Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 5 de abril de 2018 Páx. 18835

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 7 de marzo de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello das Pontes de García Rodríguez (expediente IN407A 2017/172-1).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita:

Solicitante: Talleres Metálicos Acebrón, S.L.

Enderezo social: polígono de Pena Porreira, P-A8, 15320 As Pontes de García Rodríguez.

Denominación: proxecto de LMTS, CS prefabricado e CT de 400 kVA para a subministración a taller de mecanizados.

Situación: polígono de Pena Porreira, PA8, 15320 As Pontes de García Rodríguez.

Características técnicas:

Liña de media tensión subterránea, con inicio e fin na liña de distribución no PAS do apoio número 24, logo de entrar e saír no CS proxectado, condutor RHZ1 2OL 12/20 kV 3 (1×240 mm2) Al, lonxitude 15 m.

Centro de seccionamento en edificio prefabricado. Celas prefabricadas de entrada, saída e derivación con interrutores seccionadores e unha de protección (24 kV, 400 A,16 kA).

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm. 310), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54), esta xefatura territorial resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación.

Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra este acordo, que non é definitivo en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112, 115, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 7 de marzo de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña