

Fernández Rivera

Alejandro

44483594F

Atletismo

28.7.2019

113

Fernández Rodríguez

Sandra María

53174114T

Motonáutica

30.9.2018

114

Ferreira Colmanero

José Manuel

76727749W

Judo e D.A.

29.8.2019

115

Ferreiro García

Xesús Xan

47381319P

Boxeo

18.3.2019

116

Ferreiro Gómez

Andrea

33556987X

Patinaxe

12.3.2018

117

Ferreiro Pajuelo

Antonio

36152705V

Ciclismo

18.3.2019

118

Ferro Dios

Ramón

35472680X

Piragüismo

15.3.2020

119

Figueiras Alonso

Kevin Simón

39485215B

Vela

12.3.2018

120

Freije Torneiro

Aroa

34284947C

Tríatlon e péntatlon moderno

18.3.2019

121

Gago Troitiño

Ezequiel

44479692S

Judo e D.A.

29.8.2019

122

Gaitero Martín

Alberto

71170380P

Judo e D.A.

18.3.2019

123

Galán Cambón

Denis

47389930V

Atletismo

15.3.2020

124

Galarza Oloya

Geraldine

49474843A

Halterofilia

15.3.2020

125

García Álvarez

Gabriel

39468129Z

Taekwondo

15.3.2020

126

García Garay

Macarena

47437775E

Natación

30.9.2018

127

García García

Pablo

53181968B

Loita e D.A.

26.7.2020

128

García García

Ángel

70869454Z

Orientación

18.3.2019

129

García Marín

Cristina

44088130M

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

130

García Martínez

Iván

53862538B

Taekwondo

29.8.2019

131

García Naveiro

Natalia

77460869C

Piragüismo

18.3.2019

132

García Naveiro

Laura

77460871E

Piragüismo

15.3.2020

133

García Otero

Carolina

77478844D

Piragüismo

15.3.2020

134

García Otero

José Ángel

78738194V

Tiro olímpico

12.3.2018

135

García Portela

Pablo

77462376D

Vela

18.3.2019

136

García Sarita

Carlos Yobani

34316160E

Loita e D.A.

15.3.2020

137

García Silva

Antía

35484397C

Salvamento e socorrismo

18.3.2019

138

García Soto

Marcos

32698447Z

Natación

18.3.2019

139

García Suárez

Noelia

47404290W

Halterofilia

26.7.2020

140

García Suárez

Sara

49200931K

Taekwondo

26.7.2020

141

García Vidal

Miryam

53860631J

Taekwondo

18.3.2019

142

Germade Barreiro

Rodrigo

53612824P

Piragüismo

18.3.2019

143

Gómez Anido

Valeria

54157584J

Salvamento e socorrismo

30.9.2018

144

Gómez Cortés

Beatriz

77464997P

Natación

12.3.2018

145

Gómez Cortés

Carmen

77465010K

Tríatlon e péntatlon moderno

12.3.2018

146

Gómez Mesías

Alba

48117010K

Natación

26.7.2020

147

Gómez Schroth

Ingrid

53179093B

Taekwondo

30.9.2018

148

Gonçalves

Jesús Antonio

X8870323M

Loita e D.A.

26.7.2020

149

González Álvarez

María Cristina

35572280C

Remo

18.3.2019

150

González Álvarez

Jesús

35567480G

Remo

18.3.2019

151

González Barrio

Alejandro

34282707B

Tiro olímpico

12.3.2018

152

González Carrera

Samuel

53818965T

Ciclismo

11.10.2020

153

González Dios

Jaime Alejandro

77464614Q

Kickboxing

29.8.2019

154

González Estebán

Paula Cristina

77543245X

Vela

11.10.2020

155

González Fernández

Ángela

39462612V

Atletismo

30.9.2018

156

González Muíños

Alejandro

54150743A

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

157

González Muñiz

Iván

39465043X

Loita e D.A.

30.9.2018

158

González Orozco

Juan Carlos

44130419C

Orientación

30.9.2018

159

González Surribas

Cintia

77459015Y

Kickboxing

29.8.2019

160

Goyanes García

Paula

39469584C

Natación

28.7.2019

161

Graña Alonso

Pablo

77009545W

Piragüismo

15.3.2020

162

Graña Blanco

Óscar

73241632H

Piragüismo

15.3.2020

163

Gundín Pérez

Isabel

32726897J

Surf

29.8.2019

164

Henderson Rivas

John

00621084S

Tiro olímpico

12.3.2018

165

Hernández García

Carlota

39468168F

Vela

28.7.2019

166

Iglesias Castro

Rubén

76579792G

Orientación

30.9.2018

167

Iglesias Cuevas

Diego

35585853T

Loita e D.A.

30.9.2018

168

Iglesias de la Torre

Felipe

34990086W

Judo e D.A.

30.9.2018

169

Iglesias de Salvador

Nadia

46293535D

Patinaxe

11.10.2020

170

Iglesias Fernández

Marta

39467133F

Piragüismo

15.3.2020

171

Iglesias Pena

María

53118926N

Remo

12.3.2018

172

Iglesias Rial

Martín

78810416L

Kickboxing

15.3.2020

173

Iglesias Vilela

Damián

45905478P

Loita e D.A.

29.8.2019

174

Izquierdo Ferreiro

Iago

35590082C

Remo

29.8.2019

175

Jiménez dos Santos

Adrián

53795667R

Taekwondo

29.8.2019

176

Juane Borreguero

Patricia

48116922W

Hípica

12.3.2018

177

Leborán Paz

Martín

53796057T

Remo

12.3.2018

178

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

35473745V

Vela

26.7.2020

179

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

45849340J

Vela

11.10.2020

180

Lema Soto

José Antonio

79325948Y

Tiro olímpico

12.3.2018

181

Lema Vidal

Francisco

79322498Y

Automobilismo

30.9.2018

182

Liste Viaño

Martín

78807840L

Atletismo

23.7.2018

183

López Costoya

Francisco Javier

35302665B

Orientación

30.9.2018

184

López Gredilla

Nicolás

34283265V

Loita e D.A.

30.9.2018

185

López Iglesias

Roberto

33314866X

Montañismo

18.3.2019

186

López Marra

Iago

76970557E

Vela

18.3.2019

187

López Riobó

Sabela

77011847G

Taekwondo

15.3.2020

188

Lores Romay

Jacobo

77412567H

Piragüismo

12.3.2018

189

Losada García

Alejandro

39495758C

Taekwondo

26.7.2020

190

Loureiro López

Alberto

53197584X

Boxeo

15.3.2020

191

Magdalena Filgueiras

Lucía

58021239J

Halterofilia

15.3.2020

192

Malvar Leite

Sara

39452957E

Remo

12.3.2018

193

Manso Fraga

Tomás

32717046Y

Natación

15.3.2020

194

Maquieira Piñeiro

David

35477940A

Piragüismo

18.3.2019

195

Marín Durán

Covadonga

11438625N

Billar

26.7.2020

196

Mariño Blanco

María Jesús

77419444H

Esgrima

11.10.2020

197

Márquez Fernández

Brandán

44840590C

Ciclismo

18.3.2019

198

Martínez Quiroga

Miguel

33553582D

Piragüismo

15.3.2020

199

Martínez Rodríguez

Gonzalo

39497514M

Vela

18.3.2019

200

Martínez Santiago

Irene

54150224J

Halterofilia

23.7.2018

201

Maseda Dorado

Ivo

33561669T

Atletismo

15.3.2020

202

Medín López

Paula

53300434G

Rugby

30.9.2018

203

Meilán Fernández

Samuel

53181046D

Taekwondo

30.9.2018

204

Mendes Andrade

Estefanía

X1364157-G

Boxeo

15.3.2020

205

Miguéns González

José Luis

78786315E

Deportes de inverno

11.10.2020

206

Millán Rodríguez

Rubén

35574130F

Piragüismo

30.9.2018

207

Miras Lago

José Ramón

44847139Z

Boxeo

15.3.2020

208

Mirás Vázquez

Irene

46092350M

Piragüismo

12.3.2018

209

Monasterio dos Anxos

Marisol

71521457J

Halterofilia

23.7.2018

210

Monasterio Portela

Ramón

76581696E

Loita e D.A.

12.3.2018

211

Monteagudo Moraña

Iago

35600595E

Piragüismo

18.3.2019

212

Montes Villar

Verónica

09443503W

Orientación

30.9.2018

213

Montoto Vázquez

Jesús

77417127R

Piragüismo

18.3.2019

214

Moreno Casares

Santiago

39491220J

Vela

15.3.2020

215

Mosquera Jove

Carla

53303315X

Judo e D.A.

15.3.2020

216

Mosquera Lendoiro

David Manuel

53168733R

Piragüismo

12.3.2018

217

Mucientes Sisto

Tomás

32718070H

Judo e D.A.

29.8.2019

218

Mucientes Sixto

Adrián

32718069V

Judo e D.A.

12.3.2018

219

Muíños Mirás

Antón

79339644V

Automobilismo

15.3.2020

220

Muñoz Fole

Pedro

35488408Y

Karate e D.A.

26.7.2020

221

Naveiro Parada

Elena del Mar

76861608R

Piragüismo (discapacitados)

29.8.2019

222

Nieto Ferrer

Nicolás

44846697D

Surf

18.3.2019

223

Nieves Campello

Gustavo

36152492B

Atletismo (discapacitados)

15.3.2020

224

Novas Bonet

David

77013653Q

Piragüismo

15.3.2020

225

Novelle Man

Carlos Eduardo

44662012Z

Ximnasia

12.3.2018

226

Nuñel Varela

Lidia

54131298Q

Salvamento e socorrismo

12.3.2018

227

Ochoa Fernández

Manuel

35579985C

Piragüismo

18.3.2019

228

Oliveira Vázquez

André

45871168Z

Piragüismo

12.3.2018

229

Orro Muíños

Miguel

47388437L

Taekwondo

18.3.2019

230

Ortíz Benito

Arlet

48194576P

Taekwondo

26.7.2020

231

Otero Míguez

Diego

15493965S

Loita e D.A.

26.7.2020

232

Outón Méndez

Lara

39494212S

Piragüismo

15.3.2020

233

Pais Rodríguez

Andrea

21111596M

Atletismo

26.7.2020

234

Palmás Reguera

Antonio

77407360D

Piragüismo

26.7.2020

235

Pampín Blanco

Nerea

49400953N

Loita e D.A.

28.7.2019

236

Parada Enríquez

Beatriz

39450786J

Taekwondo

12.5.2018

237

Parada Martínez

Manuel

53488125S

Taekwondo

11.10.2020

238

Parada Novo

Iván

52936552M

Karate e D.A.

11.10.2020

239

Pardo Galdo

José Ramón

53166954Q

Vela

18.3.2019

240

Paredes Padín

Sergio

77466238F

Atletismo

18.3.2019

241

Paz Blanco

Carlos

35462431L

Vela

18.3.2019

242

Paz Dobarro

Rubén

53611358Z

Piragüismo

18.3.2019

243

Paz Sobreira

Diego

53185123S

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

244

Pehuén Muriel

Catriel

X8175718T

Loita e D.A.

30.9.2018

245

Peleteiro Brión

Ana

53488176C

Atletismo

15.3.2020

246

Pena Manso

Iñaki

45958370T

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

247

Pereira da Ponte

Solange Andreia

39494263C

Atletismo

18.3.2019

248

Pereira Millos

Sergio

77007172K

Motonáutica

18.3.2019

249

Pérez Bugarín

Uxía

35609385A

Atletismo

15.3.2020

250

Pérez Carrera

Francisco

36146547T

Deporte adaptado

12.3.2018

251

Pérez Coya

Carla

35583559Y

Piragüismo

18.3.2019

252

Pérez Fernández

Fernando

52939524X

Deportes de inverno

18.3.2019

253

Pérez González

Mario

53183275F

Vela

30.9.2018

254

Pérez Morales

Daniel

44483873X

Ximnasia

11.10.2020

255

Pérez Moreno

Sergio

44595287N

Remo

28.7.2019

256

Pérez Parada

Juan Manuel

53482721Q

Karate e D.A.

11.10.2020

257

Pérez Rial

Carlos

78737262M

Piragüismo

11.10.2020

258

Pérez Vázquez

Miguel

33551808Y

Atletismo

12.3.2018

259

Pinzón Morales

Janiel Karyn

49200150E

Halterofilia

15.3.2020

260

Piña Esteves

Diego

35577044T

Piragüismo

15.3.2020

261

Piñeiro Devesa

Lúa María

35485636V

Taekwondo

15.3.2020

262

Piñeiro Pérez

Óscar

36167028B

Deportes de inverno

18.3.2019

263

Piroscia Penado

Darío

33328554J

Tiro olímpico

23.7.2018

264

Pombal Martínez

Marta

15494184G

Balonmán

26.7.2020

265

Pombo Romero

Adrián

46095197T

Taekwondo

18.3.2019

266

Porteiro Ocampo

Andrea Fátima

77410383L

Piragüismo

18.3.2019

267

Portela Rivas

María Teresa

53116704K

Piragüismo

29.8.2019

268

Porto Lareo

José Enrique

76898026X

Ciclismo

15.3.2020

269

Prada Fernández

David

35576183J

Remo

29.8.2019

270

Rama Núñez

Marcos

49470125T

Halterofilia

23.7.2018

271

Ramos Suárez

Ricardo

35491194D

Karate e D.A.

26.7.2020

272

Ramos Manteiga

Ainhoa

54156402G

Taekwondo

18.3.2019

273

Rascado Ríos

Fernando

36154362H

Taekwondo

15.3.2020

274

Rial González

Denis

21115793E

Loita e D.A.

30.9.2018

275

Rial López

Ana Vanesa

52934174L

Rugby

30.9.2018

276

Riopedre Fernández

Miguel

48112804R

Judo e D.A.

18.3.2019

277

Rivera González

Juan Sebastián

32736256B

Halterofilia

18.3.2019

278

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

77464791D

Vela

11.10.2020

279

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

53188382P

Taekwondo

26.7.2020

280

Rodríguez Gacio

Susana

36137166A

Tríatlon e péntatlon moderno (discapacitados)

12.3.2018

281

Rodríguez García Paz

Nicolás

39465798Y

Vela

15.3.2020

282

Rodríguez González

Guillermo Javier

32628435Z

Tiro con arco

18.3.2019

283

Rodríguez Guede

Pablo

44498793A

Ciclismo

18.3.2019

284

Rodríguez Huertas

Roi

35581467F

Piragüismo

15.3.2020

285

Rodríguez Lechuga

Roberto

35577392A

Piragüismo

18.3.2019

286

Rodríguez León

Jesús

76728233A

Piragüismo

26.7.2020

287

Rodríguez López

Alba

54158222F

Halterofilia

12.3.2018

288

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

53798783N

Taekwondo

15.3.2020

289

Rodríguez Martínez

Omar

15492384K

Loita e D.A.

30.9.2018

290

Rodríguez Menéndez

Judith María

39463266G

Esgrima

18.3.2019

291

Rodríguez Muñoz

Melania

35586139X

Ximnasia

11.10.2020

292

Rodríguez Rodríguez

Raquel

44083243V

Piragüismo

15.3.2020

293

Rodríguez Veloso

Sebastián

31208810H

Deporte adaptado

11.10.2020

294

Román Sánchez

Ivanna Carolina

49917952V

Atletismo

11.10.2020

295

Romero Fraga

Diego

35483117M

Piragüismo

18.3.2019

296

Romero Gómez

Valeria

35577390R

Piragüismo

18.3.2019

297

Romero Román

Irene

50769511R

Esgrima

30.9.2018

298

Ropero García

Mª Teresa

43176753A

Billar

26.7.2020

299

Rosa Moya

Alexis

72892109A

Judo e D.A.

29.8.2019

300

Sánchez Novelle

Brais

44078489R

Piragüismo

11.10.2020

301

Sánchez Sánchez

José Manuel

47371435Z

Piragüismo

30.9.2018

302

Sande Antón

Juan

53193258P

Surf

15.3.2020

303

Sanmartín Andújar

Pablo

44094506X

Bádminton

23.7.2018

304

Sanmartín Carrera

Alejandro

53308493J

Judo e D.A.

29.8.2019

305

Santiago Morón

Inés

32721265Q

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

306

Serrat Seoane

Antonio

53189449V

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

307

Sieiro Barreiro

Carla

77479858 B

Piragüismo

18.3.2019

308

Sieiro Barreiro

Adrián

7462033B

Piragüismo

15.3.2020

309

Silva Pazos

Xian

77407584A

Taekwondo

30.9.2018

310

Silva Pérez

Cristian

53489276Q

Piragüismo

23.7.2018

311

Soto García

Lucía

77459634G

kickboxing

29.8.2019

312

Suárez Alonso

Ángel

53196607E

Ciclismo

15.3.2020

313

Suárez Gión

Rocío

53520044X

Boxeo

15.3.2020

314

Suárez Gómez

Julio

35599262T

Xadrez

12.3.2018

315

Suárez González

Alejandra

53199414T

Vela

15.3.2020

316

Suárez González

Patricia

53199415R

Vela

15.3.2020

317

Subiñas Blanco

Ydne

53976179D

Boxeo

18.3.2019

318

Toimil Fernández

María Belén

32714095E

Atletismo

18.3.2019

319

Tomé Sanlés

Manuel

53798276B

Natación

28.7.2019

320

Toro Carballo

Cristian Isaac

34279400Q

Piragüismo

15.3.2020

321

Toro Prieto-Puga

Sofía

47402532S

Vela

15.3.2020

322

Torres Taboada

José Ángel

35286408S

Caza

15.3.2020

323

Torviso Berdeal

José Antonio

77595645Q

Orientación

30.9.2018

324

Touriño Ferreirós

Mónica

35462784G

Deportes de inverno

15.3.2020

325

Triana López

Mauro

49207849Q

Atletismo

11.10.2020

326

Trigo Piñeiro

Alba

35627379B

Vela

11.10.2020

327

Trillo Valeiro

Sergio

32720995E

Judo e D.A.

30.9.2018

328

Troitiño Amoedo

Rubén

53610326V

Taekwondo

18.3.2019

329

Vallejo Esperón

Sergio

77466603G

Piragüismo

15.3.2020

330

Vallejo Folgueira

Diego

76572021F

Automobilismo

18.3.2019

331

Varela Iglesias

Ana

44822471W

Piragüismo

18.3.2019

332

Varela Penas

Judit

45956820Z

Loita e D.A.

28.7.2019

333

Vázquez Segade

Andrea

54224644M

Piragüismo

26.7.2020

334

Vergas Pérez

Sinesio

36047105X

Tiro olímpico

12.3.2018

335

Vidal Álvarez

Alejandro

52931435V

Taekwondo

28.7.2019

336

Vidal Cernadas

Amador

32811206G

Automobilismo

30.9.2018

337

Viéitez Mariño

Sara

53193106V

Loita e D.A.

18.3.2019

338

Vigo López

Édgar

32691265P

Automobilismo

18.3.2019

339

Vilariño Dopico

David

46915940B

Piragüismo

30.9.2018

340

Vilas Miranda

Andrea

53199324W

Taekwondo

30.9.2018

341

Vilas Vidal

María

53487155B

Natación

30.9.2018

342

Yanchy

Valery

X102196Z

Boxeo

18.3.2019

343

Yáñez Ferreiro

Aida

20624293D

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

344

Zernov

Vladislav

X9877427P

Loita e D.A.

26.7.2020