Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 19 de marzo de 2018 Páx. 16126

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2018 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para conceder subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.

En virtude das competencias da Consellería de Política Social, atribuídas polo Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia e o Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e de acordo co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, procédese á publicación das subvencións concedidas que se detallan no anexo desta resolución.

Beneficiarios:

1. As entidades do terceiro sector de acción social definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social e a Cruz Vermella.

2. Agrupacións de organizacións sen personalidade xurídica.

Finalidade da subvención:

As axudas destinaranse á realización de actividades de interese xeral que obtivesen financiamento estatal con cargo á asignación tributaria do IRPF na convocatoria do ano 2016 no marco dos seguintes programas:

a) Programas para a atención ás persoas con necesidades de atención integral sociosanitaria.

b) Programas para a atención ás persoas con necesidades educativas ou de inserción laboral.

c) Programas para o fomento da seguridade cidadá e a prevención da delincuencia.

Aplicacións orzamentarias:

Dirección xeral

Aplicación
orzamentaria

Total

Familia, infancia e dinamización demográfica

12.02.312B.481.1

903.176,93 €

Inclusión social

12.03.313C.481.6

4.434.880,36 €

Maiores e persoas con discapacidade

12.04.312E.481.1

4.825.500,72 €

12.04.312E.781.1

889.421,17 €

Xuventude, participación e voluntariado

12.05.312F.481.0

87.553,30 €

12.05.313A.481.0

313.251,44 €

Crédito orzamentario: 11.453.784 €.

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018

José Manuel Rey Varela
Conselleiro de Política Social

ANEXO

Entidade

CIF

Programa/investimento

Suma de total concesión 2017

ACCEM

G79963237

Centro de acollida integral a mulleres migrantes en situación de vulnerabilidade

100.837,10 €

Centro de atención de día e acollida para persoas sen fogar

21.875,38 €

Programa de atención necesidades de persoas en situación de pobreza e vulnerabilidade social

42.259,56 €

Asociación Centro Trama

G80054760

Reforzo ao CIEMA de Ourense

24.500,00 €

Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz

G81594962

Programa promoción e adecuación de centros residenciais (Residencia Mi Casa-Ferrol)

51.420,66 €

Asociación Faraxa pola Abolición da prostitución

G27728658

Programa integral da unidade móbil para mulleres en prostitución en Galicia

7.381,95 €

Asociación Federación Española de Universidades Populares (FEUP)

G28809663

Programa educativo para a transmisión de valores solidarios entre a mocidade

896,37 €

Programa inserción sociolaboral da mocidade

1.736,35 €

Programas para a inserción sociolaboral

18.392,23 €

Asociación Galega de Familias Numerosas

G15428600

Información e asesoramento a familias numerosas con dificultades de inserción laboral

19.086,32 €

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638 

Kamelamos chanelar

8.859,78 €

Saúde e educación

5.836,25 €

Asociación Otro Tiempo

G85835908

Outro tempo, outras oportunidades

4.000,00 €

Asociación Proyecto Hombre

G79267936

Centro de acollida residencial inmediata

6.974,38 €

Centro de día

28.251,13 €

Comunidade terapéutica

16.545,98 €

Comunidade terapéutica de mulleres xestantes con ou sen fillos a cargo

12.735,07 €

Comunidade terapéutica non residencial

2.279,92 €

Pisos de asistencia e reinserción

11.156,01 €

Programa adiante de inserción sociolaboral de persoas con adiccións

19.908,17 €

Programa de apoio a consumidores de psicoestimulantes

19.912,44 €

Programa de apoio a persoas con patoloxía dual

6.951,94 €

Programa de atención a menores e mozos drogodependentes

4.854,71 €

Programa de atención para persoas con problemas de ludopatías

4.404,92 €

Programa de desintoxicación e reinserción social usuarios con dependencia alcohólica

10.029,94 €

Programa de prevención familiar e escolar entre todos

25.267,15 €

Promoción e formación do voluntariado

7.137,55 €

Reinserción social

13.231,87 €

Aspaym Galicia (Asociación Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Galicia)

G15323058

Programa atención persoal e vida autónoma

97.287,89 €

Cáritas Española

R2800560A

Programa de atención integral promoción autonomía persoal persoas con discapacidade

69.760,00 €

Programa de atención sociosanitaria destinado a persoas sen fogar

409.038,16 €

Programa de inserción laboral para familias que se atopan en situación de especial dificultade

82.536,14 €

Programa de inserción sociolaboral e educativa dirixido á poboación xitana

34.128,10 €

Programa de promoción da educación, sanidade e calidade de vida infantil

72.158,32 €

Programa dirixidos a facilitar a conciliación entre a vida laboral, familiar e persoal

48.505,00 €

Programa prevención de delitos violencia contra as mulleres

71.802,00 €

Programas de acceso ao emprego para persoas en situación ou en risco de exclusión

364.307,28 €

Programas de apoio á crianza saudable e positiva dos fillos e fillas

13.625,00 €

Programas de apoio ao mantemento de servizos de atención a persoas con VIH e Sida

40.330,00 €

Programas de apoio e atención sociosanitaria

13.585,00 €

Programas de atención integral persoas maiores

728.622,12 €

Programas de intervención para familias atención integral sociosanitaria

35.962,00 €

Programas de promoción e educación saúde poboación xitana

22.236,00 €

Programas de urxencia

687.212,03 €

Programas dirixidos a promover a saúde integral das mulleres

122.692,70 €

Programas inserción sociolaboral novos e persoas desempregadas de longa duración

13.316,67 €

Programas para a inserción sociolaboral das mulleres

10.312,70 €

Programas para a inserción sociolaboral de persoas migrantes

120.170,80 €

Programas para a inserción sociolaboral de persoas recluídas

17.527,78 €

Programas para a inserción sociolaboral para persoas con infección VIH/Sida

21.800,00 €

Centro PAI MENNI-Casa de Hnas. Hospitalarias

R1500110J

Programa remodelación da cociña, compra equipamentos

51.420,66 €

Colectivos de Acción Solidaria

G34102160

Actuacións destinadas ás persoas en risco ou situación de exclusión sociolaboral

12.457,17 €

Programa de atención integral ás persoas maiores

21.082,47 €

Programa de urxencia

19.516,20 €

Programa para a inserción sociolaboral mulleres

6.684,69 €

Programas de promoción de educación, sanidade e calidade de vida infantil

14.556,16 €

Confederación Autismo España

G80834443

Programa de apoio e descanso de familiares coidadores de persoas con discapacidade

65.587,70 €

Programa de atención integral dirixido á promoción das persoas con discapacidade

32.407,67 €

Programa promoción e adecuación de centros persoas con discapacidade

40.000,00 €

Confederación de Centros de Desarrollo Rural

G47306568

Atención socioeducativa a nenos/as e familias

15.426,20 €

Formación e promoción do voluntariado

1.059,27 €

Programa de promoción e adecuación de centros

14.008,00 €

Programa de urxencia

42.944,48 €

Programa inclusión activa a través do emprego

74.504,43 €

Programa integral maiores (A)

27.773,33 €

Programa integral maiores (B)

13.160,60 €

Programa integras de acceso ao emprego

100.852,37 €

Confederación Española de Familias de Personas Sordas

G28738185

Programa atención e apoio a familias de persoas con discapacidade auditiva

20.568,26 €

Programa de intervención logopédica para a promoción da autonomía persoal

10.479,53 €

Confederación Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

G82803578

Atención social e legal

20.568,26 €

Calidade de vida infantil-Espabila

41.148,87 €

Programa socioeducativo na rúa

1.186,30 €

Vivenda de emancipación social en Ourense

13.068,05 €

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

G32115941

Programa atención á dependencia e autonomía colectivo de discapacidade en Galicia

240.174,24 €

Programa de atención temperá e discapacidade infantil

54.945,05 €

Programa investimentos Asociación A Mariña (Xove) e centro comarcal de recursos AMBAR (Ribeira)

56.880,30 €

Programa transporte adaptado e mobilidade para o fomento da autonomía

48.636,00 €

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad

G80409105

Programa KALI: sensibilización sobre outra violencia contra as mulleres

240,05 €

Crea, centro de recursos para asociacións e concellos

G98615115

Muller rural emprendedora social 45

7.349,04 €

Cruz Roja Española

Q2866001G

Achegamento a drogodependentes marxinais

33.993,08 €

Acollemento familiar

133.865,66 €

Acollemento, atención e asesoramento para mulleres en situación de precariedade

50.434,09 €

Apoio á prevención da exclusión escolar

68.826,06 €

Atención integral a familiares de persoas con VIH

532,26 €

Atención integral a persoas sen fogar

226.098,23 €

Atención urxente as necesidades básicas

628.553,20 €

Axuda a domicilio SIDA

42.580,51 €

Educación para a saúde

54.134,90 €

Escola de avós/as educadores

32.865,76 €

Inclusión social para nenos e nenas en risco de exclusión

60.329,12 €

Infancia hospitalizada

21.362,64 €

Integración de inmigrantes

114.967,37 €

Intervención familiar con infancia en risco social

40.712,29 €

Intervención socio-educativa menores baixo medidas de responsabilidade penal

11.519,09 €

Prevención da exclusión residencial

9.600,84 €

Prevención de condutas violentas

18.652,62 €

Programa apoio temporal a familias con persoas maiores ao seu cargo

74.296,60 €

Programa atención a persoas con funcións cognitivas deterioradas

79.909,73 €

Programa axuda a domicilio complementaria

244.444,34 €

Programa centro de día

583.718,29 €

Programa información e capacitación de coidadores non profesionais

33.222,38 €

Programa promoción do envellecemento saudable: saúde constante

136.108,94 €

Programa rede social para persoas maiores: Enred@te

203.749,16 €

Promoción e formación do voluntariado programas de atención integral

32.583,67 €

Promoción e formación do voluntariado programas inserción laboral

26.991,78 €

Proxecto integral de inclusión social e activación laboral en zonas desfavorecidas

26.362,66 €

Transporte en vehículos adaptados

162.870,43 €

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa cidadanía activa-accesibilidade cognitiva

77.263,88 €

Programa de apoio a familiares de persoas con discapacidade intelectual

188.421,36 €

Programa de exclusión social-muller

48.592,53 €

Programa de investimentos

170.716,60 €

Programa inclusión laboral de persoas con discapacidade intelectual

38.051,29 €

Programa saúde mental-envellecemento activo

28.795,57 €

Federación Alzhéimer Galicia

G15656739

Programa atención integral a persoas maiores

49.186,95 €

Programa atención integral a persoas maiores: centros de día

279.341,72 €

Programa atención integral a persoas maiores: formación sociosanitaria coidadores

131.304,72 €

Programa promoción e adecuación de centros e unidades de atención a persoas maiores

3.085,24 €

Federación Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

G15068091

Programa Adecosor

42.620,29 €

Programa de atención acodes xordas para a súa integración sociofamiliar

13.868,38 €

Federación
ASPACE_Galicia

G36344950

Programa atención especializada a domicilio

49.363,84 €

Programa atención temperá a nenos/as con PC

60.676,38 €

Programa construción, adecuación e equipamento

168.659,77 €

Programa habilitación funcional para persoas con PC

26.327,38 €

Programa integración social de persoas con PC

43.399,04 €

Programa respiro familiar para persoas con PC

32.909,22 €

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de apoio e descanso de familiares coidadores

160.078,85 €

Programa de inserción sociolaboral

11.200,00 €

Programa de promoción da autonomía persoal

18.246,16 €

Programa de promoción e adecuación de centros

34.297,69 €

Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental (Feafes)

G15545353

Acompañamento, apoio integral e voluntariado

5.928,95 €

Programa de acompañamento integral

132.742,82 €

Programa de apoio na rehabilitación PEM crónica recluídas en centros penitenciarios

34.296,84 €

Programa de intervención familiar/escola de familias/ axuda mutua

48.840,99 €

Programa de respiro familiar

13.605,70 €

Programa promoción da saúde mental e prevención da exclusión

31.397,78 €

Reincorporación social PEM xudicializadas

1.344,00 €

Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, Fademur-Galicia

G70101647

Cooperativas rurais de servizos proximidade

16.454,61 €

Redmur

6.170,48 €

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Educación en valores para a integración social da mocidade

23.707,32 €

Educación para a saúde de xuventude en risco de exclusión

12.961,52 €

Formación e axuda ao emprego para a xuventude

9.309,42 €

Formación e promoción do voluntariado

8.175,24 €

Promoción da calidade de vida infantil

30.073,21 €

Federación de Coordinadoras y Asoc. de Personas con Discapacidade Física

G46942645

Programa para a autonomía persoal e apoio familiar

20.362,58 €

Federación de Planificación Familiar Estatal

V78419884

Programa de atención en saúde sexual

4.557,80 €

Programa dirixido a promover a saúde integral das mulleres

1.264,95 €

Federación Española de Parkinson

G81786329

Programa de asistencia integral para afectados pola enfermidade de Parkinson Lugo

17.380,18 €

Programa de asistencia integral para afectados pola enfermidade de Parkinson Pontevedra

5.000,00 €

Programa de asistencia integral para afectados pola enfermidade de Parkinson Vigo

17.380,18 €

Federación Galega de Dano Cerebral

G70191051

Programa de autonomía e inclusión social

44.787,40 €

Programa de información e apoio ás familias

109.011,80 €

Federación Galega de Institucións para o Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de apoio e descanso para familiares coidadores de persoas con discapacidade

93.826,47 €

Programa inserción sociolaboral das persoas con discapacidade

26.626,43 €

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Educación para a saúde, a educación viaria e a promoción do voluntariado

13.158,32 €

Programa educativo para a transmisión de valores solidarios entre a mocidade

13.360,50 €

Promoción vida infantil e protección dos dereitos da infancia

11.512,06 €

Fundación Acción contra el hambre

G81164105

Vives, emprende, mulleres con ideas emprendedoras

3.856,55 €

Fundación Aldaba

G82453606

Atopo: piso emerxencia

16.502,00 €

Programa ao seu lado (equipo de proximidade)

5.742,60 €

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de cobertura inmediata

224.193,30 €

Fundación de Solidaridad Amaranta

G84913946

Programa de prevención e saúde integral mulleres en contextos de prostitución

2.056,83 €

Fundación Juan Ciudad

G78519303

Programa investimento e equipamento: adquisición furgoneta adaptada

5.142,07 €

Programa mecapacita: atención integral

6.787,53 €

Fundación Meniños

G15551120

Programa de integración familiar: protección da infancia na familia de orixe

187.171,21 €

Fundación Mujeres

G80974702

Actívate creando empresas

33.937,64 €

Programa de apoio integral a mulleres coidadoras

31.623,71 €

Fundación para la Defensa de los Usuarios de Medios Audiovisuales

G62115068

Prevención do ciberbullying e violencia redes sociais e medios dixitais

1.048,98 €

Fundación Ronsel

G15752660

Youth Business Spain

26.281,67 €

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Programa educativo para a transmisión de valores solidarios entre a mocidade

5.676,84 €

Fundación Yehudi Menuhin España

G82260282

Programa de inclusión Mus-E para mozos

1.805,55 €

Instituto de Desarrollo Comunitario

G28931640

Programa fomento autoemprego entre a mocidade

12.298,54 €

Lares Asociación, Unión de Residencias e Servizos do Sector Solidario

G86963659

Programas de atención integral ás persoas maiores

5.270,62 €

Programas de promoción e adecuación de centros e unidades de atención a persoas maiores (Lalín)

153.496,85 €

Programas de promoción e adecuación de centros e unidades de atención a persoas maiores (Tui)

4.113,65 €

Programas de promoción e adecuación de centros e unidades de atención a persoas maiores (Vilagarcía)

82.273,06 €

PREDIF Galicia

G15811524

Programa integral de asistencia persoal

20.568,26 €

Provivienda

G79408696

Alianza para o desenvolvemento do modelo Housing First en España

14.440,98 €

Apoio á integración a través da vivenda para colectivos con dificultades

26.061,02 €

Radio ECCA, Fundación Canaria

G35103431

Proxecto da integración da mocidade

7.403,92 €

Proxecto de formación e apoio do emprego

23.447,82 €

Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Aulas Tic

10.993,74 €

Compás

2.367,41 €

Fedra

4.884,96 €

Muller Tic

5.430,02 €

Rede Labora

51.863,44 €

Sociedad de San Vicente de Paúl en España

G28256667

Programa de transeúntes. Atención a persoas sen fogar e sen aloxamento digno

13.929,00 €

Programa de urxencia social

15.592,00 €

Unión de Asc. y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)

G78005386

Centros de encontro e acollida para drogodependentes

21.502,16 €

Comunidades terapéuticas

28.665,72 €

Programa centros de día

18.329,59 €

Programa de apoio á crianza saudable e positiva de fillos e fillas

5.212,90 €

Programa de atención sociosanitaria a novos

3.056,09 €

Programa de inserción socio-laboral das mulleres

781,93 €

Programa para a integración social e laboral de internos

17.432,23 €

Programas comunitarios prevención consumo poboación adolescente e xuvenil

12.177,33 €

Programas de sensibilización, información e apoio ás familias

13.290,80 €

Programas terapéuticos en atención ambulatoria

7.024,90 €

Vivendas de apoio ao tratamento e/ou a reinserción

59.625,12 €

Unión Romaní

G78339587

Fomento da educación infantil

8.484,41 €

Fomento da educación secundaria

6.684,69 €