Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 5 de abril de 2018 Páx. 18837

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 21 de marzo de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación parque eólico de Corme), no concello de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante/promotor: EDP Renovables España, S.L.U.

Domicilio social: rúa Amio, 114, P.E. Costa Vella, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña.

Denominación do proxectos: parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación parque eólico de Corme).

Concello afectado: concello de Ponteceso (A Coruña).

Potencia para instalar: 18,375 MW.

Produción neta anual estimada/horas anuais equivalentes: 77,40 GWh/4.212 horas.

Orzamento total (execución material): 18.071.177,49 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación P.E. Corme)

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

1

506.425

4.791.716

2

505.275

4.792.606

3

503.575

4.793.136

4

502.255

4.792.516

5

501.205

4.791.506

6

501.875

4.790.286

7

505.375

4.790.896

Aeroxerador

Parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación P.E. Corme)

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

CO.1

501.709

4.791.747

CO.2

501.958

4.791.607

CO.3

502.066

4.791.289

CO.4

503.662

4.792.644

CO.5

503.901

4.792.422

CO.6

504.484

4.792.477

CO.7

504.781

4.792.394

Torre meteorolóxica

Parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación P.E. Corme)

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

TM.1

503.550

4.792.861

TM.2

505.061

4.792.504

Características técnicas das instalacións:

– 7 aeroxeradores Gamesa G-114, cunha altura ata a buxa de 93 m e un diámetro de rotor de 114 m, con xerador asíncrono de 2.625 kW de potencia nominal unitaria e cos seus correspondentes centros de transformación montados en góndola con potencia unitaria de 2.750 kVA de relación de transformación de 0,69/20 kV, montados sobre fuste tubular metálico.

– Rede eléctrica soterrada a 20 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e á subestación de evacuación do parque eólico existente (parque eólico Corme) composta por 3 circuítos con condutores tipo HEPRZ1-12/20 kV (Al) de diferentes seccións (95/240 mm2) nos correspondentes tramos.

– O parque eólico repotenciado conectarase coa subestación transformadora do parque eólico Corme existente: cun parque e posición de liña de 66 kV, con saída aérea á subestación Cabana 66 kV (propiedade de Unión Fenosa Distribución, S.A.); unha posición de transformador con potencia nominal 25 MVA; relación de transformación 20/66 kV e grupo de conexión YNd11; e 2 posicións de liña en parque de 20 kV para a conexión dos 3 circuítos que compoñen a rede eléctrica soterrada de 20 kV do parque. As adaptacións necesarias nesta subestación serán obxecto dun proxecto independente.

– Rede de terras xeral, de xeito que as instalacións electromecánicas e a subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial.

– 2 torres meteorolóxicas de 93 m de altura.

– Desmantelamento do parque eólico de Corme existente.

Obxecto da información pública:

• A autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, a necesidade da urxente ocupación, para os efectos da expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

• O estudo de impacto ambiental.

• O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para o coñecemento xeral dos propietarios dos predios e demais titulares afectados que figuran na relación do anexo deste acordo, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente na Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, sita na rúa Vicente Ferrer, nº 2, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de quince (15) días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación do presente acordo ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Para idénticos efectos e no prazo de quince (15) días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio, o estudo de impacto ambiental correspondente ás instalacións do proxecto do parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación parque eólico de Corme), poderase examinar nesta xefatura territorial, así como no Concello de Ponteceso (A Coruña) e na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Coruña. Así mesmo, poderase examinar o proxecto de execución e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal no Concello de Ponteceso (A Coruña) e nas dependencias desta xefatura territorial.

O proxecto do parque eólico de Corme, modificación substancial, foi declarado de interese especial polo Consello da Xunta de Galicia o 15 de febreiro de 2018, para os efectos da disposición adicional primeira da Lei 8/2009, engadida pola Lei 5/2017, do 19 de outubro: «Esta declaración terá como efectos a tramitación de forma prioritaria e co carácter de urxencia e a redución á metade dos prazos necesarios na instrución do procedemento da autorización administrativa previa e/ou de construción, así como dos prazos na instrución do procedemento de avaliación ambiental que sexa necesario. Así mesmo, reduciranse á metade os prazos necesarios na tramitación do proxecto sectorial».

A Coruña, 21 de marzo de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico de Corme, modificación substancial (repotenciación do parque eólico de Corme) (A Coruña)

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)

Nº de
predio

Datos catastrais

Apelidos e nome

Pleno dominio

Serv. de paso

Serv.
voo

Ocup.
temp.

Concello

Pol.

Parc.

Lugar

Cim.

Plat.

Sub.

Viario

Gabia

2

Ponteceso

501

24

Porto

García Lorenzo, Dolores

 

 

229,76

 

 

 

8

Ponteceso

67

101

Monte Queimado

Rial Cereijo, Ignacio

 

 

626,78

 

 

 

10

Ponteceso

86

866

Baqueiro

Mato Andrade, José

 

 

803,98

 

 

 

11

Ponteceso

96

487

Chousa do Faro

Suárez Camiño, José

 

 

168,49

 

 

 

12

Ponteceso

96

489

Baqueiro

Arcebispado de Santiago de Compostela

 

 

1.246,29

 

 

 

13

Ponteceso

96

567

Faro

García Méndez, María Estrella

 

 

171,43

 

 

 

19

Ponteceso

96

600

Pedra Ancha

Méndez Camiño, José
Herdeiros de Varela Ameijenda, Carmen

 

 

602,87

 

 

 

21

Ponteceso

97

774

Campo Atordado

Concello de Ponteceso

 

 

954,4

 

 

 

22

Ponteceso

97

781

Campo Atordado

Herdeiros de Méndez Ourens, Rosa

 

 

27,29

 

 

 

23

Ponteceso

97

780

Campo Atordado

Moreira Méndez, Santiago

 

 

81,18

 

 

 

24

Ponteceso

97

779

Campo Atordado

Verdes Méndez, José
Verdes Méndez, Jesús

 

 

136,55

 

 

 

25

Ponteceso

97

778

Campo Atordado

Nuñel Cores, Manuela

 

 

158,45

 

 

 

26

Ponteceso

97

776

Campo Atordado

Herdeiros de Carrillo Antelo, Francisco
Méndez Méndez, Dolores

 

 

263,53

 

 

 

27

Ponteceso

97

775

Campo Atordado

Suárez Camiño, María

 

 

161,49

 

 

 

28

Ponteceso

97

770

A Barda

Lema Martínez, Jesús

 

 

3.199,68

 

 

 

29

Ponteceso

97

611

Castelo

Herdeiros de Canto Domínguez, Adelaida

 

 

125,95

 

 

 

30

Ponteceso

97

726

A Barda

Castro Castro, Jesús

 

 

66,59

 

 

 

31

Ponteceso

97

1000

A Barda

Herdeiros de Bermúdez Gerpe, Ramón
Herdeiros de Castro Facal, Josefa

 

 

77,2

 

 

 

32

Ponteceso

97

725

Canle Traves

Nuñel Méndez Estrella, M. Carmen

e Andrea

 

 

60,55

 

 

 

33

Ponteceso

97

724

Castelo

Torrado Ferreiro, Clarisa

 

 

95,99

 

 

 

34

Ponteceso

97

610

Castelo

Verdes Méndez, José e Jesús

 

 

68,43

 

 

 

35

Ponteceso

97

612

Castelo

Herdeiros de Baneira Camino, Josefa

 

 

11,49

 

 

 

36

Ponteceso

97

609

Castelo

Martínez Lema, Jesús

Martínez Lema, José
Martínez Lema, M. Jesús

Martínez Lema, Manuel

Martínez Lema, Ramón

 

 

305,38

 

 

 

37

Ponteceso

97

613

Castelo

Baneira Varela, Josefa

 

 

65,1

 

 

 

38

Ponteceso

97

614

Castelo

Dourado Martínez, Asunción

 

 

36,83

 

 

 

39

Ponteceso

97

615

Castelo

Martínez Puñal, Jesús

 

 

42,78

 

 

 

40

Ponteceso

97

616

Castelo

Herdeiros de Alvarellos Nuñel, Serafina

 

 

20,05

 

 

 

41

Ponteceso

97

607

Castelo

Martínez Puñal, Jesús

 

 

0,24

 

 

 

42

Ponteceso

97

606

Castelo

Martínez Lema, Jesús

Martínez Lema, José
Martínez Lema, M. Jesús

Martínez Lema, Manuel

Martínez Lema, Ramón

 

 

21,12

 

 

 

43

Ponteceso

97

605

Castelo

Dourado Martínez, Asunción

 

 

130,12

 

 

 

44

Ponteceso

97

604

Castelo

Herdeiros de Lema Vecino, Santiago
Martínez García, Josefa

 

 

427,8

 

 

 

45

Ponteceso

97

603

Castelo

Martínez Puñal, Jesús

 

 

0,68

 

 

 

46

Ponteceso

97

600

Castelo

Herdeiros de Lema Vecino, Santiago
Martínez García, Josefa

 

 

158,09

 

 

 

47

Ponteceso

97

599

Castelo

Martínez Lema, Jesús

Martínez Lema, José
Martínez Lema, M. Jesús

Martínez Lema, Manuel

Martínez Lema, Ramón

 

 

226,69

 

 

 

48

Ponteceso

97

598

Castelo

Descoñecido

 

 

51,5

 

 

 

49

Ponteceso

97

595

Campaíña

Camiño Suárez, Dolores

 

 

406,71

 

 

 

50

Ponteceso

97

712

Castelo

Suárez Blanco, Gabriela

 

 

968,79

 

 

 

51

Ponteceso

97

711

Castelo

Doldán Varela, Manuel

 

 

69,65

 

 

 

52

Ponteceso

97

592

Castelo

Herdeiros de Méndez Méndez, José

 

 

276,28

 

 

 

53

Ponteceso

97

591

Castelo

Méndez Méndez, Manuel

 

 

227,87

 

 

 

54

Ponteceso

97

590

Castelo

Verdes Méndez, José
Verdes Méndez, Jesús

 

 

97,62

 

 

 

55

Ponteceso

97

589

Castelo

Puñal Castro, María Manuela

 

 

115,39

 

 

 

56

Ponteceso

97

588

Castelo

Suárez Torrado, Jesús Ramón

 

 

83,6

 

 

 

57

Ponteceso

97

587

Castelo

Herdeiros de Méndez Méndez, Jesús

 

 

53,09

 

 

 

58

Ponteceso

97

716

Campaíña

Baña Vila, Basilio
Alvarellos Pailos, Erundina

 

 

135,37

 

 

 

59

Ponteceso

97

717

Campaíña

Núñel Pérez, Eduarda Celia

 

 

1.298,06

 

 

 

60

Ponteceso

97

385

Campaíña

Suárez Camiño, María

 

 

577,26

 

 

 

61

Ponteceso

97

994

Campaíña

Herdeiros de Ramón Chans Martínez
Rpte.: Ramón Chans Bermúdez

 

 

200,81

 

 

 

62

Ponteceso

97

383

Campaíña

Chans Martínez, Dolores

 

 

258,59

 

 

 

63

Ponteceso

97

993

Campaíña

Chans Pailos, Alicia
Chans Pailos, Mª Carmen

 

 

50,12

 

 

 

64

Ponteceso

97

384

Campaíña

Herdeiros de Alvarellos Nuñel, Serafina

 

 

281,23

 

 

 

65

Ponteceso

97

349

Ventoseiro

Herdeiros de Torrado Ferreiro, Josefa

 

 

16,32

 

 

 

66

Ponteceso

97

348

Ventoseiro

Suárez Torrado, Enrique Manuel

 

 

1.317,37

 

 

 

67

Ponteceso

97

347

Ventoseiro

Herdeiros de Núñel Baneira, Jesús

 

 

179,58

 

 

7,17

68

Ponteceso

97

351

Ventoseiro

Doldán Varela, José

 

 

339,99

22,73

 

71,98

69

Ponteceso

97

824

Rosas

Doldán Puñal, Ramona

 

63,79

156,52

13,64

 

39,29

70

Ponteceso

97

822

Rosas

Gómez Doldán, Francisco

 

581,37

556,77

51,84

 

134,06

71

Ponteceso

97

988

Rosas

Blanco Puñal, Andrea

Blanco Medina, M. Silvia

Blanco Medina, Daniel

238,26

2.174,63

32,54

6,93

1.222,15

2,94

72

Ponteceso

97

339

Das Rosas

Puñal Méndez, Manuel
Puñal Méndez, Jesús

108,1

120,75

741,77

50,64

3.225,8

14,32

73-1

Ponteceso

97a

353

Mato Crego

Rocas Ornamentales

Torres de Mens

 

452,42

106,8

 

1.601,31

 

73-2

Ponteceso

97b

352

Mato Crego

Rocas Ornamentales

Torres de Mens

 

 

273,75

 

199,85

 

74

Ponteceso

97

298

Rosas

Herdeiros de Ramón Torrado Baña
Rpte.: Josefa Torrado Torrado

 

 

648,98

66,75

 

184,8

75

Ponteceso

97

305

Rosas

Villar Lema, Enrique Manuel

 

 

3,03

5,78

 

18,48

76

Ponteceso

97

306

Rosas

Centeno Doldán, Adelaida

 

 

287,96

24,49

 

73,25

77

Ponteceso

97

295

Mato Vello

Facal Méndez, María Dolores II

 

 

275,12

2,41

 

32,99

78

Ponteceso

97

294

Mato Vello

Méndez Varela, Carmen

 

138,92

397,2

 

77,71

25,1

79

Ponteceso

97

293

Mato Vello

Baneira Varela, Josefa
Suárez Mira, Santiago

 

993,91

896,61

 

206,46

4,41

80

Ponteceso

97

292

Mato Vello

Varela Recarey, Eliseo

 

191,22

 

 

195,67

 

81

Ponteceso

97

289

Mato Vello

Herdeiros de Ramón Chans Martínez
Rpte.: Ramón Chans Bermúdez

 

 

 

 

516,21

 

82

Ponteceso

97

937

Mato Vello

Alvarellos Pailos, Erundina

 

25,77

 

 

429,54

 

83

Ponteceso

97

262

Mato Vello

Alvarellos Pailos, Erundina

28,8

934,25

 

 

579,67

 

84

Ponteceso

97

261

Mato Vello

Varela Varela, María Luz

317,56

684,83

 

 

1.112,98

 

85

Ponteceso

97

260

Mato Vello

Herdeiros de Perfecto Pose Núñel
Rpte.: Joaquín Pose Suárez

 

307,21

 

 

1.620,81

 

87

Ponteceso

97

936

Mato Vello

Alvarellos Blanco, Adolfo
Alvarellos Blanco, Jesús
Alvarellos Blanco, Manuel

 

 

 

 

187,7

 

88

Ponteceso

97

263

Mato Vello

Herdeiros de Varela Chans, María Jesús

 

 

 

 

945,11

 

89

Ponteceso

97

264

Mato Vello

Varela Varela, Carmen

 

 

 

 

506,67

 

90

Ponteceso

97

297

Rosas

Torrado Baña, Josefa

 

 

265,28

29,89

 

123,84

91

Ponteceso

97

296

Rosas

Herdeiros de Ramón Torrado Baña
Rpte.: Josefa Torrado Torrado

 

 

577,03

110,52

 

345,59

93

Ponteceso

97

291

Mato Vello

Baneira Varela, Josefa
Suárez Mira, Santiago

 

 

11,1

8,92

 

29,34

94

Ponteceso

97

354

Chousas Novas

Núñel Pérez, Eduarda Celia

 

 

289,78

50,7

 

161,3

95

Ponteceso

97

939

Chousas Novas

Lema Lema, María Carmen

 

 

127,16

25,43

 

78,33

96

Ponteceso

97

355

Chousas Novas

Chans Lema, Jesús M.

 

 

123,66

24,57

 

77,21

97

Ponteceso

97

356

Chousas Novas

Andrade Villanueva, Carmen,
Villanueva Martelo, Cecilia e outros

 

 

32,46

7,1

 

22,52

98

Ponteceso

97

357

Chousas Novas

Martínez Méndez, Manuela

 

 

39,08

8,77

 

27,71

99

Ponteceso

97

358

Chousas Novas

Castro Blanco, José

 

 

53,21

12

 

37,81

100

Ponteceso

97

359

Chousas Novas

Pailos Alvarellos, María

 

 

87,36

18,41

 

57,7

101

Ponteceso

97

360

Chousas Novas

Torrado Martínez, Serafín

 

 

85,64

9,19

 

28,7

102

Ponteceso

97

361

Chousas Novas

Baneira Torrado, Josefa

 

 

55,87

10,96

 

33,82

103

Ponteceso

97

362

Chousas Novas

Méndez Ourens, María

 

 

164,79

41,53

 

119,73

104

Ponteceso

97

363

Figueiro Longo

Herdeiros de Lema Gómez, Eduarda
Herdeiros de Lema Castro, Modesto

 

 

120,59

 

 

 

105

Ponteceso

97

284

Curro

Chans Varela, Eduarda

 

 

259,22

45,01

 

135,46

106

Ponteceso

97

143

Mato Redondo

Herdeiros de Alvarellos Nuñel, Serafina

 

 

48,1

 

 

 

107

Ponteceso

97

144

Mato Redondo

Cotelo Ourens, Josefa

 

 

201,91

6,09

 

16,39

108

Ponteceso

97

145

Mato Redondo

Descoñecido

 

 

191,02

30,36

 

93,91

109

Ponteceso

97

146

Curros das Cabras

Puñal Méndez, Jesús e Manuel

 

 

88,19

13,49

 

43,81

110

Ponteceso

97

147

Mato Redondo

Nuñel Pérez, Eduarda Celia

 

 

115,14

10,33

 

32,19

111

Ponteceso

97

148

Mato Redondo

Méndez Suárez, Jesús

 

 

580,47

84,01

 

262,63

112

Ponteceso

97

935

Mato Redondo

Puñal Pailos, José

 

 

26,97

 

 

 

113

Ponteceso

97

140

Mato Redondo

Puñal Pailos, Avelina

 

 

141,23

7,26

 

14,77

114

Ponteceso

97

141

Mato Redondo

Blanco Camiño, M. Rosa

 

 

247,75

15,02

 

29,82

115

Ponteceso

97

149

Fontenla da Migueleira

Canto Ferreiro, María Teresa
Canto Ferreiro, Ramón Manuel

 

 

852,41

100,28

 

251,44

116

Ponteceso

97

1048

Chousa do Curro

Varela Suárez, Manuel
Varela Suárez, Antonio

 

 

99,12

39,76

 

156,68

117

Ponteceso

97

152

Fontenla da Migueleira

Canto Ferreiro, María Teresa
Canto Ferreiro, Ramón Manuel

 

 

 

4,18

 

16,61

118

Ponteceso

97

934

Fontenla de

Blanco Gómez, Manuela

 

 

 

17,79

 

98,47

119

Ponteceso

97

153

Mato Redondo

Alvarellos Blanco, Adolfo
Alvarellos Blanco, Jesús
Alvarellos Blanco, Manuel

 

 

 

45,54

 

220,97

120

Ponteceso

97

154

Fontenla

Herdeiros de Núñel Baneira, Manuel

 

 

 

11,99

 

46,28

122

Ponteceso

98

178

Xalleira da Fontenla

Herdeiros de Fariña García, Manuel

 

 

 

49,68

 

246,04

124

Ponteceso

98

179

Xalleira da Fontenla

Herdeiros de Rosa Camiño Méndez
Rpte.: Isabel Chans Camiño

 

 

 

16,25

 

83,88

125

Ponteceso

98

180

Xalleira da Fontenla

Pailos Alvarellos, María

 

 

 

4,6

 

23,66

126

Ponteceso

98

181

Xalleira da Fontenla

Herdeiros de Rosa Camiño Méndez
Rpte.: Isabel Chans Camiño

 

 

 

14,97

 

76,79

127

Ponteceso

98

182

Xalleira da Fontenla

Méndez Varela, Carmen

 

 

 

8,01

 

41,55

128

Ponteceso

98

183

Xalleira da Fontenla

Herdeiros de Ourens Varela, Concepción

 

 

 

7,63

 

38,93

129

Ponteceso

98

184

Xalleira da Fontenla

Varela Torrado, Josefa

 

 

 

10,66

 

55,4

130

Ponteceso

98

185

Xalleira da Fontenla

Varela Varela, María

 

 

 

5,51

 

26,97

131

Ponteceso

98

190

Fontenla de Abaixo

Herdeiros de Suárez Lema, Josefa
Herdeiros de Puñal Núñel, Perfecto

 

 

 

70

 

360,32

132

Ponteceso

98

191

Fontenla

Torrado Martínez, Serafín

 

 

 

29,35

 

141,29

141

Ponteceso

98

999

Fontenla

Varela Alvarellos, José

 

 

 

7,15

 

38,68

142

Ponteceso

98

998

Fontenla

Descoñecido

 

 

 

3,47

 

18,33

143

Ponteceso

98

997

Fontenla

Varela Chans, Rafael

 

 

 

4,7

 

24,56

144

Ponteceso

98

995

Fontenla

Herdeiros de Vidal Centeno, Jesús

 

 

 

2,3

 

12,1

145

Ponteceso

98

207

Fontenla

Cotelo Ourens, Josefa

 

 

 

2,02

 

10,54

146

Ponteceso

98

206

Fontenla

Varela Varela, Carmen

 

 

 

12,67

 

65,66

147

Ponteceso

98

205

Fontenla

Blanco Ferreiro, Emilia
Blanco Ferreiro, Perfecto
Blanco Fereiro, Teresa
Blanco Puñal, Andrea
Blanco Puñal, Demetrio
Blanco Puñal, Manuel

 

 

 

6,99

 

37,6

148

Ponteceso

98

994

Fontenla

Varela Varela, María Luz

 

 

 

18,87

 

99,17

149

Ponteceso

98

193

Ardeira

Doldán Varela, Manuel

 

 

 

23,01

 

127,97

152

Ponteceso

98

196

Fontenla

Herdeiros de Dolores Méndez Ourens
Rpte.: Concepción Fariña Méndez

 

 

 

4,85

 

21,66

153

Ponteceso

98

195

Fontenla

Baneira Varela, Josefa
Suárez Mira, Santiago

 

 

 

32,58

 

151,85

154

Ponteceso

98

194

Fontenla

Herdeiros de Dolores Méndez Ourens
Rpte.: Concepción Fariña Méndez

 

 

14,23

70,19

 

345,03

155

Ponteceso

98

842

Milleia de Fontenla

Herdeiros de Ourens Varela, Concepción

 

 

115,69

9,37

 

45,78

156-1

Ponteceso 

98

156a

O Roncudo

Méndez Chans, Carmen

 

 

718,87

86,17

 

1.002,75

156-2

 Ponteceso

98

156b

O Roncudo

Méndez Chans, Carmen

 

 

237,06

21,56

 

147,42

156-3

Ponteceso

98

156c

Casas

Méndez Chans, Carmen

 

 

3.360

1,72

97,64

 

352,36

157

Ponteceso

98

319

Santander

Andrade Villanueva, Carmen
Andrade Villanueva, Julio
Andrade Villanueva, Lucinda
Andrade Villanueva, Mª Dolores
Villanueva Martelo, Cecilia

 

 

40,63

4,91

 

17,48

158

Ponteceso

98

318

Santander

Doldán Fondo, Eduarda

 

 

54,72

5,84

 

15,94

159

Ponteceso

98

316

Santander

Canto Martínez, Ramón

 

 

115,57

13,62

 

20,71

160

Ponteceso

98

315

Santander

Ferreiro Montans, Luis
González Núñez, M. Luz

 

 

319,06

32,75

 

115,02

161

Ponteceso

98

313

Santander

Méndez Puñal, Estrella

 

 

115

 

 

 

162-1

Ponteceso

98

312a

Campos de Fora

Chans Camiño, Josefa

 

 

220,55

52,91

 

130,32

162-2

Ponteceso

98

312b

Campos de Fora

Chans Camiño, Josefa

 

 

590,97

19,33

 

54,38

163

Ponteceso

98

288

Labateira

Herdeiros de Rosa Camiño Méndez
Rpte.: Isabel Chans Camiño

 

 

645,98

62,26

 

176,07

164

Ponteceso

98

287

Zapateira

Figueiras Martínez, Modesto José

 

2.292,92

1.611,1

108,15

1.150,73

242,24

165

Ponteceso

98

286

Zapateira

Concello de Ponteceso

346,36

1.106,35

 

 

1.898,05

 

166

Ponteceso

98

1039

Zapateira

Castro Castro, Jesús

 

297,3

 

 

2.423,55

 

167

Ponteceso

98

284

Zapateira

Centeno Doldán, Adelaida

 

 

 

 

588,15

 

168

Ponteceso

98

289

Labateira

Castro Gómez, José

 

 

6,59

30,35

 

90,29

169

Ponteceso

98

310

Alve

Moreira Varela, Luis Manuel

 

 

2.061,18

118,48

 

319,8

170

Ponteceso

98

309

Alve

Martínez Figueroa, Antonio

 

361,65

390,69

 

 

 

171

Ponteceso

98

364

Revimba

Descoñecido

 

1.188,85

754,89

 

 

 

172

Ponteceso

98

366

Revimba

Castro Lema, Teresa

 

160,68

 

 

 

 

173

Ponteceso

98

368

Alve

Herdeiros de García Lema, Manuela

 

308,85

699,8

 

 

 

174

Ponteceso

98

308

Alve

Doldán Varela, José
Martínez Álvarez, Dolores

346,36

3.432,07

39,58

26,94

5.779,33

 

175

Ponteceso

98

370

Alve

Martínez Méndez, Manuela

 

 

318,14

28,62

12,97

 

176

Ponteceso

98

372

Alve

Herdeiros de Rosa Camiño Méndez
Rpte.: Isabel Chans Camiño

 

481,58

1.045,35

90,62

 

 

177

Ponteceso

98

522

Alve

Cotelo Ourens, Josefa

82

335,96

 

 

 

 

183

Ponteceso

98

938

Antes

Lema González, Manuel

 

 

 

7,16

 

20,24

184

Ponteceso

98

937

Antes

Camiño Antelo, Prudencia

 

 

 

9,83

 

53,8

185

Ponteceso

98

936

Antes

Herdeiros de Centeno Doldán, José M.

 

 

 

10,76

 

66,83

186

Ponteceso

98

935

Antes

Chans Camiño, Josefa

 

 

 

10,59

 

66,35

187

Ponteceso

98

934

Antes

Torrado Ferreiro, Clarisa

 

 

 

7,48

 

48,18

188

Ponteceso

98

933

Antes

García Lema, Flora

 

 

 

7,57

 

49,75

189

Ponteceso

98

932

Antes

Herdeiros de Bermúdez Gerpe, Ramón
Herdeiros de Castro Facal, Josefa

 

 

 

5,39

 

36,79

190

Ponteceso

98

931

Antes

García Lema, Flora

 

 

 

6,24

 

41,71

191

Ponteceso

98

930

Antes

Camiño Antelo, Prudencia

 

 

 

8,52

 

60,95

192

Ponteceso

98

929

Antes

Descoñecido

 

 

 

18,98

 

155,2

193

Ponteceso

98

928

Camposiña

Herdeiros de Gómez Facal, Manuel
Herdeiros de Castro Lema, Carmen

 

 

 

11,96

 

73,6

194

Ponteceso

98

927

Antes

Descoñecido

 

 

 

11,41

 

71,67

195

Ponteceso

98

855

Campos de Roncudo

Moreira Varela, Teresa

 

 

 

5,54

 

34,79

196

Ponteceso

98

917

Agra de Arriba

Camiño Lema, Manuel

 

 

 

1,94

 

12,05

197

Ponteceso

98

918

Agra de Arriba

Camiño Lema, Matilde

 

 

 

2,89

 

18,1

198

Ponteceso

98

854

Campos de Roncudo

Camiño Antelo, Prudencia

 

 

 

12,94

 

81,29

199

Ponteceso

98

853

Campos de Roncudo

Chans Camiño, Josefa

 

 

 

8,64

 

54,05

200

Ponteceso

98

919

Campos

Herdeiros de Lema Pose, Serafín

 

 

 

3,72

 

23,38

201

Ponteceso

98

920

Campos

Gómez Puñal Andrea e outros

 

 

 

3,95

 

24,83

202

Ponteceso

98

921

Campos

Chans Ourens, Josefa

 

 

 

3,26

 

20,6

203

Ponteceso

98

922

Campos

Lema Camiño, Eduardo José

 

 

 

3,16

 

20

204

Ponteceso

98

923

Campos

Doldán Varela, Jesús

 

 

 

4,3

 

27,35

205

Ponteceso

98

924

Campos

Chans Camiño, Josefa

 

 

 

5,02

 

31,96

206

Ponteceso

98

323

Campos

Herdeiros de Ferreiro Chans, Manuel

 

 

 

13,25

 

82,79

207

Ponteceso

98

852

Campos de Roncudo

Ferreiro García, Ramón

 

 

 

10,39

 

63,8

208

Ponteceso

98

968

Campos

Herdeiros de Gómez Facal, Manuel
Herdeiros de Castro Lema, Carmen

 

 

 

3,74

 

22,48

209

Ponteceso

98

851

Campos de Roncudo

Herdeiros de Carmen Chans Camiño
Rpte.: Carmen Méndez Chans

 

 

 

17,09

 

103,42

210

Ponteceso

98

850

Campos de Roncudo

Herdeiros de Jesusa García Moreira

 

 

 

9,23

 

53,75

211

Ponteceso

98

987

Campos

Lema Camiño, Eduardo José

 

 

 

6,76

 

37,02

212

Ponteceso

98

907

Milleira das Hortas

Herdeiros de Carmen Chans Camiño
Rpte.: Carmen Méndez Chans

 

 

 

60,84

 

320,39

220

Ponteceso

199

607

Agra do Curro

Ponte Mittelbrunn, Amelia Mª Ángeles

 

 

 

1,01

 

5,55

221

Ponteceso

199

606

Curro

Castro Lema, Rosa

 

 

3,19

7,49

 

26,26

222

Ponteceso

199

605

Agra do Curro

Herdeiros de Lema Pose, Serafín

 

 

12,53

6,96

 

23,21

223

Ponteceso

199

604

Agra do Curro

Martínez Facal, Flora e
Chans Martínez, María Isabel e Raquel

 

 

21,36

5,96

 

16,77

224

Ponteceso

199

603

Agra do Curro

Lema Gómez, Dolores

 

 

53,05

10,28

 

36,72

225

Ponteceso

199

602

Agra do Curro

Baneira Varela, Jesús
Camiño Antelo, Prudencia

 

 

31,16

4,46

 

16,36

226

Ponteceso

199

601

Agra do Curro

Herdeiros de Méndez Méndez, José

 

 

308,39

45,15

 

126,34

227

Ponteceso

199

412

Agra do Curro

Baneira Varela, Jesús
Camiño Antelo, Prudencia

 

 

85,97

 

 

 

228

Ponteceso

199

522

Costa de Blanco

Lema Martínez, Concepción

 

 

98,55

23,04

 

96,77

229

Ponteceso

199

521

Curro

Herdeiros de Moreira Lema, José

 

 

 

20,8

 

98,31

233

Ponteceso

199

616

Curro

Descoñecido

 

 

 

10,12

 

40,03

234

Ponteceso

199

615

Curro

Canto Ferreiro, María Teresa
Canto Ferreiro, Ramón Manuel

 

 

 

14,78

 

79,35

235

Ponteceso

199

614

Curro

Descoñecido

 

 

 

27,48

 

155,15

236

Ponteceso

199

518

Curro

Alvarellos Vilar, Francisca

 

 

 

 

 

5,67

238

Ponteceso

199

600

Curro

Ourens Torrado, Dolores

 

 

 

40,03

 

132,12

239

Ponteceso

199

515

Curro

Novo Méndez, José

 

 

 

15,55

 

51,46

240

Ponteceso

199

514

Curro

Piñeiro Anido, Manuel

 

 

 

13,2

 

45,4

241

Ponteceso

199

512

Curro

Cousillas Costa, José Antonio

 

 

 

18,21

 

59,64

242

Ponteceso

199

511

Curro

Blanco Gómez, Jesús

 

 

 

26,03

 

120,17

243

Ponteceso

199

510

Curro

Varela Souto, Ángela

 

 

 

7,62

 

39,79

244

Ponteceso

199

509

Curro

Souto Chans, Rosa

 

 

 

9,28

 

48,94

245

Ponteceso

199

508

Curro

Souto Chans, Josefa

 

 

 

7,86

 

41,1

246

Ponteceso

199

507

Curro

Souto Chans, Clara

 

 

 

8,45

 

42,44

247

Ponteceso

199

620

Curro

Souto Chans, Clara

 

 

 

34,73

 

158,31

248

Ponteceso

199

430

Chousa dos Curros

Camiño Antelo, Carmen

 

 

 

66,31

 

323,22

249

Ponteceso

199

618

Chousa dos Curros

Camino Antelo, Prudencia

 

 

 

42,84

 

151,03

250

Ponteceso

199

632

Castelo

Ourens Figueiras, Dolores

 

 

 

27,34

 

93,4

251

Ponteceso

199

631

Castelo

Gómez, Jesús

 

 

 

20,39

 

75,86

252

Ponteceso

199

630

Castelo

Calvo Castro, Manuel

Ourens Calvo, Jesús
Ourens Calvo, José

Ourens Calvo, Josefa
Ourens Calvo, Julio

Ourens Calvo, Manuela
Ourens Calvo, Natalia

Ourens Calvo, Teresa
Ourens Torrado, Manuel V.

Ourens Varela, Cesáreo

Ourens Varela, Serafín

 

 

 

15,09

 

59,17

253

Ponteceso

199

629

Castelo

Ourens Doldán, José María

 

 

 

17,13

 

73,25

254

Ponteceso

199

628

Castelo

Herdeiros de Lema Pose, Serafín

 

 

 

24,29

 

102

255

Ponteceso

199

480

Cairo

Ferreiro Cousillas, Carmen

 

 

 

7,06

 

26,07

256

Ponteceso

199

621

Cairo

Descoñecido

 

 

 

6,73

 

27,17

257

Ponteceso

199

622

Cairo

Descoñecido

 

 

 

8,81

 

34,38

258

Ponteceso

199

623

Cairo

Descoñecido

 

 

 

7,92

 

33,97

259

Ponteceso

199

624

Cairo

Descoñecido

 

 

 

7,6

 

33,23

260

Ponteceso

199

625

Cairo

Descoñecido

 

 

 

9,05

 

36,95

261

Ponteceso

199

626

Cairo

Bernárdez Pastoriza, Amelia

 

 

 

7,28

 

26

262

Ponteceso

199

627

Cairo

Bernárdez Pastoriza, Josefa

 

 

 

9,35

 

29,01

263

Ponteceso

199

488

Cairo

Souto Pastoriza, Dolores

 

 

 

2,33

 

8,41

264

Ponteceso

199

477

Cairo

Fariña Ferreiro, José Manuel

 

 

 

7,69

 

18,08

265

Ponteceso

199

476

Cairo

Varela Rivera, José
Varela Rivera, Jesús

 

 

 

9,27

 

28,02

266

Ponteceso

199

474

Cairo

Calvo Castro, Manuel

Ourens Calvo, Jesús
Ourens Calvo, José

Ourens Calvo, Josefa
Ourens Calvo, Julio

Ourens Calvo, Manuela
Ourens Calvo, Natalia

 

 

 

7,01

 

24,9

267

Ponteceso

199

473

Cairo

Mosquera San Millán, Consuelo

 

 

 

7,15

 

25,14

268

Ponteceso

199

472

Cairo

Ramos Mosqueira, Antonio
Ramos Mosqueira, Aurelia
Ramos Mosqueira, M. Jesús
Ramos Mosqueira, Manuel

 

 

20,51

8,67

 

33,1

269

Ponteceso

199

471

Cairo

Chans, Alejandrina

 

 

14,91

10,4

 

30,02

270

Ponteceso

199

470

Cairo

García Cousillas, Elvira

 

 

39,29

8,58

 

23,9

271

Ponteceso

199

469

Cairo

Ourens Figueiras, Manuel

 

 

221,49

25,04

 

67,45

272

Ponteceso

199

468

Cairo

Bernárdez Pose, Estrella

 

 

114,83

12,59

 

35,62

273

Ponteceso

199

467

Cairo

Castro Pailos, Manuela

 

 

96,3

10,56

 

30,12

274

Ponteceso

199

466

Cairo

Herdeiros de Ourens Torrado, Vicente

 

 

119,26

14,86

 

43,12

275

Ponteceso

100

2408

Cairo

Piñeiro Mosquera, Elvira

 

 

523,06

52,72

 

156,29

276

Ponteceso

100

986

Cairo

Piñeiro Mosquera, Elvira

 

 

7,48

 

 

 

277

Ponteceso

100

1003

Cairo de Arriba

Fariña Barreiro José M.

 

 

148,13

68,7

 

206,79

278

Ponteceso

100

1004

Cairo de Arriba

Herdeiros de Neira Corral, Francisco

 

 

340,96

15,47

 

46,41

279

Ponteceso

100

1005

Cairo de Arriba

Neira Barreiro, José

 

 

102,34

10,07

 

23,42

280

Ponteceso

100

1006

Cairo de Arriba

Neira Barreiro, Ramón

 

 

36,28

0,35

 

3,2

281

Ponteceso

100

1007

Cairo de Arriba

Neira Barreiro, Dolores

 

 

59,51

 

 

0,16

282

Ponteceso

100

1008

Cairo de Arriba

Neira Barreiro, Eliseo

 

 

46,58

 

 

 

282-1

Ponteceso

100

1009

Cairo de Arriba

Ourens Saleta, Áurea

 

 

2,62

 

 

 

283

Ponteceso

100

1056

Granxa

Fariña Barreiro, José M.

 

 

126,02

 

 

 

284

Ponteceso

100

1010

Cairo de Arriba

Rúa Pastoriza, Jesusa

 

 

 

1,33

 

14,13

285

Ponteceso

100

2410

Granxa

Fariña Barreiro, José M.

 

 

109,79

54,09

 

164,06

286

Ponteceso

100

1055

Granxa

Fuentes Vidal, José María

 

 

8,7

6,03

 

19,59

287

Ponteceso

100

2411

Granxa

Descoñecido

 

 

75,05

13,77

 

41,58

288

Ponteceso

100

2412

Granxa

Descoñecido

 

 

27,26

7,06

 

19,43

289

Ponteceso

100

2413

Granxa

Descoñecido

 

 

26,96

9

 

24,77

290

Ponteceso

100

1066

Granxa

Cambon Beres, José

 

 

60,82

14,71

 

44,68

291

Ponteceso

100

1067

Granxa

Herdeiros de José Antonio Ferreiro Centeno

 

 

75,63

25,28

 

79,01

292

Ponteceso

100

1068

Granxa

Chans Blanco, Leonarda

 

 

44,29

13,65

 

47,79

293

Ponteceso

100

1069

Granxa

Chans Ferreiro, M. Jesús

 

 

32,56

9,94

 

34,79

294

Ponteceso

100

1070

Granxa

Herdeiros de Figueroa Neira, Julio

 

 

18,07

6,91

 

24,18

295

Ponteceso

100

1071

Canleiro

Descoñecido

 

 

21,17

9,2

 

29,67

296

Ponteceso

100

1072

Canleiro

Descoñecido

 

 

35,11

9,23

 

25,34

297

Ponteceso

100

2414

Canleiro

Herdeiros de Lema Rey, Josefa

 

 

28,73

6,77

 

18,83

298

Ponteceso

100

2415

Canleiro

Rey Ferreiro, Jesús

 

 

25,97

5,9

 

16,23

299

Ponteceso

100

2416

Canleiro

Descoñecido

 

 

45,94

10,59

 

31,09

300

Ponteceso

100

2417

Canleiro

Souto Chans, Manuel

 

 

21,82

5,78

 

17,44

301

Ponteceso

100

2418

Canleiro

Herdeiros de Alfonso Cruz Benigno
Manuel Fco. Ferreiro Centeno

 

 

19,48

7,94

 

24,3

302

Ponteceso

100

2419

Canleiro

Figueroa Lista, Andrés

 

 

5,04

13,13

 

39,71

303

Ponteceso

100

1122

Canleiro

Descoñecido

 

 

21,03

 

 

 

304

Ponteceso

100

1123

Canleiro

Souto Chans, Manuel

 

 

9,88

 

 

 

305

Ponteceso

100

1124

Canleiro

Herdeiros de Alfonso Cruz Benigno Manuel Fco. Ferreiro Centeno

 

 

15,21

 

 

 

306

Ponteceso

100

1125

Canleiro

Figueroa Lista, Andrés
Herdeiros de Alejo Figueroa Soto

 

 

22,19

 

 

 

308

Ponteceso

100

2420

Bartola

Cousillas Varela, María

 

 

40,5

 

 

 

309

Ponteceso

100

1346

Bartola

Cousillas Varela, María

 

 

128,16

22,94

 

62,45

310

Ponteceso

100

1348

Bartola

Sánchez Souto, Blandina,
Gómez Gómez Manuela, M. Cruz,

e Raquel
Gómez Sanchez, José Luis e Álvaro

 

 

40,37

15,92

 

53,96

311

Ponteceso

100

1353

Agro das Moas

Saleta Josefa

 

 

32,29

13,43

 

44,85

312

Ponteceso

100

2427

Bartola

Neira Martínez, Rosa

 

 

138,53

 

 

 

313

Ponteceso

100

1343

Bartola

Chans Fuentes, José M.

 

 

193,26

 

 

 

314

Ponteceso

100

1342

Bartola

Mosquera Fuentes, Luis

 

 

210,01

95,23

 

257,01

315

Ponteceso

100

1341

Bartola

Mosquera Neira, Carmen

 

 

3,19

15,75

 

38,71

316

Ponteceso

100

1340

Bartola

Bello Chaus, Natalia

 

 

 

 

 

3,64

317

Ponteceso

100

1339

Bartola

García Canizas, Generosa

 

 

109,34

41,79

 

108,2

318

Ponteceso

100

1336

Bartola

Cousillas Ferreiro, Bautista

 

 

26,49

6,12

 

18,03

319

Ponteceso

100

1335

Bartola

Souto Cousillas, Rosa

 

 

24,35

11,55

 

33,15

320

Ponteceso

100

1334

Bartola

Cousillas Rodríguez, Francisco

 

 

25,4

9,12

 

24,48

321

Ponteceso

100

1333

Bartola

Cousillas Rodríguez, Manuela

 

 

28,24

9,92

 

26,18

322

Ponteceso

100

1201

A de Ignacio

Ramos Mosqueira, Antonio
Ramos Mosqueira, Aurelia
Ramos Mosqueira, M. Jesús
Ramos Mosqueira, Manuel

 

 

215,82

 

 

 

323

Ponteceso

100

1320

Rociñas

Piñeiro Anido, Eulogia

 

 

132,02

 

 

 

324

Ponteceso

100

1319

Rociñas

Camiño Ourens, Peregrino

 

 

23,74

 

 

 

325

Ponteceso

100

1322

Rociñas

Romero Pet, María José

 

 

4,68

14,6

 

40,25

327

Ponteceso

100

1317

Rociñas

Cousillas Pailos, José María

 

 

8,8

 

 

 

328

Ponteceso

100

1318

Rociñas

Facal, Jesús

 

 

182,07

8,87

 

22,4

329

Ponteceso

100

1303

Rociñas

Neira Cousillas, Antonia

 

 

192,84

14,88

 

41,35

330

Ponteceso

100

1305

Rociñas

Rodríguez Cousillas, América

 

 

34,03

19,68

 

59,77

331

Ponteceso

100

1304

Rociñas

Figueroa Pombo, Andrés

 

 

110,65

35,19

 

101,47

332

Ponteceso

100

1683

Brañas

Figueiras García, Josefa

 

 

180,52

 

 

 

333

Ponteceso

100

1682

Brañas

Collazo Correa, Lucinda

 

 

124,15

46,59

 

133

334

Ponteceso

100

1671

Brañas

Fariña Barreiro, José M.

 

 

 

146,21

 

455,42

335

Ponteceso

100

1673

Brañas

Herdeiros de Lema Rey, Josefa

 

 

 

2,31

 

18,11

336

Ponteceso

100

1664

Brañas

Cousillas Collazo, Ramón

 

 

 

10,78

 

23,03

337

Ponteceso

100

1665

Brañas

Cousillas Collazo, Manuela

 

 

2,78

8,46

 

23,46

338

Ponteceso

100

1666

Brañas

Cousillas Collazo, Elvira

 

 

6,22

10,66

 

29,49

339

Ponteceso

100

1667

Brañas

Collazo Correa, Lucinda

 

 

17,56

48,62

 

134,44

340

Ponteceso

100

1714

Brañas

Costa Suárez, Josefa

 

 

60,56

5,51

 

20,65

341

Ponteceso

100

1715

Brañas

Suárez Varela, Teresa

 

 

72,98

8,4

 

31,5

342

Ponteceso

100

1716

Brañas

Varela Centeno, Josefa

 

 

8,66

6

 

22

343

Ponteceso

100

1720

Chousa Nova

Herdeiros de José Antonio Ferreiro Centeno

 

1.916,58

2.822,27

185,89

1.646,5

711,47

344

Ponteceso

100

1841

Tercios

Hermanos Gómez Collazo

 

 

 

 

14,59

 

345

Ponteceso

100

1842

Tercios

Filomena Facal García

 

 

 

 

72,18

 

346

Ponteceso

100

1843

Tercios

Gómez Saleta, Manuel

 

 

 

 

88,57

 

347

Ponteceso

100

1844

Tercios

Cousillas García, Andrés

 

 

 

 

134,05

 

348

Ponteceso

100

1867

Tercios

Rodríguez, Candelaria

 

 

 

 

4,44

 

349

Ponteceso

100

1955

Tercios

Souto Chans, Josefa

 

215,29

 

 

735,2

 

350

Ponteceso

100

1956

Tercios

Souto Chans, Rosa

345,64

377,69

 

 

459,06

 

351

Ponteceso

100

1957

Tercios

Souto Chans, Clara

0,72

303,86

 

 

793,15

 

352

Ponteceso

100

1952

Tercios

Castro Lema, Patricio

 

 

 

 

1.265,7

 

353

Ponteceso

100

1951

Tercios

Saleta Doldán, José María

 

 

 

 

207,89

 

354

Ponteceso

100

1950

Tercios

Descoñecido

 

 

 

 

14,93

 

355

Ponteceso

100

1965

Chousas Novas

Descoñecido

 

 

 

 

275,56

 

356

Ponteceso

100

1964

Chouas Novas

Pasandín Torrado, Josefa

 

1,98

 

 

178,24

 

357

Ponteceso

100

1963

Chouas Novas

Herdeiros de Pasandín Ferreiro, Rosa

 

37,82

 

 

123,07

 

358

Ponteceso

100

1962

Chouas Novas

Pasandín Souto, Ramón

 

65,27

 

 

99,53

 

359

Ponteceso

100

1961

Chouas Novas

Pasandín Torrado, Carmen

 

41,19

 

 

178,44

 

360

Ponteceso

100

1960

Chouas Novas

Pasandín Torrado, Joaquín

 

 

 

 

27,13

 

361

Ponteceso

100

1959

Chouas Novas

Herdeiros de Pasandín Souto, Manuel

 

 

 

40,28

 

95,05

362

Ponteceso

100

1958

Chouas Novas

Herdeiros de Pasandín Ferreiro, Rosa

 

 

 

4

 

152,14

363

Ponteceso

100

1966

Chouas Novas

Gajino Cousillas, Magdalena

 

 

 

21,32

 

127,59

364

Ponteceso

100

1967

Chouas Novas

Cotelo Méndez, Manuela

 

 

 

29,05

 

149,1

365

Ponteceso

100

2037

Lagoas

Ramos Mosqueira, Antonio
Ramos Mosqueira, Aurelia
Ramos Mosqueira, M. Jesús
Ramos Mosqueira, Manuel

 

 

902,24

87,26

 

249,88

366

Ponteceso

100

2036

Lagoas

Pombo Ponte, M. Jesús

 

 

91,04

7,98

 

18,05

367

Ponteceso

100

2035

Lagoas

Varela Pombo, Segunda

 

 

63,33

5,5

 

12,42

368

Ponteceso

100

2034

Lagoas

Varela Centeno, Josefa

 

 

72,83

5,99

 

13,53

369

Ponteceso

100

2033

Lagoas

Herdeiros de Manuel Rey Ferreiro

 

 

93,21

7,53

143,89

3,6

370

Ponteceso

100

2032

Lagoas

Pombo Ponte, M. Jesús

 

 

91

7,2

340,68

 

371

Ponteceso

100

2031

Lagoas

Ramos Mosqueira, Antonio
Ramos Mosqueira, Aurelia
Ramos Mosqueira, M. Jesús
Ramos Mosqueira, Manuel

 

 

93,86

7,32

445,84

 

372

Ponteceso

100

2030

Lagoas

Mosqueira Amortín, Consuelo

 

 

88,99

7,09

477,71

 

373

Ponteceso

100

2029

Lagoas

Ramos Mosqueira, Antonio
Ramos Mosqueira, Aurelia
Ramos Mosqueira, M. Jesús
Ramos Mosqueira, Manuel

 

181,77

146,61

13,3

1.665,91

 

374

Ponteceso

100

2027

Lagoas

Cousillas Rodríguez, Francisco

 

 

 

 

998,19

 

375

Ponteceso

100

2026

Lagoas

Hermanos Gómez Collazo

283

202,61

 

 

127,75

 

376

Ponteceso

100

2025

Lagoas

Centeno Souto
López Figueroa, Esperanza

 

108,61

 

 

162,39

 

377

Ponteceso

100

2009

Lagoas

Saleta Doldán, José María

 

 

 

 

26,51

 

378

Ponteceso

100

2010

Lagoas

Saleta Doldán, Manuel

 

 

 

 

46,41

 

379

Ponteceso

100

2011

Lagoas

Pombo Chans, Joaquín

 

 

 

 

44,34

 

380

Ponteceso

100

2024

Lagoas

Varela Pombo, Segunda

5,09

336,89

 

 

92,21

 

381

Ponteceso

100

2023

Lagoas

Varela Centeno, Josefa

58,26

83,03

 

 

191,88

 

382

Ponteceso

100

2061

Lagoas

Descoñecido

 

 

 

 

432,39

 

383

Ponteceso

100

2022

Lagoas

Collazo Fariña, Miguel Ángel

 

1.108,059

 

 

283,5

 

384

Ponteceso

100

2012

Lagoas

Chans Fuentes, María

 

15,72

 

 

43,46

 

385

Ponteceso

100

2013

Lagoas

García Figueroa, Francisco

 

70,65

 

 

1,66

 

388

Ponteceso

100

2016

Lagoas

Santos Álvarez, Alejo

 

121,84

46,93

1,02

 

2,67

389

Ponteceso

100

2021

Lagoas

Descoñecido

 

586,16

 

 

302,5

 

390

Ponteceso

100

2020

Lagoas

Suárez Varela, Aurelio

 

118,06

 

7,88

514,58

9,14

391

Ponteceso

100

2019

Lagoas

Suárez Varela, Teresa

 

19,04

 

10,68

217,42

29,34

392

Ponteceso

100

2062

Lagoas

Sánchez Souto, Blandina

Gómez Gómez, Manuela, M.Cruz

e Raquel
Gómez Sánchez, José Luis e Álvaro

 

 

 

 

34,2

 

393

Ponteceso

100

2018

Lagoas

Ourens Torrado, Josefa

 

 

260,27

36,73

 

109,86

394

Ponteceso

100

2017

Lagoas

Ourens Torrado, Estrella

 

 

97,99

 

 

 

395

Ponteceso

100

2071

Lagoas

Suárez Pailos, Casilda

 

 

290,92

21,13

 

156,25

396

Ponteceso

100

2127

Lagoas

Suárez Varela, Jesús

 

 

34,43

 

 

 

397

Ponteceso

100

2126

Lagoas

Suárez Varela, Aurelio

 

 

76,13

 

 

 

398

Ponteceso

100

2072

Lagoas

Ourens Figueira, Manuel

 

 

61

6,83

 

15,39

399

Ponteceso

100

2073

Lagoas

Castro Regueira, Josefa

 

 

54,34

7,14

 

16,03

400

Ponteceso

100

2074

Lagoas

Ourens Torrado, José

 

 

43,8

6,53

 

14,64

401

Ponteceso

100

2075

Lagoas

Ourens Torrado, Teresa

 

 

45,83

7

 

15,71

402

Ponteceso

100

2076

Lagoas

Ourens Torrado, Estrella

 

 

42,42

6,29

 

14,13

403

Ponteceso

100

2077

Lagoas

Ourens Torrado, Josefa

 

 

41,59

5,54

 

12,48

404

Ponteceso

100

2078

Lagoas

Pailos Collazo, Estrella

 

 

65,65

7,21

 

16,21

405

Ponteceso

100

2079

Lagoas

Fariña Torrado, Manuela

 

20,24

297,31

24,78

 

54,94

406

Ponteceso

100

2121

Lagoas

Suárez Pailos, Casilda

 

58,21

20,83

 

 

 

407

Ponteceso

100

2118

Lagoas

José Neira

 

209,21

 

 

 

 

408

Ponteceso

100

2116

Lagoas

Chans Neira, Josefa

 

331,96

 

 

 

 

409

Ponteceso

100

2113

Lagoas

Sánchez Souto, Blandina,

Gómez Gómez, Manuela, Mª Cruz e Raquel,

Gómez Sanchez, José L. e Álvaro

51,86

1.459,94

 

 

122,5

 

410

Ponteceso

100

2112

Lagoas

Vidal Torrado, Adelaida

56,28

156,49

 

 

87,35

 

411

Ponteceso

100

2111

Lagoas

Descoñecido

100,92

316,68

 

 

122,79

 

412

Ponteceso

100

2110

Lagoas

Cousillas Pailos, José María

 

467,35

 

 

382,14

 

413

Ponteceso

100

2109

Lagoas

Sanchez Souto, Blandina,
Gómez Gómez, Manuela, M. Cruz e Raquel

Gómez Sanchez, José Luis e Álvaro

 

20,04

 

 

391,58

 

414

Ponteceso

100

2108

Lagoas

Santos Álvarez, Alejo

 

 

 

 

559,89

 

415

Ponteceso

100

2107

Lagoas

Herdeiros de Ferreiro Costa, Carmen

 

 

 

 

303,21

 

416

Ponteceso

100

2106

Lagoas

Barca Romero, Teresa

 

 

 

 

187,24

 

417

Ponteceso

100

2105

Lagoas

Centeno García, Rosa

 

 

 

 

93,42

 

418

Ponteceso

100

2120

Lagoas

Collazo Fariña, Miguel Ángel

 

178,31

 

 

 

 

419

Ponteceso

100

2117

Lagoas

Neira Figueroa, Dolores
Figueroa Neira, José

 

321,98

 

 

 

 

420

Ponteceso

100

2115

Lagoas

Vidal Torrado, Adelaida

 

156,94

 

 

 

 

421

Ponteceso

100

2114

Lagoas

Romero Pet, María José

 

127,18

 

 

 

 

422

Ponteceso

100

2119

Lagoas

Suárez Pailos, Casilda

 

66,14

 

 

309,39

 

426

Ponteceso

100

2148

A de Mourín

Varela Lema, José

 

 

 

 

77,5

 

427

Ponteceso

100

2122

Lagoas

Hermanos Gómez Collazo

 

78,56

 

 

540,82

 

428

Ponteceso

100

2123

Lagoas

Pasadín Souto, Ramón

 

 

 

 

564,5

 

429

Ponteceso

100

2217

Ameiguiña

Monte común
(Concello de Ponteceso)

 

352,71

 

 

3.058,62

 

430

Ponteceso

52

118

Porto

Cousillas Veiga, Ramón

 

 

257,34

 

 

 

431

Ponteceso

52

154

Porto

Anido Amado, Dolores

 

 

17,07

 

 

 

432

Ponteceso

52

155

Porto

Cousillas Veiga, Manuel

 

 

41

 

 

 

433

Ponteceso

52

157

Porto

Herdeiros de García Rivera, Concepción

 

 

239,12

 

 

 

434

Ponteceso

52

9003

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

115,05

 

 

 

435

Ponteceso

52

9006

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

4,08

 

 

 

436

Ponteceso

57

138

Aguda

Verdia Andrade, Florinda e
Blanco Blanco, Agustín

 

 

12,83

 

 

 

437

Ponteceso

57

139

Aguda

Novo Estramil, José Luis

 

 

31,45

 

 

 

438

Ponteceso

57

177

Rivelas

García Pose, José Antonio
Faya Cancela, María José

 

 

143,61

 

 

 

439

Ponteceso

57

178

Rivelas

Herdeiros de Blanco Veiga, José

 

 

45,26

 

 

 

440

Ponteceso

57

179

Rivelas

Collazo Blanco, Manuel

 

 

59,66

 

 

 

441

Ponteceso

57

233

Costa Pequena

Herdeiros de Beres Vázquez, Isabel

 

 

297,22

 

 

 

442

Ponteceso

57

236

Albite

Pena Varela, Eliseo

 

 

29,52

 

 

 

443

Ponteceso

57

9001

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

5,7

 

 

 

444

Ponteceso

57

9004

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

72,01

 

 

 

445

Ponteceso

57

9006

Ponteceso

Estrada C-6805 (Deputación da Coruña)

 

 

7,55

 

 

 

446

Ponteceso

57

9012

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

6,09

 

 

 

447

Ponteceso

57

9017

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

59,63

 

 

 

448

Ponteceso

67

102

Petón

Puñal Castro, Evangelina

 

 

135

 

 

 

449

Ponteceso

67

141

Camposa

Herdeiros de Cambón Souto, Manuel

 

 

8,98

 

 

 

450

Ponteceso

67

9008

Ponteceso

Estrada C-6805 (Deputación da Coruña)

 

 

241,74

 

 

 

451

Ponteceso

67

145-a

Figueiroa

Herdeiros de García Serantes, Gervasio

 

 

38,53

 

 

 

452

Ponteceso

68

1

Agro de Riba

Descoñecido

 

 

37,79

 

 

 

453

Ponteceso

68

149

Tras da Agra

Cousillas Anido, Francisco

 

 

42,83

 

 

 

454

Ponteceso

68

150

Tras da Agra

Cousillas Anido, Francisco

 

 

139,4

 

 

 

455

Ponteceso

68

151

Tras da Agra

Cousillas Anido, Francisco

 

 

11,32

 

 

 

456

Ponteceso

68

394

Campara

Cousillas Anido, Francisco

 

 

66,75

 

 

 

457

Ponteceso

68

9009

Ponteceso

Estrada C-6805 (Deputación da Coruña)

 

 

2,67

 

 

 

458

Ponteceso

69

95

Agra da Iglesia

Ordóñez Castro, Francisco
Castro López, Carmen

 

 

20,54

 

 

 

459

Ponteceso

69

99

Agra da Iglesia

Suárez Martínez, José Andrés

 

 

5,9

 

 

 

460

Ponteceso

69

9001

Ponteceso

Estrada C-4307 (Deputación da Coruña)

 

 

14,48

 

 

 

461

Ponteceso

80

1677

Milleira nova

Herdeiros de Pose Nuñel, Perfecto

 

 

0,16

 

 

 

462

Ponteceso

80

9015

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

14,39

 

 

 

463

Ponteceso

80

9548

Ponteceso

Cons. de Medio Ambiente e Orden. do Territorio

 

 

1,78

 

 

 

464

Ponteceso

86

9005

Ponteceso

Estrada C-6801 (Deputación da Coruña)

 

 

13,87

 

 

 

466

Ponteceso

86

9086

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

16,5

 

 

 

467

Ponteceso

89

421

Campara

Barros Grela, Luis Manuel e
Álvarez Suárez, Genoveva

 

 

59,37

 

 

 

468

Ponteceso

89

9006

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

59,37

 

 

 

469

Ponteceso

96

565

Faro

Devesa Lema, Manuel

 

 

2,36

 

 

 

470

Ponteceso

96

567

Faro

García Méndez, María Estrella

 

 

544

 

 

 

471

Ponteceso

96

570

Cacharras

Puñal Castro, María Manuela

 

 

300,44

 

 

 

472

Ponteceso

96

603

Milleira do Campo

Herdeiros de Verdes Castro, Ramón

 

 

70,97

 

 

 

473

Ponteceso

96

604

Milleira do Campo

García Martínez, Antonio
García Martínez, Manuel

 

 

257,68

 

 

 

474

Ponteceso

96

605

Milleira do Campo

Herdeiros de José Lema Castro

 

 

276,97

 

 

 

475

Ponteceso

96

641

Cacharras

Villanueva Martelo, Cecilia,
Andrade Villanueva, Lucinda e
Andrade Villanueva, Carmen

 

 

277,54

 

 

 

476

Ponteceso

96

643

Cacharras

Varela Varela, Carmen

 

 

145,96

 

 

 

477

Ponteceso

96

645

Cacharras

Verdes Méndez, José e
Verdes Méndez, Jesús

 

 

415,92

 

 

 

478

Ponteceso

96

651

Romean

Suárez Camiño, José

 

 

56,42

 

 

 

479

Ponteceso

96

652

Portas

Villanueva Martelo, Cecilia,
Andrade Villanueva, Lucinda e
Andrade Villanueva, Carmen

 

 

15,25

 

 

 

480

Ponteceso

96

701

Chans de Portas

Herdeiros de Méndez Vecino, Aurelia

 

 

10,23

 

 

 

481

Ponteceso

96

706

Chans de Portas

Lema Varela, María del Carmen

 

 

5,2

 

 

 

482

Ponteceso

96

9012

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

22,56

 

 

 

483

Ponteceso

96

9017

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

444,94

 

 

 

484

Ponteceso

96

9018

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

84,46

 

 

 

485

Ponteceso

96

9019

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

16,77

 

 

 

486

Ponteceso

96

9575

Ponteceso

Cons. de Medio Ambiente e Orden. do Territorio

 

 

638,25

 

 

 

487

Ponteceso

96

599-c

Pedra Ancha

Varela Varela, Carmen

 

 

182,05

 

 

 

488

Ponteceso

96

610-a

Romeán

Baneira Varela, Manuel

 

 

428,41

 

 

 

489

Ponteceso

96

610-b

Romeán

Baneira Varela, Manuel

 

 

368,67

 

 

 

490

Ponteceso

97

343

Rosas

Beneira Torrado, Josefa

 

111,09

277,28

36,23

 

119,41

491

Ponteceso

97

344

Rosas

Cruz Camiño, Jesús

 

 

100,57

13,91

 

53,18

492

Ponteceso

97

345

Rosas

Camiño Suárez, Josefa

 

 

81,58

10,65

 

36,68

493

Ponteceso

97

346

Rosas

Nuñel Blanco, José

 

 

240,72

21,93

 

61,82

494

Ponteceso

97

352a

Mato Crego

Descoñecido

 

462,42

 

 

 

 

495

Ponteceso

97

699

O Rubio

Méndez Puñal, Estrella

 

1,05

 

 

 

 

496

Ponteceso

97

700

Ventoseiro

Facal Pailos, Dolores

81

527,95

 

 

 

 

497

Ponteceso

97

9006

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

 

3,36

 

19,49

498

Ponteceso

97

9008

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

161,71

1.026,84

 

 

19,25

500

Ponteceso

97

9010

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

240,71

 

5,18

120,22

14,82

501

Ponteceso

97

9012

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

89,22

5,93

 

16,75

502

Ponteceso

97

9013

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

128,8

 

 

 

503

Ponteceso

97

9014

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

256,45

 

 

 

 

504

Ponteceso

97

9016

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

58,08

 

 

 

505

Ponteceso

97

9021

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

24,79

 

 

 

506

Ponteceso

97

9022

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

125,73

 

 

 

507

Ponteceso

97

9061

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

350,79

 

 

 

508

Ponteceso

97

9064

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

22,81

 

 

 

509

Ponteceso

97

352-a

Mato Crego

Descoñecido

 

 

106,8

 

199,85

 

510

Ponteceso

97

352-b

Mato Crego

Descoñecido

 

 

273,75

 

1.601,32

 

511

Ponteceso

98

369

Alve

Lema Gómez, Josefa

 

 

45,45

 

 

 

512

Ponteceso

98

842

Milleira de Fontenla

Herdeiros de Ourens Varela, Concepción

 

 

 

 

 

45,78

513

Ponteceso

98

9007

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

27,26

2,05

 

29,78

514

Ponteceso

98

9018

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

 

3,46

 

19,11

515

Ponteceso

98

9019

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

236,15

253,77

44,21

66,33

141,58

516

Ponteceso

98

9021

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

765,58

349,21

 

68,03

 

517

Ponteceso

98

9022

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

457,45

52,6

 

272,07

518

Ponteceso

98

9025

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

8,94

291,12

11,75

 

 

519

Ponteceso

199

9030

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

21,97

2,33

 

 

520

Ponteceso

98

938

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

 

0,18

 

6,05

521

Ponteceso

98

156-A

Casás

Méndez Chans, Carmen

 

 

718,87

 

 

1.002,75

522

Ponteceso

98

156-B

Casás

Méndez Chans, Carmen

 

 

237,06

 

 

147,42

523

Ponteceso

98

156-C

Casás

Méndez Chans, Carmen

 

 

1,72

 

 

352,36

524

Ponteceso

98

968-B

Campos

Herdeiros de Castro Lema, María e
herdeiros de Gómez Facal, Manuel

 

 

10,64

 

 

 

525

Ponteceso

100

1062

Granxa

Descoñecido

 

 

42,6

 

 

 

526

Ponteceso

100

1063

Granxa

Descoñecido

 

 

18,98

 

 

 

527

Ponteceso

100

1064

Granxa

Descoñecido

 

 

16,75

 

 

 

528

Ponteceso

100

1065

Granxa

Fuentes Vidal, Manuel

 

 

65,46

 

 

 

529

Ponteceso

100

1073

Canleiro

Herdeiros de Lema Rey, Josefa

 

 

7,83

 

 

 

530

Ponteceso

100

1074

Canleiro

Filgueira Torrado, Ramón

 

 

59,62

 

 

 

531

Ponteceso

100

1075

Canleiro

Figueroa Pombo, Cándida

 

 

36,03

 

 

 

532

Ponteceso

100

1121

Canleiro

Rey Ferreiro, Jesús

 

 

14,82

 

 

 

533

Ponteceso

100

1668

Brañas

Descoñecido

 

 

 

 

 

0,544

534

Ponteceso

100

1671

Cobas

Herederos de Chans Fuentes, Etelvina

 

 

2.416,89

146,15

 

480,89

535

Ponteceso

100

2217

Ameiguiña

Monte común (Concello de Ponteceso)

137,31

 

 

 

 

 

536

Ponteceso

100

9030

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

66,23

 

 

 

537

Ponteceso

100

9043

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

13,83

1,66

 

4,891

538

Ponteceso

100

9045

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

6,43

2,97

 

9,05

539

Ponteceso

100

9050

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

2.407,75

59,1

 

177,1

540

Ponteceso

100

9052

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

7,64

3,04

 

8,87

541

Ponteceso

100

9053

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

11,7

4,56

 

11,89

542

Ponteceso

100

9055

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

543,24

14,47

 

51,18

544

Ponteceso

100

9056

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

41,73

 

 

 

545

Ponteceso

100

9057

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

 

4,85

 

8,88

546

Ponteceso

100

9058

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

12,47

4,23

 

11,2

547

Ponteceso

100

9059

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

6,41

3,71

 

11,14

548

Ponteceso

100

9067

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

97,18

 

 

 

549

Ponteceso

100

9068

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

10,23

4,24

 

12,86

550

Ponteceso

100

9081

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

 

 

196,17

 

551

Ponteceso

100

9086

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

133,14

 

494,65

 

552

Ponteceso

100

9090

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

 

18,28

 

48,99

553

Ponteceso

100

9092

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

11,84

 

 

 

554

Ponteceso

199

636

Cairo

Ramos Mosqueira, María Jesús

Herdeiros de Ramos Mosquera, Aurelia
Herdeiros de Ramos Mosqueira, Antonio

 

 

23,42

 

 

 

555

Ponteceso

199

9002

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

13,63

1,6

 

4,74

556

Ponteceso

199

9014

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

76,52

5,68

 

692,35

558

Ponteceso

199

9030

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

21,97

2,33

 

2,58

560

Ponteceso

501

161

Fonte do Pazo

Puñal Blanco, María Teresa

 

 

0,42

 

 

 

561

Ponteceso

501

9002

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

38,21

 

 

 

562

Ponteceso

501

43995

Pazos de Abaixo

Descoñecido

 

 

76,04

 

 

 

563

Ponteceso

505

21

Agra de Arriba

Pose Carneiro, Manuel

 

 

235,72

 

 

 

564

Ponteceso

505

54

Carballeira

Herdeiros de Varela Villar, José

 

 

311,4

 

 

 

565

Ponteceso

506

117

Agra de Talloas

García Fariña, Evangelina e
Oreiro Porteiro, José Luis

 

 

29,52

 

 

 

566

Ponteceso

506

9003

Ponteceso

Concello de Ponteceso

 

 

115,05

 

 

 

567

Ponteceso

52

156

Porto

Cousillas Veiga, Manuel

 

 

121,67

 

 

 

Afeccións:

• Zapata (Cim.), plataforma (Plat.), subestación e edificio de control (sub.): superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados.

• Viario: servidume de paso dos viarios polos cales circularán os transportes durante a construción do parque, así como durante a súa etapa de mantemento.

• Gabia (sistema colector): servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Serv. voo: servidume de voo das pas dos aeroxeradores.

• Ocup. temporal: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras.