Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 13 de abril de 2018 Páx. 20273

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

ORDE do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento BS700A).

A transcendencia dos cambios sociais e a experiencia acumulada ao longo dos últimos anos que se recollen en documentos de referencia, como o Libro branco da atención temperá e o informe da Axencia Europea para o Desenvolvemento da Educación Especial, sinalaron a conveniencia de asumir un novo concepto da citada atención baseado nos dereitos dos/das nenos/as, na igualdade de oportunidades e na participación social, centrado nas necesidades da familia e na prestación dos servizos no seu contorno e, por outra banda, implica necesariamente que a saúde, a educación e os servizos sociais se involucren e interrelacionen para ofrecerlles unha acción integral.

Con base niso, resultaba necesaria unha nova normativa que permitise crear un espazo común de coordinación e corresponsabilidade entre os sistemas de saúde, educación e servizos sociais na procura dunha acción integral destinada a satisfacer os dereitos e as necesidades dos nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos e das súas familias, así como a súa prevención. E tamén, deste xeito, dar resposta á necesidade de regular os servizos de atención temperá como unha rede integral de responsabilidade pública e de carácter universal, rexida polos principios reitores de igualdade, coordinación, atención personalizada, integración social, interese superior do/da menor, prevención, autonomía persoal e participación, descentralización, proximidade, interdisciplinariedade e alta cualificación profesional, diálogo e participación familiar e calidade.

O Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá, é o marco de referencia neste novo paradigma, que implica a obriga de facilitarlles aos nenos e ás nenas de 0 a 6 anos e ás súas familias esta actuación transversal tan transcendente para o seu progreso dun xeito continuado, flexible e contextualizado, a través dun marco normativo que posibilite a intervención múltiple dirixida a todos eles e á comunidade, e tendo presente o deber de cooperar e a responsabilidade de colaborar, para que cada sistema de protección achegue os medios e recursos de que dispón e así evitar a duplicidade.

No artigo 4 do Estatuto de autonomía de Galicia está disposto que aos poderes públicos de Galicia lles corresponde promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e galegas na vida política, económica, cultural e social, e no artigo 27 recóllese como competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega a asistencia social.

No ámbito desas competencias ditouse a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. No seu artigo 19 está definida a intervención social, biopsicosocial, sociolóxica ou socioeducativa que favoreza a adquisición ou recuperación de funcións ou habilidades persoais e sociais para a mellora da autonomía, da convivencia social e familiar e da inclusión social, como intervención ou servizo de carácter técnico-profesional incluído dentro do catálogo de servizos sociais. E no artigo 12 están regulados os servizos sociais comunitarios específicos orientados ao desenvolvemento de programas e a xestión de centros enfocados a colectivos con problemáticas identificadas e singulares, procurando a súa normalización e reincorporación social ou como espazo de tránsito a un servizo especializado.

A súa regulación foi desenvolvida no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. No seu artigo 26, alínea d), están establecidas como funcións propias dos específicos a atención das persoas con discapacidade a través dos centros ocupacionais, así como o apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá e, así mesmo, no seu anexo IV, considérase a atención psicosocial e familiar ligada a esta atención como prioritaria na formulación de programas dos servizos sociais comunitarios municipais, segundo o disposto no artigo 18 da Lei 13/2008, do 3 de decembro.

Cómpre tamén citar o Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e o funcionamento dos órganos técnicos competentes, e a Orde do 2 de xaneiro de 2012, pola que se desenvolve. Dentro do catálogo de servizos do Sistema para a autonomía e a atención á dependencia, no artigo 3 do decreto recóllense os servizos de promoción da autonomía persoal, entre os cales na orde se inclúe o de atención temperá e, así mesmo, no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais, para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

Recoñécese o ámbito municipal, pola súa proximidade á cidadanía e polo coñecemento da situación específica da súa poboación, como o idóneo para o desenvolvemento destes servizos tendo en conta, ademáis, que está en liña cun dos principios reitores da Rede galega de atención temperá, establecidos no artigo 3 do Decreto 183/2013, do 5 de decembro, que é o de descentralización e proximidade, co obxectivo dun achegamento eficiente destes servizos ás persoas destinatarias implementando, sempre que sexa posible, actuacións de base comunitaria para a inclusión social.

Neste marco de actuación, esta convocatoria dá continuidade á anterior co obxecto de consolidar os servizos de atención temperá subvencionados a través daquela, así como outros xa existentes e, por outra banda, procurar a implantación de novos servizos.

Enmárcase no Programa operativo do Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, obxectivo temático 9, prioridade de investimento 9.4, obxectivo específico 9.4.1, e aplícase a opción de custos simplificados.

A Consellería de Política Social, de conformidade co Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a súa estrutura orgánica exerce, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, entre outras, as competencias relativas á dirección, impulso, xestión, planificación, coordinación, control e supervisión das actuacións da consellería en materia de benestar destinadas á atención das persoas con discapacidade e das persoas en situación de dependencia, en aplicación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, e da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Esta orde de convocatoria axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Por iso, e facendo uso das facultades que teño atribuídas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto, finalidade e procedemento

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2018, de subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá ao abeiro do disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá.

2. Serán subvencionables os servizos desta natureza constituídos polas actuacións sinaladas no artigo 9, que se desenvolvan no período que abrangue desde o 1 de novembro de 2017 e ata o 31 de outubro de 2018, segundo o que nel se indica.

3. A prestación poderá realizarse mediante xestión individual ou compartida segundo o previsto no artigo 6 e ser directa ou indirecta mediante a concertación con terceiros da execución total ou parcial da actividade subvencionada, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e demais normativa de aplicación.

4. A finalidade será:

a) Programa I, destinado á consolidación dos servizos de atención temperá actualmente subvencionados pola Xunta de Galicia a través da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (DOG nº 126, do 5 de xullo de 2016).

Serán obxecto del as seguintes solicitudes:

– As de entidades e agrupacións que acheguen solicitude na mesma forma que na convocatoria precedente, así como aquelas ás cales se lles adhiran novos integrantes.

– As de mancomunidades parte de cuxos integrantes concorresen na convocatoria anterior en forma de agrupación.

– As de concellos e mancomunidades que respecto da anterior convocatoria formasen parte dunha agrupación de concellos ou mancomunidades actualmente subvencionada e concorran individualmente na presente, sempre que se trate daqueles que xustificasen e a nome dos cales se ingresasen os fondos.

b) Programa II, destinado a servizos de atención temperá existentes e actualmente non subvencionados, así como á implantación de novos servizos.

Serán obxecto del as seguintes solicitudes:

– As de entidades e agrupacións non subvencionadas ao abeiro da orde precedente.

– As de concellos que respecto da anterior convocatoria formasen parte dunha mancomunidade e na presente concorran de xeito individual.

– As de concellos e mancomunidades que respecto da anterior convocatoria formasen parte, respectivamente, dunha agrupación de concellos ou mancomunidades actualmente subvencionada e concorran individualmente na presente, sempre que non se trate daqueles que xustificasen e a nome dos cales se ingresasen os fondos.

5. O procedemento será tramitado en réxime de concorrencia competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a súa xestión realizarase de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

6. Dado que a presente convocatoria conta con financiamento comunitario procedente do Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, respectarase o previsto no Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello. Así mesmo, o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1801/2006, do Consello, e na Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020.

7. O procedemento de concesión de subvencións regulado na presente orde ten o código BS700A para os efectos de identificación na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e o acceso aos formularios de inicio específicos, de uso obrigatorio para os interesados.

Artigo 2. Definicións

Para os efectos desta orde considérase:

a) Atención temperá: conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, e que ten por obxectivo dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.

b) Trastornos do desenvolvemento: aquelas situacións en que, como consecuencia dunha alteración das estruturas ou funcións corporais, restricións na participación social ou calquera outro factor contextual, se produce un atraso ou desviación significativos no desenvolvemento das capacidades, adquisicións e recursos persoais típicos para a idade de referencia.

c) Situacións de risco de padecer un trastorno no desenvolvemento: aquelas circunstancias de vulnerabilidade evolutiva que requiren intervención pola descompensación negativa entre factores de risco e protección.

d) Equipo interdisciplinar: o formado por profesionais de distintas disciplinas con formación académica específica en desenvolvemento infantil e atención temperá e/ou apoio familiar ou que acrediten experiencia suficiente nesas materias para a realización das súas funcións.

e) Plan personalizado de intervención: proposta de intervención interdisciplinaria elaborada polo equipo e que, como mínimo, deberá facer referencia a obxectivos e expectativas da intervención; atención, recursos e medios necesarios que se dirixen ao menor, á súa familia e ao seu contorno, ámbito de realización; liñas de actuación que vai desenvolver cada profesional, coordinacións previstas con outras persoas e/ou profesionais que poidan intervir no plan.

Artigo 3. Financiamento

1. Para o financiamento desta convocatoria destínase crédito por importe total dun millón trescentos oitenta e oito mil cincocentos corenta e cinco euros (1.388.545 €) e que se imputará a aplicación que se sinala:

Aplicación orzamentaria

Código de proxecto

Anualidade

Importe

12.04.312 E.460.1

2016 00172

2018

1.388.545

O crédito distribuirase segundo o seguinte:

a) Programa I: 720.000 €.

b) Programa II: 668.545 €.

Está cofinanciada con fondos do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, e encádrase no obxectivo temático 9 «Promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.4 «O acceso a servizos accesibles, sustentables e de calidade, incluídos os servizos sanitarios e sociais de interese xeral», obxectivo específico 9.4.1 «Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación de estereotipos». A actuación é a implementación da Rede galega de atención temperá.

2. De acordo co previsto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, excepcionalmente poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, cando existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. O incremento do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade como consecuencia das circunstancias sinaladas e, se é o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación do crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria sen que implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.

3. Así mesmo, poderase reaxustar o crédito entre ambos os programas no caso de resultar remanente nalgún deles, segundo o previsto no artigo 19.4.

Artigo 4. Contía das subvencións

1. Sen prexuízo do reflectido no punto seguinte e no artigo 19.4 respecto dos dous programas, a contía máxima de subvención por beneficiario será do 90 % do orzamento total da actuación, cos seguintes límites máximos en función do tipo de xestión do servizo:

a) Individual: 8.180 € por mes subvencionable.

b) Compartida: 10.000 € por mes subvencionable.

2. O importe da subvención calcularase segundo o sistema de custos simplificados en función do módulo ou custo unitario por hora, de acordo co previsto no artigo 10.

Artigo 5. Compatibilidade das axudas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás a excepción sinalada a continuación.

Porén, as partidas de gasto financiadas ao abeiro desta orde non poderán acollerse a outras axudas procedentes do Fondo Social Europeo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios, nos termos sinalados no artigo 65.11 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013. En consecuencia, unha operación unicamente poderá recibir axuda dun ou varios fondos EIE ou dun ou varios programas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que a partida de gasto incluída nunha solicitude de pagamento para o reembolso por un dos fondos EIE non estea subvencionada por outro fondo ou instrumento da Unión, nin polo mesmo fondo de conformidade cun programa distinto.

2. En caso de compatibilidade, o importe da subvención concedida non poderá en ningún caso, en concorrencia con outras subvencións ou axudas, superar o custo da actuación que vai desenvolver a entidade solicitante. En caso contrario, esta subvención reducirase na cantidade necesaria ata acadar o cumprimento do establecido anteriormente.

3. No suposto de entidades solicitantes que sexan perceptoras doutras axudas para o mesmo fin concedidas por outra entidade, deberán acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución do obxecto da subvención. En todo caso, deberá/n facerse constar de forma clara o/os concepto/s de gasto/s afectado/s, así como o importe/s imputado/s a cada unha delas e a/as correspondente/s anualidad/es afectada/s. A comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á aplicación dada aos fondos percibidos.

Artigo 6. Entidades beneficiarias e tipo de xestión

1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia ou agrupacións delas que se relacionan a continuación:

a) Para a xestión individual: concellos, incluídos os que resulten dunha fusión municipal, que conten cun censo mínimo de 10.000 habitantes, segundo a cifra de poboación en data 1 de xaneiro de 2017, fonte Instituto Galego de Estatística.

b) Para a xestión compartida:

1º. Agrupacións de concellos e/ou de mancomunidades de concellos.

2º. Mancomunidades de concellos.

3º. Consorcios locais constituídos exclusivamente por concellos.

Quedan excluídas as deputacións provinciais.

2. Ningún concello poderá figurar simultaneamente en solicitude de xestión individual e compartida. O incumprimento disto dará lugar á inadmisión da solicitude individual; considerarase como efectiva a de xestión compartida.

3. Non poderá obterse a condición de entidade beneficiaria destas subvencións cando concorra algunha das circunstancias ou prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 7. Requisitos específicos

1. Para ser admitida a solicitude ao abeiro desta orde, sen prexuízo da totalidade da normativa aplicable deberán cumprirse os seguintes requisitos específicos, que se acreditarán na forma establecida nos artigos 12 e 13:

a) Requisitos aplicables a todos os solicitantes:

1º. Estar a/as entidade/s, ou a totalidade dos concellos integrantes, inscritos no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. O cumprimento deste requisito será comprobado de oficio pola Administración.

2º. Ter adoptado o órgano competente acordo de solicitude de subvención respecto do servizo de atención temperá de que se trate e nas condicións en que este se preste, aceptación das condicións e demais requisitos establecidos nesta orde e demais normativa aplicable, así como o compromiso de cofinanciamento para a execución no período que se sinale, que deberá estar incluído no intervalo sinalado no artigo 8.1.b).

No caso de agrupacións, o acordo pode figurar no texto do convenio sinalado no punto c).2º ou de xeito independente sempre que neste caso sexa subscrito por todos os asinantes daquel.

3º. Ter cumprido a entidade ou a totalidade de concellos integrantes, no caso de xestión compartida, a obriga establecida nos artigos 208 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais: ter remitido a conta xeral do exercicio orzamentario que corresponda ao Consello de Contas.

4º. Cumprir as condicións establecidas no artigo 8 respecto da prestación do servizo para que a actuación sexa susceptible de subvención.

b) No caso de solicitude para xestión individual: contar co censo mínimo sinalado no artigo 6.1.a).

c) No suposto de solicitude para xestión compartida:

1º. A agrupación deberá xestionar o servizo de forma conxunta ou, se é o caso, de forma mancomunada ou consorciada e implicar aforro de custos respecto dos que suporía a prestación individual polos/las concellos e/ou mancomunidades integrantes. En ningún caso poderá consistir en actuacións independentes daqueles.

2º. No caso de agrupacións de concellos e/ou mancomunidades: ter subscrito un convenio de colaboración entre todos os integrantes cuxo obxecto sexa a prestación do servizo nos termos especificados nos artigos 1 e 8 e con vixencia durante todo o período respecto do cal se solicita subvención e ata que transcorra o prazo establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Ademais, deberá reflectir os seguintes datos:

2º.1. Determinación do concello ou mancomunidade encargado de xustificar a subvención, que será a nome do que, se é o caso, se ingresen os fondos.

2º.2. Nomeamento como representante da persoa titular da alcaldía do concello ou da presidencia da mancomunidade citados no punto anterior que, así mesmo, levará a cabo as funcións de coordinación e interlocución coa consellería.

2º.3. Determinación dos compromisos de execución asumidos por cada un dos concellos ou mancomunidades, así como a porcentaxe de subvención que lles corresponderá a cada un deles.

De ter subscrito un convenio anterior á publicación desta orde con tal obxecto e vixencia, admitirase documento anexo a el en que se reflictan os datos sinalados nos puntos 2º.1, 2 e 3, debidamente asinado polos correspondentes representantes.

Na páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal), na epígrafe relativa á información da presente orde, figurará un modelo de convenio.

3º. E no suposto de mancomunidades de concellos ou agrupación delas e consorcios locais constituídos exclusivamente por concellos: deberán determinar os concellos membros daqueles que participan na prestación do servizo.

2. Os citados requisitos deberán terse cumprido en función das seguintes datas de referencia:

a) Para o caso de xestión individual, o reflectido no punto 1.b) en data 1 de xaneiro de 2017.

b) Os establecidos no punto 1.a), ordinais 1º e 4º, agás a excepción prevista no artigo 8.2 e punto 1.c), ordinais 1º, 2º e 3º, con carácter previo ao inicio do prazo de execución respecto do que se solicite a subvención. Sen prexuízo da necesidade de existencia de convenio á dita data nas condicións especificadas, os datos reflectidos no punto 1.c), ordinais 2º.1, 2 e 3 poderán ser determinados polos integrantes tendo como data límite a de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

c) Os especificados no punto 1.a), ordinais 2º e 3º teñan como data límite a de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 8. Actuacións e período subvencionable

1. Considérase subvencionable, de acordo co establecido no artigo 1, a prestación de servizos de atención temperá ao abeiro do disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, e sempre que concorran as seguintes circunstancias, con independencia de que a xestión sexa directa ou indirecta:

a) O obxecto daquela estará exclusivamente integrado polo conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, co obxectivo de dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social. A atención estenderase ata a data de finalización do curso escolar cando o cumprimento da idade de 6 anos sexa anterior a esta.

b) O período máximo subvencionable abranguerá desde o 1 de novembro de 2017 ata o 31 de outubro de 2018; polo tanto, 12 meses.

No prazo de execución que se indique na solicitude deberán figurar meses naturais completos, non se admitirán fraccións destes.

c) O equipo humano responsable da prestación deberá:

1º. Contar cun mínimo de 3 integrantes.

2º. Ser interdisciplinar, polo que estará integrado por profesionais tales como psicólogos/as, psicopedagogos/as, logopedas, traballadores/as sociais, educadores sociais, terapeutas ocupacionais, que deberán posuír:

2º.1. Formación académica específica en materia de desenvolvemento infantil e atención temperá e/ou apoio familiar.

2º.2. Ou, alternativamente, acreditar experiencia suficiente nestas materias: mínimo de 1 ano.

d) O número mínimo de nenos/as obxecto de atención pola unidade debe ser igual ou superior ao 2 % da poboación de 0 a 6 anos do/dos concello/s que participe/n na prestación do servizo. Tomaranse como referencia os datos de poboación do Instituto Galego de Estatística en data 1 de xaneiro de 2017. E, por outra banda, o 30 % daqueles deberá ter atención continuada; é dicir, realizar, como mínimo, tres sesións individualizadas ao mes de carácter presencial.

Entenderase como sesión presencial cada unha das sesións de traballo derivadas das intervencións que comprenda o plan personalizado e na cal o/a menor e/ou a súa familia sexan atendidos por algún dos/das profesionais do equipo.

e) De acordo co establecido no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais, para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, os servizos de atención temperá deberán comprender as prestacións de:

1º. Diagnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as.

2º. Desenvolvemento psicomotor.

3º. Desenvolvemento cognitivo.

4º. Desenvolvemento da linguaxe e comunicación.

5º. Desenvolvemento da autonomía.

6º. Desenvolvemento da área social e afectiva.

7º. Apoio, información, habilitación e formación da familia.

f) A prestación do servizo deberá realizarse en horario de mañá e, un mínimo de dous días á semana, en horario de tarde.

2. No caso de inicio do prazo de execución con anterioridade á presentación da solicitude, para que a actuación se considere subvencionable debe terse prestado desde esa data nos termos expostos no punto anterior, agás o requisito establecido no punto f), que será exixible dende o día seguinte ao da data de notificación da resolución de concesión da axuda.

Artigo 9. Gastos subvencionables

1. Consideraranse gastos subvencionables os derivados da execución do servizo de atención temperá nos prazos e períodos de referencia e nos termos establecidos nos artigos 2 e 5 da Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, e segundo o seguinte:

a) Gastos directos: inequivocamente identificables coa actividade subvencionada e cuxo nexo poida demostrarse de maneira indudable:

1º. De persoal: retribucións salariais brutas dos/das profesionais do equipo percibidas polo desempeño da actividade subvencionada, sexa a xornada de dedicación total ou parcial:

1º.1. No suposto de persoal propio, a identidade da actuación deberá constar no contrato de traballo ou nunha previa asignación de funcións directas e, ademais, no caso de dedicación parcial, deberá constar na xustificación documental a totalidade das horas de traballo con pormenorización das dedicadas á actividade subvencionada, así como ás demais funcións.

1º.2. No caso de xestión indirecta mediante a concertación con terceiros da execución total ou parcial da actividade subvencionada, deberá figurar documentalmente a vinculación coa prestación da actividade subvencionada, tempo de dedicación, horarios e retribucións. En todo caso, nas facturas emitidas pola entidade prestadora deberán figurar as horas de dedicación de cada integrante do equipo de traballo.

2º. Outros: axudas de custo e gastos de locomoción do persoal adscrito ao servizo que deriven das actuacións de coordinación con outros ámbitos como o educativo o sanitario ou outros ámbitos dos servizos sociais, visitas domiciliarias e outros desprazamentos relacionados coa execución das correspondentes tarefas.

b) Gastos indirectos: non vencellados directamente coa actividade subvencionada, mais necesarios para a súa execución. Gastos en bens consumibles e en material funxible, aluguer de instalacións e de funcionamento: luz, auga, calefacción, teléfono, limpeza e seguridade.

2. Os citados gastos deberán estar realizados dentro do prazo establecido no artigo 1.2 e ter sido efectivamente pagados con data límite de xustificación, do 15 de novembro de 2018.

De acordo co disposto no artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, para os efectos da consideración como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto cando quede xustificado o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola entidade beneficiaria.

3. Non serán subvencionables os gastos derivados de ningún tipo de taxa, tributo ou imposto, agás o Imposto sobre o valor engadido non recuperable.

4. Os concellos beneficiarios da subvención poderán concertar, total ou parcialmente, a prestación de servizos de atención temperá con entidades de iniciativa social debidamente autorizadas, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e demais normativa de aplicación.

Estas entidades de servizos sociais, ademais de acreditar a disposición de medios e recursos suficientes para garantir o cumprimento das condicións establecidas nesta convocatoria, deberán figurar inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais e cumprir os demais requisitos exixidos pola normativa que, con carácter xeral ou específico, lles sexa de aplicación.

5. As dúbidas ou controversias en relación coa subvencionabilidade dos gastos será resolta pola Consellería de Política Social por propia iniciativa ou por pedimento de calquera das entidades solicitantes.

Artigo 10. Cálculo do importe da subvención, custos simplificados e períodos de imputación

1. Sen prexuízo das contías máximas sinaladas no artigo 4 respecto dos dous programas, e tanto para o suposto de xestión directa como indirecta, o importe da axuda calcularase segundo o sistema de custos simplificados, en función do número de horas de traballo efectivo da totalidade de integrantes do equipo. O custo unitario por hora estimado en función dos custos subvencionables, incluído o 20 % en concepto dos outros custos directos e dos indirectos necesarios para o desenvolvemento da prestación será o seguinte, segundo o grupo de categoría de persoal laboral a que se equipare cada un dos profesionais integrantes do servizo:

a) Profesionais equiparables ao grupo I: 20,89 €.

b) Profesionais equiparables ao grupo II: 18,60 €.

2. Para a determinación do número de horas de traballo de cada profesional terase en conta o tempo efectivo de dedicación á actuación subvencionable, incluídos as vacacións e os días de libre disposición, ou tempo de asistencia a cursos de formación relacionados co posto de traballo, sempre e cando o seu desempeño teña conexión con aquela. En todo caso, co seguinte límite en función do período máximo subvencionable previsto no artigo 8.1.b) de 12 meses: máximo de 1.720 horas por profesional a xornada completa.

Nos supostos de período subvencionable inferior aos citados, así como nos de dedicación parcial, o número máximo de horas calcularase proporcionalmente.

En todo o caso, o número de horas por profesional non poderá exceder o máximo establecido na normativa de aplicación ao persoal ao servizo das administracións públicas ou, se é o caso, do que corresponda proporcionalmente segundo o tipo de xornada.

3. O período de referencia para a imputación dos gastos subvencionables abranguerá dende o 1 de novembro de 2017 ata o 31 de outubro de 2018, ambos os dous incluídos, de acordo co previsto no artigo 8.1.b).

Artigo 11. Obrigas específicas

No suposto de que se conceda a subvención, sen prexuízo das demais obrigas establecidas nesta orde e demais normativa de aplicación, na prestación do servizo debe respectarse o seguinte:

a) Realizala, directa ou indirectamente, de acordo co disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, e no artigo 8 desta orde e durante a totalidade do prazo determinado na resolución de concesión.

b) Efectuar o pagamento efectivo dos gastos subvencionables no prazo sinalado no artigo 9.2.

c) Cumprir as prescricións de dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento da actuación, en cumprimento do previsto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 xuño, e 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, así como no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013; e sen prexuízo do reflectido no artigo 28 desta orde:

1º. Colocación no/nos espazo/s de atención ás persoas usuarias de carteis (cando menos, un) en que se inclúa o logotipo da imaxe institucional da Xunta de Galicia, o emblema da Unión Europea, a marca turística de Galicia, a denominación da actuación, mención á axuda financeira da UE, referencia ao fondo que dá apoio á operación (FSE) e lema asociado a este («O FSE inviste no teu futuro»). O tamaño mínimo será A3 e estarán colocados en lugares ben visibles para o público. Na páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal), na epígrafe relativa á información da presente orde, figurará o correspondente modelo.

2º. Nas comunicacións escritas relacionadas coa execución da actuación, así como en toda a documentación xustificativa incluirase o logotipo da imaxe institucional da Xunta de Galicia, o emblema da Unión Europea, a marca turística de Galicia, a denominación da actuación, mención á axuda financeira da UE, referencia ao fondo que dá apoio á operación (FSE) e lema asociado a este. Na páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal), na epígrafe relativa á información da presente orde, figurará o correspondente modelo.

3º. Información na páxina web da entidade beneficiaria, en caso de que dispoña dela, de maneira proporcional ao apoio prestado. Incluirase o logotipo da imaxe institucional da Xunta de Galicia e marca turística de Galicia, o emblema e referencia á Unión Europea, así como ao fondo que dá apoio á operación (FSE) e unha breve descrición da operación, con indicación dos seus obxectivos (denominación resumida do obxectivo temático: O.T. 9. «Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social») e resultados (mención aos indicadores programados).

En todo caso, a información pormenorizada figura nos seguintes documentos: Estratexia de comunicación 2014-2020 e Guía de comunicación 2014-2020 relativas aos programas operativos Feder e FSE de Galicia. Na citada páxina web constará documentación e/ou correspondentes enlaces, co fin de que as entidades poidan acceder á información sobre a totalidade de obrigas relativas a isto, así como a outros modelos.

Artigo 12. Prazo e solicitudes

1. As entidades interesadas deberán achegar a solicitude segundo o modelo normalizado que figura como anexo I, dirixida á Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social, en que se farán constar a totalidade de datos reflectidos naquel e que acreditan os aspectos relacionados no punto 5 deste artigo. A súa presentación implica a aceptación da totalidade de prescricións previstas nesta orde, así como na demais normativa aplicable. Coa solicitude achegarase a documentación complementaria indicada no artigo seguinte.

2. O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último do mes.

3. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. Na solicitude, anexo I, asinada polo/a representante da entidade ou no caso de agrupacións pola persoa designada segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, deberán figurar datos identificativos e acreditativos de determinados aspectos sinalados nos artigos 5, 6 e 7 desta orde e demais normativa aplicable:

a) Identificación do solicitante, do/da representante, enderezo para notificacións, datos bancarios e identificación da persoa para as funcións de coordinación e comunicación.

b) Declaracións sobre outras subvencións, veracidade dos datos, inexistencia de causa que implique prohibición para ser beneficiario, coñecemento do cofinanciamento do FSE e obrigas e acordo coas actuacións de control.

c) Indicación da documentación complementaria que se xunta e, se é o caso, constancia dos datos relativos a documentos achegados anteriormente con indicación do tipo, órgano administrativo ante o que se presentou, código de procedemento e data de presentación e/ou manifestación da oposición á consulta dos documentos sinalados no artigo 14.1.

Artigo 13. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. Á solicitude xuntarase a documentación acreditativa da representación e dos requisitos establecidos no artigo 7.1, dos datos de execución concretos e dos susceptibles de valoración e, se é o caso, da personalidade e cumprimento de obrigas:

a) Unicamente para o caso previsto no artigo 14.2, os documentos sinalados no seu punto 1.

b) Documentación acreditativa da representación.

c) Anexo II. Certificación sobre acordo e datos. Deberá estar expedida polo/a secretario/a da entidade ou o representante da agrupación, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, e nela constará o seguinte, en función dos termos da solicitude, a acreditación dos requisitos e datos susceptibles de valoración:

1º. Datos relativos ao acordo sobre solicitude de subvención ou, se é o caso, ao convenio, en que se reflicta a aceptación das condicións e requisitos establecidos nesta orde e demais normativa aplicable, así como os compromisos de cofinanciamento da actuación. Especificaranse: órgano/s competente/s, data de adopción daquel ou, se é o caso, do convenio en que se inclúa o acordo, tipo de xestión, individual ou compartida, directa ou indirecta, prazo de execución incluído dentro do período susceptible de subvención, número de integrantes do equipo, número de horas totais de traballo segundo grupos profesionais, calculadas de acordo co previsto no artigo 10.2 e importes dos custos en función do seu número e as contías establecidas no artigo 10.1, así como cifras totais.

No caso de inicio do prazo de execución con anterioridade á presentación da solicitude a declaración de prestación nos termos do artigo 8 debe abranguer desde esa data, sen prexuízo da excepción reflectida no seu punto 2.

No prazo de execución deberán figurar meses completos, non se admitirán fraccións destes.

2º. Exclusivamente para a xestión compartida: declaración sobre a xestión conxunta, mancomunada ou consorciada.

3º. Unicamente para mancomunidades e consorcios: determinación dos concellos membros que participan na prestación.

4º. Declaración sobre a data de posta en marcha do servizo configurado como tal polas entidades que presentan a solicitude.

5º. Declaración relativa á remisión de contas ao Consello de Contas de Galicia. Abrangue a obriga de todos e cada un dos concellos que formulan a solicitude ou que integran a/as entidade/s que a subscribe/n.

6º. Indicación da porcentaxe de persoas con discapacidade no/nos respectivo/s cadro/s de persoal do/dos concello/s sobre os cales se prestará o servizo. No caso de seren varios, figurará a media das citadas porcentaxes.

7º. Declaración sobre cumprimento da normativa respecto da contratación do persoal ou da aplicable en materia de contratación administrativa, de ser o caso.

8º. Unicamente para agrupacións: indicación da data de subscrición do convenio.

d) Anexo III. Certificación sobre o equipo de atención temperá. Deberá estar expedida polo/a secretario/a da entidade ou polo representante da agrupación, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, e nela constará o seguinte en función da acreditación dos requisitos e datos valorables referidos ao prazo de execución obxecto de solicitude: indicación do número de integrantes do equipo, datos persoais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial, grupo e perfil profesionais, períodos de desempeño e número de horas dedicadas.

No caso de contratacións ou xestión indirecta futuras cubrirase a totalidade dos datos e na epígrafe dos persoais indicarase esta circunstancia.

e) Anexo IV. Memoria descritiva do funcionamento do servizo de atención temperá referida ao prazo de execución obxecto de solicitude asinada polo/a representante da entidade ou da agrupación, segundo o reflectido no artigo 7.1.c).2º, en que se reflictan os datos relativos ás instalacións, así como os seguintes datos acreditativos do cumprimento de requisitos e/ou valorables: réxime de prestación en función do horario semanal que se levará a cabo, en todo caso, desde o día seguinte ao da notificación da resolución de concesión, a periodicidade das actuacións de coordinación con outros ámbitos e, se é o caso, a realización de actuacións consideradas de prevención primaria.

f) Exclusivamente para xestión compartida: memoria referida ao prazo de execución obxecto de solicitude asinada polo/a representante da entidade ou da agrupación, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, en que figure explicación sobre a forma de realizar a xestión conxunta ou mancomunada ou consorciada e o aforro de custos que implica en comparación cos que suporía a xestión individual das entidades.

g) Unicamente para agrupación: copia do correspondente convenio de colaboración, que deberá ter o contido sinalado no artigo 7.1.c).2º e, se é o caso, documento complementario a aquel en que se reflictan os datos especificados nos puntos 2º.1, 2 e 3.

Sen prexuízo de todo o anterior, poderanse sinalar datos complementarios ou achegar calquera outra documentación que o solicitante entenda que é pertinente para unha mellor valoración. Así mesmo, a unidade tramitadora destas subvencións poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que considere pertinente.

2. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, agás que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A documentación complementaria deberá presentarse por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá requirir de maneira motivada a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberá indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa física que compareza como representante.

b) NIF da/das entidade/s.

c) Certificacións sobre cumprimento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

d) Certificacións sobre cumprimento de obrigas fronte á Seguridade Social.

e) Certificacións sobre cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

No caso de agrupación consultaranse os documentos sinalados nas letras b), c), d) e e) de cada un dos concellos e/ou mancomunidades integrantes.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 15. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 16. Emenda da solicitude

1. Se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a unidade administrativa encargada da tramitación do expediente requirirá a entidade solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite resolución ao abeiro do artigo 21 desta lei.

2. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, en calquera fase do procedemento anterior á proposta de resolución poderase requirir a entidade solicitante que achegue a información e/ou a documentación complementaria que se considere conveniente para a correcta definición, avaliación e comprobación da solicitude presentada.

3. Os requirimentos realizaranse de acordo co sinalado no artigo 22 e nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, o órgano ou entidade responsable da iniciativa, a Consellería de Política Social publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

3. Así mesmo, a consellería concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, entidade beneficiaria, cantidade concedida e a finalidade da subvención, ao abeiro do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 18. Instrución do procedemento

1. A instrución do procedemento corresponderalle á Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia que realizará, de oficio, cantas actuacións considere necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

2. Revisada a documentación inicial e, de ser o caso, realizado o trámite de emenda, a citada unidade:

a) Formulará as correspondentes propostas de resolución de inadmisión, así como de declaración ou aceptación de desistencia respecto dos expedientes en que concorran causas para isto.

b) Remitiralle á comisión de valoración aqueles respecto dos cales se verificase a presentación da documentación en prazo e forma e o cumprimento de requisitos previos.

Artigo 19. Comisión de valoración e proposta de resolución

1. De conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, as solicitudes admitidas serán examinadas por unha comisión de valoración, coa seguinte composición:

a) Presidencia: o/a subdirector/a xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia ou persoa que o/a substitúa.

b) Secretaría: o/a xefe/a do Servizo de Promoción da Autonomía Persoal.

c) Vogalías: o/a xefe/a do Servizo de Prevención da Dependencia, o/a xefe/a do Servizo de Recursos Especializados para a Discapacidade, o/a xefe/a do Servizo de Coordinación de Servizos Sociais Comunitarios e unha traballadora social da consellería con experiencia no ámbito da atención temperá.

No caso de ausencia dalgunha/s das persoas que a integran, será/n substituída/s pola persoa designada pola presidencia da comisión.

2. A comisión examinará o contido das actuacións obxecto de solicitude co fin de verificar se estas e os gastos que abranguen son susceptibles de subvención. Posteriormente procederá á valoración das que se consideren con tal carácter seguindo os criterios establecidos no artigo 20 en función de cada un dos programas previstos no artigo 1.4.

3. No caso de quedar saldo de crédito dispoñible nun dos programas despois de calcular o importe que correspondería a cada unha das entidades que puideren obter a condición de beneficiaria e fose insuficiente o crédito previsto no outro programa, o importe resultante poderá ser obxecto de reaxuste co fin de financiar solicitudes a través deste último.

4. No suposto de que os créditos previstos para os respectivos programas fosen suficientes para a concesión de axudas ás entidades subvencionables ao abeiro de cada un en función das contías e porcentaxes máximas previstas no artigo 4, o importe sobrante en cada un deles repartirase entre as financiables ao seu abeiro. Isto, segundo a orde resultante da puntuación e incremento respectivo dunha unidade porcentual e así, sucesivamente, ata esgotar a totalidade do importe e, en todo caso, con respecto dos límites de contías máximas mensuais previstos no citado artigo 5.

5. Posteriormente, a comisión emitirá un informe segundo o cal o órgano instrutor formulará proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión ou denegación da subvención, segundo proceda. A proposta de concesión formularase respecto de cada programa seguindo a respectiva orde de puntuación polo importe da axuda que corresponda ata esgotar o crédito dispoñible.

6. No suposto de que se esgote o crédito sen que poidan ser obxecto de proposta de concesión de subvención a totalidade de solicitudes admitidas respecto de cada programa, as non atendidas quedarán en reserva e, se é o caso, serán susceptibles de sucesivas propostas, segundo a correspondente orde de prelación no caso de que algunha das entidades adxudicatarias renuncie á axuda.

Artigo 20. Criterios de valoración

1. Sempre que se cumpran os requisitos establecidos para a admisión, a comisión valorará as solicitudes de conformidade cos seguintes criterios e puntuacións en función de cada un dos programas previstos:

a) Tipo de xestión:

1º. Individual: 0 puntos.

2º. Compartida: 20 puntos.

b) Cobertura xeográfica e poboacional. Valoraranse os seguintes aspectos:

1º. Número de concellos que participan na solicitude de subvención. No caso de mancomunidades e consorcios unicamente se computarán aqueles integrantes que participan no servizo para o cal se solicita esta subvención sinalados no anexo II. Escala:

1º.1. Un: 0 puntos.

1º.2. Dous: 5 puntos.

1º.3. Tres: 8 puntos.

1º.4. Catro: 12 puntos.

1º.5. Cinco: 16 puntos.

1º.6. Seis ou máis: 20 puntos.

2º. Elevada dispersión. Tomarase como referencia o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, en que figuran as áreas e concellos rurais de alta dispersión. Outorgaranse 10 puntos no caso de que algún/s ou a totalidade dos concellos en que se prestará o servizo teñan tal natureza ou estean situados nas ditas áreas.

3º. Poboación total dos concellos en que se prestará o servizo, segundo a cifra oficial en data 1 de xaneiro de 2017, fonte Instituto Galego de Estatística. Escala segundo o número de habitantes:

3º.1. Ata 5.000: 0 puntos.

3º.2. De 5.0001 a 10.000: 4 puntos.

3º.3. De 10.001 a 15.000: 6 puntos.

3º.4. De 15.001 a 20.000: 8 puntos.

3º.5. Máis de 20.000: 10 puntos.

c) Réxime de prestación do servizo que se levará a cabo a partir do día seguinte ao da notificación da resolución de concesión da axuda, se é o caso, en función do horario semanal (maña: da 7.30 ás 15.30 horas; tarde desde as 15.30 horas en diante), segundo o seguinte:

1º. Nos termos previstos no artigo 8.1.f): 0 puntos.

2º. Tres días á semana en horario de tarde cun mínimo de tres horas cada un deles: 4 puntos.

3º. Catro días ou máis á semana en horario de tarde cun mínimo de tres horas cada un deles: 5 puntos.

d) Periodicidade das actuacións de coordinación con outros ámbitos. Escala:

1º. Mensual: 0 puntos.

2º. Quincenal: 2 puntos.

3º. Semanal: 3 puntos.

e) Realización de actuacións consideradas de prevención primaria que repercutan na poboación: 2 puntos.

f) Existencia de persoas con discapacidade no/nos respectivo/s cadro de persoal do/dos concello/s sobre os/as cales se prestará o servizo, segundo a escala seguinte. No caso de seren varios indicarase como cifra a media das porcentaxes de cada un deles.

1º. Ata 0,5 %: 0 puntos.

2º. Máis do 0,5 % e ata o 1 %: 2 puntos.

3º. Máis do 1 % e ata o 2 %: 4 puntos.

4º. Máis do 2 %: 6 puntos.

2. Ademais dos anteriores, no caso do programa II valoraranse tamén os seguintes criterios:

a) Solicitudes formuladas por concellos resultantes dunha fusión municipal: 20 puntos.

b) Distancia respecto de unidades existentes actualmente financiadas con fondos públicos, tanto de ámbito social como educativo ou sanitario. Este dato comprobarase de oficio. Escala:

1º. Ata 25 quilómetros: 0 puntos.

2º. Superior a 25 e ata 75 quilómetros: 10 puntos.

3º. Superior a 75 quilómetros: 20 puntos.

c) Entidades que contasen con este tipo de servizo antes do 1 de novembro de 2017: 2 puntos.

3. No caso de empate na puntuación entre dúas ou varias solicitudes, resolverase:

a) Respecto do programa I, en función da acadada no primeiro criterio e así sucesivamente segundo a orde en que figuran ata a resolución daquel.

b) En canto ao programa II, de acordo coa acadada segundo a orde exposta no punto 2 e, de persistir, do mesmo xeito que no programa I.

Artigo 21. Resolución

1. As resolucións que procedan ao abeiro desta orde serán ditadas pola persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, que actuará por delegación do conselleiro de Política Social, despois da proposta do órgano instrutor. E no caso de que o seu contido sexa a concesión de subvención, tras a fiscalización pola Intervención Delegada.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de cinco meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. Se transcorre o dito prazo sen que se dicte resolución expresa, poderá entenderse desestimada a solicitude por silencio administrativo.

3. En todo caso, deberá notificarse a cada beneficiario un documento en que se establezan as condicións da axuda. Na resolución de outorgamento da subvención constará a información sobre o cofinanciamento do Fondo Social Europeo e a correspondente porcentaxe con indicación do obxectivo temático, prioridade de investimento e obxectivo específico. Así mesmo, figurará a identificación do beneficiario, a contía da subvención e as obrigas que lle correspondan, os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deben obterse con ela, o plan financeiro e o plan de execución, así como os demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que debe conter o documento polo que se establecen as condicións da axuda (DECA). E será informado de que a aceptación da subvención implicará a súa aparición na lista pública de operacións coa/coas denominación/s da/das entidade/s beneficiarias, así como outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, en relación co seu artigo 115.2.

4. E no suposto previsto no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño e, polo tanto, cando o beneficiario sexa unha agrupación de concellos e/ou de mancomunidades destes, constarán na resolución de concesión os compromisos de execución asumidos por cada membro, así como o importe de subvención aplicable a cada un, que terán igualmente a condición de beneficiarios.

Artigo 22. Publicacións e notificacións

1. De acordo co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, os actos administrativos que afecten as entidades interesadas serán obxecto de publicación e esta producirá os efectos de notificación. A publicación realizarase a través do Diario Oficial de Galicia e a páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal). Esta última poderá ter o carácter de complementaria por ter o contido pormenorizado do respectivo acto. Excepcionalmente, no suposto de existir imposibilidade de realizar a publicación, efectuaranse notificacións de acordo co reflectido nos parágrafos seguintes.

2. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións ao dispositivo electrónico e/ou ao enderezo de correo electrónico que consten na solicitude. Estes avisos non terán en ningún caso efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo/a interesado/a, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 23. Aceptación e renuncia

1. Notificada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria deberá comunicar no prazo de dez días (10) hábiles a súa aceptación, comprometéndose a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na presente convocatoria. No caso de non comunicar o dito aspecto no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

2. A renuncia á subvención poderase formular por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Os importes que, se é o caso, resultaren sobrantes por causa de renuncia poderán destinarse ao outorgamento de máis subvencións, segundo o determinado nos artigos 19, 20 e 21.

Artigo 24. Réxime de recursos

1. As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente orde poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse:

a) Recurso potestativo de reposición ante o/a director/a xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Ou ben recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

2. Non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se desestime por silencio o recurso de reposición interposto.

Artigo 25. Modificación e rectificación da resolución

1. De acordo co disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente doutras axudas ou subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Así mesmo, segundo o previsto no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, unha vez ditada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria poderá solicitar a modificación do seu contido sempre que se respecte a actuación subvencionable e non dea lugar a execución deficiente e/ou incompleta. Será de aplicación o seguinte:

a) A solicitude deberá presentarse antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade e a esta xuntarase:

1º. Memoria xustificativa.

2º. Relación e identificación concreta dos cambios introducidos.

3º. Orzamento modificado, se é o caso.

b) Poderase autorizar sempre que non dane dereitos de terceiros.

c) Non poderán ser tidos en conta requisitos ou circunstancias que, debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución, tiveron lugar con posterioridade a ela.

d) Cando implique modificación do importe total concedido tramitarase conxuntamente a do expediente de gasto.

3. O acto polo que se acorde ou denegue a modificación da resolución será ditado pola persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade por delegación do conselleiro de Política Social, logo da correspondente tramitación e, se é o caso, con audiencia da entidade interesada.

4. Cando a entidade beneficiaria da subvención poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións das condicións tidas en conta para a súa concesión que non alteren esencialmente a natureza ou os obxectivos da subvención, e que poderían ter dado lugar á modificación da resolución téndose omitido o trámite de autorización administrativa previa, o órgano concedente poderá aceptar a xustificación presentada, sempre que tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiros.

Esta aceptación polo órgano concedente non exime a entidade beneficiaria das sancións que poidan corresponderlle de conformidade coa citada Lei 9/2007, do 13 de xuño.

5. A Administración poderá rectificar de oficio a resolución cando dos elementos que figuren nela se deduza a existencia de erro material, de feito ou aritmético.

Artigo 26. Xustificación da subvención: obxecto, prazo e documentación

1. A actuación executada deberá coincidir co contido da resolución de concesión da subvención e, se é o caso, coas modificacións autorizadas e deberase acreditar o cumprimento das obrigas establecidas na normativa aplicable.

Só se considerará gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do prazo de xustificación determinado no punto 5 deste artigo.

2. A xustificación realizarase a través da modalidade de custos simplificados prevista nos artigos 67 e 68 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, e no artigo 14 do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro.

3. A documentación presentarase ante a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade dentro do prazo límite que se sinala no número 5, sempre que non se opoña ao que se estableza na orde da Consellería de Facenda que regule as operacións de cerramento do exercicio.

4. Figurarán os anexos relativos á documentación xustificativa na sede electrónica da Xunta de Galicia, un enlace a eles na páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal), na epígrafe relativa á información da presente orde en que, así mesmo, constará o ficheiro electrónico.

5. Respecto de ambos os programas e tanto nos de xestión directa como indirecta, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa da actuación executada obxecto da subvención con data límite do 15 de novembro de 2018 e achegarán a seguinte documentación:

a) Anexo V. Solicitude de pagamento e declaración asinada polo/a representante da entidade ou da agrupación, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º. Ademais dos datos identificativos faranse constar as declaracións sobre o cumprimento da finalidade e da normativa, sobre solicitude ou non doutras subvencións actualizada e sobre inexistencia de causa que implique prohibición para ser beneficiario. Así mesmo, relación da documentación complementaria que se xunta.

b) Anexo VI. Certificación sobre condicións da execución asinada polo/a secretario/a da entidade ou polo representante da agrupación, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, en que figure:

b.1. Declaración sobre cumprimento da normativa aplicable en materia de publicidade ás subvencións financiadas a través de fondos da Unión Europea e, se é o caso, en materia de contratación pública e demais normativa aplicable.

b.2. Indicación do prazo de execución e número de integrantes do equipo, número de horas de traballo e custos segundo grupos profesionais, así como importe total. No caso de xestión indirecta, estes datos deberán corresponderse cos indicados nas facturas da entidade prestadora, das cales se achegará unha copia.

b.3. Número de usuarios/as atendidos/as. Figurará o número total de nenos/as atendidos/as no período desagregados por sexo e tipo de atención puntual e continuada, así como os totais.

b.4. Datos de cada un dos integrantes do equipo persoais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial, grupo e perfil profesional, períodos de desempeño da actividade no servizo, respectivo número de horas totais de traballo calculadas de acordo co previsto no artigo 10.2.

c) Anexo VII. Folla mensual de horas traballadas asinadas pola persoa traballadora, así como, no caso de xestión directa, polo/a secretario/a ou persoa designada, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, e no de xestión indirecta, pola persoa responsable da entidade prestadora. Achegarase unha por cada traballador/a e mes de desempeño en que figuren as horas diarias efectivamente traballadas dedicadas ao servizo, así como os totais. Deberá cubrirse en función do establecido no artigo 10.2. A suma das horas consignadas en todas as fichas debe ser equivalente ás contías consignadas no anexo VI.

d) Anexo VIII. Datos xerais da prestación do servizo: número de usuarios/as segundo concello, sexo, idade, ingresos, altas, ámbito de actuación e listaxe de agarda, actuacións desenvolvidas e datos sobre principais trastornos e relación dos/das usuarios/as atendidos/das durante a totalidade do período, con indicación dos datos persoais e do tipo de atención. Asinado polo/a secretario/a ou representante ou persoa designada, segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, ou ben polo/a responsable do servizo de atención temperá.

e) Anexo IX. Ficha individualiza de atención de cada usuario/a asinada polo/a profesional responsable do servizo e polo/a pai/nai ou titor/a. Achegarase unha ficha individualizada por cada menor atendido en que se reflicta o tipo e datas de atención, datos persoais, datos do plan personalizado de intervención e descrición das actuacións realizadas, así como os referentes aos indicadores de produtividade e de resultado. Non serán computables as persoas que non se identifiquen e/ou respecto das cales non consten debidamente cubertas estas fichas.

f) Anexo X. Ficha individualizada de seguimento de cada usuario/a ao/á que se lle prestara atención continuada asinada polo/a profesional responsable do servizo e polo/a pai/nai ou titor/a. O mínimo é tres sesións ao mes de carácter presencial. Non serán computables as persoas que non se identifiquen e/ou respecto das cales non consten debidamente cubertas estas fichas e/ou o citado mínimo.

g) Documentación xustificativa da publicidade da actuación segundo o establecido nos artigos 11.c) e 28: fotografías do lugar ou lugares en que se levou a cabo a prestación, en que se aprecie a situación do cartel ou carteis informativo/s, con indicación da data de colocación, documentos relativos á publicidade na páxina web; por exemplo, capturas de pantalla e na documentación escrita: copia dun exemplar de cada tipo utilizado.

h) Ficheiro electrónico en que consten os datos das persoas atendidas segundo os datos e indicadores de produtividade e de resultado. Se é o caso, a obriga de achegalo substituirase pola incorporación directa dos datos na aplicación informática Participa 1420, logo de comunicación ás correspondentes entidades beneficiarias da subvención e a xestión das altas de usuarios/as daquela.

Os datos que se consignen nos respectivos anexos e documentos sinalados neste punto 5 serán unicamente os da prestación do servizo que se desenvolva durante o período reflectido na resolución de concesión da subvención.

6. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido levará consigo a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, segundo o disposto nela e no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

No caso de que a xustificación fose incorrecta e/ou incompleta, requirirase a entidade para que corrixa os erros ou defectos observados e/ou achegue os documentos solicitados no prazo de dez días; advírtese que, de non facelo, se procederá, logo de resolución, á revogación da subvención e, de ser o caso, ao reintegro da contía percibida e á exixencia dos xuros de demora.

7. Os órganos competentes poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos a xustificación do gasto que consideren convenientes.

Artigo 27. Pagamento da subvención e minoración

1. Unha vez xustificada a subvención nos termos establecidos no artigo 26, o órgano competente poderá realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada.

2. Realizarase un primeiro pagamento do 50 % da contía da subvención concedida, en concepto de anticipo, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución de concesión.

3. O 50 % restante ou a parte que corresponda librarase logo da xustificación pola entidade beneficiaria do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta orde.

4. O importe da subvención concedida minorarase proporcionalmente se o gasto xustificado é inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, e sempre que estea garantida a consecución do obxecto. En concreto:

a) Cando non se xustifique a totalidade das horas previstas de traballo indicadas na solicitude e tidas en conta para a asignación da subvención.

b) Cando o número de menores atendidos ou o número de menores con atención individualizada sexa inferior ao que corresponda segundo o establecido no artigo 8.1.d).

Artigo 28. Obrigas das entidades beneficiarias

Sen prexuízo do disposto no artigo 8, as entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas reflectidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como as demais condicións e obrigas establecidas nesta orde e todas as que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación. En particular, as seguintes:

a) Destinar os fondos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos, executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente.

b) Manter un sistema de contabilidade separado do ingreso da axuda percibida ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os gastos financiados con fondos FSE.

c) Conservar toda a documentación relativa á subvención e ás persoas participantes ou usuarias durante un período de tres anos, que se contará a partir do 31 de decembro seguinte á presentación destas contas ante a Comisión Europea. O comezo deste prazo será oportunamente comunicado pola Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

d) Dar cumprimento á obriga da adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do disposto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, presentación de información sobre os instrumentos financeiros, ás características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e no sistema para o rexistro e almacenamento de datos. En todo caso, durante a execución da actuación respectarase o reflectido no artigo 11.c), sen prexuízo de que os carteis deberán permanecer colocados e na páxina web coa correspondente información, cando menos, ata a data en que remata o prazo final de xustificación da subvención establecido no artigo 26.

e) Informar as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas polo FSE e pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social), así como dos obxectivos dos fondos.

f) Realizar as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao desenvolvemento da prestación que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultado previstos no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013. Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do/da participante coas actuacións subvencionadas, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberán referirse ao período comprendido entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación é ás catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención. Así mesmo, a Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do/da participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no dito regulamento. Para estes efectos, seranlle facilitados os oportunos cuestionarios que terán que respectar o principio de integridade dos datos. Na aplicación informática Participa 1420 incorporaranse os correspondentes datos.

g) Cumprir coa normativa de protección de datos de carácter persoal. En concreto, a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e o seu regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro. Os datos de carácter persoal das persoas usuarias ou participantes nas actuacións subvencionadas incorporaranse aos ficheiros de datos de carácter persoal a que se refire o artigo 35 desta orde. En todo caso, deberá constar necesariamente a autorización expresa da persoa interesada para o tratamento e incorporación dos seus datos de carácter persoal, e a entidade beneficiaria da axuda será a responsable de recadar e custodiar a dita documentación.

h) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a solicitude e/ou a obtención concorrente de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público nacional ou internacional. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e sempre con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

i) Someterse ás actuacións de comprobación e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, polos órganos verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas, polo Consello de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

j) Reintegrar os fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

k) Así mesmo, cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro.

Artigo 29. Responsabilidade

1. A organización e materialización da actuación obxecto de subvención será responsabilidade exclusiva da entidade beneficiaria.

2. A actuación da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social quedará limitada ao outorgamento daquela e a garantir o cumprimento da normativa en materia de axudas públicas e demais normativa de aplicación pola tipoloxía do servizo subvencionado.

Artigo 30. Incumprimento, reintegros e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes. Para facer efectiva a devolución, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento.

2. Procederá o reintegro do 5 % da axuda percibida no caso de incumprir a obriga de comunicar ao órgano concedente a solicitude doutras axudas.

3. Non comunicar a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención suporá a perda do 5 % da subvención concedida.

4. Procederá o reintegro do exceso percibido máis os xuros de demora, sen prexuízo das sancións que puideran corresponder, no caso de non comunicar ao órgano concedente a obtención doutras axudas que financien a acción subvencionada.

5. Particularmente, acadarán a porcentaxe dun 2 % de minoración sobre a contía total da axuda percibida, no caso de incumprimento da obriga recollida no artigo 28, alíneas d) e e).

6. Ás entidades beneficiarias destas subvencións seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 31. Seguimento e control

1. A Consellería de Política Social levará a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das obrigas derivadas desta orde e demais normativa aplicable.

2. Sen prexuízo do indicado no punto anterior, a consellería poderá realizar, ben con persoal propio ou a través de empresas auditoras, actuacións de comprobación e control para verificar sobre o terreo o cumprimento das condicións para a percepción das subvencións. As comprobacións incidirán sobre todos aqueles aspectos que garantan a realización dos compromisos adquiridos e o cumprimento dos requisitos fixados nesta orde. O persoal encargado da verificación levantará acta da actuación de control, que asinará a entidade á cal se lle entregará unha copia, e presentaralla ao órgano competente da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade xunto co informe de verificación. A entidade queda obrigada a facilitarlle ao persoal designado copia da documentación que se lle solicite relativa ao expediente obxecto de control.

3. Ademais do anterior, todas as axudas estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos establecidos no título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas. Tamén quedarán suxeitas ás verificacións previstas no artigo 125.5 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e aos demais controis que procedan por mor do financiamento no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Artigo 32. Comprobación de subvencións

O órgano competente para conceder a subvención comprobará a axeitada xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o gozo da subvención.

Artigo 33. Remisión normativa

Respecto de todo o non previsto nesta convocatoria observarase o disposto nas seguintes normas, entre outras de procedente aplicación:

a) Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello.

b) Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión, do 28 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, á presentación de información sobre os instrumentos financeiros, ás características técnicas das medidas de información e comunicación das operaciós, e ao sistema para o rexistro e almacenamento de datos.

c) Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello.

d) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.

e) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

f) Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

g) Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020.

h) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

i) Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

j) Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

k) Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Artigo 34. Información ás entidades interesadas

Sobre a presente orde poderase obter información adicional a través das seguintes páxinas web: a da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos, a da Consellería de Política Social: http://politicasocial.xunta.gal. Así mesmo, na Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia, a través dos teléfonos 981 54 67 36//54 01 42/54 73 98, no enderezo electrónico autonomiapersoal.sxps@xunta.gal, ou ben de xeito presencial.

Artigo 35. Datos de carácter persoal

1. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, os datos persoais recollidos na tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e as entidades, co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer a través de correo electrónico dirixido a sxt.politicasocial@xunta.gal.

2. Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos, cuxo obxecto, entre outras finalidades, é a xestión, o seguimento, o control, a coordinación e o estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa. O órgano responsable deste ficheiro é a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a dita dirección xeral, mediante unha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 de Santiago de Compostela (A Coruña), ou a través de correo electrónico dirixido a: dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal.

Disposición adicional. Delegación de competencias

Autorízase expresamente a persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade a actuar por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias en relación coas subvencións previstas nesta orde, así como para realizar os actos de autorización e disposición de gasto, recoñecemento de obrigas e proposta de pagamentos previstos no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da orde

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade para ditar as normas necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018

José Manuel Rey Varela
Conselleiro de Política Social

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file