Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Xoves, 15 de marzo de 2018 Páx. 15459

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANUNCIO do 7 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, polo que se notifica a Resolución do 7 de marzo de 2018 pola que se decreta a cancelación rexistral no Rexistro de Entidades Deportivas e a perda do recoñecemento oficial de determinadas entidades deportivas.

A Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, no uso das competencias desconcentradas nos secretarios xerais dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, en virtude da disposición adicional segunda do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, emitiu a Resolución do 7 de marzo de 2018 pola que se decreta a cancelación rexistral no Rexistro de Entidades Deportivas e a perda do recoñecemento oficial de determinadas entidades deportivas.

A resolución sinala que esta se publique no Diario Oficial de Galicia cos seus anexos, tendo a publicación os efectos da notificación, consonte o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

En cumprimento da citada resolución por medio do presente anuncio procédese á publicación e á notificación da seguinte resolución:

«Resolución do 7 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se decreta a cancelación rexistral no Rexistro de Entidades Deportivas e a perda do recoñecemento oficial de determinadas entidades deportivas».

O Anuncio do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, polo que se notificaba o acordo de incoación de cancelación rexistral de entidades deportivas galegas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, publicouse no Diario Oficial de Galicia número 238, do luns, 18 de decembro de 2017.

No anuncio outorgábaselle ás entidades deportivas que figuraban no anexo I un prazo de dous meses, contados desde a publicación do mencionado anuncio, para adaptar os seus estatutos e regulamentos ao disposto na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, e comunicalo ao Rexistro de Entidades Deportivas, establecendo que:

«A presentación dos estatutos modificados deberá realizarse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), procedemento PR946B, Modificacións do rexistro de entidades deportivas, e de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).

Se algunha das entidades interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Quinto. Transcorrido ese prazo sen comunicar esa adaptación, procederase á súa cancelación rexistral, que comportará a perda do recoñecemento oficial da entidade inscrita».

Transcorrido o prazo fixado, e feitas as comprobacións oportunas, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, no uso das competencias desconcentradas nos secretarios xerais dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, en virtude da disposición adicional segunda do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLVE:

Primeiro. Decretar a cancelación rexistral no Rexistro de Entidades Deportivas e a perda do recoñecemento oficial das entidades deportivas que figuran no anexo I da presente resolución por non ter presentado os estatutos modificados e adaptados á Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, ou por telos presentado fóra do prazo establecido ou por non presentalos por vía electrónica a través do formulario normalizado.

Segundo. As entidades deportivas que figuran no anexo II, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, deberán proceder á emenda da documentación presentada de conformidade co requirimento que se efectúe. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixeren, se lles terá por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución, nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

Terceiro. As federacións deportivas galegas, de conformidade co disposto no artigo 48 da Lei 3/2012, do deporte de Galicia, deberán dar de baixa aquelas entidades deportivas afiliadas a cada federación que figuren no anexo I.

Non obstante o anterior, e soamente para efectos deportivos, a afiliación terá vixencia ata a finalización da competición oficial en que figuren inscritas as entidades recollidas no anexo I.

Cuarto. Que se publique no Diario Oficial de Galicia a resolución de cancelación rexistral cos seus anexos. Esta publicación terá os efectos da notificación, consonte o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante esta secretaría xeral no prazo dun mes desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; ou ben, interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, desde o día seguinte á recepción da presente notificación de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I
Relación de entidades deportivas ás que se refire o punto primeiro desta resolución, ordenada por número de rexistro

Nº rexistro

Denominación

Provincia

C-00006

C. A. D. Sanxurxo

A Coruña

C-00009

C. Basketmar da Coruña

A Coruña

C-00014

S. D. Lestedo-Pico Sacro

A Coruña

C-00020

S. D. Beran

Ourense

C-00022

C. de Voleibol Queimada

A Coruña

C-00024

A. D. Monelos

A Coruña

C-00025

C. Hípica de Orense

Ourense

C-00028

A. D.-Cultural Obradoiro

A Coruña

C-00029

A. D. Walia

A Coruña

C-00032

C. Tradisco

A Coruña

C-00036

C. Aeronáutico de O Grove

Pontevedra

C-00037

Escuela Provincial de Aeromodelismo de Pontevedra

Pontevedra

C-00038

A. D. Xario

A Coruña

C-00039

A. D. Juventud

A Coruña

C-00042

S. D. San Fernando de Pontevedra

Pontevedra

C-00043

Escuelas D.S. Eusebio da Guarda

A Coruña

C-00044

C. D. Xuncas

Lugo

C-00045

S. D. Bretoña

Lugo

C-00049

S. de Montaña Ártabros

A Coruña

C-00053

Círculo D. Liceo La Paz

A Coruña

C-00055

Col. Público Castro-Bajoy de Miño

A Coruña

C-00059

C. Atlético Vista Alegre

A Coruña

C-00060

A. D. Eirís A.P.A.

A Coruña

C-00063

S. D. Camporrapado

A Coruña

C-00064

A. D. Oleiros

A Coruña

C-00070

C. Santa Catalina de Mondoñedo

Lugo

C-00071

A. D. V B Coruña

A Coruña

C-00074

C. Unión D. Trebol

Pontevedra

C-00076

A. D. Deyex

A Coruña

C-00078

Agrupación Deportiva Galicia Social

Pontevedra

C-00079

S.C.R y D. Uruguay-Galicia

A Coruña

C-00080

Círculo Náutico de Bueu

Pontevedra

C-00081

C. de Piragüismo Pena Redonda

Ourense

C-00082

A. D. Freixas

A Coruña

C-00083

C. de Montaña Halcones Vigo

Pontevedra

C-00086

C. Patín Taboo

A Coruña

C-00092

A. D. C. Voleibol Chorima

A Coruña

C-00095

Unión D. Santiso

A Coruña

C-00096

A. D. Aguia

A Coruña

C-00098

C. de Patinaxe Artístico Lestonac (Compañía de María)

A Coruña

C-00099

S. D. de Cazadores San Pedro

Lugo

C-00102

C. Atlético Coruñés

A Coruña

C-00103

S.R.D.C. C. del Mar de Caión

A Coruña

C-00104

S. de Cazadores Deportivistas da Terra Chá

Lugo

C-00105

S.D. C. de Campo y Tiro de Lugo

Lugo

C-00106

S. Atlética Rabadense

Lugo

C-00110

A. D. Fútbol Sala (Vigo)

Pontevedra

C-00112

C. Olímpico Mixto Lugo

Lugo

C-00113

C. Natación Ourense

Ourense

C-00116

A. D. Kumara

Pontevedra

C-00117

C. Coruña de Bolos Celtas

A Coruña

C-00120

C. Atletismo Lugo

Lugo

C-00121

C. Polid. Esclavas

A Coruña

C-00124

S.E Cultural, Recreativa e D. Esteirana

A Coruña

C-00125

S. de Cazadores y Pescadores San Antonio Abad-Monterroso

Lugo

C-00127

C. de Tiro D. San Roque

Lugo

C-00128

C. S. D. Os Amigos

A Coruña

C-00131

C. Atlético Sil

Ourense

C-00133

C. Montañismo Kirlo

Ourense

C-00134

C. Skating de A Coruña

A Coruña

C-00135

S. de Cazadores de Pigara

Lugo

C-00137

S. D. de Piraguismo del Grupo de Empresas Astano

A Coruña

C-00138

Para-C. de Vigo

Pontevedra

C-00139

C. D. Salesianos

A Coruña

C-00141

A. de Futbolistas Veteranos de Vigo

Pontevedra

C-00142

A. de Cazadores del Coto de Nai

Lugo

C-00145

A. D. Enxoval, B.F

Pontevedra

C-00146

C. D. Tenis Verín

Ourense

C-00149

C. Náutico Río Sandeo

A Coruña

C-00151

C. Aguila

A Coruña

C-00152

A. D. S. de Sada

A Coruña

C-00153

A. D. Paxariños

A Coruña

C-00159

C. de Tiro Olímpico San Juan

Lugo

C-00164

S. de Caza y Pesca El Salvador de San Salvador de Outeiro y Santo Estevo de Camoira

Lugo

C-00165

Círculo Artístico Deportivo Gato Negro

Pontevedra

C-00166

C. Baloncesto Santo Ángel de Las HH. Calasancias de Ourense

Ourense

C-00169

C. de Remo Huracán de Corcubión

A Coruña

C-00170

C. Baloncesto OCarballiño

Ourense

C-00180

C. de Remo San Xoán de Tirán

Pontevedra

C-00183

C. D. Sar

A Coruña

C-00184

A. D. O Castro

A Coruña

C-00185

A. D. Castro de Elviña

A Coruña

C-00189

A. Pontevedresa de Recreación Tiempo Libre y Deportes Federados

Salvador Moreno

Pontevedra

C-00193

Verín C. de Fútbol

Ourense

C-00195

C. D. Sor

A Coruña

C-00196

C. D. Ensino

Lugo

C-00197

C. Figueiro, F.C

Pontevedra

C-00203

A. D. Caribe

A Coruña

C-00205

C. Baloncesto O.A.R.

A Coruña

C-00207

C. de Fútbol Cespón

A Coruña

C-00208

Unión D. Sela

Pontevedra

C-00209

C. de Tiro de Precisión de Lugo

Lugo

C-00210

C. Gimnasio 2000

Ourense

C-00212

A. D. A Feira

Pontevedra

C-00214

Amigos del Futbito de Cedeira

A Coruña

C-00215

Unión D. Sésamo

A Coruña

C-00216

Atlético Lorenzana Fútbol C.

Lugo

C-00220

A. D. Xuntanza Monte Alto

A Coruña

C-00224

Sporting María Pita, S.D

A Coruña

C-00226

A. D. Col. Público de Curtis-Estación

A Coruña

C-00228

A. D. Organización Playera-Vigo

Pontevedra

C-00229

S. Cultural Recreativa y D. O Pote

A Coruña

C-00230

C. Sección de Deportes de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos

A Coruña

C-00231

A. D. Sal Lence

A Coruña

C-00232

Escuela de Fútbol de Ferrol

A Coruña

C-00236

Liceo Maritimo Rianxeiro

A Coruña

C-00237

A. D. Di Som

Pontevedra

C-00238

C. Atletismo Pabellón de Ourense

Ourense

C-00239

C. Ciclista Pontevedrés

Pontevedra

C-00241

A. D. San Rosendo de Ferrol

A Coruña

C-00244

S. Círculo Mercantil e Industrial Unidad

A Coruña

C-00245

S. D. de Cazadores de San Vicente do Burgo

Lugo

C-00248

C. Marítimo D. Portiño

Pontevedra

C-00252

A. Ciclista Gallega Aciga

A Coruña

C-00256

A. D. Hogueras de San Juan

A Coruña

C-00258

S. D. As Brañas

A Coruña

C-00267

A. D. Cultural C. Náutico de Foz

Lugo

C-00268

C. de Remo A Pastoriza de Vilanova de Arousa

Pontevedra

C-00269

Agrupación Fútbol Sala Condado

Pontevedra

C-00270

C.F. de San Juan de Amorín

Pontevedra

C-00272

Sporting Meicende C.F.

A Coruña

C-00275

Club de Vuelo As Gaivotas

A Coruña

C-00276

A. D. Círculo de Aire Libre

A Coruña

C-00278

C. Náutico Juventud O.J.E.

Lugo

C-00280

C. Ciclista Vivero

Lugo

C-00281

C. Santo Cristo de Pazos

A Coruña

C-00284

C. de Tiro de Precisión A Coruña

A Coruña

C-00287

S.D. Mercurio de Iñas

A Coruña

C-00290

Peña Ciclista Baamonde

Lugo

C-00291

S. D. San Fernando de Santiago

A Coruña

C-00293

S. D. Sporting

Lugo

C-00296

C.F. Cañoles de O Barqueiro

A Coruña

C-00298

A.D. Peña Madridista Rías Baixas de Redondela

Pontevedra

C-00299

C. de Bádminton Nigrán

Pontevedra

C-00300

S. D. Alba

Pontevedra

C-00302

S.D. Cultural y Recreativa C.E.I.

A Coruña

C-00306

C. D. Couso

Pontevedra

C-00307

C. de Baloncesto Liceo Pueblense

A Coruña

C-00309

C. Bretema

Lugo

C-00312

S. de Cazadores Amigos de Calde

Lugo

C-00314

Xoquei C. Xuntanza

A Coruña

C-00315

C. de Balonmano Femenino Skol

Pontevedra

C-00317

S. Cultural Recreativa y D. de Seselle

A Coruña

C-00319

C. Náutico Ría de Pontevedra

Pontevedra

C-00328

A. D. Unión Deportiva Prado-Alén

Ourense

C-00332

S. de Caza San Cayetano do Candauso

Lugo

C-00335

A. D. S. Deportiva y Cultural Pantín

A Coruña

C-00336

C. D. Cafeteria Tiffany's

A Coruña

C-00338

A. D. Círculo de la Juventud

Pontevedra

C-00339

C. Baloncesto Trisca

Pontevedra

C-00340

C. Deportivo Universidade de Santiago de Compostela

A Coruña

C-00342

A. D. Coto de Caza de Laxe

Lugo

C-00344

S. D. Serra de Penalba

Lugo

C-00346

C. Ciclista Coruñés

A Coruña

C-00352

S. de Cazadores de Santaballa

Lugo

C-00353

C. D. Agarimo

A Coruña

C-00354

C. de Fútbol Bentraces

Ourense

C-00358

A. D. Aco

A Coruña

C-00360

S.C.D. Mourente

Pontevedra

C-00362

A. D. Carcacía

A Coruña

C-00363

C. D. Ourense

Ourense

C-00364

C. Ciclista San Froilán

Lugo

C-00365

Club de Fútbol Mesón do Vento

A Coruña

C-00367

C. de Tiro Al Plato Os Compañeiros do Grupo de Empresa Astano

A Coruña

C-00371

S. D. Cervo-Sargadelos

Lugo

C-00373

C. Flavia S.D.

A Coruña

C-00374

Grupo Abrente de Piragüismo

A Coruña

C-00375

S. Cultural D. de Baión

Pontevedra

C-00377

C. Dominicos

A Coruña

C-00378

A. D. Coventry Pub

A Coruña

C-00379

S. de Tiro Al Plato El Juncal

A Coruña

C-00381

Anduriña Xoquei C.

Pontevedra

C-00382

A. D. y Cultural Xallense

A Coruña

C-00385

A. D. Videlba

A Coruña

C-00386

C. de Atletismo Puxanza

A Coruña

C-00387

Adaxe Hockey Club

A Coruña

C-00388

A.Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores

Pontevedra

C-00390

A. D. Col. Público Caión

A Coruña

C-00392

A. D. Las Torres

A Coruña

C-00394

A. D. Charruas Fútbol Sala

Pontevedra

C-00395

A. D. Cultural Atlética Copacabana

A Coruña

C-00396

C. D. San Francisco

Pontevedra

C-00397

A. D. Rey Gerion

A Coruña

C-00401

A. D. Escu. Pontevedra-Morrazo

Pontevedra

C-00402

S. D. Tenis de Mesa Buxo do Grupo de Empresas Astano

A Coruña

C-00403

A. D. Ramón Otero Pedrayo

A Coruña

C-00405

C. de Fútbol Outes

A Coruña

C-00410

A. D. Vinyamar

A Coruña

C-00413

C. de Remo Muros

A Coruña

C-00414

C. Balonmano Marín

Pontevedra

C-00415

A. D. A. de Xogadores de Chave

A Coruña

C-00419

A. D. Cicur de Ordes

A Coruña

C-00421

C. Recreativos González

Pontevedra

C-00422

S. D. Beiramar

Pontevedra

C-00425

A. D. Abruño

A Coruña

C-00426

S.D. A.P.A. Cervantes

Lugo

C-00428

A. D. Baniforts

Pontevedra

C-00431

Academia Octavio C. de Balonmano

Pontevedra

C-00432

A. D. San Fernando

A Coruña

C-00434

C. Ciclista Santiago

A Coruña

C-00436

A. D. A.P.A. de A Barcia

A Coruña

C-00440

C. de Fútbol Santiago de Morgadáns

Pontevedra

C-00441

Relámpago S. D. de Elviña

A Coruña

C-00442

A. D. Teixo

A Coruña

C-00446

C. Fútbol Melón

Ourense

C-00447

A. D. O Bao

Pontevedra

C-00449

C.C.D. Sárdoma de Balonmano

Pontevedra

C-00451

A. D. Erala Bádminton C.

Pontevedra

C-00452

A. D. Finsa

A Coruña

C-00453

C. Galeones de Vigo

Pontevedra

C-00454

A. D. Santa Bárbara

A Coruña

C-00458

A. D. A Capela

A Coruña

C-00459

S. D. Cultural de Tuiriz

Lugo

C-00460

C. de Fútbol S.D. Macendo

Ourense

C-00461

Unión C. Punto Fijo

A Coruña

C-00462

A. D. Juventud de Guísamo

A Coruña

C-00463

A. D. Os Mallos

A Coruña

C-00465

A. D. Castro Barreiro

Pontevedra

C-00466

C.F. Nuevo Puente Arnelas

Pontevedra

C-00468

A Coruña F.S.

A Coruña

C-00470

S. de Cazadores de Lozara

Lugo

C-00471

Sambo C.

Pontevedra

C-00473

Escola de Remo de Pontecesures

Pontevedra

C-00475

A. D. El Iglesario

A Coruña

C-00476

S. de Caza y Pesca de Forcarei

Pontevedra

C-00478

Xoquei C. Veteranos Adaxe

A Coruña

C-00481

A. D. Costa do Sal

A Coruña

C-00482

A. C.E D. As Cobas de Guiliade

A Coruña

C-00483

C. de Remo Vento Mareiro

Pontevedra

C-00484

S. D. Cultural de Laiosa

Lugo

C-00488

A. D. de APAS de Col.S Públicos do Municipio da Coruña

A Coruña

C-00493

S. Recreativa D. Anduriña

A Coruña

C-00495

A. D. Os Tobos

Lugo

C-00497

Escuela Lucense de Piragüismo

Lugo

C-00504

C. Tenis Casino do Carballiño

Ourense

C-00505

Casino Ferrolano - Tenis Club

A Coruña

C-00506

S. Recreativa San Xoán de Calo

A Coruña

C-00508

Bergantiños C.B.

A Coruña

C-00510

S. D. Pedra Mea

A Coruña

C-00511

A. D. Unidad Vecinal Olmo

A Coruña

C-00512

A. D. Barbanza

A Coruña

C-00513

C. Náutico Caldas de Arteixo

A Coruña

C-00515

C. de Vuelo Libre Icaros

Pontevedra

C-00516

A. D. Barbadelo

Lugo

C-00517

Para-C. A Coruña

A Coruña

C-00518

A. D. San Esteban de Piadela

A Coruña

C-00520

A. D. Ramón de la Sagra

A Coruña

C-00522

C. Náutico Ledicia

Lugo

C-00523

C. de Tenis de Noya

A Coruña

C-00524

Judo C. Ferrol

A Coruña

C-00526

Coto Privado de Caza de Corneas

Lugo

C-00527

C. Cultural D. Castrelo de Miño

Ourense

C-00530

C. D. Areas

A Coruña

C-00537

C. D. Francisco Lanza de Ribadeo

Lugo

C-00538

C. de Fútbol Liréns de Lira

Pontevedra

C-00540

C. Sectorial Ambulatorio

Pontevedra

C-00541

C. de Xadrez Centro Extremeño

Pontevedra

C-00542

C. de Xadrez Universitario

Pontevedra

C-00543

C. de Xadrez Banco Central

Pontevedra

C-00544

C. de Xadrez S. Cultural D.

Pontevedra

C-00545

C. de Xadrez Ureca

Pontevedra

C-00546

C. de Xadrez G.E. Citroen

Pontevedra

C-00547

C. Vigués de Xadrez

Pontevedra

C-00548

A. Recreativa Cultural y D. Mondego

A Coruña

C-00549

A. D. y Recreativa Limodre

A Coruña

C-00552

S. D. A. de Vecinos de Beade

Pontevedra

C-00554

S. D. San Pantaleón

A Coruña

C-00555

C. de Xadrez I.B. Castelao

Pontevedra

C-00557

C. Ciclista Cultural Cambados

Pontevedra

C-00558

Moto C. Burela

Lugo

C-00559

A. D. Outeiro

A Coruña

C-00560

C. Cultural de Castrelos

Pontevedra

C-00561

A. Atlética Veteranos Populares de Santiago A Ferradura

A Coruña

C-00562

Escudería Compostela

A Coruña

C-00563

A. D. O Loureiro

A Coruña

C-00564

C. Colombofila Coruñesa

A Coruña

C-00566

C. de Tiro Olímpico de Precisión de Vigo

Pontevedra

C-00567

Centro Cultural Recreativo y D. San Martin

A Coruña

C-00569

A. D. Pardo Bazán

A Coruña

C-00571

Centro Cultural D. y Social de S. Julián

A Coruña

C-00573

Moto C. Orballo

A Coruña

C-00574

A. D. Altea

A Coruña

C-00575

A. D. Queiroa

A Coruña

C-00577

Club Ancares

Lugo

C-00578

A. D. Xobre

A Coruña

C-00579

C. de Piragüismo Ría de Xubia

A Coruña

C-00580

C. de Chave Ciudad Escolar

A Coruña

C-00584

Unión A. D. Popular de Pontevedra

Pontevedra

C-00585

C. de Cazadores de Baltar

Lugo

C-00587

C. Turista de Vigo

Pontevedra

C-00589

Sociedade Coto do Faro

Lugo

C-00592

C. Mercantil de Xubia Sección Deportes

A Coruña

C-00593

A. D. Col. Público de Teixeiro

A Coruña

C-00594

C. Bosco de Baloncesto

A Coruña

C-00597

A. San Ignacio de Petanca

Pontevedra

C-00598

A. D. Monte dos Postes

A Coruña

C-00599

C. Peña Ciclista de A Rúa

Ourense

C-00603

C. Náutico A Toxa

Pontevedra

C-00605

A. D. Peña Liceísta Agra do Orzán

A Coruña

C-00606

C. Dinamo Petanca

Pontevedra

C-00607

Agrupación Deportiva Escolar Riomaior

Pontevedra

C-00611

Unión D. de Isorna

A Coruña

C-00612

S. de Caza Río Miño

Lugo

C-00613

C. Frian Polid.

Pontevedra

C-00615

A. D. Soutelo

Pontevedra

C-00616

C. Baloncesto A Coruña

A Coruña

C-00620

C. Ciclista Esclusivas Miño

Ourense

C-00623

S. D. de Vela La Ría Astano

A Coruña

C-00627

S. Cazadores Sarema

Lugo

C-00629

C. Ciclista Ordes

A Coruña

C-00632

C. Piragüismo Ponteareas

Pontevedra

C-00633

S. de Cazadores Santa Bárbara

Lugo

C-00635

C. Gallego de Automóviles Antiguos

Pontevedra

C-00636

Asociación Deportiva Fogar

A Coruña

C-00638

A. D. Centro de Promoción Social San Valentín

A Coruña

C-00639

A. D. Rei Cintolo

Lugo

C-00640

C. Esquí Artístico

Ourense

C-00641

A. D. Pisón

A Coruña

C-00642

Escuela de Natación

A Coruña

C-00643

A. D. Vite

A Coruña

C-00646

C. Bella Napoli-Gestinga

Pontevedra

C-00648

A. D. Macaque

Lugo

C-00649

C. de Tenis Lugo

Lugo

C-00650

C. Jesuitinas-Maristas

A Coruña

C-00651

A. D. Apa Santa Bárbara

A Coruña

C-00654

C. de Montaña Santa Clara

Pontevedra

C-00656

S. Cultural D. y Recreativa Y de A Graña

A Coruña

C-00658

Centro de Promoción Social San José Obrero

A Coruña

C-00659

C. Bowling Alborada

Pontevedra

C-00663

C. Bowling Anaco

Pontevedra

C-00664

C. de Tiro Olímpico Villamartín

Ourense

C-00668

S. de Cazadores As Touzas

Ourense

C-00670

C. D. San Cristóbal de Candeán

Pontevedra

C-00673

Galan Fútbol C.

A Coruña

C-00674

C. de Chave O Burgo

A Coruña

C-00675

Agrup. Dep. Xunta Veciñal de Doniños

A Coruña

C-00677

C. Piraguismo O Cadelo

A Coruña

C-00678

Agrup. Dep. Emilia Pardo Bazán-Labañou

A Coruña

C-00680

A. D. Cultural Laxes

Pontevedra

C-00681

C. Veteranos 84

Pontevedra

C-00682

A. D. Franciscanos-Coruña

A Coruña

C-00683

C. Polid. Vilameán

Pontevedra

C-00685

C. de Tiro Co Arco Vigo

Pontevedra

C-00686

Asoc. Dep. Fútbol Sala Vigo

Pontevedra

C-00687

C. Vikingo de Bádminton

Pontevedra

C-00689

C. Finger Bowling

Pontevedra

C-00690

C. Baloncesto San Clemente-Altamira

A Coruña

C-00692

A. D. Chi-Kung

Pontevedra

C-00693

C. Fútbol Illa

Ourense

C-00695

A. D. José Loureiro

A Coruña

C-00696

Grupo de Exploraciones Subterráneas Brigantium

A Coruña

C-00697

S. D. Ciclista Os Rodadores

A Coruña

C-00698

C. D. Laxe de Marín

Pontevedra

C-00700

C. Estrella Roja de Teis

Pontevedra

C-00702

A. D. Apa-Col. Público

A Coruña

C-00703

S. D. Vila de Neda

A Coruña

C-00704

A. D. C.P. San Cristóbal

A Coruña

C-00706

C. Baloncesto Efeco

Pontevedra

C-00707

A. D. Dorna

A Coruña

C-00708

A. D. C. La Salle

A Coruña

C-00709

C. Ciclista Lucense

Lugo

C-00710

A. D. A. Cultural O Castro

Pontevedra

C-00711

C. Polid. Los Fénix

A Coruña

C-00712

C. de Chave Oleiros

A Coruña

C-00713

S. Cultural Recreativa y D. San Carlos

A Coruña

C-00715

C. Liceo Casino de Vilagarcía

Pontevedra

C-00716

C. D. S.R. Perillo

A Coruña

C-00717

C. de Bolos

A Coruña

C-00719

C. Maestros Goldar

Pontevedra

C-00720

Peña Ciclista Leo Sport

Lugo

C-00721

A. de Cazadores de Villafiz

Lugo

C-00723

S. de Cazadores de Ousá

Lugo

C-00727

C. Barreiro

Pontevedra

C-00728

Grupo de Empresas Iberduero, Zona de Galicia

Ourense

C-00732

Moto C. Rúa

Ourense

C-00733

C. Ceibe

Pontevedra

C-00734

Moto C. As Burgas

Ourense

C-00735

A. D., A.P.A. Alborada

A Coruña

C-00736

A. D. San Jorge-Río da Ponte

A Coruña

C-00739

C. D. Virgen del Pilar

Ourense

C-00746

S. de Cazadores de Pedrafita do Cebreiro

Lugo

C-00749

S. D. Cultura de Ver

Lugo

C-00751

S. D. Cucos Petanqueros

Pontevedra

C-00752

C. Xadrez Amigos de Sada

A Coruña

C-00753

C. de Atletismo Montefaro

A Coruña

C-00754

C. de Xadrez Zumbol-Noia

A Coruña

C-00755

S. D. Sporting Veiga

A Coruña

C-00757

A. D. Siroco Team-Narón

A Coruña

C-00759

C. Xadrez Torre Esmeralda

A Coruña

C-00760

A. D. Escudería Oleiros

A Coruña

C-00763

Moto Club Motor Bergantiños

A Coruña

C-00765

C. Viveiro de Piragüismo

Lugo

C-00766

C. D. Cativos

Ourense

C-00767

C. D. Alicerce Picariños

Ourense

C-00769

C. D. Xoquei Ourense

Ourense

C-00771

Escuela Tecnica de Xadrez

Pontevedra

C-00772

C. Fluvial As Tres Pontes

Ourense

C-00773

A. D. S. de Caza de A Laracha

A Coruña

C-00778

A. D. S. de Caza Villauriz

A Coruña

C-00779

C. Concepción Arenal II de Vigo

Pontevedra

C-00780

A. D. de Tipo Olímpico de Precisión Diana G.E. Astano

A Coruña

C-00781

C. D. Cultura e Xuventude

Ourense

C-00783

C. D. Mañón

A Coruña

C-00784

C. de Montaña Serra do Suído

Pontevedra

C-00785

C. Ciclista Pedalibre

Pontevedra

C-00786

C. Col. San Miguel-O Castro

Pontevedra

C-00787

C. de Remo Virgen del Carmen

A Coruña

C-00790

A. D. de Funcionarios de la Seguridad Social (Afss) de la Provincia de

Pontevedra

Pontevedra

C-00792

C. de Tiro al Plato Cuesta de la Sal

A Coruña

C-00793

C. Quiñones de León

Pontevedra

C-00794

Moto C. Val Miñor

Pontevedra

C-00796

Club Escuela de Tenis Marineda

A Coruña

C-00797

A. D. A.P.A. del Col. Nacional de Catabois

A Coruña

C-00798

C. Polid. de Minusválidos O'trasno

A Coruña

C-00799

Xunta F.S.

Pontevedra

C-00802

C. Balonmano Auto Escuela o se Alquila

Pontevedra

C-00804

A. D. Luis Pimentel A Piringalla

Lugo

C-00806

C. de Xadrez Bodegas Lapc

A Coruña

C-00807

A. D. Santa Cecilia

A Coruña

C-00809

A. D. Kung-Tao

A Coruña

C-00810

C. Ciclista As Mariñas

A Coruña

C-00811

C. de Chave Labañou

A Coruña

C-00812

A. D. Nuestra Señora de Los Remedios

A Coruña

C-00814

C. Natación Santiago

A Coruña

C-00816

C. Náutico Krikoi de Goián

Pontevedra

C-00818

C. de Baloncesto Estudiantes

A Coruña

C-00820

A. D. Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

C-00821

Moto Club Valdeorras

Ourense

C-00825

C. D. Rc As Anduriñas

Lugo

C-00826

A. D. Riazor

A Coruña

C-00827

Escuela D. Guardesa

Pontevedra

C-00828

C. D. Bolos de Bahiña

Pontevedra

C-00829

S. Cultural D. del Calvario

Pontevedra

C-00830

C. de Acrobacia Aérea de A Coruña

A Coruña

C-00833

A. D. C. del Mar de Cariño

A Coruña

C-00835

A. D. Jo Kang

Pontevedra

C-00836

A. D. Tai-Chuang

Ourense

C-00837

A. D. Nei-Kung

Pontevedra

C-00839

A. D. Shaolin

Pontevedra

C-00840

A. D. Lao-Feng

Lugo

C-00842

C. de Xadrez del Círculo Recreativo de Verín

Ourense

C-00843

A. D. Rus

A Coruña

C-00844

Círculo Columbicultor Cinasco

Ourense

C-00845

C. San Salvador de Maceira

Pontevedra

C-00846

C. de Equitación Comarca Ferrolana

A Coruña

C-00847

C. San Fernando de Vigo

Pontevedra

C-00849

A. D. Kuan-Lun

Pontevedra

C-00851

A. D. Apa Col. Montegrande

A Coruña

C-00853

C. de Xadrez Instituto de Arteixo

A Coruña

C-00855

A. D. Contra Corriente

A Coruña

C-00856

A. D. Río Samo de Gallegos

A Coruña

C-00857

S. de Caza de Hío

Pontevedra

C-00860

C. Náutico Pedras Negras

Pontevedra

C-00862

C. D. Rocco

Pontevedra

C-00863

S. de Cazadores San Amedio

Pontevedra

C-00864

A. D. Chaborre Cale

A Coruña

C-00865

A. D. Aro Olímpico de Valdoviño

A Coruña

C-00866

Sección de Montaña Pórtico-Astano

A Coruña

C-00872

S. de Caza Monte Mirallo

Pontevedra

C-00874

A. D. Col. Labaca

A Coruña

C-00875

A. D. Aguabar

A Coruña

C-00877

A. D. Raquel Camacho

A Coruña

C-00879

C. de Piragüismo Green A Coruña

A Coruña

C-00880

C. de Chave A Nosa Silva

A Coruña

C-00881

A. D. Miodelo

A Coruña

C-00882

C. de Campo y Tiro O Ventevexo

Lugo

C-00883

A. D. Cultural Celtica Parroquia de San José

A Coruña

C-00885

A. D. San Cosme-Nogueirosa

A Coruña

C-00886

S. D. O Pedroso

Lugo

C-00887

Sección de Caza y Pesca de la S. Cultural Recreativa Liceo de Noia

A Coruña

C-00888

A. D. Ande Galicia

A Coruña

C-00889

A. D. Os Tilos

A Coruña

C-00890

C. Halterofilia Gimnasio Ares

A Coruña

C-00891

S. de Cazadores Deportistas de Árbol

Lugo

C-00892

C. Baloncesto Cariño

A Coruña

C-00893

C. Colombófilo Gallego

Pontevedra

C-00894

C. de Tiro Xalo

A Coruña

C-00895

S. D. Os Amigos Grupo de Empresa Astano

A Coruña

C-00897

C. Marín de Fútbol Sala

Pontevedra

C-00899

S. Cazadores Santa Eulalia de Pereira

A Coruña

C-00900

C. Baloncesto Arosa

Pontevedra

C-00901

S. Cazadores San Pedro de Campaño

Pontevedra

C-00902

S. de Cazadores Santa María

Lugo

C-00905

S. Tiro Al Plato de Riotorto

Lugo

C-00906

C. Ciclista Os Tamaganos

Ourense

C-00907

A. D. San Francisco Javier da Coruña

A Coruña

C-00911

C. Baloncesto Pío XII

A Coruña

C-00913

C. Náutico Fluvial Barbantes

Ourense

C-00916

C. Balonmano Caldas

Pontevedra

C-00919

C. Polid. Comercial Lamas

Lugo

C-00920

A. D. Couceiro Freixomil

A Coruña

C-00922

A. D. O Parque

A Coruña

C-00923

A. D. Aneja

A Coruña

C-00924

S. D. de Caza de Cerceda

A Coruña

C-00928

C. D. Gomesende

Ourense

C-00930

C. de Cazadores de Bendillo

Lugo

C-00932

A. D. Manuel Murguía

A Coruña

C-00933

A. D. Col. Sagrada Familia

A Coruña

C-00936

A. D. Generalísimo Franco

A Coruña

C-00937

C. de Xoquei Autoescuela San José

Pontevedra

C-00938

S. Unión D. Loiba

A Coruña

C-00939

S. Recreativa O Cordal

Lugo

C-00940

A. D. Muxica

A Coruña

C-00941

S. D. Landro

Lugo

C-00942

C. Santiago Fútbol Sala

A Coruña

C-00943

S. Cazadores Lousada Santa Cristina

Lugo

C-00944

A. D. San Pedro

A Coruña

C-00945

S. de Cazadores San Vicente

Lugo

C-00946

A. D. Mezonzo

A Coruña

C-00947

A. D. Anxo da Guarda

A Coruña

C-00949

A. D. Ru-Vilasantar

A Coruña

C-00951

S. de Cazadores de Santiago de Guldriz

Lugo

C-00953

A. D. Don Diego

A Coruña

C-00954

A. D. Elviña

A Coruña

C-00956

C. D. Os Tizos

A Coruña

C-00957

A. D. Col. Público Rosalía de Castro

A Coruña

C-00958

C. Balonmano Xove

Lugo

C-00959

C. Xadrez Estudiantes

A Coruña

C-00960

S. D. Parderrubias

Pontevedra

C-00962

C. Balonmano Navia

Pontevedra

C-00963

C. Atlántico de Regatas

Pontevedra

C-00964

A. D. María Pita

A Coruña

C-00965

C. de Loita Pedro Barrié

A Coruña

C-00966

A. D. Vagalume

A Coruña

C-00967

C. de Equitación Amigos del Caballo

A Coruña

C-00969

A. D. Cultural Salgado Torres

A Coruña

C-00970

C. de Patinaxe San Juan Bautista

A Coruña

C-00971

Camelle C. de Fútbol

A Coruña

C-00974

A. D. C.P. Pedralonga-Palavea

A Coruña

C-00975

A. D. Os Bugallos

A Coruña

C-00977

A. D. Salesianas-Lugo

Lugo

C-00978

A. D. Monte Alto

A Coruña

C-00979

A. D. Santiago Apóstol

A Coruña

C-00982

Maside Motor C.

Ourense

C-00983

Escudería Red Renault Orense

Ourense

C-00985

A. D. Instituto de Monelos

A Coruña

C-00986

A. D. Virxe do Monte

Lugo

C-00988

A. D. Castro

Lugo

C-00997

C. Baloncesto Pablo VI

Ourense

C-01000

C. de Vuelo Sierra de Barbanza

A Coruña

C-01002

Escudería Valdeorras

Ourense

C-01007

Col. Privado Concertado Ferroviario

Lugo

C-01008

A. D. Rosalía de Castro de Bóveda

Lugo

C-01009

Coruña Basket C.

A Coruña

C-01010

C. D. S.D. Ocho de Mayo

A Coruña

C-01011

C. D. San Xoán F.S. Base

Pontevedra

C-01012

S. Cultural D. Campaño

Pontevedra

C-01013

A. D. Mato Vizoso

Lugo

C-01014

A. D. Sagrado Corazón de Monforte

Lugo

C-01015

A. D. Col. Público de Quiroga

Lugo

C-01017

C. Balonmano Ferrol

A Coruña

C-01022

A. D. C.P. Riotorto

Lugo

C-01023

A. D. Escolar Hércules

A Coruña

C-01024

A. D. C.P. San Clodio

Lugo

C-01026

Vicus C. Baloncesto

Pontevedra

C-01027

Xabarín Rugby C.

Lugo

C-01028

A. D. Ramón Falcón

Lugo

C-01029

S. Club Tenis Ourense

Ourense

C-01030

C. Polid. Areal

Pontevedra

C-01032

Escudería Camping de Leiro

Ourense

C-01033

Moto C. Boiro

A Coruña

C-01039

A. D. I.B. Monforte

Lugo

C-01042

S. de Cazadores de Piñeiras

Lugo

C-01044

A. D. Instituto Formación Profesional Chantada

Lugo

C-01046

A. D. A Sardiñeira

A Coruña

C-01047

Escudería Nissan Concesionarios Galicia

Pontevedra

C-01048

A. D. A. de Ex-Alcohólicos

A Coruña

C-01049

Escudería Pontevedra Motor Vigo

Pontevedra

C-01051

A. D. Juventud de Feáns

A Coruña

C-01052

Escudería Colchón Cleherc. Competición

Ourense

C-01054

A. D. Baiuca

A Coruña

C-01055

A. D. A.P.A. A Silva

A Coruña

C-01057

A. D. Escudería Lalín

Pontevedra

C-01058

C. Automodelista Vigués

Pontevedra

C-01059

A. D. Sampaio

Lugo

C-01060

A. D. La Merced

Lugo

C-01061

A. D. Monte Baliño

Lugo

C-01063

S. D. Profusa

Pontevedra

C-01064

C. Natación Pontevedra

Pontevedra

C-01065

S. Filantropica Clujuva

Pontevedra

C-01067

A. Minusválidos Físicos de Pontevedra

Pontevedra

C-01068

C. de Tenis Camping Santa Cruz

A Coruña

C-01072

S. Recreativa Bóveda

Lugo

C-01073

A. D. Santa Eulalia de Senra

A Coruña

C-01074

Escudería Manzaneda

Ourense

C-01076

A. D. C.P. López Ferreiro

A Coruña

C-01080

Escudería Carballiño

Ourense

C-01083

A. D. Amigos de San Roque

A Coruña

C-01084

A. D. y Cultural Parroquia de Olas

A Coruña

C-01085

A. D. y Cultural Santa Eufemia de Barbeiros

A Coruña

C-01086

Escu. Eulalio Mora Competición

A Coruña

C-01087

C. D. Villar Cabeiro

Pontevedra

C-01088

Moto C. Pontevedra

Pontevedra

C-01089

S. de Caza Bora

Pontevedra

C-01090

S. de Caza San Andrés de Xeve

Pontevedra

C-01092

S. de Caza Villadesuso

Pontevedra

C-01099

Club Brexo Lema S.D.

A Coruña

C-01101

Bouza Fútbol C.

Ourense

C-01103

C. Tenis Círculo Mercantil e Industrial

A Coruña

C-01107

A. D. Santiago de Ois

A Coruña

C-01108

A. D. A Peneda

Pontevedra

C-01109

A. D. Peninsula do Morrazo

Pontevedra

C-01114

C. de Vela San Simón

Pontevedra

C-01115

A. D. San José de Pontedeume

A Coruña

C-01116

C. Tenis Cuatro Vientos

Lugo

C-01117

A. D. O Deza

Pontevedra

C-01118

A. D. Santiago de Vilamaior

A Coruña

C-01119

A. D. Adefe

A Coruña

C-01120

C. D. Gym-Usa

A Coruña

C-01121

C. Alpino Gallego

Pontevedra

C-01123

C. D. Centro Cultural de Melide

A Coruña

C-01124

A. D. Alto Salnés de Deporte Base

Pontevedra

C-01125

A. D. Concepción Arenal

A Coruña

C-01128

Escudería Cambre Motor C.

A Coruña

C-01130

A. D. A Ra

Ourense

C-01131

A. D. Altamar

Pontevedra

C-01132

A. D. Leocadia

A Coruña

C-01133

Escudería Marineda Motor Competición

A Coruña

C-01134

A Pallota C. de Fútbol

Pontevedra

C-01135

A. D. Postal y Telegráfica

A Coruña

C-01136

A. D. Nuevo Campo de la Feria

A Coruña

C-01138

A. D. San Juan de Villanueva

A Coruña

C-01139

A. D. Atochas-Monte Alto

A Coruña

C-01140

A. D. A. Vecinos del Barrio de As Flores

A Coruña

C-01142

A. D. A Fracha

Pontevedra

C-01145

A. D. Sartaña

A Coruña

C-01146

C. D. Lasser

A Coruña

C-01148

S. de Cazadores Bean

A Coruña

C-01150

S. de Caza Unidad Profesional

A Coruña

C-01151

A. de veteranos Paracaidistas de Galicia

A Coruña

C-01155

S. de Caza San Antonio de Marzoa

A Coruña

C-01157

S. de Caza San Martín de Oleiros

A Coruña

C-01159

C. Xoquei Xesta

Ourense

C-01160

S. D. Castroverde

Lugo

C-01162

S. D. San Pablo

A Coruña

C-01163

A. D. Artello

Lugo

C-01164

A. D. Aixiña

Ourense

C-01165

A.D. A. de Amigos de la Feria

Pontevedra

C-01168

S. de Cazadores de Costante

Lugo

C-01172

A. D. A. Centro Juvenil Meu-Lar

A Coruña

C-01174

Escu. C. Autocross Ourense

Ourense

C-01176

A. D. Liber-Fingoy

Lugo

C-01178

A. D. Santo Ángel

A Coruña

C-01179

C. Peña Autocross Partovia

Ourense

C-01180

C. Baloncesto Barco

Ourense

C-01181

C. Karting Vigo

Pontevedra

C-01183

C. Estudiantes B.C.

A Coruña

C-01184

C. D. Hogar del Pescador

Pontevedra

C-01185

A. D. A Ribeira

A Coruña

C-01188

C. Balonmano Femenino Hotel Bahía

Pontevedra

C-01189

A. D. Recreativa y Cultural Santa Marina

A Coruña

C-01193

C. de Fútbol Cesures

Pontevedra

C-01195

C. Karting Ourense

Ourense

C-01196

A. D. Zanshin

Pontevedra

C-01197

A. D. Caamaño-Campo da Plata

A Coruña

C-01198

Bamio-C. de Tenis

Ourense

C-01201

C. Eurocard-Xoquei

Ourense

C-01207

Escudería C. Karting Mosteiro

Pontevedra

C-01208

C. D. Santiveri

A Coruña

C-01210

S. de Cazadores Coto Caza Barbadas

Ourense

C-01211

C. Marítimo O Portiño

A Coruña

C-01212

A. D. Unión Deportiva Caldense

Pontevedra

C-01213

C. D. Triscos

Lugo

C-01215

S. D. de Caza La Gracia

A Coruña

C-01216

C. de Cazadores de Cereixido-Fiais

Lugo

C-01217

A. D. Tambre

Pontevedra

C-01218

A. D. Asthor

A Coruña

C-01219

S. de Caza San Antonio

A Coruña

C-01220

A. D. Hércules 283

A Coruña

C-01221

A. D. San Pablo Mariña

A Coruña

C-01222

A. Polideportiva de Cambre

A Coruña

C-01223

Escu. Motor 7

A Coruña

C-01225

C. Balonmano Calvario

Pontevedra

C-01226

A. D. Herrerías

A Coruña

C-01227

S. de Caza San Victorio

Lugo

C-01228

Grupo de Espeleoloxía Vagalumes

A Coruña

C-01330

Escudería Gufra C.R.S

Ourense

C-01331

A. D. La Milagrosa

A Coruña

C-01332

A. D. Cumbre

A Coruña

C-01333

A. D. Escolar Rego da Moa-Montefaro

A Coruña

C-01334

A. D. A Paradanta

Pontevedra

C-01335

A. D. Primavera

Pontevedra

C-01337

A. D. Álvaro Pino

A Coruña

C-01338

A. D.-Cultural O Ventorrillo

A Coruña

C-01339

A. D. C.P. Agualada

A Coruña

C-01340

A. D. Canide

A Coruña

C-01341

A. D. Senra

A Coruña

C-01342

Escudería Peña Automovilística Doble 00

Pontevedra

C-01343

Instituto Homologado Municipal de Guitiriz

Lugo

C-01344

C. Motor Escu. Alacran-Gustei

Ourense

C-01345

A. D. Col. de la Asunción

Lugo

C-01346

C. D. Ribadeo, C.B

Lugo

C-01348

A. D. Col. Público de Cervo

Lugo

C-01349

A. D. Divino Maestro

Lugo

C-01350

A. D. A. Ciudad de Los Muchachos

Ourense

C-01352

A. D. Escola Visantoña

A Coruña

C-01353

Escudería U. de Vigo

Pontevedra

C-01354

Asterix Rugby C.

Lugo

C-01355

A. Cultural D. Campelo

Pontevedra

C-01356

A. D. C.P. Touro

A Coruña

C-01357

A. D. Escuelas de la Inmaculada

A Coruña

C-01359

A. D. Salvador de Madariaga Uno

A Coruña

C-01362

A. D. A.P.A. Santa María de Caranza

A Coruña

C-01364

C. de Campo de A Coruña

A Coruña

C-01365

A. D. Isidro Parga Pondal

A Coruña

C-01366

A. D. Col. Fernández

Lugo

C-01367

A. D. Col. Minerva

A Coruña

C-01368

A. D. Eduardo Pondal

A Coruña

C-01369

C. Calvo Sotelo

A Coruña

C-01370

A. D. C.P. Castelao

A Coruña

C-01371

A. D. Aturuxo

A Coruña

C-01372

A. D. Antas de Ulla

Lugo

C-01373

C. Marítimo Ferrol

A Coruña

C-01374

A. D. Santa María de O Valadouro

Lugo

C-01375

A. D. INEF-Galicia

A Coruña

C-01376

A. D. Valle Inclán 1

A Coruña

C-01377

A. D. A Ramallosa

A Coruña

C-01378

A. D. Juvenil e Infantil de Outes

A Coruña

C-01379

A. D. Real 29

A Coruña

C-01381

A. D. Col. Vázquez

A Coruña

C-01382

A. D. del C.P. Gándara Sofán

A Coruña

C-01383

A. D. San Vicente

A Coruña

C-01384

A. D. do C.P. de Arca-O Pino

A Coruña

C-01385

A. D. Santa Rita de Galdo-Viveiro

Lugo

C-01386

A. D. Otero Pedrayo

Lugo

C-01387

A. D. Virxe do Mar

A Coruña

C-01388

A. D. La Peña

A Coruña

C-01389

A. D. Brinquedos

A Coruña

C-01390

A. D. Col. Público E.X.B. Rosalía de Castro de Padrón

A Coruña

C-01391

A. D. Milladoiro

A Coruña

C-01392

C. Profesionales de Tenis (Protenis-Vigo)

Pontevedra

C-01393

A. D. Maesgol

Pontevedra

C-01394

A. D. Col. Monterrey

Pontevedra

C-01395

A. D. Gonderan

Pontevedra

C-01396

A. D. Col. Público Vicente Risco

Pontevedra

C-01397

A. D. C.D. Oleiros

A Coruña

C-01398

A. D. Xogando

Pontevedra

C-01399

A. D. Vilasouto

Lugo

C-01400

A. D. San Antonio

Pontevedra

C-01402

A. D. Manuela Rial Mouzo

A Coruña

C-01403

A. D. San Gregorio

A Coruña

C-01404

A. D. Escuela Aneja

Lugo

C-01406

A. D. Col. San Miguel

Pontevedra

C-01407

A. D. Escolar Pereiro

Pontevedra

C-01408

A. D. La Doblada

Pontevedra

C-01409

A.D. C.P. de Pastoriza

A Coruña

C-01411

C. Ciclista do Deza

Pontevedra

C-01412

A.D. Col. Atlas II

A Coruña

C-01413

A. D. Cultural Amistad

A Coruña

C-01414

Galaico C. de Fútbol

Ourense

C-01415

A. D. Seminario Menor La Asunción

A Coruña

C-01417

A. D. San Miguel de Monterroso

Lugo

C-01418

A. D. Apa La Salle

A Coruña

C-01421

A. D. do Eume-Hombre

A Coruña

C-01422

A. D. A Xunqueira

A Coruña

C-01423

C. Peña Ciclista Olivica

Pontevedra

C-01424

A. D. Barrio de Caranza

A Coruña

C-01425

A. D. Instituto de Formación Profesional Vilalba

Lugo

C-01426

A. D. Airiños do Neira

Lugo

C-01427

Escu. C. Karting Mecauto

A Coruña

C-01428

Escudería C. Karting La Guía

Pontevedra

C-01429

A. D. Dr. López Suárez

Lugo

C-01430

A. D. C. D. Limia-Minusválidos

Ourense

C-01431

C. D. Cortiñan

A Coruña

C-01432

A. D. Col. Pernas

Pontevedra

C-01433

A. D. As Laxas

A Coruña

C-01434

A. D. Miralba-Col.

Pontevedra

C-01435

A. D. I.F.P. Meixoeiro

Pontevedra

C-01437

Peña Motorista Lucense

Lugo

C-01438

A. D. Campo Maneiro

A Coruña

C-01439

A. D. de Comunicaciones

Pontevedra

C-01440

A. D. Javier Sensat

Pontevedra

C-01441

Tenis C. Geca Galicia

A Coruña

C-01442

A. D. C.P. Oural

Lugo

C-01443

A. D. Podium 92

Pontevedra

C-01444

A. D. Col. Vivas

Pontevedra

C-01445

A. D. A Ponte

A Coruña

C-01446

S. D. y de Tiro Viña Tellado

Ourense

C-01447

Grupo Espeleológico de Villalba

A Coruña

C-01449

A. D. María Soliño

Pontevedra

C-01450

A. D. Novicesur

Pontevedra

C-01453

S. de Cazadores Castelo de Vitres-Folgoso

A Coruña

C-01454

A. D. Instituto Mixto de Burela

Lugo

C-01455

A. D. Lestonnac

A Coruña

C-01456

A. D. Escolar Carballal-Vigo

Pontevedra

C-01458

A. D. Ensino Medio

A Coruña

C-01462

A. D. Minusválidos do Morrazo

Pontevedra

C-01463

A. D. Ceista Viguesa-Ceivide

Pontevedra

C-01465

A. D. Unión Deportiva Cambre

A Coruña

C-01468

Centro Instructivo Recreativo y Social de Cervas

A Coruña

C-01469

A. D. Semca de Tui

Pontevedra

C-01472

A. D. Ciudad Infantil Deporte Base.

Pontevedra

C-01473

A. D. Isla Verde.

Lugo

C-01474

A. D. Fontaiñas.

A Coruña

C-01475

A. D. Estudios Landro

Lugo

C-01476

A. D. Salnés 88

Pontevedra

C-01477

A. D.Cultural Lobeira

Pontevedra

C-01478

A. D. Col. Santa Vedruna

Pontevedra

C-01479

C. de Xoquei Laracha

A Coruña

C-01481

A. D. Milladoiro-Ventín

A Coruña

C-01483

A. D. Calasancias de Pontevedra

Pontevedra

C-01484

A. D. Círculo de Xordos de A Coruña

A Coruña

C-01485

A. D. Xoaquín Loriga

Pontevedra

C-01487

A. D. A.S.M.A. (A. Santiaguesa de Montañismo e Aire Libre

A Coruña

C-01489

Moto C. Orense

Ourense

C-01490

S. de Caza y Pesca La Venatoria

Ourense

C-01491

Agrupación Deportiva Estreliña

Ourense

C-01492

A. D. Tanxil

A Coruña

C-01493

Xoquei C. Ortegano

A Coruña

C-01494

Aero C. A Limia

Ourense

C-01495

A. D. C.P. San Xoán de Filgueira

A Coruña

C-01497

A. D. Illas Sisargas

A Coruña

C-01498

Moto C. Arteixo

A Coruña

C-01500

A. D. Col. Mº Inmaculada

Pontevedra

C-01502

A. D. Brétema

A Coruña

C-01503

Agrupación Deportiva O Souto

A Coruña

C-01504

A. D. Amanecer del Col. Público de As Neves

Pontevedra

C-01505

C. D. S. D. Os Chas

A Coruña

C-01506

A. D. Sánchez Cantón

Pontevedra

C-01507

A. D. Unión Deportiva Ferreiros

Lugo

C-01511

Escu. Motor C. A Guarda

Pontevedra

C-01512

Escudería Racing Club Vila do Rei

Pontevedra

C-01513

C. D. Coeliobriga

Ourense

C-01514

A. Cazadores San Justo

Ourense

C-01515

Sdad. D. de Cazadores de Sarria

Lugo

C-01516

Moto C. Grupo Motocarro

A Coruña

C-01518

A. D. Xunqueira

Pontevedra

C-01520

A.D. Ntra. Sra. de Lourdes

A Coruña

C-01521

S. de Caza La Perdiz

A Coruña

C-01522

A.D. Concepción Arenal-Catro Camiños

A Coruña

C-01523

A. D. Santa Eulalia

A Coruña

C-01524

C. Petanca Barcala

A Coruña

C-01525

Peña Cicloturista Boa Vila

Pontevedra

C-01528

C. de Vela Valdeorras

Ourense

C-01529

A. D. C.P. O Temple

A Coruña

C-01530

A. D. A Estornela

A Coruña

C-01531

A. D. C.I.N.A. (Centro Internacional de Navegación de Arousa)

A Coruña

C-01533

C. Baloncesto Eirís

A Coruña

C-01534

A. D. I.B. Canido

A Coruña

C-01535

Centro D. Covaterreña de Baiona

Pontevedra

C-01536

A. D. AA.VV Castrillón-Urb.Soto

A Coruña

C-01537

C. Marítimo de Santa Cruz

A Coruña

C-01538

A. D. San Mamed Arnuid

Pontevedra

C-01540

A. D. La Florida

Pontevedra

C-01541

C. Nicrariense de Piragüismo

A Coruña

C-01543

A. D. García Barbón

Pontevedra

C-01544

A. D. Soutomaior

A Coruña

C-01545

C. de Tiro Co Arco Torques-Arta-Bros

A Coruña

C-01547

C. Tiro 22 Lugo

Lugo

C-01548

A. D. Peña O Malecon

Lugo

C-01549

Escu. Auto C. Punxín

Ourense

C-01551

Unión D. Cebarca

A Coruña

C-01552

A. D. Col. Endesa

A Coruña

C-01554

Xoquei C. Puebla

A Coruña

C-01557

A. D. Norte

A Coruña

C-01561

C. de Montaña Viriatos

A Coruña

C-01562

C. Fútbol Portomouro

A Coruña

C-01563

C. Saúde

Pontevedra

C-01564

C. Renfe de Loita

Ourense

C-01565

A. D. Nausti

Lugo

C-01567

C. Aresano de Xadrez

A Coruña

C-01569

A. D. C.P. Manuel Sueiro Lagunas 2

Ourense

C-01571

A. D. O Castelo de Cans

Pontevedra

C-01574

C. Baloncesto Veliña

A Coruña

C-01576

A. D. Centro de Ensinanzas Integradas

Ourense

C-01577

A. D. Daniel e Nos

A Coruña

C-01578

S. de Cazadores Vilariño de Conso

Ourense

C-01580

A. D. Cudeiro

Ourense

C-01584

A. D. Aspas

A Coruña

C-01586

C. D. Coto de Caza Castrillón

Lugo

C-01589

Noia Castellblanch

A Coruña

C-01590

Moto C. Redondela

Pontevedra

C-01592

C. de Atletismo Pontevedra

Pontevedra

C-01593

C. de Atletismo Castelao

Pontevedra

C-01594

C. de Regatas de la Marina Civil

A Coruña

C-01595

C. de Xadrez de Cambre

A Coruña

C-01596

C. Fluvial S.C.D. Vilamartín

Ourense

C-01597

A. D. Viños

A Coruña

C-01598

A. D. Tortoreos

Pontevedra

C-01599

C. Piragüismo Ría de Dena

Pontevedra

C-01602

C. Ciclista Noroeste

A Coruña

C-01603

A. D. S.C.R. y D. O Castro

A Coruña

C-01604

A. D. de Corme

A Coruña

C-01606

A. D. San Esteban de Lires

A Coruña

C-01607

C. Piathlón de Monforte

Lugo

C-01608

C. Balonmán Lugo

Lugo

C-01609

Parac. Galsur

Pontevedra

C-01610

C. Piragüismo Salvaterra

Pontevedra

C-01611

A. D. Acevedo

Pontevedra

C-01612

C. D. Colegio Alba de Vigo

Pontevedra

C-01613

A. D. Monteporreiro

Pontevedra

C-01614

A. D. A Goberna

Ourense

C-01615

Sdad. D. Carballeira

Ourense

C-01617

A. D. José Antonio

Pontevedra

C-01618

A. D. A. Galega de Psicoloxía Deportiva

Pontevedra

C-01620

C. Balonmano Burela

Lugo

C-01624

A. D. Princesa de España

Ourense

C-01625

C. de Xadrez Karpov

Pontevedra

C-01628

A. D. San Martiño de Salcedo

Pontevedra

C-01629

A. D. Rosalía de Castro de Xinzo de Limia

Ourense

C-01631

S. de Cazadores O San Cosme

Ourense

C-01632

A. D. Arquitectura

Pontevedra

C-01636

A. D. Rias Baixas

Pontevedra

C-01637

A. D. A Milagrosa

Ourense

C-01638

C. D. Escuela Municipal Xoquei de Cee

A Coruña

C-01639

C. D. Patín Ordes

A Coruña

C-01640

C. Baloncesto Amigos

Lugo

C-01644

C. D. Grúas Otero F.S.

A Coruña

C-01645

Noia Xoquei C.

A Coruña

C-01646

S. de Cazadores Farelo

Lugo

C-01648

C. de Rugby Ourense

Ourense

C-01649

C. Baloncesto Arcade

Pontevedra

C-01650

A. D. Rogelio García Yáñez

Ourense

C-01651

A. D. Promodosua

A Coruña

C-01652

C. Voleibol Coruña

A Coruña

C-01654

Sayar C. de Fútbol

Pontevedra

C-01656

A. D. Monte Medo

Ourense

C-01657

A. D. Instituto A Sardiñeira

A Coruña

C-01658

Ferrol Baloncesto

A Coruña

C-01660

C. D. Veintiuno

Ourense

C-01663

C. O Se Alquila de Loita

Ourense

C-01665

A. D. Cultural Xallas

A Coruña

C-01666

A. D. Instituto de F.P. Someso

A Coruña

C-01667

C. Unión D. Castelao

Pontevedra

C-01668

A. D. Judokan

Pontevedra

C-01669

C. Fútbol Sala Tui

Pontevedra

C-01670

A. D. Roberto Vidal

A Coruña

C-01673

Delta C. Lugo

Lugo

C-01674

A. D. Xesta-Xogos Mondariz

Pontevedra

C-01679

A. D. Wirtz

A Coruña

C-01681

A. D. San Pedro de Visma

A Coruña

C-01683

A. D. O Castiñeiriño

Ourense

C-01685

A. D. Cervantes

Lugo

C-01686

A. D. Folerpa

A Coruña

C-01687

A. D. Apa Hogar Sta. Margarita

A Coruña

C-01690

A. D. Atocha

A Coruña

C-01691

C. de Tenis de Mesa S. Miguel Arcangel

A Coruña

C-01692

A. D. Rosalía de Castro

Pontevedra

C-01693

A. D. Oriente de Abegondo

A Coruña

C-01694

C. Ciclista Trisquel - A Coruña

A Coruña

C-01695

A. D. Manuel Masdías

A Coruña

C-01696

A. D. Galicia de Caranza

A Coruña

C-01698

Riveira Xoquei C.

A Coruña

C-01701

S. de Cazadores El Peón

Pontevedra

C-01702

S. D. de Caza y Pesca de O Barco

Ourense

C-01704

S. de Cazadores da Paderna

Lugo

C-01705

A. D. Nebrija - Pardo Bazán

A Coruña

C-01706

C. Concepción Arenal de Atletismo

A Coruña

C-01708

A. D. Rairiz de Veiga

Ourense

C-01709

C. Arenteiro Motor Sport

Ourense

C-01714

A. D. Xuntanza

Pontevedra

C-01716

A. D. Martin Freire

A Coruña

C-01718

A. D. C.P. Ventas

Ourense

C-01720

C. D. Colectivo Bolboreta A. de Vuelo y Construcción Experimental

A Coruña

C-01721

C.E D. Anduriño

A Coruña

C-01722

C.E de Xadrez Burgo

A Coruña

C-01723

A. D. Negreira

A Coruña

C-01724

S. de Cazadores San Salvador y Pereira

Lugo

C-01727

A. D. San Miguel de Padrenda

Ourense

C-01728

A. D. Virgen de As Neves

Ourense

C-01729

Motor C. Jarama

A Coruña

C-01730

A. D. Col. da Ponte do Porto

A Coruña

C-01731

A. D. O Pazo

A Coruña

C-01733

C. D. I.B. Agra do Orzán

A Coruña

C-01734

C. do Mar de Porto do Son

A Coruña

C-01736

A. D. C.P. Ferrol Vello

A Coruña

C-01737

A. D. San Sadurniño

A Coruña

C-01738

A. D. Santa Columba

Pontevedra

C-01740

A. D. C.P. Víctor Sáenz

A Coruña

C-01741

A. D. Colegio Alca

A Coruña

C-01742

C. Ciclista Endesa As Pontes

A Coruña

C-01743

A. D. Liceo Noia

A Coruña

C-01744

C. Ciclista Carnota

A Coruña

C-01745

A. D. Xermolos

Lugo

C-01746

A. D. C.P. Camariñas

A Coruña

C-01747

A. D. A Ponte Pasaxe

A Coruña

C-01748

A. D. Anadi

A Coruña

C-01749

A. D. San Xosé

Pontevedra

C-01750

A. D. Duos Pontes

Ourense

C-01751

A. D. Andeportes - Lugo

Lugo

C-01752

C. Aeronáutico As de Aguias

A Coruña

C-01754

A. D. Valle Inclán - 2

A Coruña

C-01756

A. D. Sagrado Corazón de Lugo

Lugo

C-01758

A. D. Olímpico

Pontevedra

C-01759

A. D. do Col. Público

Lugo

C-01760

C. de Mar de Ribeira

A Coruña

C-01761

A. D. As Pontes

Pontevedra

C-01762

C. Ciclista Ribeira

A Coruña

C-01763

A. D. I.B. de Caranza

A Coruña

C-01764

A. D. Costa de Foz

Lugo

C-01765

A. D. A Turonia de Entienza

Pontevedra

C-01768

C. Escuela Orensana de Piragüismo

Ourense

C-01770

A. D. Lusco e Fusco

Pontevedra

C-01771

A. D. A.P.A. C.P. do Vicedo

Lugo

C-01773

A. D. Luis Otero

Pontevedra

C-01776

C.E D. A. de Vecinos Santiago Apóstol Sección D.

A Coruña

C-01777

A. D. Castelo de Pambre

Lugo

C-01778

A. D. Vigo

Pontevedra

C-01780

A. D. Os Pelucos

Pontevedra

C-01781

C.E D. Ayuntamiento

A Coruña

C-01783

C.E D. S.D. Roxal

A Coruña

C-01784

C.E D. Alto do Castiñeiro

A Coruña

C-01785

C.E D. Xistral Pazos

A Coruña

C-01786

A. D. Instituto Monte das Moas

A Coruña

C-01787

A. D. O Baldasmo

Ourense

C-01788

C.E D. Garcal F.S.

A Coruña

C-01789

C.E D. Serantes

A Coruña

C-01790

C.E D. Criollo F.S.

A Coruña

C-01791

C.E D. Astafersa Carpe

A Coruña

C-01792

C.E D. Os Rubios

A Coruña

C-01793

C.E D. Vila do Conde F.S.

A Coruña

C-01794

C.E D. Mesón Zamborela F.S.

A Coruña

C-01795

C.E D. Sporting Club Platas

A Coruña

C-01796

C.E D. Gil-Mar S.D.

A Coruña

C-01797

C.E D. Unión Asesoría Sar

A Coruña

C-01798

C.E D. Muebles Fembyc F.S.

A Coruña

C-01799

C.E D. Lago Freireimar

A Coruña

C-01800

C.E D. Muñiz - Teleamérica

A Coruña

C-01801

C.E D. Feve Fútbol Sala

A Coruña

C-01802

C. D. Curros Enríquez

Ourense

C-01803

A. D. Santa Cruz

A Coruña

C-01804

C.E D. Maestranza F.S.

A Coruña

C-01806

C.E D. F.S. Bar Paco

Ourense

C-01807

C.E D. Viloira Fútbol Sala

Ourense

C-01809

A. D. A Moa

A Coruña

C-01810

C. Cmayma F.S.

A Coruña

C-01811

C. Construcciones Neira Pérez S.L.

Lugo

C-01812

C. D. Construcciones Miguel F.S.

Ourense

C-01813

C. D. Ximnasia Compostela

A Coruña

C-01815

A. D. Rosalía de Castro de Gomesende

Ourense

C-01816

C.E D. Os Puchos

A Coruña

C-01817

Club I.B. Lagoas

Ourense

C-01818

A. D. Díaz Sanjurjo

Lugo

C-01819

A. D. Policía Nacional de Santiago

A Coruña

C-01820

C.E D. Construcciones Méndez

A Coruña

C-01821

C.E D. Kung Fu

A Coruña

C-01822

C. Fútbol Sala Feal

A Coruña

C-01823

C.E D. San Miguel - Electrodomésticos Nito

A Coruña

C-01824

C.E D. Junta del Puerto

A Coruña

C-01825

C.E D. Aljomabe

A Coruña

C-01826

C.E D. Prieto F.S.

A Coruña

C-01827

C.E D. Adis - Abeba

A Coruña

C-01828

C.E D. Recreativos Luis

A Coruña

C-01829

C.E D. Casaio

Ourense

C-01830

Moto C. Penaguda

Pontevedra

C-01832

C.E D. Clesa

A Coruña

C-01833

C.E D. Prosesa - Cles

A Coruña

C-01834

C.E D. Vikus

Pontevedra

C-01835

C. D. Granja Ramil, S.A.

Lugo

C-01836

C. D. Praixal

Pontevedra

C-01837

C.E D. Rosal Florido

Pontevedra

C-01838

C.E D. Hermanos Novo

A Coruña

C-01839

C.E D. El Emigrante

A Coruña

C-01840

C.E D. Ascensores Enor

A Coruña

C-01841

C.E D. Riotinto

Pontevedra

C-01842

C.E D. Os Broas

A Coruña

C-01843

C.E D. Mesón Arxela-Talleres Martínez

A Coruña

C-01844

C.E D. Peña Bock

A Coruña

C-01845

C.E D. Jealro - Magister

Lugo

C-01846

C.E D. Soñeiro F.S.

A Coruña

C-01847

C.E D. Café Bar Pazo

A Coruña

C-01848

C.E D. Río Seco

A Coruña

C-01849

C. D. Albeiros

Lugo

C-01850

A. D. C.P. José Manuel Folla Respino

Ourense

C-01851

A. D. As Revoltas - Cabana

A Coruña

C-01852

A. D. Celso Emilio Ferreiro

Ourense

C-01853

A. D. Cruz Roja Juventud

A Coruña

C-01854

A. D. Puga Ramón

A Coruña

C-01855

A. D. Francisco Aguiar

A Coruña

C-01856

C. Pajaro Loco

Pontevedra

C-01857

C. Darime F.S.

A Coruña

C-01858

C. Bienvenido

Pontevedra

C-01859

A. D. Rayo Añón

A Coruña

C-01860

A. D. O Maño

A Coruña

C-01861

C. D. Arkos

A Coruña

C-01862

A. D. Col. Público de Guntín

Lugo

C-01864

A. D. de Lobeira

Ourense

C-01867

C.E D. Peña Sada Pazo

A Coruña

C-01868

C.E D. Previsora Hispalense

A Coruña

C-01869

C.E D. Fontán F.S.

A Coruña

C-01870

A. D. Valdexeria

A Coruña

C-01871

A. D. Agrocobo

A Coruña

C-01872

Sociedade Deportiva Cidade de Santiago

A Coruña

C-01873

C. D. de Tenis Endesa G.E.

A Coruña

C-01876

A. D. As Covas

Pontevedra

C-01877

A. D. del Col. Sagrado Corazón de Praceres

Pontevedra

C-01878

A. D. A Merca

Ourense

C-01880

C.E D. A.X. Brétema

A Coruña

C-01881

Redondela Escola de Fútbol Base

Pontevedra

C-01883

Motor Club A Cañiza

Pontevedra

C-01884

A. D. Sagrado Corazón de Celanova

Ourense

C-01885

C. Baloncesto Cesures

Pontevedra

C-01886

A. D. Xeixo

A Coruña

C-01888

A. D. Vales Villamarín

A Coruña

C-01889

C. Baloncesto Época

Pontevedra

C-01890

C. Baloncesto Zona Sur

Ourense

C-01891

C. D. O Retiro

A Coruña

C-01893

C. Chans

Pontevedra

C-01894

C. Cortiplas F.S.

A Coruña

C-01895

A. D. Buxaina

Pontevedra

C-01897

C. D. Arqueros de Trastamara

A Coruña

C-01898

Escu. Caldas Motor

Pontevedra

C-01899

A. D. Voley Sanx

Pontevedra

C-01900

C. Edis

Pontevedra

C-01901

C. Breogán Fútbol Sala

Pontevedra

C-01902

C. Escu. Rudicar Sport

Ourense

C-01903

A. D. Josefa Alonso

Pontevedra

C-01904

C. Osiris

A Coruña

C-01905

A. D. Derion

Pontevedra

C-01907

C. Racing San Benito F.C.

Pontevedra

C-01908

A. D. Ordes

A Coruña

C-01909

C.E D. Boandanza

A Coruña

C-01910

C. Hípico El Cortijo

A Coruña

C-01911

San Xurxo C.F.

Pontevedra

C-01913

C. Nordeste

Pontevedra

C-01914

C. Náutico Rías Baixas

Pontevedra

C-01915

C.E D. Inoubanda

Pontevedra

C-01916

C.E D. Don Decimo

Pontevedra

C-01917

C.E D. Atlántico

Pontevedra

C-01918

Escu. Nogal Competición

Pontevedra

C-01919

Moto C. Betanzos

A Coruña

C-01920

C.E D. Arieiro

Pontevedra

C-01921

A. D. Paleo - Carral

A Coruña

C-01922

A. D. Seoul

Ourense

C-01923

A. D. Lee

Ourense

C-01924

A. D. Gimnasio Kim

Ourense

C-01925

A. D. San Francisco Javier

A Coruña

C-01926

C.E D. Maisbrok

Pontevedra

C-01927

C.E D. Antoxo

Pontevedra

C-01928

C.E D. A. Xordos

Pontevedra

C-01929

A. D. Col. Público de Foxo - Caldelas

Pontevedra

C-01930

A. D. San Esteban

Pontevedra

C-01931

A. D. Santiago de Antas

Pontevedra

C-01932

C. D. Vicalsa

Pontevedra

C-01933

C. Sive A.P.D.

Pontevedra

C-01934

C. D. Blanco

Pontevedra

C-01935

C. D. Gráfica

Pontevedra

C-01936

C. D. Músico

Pontevedra

C-01937

C. A 3 M

Pontevedra

C-01938

C. D. Vanosa

Pontevedra

C-01939

A. D. Praia Xardín

A Coruña

C-01940

A. D. Esteo

Lugo

C-01941

C. D. Huarte

A Coruña

C-01942

C. Mesón Pastoriza

A Coruña

C-01943

C. Atlético Casas Baratas

Ourense

C-01944

C. Centro Juvenil Fonseca

A Coruña

C-01945

C. Talleres Montjuich

A Coruña

C-01946

C. D. Toast

A Coruña

C-01947

C. Treinta y Seis Punto Cero

Pontevedra

C-01948

C. A.E. Copaco

A Coruña

C-01950

C. Auto Escuela Ronda - Café Bar Von-Roll

A Coruña

C-01951

C. Carballo F.S.

A Coruña

C-01952

C. D. Tintos

Lugo

C-01954

S. Recreativa Pazos

A Coruña

C-01956

S. Cultural e D. Freixido

Ourense

C-01957

Escudería A. de Automóviles Clásicos de Galicia

Lugo

C-01958

C.E D. Confitería Venezuela

A Coruña

C-01959

C.E D. Riazor-Rafrei F.S.

A Coruña

C-01960

A. D. e Cultural San Salvador

Pontevedra

C-01961

C. D. Distrito 10

Pontevedra

C-01962

C. D. Sadadarea

A Coruña

C-01963

C.E D. Sirvent

Pontevedra

C-01964

C. D. Tiburi

Ourense

C-01965

C. D. Hockey Club Cedeira

A Coruña

C-01966

A. D. Quiñones de León

Pontevedra

C-01967

A. D. e Cultural Anduriña do C.R. de Roxos Villestro

A Coruña

C-01968

C.E D. Video Hogar

A Coruña

C-01969

C.E D. Príncipe

Pontevedra

C-01970

C.E D. Gonzacoca

Pontevedra

C-01971

C.E D. Nuevo Club Fútbol Sala

A Coruña

C-01972

C.E D. V.D. San Roque

Ourense

C-01973

A. D. Tiburos Atlético

Ourense

C-01975

A. D. Sandiás

Ourense

C-01976

C. Fútbol - Sala Cangas

Pontevedra

C-01977

A. D. Auxilia - Lugo

Lugo

C-01978

A. D. Col. Público Calvo Sotelo

Ourense

C-01979

C. Maside Jardinería - Bretaña

Lugo

C-01980

C. Restaurante Sotomayor - Bretaña

Lugo

C-01981

A. D. Rosalía de Castro - Carril

Pontevedra

C-01982

S. D. Castromao

Ourense

C-01985

A. D. O Pilón

Ourense

C-01986

A. D. Adella

A Coruña

C-01988

C. Librería Piornedo

Lugo

C-01989

C. Ipidey Video A Coruña

A Coruña

C-01990

A. D. Col. Carmelitas

Pontevedra

C-01991

A. D. Fornobedo - Coiro

Pontevedra

C-01992

C. Balonmano Goleta

Lugo

C-01993

A. D. San Xulián de Faro - Area

Lugo

C-01994

C. O Cocho

Pontevedra

C-01995

C. BBV

Pontevedra

C-01996

C. Ferroviario D.

Pontevedra

C-01997

C. River

Pontevedra

C-01998

C. Pescados y Mariscos Antonio Aller

A Coruña

C-01999

A.D. V Centenario de Conquistas Pontemateria

Pontevedra

C-02000

C. Tenis Barco

Ourense

C-02001

C. Cafetería Krist

Ourense

C-02002

A. D. Lagunas-3

Ourense

C-02003

S. Cultural D. Polígono de Teis

Pontevedra

C-02004

C. de Loita V. Covadonga

Ourense

C-02005

C.E D. Choquiño F.S.

Pontevedra

C-02006

C.E D. Anduriñas F.S.

Pontevedra

C-02007

C.E D. Grupo Vitalicio F.S.

Ourense

C-02008

Real Aero C. de A Coruña

A Coruña

C-02009

C.E D. Paracaidismo A Coruña

A Coruña

C-02010

A. D. Instituto Mixto, Nº 5 Fontiñas

A Coruña

C-02011

A. D. Col. San Jorge

A Coruña

C-02013

A. D. As Laxes

Pontevedra

C-02014

A. D. San Miguel de Deiro

Pontevedra

C-02015

C. Ría de Vigo

Pontevedra

C-02016

A. D. Centro Cultural Recreativo e Instructivo Lema

A Coruña

C-02017

S. D. Saavedra

Lugo

C-02019

A. D. San Marcos

Pontevedra

C-02020

A. D. As Pedriñas

Pontevedra

C-02022

A. D. Riandola

A Coruña

C-02026

C. D. Motoclub Moaña

Pontevedra

C-02027

C.E D. Playa Surf Club

A Coruña

C-02028

A. D. Cobos

Lugo

C-02029

Moto C. Vilagarcía (M.O.T.V.I.A.)

Pontevedra

C-02030

A. D. San Martin de Corbelle

Lugo

C-02031

A. Cultural e D. Andaina

A Coruña

C-02032

A. D. I.B. de Becerreá

Lugo

C-02033

A. D. Ben Feita

Lugo

C-02035

A. D. Mende

Ourense

C-02037

A. D. A Eira

Pontevedra

C-02038

A. D. O Mosteirón

A Coruña

C-02039

A. D. Reyes Católicos

A Coruña

C-02040

Peña Cicloturista Pobrense

A Coruña

C-02041

A. D. Nicolás del Río

A Coruña

C-02043

C. Fútbol Bemantes

A Coruña

C-02044

A. D. Vimio

A Coruña

C-02046

C. J.J. Chicolino F.S.

A Coruña

C-02048

C. A Casa do Pulpo

A Coruña

C-02049

C. Luzzy

A Coruña

C-02050

C. Fútbol Sala Piñeiros

A Coruña

C-02052

C. Spring

Pontevedra

C-02053

C. Alameda da Coruña

A Coruña

C-02054

C. Mesón As Tellas

Pontevedra

C-02055

C. Carpintería J.G. Fariña

A Coruña

C-02056

C. Charpa Sincomentarios

Pontevedra

C-02057

C. Potti

Pontevedra

C-02058

C. Camfran

A Coruña

C-02059

Video C. Hidra

A Coruña

C-02060

C. Talleres O Burgo F.S.

A Coruña

C-02061

Videoc. A Xesta

A Coruña

C-02062

C. Sarandóns S. D. Cultural

A Coruña

C-02063

C. Mesón O Porche

A Coruña

C-02064

C. Arrancapinos

A Coruña

C-02065

C. Comercial Mecanográfica Barbanza

A Coruña

C-02066

C.E D. Construcciones Emilio Tizón

A Coruña

C-02067

C.E D. Construcciones Núñez y Airoa

A Coruña

C-02068

C.E D. Peña Venezuela

A Coruña

C-02069

C.E D. Asmica

A Coruña

C-02070

C.D. O Souto

A Coruña

C-02071

C.E D. Xuventud A Gándara

A Coruña

C-02072

C.E D. Tricoco

A Coruña

C-02073

C.E D. Heladería Fina-Micro

A Coruña

C-02074

C.E D. Joyería Sayar

A Coruña

C-02075

C.E D. Construcciones Martínez Martínez

A Coruña

C-02076

C.E D. Sport Marathon

A Coruña

C-02077

C.E D. Asesoría Casablanca

A Coruña

C-02078

C.E D. La Casita - Carnicería Maruja

A Coruña

C-02079

C. Caixa Ourense

A Coruña

C-02080

C. Golden Fish

A Coruña

C-02081

C. Caramiñal

A Coruña

C-02082

C. Doalca

A Coruña

C-02083

C. Xobre Auto Puebla

A Coruña

C-02084

C. de Xoquei Corcubión

A Coruña

C-02086

C. Los Abetos

Pontevedra

C-02087

C. Instituto Basanta Silva

Lugo

C-02088

C. Amigos Breogán

A Coruña

C-02092

C. Fútbol Sala Mesón Reserva

A Coruña

C-02093

A. D. Casino Mugardés

A Coruña

C-02094

C. D. Oasis

A Coruña

C-02095

C. Ubi

A Coruña

C-02096

C. Lito F.S.

A Coruña

C-02097

C. Las Favoritas

A Coruña

C-02098

C. Golfinhos

A Coruña

C-02099

C. Bar A Cabaña

A Coruña

C-02100

A. D. Gándara

Pontevedra

C-02101

C. Joaquín Loriga de Lalín

Pontevedra

C-02102

C. Náutico Estreito de Rande

Pontevedra

C-02103

Escu. C. Karting Exclusivas Tombo

Pontevedra

C-02106

C. de Tiro A Estrada

Pontevedra

C-02108

C. Hnos. Places - Foelca

A Coruña

C-02109

C.E Milano

A Coruña

C-02110

C. Los Leones de Elviña

A Coruña

C-02111

C. Ídolos

A Coruña

C-02112

C. Xeira de Voleibol

Lugo

C-02113

A. D. Medeiros

Ourense

C-02115

C. Ford - Sada

A Coruña

C-02117

C. Cafetería Tiuna

A Coruña

C-02118

C. Bar Chicote-Chacineria Paquita

Ourense

C-02119

C. Mosteirón - Banco de España

A Coruña

C-02120

C. Reyjosa F.S.

A Coruña

C-02121

C. Carnicerías Hnos. Boga

A Coruña

C-02122

C. Bar O Reino - Motonáutica Daniel Ríos

A Coruña

C-02123

C. Birloque F.S.

A Coruña

C-02124

C. Cafetería Dolar

A Coruña

C-02125

C. Cafés Siboney Grupo Trabajadores

A Coruña

C-02126

C. Asesoría Ferro

A Coruña

C-02127

C. Imperial F.C.

A Coruña

C-02129

C. Estudiantes A Coruña

A Coruña

C-02130

C. Alerta - Seur A Coruña

A Coruña

C-02131

C. O Pataqueiro

A Coruña

C-02132

C. Construcciones Mariano

A Coruña

C-02133

C. Lar

A Coruña

C-02134

C. Naranjas Gragon

A Coruña

C-02135

C. Céltica A Coruña

A Coruña

C-02136

C. Roype

A Coruña

C-02137

C. Argentinos F.P.M.

A Coruña

C-02138

C. Ibéricos

Pontevedra

C-02139

C. Relámpagos

Pontevedra

C-02140

C. Camaleón

Pontevedra

C-02141

A.R.D.Centauto

A Coruña

C-02142

C. Electricidad Inferniño

A Coruña

C-02143

C. Pumar F.S.

A Coruña

C-02144

C. F. Outeiro

A Coruña

C-02145

C.E Xuventude S.D. - Comercial Josvi

A Coruña

C-02146

C. Bar O' Lago - Discoteca Veneto

A Coruña

C-02147

C. Uteco S. D.

Lugo

C-02148

C. Auto Lugo S.L.

Lugo

C-02149

C. Hermanos Porto

Lugo

C-02150

C. Amigos Fútbol Sala de Lugo

Lugo

C-02151

C. Lutrasa

Lugo

C-02152

C. Diputación Fútbol Sala

Lugo

C-02153

C. Carpintería Metalica Pisval

Lugo

C-02154

C. Confiteria Mallorca Fútbol Sala

Lugo

C-02155

C. Pub Oportunidad C.F.S.

A Coruña

C-02156

C. Oliver - Direlen

Pontevedra

C-02157

Real C.

A Coruña

C-02158

A. Coruñesa D. de Minusválidos

A Coruña

C-02160

Xoquei C. Ferrol

A Coruña

C-02162

C. Unión D. Piñeiros

A Coruña

C-02163

C. Ciclista Rapadoira

Lugo

C-02164

C. Natación Lugo

Lugo

C-02165

A. D. O Angazo

Pontevedra

C-02166

A. D. Raiola

A Coruña

C-02167

A. D. S. Deportiva de S. Esteban de Budiño

Pontevedra

C-02168

A. D. Valle Inclán de Pontevedra

Pontevedra

C-02169

S. D. de Cangas Os Castros

Lugo

C-02171

Automóvil Club de Galicia

A Coruña

C-02172

A. D. Falcatrueiros

Lugo

C-02173

C. Náutico Vianés

Ourense

C-02175

A. D. Bisbarra

Pontevedra

C-02178

A. D. Airiños do Folgueiro

Lugo

C-02179

Escudería Verín

Ourense

C-02183

C. D. Bar A Xunta

A Coruña

C-02184

C. D. M. Guadalupe

A Coruña

C-02185

C. Cruz Roja - Talleres J.L. Muñiz F.S.

A Coruña

C-02186

C. Jeloal

A Coruña

C-02187

C. Cervecería Yuko's F.S.

A Coruña

C-02188

C. Meu Lar de Boiro

A Coruña

C-02189

C. Bar Comoxo

A Coruña

C-02190

C. Promesas O'rego

A Coruña

C-02191

C. Edigasa-Estudiante Fútbol Sala

A Coruña

C-02195

A. D. Xuvenil Chan do Bosque

Pontevedra

C-02197

A. D. Escolar El Mirador

Pontevedra

C-02198

C. Ciclista Arzúa

A Coruña

C-02199

A. D. San Mateo

Pontevedra

C-02200

A. D. Fuguillas

Ourense

C-02201

C. Chave Centro Sésamo

A Coruña

C-02203

A. D. Belelle - Neda

A Coruña

C-02205

C. S.D. Salvaterra

Pontevedra

C-02207

A. D. Leiras Pulpeiro

Lugo

C-02208

A. D. Villajuán

Pontevedra

C-02209

A. D. Cultural Faro

A Coruña

C-02210

A. D. C.P. Sobradelo de Valdeorras

Ourense

C-02211

A. D. Fontefria

Pontevedra

C-02212

A. D. Sadense

A Coruña

C-02214

C. de Loita Smash

Ourense

C-02217

Sección D. del Liceo Recreo Orensano

Ourense

C-02218

C. Rías Baixas Fútbol Sala

Pontevedra

C-02219

A. D. Acuña

A Coruña

C-02220

C. Joyería Jaype

A Coruña

C-02221

C. Autoga Fútbol Sala

A Coruña

C-02222

Video C. Harpo

Pontevedra

C-02223

A. D. Instituto F.P. Lugo A Piringalla

Lugo

C-02224

C. Masters de Cecebre

A Coruña

C-02225

A. D. Imprenta Provincial

A Coruña

C-02226

C. García Barbón

Pontevedra

C-02228

C. Balonmán Teis

Pontevedra

C-02229

C. S. Cultural D. do Calvario

Pontevedra

C-02231

C. Camiño Vello Coia

Pontevedra

C-02232

C. Ciclista de Noia

A Coruña

C-02234

C. Balaídos B.M.

Pontevedra

C-02235

C. Sport Auto - Lembranza

Lugo

C-02236

C. Isidro de la Cal

A Coruña

C-02238

C. F.S. Pini Boutique

A Coruña

C-02241

A. D. All - Sport

Pontevedra

C-02243

A. D. Serantellos

Pontevedra

C-02244

Moto C. Barbanza - Noia

A Coruña

C-02245

A. D. C.R.E.G. O.N.C.E.

Pontevedra

C-02246

A. D. Cuqueira

Pontevedra

C-02247

C. A. Baloncestobolística y Cultural de Vigo

Pontevedra

C-02248

C. Baloncesto Crunia

A Coruña

C-02249

A. D. Sambriz

Lugo

C-02250

C. Náutico de Gandarío

A Coruña

C-02251

A. D. Unión Deportiva Triacastela

Lugo

C-02252

A. D. A Pinguela

Lugo

C-02253

A. D. Comercial Veteranos

Lugo

C-02254

C. Argasa

Pontevedra

C-02256

C. Os Pegos

Pontevedra

C-02257

C. Restaurante Castro

Pontevedra

C-02258

C. Drovi F.S.

Pontevedra

C-02259

A. D. Ignacio Rey - Stolle

Lugo

C-02260

C. Os Amigos F.S.

Pontevedra

C-02261

C. Fútbol Sala Radioactividad

Pontevedra

C-02262

A. D. Os do 21

Lugo

C-02264

C. Fai... Bolillos F.S.

Pontevedra

C-02265

C. D. Gómez

Pontevedra

C-02266

A. D. Residencia

Lugo

C-02267

A. D. Iris de Magoy Veteranos

Lugo

C-02268

C. Meigas

Pontevedra

C-02269

C. Arbore

Pontevedra

C-02270

C. Elepé

Pontevedra

C-02271

C. El Pozo

Pontevedra

C-02272

Moto C. Rías Baixas

Pontevedra

C-02273

A. D. Zona Sur

Ourense

C-02274

C. Seldom

A Coruña

C-02275

C. García Barbón

Pontevedra

C-02279

S. de Caza Folgoso

A Coruña

C-02280

C. Balonmán Grúas Castelao

Lugo

C-02281

A. D. San Telmo

A Coruña

C-02282

A. D. Culleredo

A Coruña

C-02283

Escu. Monterroso

Lugo

C-02284

Vigo Bádminton C.

Pontevedra

C-02285

C. Rexurdir Atlético de Marín

Pontevedra

C-02287

C. Campo de Tiro Aguia

Lugo

C-02288

C. de Montaña Teixo

Lugo

C-02289

A. D. Aroña

A Coruña

C-02290

Escudería Karting C. Bonsai

Ourense

C-02291

A. D. de Pardavila

Pontevedra

C-02292

C. Karting Moraña

Pontevedra

C-02293

Escu. Peña Auto Cross O Castro

A Coruña

C-02294

Vespa C. A Coruña

A Coruña

C-02295

C. de Boxeo Lucense

Lugo

C-02296

C. Ancri F.S.

Pontevedra

C-02300

C. Roberto do Rego

Pontevedra

C-02301

C. S. D. Ponte Pedriña

A Coruña

C-02302

C. Calfoncal

Pontevedra

C-02303

A. D. Fontecaldeira

A Coruña

C-02305

Agrupación Deportiva Nuestra Señora del Rosario

A Coruña

C-02307

C. Escuela Taekwondo Policía Nacional

A Coruña

C-02308

C. Atlético Milagrosa

A Coruña

C-02310

C. S. D. Praderrei

Pontevedra

C-02311

A. D. C.P. Bentín

A Coruña

C-02313

Grupo de Espeleoloxía, Montaña y Aire Libre Val da Neboa

Lugo

C-02314

C. de Loita Xuntanza

Ourense

C-02316

C. Liceo Marítimo

A Coruña

C-02317

Fútbol C. Campo

A Coruña

C-02318

C. D. Arquitectura

A Coruña

C-02319

A. D. Luis Vives

A Coruña

C-02320

A. D. Bi Ratipen

A Coruña

C-02321

A. D. Renbu - Kan

A Coruña

C-02322

A. Cultural y Recreativa Porsan

Pontevedra

C-02323

Corme C. de Fútbol

A Coruña

C-02324

Sociedade de Pesca Deportiva Pontemoamar

Pontevedra

C-02326

A. D. Fervenza

Lugo

C-02327

A. D. Peña Ferro

Lugo

C-02328

A. D. Sporting San Antonio (Veteranos)

Lugo

C-02329

A. D. Mesón de Alberto

Pontevedra

C-02330

C. Juventud Pontevedra C.B.

Pontevedra

C-02331

C. Amigos Iglesias T.V.

Pontevedra

C-02332

C. O' Pote

Pontevedra

C-02333

Bádminton C. Politécnico de Vigo

Pontevedra

C-02334

C. Baloncesto Adesa

Pontevedra

C-02336

C. Totem

A Coruña

C-02337

A. D. Citania

A Coruña

C-02340

A. D. Deporte Base A Xunqueira 1

Pontevedra

C-02342

A. D. M.M. Franciscanas

A Coruña

C-02343

A. D. Jaime Balmes

A Coruña

C-02345

C. Ciclista Beiramar

Pontevedra

C-02346

C. Bádminton Betanzos

A Coruña

C-02347

C. Fijos y Contratados del Xeral

Pontevedra

C-02351

C. de Halterofilia y Fisioculturismo de Pontevedra

Pontevedra

C-02352

C. Lemos Gimnasio

Lugo

C-02354

C. Gasthof-Swing

A Coruña

C-02355

C. D. Pizarro

Pontevedra

C-02356

C. Kayak del Sil

Ourense

C-02357

C. Cultural D. y Recreativa de A Rúa

Ourense

C-02358

A. D. Apa Juan de Langara

A Coruña

C-02359

A. D. I.B. Lucus Augusti

Lugo

C-02361

C. Vicar

Pontevedra

C-02362

C. Galastur Informática

Pontevedra

C-02363

C.D. F.P. Meixoeiro

Pontevedra

C-02364

C. Establecimientos Martínez

A Coruña

C-02365

C. Puancry Fútbol Sala

Pontevedra

C-02366

C. Sumimedi

A Coruña

C-02367

C. Os Atrevidos

Pontevedra

C-02368

C. Valcograf

Pontevedra

C-02369

C. Sportgoma

Pontevedra

C-02370

C. Poulo

Pontevedra

C-02371

C. Viena Fútbol Sala

Pontevedra

C-02372

C. Malinas

Pontevedra

C-02373

C. Santa Lucía

A Coruña

C-02374

C. Discordia

Pontevedra

C-02375

C. Co. Fa. Ga.

A Coruña

C-02376

C. Vieirasa

Pontevedra

C-02377

C. Construcciones Justo Román

Pontevedra

C-02378

C. Centro Oncológico

A Coruña

C-02379

C. Tus

Pontevedra

C-02380

C. San José

Pontevedra

C-02381

C. Búnker

Pontevedra

C-02382

C. Cafetería Alpe

Pontevedra

C-02383

C. Mesón Danton

A Coruña

C-02384

C. Lic - Ortoteco

A Coruña

C-02385

C. Magavi Fútbol Sala

A Coruña

C-02386

C. Pusky Sport

A Coruña

C-02387

C. Cafetería Noche y Día

A Coruña

C-02388

C. Mesón O Adro

A Coruña

C-02389

C. Boutique Martina

A Coruña

C-02390

C. C.E.C. (Comercial Electrónica Coruñesa)

A Coruña

C-02391

C. Mapfre

A Coruña

C-02392

C. Os Jomas

Pontevedra

C-02393

C. Construcciones Uribarri

Pontevedra

C-02394

C. Digiauto - Salgueira

Pontevedra

C-02395

C. Ecologistas

Pontevedra

C-02396

C. Gran Vía 25

Pontevedra

C-02397

C. O Cafete

Pontevedra

C-02398

C. Young People

Pontevedra

C-02399

C. Cafetería Conde Pérez

Pontevedra

C-02400

C. Viajes Airbus

Pontevedra

C-02401

C. Zetha Fútbol Sala

Pontevedra

C-02402

C. G.A.E.S.A.

Pontevedra

C-02403

C. Centro de Estudios Análisis

Pontevedra

C-02404

C. Auto Escola Anxo

Pontevedra

C-02406

C. Puzo Fútbol Sala

Pontevedra

C-02411

C.E Fútbol Sala Irmáns

Pontevedra

C-02412

C. Salceda

Pontevedra

C-02413

C. Orballo

Pontevedra

C-02414

C. Lambada Fútbol Sala

Pontevedra

C-02415

A. D. Col. Público A Gándara

A Coruña

C-02416

A. D. Santiago de Piugos

Lugo

C-02417

Escudería C. 4 X 4 Rías Baixas

Pontevedra

C-02418

C. Cafetería América - Papeleira Studio

Pontevedra

C-02419

A. D. Atios - Valdoviño

A Coruña

C-02420

C. Olímpico F.S.

Pontevedra

C-02421

C. A. Fútbol Sala Muebles La Florida

Pontevedra

C-02422

C. Torpedo Fútbol - Sala

Pontevedra

C-02423

C. Grupo Molares

Pontevedra

C-02424

A. D. Billarda

A Coruña

C-02425

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

C-02427

C. Los Pitufos

Pontevedra

C-02428

C. Lácteos Prieto

Pontevedra

C-02429

Centro Cultural y D. Amigos de la Vela Latina de Carril - Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

C-02430

C. Deportes del Cura

Pontevedra

C-02431

C. Arturo Café Bar

Pontevedra

C-02433

S. de Cazadores Osera

Ourense

C-02434

C. de Remo Río Cobo

Lugo

C-02435

C. Pintor Laxeiro

Pontevedra

C-02436

C. Ferralgasa

Pontevedra

C-02437

C. La Cúpula

Pontevedra

C-02438

C. A.E. Gutiérrez F.S.

Pontevedra

C-02439

C. F.S. Os Ministros

Pontevedra

C-02440

C. D. Cinco Esquinas

Pontevedra

C-02441

C. A Polo (A.E. Ouyaro)

Pontevedra

C-02443

C. Decoraciones Baiona

Pontevedra

C-02444

C. O Piñeiro

Pontevedra

C-02445

C. Adega O Xantar

A Coruña

C-02447

C. Krypton

Pontevedra

C-02448

C. D. Rúa de Vigo

Pontevedra

C-02449

C. Topaz

Pontevedra

C-02450

C. Os de Sempre

Pontevedra

C-02451

A. D. Técnicas del Cuerpo de Ares

A Coruña

C-02452

C. Padronés Fútbol Sala

Pontevedra

C-02453

C. Zapatillas

Pontevedra

C-02455

C. Condado United

Pontevedra

C-02456

C. Os Florentinos

Pontevedra

C-02457

C. Serinos - Acuino

Pontevedra

C-02458

C. Mondariz F.S.

Pontevedra

C-02461

A. D. Deporte Escolar Especial

A Coruña

C-02462

C. Automóviles Manain

A Coruña

C-02463

C. Cafetería Metropoly

A Coruña

C-02464

C. Cafetería Marisma

A Coruña

C-02465

C. Tecnor, S.L.

A Coruña

C-02466

C. Pub Rass

A Coruña

C-02467

C. Talleres Losan

A Coruña

C-02468

C. Pastoriza F.S.

A Coruña

C-02469

C. Telga Comunicaciones

Pontevedra

C-02470

C. Emilio's

Pontevedra

C-02471

C. Aspal - Col. Mixto Caixa Galicia

A Coruña

C-02472

C. Centro Social Sagrada Familia

A Coruña

C-02473

C. Bananas

A Coruña

C-02474

C. Limpiezas Ligama

A Coruña

C-02475

C. Sanguiñeda Fútbol Sala

Pontevedra

C-02476

A. D. C.P. O Barqueiro Mañón

A Coruña

C-02477

C. A. D. Asetil

Pontevedra

C-02479

C. San Miguel F.S.

Pontevedra

C-02480

A. D. A Malata

A Coruña

C-02481

A. D. F.P. B.U.P de Arzúa

A Coruña

C-02482

A. D. O Souto

Lugo

C-02483

A. D. Instituto de Melide

A Coruña

C-02484

A. D. e Cultural Penas de Rodas

Lugo

C-02485

C. S. D. Castelo

Lugo

C-02486

A. D. Xonequi do Instituto Enseñanza Secundaria e P.

A Coruña

C-02487

A. D. As Brañas

A Coruña

C-02488

C. Ciclista San Miguel

Lugo

C-02489

C. Karate O Cabalo

A Coruña

C-02490

A. D. Campomaior

A Coruña

C-02491

A. D. Col. de Brión

A Coruña

C-02492

A. D. Col. Público Igrexa - Somozas

A Coruña

C-02494

C. Baloncesto A Carballeira

Ourense

C-02495

C. D. Dunas de Nigrán

Pontevedra

C-02496

C. Seijo Competición

Pontevedra

C-02497

A. D. O Castelo

A Coruña

C-02498

A. D. O Farelo

Lugo

C-02499

C. Espeleolóxico Covas do Eume

A Coruña

C-02500

A. D. y Cultural Andele

A Coruña

C-02501

A. D. Anchoa

A Coruña

C-02502

C. Moto Grupo Vigués

Pontevedra

C-02503

A. D. Os Balados

Pontevedra

C-02504

C. Debutantes

Pontevedra

C-02505

C. Peña Madridista Ponteareas

Pontevedra

C-02506

A. D. Peña Ciclista  El Bombín

Lugo

C-02507

C. Otero Pedrayo

Ourense

C-02508

S. Cultural D. El Pilar

A Coruña

C-02509

S. Recreativa Cultural y D. Lubre

A Coruña

C-02511

C. Cafetería Pes -K-2

A Coruña

C-02512

C. Aa.Vv Ventorrillo

A Coruña

C-02513

C. Deportes Gol

A Coruña

C-02514

C. de Montaña Espenuca

A Coruña

C-02515

C. Talleres Carlos Taboada

A Coruña

C-02516

C. Modeslin

A Coruña

C-02517

C. Hermanos Calviño F.S.

A Coruña

C-02518

C. Marcolor F.S.

A Coruña

C-02519

C. Covadonga F.S. / Milucho 2

Ourense

C-02520

C. Bar A Vila

A Coruña

C-02521

C. Peña Dans

A Coruña

C-02523

C. de Bolos de Belesar - Urgal

Pontevedra

C-02525

C. Piragüismo Ullán

A Coruña

C-02526

A. D. Mesón do Vento

A Coruña

C-02527

A. D. Agra II

A Coruña

C-02529

S. de Cazadores Sta. Mariña

Ourense

C-02531

A. D. Ludisport

A Coruña

C-02532

A. D. Eirís

A Coruña

C-02533

A. D. Vacaloura

Lugo

C-02534

Grupo de Espeleoloxía Santiagués Salsepodes

A Coruña

C-02535

A. D. San Martiño F.S.

Lugo

C-02536

Escudería Motor Silleda

Pontevedra

C-02537

C. Escuela de Natación Ourense

Ourense

C-02538

C. Hípico Santa Cecilia

A Coruña

C-02540

A. D. A Lanzada

Pontevedra

C-02541

A. D. Orxeira

A Coruña

C-02542

C. Let-Rolling

A Coruña

C-02543

A. D. Os Rapaces

A Coruña

C-02544

A. D. Col. Público de Corme

A Coruña

C-02545

C. Peña Ciclista Curotiña

A Coruña

C-02546

C. M. Boys

Pontevedra

C-02547

A. D. Esteiro

A Coruña

C-02548

C. de Aeromodelismo Nimbus

Pontevedra

C-02549

C.E Galego de Parapente

A Coruña

C-02550

A. D. Col. Público Ponte Carreira

A Coruña

C-02551

A. D. Bitácora

A Coruña

C-02553

A. D. C.P.C. Sigüeiro

A Coruña

C-02554

C. Patín Coruña

A Coruña

C-02555

C. Atletismo Boiro

A Coruña

C-02556

C. Arume

Pontevedra

C-02557

C. Patinaxe As Pontes

A Coruña

C-02559

C.E Triathlón Vigo

Pontevedra

C-02561

C. Sílex

A Coruña

C-02565

C. Graficas Lomar

A Coruña

C-02566

C. Peña Almeiras

A Coruña

C-02567

C. Fútbol Sala Xogos O’couto

Ourense

C-02568

C. Trasgu Pub

A Coruña

C-02569

S.C.D. Donut - Panrico A Coruña

A Coruña

C-02570

Athletic C.

Pontevedra

C-02571

C. Rozas II

A Coruña

C-02572

C. Agro

A Coruña

C-02573

C. Tameinsa

A Coruña

C-02574

C. Xolda F.S.

A Coruña

C-02575

C. A.D. Gallaecia

A Coruña

C-02576

C. La Flor de Asturias

A Coruña

C-02577

C. I.B. Lagoas

Ourense

C-02578

C. Protel Bugallo

A Coruña

C-02579

C. Clark

A Coruña

C-02581

C. Zum - Zum

A Coruña

C-02582

C. Bar Venecia - Pub Lúa

A Coruña

C-02583

C. Auto Escuela Riarosa

A Coruña

C-02584

C. Construcciones Hnos. R. Varela

A Coruña

C-02585

C. Frigopeyse

A Coruña

C-02586

C. Mecal

A Coruña

C-02587

C. Sport Marathon

A Coruña

C-02588

Grupo Espeleolóxico Druida

A Coruña

C-02589

C. Escudería Condado Sport

Pontevedra

C-02590

C. Armaduras Perma

A Coruña

C-02591

C. Os Nosos - Rte. O Lagar

A Coruña

C-02592

C. Hadasa

A Coruña

C-02593

C. Canliña - Camping Ría de Arosa

A Coruña

C-02594

C. Mafre Mutualidad, Fútbol - Sala

A Coruña

C-02595

C. Boullón Hermanos

A Coruña

C-02596

C. Auto Escuela Blanco

A Coruña

C-02597

Escuris C. Fútbol

A Coruña

C-02599

C. Escola de Tiro Cambre

A Coruña

C-02600

A. D. Peña Meirama

A Coruña

C-02601

A. D. Susavila

A Coruña

C-02602

A. D. Xovenes do Instituto de EEMM de Cariño

A Coruña

C-02603

A. D. Centro Cultural D. Boiro

A Coruña

C-02604

C. Escuela Vento

Pontevedra

C-02605

Derek Karting C.

Ourense

C-02606

Xoquei C. Boiro

A Coruña

C-02607

A. D. I.E.S..P. Santa Comba

A Coruña

C-02608

C. de Jinetes Breogán

A Coruña

C-02609

C. Okena Surf & Skate

A Coruña

C-02610

C. Ciclista Baiona

Pontevedra

C-02611

A. D. Vilarmide

A Coruña

C-02612

C. A. D. A Enxa

A Coruña

C-02614

C. Noiense de Boxeo

A Coruña

C-02615

C. Bangauto Competición

Ourense

C-02616

Kyoto Karate C.

Pontevedra

C-02618

A. D. San Tomé de Freixeiro

Pontevedra

C-02619

A. D. A Cima da Eira

A Coruña

C-02620

A. D. Fiz Vergara Vilariño

Lugo

C-02621

C. de Tiro San Roman

Lugo

C-02622

C. de Vela Ensenada de Liméns

Pontevedra

C-02623

C. Cafetería Golfox - Xardín

A Coruña

C-02624

C. Kike F.S.

Pontevedra

C-02625

C. Bar Cortixo

Pontevedra

C-02626

C. de Fútbol Sala Riaor

A Coruña

C-02627

C. Maderplast F.S.

Pontevedra

C-02628

Gondomar Fútbol Sala

Pontevedra

C-02629

C. Mar Dous

Pontevedra

C-02630

C. Construcciones Fernández

Pontevedra

C-02631

C. Ambulancias

Pontevedra

C-02632

C. Aldeas Infantiles S.O.S

Pontevedra

C-02633

C. Álvarez Diesel

A Coruña

C-02634

C. Restaurante Caamaña F.S.

A Coruña

C-02635

C. Bouzabella F.S.

Pontevedra

C-02637

C.Begano Fútbol Sala

Pontevedra

C-02638

C. Etigal

Pontevedra

C-02639

C. Virgen de la Cabeza F.S.

A Coruña

C-02640

C. Muebles Carrazoni

Pontevedra

C-02641

C. Rápido de Sabarís

Pontevedra

C-02642

C. Meu Lar de Nigrán

Pontevedra

C-02643

C. Parrillada La Sombrilla

Pontevedra

C-02644

C. Givazul

Pontevedra

C-02645

C. Marmolería Valle Millor

Pontevedra

C-02646

C. San Pablo

A Coruña

C-02647

A. D. e Cultural Osorio Gutierrez de Lourenzá

Lugo

C-02648

A. D. A.P.A. Instituto Eusebio da Guarda

A Coruña

C-02649

C. Baloncesto Arteixo

A Coruña

C-02650

C. de Boxeo Viveiro

Lugo

C-02651

C. de Bádminton Pontevedra

Pontevedra

C-02652

A. D. Codeso

Pontevedra

C-02653

C. Nortada

Pontevedra

C-02654

A. D. Irindo

A Coruña

C-02655

C. de Tenis A Laxa

A Coruña

C-02656

A. D. Colectivo Gallego de Montaña

Pontevedra

C-02657

A. D. San Antoniño

Pontevedra

C-02658

C. Triatlón Lugo

Lugo

C-02659

C. Ciclista Trives

Ourense

C-02662

A. D. Ponte - Gafoi da A. de Veciños Rexente

A Coruña

C-02663

Moto C. Correcaminos

A Coruña

C-02664

A. D. Cerceda Deporte

A Coruña

C-02665

C. Unión D. Porriño

Pontevedra

C-02667

Hercle Béisbol C.

A Coruña

C-02669

C. Sala de Armas García Arias (S.A.G.A.)

A Coruña

C-02670

C. S.D. El Pilar - La Cabana

A Coruña

C-02671

C. Sambor's F.S.

Pontevedra

C-02672

A. D. de Grupos de Empresa

A Coruña

C-02673

C. Tora S.D.

A Coruña

C-02674

C. Acde Mar de Sta. Lucia de Rairo

Ourense

C-02675

C. Montaña Compostela

A Coruña

C-02676

A. D. Telettra España - A Coruña

A Coruña

C-02677

C. D. Auria

Ourense

C-02678

A. D. Atlético Capilla de San Roque

Lugo

C-02680

S. de Caza Peña A Rula

A Coruña

C-02682

S. de Caza Barbeira

A Coruña

C-02684

A. D. Xordos - Lugo

Lugo

C-02686

A. D. O Cruceiro

A Coruña

C-02687

C. Calgarmo

A Coruña

C-02689

C. Rañobre de Tiro Olímpico

A Coruña

C-02690

A. D. Ader

A Coruña

C-02691

A. D. C.P. Brexo - Lema

A Coruña

C-02692

C. D. Palmeiro

Lugo

C-02693

A. Cultural y D. Álvaro Cunqueiro

Lugo

C-02694

C. Centro Portugués de Vigo

Pontevedra

C-02695

A. D. S.E Amigos da Paisaxe Galega

A Coruña

C-02697

C. Escu. París - Dakart

Pontevedra

C-02698

A. D. San Felipe - San Cristóbal

A Coruña

C-02699

A. D. Os Vilares

Lugo

C-02700

A. D. Col. Público Leirado

Pontevedra

C-02701

A. D. Recreativa Volvoreta

A Coruña

C-02702

C. Grupo D. de Empresa Hospital Xeral-Cies

Pontevedra

C-02703

Escu. C. Muiñeira 4x4

A Coruña

C-02704

A. D. Ulmeira - Aventuras al Aire Libre

A Coruña

C-02705

C. Gandario F.S.

A Coruña

C-02707

A. D. Coliseum 92

Pontevedra

C-02709

A. D. As Nogais

Lugo

C-02710

C. Aereo de Ribadeo

Lugo

C-02711

A. D. Amigos da Gaita Galega

Lugo

C-02712

A. D. Monte Blanco

A Coruña

C-02714

A. D. C.P. Nebra

A Coruña

C-02715

A. D. Goyanes

A Coruña

C-02716

C. Mulleres Progresistas

Pontevedra

C-02718

A. D. Inmaculada Concepción

Pontevedra

C-02719

C.D. Montespiño

A Coruña

C-02720

C. de Montañismo Fonte de Trabe

Ourense

C-02721

A. D. A.P.A. Pastor Díaz

Lugo

C-02723

A. D. Veteranos de Lugo

Lugo

C-02724

S. de Cazadores Corzán

A Coruña

C-02725

C. Béisbol Tasca A Pedra

A Coruña

C-02727

A. D. Rapido-65

Lugo

C-02728

C. Aeronáutico Moeche

A Coruña

C-02729

C. Río Anllóns

A Coruña

C-02730

Escu. Gran Muralla C. Nissan 4 X 4

Lugo

C-02731

Escu. Rutas del Eo

Lugo

C-02734

A. D. Roncadoiro - Apa

Lugo

C-02736

C. Polid. Sabomnin

Pontevedra

C-02738

C. Vigo Tenis de Mesa

Pontevedra

C-02739

C. Cabriola

Lugo

C-02740

A. D. Tio Rincho

Pontevedra

C-02741

A. D. Escola Municipal Deportiva de Cuntis

Pontevedra

C-02742

C. D. A. Integración Social Minusválidos Pontevedra

Pontevedra

C-02743

A. D. A. Grupo de Empresas Alumina - Aluminio Español S.A.

Lugo

C-02744

A. D. Brandomil

A Coruña

C-02745

C. Náutico Camaleon

Pontevedra

C-02746

C. de Socorrismo Monforte

Lugo

C-02747

C. Ulla S. D.

Pontevedra

C-02748

C. Berciana - La Sagrada Familia

A Coruña

C-02750

C. Stadium Vigo

Pontevedra

C-02751

A. D. Veira do Rio

Pontevedra

C-02752

A. D. Acudecovigo

Pontevedra

C-02753

C. Parapente Ourense

Ourense

C-02755

Compostela Rugby C.

A Coruña

C-02756

A. D. Estudiantes da Xunqueira

Pontevedra

C-02758

A. D. Chamorro

Lugo

C-02759

C. Galego 4 X 4

Lugo

C-02760

Club Xadrez Círculo Mercantil de Ribeira

A Coruña

C-02761

Espeleo - C. Madruga

A Coruña

C-02765

Galparket As Pontes Fútbol Sala

A Coruña

C-02766

A. D. Master 92

A Coruña

C-02767

Real C. del Deporte

Pontevedra

C-02768

C. Patín Vigo

Pontevedra

C-02769

Club Natación As Pontes

A Coruña

C-02770

C. Voleibol Laracha

A Coruña

C-02771

C. Voleibol Coia

Pontevedra

C-02773

C. Unión D. Cobas

A Coruña

C-02777

C. Escuela de Fútbol Deza

Pontevedra

C-02778

C. Xoquei Puenteareas

Pontevedra

C-02779

C. D. y de Investigación Submarinas Argonauta

Pontevedra

C-02781

Escu. Motor C. Muros

A Coruña

C-02782

C. Bugallido C.F.

A Coruña

C-02783

C. de Remo Fontán - Sada

A Coruña

C-02784

A. D. As Illas

Pontevedra

C-02785

A. D. El Castro de Santa Mª de Mourente

Pontevedra

C-02789

C. Parapente da Mariña

Lugo

C-02791

C. Náutico Caramiñal

A Coruña

C-02792

Club Colegio Stº Domingo de A Coruña

A Coruña

C-02793

Moto C. Aturuxo

Pontevedra

C-02795

Escu. Tea Competición

Pontevedra

C-02796

C. Natami - Ferrol

A Coruña

C-02798

C. Tiro Os Once

A Coruña

C-02799

C. Minusatle - Ferrol

A Coruña

C-02800

C. Mico Team - Ferrol

A Coruña

C-02801

C. Temeis - Ferrol

A Coruña

C-02802

C. de Fútbol Corzanes

Pontevedra

C-02803

A. D. A. Cultural e Recreativa de Lago S. Deportiva Lago

A Coruña

C-02804

C. de Montañeiros e Escaladores Lucenses (Mescal)

Lugo

C-02806

C. Mugares-Toen

Ourense

C-02807

C. Centurión

A Coruña

C-02808

C. Grupo Bazán

A Coruña

C-02809

C. Cef-Physical

A Coruña

C-02810

Caribes Béisbol C.

A Coruña

C-02811

A. D. Codima

A Coruña

C-02814

C. A.D. Martin Codax

Pontevedra

C-02815

Escu. San Blas

Pontevedra

C-02816

Racing de Vidan C.F.

A Coruña

C-02818

Grupo de Empresas Indugasa

Pontevedra

C-02819

Centro de Navegación del Atlántico (C.N.A.)

Pontevedra

C-02821

C. Aero Celta de Vuelo con Motor

Pontevedra

C-02823

C. Náutico da Guía

Pontevedra

C-02824

C. de Tenis Vilamartín

Ourense

C-02825

C. Motor Alcohol Berducido

Pontevedra

C-02828

A. D. Monte Caxado

A Coruña

C-02829

C. Bex - Dima

A Coruña

C-02830

A. D. Axupa

A Coruña

C-02833

A. D. A.P.A. Belén

A Coruña

C-02834

C. Esgrima Ferrol

A Coruña

C-02835

C. D. Vigasa

Pontevedra

C-02836

A.L.U.C. (A. Ludico - Cultural) Tilia

A Coruña

C-02838

C. D. Xeve

Pontevedra

C-02840

A. D. Vilarreal

A Coruña

C-02841

A. D. La Tralla

Pontevedra

C-02845

C. Odisea

Pontevedra

C-02846

C. Tarot Pub

A Coruña

C-02847

C. Zaranca F.S.

A Coruña

C-02848

C. Squash Arenal

Pontevedra

C-02849

C. Nos Carballo Sport

Pontevedra

C-02850

C. Cafetería O Baile

Pontevedra

C-02852

C. V.C. O Breogán

Pontevedra

C-02853

C. Cafetería 7 Mares

Pontevedra

C-02854

C. Tio Willy F.S

Pontevedra

C-02855

C. Cafetería Sunny - Asyco

Pontevedra

C-02856

C. Casco Vello Fútbol Sala

Pontevedra

C-02857

C. O Bar do Pavo F.S.

Pontevedra

C-02858

C. Alex

Pontevedra

C-02859

C. S. D. Santa Marina

A Coruña

C-02860

C. Os Que Faltaban

Pontevedra

C-02861

C. Bar Duran

Pontevedra

C-02862

C. Peluquería Carlos M. Hernández

Pontevedra

C-02864

Escu. C. Karting Aguas de Cabreiroa

Pontevedra

C-02865

Sporting C. Mugardos

A Coruña

C-02866

C. Xuntanza

Pontevedra

C-02867

C. Quincallos

Pontevedra

C-02868

C. Colchón Laxy F.S.

A Coruña

C-02869

C. Cafetería Los Corales

Pontevedra

C-02870

C. Discoteca V-A-4

Pontevedra

C-02871

C. Construcciones Aralva

Pontevedra

C-02872

C. Discoteca Salitre

Pontevedra

C-02873

C. Cafetería Orly

Pontevedra

C-02874

A. D. Colibri

Ourense

C-02875

A. D. Airiños do Eume

A Coruña

C-02877

C. Restaurante Pandiña- Fútbol Sala

Pontevedra

C-02878

C. Construcciones Riobó

Pontevedra

C-02879

C. Cerveceria Beiramar

Pontevedra

C-02880

C. C.R. La Perla

Pontevedra

C-02881

C. D. Díaz Súper Cadabón

Pontevedra

C-02882

C. Recambios Riobó-Talleres Veiga

Pontevedra

C-02883

C. Martín Códax - Pili Carrera - Fútbol Sala

Pontevedra

C-02884

C.E Ciclista Anduriña

A Coruña

C-02885

A. D. Quatreros 4 X 4

A Coruña

C-02887

C. Gestoría Prieto

Lugo

C-02888

C. O' Centolo - Restaurante Los Arcos

Lugo

C-02889

C. Sporting Andeiro

A Coruña

C-02892

C. Náutico de Laxe

A Coruña

C-02893

C.E O Piñeiriño

Pontevedra

C-02894

C.E Barcelos

Pontevedra

C-02895

C. S. D. Cuatro Caminos

A Coruña

C-02896

C.E L' Harde F/S

Pontevedra

C-02897

C. de Fútbol Sala Bar Lúa

Pontevedra

C-02898

C.E San Salvador

A Coruña

C-02899

C. Hípico La Espuela Monterrei

Ourense

C-02901

C. de Piragüismo Barqueiros do Miño

Ourense

C-02908

C. Lucense de Salvamento Acuático

Lugo

C-02909

C. Poli - Sport Porriño F.S.

Pontevedra

C-02910

C. Termometro

Pontevedra

C-02911

C. Grupo Fepica

Pontevedra

C-02912

C. Ameijeiras y Fernández

Pontevedra

C-02913

C. Mirón y Gutérrez

Pontevedra

C-02914

C. Fútbol Sala Troante

Pontevedra

C-02915

C. F.S. Cotobade

Pontevedra

C-02916

C. Hamburguesería Osiris

Pontevedra

C-02917

C. Betanzos F.S.

A Coruña

C-02919

A. D. Abelurios

A Coruña

C-02920

C. Piragüismo Turistico A Coruña

A Coruña

C-02921

C. Adoega

A Coruña

C-02926

C. Puebla de San Julián Fútbol Sala

Lugo

C-02927

C. Baloncesto Cedeira

A Coruña

C-02928

C. Piragüismo Turístico Galicia

Pontevedra

C-02929

C. Piragüismo Turístico Pontevedra

Pontevedra

C-02931

C. Artai

Lugo

C-02933

C. D. La Estila

A Coruña

C-02934

C. de Rugby Almallo

A Coruña

C-02935

C. Wet Backs

A Coruña

C-02936

A. D. C.P. Zas

A Coruña

C-02937

C. Baloncesto Celtas Foz

Lugo

C-02938

C. San Juan Bautista

A Coruña

C-02939

C. Batallador S.D.

A Coruña

C-02940

C. Lorbe F.S.

A Coruña

C-02941

C. Actividades Subacuáticas Arroas

A Coruña

C-02943

C.E A'Cabanaza

A Coruña

C-02944

C.E Hospital Montecelo

Pontevedra

C-02945

C. Virxe da S.E

Lugo

C-02946

C.E Dantoxo

A Coruña

C-02947

C.E As Tres Pontes

A Coruña

C-02948

C. Geográficos

Pontevedra

C-02949

C. de Parapente Cheira Nubes

A Coruña

C-02951

C. D. Mougas

Pontevedra

C-02953

Costa Noroeste Surf C.

A Coruña

C-02954

C. Baloncesto Maside

Ourense

C-02957

Escu. Motor C. Nigrán

Pontevedra

C-02958

Escu. Ourense 4 X 4

Ourense

C-02960

C.E Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

C-02961

C.E Elemental Lois

A Coruña

C-02962

C.Motociclista de Boiro

A Coruña

C-02963

C. Parapente Pardillos

Pontevedra

C-02965

A. D. Os Mascatos

A Coruña

C-02966

C. Natación Compostela

A Coruña

C-02968

C.E Var Con Uve

Pontevedra

C-02969

C. Cerrajería La Torre - Tasca Xanxo

A Coruña

C-02970

C.E Santa Cruz F.S.

Pontevedra

C-02971

C.E Suevia - Breogán

Pontevedra

C-02972

C.E Seguros Mades

Pontevedra

C-02973

C.E Campolongo

Pontevedra

C-02974

C.E Inspen F.S.

Pontevedra

C-02975

C. Pub Skina-Auto-Escuela Miguel

A Coruña

C-02976

C. Camping Sport - Xogo da Bola

A Coruña

C-02977

Video C. Nueva Imagen

Lugo

C-02978

C. Manteleiro Sala

Lugo

C-02979

C. S.B. Eva

Lugo

C-02980

C. Karbo

A Coruña

C-02981

C. Innosa

Pontevedra

C-02983

C. Independiente

Lugo

C-02984

C. Grupo de Amigos del Motor y El Ocio (G.A.M.O.)

A Coruña

C-02988

C. Sporting Cambre

A Coruña

C-02989

C. de Fútbol Alongos

Ourense

C-02990

C. Voleibol Diola

Pontevedra

C-02993

Motoc. Toxos Trail

Lugo

C-02994

C. Ciclista Rois

A Coruña

C-02995

C. Anceis

A Coruña

C-02996

C. D. I.B. Adormideras

A Coruña

C-02997

C. Rápido de Alboxe

Pontevedra

C-02999

Lago C. D.

Lugo

C-03000

Bergondo C.F.

A Coruña

C-03002

C. Triatlón Betanzos

A Coruña

C-03003

C. Quercus de Marchas A Caballo

A Coruña

C-03005

C. Triathlón 1971

Lugo

C-03006

C. Irmandade de Chave

A Coruña

C-03010

S. de Caza A Erizana

Pontevedra

C-03011

C. da Chave San Pedro de Visma

A Coruña

C-03012

C. F. Ozacesuras

A Coruña

C-03013

C. Deportistas Veteranos

A Coruña

C-03015

S. de Cazadores Serra de Queixa

A Coruña

C-03017

Genesis Beisbol C.

Lugo

C-03018

C.E A. 9/89

Pontevedra

C-03019

C. Peña Arabes

Pontevedra

C-03020

C. D. Kerdipen

A Coruña

C-03021

C.E La Queseria Fútbol Sala

Lugo

C-03022

C. Disco Zeppelin

Lugo

C-03023

C.E Restaurante Louzao

Lugo

C-03024

C.E Calefacciones Yáñez

Lugo

C-03025

C. Montaos

A Coruña

C-03026

C. Couto F.S.

A Coruña

C-03027

C.E Diablos Rojos F.S.

Pontevedra

C-03028

C. S.D. Bariloche

A Coruña

C-03029

S.D. Raio Ordes

A Coruña

C-03030

C. Lesta

A Coruña

C-03031

C. Pontraga

A Coruña

C-03032

C. A. de Veteranos

A Coruña

C-03033

C. Peña Riveira

A Coruña

C-03034

Escu. Team Gran Hotel de Lugo

Lugo

C-03035

C. de Tiro Olímpico Cañón de Pau

Pontevedra

C-03036

C. de Mar de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

C-03037

C. Sport Aspace

A Coruña

C-03038

C. Alameda de Lugo

Lugo

C-03039

C.E Peña Limo Fonteculler

A Coruña

C-03041

C. Ciclista New Galas

Pontevedra

C-03042

C. Santa Columba Carnota

A Coruña

C-03044

C. Pincaro

Lugo

C-03045

C. Deportivo Vincios

Pontevedra

C-03049

C. Ciclista A Cañiza

Pontevedra

C-03051

C. Náutico Pasaxe de Camposancos

Pontevedra

C-03053

Escu. Estoupa Torros 4 X 4

Lugo

C-03055

C. A. D. Veteranos do Buño

A Coruña

C-03057

C.F. Airiños do Ulla

A Coruña

C-03058

C. Escuela Benchosei

Pontevedra

C-03060

Palas F.C.

Lugo

C-03063

C. Evasión

A Coruña

C-03064

C. de Fútbol Cando

A Coruña

C-03067

C. de Tiro al Plato Baldaris

A Coruña

C-03068

C. de Tenis Os Milagros

A Coruña

C-03069

C. D. Rural

Pontevedra

C-03070

Centro Cultural D. Renfe

Ourense

C-03073

C. Patos Salvajes

A Coruña

C-03074

C. Escuela Femenina A Nogueira

Pontevedra

C-03075

C. Náutico Bitácora

Pontevedra

C-03078

C. Cicloturista Redociclo

Pontevedra

C-03081

S. de Cazadores de Zobra

Pontevedra

C-03082

C. Xove de Piragüismo

Lugo

C-03083

C. Patín Riazor

A Coruña

C-03084

Escudería Solo Competición

Pontevedra

C-03085

C. Torino S.D.

A Coruña

C-03087

Boqueixón S.D.

A Coruña

C-03088

C. Palistas del Oribio

Lugo

C-03089

Outes Xoquei C.E

A Coruña

C-03090

C. Panoramix Triathlon

Pontevedra

C-03091

C. Motonáutica Chapela

Pontevedra

C-03093

C.E A Feira

A Coruña

C-03094

Club Xadrez Fischer Moaña

Pontevedra

C-03095

Vigo Sport-C.

Pontevedra

C-03096

Moto C. Ribeiro

Ourense

C-03097

C. Atlético Cruceiro de Sar

A Coruña

C-03099

C.E Fútbol - Sala Diputación A Coruña

A Coruña

C-03100

C.E Casa Andrés

A Coruña

C-03101

C. de Rugby Betanzos

A Coruña

C-03102

C Náutico de Camelle

A Coruña

C-03104

C. Xistral de Parapente

Lugo

C-03111

C. Gimnasio de Artes Marciales Sundome

A Coruña

C-03113

C. O Lombo Largo

Lugo

C-03114

C. Triatlón Condado

Pontevedra

C-03116

C. Don Atleta

A Coruña

C-03117

C. de Fútbol Betanzos

A Coruña

C-03118

C. Ciclista Diagonal

Pontevedra

C-03119

C. Grupo Espeleolóxico Arcoia (G.E.A.)

Lugo

C-03121

Xoquei C. Hércules

A Coruña

C-03122

C. Lugo Tenis de Mesa

Lugo

C-03123

C. Petanca Torre de Hércules

A Coruña

C-03124

Escu. Lennon

Pontevedra

C-03125

Escu. C. Karting Pias

Ourense

C-03126

C. Círculo Mercantil de Ribeira

A Coruña

C-03131

A. Ciclista O Menhir

Pontevedra

C-03133

C. Esquí Fenosa

A Coruña

C-03136

S. de Caza Vilanova de Arousa

Pontevedra

C-03137

S. de Caza Cambados

Pontevedra

C-03138

Camping Caravaning C. Galicia - Vigo ( Cc.C.C. Galicia - Vigo)

Pontevedra

C-03139

Real C. Náutico de Sada

A Coruña

C-03140

S. Tiro San Miguel do Castro

A Coruña

C-03141

S. D. Presqueiras

Pontevedra

C-03142

C. de Socorristas Acuáticos Neptuno

Pontevedra

C-03143

Entrimo F.C.

Ourense

C-03144

S. D. Somozas Tenis de Mesa

A Coruña

C-03145

C. Náutico Oleiros

A Coruña

C-03147

C. D. San Martín

A Coruña

C-03149

C. Baloncesto Muros

A Coruña

C-03151

Escu. Motonáutica Gandarío

A Coruña

C-03153

C. Ruska

Lugo

C-03154

C. Corsarios

A Coruña

C-03156

C. Balonmano As Neves

Pontevedra

C-03157

Escu. Celso Míguez Competición

Pontevedra

C-03159

C. F.S. Cafe Bar Las Columnas

Lugo

C-03160

Gimnasio Sportman C.

Lugo

C-03161

C. S. D. Luou

A Coruña

C-03162

S. de Caza Vilarmaior

A Coruña

C-03165

S. Colombófila Mensaxeira de Culleredo

A Coruña

C-03166

C. Náutico de Muros

A Coruña

C-03168

C. D. Lagares

A Coruña

C-03169

Escu. Penalonga

Ourense

C-03171

C.E Fun Board A Lanzada

Pontevedra

C-03172

C.E Halterofilia Laxe

A Coruña

C-03173

C. Tauro

Lugo

C-03174

C. Náutico de O Vicedo

Lugo

C-03175

C. D. Fontemayor F.C.

A Coruña

C-03177

Escu. Soutelo Motor

Pontevedra

C-03178

C. Náutico A Carballeda

Ourense

C-03179

C. Peña D. Otero Blanco

A Coruña

C-03180

C.E Transportes Rambla

A Coruña

C-03181

C.E Academia J. Nuñel

A Coruña

C-03182

C.E Electrodomésticos Carlos

A Coruña

C-03183

C.E Grafico Galaico

A Coruña

C-03184

C.E Grupo Empresa Caixa Galicia

A Coruña

C-03185

C.E Fútbol Sala Montiño

A Coruña

C-03186

C.E San Xusto

A Coruña

C-03187

C.E Gasolinera San Cristóbal

A Coruña

C-03188

C.E Farrucos F.S.

Lugo

C-03189

C.E Music Center - Aeg

A Coruña

C-03190

C.E Gimnasio Enforma

A Coruña

C-03191

C. Proinor

Ourense

C-03192

C.E Cafetería Braserie

A Coruña

C-03195

C. Pizarras Rozadais

Ourense

C-03196

C. Gremio de Capadores

A Coruña

C-03197

C. Rangers

A Coruña

C-03198

C. Fiat - Dorna

A Coruña

C-03199

C. Disco Pub Accion

A Coruña

C-03200

C. Capri F.S.

A Coruña

C-03201

C. Citroën - Cadauto

A Coruña

C-03202

C. Lambrica

Pontevedra

C-03203

C. Ferpa F.S.

Pontevedra

C-03204

C. La Juventud de Peirao

A Coruña

C-03205

C. Acuind S.L.

Pontevedra

C-03206

C. Atlético Palmeiras

Pontevedra

C-03207

C. Los Peques

Pontevedra

C-03208

C. Talleres Miño Citroen

Pontevedra

C-03209

C. Andamios Ulma Jjeip

A Coruña

C-03210

C. Trives Fútbol Sala

Ourense

C-03211

C. Promotora Pouba

Pontevedra

C-03212

C. Serinos

Pontevedra

C-03213

C. Cafetería Os Capillas 2

A Coruña

C-03214

C. Tabacalera S.A.

A Coruña

C-03215

C. A.P.A. Carmelitas

A Coruña

C-03216

C. Sobre Rodas

A Coruña

C-03217

C. Sporting 90

A Coruña

C-03218

C. Video Cesar

A Coruña

C-03219

C. Touliña

A Coruña

C-03220

C. Mazorra y Díaz Aire Acondicionado

A Coruña

C-03221

C. Yesaires

Pontevedra

C-03222

C. Galaico Venezolano

A Coruña

C-03223

C. Layba

Pontevedra

C-03224

C. Exclusivas Ucha

Pontevedra

C-03225

C. Camerún

A Coruña

C-03226

C. Ciclista Mos

Pontevedra

C-03227

S. de Caza San Martín de Barcia de Mera

Pontevedra

C-03228

S. de Cazadores Portomeiro

A Coruña

C-03230

C. Tenis de Mesa Calvario

Pontevedra

C-03231

C. Entoma Fútbol Sala

Ourense

C-03232

C. Pinturas Conde

Ourense

C-03233

C. Sporting Manzaneda

Ourense

C-03234

C. Mapri, Fútbol Sala

Ourense

C-03235

C. F/S Atrio

Pontevedra

C-03236

C.E Toucedo Mar

Pontevedra

C-03237

C.E Xuventudes Redondela

Pontevedra

C-03238

C.E Burguer Mingos

Pontevedra

C-03239

C.E Bar Rocamar

Pontevedra

C-03240

C.E Pub Zodíaco

Pontevedra

C-03241

C.E Bordóns

Pontevedra

C-03242

C.E Comercial Balboa F.S.

Pontevedra

C-03243

C.E Librerias Vidal

Pontevedra

C-03244

C.E Bar As Cordas

Pontevedra

C-03245

C.E La Unión y El Fénix

Pontevedra

C-03246

C.E Electricidad Quiñones Gómez

Pontevedra

C-03247

C.E Deixaquexa F.S.

Pontevedra

C-03248

C.E Amistad F.S.

Pontevedra

C-03249

C.E Nissan F.S.

Pontevedra

C-03250

C.E Tapicería Iglesias

Pontevedra

C-03251

C. D. Aragón

Pontevedra

C-03252

C. Chamalle X

Pontevedra

C-03253

C. Volvoreta F/S

Pontevedra

C-03254

C. Rande F/S

Pontevedra

C-03255

C.E San Esteban de Negros

Pontevedra

C-03256

C. F.S. Solitel

Pontevedra

C-03257

C. Coca Sport F/S

Pontevedra

C-03258

C.E Style

Pontevedra

C-03259

C. Bar Gato Negro

Ourense

C-03260

C. del Mar Sony

A Coruña

C-03262

C.E Santa María de Castro

A Coruña

C-03263

C. D. Ramiranes

Ourense

C-03264

C. Fluvial Sobradelo

Ourense

C-03265

Club Cicloturista A Lamprea

Pontevedra

C-03266

A. D. de Vecinos Rosalía de Castro

Pontevedra

C-03268

C. Baloncesto Lugo

Lugo

C-03269

C.E Xuventude Gondomar

Pontevedra

C-03270

C. Talleres La Junquera

Pontevedra

C-03271

C. La Rueda

Pontevedra

C-03272

C. Bar Avenida

Pontevedra

C-03273

C. Churrasco A Ría

Pontevedra

C-03274

C. Joyería Gómez - Arosa

Pontevedra

C-03275

C. Serrerias Rodríguez S.L.

Pontevedra

C-03276

C. D. San Martín

A Coruña

C-03278

C. Pazo F.S.

Pontevedra

C-03279

C. Gaiteiro F.S.

Pontevedra

C-03280

C. Arco Iris

Pontevedra

C-03281

C. Grúas Visanco S.L.

Pontevedra

C-03282

C. Luan

Pontevedra

C-03283

C. Chotas F.S.

Pontevedra

C-03284

C. Librería Michelena

Pontevedra

C-03285

C. Tenis Boiro

A Coruña

C-03287

C. Construcciones Patiño

Pontevedra

C-03288

C. Anagramas

Pontevedra

C-03289

C. Auto Sisan Pote

Pontevedra

C-03290

C. Hierros Sta. Cruz

Pontevedra

C-03292

C. La Palmera

Pontevedra

C-03294

C. Sirius 86

Pontevedra

C-03295

C. Lasser

Pontevedra

C-03296

C. Marsopa

Pontevedra

C-03297

C. Viva Cuba

Pontevedra

C-03298

C. Escolma - Sal

Pontevedra

C-03299

C. Rexurdir - Squash - Marín

Pontevedra

C-03300

C. Os Marineiros

Pontevedra

C-03301

C. Talleres Rial

Pontevedra

C-03302

S. D. San Xulián

A Coruña

C-03303

C. Peña Ciclista Botafumeiro

A Coruña

C-03305

Unión Deportiva Barbadás- E.F. Barbadás

Ourense

C-03310

C. Atletismo Milladoiro

A Coruña

C-03311

Maside F.C.

Ourense

C-03313

S. D. Trasnos F.S.

A Coruña

C-03314

C. Grupo de Empresa Alcoa- Inespal

A Coruña

C-03316

S. D. Cultural Mindoniense

Lugo

C-03317

C. D. Atenea

A Coruña

C-03318

C. de Tiro Seoane

Lugo

C-03320

C. Amigos de Baloncesto Arzúa

A Coruña

C-03322

A. de Cazadores de Xavestre

A Coruña

C-03323

Aero C. Compostela

A Coruña

C-03324

C. Fundación Gallega de Triatlón y Loita

Pontevedra

C-03325

C. A. D. Ludus

Pontevedra

C-03326

C. Rafting Silleda

Pontevedra

C-03327

C. S. Polid. Palas de Rei

Lugo

C-03329

C.E San José Obrero de Meicende

A Coruña

C-03330

C. Ciclista Amigos del Mountain Bike

A Coruña

C-03332

C. Hotel Villamartín Fútbol Sala

Lugo

C-03333

C. de Tiro O Palleiro

Lugo

C-03334

A. D. C. San Román

Lugo

C-03336

C. Balonmano Ribeira

A Coruña

C-03337

S. D. y Cultural de Teixeiro

A Coruña

C-03338

C. Bolos Baredo

Pontevedra

C-03339

C. Bolos Donas

Pontevedra

C-03345

C. Golf Domaio

Pontevedra

C-03346

Escuela de Fútbol Atlético Lourizán

Pontevedra

C-03347

C. D. Bealo

A Coruña

C-03351

C. de Tiro Obelisco

A Coruña

C-03352

C. Hípica Alqueidon

A Coruña

C-03353

Aeroc. Promotur

A Coruña

C-03355

C. de Tiro Olímpico de Precisión María Pita

A Coruña

C-03356

C. de Tiro Olímpico de Precisión San Cristovo

A Coruña

C-03359

C. D. Ponte dos Brozos

A Coruña

C-03361

C. Cultural Baloncesto Ría de Vigo

Pontevedra

C-03362

Auto C. Estrada

Pontevedra

C-03364

C. O Palco

A Coruña

C-03366

C. Hípico Abrego

Pontevedra

C-03368

C. D. Elemental Penoy

A Coruña

C-03369

S. de Caza Halcon

Lugo

C-03371

C. de Tiro al Plato San Esteban

Pontevedra

C-03372

C. Vilasantar

A Coruña

C-03373

C. A Torreira

A Coruña

C-03374

C. A Lonxa

A Coruña

C-03375

C. Romaño

A Coruña

C-03376

C. Esquí Slalom

A Coruña

C-03377

C. Xogos Arume

Lugo

C-03378

C.E Cuatro de Octubre

A Coruña

C-03379

C.E D. Ría de Sabón

A Coruña

C-03380

C. Cicloturista Puerto de Vigo - Álvaro Pino

Pontevedra

C-03381

Motoc. Condado

Pontevedra

C-03382

C. Peña Motorista Moaña

Pontevedra

C-03383

C. de Xadrez Xaldón

A Coruña

C-03384

C. Ourense Fútbol Sala Femenino

Ourense

C-03385

Karate C. Compostela

A Coruña

C-03387

A. Arcoiris

A Coruña

C-03388

C. D. Golpe de Mar

A Coruña

C-03389

C.E D. Axouxere

A Coruña

C-03390

A. D. O' Carcabeiro de Sada

A Coruña

C-03392

C. Piragüismo Río Miño de Guillarei-Tui

Pontevedra

C-03393

C. Cruceiro de Outes

A Coruña

C-03394

C. Peña Mena

A Coruña

C-03395

C. Natación Albatros - A Coruña

A Coruña

C-03396

C. Hípico Santa Apolonia

A Coruña

C-03398

C. de Remo de Lorbé

A Coruña

C-03399

C. Náutico Ferrol

A Coruña

C-03400

C. Olimpo’s

Ourense

C-03401

C. Café Bar Isla

A Coruña

C-03402

C. Bar Pinky

A Coruña

C-03403

C. Santiago 10

A Coruña

C-03404

C. Mercería Abeledo

A Coruña

C-03405

C. D. Bruxas

A Coruña

C-03406

C. Mafre C.F. Xinzo

Ourense

C-03407

C. Talleres Agripino

Ourense

C-03408

C. Peña Antioquia

Ourense

C-03409

C. D. Capricho

Pontevedra

C-03410

C.E Cristalería El Real

Pontevedra

C-03411

C. Esteauga da Casqueira

A Coruña

C-03412

C. Mapfre - Moaña

Pontevedra

C-03413

C. Restaurante Xil Rios

Pontevedra

C-03414

C. Crisol

Pontevedra

C-03415

C. Peluquería Manolo

Pontevedra

C-03416

C. S.P. Puerto D. Muñiz

Pontevedra

C-03417

C. El King F.S.

Pontevedra

C-03418

C. Galatea

A Coruña

C-03419

C. Cabo da Area de Laxe

A Coruña

C-03420

C. Pub Elfos

A Coruña

C-03421

C. Cafetería O Rincho

Pontevedra

C-03422

C. Imperial Berducedo

Pontevedra

C-03423

C. Congelados Zamborela

A Coruña

C-03424

C. F.S. Frutas Verín

Ourense

C-03427

Escudeira Autocross de Bribes

A Coruña

C-03428

A. D. C.E.I.P. Apóstol Santiago

A Coruña

C-03429

C. Moreiras F.S.

Ourense

C-03430

C. F.S. Chain

Pontevedra

C-03431

C. Sabarís Veteranos

Pontevedra

C-03432

C. Centro Cultural San Miguel de Peitieiros

Pontevedra

C-03433

C. Amistades Celestes F.S.

Pontevedra

C-03434

C. Bumerang Disco

A Coruña

C-03435

C. Restaurante El Diablillo

A Coruña

C-03436

C. San Rosendo

Lugo

C-03437

C. Laredo

Pontevedra

C-03438

C. Austeridad - 92

A Coruña

C-03439

C. O Portelo

Pontevedra

C-03440

C. Talleres Rúa-Citroen

Ourense

C-03441

C. Hostal Alvedosa

Pontevedra

C-03443

C. D. Paralaia

Pontevedra

C-03445

C. Bulldogs de Fredy

A Coruña

C-03446

C. Fondo Nois

Lugo

C-03449

A. D. Santos

Pontevedra

C-03450

C. D. A Santa Sede

A Coruña

C-03451

C. Hípico El Alazán

Pontevedra

C-03452

C.E Estudiantes Dos Institutos

Pontevedra

C-03455

Club do Mar Ferrol

A Coruña

C-03456

C. Cerro Torre

Pontevedra

C-03458

C. de Remo Santiago de Barallobre

A Coruña

C-03459

C. D. Sar - Agro

A Coruña

C-03460

Grupo Investigaciones y Prácticas Espeleológicas

A Coruña

C-03461

Escu. Motonautica Vigomare

Pontevedra

C-03462

C.E Unión D. Minusválidos A Coruña

A Coruña

C-03463

C.E D. Cerdido

A Coruña

C-03465

A. D. Rodis e Andoyo

A Coruña

C-03466

C. Remo Mariñeiro de Fontán-Sada

A Coruña

C-03469

C.E Mencer de San Xoán

A Coruña

C-03470

C. Baloncesto Abrente

A Coruña

C-03471

S. Cultural D. Buño

A Coruña

C-03473

Senderismo Canoe C.

A Coruña

C-03474

C. Centro Internacional de Xadrez Universitario

Pontevedra

C-03476

C. de Xadrez Nigrán

Pontevedra

C-03477

C. Costa do Cristo

A Coruña

C-03478

C. Sofia Casanova

A Coruña

C-03479

C. Atenea Noia

A Coruña

C-03480

C. Barcala

A Coruña

C-03481

C. A Raiola

A Coruña

C-03482

C. D. Mascatos A

A Coruña

C-03483

C. Peneira 34 BBC

Lugo

C-03484

Tejones Beisbol C.

Lugo

C-03486

C. Biduido S.R.

A Coruña

C-03489

S. de Caza San Salvador

A Coruña

C-03491

A. D. San Gregorio

A Coruña

C-03492

Marineros Béisbol C.

A Coruña

C-03494

C. de Fútbol Tabeirós

Pontevedra

C-03496

C. Unión D. Comesaña

Pontevedra

C-03498

C. Billar Unión Orfeón Orensano

Ourense

C-03500

C. Técnicas del Cuerpo

A Coruña

C-03501

C. Ateneo Cultural Corredoira

Pontevedra

C-03502

C. D. A.P.A. Cobas

A Coruña

C-03504

Costa da Morte Surf C.E

A Coruña

C-03506

C. D. Os Bacelos

A Coruña

C-03507

Mazaricos C. de Fútbol

A Coruña

C-03508

Real C. Vigo Fútbol Sala

Pontevedra

C-03509

S. D. e Cultural Anca

A Coruña

C-03511

C. Polideportivo Ludy

A Coruña

C-03512

Fisteus S. D.

A Coruña

C-03513

C. D. Unión Fenosa

A Coruña

C-03514

C. D. Cultural C.P. Rúa Estrada

Pontevedra

C-03515

C. Baloncesto Padrón

Pontevedra

C-03517

Zeus Béisbol C.

Lugo

C-03518

Helios B.C.

Lugo

C-03519

C. Voleibol Fórum Eusebio da Guarda

A Coruña

C-03520

C. Divina Pastora

Ourense

C-03521

C.E de Tenis de Mesa de Ortigueira

A Coruña

C-03524

C. Náutico de Panjón

Pontevedra

C-03526

Motor C. Foz

Lugo

C-03528

S. D. y Recreativa Sacido

Lugo

C-03529

C. A. D. Muralla

Lugo

C-03530

C. Piragüismo Lugo

Lugo

C-03532

C. Robledo

Lugo

C-03533

Outomuro Club de Fútbol

Ourense

C-03534

C. I. Pérez Curto

Lugo

C-03535

A. D. Recreativa y Cultural Arcea

A Coruña

C-03536

S. D. de Tiro Os Medos

Lugo

C-03537

C. Triathlón Rabade

Lugo

C-03539

C. D. Grupo de Montaña Minotauro

Pontevedra

C-03540

Escola de Halterofilia de Chantada

Lugo

C-03542

Motor C. Comarca de Melide

A Coruña

C-03543

Escu. Segade

Pontevedra

C-03544

Escudería Kauwe Competición

Ourense

C-03545

C. Parapente Papaventos Ourense

Ourense

C-03546

C. D. Amigos Larga Distancia

A Coruña

C-03547

A. D. Villamarín

Ourense

C-03549

S. D. Compostela

A Coruña

C-03552

C. Organización Nacional Ciegos Españoles A Coruña

A Coruña

C-03553

C. D. Bos F.S.

A Coruña

C-03554

C. D. Vázquez F.S.

A Coruña

C-03555

C. D. M.R.B. Auroga F.S.

A Coruña

C-03556

C. A.P.A. Ponzos

A Coruña

C-03557

C. A Roda

Pontevedra

C-03558

C. Dulcinea Dorrón

Pontevedra

C-03559

C. Mexico F.S.

Pontevedra

C-03560

C. A. de Vecinos de Fontei

Ourense

C-03561

C. Cafetería Olimpo

Ourense

C-03562

Club del Mar A Mariña F.S.

Lugo

C-03563

C. Policia Local Fútbol Sala

Ourense

C-03564

C. Mesón O Cura

A Coruña

C-03565

C. A Este Lado de la Carretera

A Coruña

C-03566

C. Yoeess

A Coruña

C-03567

C. Tortoliña F.S.

Pontevedra

C-03568

C. Sportivo Oh' Pa'

Pontevedra

C-03569

C. Iverumia

Pontevedra

C-03570

A. D. Lago Castiñeiras

Pontevedra

C-03571

S. de Caza Acabana

A Coruña

C-03572

C. Peña Ribeirao

A Coruña

C-03574

C. D. O Buxato

A Coruña

C-03575

C. Sportin Juvenil de Orro

A Coruña

C-03576

Tenorio C. de Fútbol

Pontevedra

C-03577

Escola de Tae Kwon-Do Taepar

A Coruña

C-03578

C. de Chave Los Rosales

A Coruña

C-03580

C. de Aviación Experimental de Ourense

Ourense

C-03581

C. de Fondo Mensajeras de Sada

A Coruña

C-03583

C. Royal Canin

Pontevedra

C-03584

Aero C. Trasmiras

Ourense

C-03585

Moto C. Salceda

Pontevedra

C-03587

Braomin C. de Motonáutica

Pontevedra

C-03588

C. Vigo Ruaners de Béisbol - Toxo

Pontevedra

C-03589

C.E Ría do Burgo Agalisa Culleredo

A Coruña

C-03591

Vigo Globlo C. Aerostación

Pontevedra

C-03593

C. Fast Moto Jet Ski

Pontevedra

C-03594

C.E Xuvenil de Fútbol Afeizoado A Coruña

A Coruña

C-03595

C. Náutico Zona Verde

Ourense

C-03597

C. Hípico Serra Galiñeiro

Pontevedra

C-03599

C.E D. Novas Raices de Galdo

Lugo

C-03600

S. Cinegetica Muradana

A Coruña

C-03603

S. de Caza Fial Das Corzas

Ourense

C-03604

S. de Cazadores Atios

Pontevedra

C-03607

S. de Caza do Concello de Ares

A Coruña

C-03608

C. de Esquí Espiñeiro

A Coruña

C-03613

C. Piñeira

Lugo

C-03614

C. D. Ronsel

A Coruña

C-03615

C. de Vela Ría de Sada-Cadenote

A Coruña

C-03617

A. D. Merlim

Pontevedra

C-03618

Escu. Concesionarios Ford Galicia

A Coruña

C-03619

C. A. Radio Control Orense

Ourense

C-03620

C. de Fútbol Racing - San Rosendo

A Coruña

C-03621

C. D. Golmar

A Coruña

C-03623

C. Cosmobell

A Coruña

C-03624

C. Estadio Esport

A Coruña

C-03626

C. 7 Grises

A Coruña

C-03627

Rodeiro C. de Fútbol Balompie

Pontevedra

C-03629

Motor C. Ortegal

A Coruña

C-03630

Escu. Malvar Sport

Pontevedra

C-03631

Rayo C. de Fútbol Infantil

A Coruña

C-03634

C. Motonáutico Atlántico de Bueu

Pontevedra

C-03635

C. Vigoski

Pontevedra

C-03636

C. Patinaxe Bolboreta

A Coruña

C-03637

A. Shito Kai

Lugo

C-03639

C. D. Río Asma

Lugo

C-03641

S. de Caza Aguasantas e Hermedelo

A Coruña

C-03648

S. de Caza La Venatoria Guardia

Pontevedra

C-03649

S. de Caza y Tiro San Lorenzo

Pontevedra

C-03650

S. de Caza Ollares

Pontevedra

C-03655

S. de Cazadores de San Cibrán de Guláns

Pontevedra

C-03660

S. de Caza Xallas

A Coruña

C-03661

S.E de Cazadores Niveiro

A Coruña

C-03662

C.E de Xadrez Chigorín - Cangas

Pontevedra

C-03663

C. Centro de Iniciativas Turísticas

Lugo

C-03664

C. Atletic Xoquei Noia

A Coruña

C-03668

C. de Tiro Fonte - Sacra

Lugo

C-03671

A. Náutico D. Natureza

A Coruña

C-03672

C.E Centro Don Bosco de Billar

A Coruña

C-03675

C. Atlético Mineiro

A Coruña

C-03680

Freixo C. de Fútbol

A Coruña

C-03681

Vigo Basket C.

Pontevedra

C-03682

Olimpus C.B

A Coruña

C-03685

C. O Galeón

A Coruña

C-03687

Motoc. Keyke

A Coruña

C-03688

Motoc. Viela Picada

Ourense

C-03689

C. Montañismo Pico Das Doce

Lugo

C-03690

S. D. Claus

Ourense

C-03691

Motoc.E Rosa dos Ventos

A Coruña

C-03694

C. Balonmano Hércules

A Coruña

C-03696

C. de Motos Antigas de Ourense

Ourense

C-03698

C. Baloncesto Vite

A Coruña

C-03700

C. de Campo e Tiro Cruz de Liñares

Lugo

C-03701

Club Urbanización Soto Pablo Iglesias

A Coruña

C-03702

C. Fútbol Sala Pub Zefusa

A Coruña

C-03703

S. D. Comarcal Barbanza

A Coruña

C-03704

A. D. Tarrío

A Coruña

C-03705

C. de Billar Bar Real

A Coruña

C-03706

C. D. Ponte-5

Pontevedra

C-03707

C. Fútbol Sala Os Enxebres

Lugo

C-03708

C. de Xadrez Ciudad de Pontevedra

Pontevedra

C-03710

S. D. San Pedro de Valencia

A Coruña

C-03712

A. D. Besbello

A Coruña

C-03713

C. Sky Pusky Snowboard

A Coruña

C-03715

C. Baloncesto Molgas

Ourense

C-03716

C. de Tenis Loiba

A Coruña

C-03717

S.E de Caza San Lois

Pontevedra

C-03720

C. Ciclista Brilat

Pontevedra

C-03721

A. D. Concello de Lousame

A Coruña

C-03722

Sporting Amoeiro C.F.

Ourense

C-03726

S. D. Cercedo

Pontevedra

C-03728

C. Náutico de Belesar

Lugo

C-03729

C. Los Ángeles

Lugo

C-03730

C. Arco Nigrán

Pontevedra

C-03731

A. D. O Coto

Pontevedra

C-03734

Escu. Antas

Lugo

C-03736

C. D. Labaca (Ex-Alumnos)

A Coruña

C-03737

A. de Profesores de Judo de Ferrolterra

A Coruña

C-03738

S. D. Cobas

A Coruña

C-03740

C.E D. Tasca O Lagarto

A Coruña

C-03742

C.D. Escola de Tempo Libre Keltia

A Coruña

C-03743

C. San Miguel

Pontevedra

C-03744

Grupo D. Kelme

Pontevedra

C-03746

C.E de Fútbol Corbillon

Pontevedra

C-03747

C.E Fornelense

Pontevedra

C-03748

C. A Corva

Lugo

C-03749

C. O Moucho

Lugo

C-03750

C. Alimentación Santa Marta

Pontevedra

C-03751

C. Bremui

Lugo

C-03752

C. Allplas Muimenta

Lugo

C-03753

C. Joyería Rovi

Lugo

C-03754

C. D. Don Pepe

A Coruña

C-03756

C. Kike's Bike

Pontevedra

C-03758

A. Círculo de Artesanos de Billar

A Coruña

C-03759

C. de Tenis La Cala

A Coruña

C-03769

S. de Caza e Tiro Olímpico de Cangas

Pontevedra

C-03770

C. D. Belvis

A Coruña

C-03771

C. de Vuelo Cambre

A Coruña

C-03772

Tae Kwon Do C. Júpiter Ferrol

A Coruña

C-03773

C. Baloncesto Ensanche

A Coruña

C-03774

K-2 Kayak C.

Pontevedra

C-03775

C. de Parapente Serra do Oribio

Lugo

C-03776

C. Náutico Padrón

A Coruña

C-03777

Espeleo - C. Obelix de Culleredo (Ecoc)

A Coruña

C-03778

C. Voleibol Mazorgan Playa

Lugo

C-03779

A. Aeronáutica Louis - Coloto

A Coruña

C-03780

C. A.S.P.N.A.I.S.

Lugo

C-03781

C. D. Ortigueira

A Coruña

C-03782

C. de Golf Torre Seivane

Lugo

C-03785

Tornados Béisbol C.

A Coruña

C-03787

C. Asociación Hípica Chaparral

Pontevedra

C-03788

C. D. Galicia

Pontevedra

C-03790

C. Petanca Alcázar

Pontevedra

C-03791

C. de Remo San Pedro de Visma

A Coruña

C-03793

A. D. Jorge Juan

A Coruña

C-03796

S. de Cazadores Coto Privado de Caza de Baredo

Pontevedra

C-03797

S. de Cazadores Xeixos Brancos

A Coruña

C-03803

A. D. A Silva

A Coruña

C-03804

C. D. Mistral

A Coruña

C-03805

C.E Baloncesto Moraña

Pontevedra

C-03806

Escola de Fútbol A' Pastora

Pontevedra

C-03809

Escu. Motonáutica Rías Altas

A Coruña

C-03810

C.E O Carromeiro

A Coruña

C-03811

Escudería Gas - Gas

A Coruña

C-03813

Peña Gonbel

Pontevedra

C-03814

C. Natación Noia

A Coruña

C-03815

C. Hípico Enfesta

Ourense

C-03816

C. D. Toen

Ourense

C-03818

S. de Cazadores de Vilar de Santos

Ourense

C-03819

S.E de Cazadores Reca - Louro

A Coruña

C-03820

S.E de Cazadores de Cortegada

Ourense

C-03821

A. D. de Cazadores A Vixia

A Coruña

C-03823

S. de Pesca  Mero - Barcés

A Coruña

C-03824

Sporting San Antonio Club de Pesca

Lugo

C-03825

A. D. Rio Ladra

Lugo

C-03827

C. Caixa Galicia - Lugo

Lugo

C-03829

C. Redondela Vella

A Coruña

C-03830

C. Atletismo La Frontera

A Coruña

C-03831

C.E D. Junior's

A Coruña

C-03836

C. Olimpic T.M.

Lugo

C-03837

S. de Pesca de Vila de Cruces

Pontevedra

C-03838

Gimnasio F.C.

A Coruña

C-03839

C. Amigos de la Cultura y del Deporte

Pontevedra

C-03840

C. Polid. Redondela

Pontevedra

C-03841

C. Polid. San Cristobo

Pontevedra

C-03842

C. de Dornas A Vela Mascatiño

A Coruña

C-03843

C. Hípico La Garrocha

A Coruña

C-03844

C. Hípico Las Jaras

A Coruña

C-03845

C. Vida Sin Barreras

A Coruña

C-03846

C. Xadrez Rúa Nova

A Coruña

C-03848

C. Instituto de Bachillerato Ortigueira

A Coruña

C-03850

C. Balteiro - San Mamede

A Coruña

C-03851

C. de Windsurf Nordeste

A Coruña

C-03853

C. Náutico Val de Limia

Ourense

C-03854

C. Béisbol Karbo

A Coruña

C-03856

Club Egafa

Lugo

C-03857

A. Cultural D. Nuestra Sra. de la Esperanza A.P.A.

Pontevedra

C-03858

C. Aros

A Coruña

C-03859

C. Natación Calle 9

Pontevedra

C-03860

C.E D. Aisga - San Ignacio

Pontevedra

C-03864

C. Ánxel Fole

Lugo

C-03865

Aero C. de Pontevedra

Pontevedra

C-03866

C. de Montaña Miñato

A Coruña

C-03869

C. Nos

Lugo

C-03870

C. Proabrente

Lugo

C-03871

Carricanta C. Tertulia

Lugo

C-03872

C. Sarria Ximnasia Ritmica

Lugo

C-03874

C. Xadrez Compostela 93

A Coruña

C-03875

S. de Cazadores San Roque

Pontevedra

C-03876

C. Shotokan II

Pontevedra

C-03877

C. D. Vinoteca

Pontevedra

C-03879

A. D. Culleredo

A Coruña

C-03880

C. D. Macota

Pontevedra

C-03881

C. Xadrez Agora

Pontevedra

C-03883

S. de Tiro Monte do Alto

Lugo

C-03886

C. Shin-Gi-Tai Karate-Do Betanzos

A Coruña

C-03887

C. de Remo Río Mero

A Coruña

C-03888

C. E.Xadrez Fontiñas Área Central

A Coruña

C-03889

C. Aereo Pista Libre

Lugo

C-03890

C. Náutico de Boiro

A Coruña

C-03891

C. El Pescadito

A Coruña

C-03892

C. Balonmano Femenino Guardés

Pontevedra

C-03893

A. D. de Col. S Públicos Sarela

A Coruña

C-03894

Motor C.-Xove

Lugo

C-03895

C. Omega - Fútbol Sala

Lugo

C-03896

C. de Billar La Clave

A Coruña

C-03898

C. Hípico Sandalo

Pontevedra

C-03899

C. Polid. AA.VV. Fonte do Galo

Pontevedra

C-03901

C. Yaiza F.S.

A Coruña

C-03902

A. D. Carballo

A Coruña

C-03903

C. Coruña Sal Lence F.S.

A Coruña

C-03904

C. de Caza Bexan Xustas

Lugo

C-03905

C. Teide

Ourense

C-03909

Club Deportivo Shorinji

A Coruña

C-03910

C. Habana Fútbol Sala

A Coruña

C-03911

C. D. Moas

A Coruña

C-03912

S. Cultural D. Bolillón

A Coruña

C-03913

C. D. Haciadama

A Coruña

C-03914

C. Farrapos

A Coruña

C-03915

C. Cotecno

A Coruña

C-03916

C. Oseiro S. D.

A Coruña

C-03919

C. Aston Fútbol Sala

Pontevedra

C-03922

C. Polid. San Xerónimo Emiliani

Pontevedra

C-03930

Rías Baixas Pool C.

Pontevedra

C-03931

C. Ribeira Sacra

Lugo

C-03932

C. D. As Pardellas

Lugo

C-03933

S. D. Mirador de Mondoñedo

Lugo

C-03934

S. D. Luci

A Coruña

C-03936

C.E Impacto de Tiro Olímpico

A Coruña

C-03937

Dacabalo

A Coruña

C-03938

S. de Instrucción y Recreo A Devesana

A Coruña

C-03939

C. de Caza con Arco Flecha Verde

A Coruña

C-03940

C.E D. Instituto de Bacharelato

A Coruña

C-03941

C. Centro Argentino de Galicia

Pontevedra

C-03942

C. Orense Tenis de Mesa

Ourense

C-03945

Centro de Animación Rural A Bullada

Ourense

C-03947

S. de Pesca A Pasarela

Lugo

C-03948

C. Grolos - Yute

Lugo

C-03949

C. Rías Altas - A Coruña

A Coruña

C-03953

S. de Caza Cequeril

Pontevedra

C-03955

Club Deportivo de Personas Sordas Aspesor de A Coruña

A Coruña

C-03956

C. Hobby Ares F.S.

A Coruña

C-03957

C. Construcciones Teijeiro S.D.

Lugo

C-03958

C. Balonmano Femenino Ría de Vigo

Pontevedra

C-03959

C. D. Louredo

Pontevedra

C-03960

C. Peña Motorista Viguesa

Pontevedra

C-03961

C. Motonáutico Costa Interior

Ourense

C-03962

C. Armental Fútbol Sala

A Coruña

C-03963

Sección D. de Fútbol Sala de la A. D. Cultural Liga de Peñas

A Coruña

C-03964

A. de Atletismo Porto do Son

A Coruña

C-03965

C.E D. Loureiro

Lugo

C-03969

Moto C. Sete Strellas

A Coruña

C-03970

C. Jet Moto

Pontevedra

C-03971

C.E Instituto Microsoft

A Coruña

C-03972

Laraño Fútbol C.

A Coruña

C-03973

S.D. Atlético Barros

Lugo

C-03976

A. D. de Cazadores Monzón

Ourense

C-03977

A. Sardiñeira

Lugo

C-03978

C.E Balomán Poio

Pontevedra

C-03982

C.E Amigos do Baloncesto A Coruña

A Coruña

C-03983

C.E Colombófilo Rías Baixas

Pontevedra

C-03986

C. Don Simón

Pontevedra

C-03987

Karate C. Verín

Ourense

C-03988

S. D. Lucense

Lugo

C-03989

Frutas Tirsan F.C.

Ourense

C-03990

Ximnasio Shotokan Karate C. Maceda

Ourense

C-03991

Peña Deportivista de Miño C.F.

A Coruña

C-03993

Escu. Turismo y Motor Organización

A Coruña

C-03995

Escu. C. Orense Modelismo

Ourense

C-03996

C. Karting Muimenta

Lugo

C-03997

Escu. Auto Quinto Sport

Pontevedra

C-03998

S. de Cazadores O Sobroso Marín

Pontevedra

C-04000

C. Ciclista Sarriano

Lugo

C-04001

Escu. Rutómetro

Pontevedra

C-04002

C. de Cazadores Xesteiras

Pontevedra

C-04003

A. D. Sisifo

Pontevedra

C-04005

C. D. Buserana

A Coruña

C-04009

C. de Fútbol Espasante

A Coruña

C-04010

C.E Amistad

A Coruña

C-04011

S.E D. da Terra de Melide

A Coruña

C-04014

C. Sporting Corregidor Cumple

Ourense

C-04015

C. D. Noal

A Coruña

C-04017

Monte Siradella C.E de Iates

Pontevedra

C-04018

C. Baloncesto Porriño

Pontevedra

C-04019

Beiramar C.F.

Pontevedra

C-04020

C. Viravolta

Lugo

C-04021

C. Electricidad Rego

Lugo

C-04022

C. D. Portosín

A Coruña

C-04024

C. Sporting Montealegre

Ourense

C-04025

F.C. Limico Nocelo

Ourense

C-04026

A. D. Pueblense de Fútbol Sala

A Coruña

C-04028

C. Curota F.S.

A Coruña

C-04029

C. Viñas

A Coruña

C-04030

C.E D. Mil e Pico

A Coruña

C-04032

C. Ortoño

A Coruña

C-04033

Fútbol C.E Vilasantar

A Coruña

C-04034

C. D. Río Lor

Lugo

C-04035

C. Shitokai Burela

Lugo

C-04036

C. de Piragüismo de Begonte

Lugo

C-04037

Egorri C.D.

Lugo

C-04039

A. D. Resille

Pontevedra

C-04041

C.E Ceive

Lugo

C-04042

A. de Amigos da Dorna Meca

Pontevedra

C-04043

C.E Ceibarra A.T.

Ourense

C-04044

C. Ramón Martín y Otros

A Coruña

C-04045

C.E Jesús Alonso y Otros

A Coruña

C-04046

S. Cultural Padronesa

A Coruña

C-04048

C. Náutico de Fisterra

A Coruña

C-04049

C.E Fútbol Sala Curtis

A Coruña

C-04050

C. Café Castelao

Ourense

C-04051

C.E Atlántico Coruña Baloncesto

A Coruña

C-04052

C. de Tenis Maianca

A Coruña

C-04055

C. Troussers Fútbol Sala

A Coruña

C-04056

C. S.D. Robra

Lugo

C-04057

C. Casa da Xuventude

Ourense

C-04058

C. Fútbol Sala Ucha Deportes

Ourense

C-04059

A. Xuvenil Vagalume

Pontevedra

C-04064

Grupo Espeleolóxico A Tara

Lugo

C-04067

C. de Cazadores San Juan de Piñeiro

Pontevedra

C-04069

Escu. Pepsi Complo Racing Team

Pontevedra

C-04070

C. Xoldra F.S.

Lugo

C-04071

S. D. Abadín

Lugo

C-04073

A. D. O Areal

A Coruña

C-04074

C. Galimodel de Pontevedra

Pontevedra

C-04075

C. F.S. Fonsagrada

Lugo

C-04077

Karate Club Quiroga

Lugo

C-04079

C. Peña Os Amigos

Pontevedra

C-04080

C. O' Clan

Pontevedra

C-04081

C. Equipo Cafetería Concordia

Pontevedra

C-04082

C. Automáticos F.S.

Pontevedra

C-04083

Club Seiken de Karate

Lugo

C-04084

C. Baloncesto Muralla Lugo

Lugo

C-04085

C. Camoens F.S.

Pontevedra

C-04086

C. D M Sport F.S.

Pontevedra

C-04087

C. Vagalume

Pontevedra

C-04088

C. Ipv Sport Competición

Lugo

C-04089

S. de Cazadores Taboadela

Ourense

C-04091

C. Baloncesto Meira

Lugo

C-04093

C. Maderfri

Pontevedra

C-04094

C. Fonseca Junior

A Coruña

C-04095

C. Comercial Cardelle-Boimorto F.S.

A Coruña

C-04096

C. A.C.D. Sobroso

Pontevedra

C-04097

C. D. Cultural Arantei

Pontevedra

C-04099

C. Agarimo F.S.

Pontevedra

C-04101

C. A.D.F.S. Ludisa-Ktquero

Lugo

C-04103

A. D. Cultural - Pachangas

Lugo

C-04104

C.E J. Carro F.S.

A Coruña

C-04105

C. Balonmano Pontedeume

A Coruña

C-04106

C. Rato Atlético

Lugo

C-04109

C. de Cazadores Santa Xusta

Pontevedra

C-04111

C.E D. Pino

Pontevedra

C-04112

C. Confecciones Capote

A Coruña

C-04114

C. Fútbol Sala Inelco

A Coruña

C-04115

C. Os Trasgos de Atios F.S.

Pontevedra

C-04116

C. Muros S.E D.

A Coruña

C-04119

Fénix Beisbol C.

Pontevedra

C-04120

C. Santa Eulalia F.S.

Pontevedra

C-04121

C. Natación Ortigueira

A Coruña

C-04123

A. D. María Barbeito

A Coruña

C-04125

C.E D. A Gándara

A Coruña

C-04127

New Balance Athletic C.

Pontevedra

C-04128

C.E D. del Val

A Coruña

C-04129

Club Ciclista Barreiros

Lugo

C-04130

C.E Chave A Silva

A Coruña

C-04135

C.E AA.VV. de San Xoán de Filgueira Bertón

A Coruña

C-04136

C. Casino de Vivero

Lugo

C-04137

S. D. Libunca San Juan

A Coruña

C-04138

C. de Vela Fun Race

Pontevedra

C-04140

C. de Bolos Concello de Gondomar

Pontevedra

C-04141

Club Boca Seniors

Lugo

C-04142

A. D. A.P.A. Col. Público Ponteceso

A Coruña

C-04143

C. Automodelismo Nitro

Pontevedra

C-04144

C. de Chave Arquing

A Coruña

C-04145

Escudería Os Rapidos. Grupo de Empresa Astano

A Coruña

C-04146

C. Hípico Semana Verde

Pontevedra

C-04148

C. Tenis Milagrosa

Lugo

C-04149

C. O Souto

Pontevedra

C-04150

C. Monte F.S.

Pontevedra

C-04151

Peña Mesón-Bar A Cuña S.E D.

Ourense

C-04152

Moto C. Carballiño

Ourense

C-04153

C. Vegamolinos F.S.

Ourense

C-04154

C. Calabagueiros

Ourense

C-04155

C. Bar Odilo Casoyo

Ourense

C-04156

C. Veteranos Barco

Ourense

C-04157

C. Congelados Piscis

Ourense

C-04158

C. D. Marquiño

A Coruña

C-04159

C. Restaurante Pandiña- B

Pontevedra

C-04161

C. Bar Flis / Caixa Amiga

Pontevedra

C-04162

C. Bar Estadio Peluquería Blues

Pontevedra

C-04163

C. Cafetería Acapulco

Pontevedra

C-04164

C. Cafetería O Baile/Talleres Pedra

Pontevedra

C-04165

Rookies Baseball C.

A Coruña

C-04166

C. de Cazadores Coto Privado de Caza de Longoseiro e Veiga

Ourense

C-04167

C. Billar La Terraza

A Coruña

C-04168

C.E Star - Billar

A Coruña

C-04169

C. Escola de Karate AA.VV Piñeiros

A Coruña

C-04172

Karate C. Larouco

Ourense

C-04173

Karate C. A.P.A. Col. Público O Bolo

Ourense

C-04174

C. Apa Galatea Cpc Virgen del Mar

A Coruña

C-04175

C. de Xadrez Círculo de Recreo de Lalín

Pontevedra

C-04176

C. Voleibol - Ares

A Coruña

C-04177

C. Radiocontrol Pirata

A Coruña

C-04178

A. D. Vilar de Donas

Lugo

C-04179

A. D. Vicente Casabella

Lugo

C-04180

A. D. Espagat C.

A Coruña

C-04181

C. O Castelo

Pontevedra

C-04182

C. D. Alamar

A Coruña

C-04185

C. de Montaña Brío

Lugo

C-04187

C.E de Parapente Treboada

Lugo

C-04188

C. Ciclista Martiño

Pontevedra

C-04189

C. Cafetería Casa Mar Moaña

Pontevedra

C-04190

Matadero C. de Surf

A Coruña

C-04191

C.E Polid. Prioriño

A Coruña

C-04192

C.E Polid. Carmen Polo

A Coruña

C-04193

C. Casa Freire

A Coruña

C-04194

C.E Actividades Acuáticas Oleiros

A Coruña

C-04195

C. Voleibol Apolo Narón

A Coruña

C-04196

C. Sporting Bribes

A Coruña

C-04197

C. de Vuelo Ciudad de Cristal

A Coruña

C-04198

C. D. A Ponte da Cobeluda

A Coruña

C-04199

C. de Cazadores Setecoros -Valga

Pontevedra

C-04200

C. D. Trives

Ourense

C-04201

C. Voleibol Aldan

Pontevedra

C-04202

C.E D. I.E.S.P. A Guarda

Pontevedra

C-04203

C. Laxosa - Talleres Fraga

Lugo

C-04205

C. Peña Celtista Excursionista

Ourense

C-04207

A. Cultural Juvenil Santa Mª de Oza

A Coruña

C-04209

C. Xil Atlético

Pontevedra

C-04210

C. Robledo Fútbol Sala

Ourense

C-04211

C. Peña Deportivista Valdeorras

Ourense

C-04212

As Burgas C. Polid.

Ourense

C-04213

C. Baloncesto Espasante

A Coruña

C-04214

A. D. O Recuncho

A Coruña

C-04215

C. Escu. Moto Elite

Pontevedra

C-04219

C. de Cazadores Santiago de Pardesoa

Pontevedra

C-04220

C. de Cazadores Villar de Lebres

Ourense

C-04222

C. + 5

A Coruña

C-04223

C. Tropicana Bar

Pontevedra

C-04224

C. D. Xuves

Pontevedra

C-04226

C. Loita Atanes

Ourense

C-04227

C. Ciclista Xinzo

Ourense

C-04230

C. D. Castro Navás

Pontevedra

C-04231

C.E Veiguiña

Pontevedra

C-04232

Aero C. de Ourense

Ourense

C-04233

Xtrem Bike C.

A Coruña

C-04235

C.E de Patinaxe Asubio

A Coruña

C-04236

C.E Instituto Bacharalato das Pontes

A Coruña

C-04237

Motoc. Culleredo

A Coruña

C-04240

C. Náutico de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol

A Coruña

C-04241

C.E Polid. Ntra. Sra. del Sagrado Corazón Betanzos

A Coruña

C-04243

C. Construcciones Miranda-Ferros Alonso, F.S.

Lugo

C-04244

C. A. D. Mundial

Lugo

C-04245

C.E Viveiro F.S.

Lugo

C-04246

C. Rayo de Muras

Lugo

C-04247

C. Mansa

Lugo

C-04248

C. Industrial Recense F.S.

Lugo

C-04249

C. A. D. O Castro

Lugo

C-04250

C. Cadramón -Lux

Lugo

C-04251

C. Amistade F.S.

Lugo

C-04252

C. N.B.A. de Foz

Lugo

C-04253

C. Comercial F. Geada - Foto Video Miguel

Lugo

C-04254

A. D. Gallegos Olímpicos - A.G.O.

Pontevedra

C-04255

C. Ciclista A Guía

Pontevedra

C-04257

C. Motonáutica San Cristovo

Pontevedra

C-04258

C. Ciclista Escudero

Pontevedra

C-04259

C. Petanca Diamante

Pontevedra

C-04262

C.E Garrulaxe

A Coruña

C-04263

A. D.-Cultural Lethes

Ourense

C-04265

Carcacia C.F.

A Coruña

C-04266

C. Actividades Subacuáticas Ferrol

A Coruña

C-04269

C. D. Pykys

A Coruña

C-04271

S.C.R.D. Ferrándiz

A Coruña

C-04272

C. San Mamed

A Coruña

C-04273

C. Os Rueiriños

A Coruña

C-04274

C. Polo Acuático Rías Altas

A Coruña

C-04276

C. Círculo Xadrez Capablanca

A Coruña

C-04277

C.E D. Cultural e Recreativo Emalcsa

A Coruña

C-04278

C. Ciclista La Cuesta

Lugo

C-04279

El 2 de Copas Pub - C.E de Billar

Lugo

C-04281

C. Squash Marín

Pontevedra

C-04282

C. Amencer

Pontevedra

C-04283

C. Mountain Bike Santiago

A Coruña

C-04286

C. D. Lóstregos

A Coruña

C-04289

C. Ciclista Tecno

A Coruña

C-04290

C.E Tambresar

A Coruña

C-04291

Escu. Pantalla Sport

Pontevedra

C-04292

C. de Cazadores de Bamiña

Pontevedra

C-04295

Peña Ciclista Umia

Pontevedra

C-04296

C. Natación Alborada

Pontevedra

C-04297

C. Cultural D. San Francisco de Asís

Pontevedra

C-04298

C. Náutico de O Barqueiro

A Coruña

C-04299

C.E D. Arxentina

A Coruña

C-04300

C. Ciclista Fricosa

A Coruña

C-04303

C. de Montaña Ariama

Pontevedra

C-04304

C. D. Oza

A Coruña

C-04305

C. Parapente Faro

Lugo

C-04306

A. Cultural e D. Canteiro Cerviño

Pontevedra

C-04307

C.E A.D. Beiramar

A Coruña

C-04308

C. Polid. Ntra. Sra. de Fátima

Pontevedra

C-04310

C.E S.C.D. Samieira

Pontevedra

C-04312

C. Gimsport

Pontevedra

C-04313

C. D. Centro de Estudios Alba

Pontevedra

C-04315

C. de Fútbol Priegue

Pontevedra

C-04317

C. D. A.S.P.A.N.A.S.

Ourense

C-04318

C. Troiteiros da Ulloa

Lugo

C-04319

A. Juvenil D. A Insua

Pontevedra

C-04320

C. Grupo D. Hospital do Meixoeiro

Pontevedra

C-04321

C. Vimianzo Sport

A Coruña

C-04322

C. Pedras Blancas

A Coruña

C-04324

Club Bapu

A Coruña

C-04325

Escu. Contra Volante Rali Club

A Coruña

C-04326

C. Naranjas Ibañez

A Coruña

C-04327

C. Atlético Espiñoso

Ourense

C-04330

C. de Cazadores Pedra Miranda

Pontevedra

C-04334

C. de Xadrez García Barros

Pontevedra

C-04335

C. de Fútbol Viladabade

A Coruña

C-04336

S.D.R. Helios

Pontevedra

C-04338

S. D. Grixoa

A Coruña

C-04339

C. D. Monte Neme

A Coruña

C-04340

C.E Moto - Mar

A Coruña

C-04341

C. Parapente Xunqueira de Espadanedo

Ourense

C-04342

A. Polid. Gandaina

A Coruña

C-04343

C. D. Ourense Atletismo

Ourense

C-04344

S. de Pesca Río Navia

Lugo

C-04345

C. de Chave Sandra

A Coruña

C-04347

C. Escola de Karate A Gándara

A Coruña

C-04348

C.E Sabaki

A Coruña

C-04349

S. D. El Confort

A Coruña

C-04350

C. D. Pontelabrada

Lugo

C-04351

C. Rembu - Kan 3

Lugo

C-04352

C. Discoteca Canelas

Pontevedra

C-04353

C. Lloyd Adriático Portonovo

Pontevedra

C-04354

C.E Eseade F.S.

Pontevedra

C-04355

C. Social Banco Pastor Vigo

Pontevedra

C-04357

S. de Cazadores Parada de Ribeira

Ourense

C-04358

C. Ciclista Naviae

A Coruña

C-04361

C.C. Btt Vixiador

Pontevedra

C-04362

C.E A. de Judo Rial

A Coruña

C-04363

C. Centro Excursionista Galego

A Coruña

C-04364

C.E Ciclista Terra Chá de Rábade

Lugo

C-04365

C.E A. D. As Hortensias

A Coruña

C-04366

Bastiagueiro Surf C.E

A Coruña

C-04367

C. Picariños da Barcia

A Coruña

C-04368

C. Atlético Ponte Ulla

A Coruña

C-04369

C.E A. D. Gurugu

A Coruña

C-04370

C. Promoción Piloto Joven

Pontevedra

C-04371

C. Escu. Krono' S

A Coruña

C-04372

Racing C. San Lorenzo

A Coruña

C-04373

C.E de Tiro Cíes

Pontevedra

C-04374

C.E S.D. Tiro Olímpico Outeiro do Corvo

Pontevedra

C-04375

Círculo Recreativo A Centesima

Ourense

C-04376

Mirador C. de Fútbol

A Coruña

C-04379

C. Ciclista Os Viaductos

Pontevedra

C-04380

C.Apa C.P. Paradai

Lugo

C-04381

C.E de Atletismo Malpica

A Coruña

C-04384

C.E Escola D. Val do Ulla

A Coruña

C-04385

Boqueixón - Airiños C.F.

A Coruña

C-04386

C. de Veteráns de Rugby Gallaecia

A Coruña

C-04387

C.E S.E de Tiro Arzúa

A Coruña

C-04388

C.E D. Morlán de Ordes

A Coruña

C-04390

A. Galega de Surf

A Coruña

C-04391

Castrelos Hoquei C.

Pontevedra

C-04394

C.E Canada Boxing

A Coruña

C-04396

C.E Fluvial de Arnego

Pontevedra

C-04397

A. Cultural D. e Social do Castelo

Ourense

C-04398

C.E New Way

A Coruña

C-04402

Ruanova F.C.

A Coruña

C-04403

A. D. Decatlón

A Coruña

C-04404

C. de Chave A Coutelana

A Coruña

C-04405

C. de Cazadores Santa Marina

Pontevedra

C-04407

C.E de Iniciativas D.S Universitarias

A Coruña

C-04408

Racing C. Devesano

Lugo

C-04409

C. Tigres de Arosa Beisbol

Pontevedra

C-04410

C. Café Mozart

Ourense

C-04411

C. Automovilístico Sarriano

Lugo

C-04412

A. Lucense de Coches Antiguos e Clásicos

Lugo

C-04413

Karting C. Villalba

Lugo

C-04414

C. Escu. Halcón Sport

Ourense

C-04415

C.E Escu. Paposport

Pontevedra

C-04416

C. Náutico Gadafi

Ourense

C-04417

C.E Peña Deportivista Oconsulado

A Coruña

C-04418

C.E de Fútbol Arnuid

Ourense

C-04419

S. D. Albións

Lugo

C-04421

C.E Baloncesto Base Marín

Pontevedra

C-04422

Xoquei C. Coruña 94

A Coruña

C-04423

C. de Fútbol Os Fruteiros

Ourense

C-04424

C. Petanca Monterroso

Lugo

C-04427

C. Narval

Pontevedra

C-04429

C.E Fútbol Sala Bar Os Amigos

Ourense

C-04431

C.E Rip Fútbol Sala

Ourense

C-04432

A. Voleybol Cangas

Pontevedra

C-04433

C.E S. D. Juventus Fútbol Sala

A Coruña

C-04434

C.E Pizzeria Bocalino

Pontevedra

C-04435

Imprenta Roberto

A Coruña

C-04436

C.E Escayolas Sergio Díaz

Ourense

C-04437

C.Gasolinera O Piñeiral

Ourense

C-04438

C.E Discoteca Dulian’s

Ourense

C-04439

Laser Karaoke Arte Cafe Pub

Ourense

C-04440

The Revolver C.

Ourense

C-04441

C.E Odin Snowboard

Lugo

C-04442

C.E Peña Neira

Ourense

C-04443

C.E Muebles Florentino, F.S.

Lugo

C-04444

C.E Arcos F.S.

Ourense

C-04445

C. F.S. Santa Cruz

Ourense

C-04447

C.E Cristalería Gallega

Ourense

C-04448

C.E D. Vichona

Lugo

C-04449

C.E Ikamasben Pub - Ikaria

Lugo

C-04450

C.F.S. 0'7% Xa

Lugo

C-04451

C.E Liteyca

Lugo

C-04453

C.E Comercial Crespo S.L.

Ourense

C-04454

C.E Ambulancias El Pilar

Ourense

C-04455

S. de Cazadores de As Somozas

A Coruña

C-04456

Hockey Patin Club Coruña

A Coruña

C-04457

C.E Maside F.S.

Ourense

C-04458

C.E Cervecería Equis

A Coruña

C-04459

C.E S. D. Malasa

A Coruña

C-04460

Talleres Rendal

A Coruña

C-04461

Unión de Federacions Deportivas Galegas

Pontevedra

C-04462

C.E Ciclista Mec

A Coruña

C-04465

A. de C.Es da Provincia de Ourense

Ourense

C-04468

Equi C. Lérez

Pontevedra

C-04471

C. Escola Municipal de Fútbol Sala

Lugo

C-04474

A. D. Cruído

A Coruña

C-04475

C.E O Breogán Atlético

Pontevedra

C-04476

C. D. River

A Coruña

C-04477

C. Galar

A Coruña

C-04478

C. Restaurante O Mingueo

Pontevedra

C-04479

S. D. Fluterga

A Coruña

C-04480

C. F.S. Discoteca Foxos

A Coruña

C-04481

C.E Sochantre

A Coruña

C-04482

C. Cafetería Revertito F.S.

A Coruña

C-04483

C. Albatros System

A Coruña

C-04485

C. Fútbol Sala Daborasi

Lugo

C-04486

C.E de Chave O Temple

A Coruña

C-04487

Mataos Bowling C.

A Coruña

C-04489

C. Baloncesto Boborás

Ourense

C-04490

A. de Tenistas de Portosín

A Coruña

C-04491

C.E Almacenes Pardo

A Coruña

C-04492

C. El Globo

A Coruña

C-04493

C. Arboco F.S.

A Coruña

C-04494

C. Riveira Atletismo

A Coruña

C-04495

C.E S.P. Sisoi

Lugo

C-04496

S.E D. Pedrafita

Lugo

C-04497

A. D. de Cazadores O Carballo

A Coruña

C-04498

C.De Tenis Recreo Cultural A Estrada

Pontevedra

C-04499

A. Galega de Mergullo D. (Asogamede)

A Coruña

C-04500

Asociación de Federacións Deportivas de Galicia

A Coruña

C-04501

C. Círculo D. Gondomar

Pontevedra

C-04502

C. Instituto Politécnico

Ourense

C-04503

C. Tranvías A Coruña

A Coruña

C-04504

C. Demi Sport A Coruña

A Coruña

C-04505

A. Aerobic Ferrol

A Coruña

C-04506

C. Voleibol O Ventorrillo

A Coruña

C-04507

C. Karting San Lorenzo

Lugo

C-04508

C. Inter Sport

Lugo

C-04509

C. Culturo Ciclista Integral

Lugo

C-04510

Marineda Bowling Club

A Coruña

C-04511

C. Tenis de Mesa Juan Antonio Suanzes

Pontevedra

C-04512

S. de Pesca La Serena

Pontevedra

C-04514

C. Loureiro Uninter

Ourense

C-04515

C. Natación Romil

Pontevedra

C-04516

A. D. O Faro

Pontevedra

C-04517

C. Fútbol de Reboreda

Pontevedra

C-04518

C. D. Baloncesto Liceo Casino de Tui

Pontevedra

C-04519

C. Peña Deportivista de Arteixo

A Coruña

C-04520

C. Lodi Copy F.C.

A Coruña

C-04521

C. Academia Anxela

A Coruña

C-04522

C. D. O Portiño

A Coruña

C-04523

C. A.VV Oza A Gaiteira - O Castro

A Coruña

C-04524

C. Peña de Chave Bar Souto

A Coruña

C-04525

C. Amigos Fútbol Sala de Ourense

Ourense

C-04527

Escuela Orensana de Xadrez

Ourense

C-04529

C. Esgrima Galicia

A Coruña

C-04530

C. Ciclista de Montaña Os Buxatos

A Coruña

C-04531

C. de Montaña Niño do Corvo

Pontevedra

C-04532

C. Fútbol Sala Alen

Pontevedra

C-04533

C. Fontevella

Pontevedra

C-04536

C. Maremoto F.S.

Pontevedra

C-04537

A. D. Dolmen

A Coruña

C-04539

Judo Sport Cambados

Pontevedra

C-04540

C. Banderas - Atlántis Sanxenxo

Pontevedra

C-04541

C.E Grúas Monterrey, S.L.

Ourense

C-04542

C.E Escola Pazos de Borbén

Pontevedra

C-04543

C.E Fundación Hospital Verín

Ourense

C-04544

C. Construcciones Rivero

Ourense

C-04545

C.E D. Valeixe F.S.

Pontevedra

C-04546

C.E Orly F.S.

Pontevedra

C-04547

C.E S. D. A.V.V. As Fontes

Pontevedra

C-04548

C.E Framiñan Construcciones

Pontevedra

C-04549

C.E Guitiriz, F.S.

Lugo

C-04550

C.E F.S. Berlín Este

Ourense

C-04551

C.E Verín Exclusivas

Ourense

C-04552

C.E Pizzeria Vespasiano

Ourense

C-04553

C. D. Trasmiras

Ourense

C-04554

C.E Pub Golf’s

Ourense

C-04555

C.E Winterthur /T2

Ourense

C-04556

C.E Renault

Ourense

C-04557

C.E Fritz Boy's F.S.

Pontevedra

C-04558

C.E Os Abelardos

Pontevedra

C-04559

C.E A.VV. Calvario - F. Sala

Pontevedra

C-04561

C.E Construcciones Silva e Presas

Pontevedra

C-04562

Caledonian C. de Regatas

A Coruña

C-04563

C.E D. Ponte-Cabana

A Coruña

C-04564

C. Baralla F.S.

Lugo

C-04565

C.E Lácteos La Ribera

Lugo

C-04566

C. Voleibol Lalín

Pontevedra

C-04567

A. de Pescadores Río Masma

Lugo

C-04568

C.E Bodegón A Cunca

Pontevedra

C-04569

Grúas Deza, S.L

Pontevedra

C-04570

Cantón F.S.

Pontevedra

C-04571

Moto Club A Carroula

Lugo

C-04572

C. de Billar Moaña

Pontevedra

C-04573

C.E Polid. Special-Ferrol

A Coruña

C-04574

C. Ancora

Pontevedra

C-04575

C. D. Empresa 93

A Coruña

C-04576

C. Atlético Ourense-Galaico

Ourense

C-04578

A. Peña Ciclista Acuña

Pontevedra

C-04579

A. D. Xuvenil Arecris

A Coruña

C-04580

C. Fútbol Sala Alfoz

Lugo

C-04581

C. Taekwondo Videlgi

A Coruña

C-04583

Club Deportivo A Solaina

A Coruña

C-04584

C. Escu. Culleredo

A Coruña

C-04585

C. Escu. Pontevedra Motor Competición

Pontevedra

C-04586

C. de Submarinismo Barbanza

A Coruña

C-04587

C. Corvos A.D. Aldán

Pontevedra

C-04589

C. Ciclista Ártabros

A Coruña

C-04590

Gaiteira S. Recreativa e Instructiva

A Coruña

C-04591

C. Atletismo Desguaces Gil

Pontevedra

C-04593

C. de Cazadores Santiago de Borbén

Pontevedra

C-04594

C. Karting do Deza

Pontevedra

C-04596

C. Manuel Tomás

Pontevedra

C-04597

C. Ciclista Ciclos Veiga

Lugo

C-04599

C. Nuestra Señora de la Luz

Lugo

C-04600

C. de Tiro Olímpico A Cañiza

Pontevedra

C-04603

Club de Lucha A Coruña

A Coruña

C-04605

A. Galega de Kickboxing

Lugo

C-04606

C. Tandem Bici

Pontevedra

C-04607

C. Pronupcial F.S.

A Coruña

C-04609

C. Fútbol Sala Cafetería Xala

A Coruña

C-04610

C.E Zenith

Pontevedra

C-04611

C. Cerqueiras F.S.

Pontevedra

C-04612

C. Xerion de Ximnasia D.

A Coruña

C-04613

C. Ciclista Bicicletas Oliveira

A Coruña

C-04614

C. Náutico San Ciprián

Lugo

C-04615

S. D. Rocambole

Lugo

C-04616

C. de Amigos de Tenis A Solaina

A Coruña

C-04617

C. de Boxeo Agarimo

A Coruña

C-04618

C. de Cazadores Montouto

Lugo

C-04620

Xoquei C. San Sadurniño

A Coruña

C-04621

A.P.A. Ánxel Fole de Baloncesto

Lugo

C-04623

A. Cultural Aikikai de Galicia

A Coruña

C-04624

C. de Aeromodelismo Papaventos

A Coruña

C-04626

C. Botana Bike

A Coruña

C-04627

C. Cariño-O' Peirao

A Coruña

C-04629

Vigo Bici C.

Pontevedra

C-04630

Taekwondo C. Dukchon Ferrol

A Coruña

C-04634

C. Cuntis Veteranos pola Cultura e o Deporte

Pontevedra

C-04635

C. Sol Naciente Fútbol Sala

A Coruña

C-04636

C. Fonseca

A Coruña

C-04637

Xoquei C. Miño

A Coruña

C-04641

C. Motonáutica Vigojet

Pontevedra

C-04642

C. D. Remourelle

Lugo

C-04643

C. Corredera F.S.

Pontevedra

C-04644

C. A.V.V. Los Ángeles

Pontevedra

C-04645

C. Peña San Cristobo

A Coruña

C-04646

Centro Recreativo Cultural Redondela

Pontevedra

C-04647

C.E de Mergullo D. Lobeira Pequena

A Coruña

C-04648

Moto C.E Villa de Bueu

Pontevedra

C-04649

Trashospital A. D.

Ourense

C-04650

Arzúa Karate C.

A Coruña

C-04651

C.E Baloncesto Monterroso

Lugo

C-04652

C.E de Tiro Ribeiras do Asma

Lugo

C-04653

C.E Gargola

A Coruña

C-04654

A. Deportiva A.C.D.E.O. San Xoán de Serres

A Coruña

C-04655

S. D. Soneira

A Coruña

C-04656

C.E S.D. Ara-Solis Parrillada

A Coruña

C-04657

Club Atlético Nadabla

Ourense

C-04658

C.E D. Cualedro

Ourense

C-04659

A. Galega de Pilotos

Ourense

C-04660

C. Karting Barrantes

Pontevedra

C-04661

C.E Box Bayo Competición

Pontevedra

C-04662

C.E Escu. Taboada

Lugo

C-04663

C.E Motor Racing

A Coruña

C-04664

C.E Ciclista Valladares

Pontevedra

C-04665

C. Náutico Insuiña

Pontevedra

C-04667

A. Coruñesa del Deporte para Todos

A Coruña

C-04668

C.E D. Rocas

Ourense

C-04672

C.Náutico Pedra Blanca

Pontevedra

C-04673

C.E As Mariñas

A Coruña

C-04674

A. de Tenis La Garrocha

A Coruña

C-04675

Puerto Escondido C.E Surf

Pontevedra

C-04677

C.E Gasolinera Canelas

Pontevedra

C-04678

C.A.S. Meko-Sub O Grove

Pontevedra

C-04679

C.E Petanca Santa Cristina

Pontevedra

C-04680

C.E D. Incio

Lugo

C-04681

C.E Burguer Tivoli

Ourense

C-04682

A. D. Xarmea

A Coruña

C-04686

C. Náutico Cabana

A Coruña

C-04687

C.E Balonmano Santiago

A Coruña

C-04688

C.E Maninfor, F.S.

Pontevedra

C-04689

C.Náutico A Cabana

A Coruña

C-04690

C.E de Cazadores San Lucas

Lugo

C-04691

C.E de Cazadores Sagra-Varón

Ourense

C-04692

C.E de Cazadores Villamarín

Ourense

C-04693

C.E Ponte de Navia Non Caias

Lugo

C-04694

C.E Café Bar Ronda de Nelle

A Coruña

C-04695

Ponteareas C.E de Fútbol

Pontevedra

C-04698

A. Galega de Promoción e Xestión D. Cultural

A Coruña

C-04699

A. D. O Couto

Ourense

C-04700

C.E de Fútbol Xunqueira de Ambía

Ourense

C-04702

C.E de Patinaxe O Ferroviario

Lugo

C-04704

C Náutico Burela

Lugo

C-04705

C.E Ciclista Orballo

Lugo

C-04706

A. D. da Asociación de Veciños de Vincios

Pontevedra

C-04708

C. Náutico de Vilanova de Arousa

Pontevedra

C-04709

S. D. Amberes-Alo

A Coruña

C-04710

A. D. Tiro co Arco La Garrocha

A Coruña

C-04711

C.E Talleres Dafergu-Pizarras Gallegas

Ourense

C-04712

C.E D. Xalo

A Coruña

C-04713

C.E de Fútbol Vedra

A Coruña

C-04715

C.E D. Sociocultural Amigos del Deporte Valdeorras (Cadeval)

Ourense

C-04718

C.E Fútbol Base Porvir

Pontevedra

C-04719

C. Atlético Toense

Ourense

C-04720

Rios C.F.

Ourense

C-04721

Fútbol C. Coiros

A Coruña

C-04723

Fútbol C. Os Imposibles

A Coruña

C-04724

Aurinegro C.F.

A Coruña

C-04725

C. Cañón Racing Bike

Lugo

C-04727

C. Fútbol Laro

Pontevedra

C-04728

C. Petanca Matamá

Pontevedra

C-04729

C. Cafetería Manureva Fútbol Sala

A Coruña

C-04730

C. Zona Vella S.D.

A Coruña

C-04731

A Gracia C. de Fútbol

A Coruña

C-04733

Figueiro F.C.

Pontevedra

C-04734

C. Hípico Hierro Las Siete Cruces

Pontevedra

C-04735

C.E Baloncesto Monforte

Lugo

C-04736

A. Cultural D. Ocense

A Coruña

C-04738

S.D. O Pereiro de Aguiar

Ourense

C-04739

C.E Aspadex

A Coruña

C-04740

A. Quercus

A Coruña

C-04743

C. Baloncesto Cíes Vigo

Pontevedra

C-04744

C.D. Sagitario Castro

Lugo

C-04745

Entidade Columbicultora Rías Bajas

Pontevedra

C-04746

S. D. de Pesca de Vilariño de Conso

Ourense

C-04748

C. de Fútbol Moura

Ourense

C-04750

C. Turdo Necoras Team

Pontevedra

C-04751

C. D. Estación

A Coruña

C-04752

C. Peña Touliña

A Coruña

C-04753

C. Amigos do Támega

Ourense

C-04754

Karting C. O Carballiño

Ourense

C-04756

A. D.-Cultural Poy

A Coruña

C-04757

C. Balonmano Mugardos

A Coruña

C-04758

Hércules Coruña Hockey Club

A Coruña

C-04759

Hoquei C. Muradán

A Coruña

C-04760

A. de Baloncesto Bergondo

A Coruña

C-04762

C. de Hípica Adelca

Lugo

C-04763

A. D. Miño

Ourense

C-04764

C. Doade Bowling

Ourense

C-04765

C. Hípico Toen

Ourense

C-04766

A. D. Loar

Pontevedra

C-04767

C. de Tiro Olímpico Valle Miñor

Pontevedra

C-04768

C. Atlético Baldranes

Pontevedra

C-04769

Agolada C. Fluvial

Pontevedra

C-04770

C. Vigo 95 Bowling

Pontevedra

C-04772

C. Narón Balompé Piñeiros

A Coruña

C-04773

C. Unión Viguesa de Baloncesto

Pontevedra

C-04776

C. Asdecove Boa

A Coruña

C-04777

O Vilar Surf e Bodyboard C.

A Coruña

C-04778

C. de Aerobic Cardio

A Coruña

C-04779

Moto C. Santa Uxía de Ribeira

A Coruña

C-04780

A. Ecuestre do Xallas

A Coruña

C-04782

C. de Cazadores La Guía de Maceira

Pontevedra

C-04783

C.E Hípico Cabaleiro do Norte

Lugo

C-04784

C. D. El Salero

A Coruña

C-04785

C. Peña O Relojero

A Coruña

C-04786

C. Bowling Coruña

A Coruña

C-04787

C. Atlético Mariñamansa

Ourense

C-04788

C. Equipo Lynx-M. Vázquez

Ourense

C-04789

C. Cafetería Karisma

Ourense

C-04790

C.E Atox

Ourense

C-04791

C.E Autoreparaciones Elma

Ourense

C-04792

C.E Parrillada Os Amigos.F.S.Carballiño

Ourense

C-04793

C.E Cafetería Cercis

Ourense

C-04795

C. Atlético Rubia F.S.

Ourense

C-04796

C.E de Billar Liceo Casino de Marín

Pontevedra

C-04797

C.E de Cazadores Canedo

Ourense

C-04799

A. D. Neda Motor

A Coruña

C-04800

Escu. Rias Altas

A Coruña

C-04801

C.D. Rubia F.S.

Ourense

C-04802

C.E Muebles de Cocina Ganu

Ourense

C-04803

C.E Ciclista Cedeira

A Coruña

C-04806

C.E A Carballeira

Ourense

C-04807

C.E Auria

Ourense

C-04808

C.E Transportes Alfonsín

Ourense

C-04809

C.E de Balonmán Goián

Pontevedra

C-04810

C.E Cruz de Pazos-Femenino

Pontevedra

C-04811

C.E de Tenis de Mesa Lalín

Pontevedra

C-04812

C.E Náutico de Moaña

Pontevedra

C-04813

C.E Instituto Rosalía de Castro

A Coruña

C-04816

C.E Fútbol Sala Arcos

Ourense

C-04817

A. D. Río Mina de Corcoesto

A Coruña

C-04818

C.E San Miguel de Orbazai

Lugo

C-04819

C.E Sobradelo Fútbol Sala

Ourense

C-04820

A. D.-Cultural Antiguos Alumnos La Inmaculada

A Coruña

C-04821

C.E Triatlón Delfín

A Coruña

C-04822

C.E Amigos del Camino

A Coruña

C-04823

C.E Fluid-Control

A Coruña

C-04824

C.E Belle Epoque

A Coruña

C-04825

C.E D. Camiños-A Coruña

A Coruña

C-04826

C.E Peña Figón Sancho Panza

A Coruña

C-04827

C. Neptuno

A Coruña

C-04828

Asociación Deportiva e Cultural Bombeiros A Coruña

A Coruña

C-04829

C.E Amigos del 27 de Junio

A Coruña

C-04830

C.E Akal F.S.

A Coruña

C-04831

C.E Laracha Fútbol Sala

A Coruña

C-04832

A. de Pesca de Recreo

Lugo

C-04834

C. Cicloturista Pedaldez

Lugo

C-04838

C.E Tenis Mesa Valladares

Pontevedra

C-04841

C.E Ciclista O Pedal

A Coruña

C-04842

C. Eixo Atlántico 4x4

Pontevedra

C-04843

C.E Karting Daviña Rey

Lugo

C-04844

C.E Español del Alfa Romeo Gtv

Pontevedra

C-04845

C.E Ciclista San Ciprián

Lugo

C-04847

C.E de Cazadores de Manzaneda

Ourense

C-04848

C.E San Clodio

Lugo

C-04849

A. Funcionarios de Seguridad Social

A Coruña

C-04850

C.E S.D. Hierros Antelo

A Coruña

C-04851

S. D. Elevadores A Coruña

A Coruña

C-04852

C.E D. Troco

A Coruña

C-04855

C.E Piragüismo Santa Isabel

Lugo

C-04858

C.E Quicapa + Aluminios Terrachá

Lugo

C-04859

C.E de Fútbol Rairiz de Veiga

Ourense

C-04860

C.E Kodak Ourense

Ourense

C-04862

C.E D. de Pesca-Viana do Bolo

Ourense

C-04863

C.E Fútbol Sala Vistahermosa

Ourense

C-04864

C.E Ciclista Valdeorras

Ourense

C-04865

C. de Atletas Independentes de Ourense

Ourense

C-04866

C. Maquivensa

Ourense

C-04867

C. Helados Di San Remo

Pontevedra

C-04869

C. de Fútbol Santiago de Covelo

Pontevedra

C-04870

C. Alexandre Bóveda-Coia II

Pontevedra

C-04871

C. Kickboxing Florida Gym

Pontevedra

C-04872

C. Baloncesto Asoc. de Veciños San Mauro

Pontevedra

C-04873

C. de Actividades Náutico-D.S Oleiros

A Coruña

C-04874

Club Ciclista Aquagest

A Coruña

C-04875

C. de Parapente Quiroga

Lugo

C-04876

C. Escudería Automóviles Clásicos de Ourense

Ourense

C-04877

Clube de Pesca de Reo-Tambre

A Coruña

C-04878

C. Piju-Ourense Fútbol Sala

Ourense

C-04879

S.E D. Oliveira

Pontevedra

C-04882

C. Náutico Cedeira

A Coruña

C-04884

C. Escuela de Equitación Belelle

A Coruña

C-04885

C. Kilian

A Coruña

C-04886

Bitákora Surf C.

A Coruña

C-04887

C. Aranga Fútbol

A Coruña

C-04888

C. Imprenta Roma F.S.

A Coruña

C-04889

C. Decoraciones Fernández

Pontevedra

C-04890

C. Kronos

Pontevedra

C-04891

C. San Martiño

Pontevedra

C-04892

C. Panadería Reibon

Pontevedra

C-04893

C. Moañeses Celestes

Pontevedra

C-04894

C. Beles

A Coruña

C-04896

C. Fútbol Sala Sobrado

A Coruña

C-04897

C. Super Teixeiro F.S.

A Coruña

C-04898

C. Menphis, F.S.

A Coruña

C-04900

C. Único F.S.

A Coruña

C-04901

C. Ciclista Lukus Bike

Lugo

C-04903

C. Talleres Otero

Lugo

C-04904

A. de Pescadores de Bande

Ourense

C-04906

Agrup. D. Fútbol Empresas de Pontevedra

Pontevedra

C-04908

C. Ciclista Btt-Vilagarcía

Pontevedra

C-04909

C. Petanca Carballo

Pontevedra

C-04912

A. San Ignacio

Pontevedra

C-04914

C. Petanca Chapela

Pontevedra

C-04915

Escola de Fútbol do Callobre

Pontevedra

C-04916

C. S. Bartolomé

A Coruña

C-04918

A. D. Campo de Noia

A Coruña

C-04920

C. Shin-Gi-Tai

A Coruña

C-04921

C. Rañobre

A Coruña

C-04922

C. Balonmán Fene

A Coruña

C-04923

A. D. Bodhidharma

A Coruña

C-04924

C. de Surf Grosso de Doniños

A Coruña

C-04925

C. Navia de Suarna 4x4

Lugo

C-04