Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Xoves, 12 de abril de 2018 Páx. 20148

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de postos, unha vez resolto o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos, convocado por Resolución de 3 de abril de 2017.

Pola Resolución do 3 de abril de 2017 (DOG do 17 de abril), modificada pola Resolución do 4 de xuño de 2017 (DOG do 14 de xullo), convócase o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de Administración e servizos.

Rematada a valoración de méritos, a comisión de valoración elevou ao xerente a proposta de adxudicación definitiva de prazas.

En aplicación do Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e da delegación de competencias operada por Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016,

RESOLVO:

Adxudicar definitivamente os postos que se relacionan no anexo, de conformidade co establecido na base oitava da convocatoria.

Que a data de cesamento será o vindeiro 16 de abril de 2018 e o prazo para tomar posesión será de tres (3) días hábiles contado desde o día seguinte ao do cesamento se non implica cambio de residencia do funcionario, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia. Se implica o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberá computarse desde a dita data. Neste caso, o prazo será de vinte (20) días hábiles.

O cómputo dos prazos de toma de posesión iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidos aos/ás interesados/as. Nos supostos de baixa temporal ou transitoria, o cómputo do prazo iniciarase a partir da correspondente alta.

Para todos os efectos, o prazo de toma de posesión considerarase como de servizo activo, polo que os efectos económicos comezarán desde a data de cesamento no de procedencia.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpoñer un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 2 de abril de 2018

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 12.01.2016)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Nº de praza

Praza adxudicada

Unidade de destino

Centro de destino

32635633J

Abelleira Bouza, Domingo

612

Conserxe

Conserxaría

Facultade de Ciencias do Traballo

46917735N

Aldao García, Beatriz

100

Xefatura de Negociado de Servizos

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

32837843F

Alonso Estévez, Ana Carmen

374

Posto base

Servizo de Publicacións

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

32448193T

Alonso Fernández, María del Carmen

477

Administrador

Administración

E.U. de Arquitectura Técnica

76897070C

Álvarez Estévez, Susana

733

Auxiliar de servizos

Conserxaría-UXAI

Unidade de Xestión Académica Integrada Fac. Sociol./Fac. CC. Comunic.

76344874P

Álvarez Suárez, Genoveva

106

Xefatura de Negociado de Contratación

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

34889762G

Añón Teijido, José Luis

359

Xefatura de Negociado de Atención e Promoción do Estudante

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

33857353L

Arenas Balsa, María de la Paz

95

Posto base

Servizo de Persoal, Admon. e Servizos

Xerencia

33348313S

Arias Vázquez, Rocío

496

Secretario de dirección

Dirección

E.U. Politécnica

32419404F

Barreiro Daponte, María del Carmen

45

Administrador de Centros e Servizos Externos

Vicexerencia Asuntos Económicos e Análise de Custos

Xerencia

32776953K

Barros Fernández, Manuel

721

Conserxe

Conserxaría-UXAI-OZA

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-OZA)

32793439Q

Blanco Paredes, Fuensanta

66

Xefatura de Negociado de Tesouraría

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

52452005E

Boo Alonso, Rosa María

62

Xefatura de Negociado de Ingresos

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

32623519C

Brión Sobrido, María José

406

Administrador de Asuntos Económicos e Residencia Universitaria

Unidade de Xestión Académica Integrada de Esteiro

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

32413331Y

Bruzos Paz, Ramón Carlos

632

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Facultade de Dereito

47378848K

Busto García, Patricia

378

Posto base

Sección de Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

32749541W

Calvo Fariña, Manuel

97

Xefatura de servizo

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

36055587M

Carrera Rodríguez, Patricia

593

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

44451109K

Carrera Sampedro, Celsa

102

Xefatura de Negociado de Mantementos

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

32624024L

Castro Marcote, Ana Isabel

475

Auxiliar de servizos

Conserxaría

E.T.S. de Náutica e Máquinas

32450957G

Castro Mas, Luisa

63

Xefatura de Sección de Contabilidade

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

33285966K

Castro Nodar, Susana

622

Posto base

Administración

Facultade de Dereito

32811150V

Chacón Pichel, María Fernanda

242

Xefatura de Negociado de Xestión Académica

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

34898923B

Codesido López, María Jesús

254

Posto base

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

30648125G

Cruzado Beitia, Íñigo

569

Secretario administrativo

Administración

Facultade de Ciencias da Educación

33220681X

De la Serna Varela, Sofía

418

Secretario de dirección

Dirección

E.T.S. de Arquitectura

32765311V

De las Heras Granaglia, Esperanza

244

Secretario administrativo

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

76344087A

Doldán Vázquez, Carmen María

594

Administrador

Administración

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

36104624Y

Domínguez Costas, Eva

384

Técnico en deportes

Área de Deportes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

32773046R

Esmorís Caamaño, María Asunción

575

Xefatura de Negociado de Asuntos Económicos

Administración

Facultade de Ciencias da Educación

32797512H

Fernández Folgueira, Eduardo

631

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Facultade de Dereito

32773116W

Fernández Hermida, Begoña

708

Secretario de decanato

Dirección

Facultade de Fisioterapia

32806736L

Fernández Mouce, Ana María

719

Xefatura de Negociado de Asuntos Económicos I

Administración-UXAI-OZA

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-OZA)

33545709W

Fernández Rico, Rocío

497

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

E.U. Politécnica

32407766F

Fernández Yáñez, Higinio

619

Posto base

Administración

Facultade de Dereito

32645352A

Ferreira Piñeiro, Josefa

506

Auxiliar técnico de biblioteca

Biblioteca

E.U. Politécnica

32808633F

Fraga Golpe, José Luis

689

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Informática

34887865Q

Gacio Corral, María Paula

623

Xefatura de Negociado de Asuntos Económicos

Administración

Facultade de Dereito

32746185G

García Arias, María Teresa

153

Xefatura de servizo

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32772248P

García Barbeito, María Teresa

151

Auxiliar de servizos

Conserx. Elviña 2: C. Doc, Pav. Es, Ex. Un.

Xerencia

34889611Z

García López, María José

680

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Facultade de Filoloxía

33318586G

García Lorenzo, Ángela

255

Posto base

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

32755999C

García Rico, María Carmen

592

Secretario de decanato

Dirección

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

34892825P

García Vila, María Begoña

667

Secretario de decanato

Dirección

Facultade de Filoloxía

32780315W

González Fernández, Jorge

540

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Ciencias

35306232J

González Nóvoa, Cristina Carmen

599

Director de biblioteca

Biblioteca

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

44481171E

González Solar, Llarina

207

Bibliotecario

Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32760618Q

Hermida Calviño, Carmen

91

Xefatura de Negociado de Xestión de Persoal I

Servizo de Persoal, Admon. e Serviz.

Xerencia

34964357X

Iglesias Ferreiro, Berta

481

Xefatura de Negociado de Asuntos Económicos

Administración

E.U. de Arquitectura Técnica

32424147N

Lesta Iglesias, Jesús

457

Conserxe

Conserxaría

E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

33835932B

López Arias, María Dolores

19

Xefatura de Sección de Reclamacións e Recursos

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral

34892061A

López Canosa, Rosa María

156

Xefatura de Negociado de Programas de RR HH de I+D+I

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32780127K

López Castro, José Fernando

64

Xefatura de Negociado de Contabilidade

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

32789886M

López Pampín, Ana María

392

Secretario administrativo

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación

35299677J

Lores Torres, Xaquín

431

Bibliotecario

Biblioteca

E.T.S. de Arquitectura

33258045E

Lourido Alonso, María Gisela

357

Xefatura de servizo

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

49669998A

Luchian Luchian, Adriana Emanuella

485

Auxiliar técnico de biblioteca

Biblioteca

E.U. de Arquitectura Técnica

32428651P

Manteiga Rodríguez, Marina

541

Administrador

Administración

Facultade de Ciencias

76410030M

Martínez Barjas, Francisco Javier

479

Posto base

Administración

E.U. de Arquitectura Técnica

32822159D

Martínez Rial, Silvana María

717

Posto base

Administración-UXAI-OZA

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-OZA)

34888921Z

Martínez Sanjurjo, Alicia

637

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Economía e Empresa

76350943M

Martínez Suárez, José Amaro

745

Xefatura de Negociado de Análise de Custos

Vicexerencia Asuntos Económicos e Análise de Custos

Xerencia

79316930G

Martínez Traba, Marta

641

Posto base

Administración

Facultade de Economía e Empresa

32616684Q

Martínez Varela, Manuela

720

Xefatura de Negociado

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Ciencias da Saúde

32791129Y

Mato Pintané, María Teresa

98

Xefatura de Negociado de Vicerreitorías

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

32774050Q

Mirás Mouro, Marisol

639

Xefatura de Negociado de Asuntos Académicos

Administración

Facultade de Economía e Empresa

32442850Q

Montero Prado, Gloria

595

Xefatura de Negociado

Administración

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

32753509Z

Mosquera López, Carmen

68

Xefatura de Negociado de Orzamentos

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

35447600T

Moya García, Manuel Francisco

382

Técnico coordenador en deportes

Área de Deportes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

32815781W

Núñez Cartelle, Ana Valvanera

690

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Informática

32820108M

Núñez Orjales, Raquel

219

Bibliotecario

Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32775357N

Parguiña Fernández, Susana Patricia

476

Secretario de dirección

Dirección

E.U. de Arquitectura Técnica

32786246E

Pena Blanco, Lorenzo

103

Xefatura de Negociado de Obras

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

32430147D

Pérez Eirís, María del Carmen

567

Administrador

Administración

Facultade de Ciencias da Educación

35459612Y

Pintos Señoráns, Silvia

539

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Ciencias

78787126M

Ponte Somoza, Elsa

377

Posto base

Sección de Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

32828682T

Porto López, María Isabel

738

Secretario de Instituto Universitario

Secretaría

Instituto Universitario de Estudos Europeos

32428864Z

Pousada Esparza, María del Pilar

462

Secretario de dirección

Dirección

E.T.S. de Náutica e Máquinas

32845175W

Prego Lozano, María del Carmen

605

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

15372145A

Prol Conde, María José

105

Xefatura de Sección de Contratación

Servizo de Patrim., Inven. e Xest. Econ.

Xerencia

32701142H

Ramos Villares, Javier

702

Auxiliar técnico de biblioteca

Biblioteca

Facultade de Informática

33290534N

Raviña Caneda, María José

327

Posto base

Cen. Univer. Form. e Innov. Educat.

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

44834184P

Rey Albarellos, Alberto

452

Posto base

Administración

E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

20222010L

Rey Casal, José María

449

Posto base

Administración

E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

34990610C

Ribao Álvarez, María Cristina

687

Secretario de decanato

Dirección

Facultade de Informática

32752800H

Rodríguez Díaz, María Rosa

361

Xefatura de Negociado de Bolsas

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

36080308R

Rodríguez Fernández, María Carmen

155

Xefatura de Negociado de Axudas Propias e Contratación de Persoal de Convenios e Proxectos

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

34893998P

Rodríguez Fuentes, Beatriz

716

Secretario administrativo

Administración-UXAI-OZA

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-OZA)

46915324Q

Rodríguez Martínez, Roberto

737

Secretario de instituto universitario

Secretaría

Instituto Universitario de Ciencias da Saúde

32751877S

Rodríguez Rey, Carmen María

67

Xefatura de Sección de Orzamentos

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

52624056X

Rodríguez Romero, Roberto Iván

383

Técnico en deportes

Área de Deportes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

52356493Y

Rojo Varela, Noelia

546

Posto base

Administración

Facultade de Ciencias

44809802Y

Romero Rozas, Rubén

451

Posto base

Administración

E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

32616877W

Salvadores Pena, Celia

159

Xefatura de Sección Proxectos e Axudas á Investig.

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

34894036T

Sánchez Santos, Manuel Ángel

73

Posto base

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

32817002G

Sánchez Varela, Ana Belén

669

Secretario administrativo

Dirección/Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Facultade de Filoloxía

32637611J

Santiago Mosquera, Francisco José

508

Auxiliar de servizos

Conserxaría

E.U. Politécnica

44831399Y

Santos Vidal, Rebeca

474

Auxiliar de servizos

Conserxaría

E.T.S. de Náutica e Máquinas

34955073H

Sequeiros Muñiz, Miguel

604

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

32816572B

Serrano Buján, Roberto

161

Secretario administrativo

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32784246T

Souto Alonso, María Belén

86

Xefatura de Negociado Retribucións Cap. VI e Seguridade Social

Servizo de Retribución S.S. e Ac. S.

Xerencia

32419680F

Suárez García, María Josefa

705

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Facultade de Informática

39686386R

Tajes Souto, María José

85

Xefatura de Negociado de Retribucións PAS

Servizo de Retribución S.S. e Ac. S.

Xerencia

36010418P

Tapia Hermida, María Fernanda

358

Xefatura de Sección de Acceso e Información

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

32747990S

Valcárcel Cortiñas, María Carmen

165

Secretario administrativo

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32784734M

Vallejo Carballosa, Cristina

160

Xefatura de Negociado de Proxectos

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

52434736A

Varela Andrade, Rosa María

373

Xefatura de Negociado

Servizo de Publicacións

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

35282625G

Verdeal Conde, Miguel Ángel

142

Auxiliar de servizos

Conserxaría Elviña 1: ESCI, Casa do Lagar

Xerencia

32827436L

Vidal Seoane, María Belén

727

Secretario administrativo

Administración-UXAI-ELVIÑA

Unidade de Xestión Académica Integrada Fac. Sociol./Fac. CC. Comunic

32652549R

Vilar Galego, Diego

398

Secretario administrativo

Servizo de Investigación (Oficina Apoio á Xest. da Investig.)

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

76512096C

Vilariño Tizón, María Luísa

132

Auxiliar de servizos

Conserxaría da Reitoría A Maestranza

Xerencia

47365360B

Vilariño Veiguela, Liliana

722

Auxiliar de servizos

Conserxaría

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-OZA)

34964976P

Villanueva Rodríguez, Susana

166

Secretario administrativo

Servizo de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

32788225T

Villar Arévalo, Javier

542

Secretario administrativo

Administración

Facultade de Ciencias

32646256X

Zaragoza Dobarro, Francisco Javier

410

Conserxe

Conserxería

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

32772882K

Zas Patiño, Alberto José

372

Auxiliar de servizos

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura