Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 19 de marzo de 2018 Páx. 16106

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que for a súa forma de adquisición e, no seu artigo 4, establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, vén desenvolver o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ouo de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación e Ordenación Universitaria, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Pola Orde do 29 de decembro de 2017 (DOG do 10 de xaneiro de 2018) convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 2 da devandita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

1. Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación, en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Familia profesional

Nome e apelidos

DNI

Tratamento

Código habilitación

Administración e xestión

Aida Isabel Rabanal Fernández

33853639P

Asesora

ASDADG0778

Avaliadora

AVDADG0780

Edificación e obra civil

Isabel Casal López

33241411V

Asesora

ASDEOC0788

Avaliadora

AVDEOC0790

Luis Antonio Garea Rodríguez

32786650N

Asesor

ASDEOC0790

Avaliador

AVDEOC0792

Miguel Ángel González Ramos

34941713K

Asesor

ASDEOC0789

Avaliador

AVDEOC0791

Electricidade e electrónica

Francisco Javier Ocampos Ocampos

02856274L

Asesor

ASDELE0797

Avaliador

AVDELE0799

Ignacio Román Díaz

35311846S

Asesor

ASDELE0793

Avaliador

AVDELE0795

José Luis Ocampo López

32623939A

Asesor

ASDELE0808

Avaliador

AVDELE0810

Juan José Rodríguez Prieto

33305847F

Asesor

ASDELE0787

Avaliador

AVDELE0789

María Begoña de la Torre Rodríguez

76864802K

Asesora

ASDELE0807

Avaliadora

AVDELE0809

Pablo Pérez Seoane

32810219Y

Asesor

ASDELE0792

Avaliador

AVDELE0794

Enerxía e auga

Félix Caramés Palomanes

34963983G

Asesor

ASDENA0785

Avaliador

AVDENA0787

Fabricación mecánica

José Antonio Alvite Fernández

33349503D

Asesor

ASDFME0782

Avaliador

AVDFME0784

Rebeca Valiño Regueiro

32679770J

Asesora

ASDFME0803

Avaliadora

AVDFME0805

Hostalaría e turismo

Isaac Martín Peña

76895286F

Asesor

ASDHOT0794

Avaliador

AVDHOT0796

María Rita Masid Diéguez

34968456S

Asesora

ASDHOT0773

Avaliadora

AVDHOT0775

Informática e comunicacións

Carlos Lorenzo González-Viso

34973887H

Asesor

ASDIFC0780

Avaliador

AVDIFC0782

Juan Nieto González

34976378W

Asesor

ASDIFC0781

Avaliador

AVDIFC0783

Juan Carlos López Díaz

44455249K

Asesor

ASDIFC0779

Avaliador

AVDIFC0781

Instalación e mantemento

Sagrario Sánchez Ramil

33996358N

Asesora

ASDIMA0802

Avaliadora

AVDIMA0804

Madeira, moble e cortiza

Alberto Gallego Fernández

33341863M

Asesor

ASDMAM0776

Avaliador

AVDMAM0778

Carmen Casal López

78785661N

Asesora

ASDMAM0774

Avaliadora

AVDMAM0776

Manuel Ángel Pena Díaz

33318891X

Asesor

ASDMAM0777

Avaliador

AVDMAM0779

María Inmaculada Castro Prado

33331559M

Asesora

ASDMAM0791

Avaliadora

AVDMAM0793

Química

Francisco Antonio Vázquez Vázquez

34949060P

Asesor

ASDQUI0804

Avaliador

AVDQUI0806

María José Rodríguez Vázquez

32641391K

Asesora

ASDQUI0796

Avaliadora

AVDQUI0798

Natalia López Pérez

34993833T

Asesora

ASDQUI0798

Avaliadora

AVDQUI0800

Servizos socioculturais e á comunidade

Cecilia Bermúdez Pernas

32826809J

Asesora

ASDSSC0784

Avaliadora

AVDSSC0786

Gemma Mera Vázquez

44814264Y

Asesora

ASDSSC0799

Avaliadora

AVDSSC0801

Lucía Somoza Sampayo

46916413R

Asesora

ASDSSC0770

Avaliadora

AVDSSC0773

María del Carmen López Avendaño

32674059Y

Asesora

ASDSSC0795

Avaliadora

AVDSSC0797

María del Carmen Louzao Rodríguez

33281094W

Asesora

ASDSSC0772

Avaliadora

AVDSSC0772

Patricia Pita Fernández

53301643V

Asesora

ASDSSC0809

Avaliadora

AVDSSC0811

Transporte e mantemento de vehículos

Miguel Vilela González

76409767H

Asesor

ASDTMV0786

Avaliador

AVDTMV0788

Rubén Pedreira Ramiro

46904822W

Asesor

ASDTMV0800

Avaliador

AVDTMV0802

Xacobo Ben Eiroa

34638740G

Asesor

ASDTMV0783

Avaliador

AVDTMV0785

Sector produtivo.

Familia profesional

DNI

Nome
e apelidos

Tratamento

Código UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Edificación e obra civil

45430206P

David Moreira Iglesias

Avaliador

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción.

AVP087111118

UC0873_1

Aplicar imprimacións e pinturas protectoras en construción.

AVP087311113

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

AVP136021114

UC1933_2

Realizar revestimentos murais en papel, fibra de vidro e vinílicos.

AVP193321115

UC1934_2

Realizar acabados decorativos de pintura en construción.

AVP193421116

UC1935_2

Organizar traballos de pintura en construción.

AVP193521117

UC1939_2

Revestir mediante morteiro monocapa, receba e lucido.

AVP193921119

UC1940_2

Revestir mediante pastas e morteiros especiais de illamento, impermeabilización e reparación.

AVP194021120

UC1941_2

Organizar traballos de revestimentos continuos conglomerados e ríxidos modulares en construción.

AVP194121121

Enerxía e auga

46913774F

Rubén Cristóbal Brandón

Avaliador

UC0606_2

Reformular redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060621148

UC0607_2

Montar redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060721149

UC0608_2

Pór en servizo e operar redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060821150

UC0609_2

Manter redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060921151

Enerxía e auga

52454083F

Francisco Bretal Martínez

Avaliador

UC0606_2

Reformular redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060621152

UC0607_2

Montar redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060721153

UC0608_2

Pór en servizo e operar redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060821154

UC0609_2

Manter redes de distribución de auga e saneamento.

AVP060921155

Hostalaría e turismo

15369268R

Beatriz Vázquez Meire

Avaliadora

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

AVP105721107

Madeira, moble e cortiza

36151000Z

Xurxo Ojea López

Avaliador

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller.

AVP016021108

UC0161_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados.

AVP016121109

UC0162_1

Mecanizar madeira e derivados.

AVP016211110

UC0166_2

Preparar o soporte e pór a punto os produtos e equipamentos para a aplicación do acabado.

AVP016621111

UC0168_2

Realizar o tinte, acabados especiais e decorativos.

AVP016821112

Servizos socioculturais e á comunidade

53304344G

Serezabel Rodríguez Rico

Avaliadora

UC0252_3

Programar, organizar e avaliar as intervencións de integración social.

AVP025231122

UC0253_3

Desenvolver as intervencións dirixidas ao adestramento e á adquisición de habilidades de autonomía persoal e social.

AVP025331123

UC0254_3

Establecer, adaptar e aplicar sistemas alternativos de comunicación.

AVP025431124

UC1022_3

Dinamizar a planificación, desenvolvemento e avaliación de intervencións e proxectos comunitarios e de participación cidadá que se desenvolvan entre os diferentes axentes que configuran unha comunidade ou unha zona territorial.

AVP102231125

UC1024_3

Establecer estratexias de comunicación e difusión dos diferentes proxectos e actuacións comunitarias.

AVP102431126

UC1026_3

Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social.

AVP102631127

Servizos socioculturais e á comunidade

53304344G

Serezabel Rodríguez Rico

Avaliadora

UC1034_3

Xestionar a información sobre os recursos sociolaborais e formativos e colaborar na análise de postos de traballo para a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

AVP103431128

UC1035_3

Realizar as intervencións dirixidas ao adestramento para a adquisición e desenvolvemento de habilidades sociolaborais nas persoas con discapacidade.

AVP103531129

UC1036_3

Apoiar no proceso de inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

AVP103631130

UC1037_3

Efectuar o seguimento da inserción sociolaboral coa empresa, o usuario e a súa contorna persoal.

AVP103731131

UC1038_3

Identificar e concretar as características e necesidades do contexto social da intervención.

AVP103831132

UC1039_3

Previr conflitos entre distintas persoas, actores e colectivos sociais.

AVP103931133

UC1040_3

Organizar e implementar o proceso de xestión de conflitos

AVP104031134

UC1041_3

Realizar a valoración, o seguimento e a difusión da mediación como unha vía de xestión de conflitos.

AVP104131135

UC1448_3

Detectar, xerar e utilizar recursos sociais e comunitarios para a realización de intervencións socioeducativas con persoas con discapacidade.

AVP144831136

UC1449_3

Organizar e realizar o acompañamento de persoas con discapacidade na realización de actividades programadas.

AVP144931137

UC1450_3

Organizar, desenvolver e avaliar procesos de inclusión de persoas con discapacidade en espazos de lecer e tempo libre.

AVP145031138

UC1451_3

Organizar e desenvolver o adestramento en estratexias cognitivas básicas e alfabetización tecnolóxica para persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior.

AVP145131139

UC1452_3

Actuar, orientar e apoiar as familias de persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior.

AVP145231140

Transporte e mantemento de vehículos

33308434H

Miguel Ángel Méndez López

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, dirección e suspensión.

AVP013021141

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos.

AVP013121142

UC0132_2

Manter o motor térmico.

AVP013221143

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico.

AVP013321144

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

AVP062621145

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos.

AVP062721146

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

AVP062821147