Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 18 de abril de 2018 Páx. 20988

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 24 de outubro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 210, do 6 de novembro).

Mediante a Orde do 24 de outubro de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 6 de novembro) convocouse o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Consideradas as reclamacións e renuncias producidas na resolución provisional, publicadas as vacantes definitivas pola Resolución do 2 de abril de 2018, e de conformidade co establecido na base trixésima da antedita Orde do 24 de outubro de 2017,

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicarlles destino definitivo, en virtude de concurso de traslados, aos funcionarios docentes que figuran nos anexos I e II da presente resolución, nos centros ou sedes que neles se especifican.

Segundo. Declarar en situación de expectativa de destino os funcionarios dos corpos docentes que se relacionan nos anexos III e IV.

Terceiro. Publicar a relación definitiva de excluídos nos anexos V e VI, polas causas que se indican.

Cuarto. No caso de que ata o 31 de agosto deste ano resulten suprimidos postos de traballo adxudicados pola presente resolución, e co obxecto de determinar cal é o profesorado afectado pola dita supresión, observarase o disposto no artigo 3 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el (DOG núm. 169, do 1 de setembro).

Tamén se poderán declarar anulados os destinos adxudicados que estean afectados pola estimación de recursos derivados desta resolución. O profesorado afectado e que participa como forzoso quedará na situación de suprimido con dereito preferente á localidade/zona en que se lle anula o posto de traballo obtido. Se participaron con carácter voluntario, adquirirán o dereito preferente á localidade e á zona na cal se lle anula o posto de traballo obtido ou en que tiña acreditado o destino definitivo, á súa elección, sempre e cando a súa resulta non fose cuberta.

Quinto. De conformidade co establecido na base trixésimo terceira da Orde do 24 de outubro de 2017 (DOG do 6 de novembro), a toma de posesión dos novos destinos adxudicados, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2018, polo que o cesamento nos centros anteriores se expedirá con efectividade do 31 de agosto de 2018.

Non obstante, o profesorado que obtivese destino neste concurso deberá permanecer no seu centro de orixe ata que conclúan as actividades imprescindibles previstas para a finalización do curso.

Sexto. Ao persoal funcionario docente do corpo de mestres que obteña destino desde a situación de suprimido ou desprazado faráselle constar esta circunstancia na dilixencia de toma de posesión.

Ao persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos, inspectores ou profesores que obteña destino desde a situación de persoal suprimido ou desprazado ou exercendo o dereito de retorno, faráselle constar esta circunstancia na dilixencia de toma de posesión.

Sétimo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa de acordo co disposto no artigo 4 da Lei galega 6/2001, do 29 de xuño, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, segundo o establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2018

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Resolución definitiva concurso de primaria 2017/18

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil. res.

Iti. res.

Baremo

36071739B

Aballe Tilve, María Ángeles

A

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597036

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597036

0

0

86,9494

77419192L

Abalo Ferreiro, Lidia

J

36013588-CPI do Toural

Vilaboa

597038

2

0

23,1662

33327926Y

Abel Diéguez, María

A

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

597038

0

0

32,3328

76931143F

Abeledo Iglesias, Yago

J

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597038

0

0

25,1993

32440888D

Abella Cruz, María Manuela

A

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

597038

0

0

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

597038

0

0

123,7832

36135889Z

Abelleira Villanueva, Ana

A

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

597038

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

42,8330

35306511Q

Abilleira Castiñeiras, Lucía Josefa

A

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

597032

0

0

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597032

0

0

132,8328

35299300G

Abilleira Rodríguez, María Jesús

A

36013761-IES A Xunqueira I

Pontevedra

597060

0

0

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597036

0

0

222,0666

33860316S

Abraira Álvarez, Alfredo Manuel

A

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597038

0

0

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

102,3494

76969284Z

Abuín Carou, María Isabel

J

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597032

0

0

14,7664

76778970W

Abuín Lorenzo, María Victoria

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

597038

0

0

43,3021

36067519T

Acuña Mata, María Inés

A

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

597035

0

0

126,3996

35307229K

Acuña Parada, Teresa Milagros

A

36006717-IES Sánchez Cantón

Pontevedra

597060

0

0

36020313-IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

597060

0

0

223,5747

44446216G

Aguado Casasola, Leticia María

A

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597032

0

0

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597032

0

0

90,0994

76823056C

Aguín Martínez, José Fernando

A

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597036

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

0

0

55,5494

78800567Z

Aguión Sandá, Marta

A

15005877-CEIP de Teixeiro

Curtis

597036

0

0

36024756-CEE de Panxón

Nigrán

597036

0

0

39,4164

32668929M

Agulló López, José Daniel

A

15024938-CEIP de Esteiro

Ferrol

597035

0

0

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597031

0

0

16,2996

33254199V

Alamancos Couso, José Luis

A

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597035

0

0

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597035

0

0

58,8660

47377026Q

Aldao Morgade, Patricia

A

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597035

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597035

0

0

14,0330

44486470P

Alejandre Muñoz, Cristina

K

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

0,0000

45870497X

Alfonso Espiño, María Dolores

A

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597031

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597031

0

0

16,3330

36058212P

Allegue Barreiro, Ramón

A

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597038

0

0

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

597038

0

0

125,4662

32651675R

Allegue Casal, Ana María

A

15020556-IES Breamo

Pontedeume

597060

0

0

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

60,4994

44838766J

Alonso Álvarez, Leticia

A

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

A Coruña

597035

2

0

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

Arteixo

597031

0

0

78,6494

36144061K

Alonso Balañac, José Manuel

A

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

597038

0

0

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597035

0

0

86,3494

36170639B

Alonso Couñago, Estrella

J

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597031

0

0

12,8330

34638666E

Alonso González, Bibiana

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

30,4662

33859484B

Alonso López, María Enriqueta

E

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597031

0

0

46,4332

36077316E

Alonso Padrón, Mercedes

A

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597032

0

0

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597032

0

0

83,0166

52930696Z

Alonso Paz, Francisco José

A

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597035

0

0

15024771-CEP Plurilingüe de Carreira

Ribeira

597035

0

0

134,0332

44455440M

Alonso Pérez, Sandra

J

36014738-CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

597036

0

0

31,4683

44474791J

Alvar Blanco, Lorena

J

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597038

0

0

31,6330

33336679L

Álvarez Ares, María Elena

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597031

0

0

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597031

0

0

76,7498

34948778W

Álvarez Arias, Marina

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597036

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597036

0

0

120,0666

45861300J

Álvarez Barreiro, Laura

J

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597031

0

0

15,8997

34249619C

Álvarez Carballo, Natalia Alicia

A

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597038

0

0

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597034

0

0

152,3332

34985383Z

Álvarez Cudeiro, Francisco José

A

32008392-CEIP Inmaculada

Ourense

597036

0

0

32011305-CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

597034

0

0

101,7994

36172940N

Álvarez del Campo, Noemia

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

38,2658

33541611K

Álvarez Díaz, Belén

A

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597038

0

0

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

597038

0

0

52,4332

44465320H

Álvarez Díaz, Eva

A

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597034

0

0

15023341-CEIP Santa María do Castro

Boiro

597034

0

0

51,8332

34884955G

Álvarez Fernández, Marta

J

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597034

2

0

17,7410

34881510D

Álvarez Fernández, Soraya

K

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

597031

0

0

0,0000

77009034C

Álvarez Gregores, Belén

K

36015007-CEIP de Cedeira

Redondela

597034

0

0

0,0000

44465936J

Álvarez López, Rubén

A

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597031

0

0

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

15,6330

33538988C

Álvarez Otero, Sara

E

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597060

0

0

67,4829

33832946S

Álvarez Paredes, María José B.

A

27016704-IES Leiras Pulpeiro

Lugo

597023

0

0

27016716-IES Fonmiñá

A Pastoriza

597023

0

0

154,8332

34939921T

Álvarez Paz, María Jesús

A

36000302-CEP de Sabarís

Baiona

597038

0

0

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

192,8666

36113593M

Álvarez Queimaliños, María Eugenia

J

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda
de Valdeorras

597032

0

0

9,1332

33332036E

Álvarez Ramos, Cristina

A

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597060

0

0

15009597-CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

597036

0

0

42,6494

76734650A

Álvarez Rodríguez, Nuria

J

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

9,8830

34897292J

Álvarez-Linera Saavedra, Isabel

A

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597035

0

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

43,2664

33318060F

Alvariño Rozas, Montserrat

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597038

0

0

27000198-CEIP de Antas de Ulla

Antas de Ulla

597038

0

0

75,7998

32649678M

Amado Piñeiro, María José

A

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597038

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

45,2141

36061267G

Amigo Quintana, Patricia Amelia

A

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

Vigo

597036

0

0

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597033

0

0

111,3332

36037519S

Amoedo Gómez, María del Carmen

A

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

597038

0

0

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597038

0

0

75,8332

46916066E

Andrade Calvo, Carmen

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

43,5161

33336360E

Ansuar García, Paula

A

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597031

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

25,8164

45848153E

Antelo López, Silvia

A

15020933-EEI de Barrionovo

Arteixo

597031

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

26,8330

45871395B

Antelo Pérez, Lidia

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597031

0

0

7,3330

78781154J

Antelo Rodríguez, María Lourdes

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597038

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597038

0

0

96,2498

32662898T

Antón Gregorio, Cristina

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597037

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597037

0

0

72,6494

47359085S

Antúnez González, Verónica

J

15009597-CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

597036

0

0

14,0832

79325407V

Arán Vila, Mónica Belén

A

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597031

0

0

15009597-CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

597031

0

0

55,8326

34923455W

Aranda Ribeiro, Ramona Margarita

A

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597038

0

0

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597038

0

0

130,3332

53527849H

Arango Fernández, Yago

A

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

A Coruña

597034

2

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597034

0

0

32,7411

53171836E

Araújo Vázquez, Beatriz

A

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

597038

2

0

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597032

0

0

39,5664

32795515E

Arceo Vilas, Luis

A

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

597038

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

0

0

86,0164

79326743L

Areas Toba, Carmen

K

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597035

0

0

0,0000

78792526T

Ares González, María Yolanda

J

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

35,6664

46907056M

Ares Ois, Inés

A

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597032

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

48,2330

76412303R

Ares Travieso, María del Mar

A

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

15020969-CEIP Mosteiro de Caaveiro

A Capela

597038

0

0

78,0330

35322794S

Argibay García, Magdalena

J

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

38,2326

33554889M

Arias Couso, Julio Alberto

A

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597034

0

0

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597034

0

0

39,8832

33343475F

Arias García, María del Pilar

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597038

0

0

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597031

0

0

60,8996

12400609K

Arias Quintanilla, Alicia

A

27012887-CEIP do Vicedo

O Vicedo

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

43,6498

44814749P

Armada Ferreiro, María Teresa

A

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

597036

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597036

0

0

42,1492

44446916Z

Armada Rodríguez, Isabel

J

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

12,4998

44814587F

Arnejo Berdullas, Laura

J

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597031

0

0

19,6494

45847275H

Arteaga Vilas, Ana

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

34,1164

32715898P

Avendaño Fraga, Ana

J

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

22,9830

52432256F

Balado Carballo, María del Carmen

J

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

37,2996

79323059S

Baldomir Varela, Carmen María

J

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597036

0

0

26,6656

76895701P

Baldonedo López, Raquel

J

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597036

0

0

18,9164

44486491Y

Baños Gándara, María Isaura

A

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597038

0

0

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

45,2830

35314096B

Baquero Pérez, María Belén

E

S

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

26,7998

47358362M

Barbeito Cacheiro, Yelina

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

48,6164

34264463Y

Bardelás Hermida, María Aida

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597038

0

0

70,2994

76726003G

Barge Valencia, Eva

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597037

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597037

0

0

73,4832

47365425F

Barja Centeno, Diego

K

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597034

0

0

0,0000

44807795T

Barral Fernández, Lorena

A

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

597035

0

0

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597035

0

0

61,5496

76367881S

Barral Martínez, María Montserrat

A

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597038

0

0

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597031

0

0

91,7832

76575902R

Barreira Salgado, Teresa

A

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

597031

0

0

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597031

0

0

81,9993

34964386Q

Barreiro Gundín, María Isabel

A

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597036

0

0

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597036

0

0

86,5164

44807866W

Barreiro Iglesias, Borja

A

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597036

0

0

81,5332

47374669M

Barreiro López, Verónica

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

2

0

51,4332

33341144E

Barreiro Pérez, Livia

A

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597031

0

0

15032561-CRA de Bergondo

Bergondo

597031

0

0

43,9827

52456482Z

Barreiro Senra, María Pilar

A

15021548-CEIP Sal Lence

A Coruña

597036

0

0

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

597034

0

0

91,4332

77592237N

Barrera Rodríguez, María del Mar

A

27004428-CEIP de Foz nº 1

Foz

597031

0

0

27015301-CEIP de Cervo

Cervo

597031

0

0

71,6830

53166541V

Barrós Álvarez, Iván

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597034

0

0

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

597038

0

0

44,7492

53169077T

Bartolome Fernández, Paula

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

26,8164

33254057J

Bartolomé Herranz, María V

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597036

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597036

0

0

102,4998

33561053M

Basadre Penas, Lucía

K

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

0,0000

33337431N

Basanta Piñeiro, María del Pilar

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597038

0

0

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597031

0

0

70,9826

32629813N

Basoa López, María José

A

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597038

0

0

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597036

0

0

54,7160

76904486F

Bautista Cerdeira, Lucía

J

15026030-IES Terra de Xallas

Santa Comba

597060

0

0

21,7817

33285655D

Becerra Rodríguez, Beatriz

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597031

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

52,9996

76514253S

Beiro Oreiro, Mª Micaela

A

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

597033

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

97,3660

35299257F

Bellido Fonseca, Lourdes

A

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

Meis

597038

0

0

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597038

0

0

74,1666

44475944Q

Bello Barroso, María José

A

32011305-CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

597036

0

0

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597031

0

0

81,4662

32813311Q

Bello Díaz, Cristina María

E

15032911-CEIP Juana de Vega

Oleiros

597038

0

0

80,9164

34950666G

Bericat Fernández, Carlos

A

32009165-CEIP As Mercedes

Ourense

597038

0

0

32005408-CEIP Virxe da Pena da Sela

O Irixo

597034

0

0

207,1332

47381284L

Bericochea Álvarez, Diana

J

15027915-IES Fin do Camiño

Fisterra

597060

0

0

14,6664

34882357M

Bermúdez García, Miriam

J

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

20,3162

33997742Q

Bermúdez Gómez, Ana

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

24,3328

33345748A

Bermúdez López, Patricia

E

S

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

597038

0

0

47,1500

77403000L

Bernal Agulla, Jésica

J

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

36,6664

44457181K

Bernárdez Crespo, Mónica

A

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597031

0

0

41,4832

33343245F

Bernedo Álvarez, María del Carmen

A

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597032

0

0

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597032

0

0

54,6332

34984716Z

Blanco Alonso, María del Mar

A

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

597036

0

0

32012103-CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

597036

0

0

70,7328

53480942P

Blanco Bernárdez, Sandra

A

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597038

0

0

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

40,9660

78792364E

Blanco Cambón, Sonia

A

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597038

0

0

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597032

0

0

60,7500

44463211W

Blanco Cardoso, Cristina

A

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597038

0

0

44,9826

33318733J

Blanco de la Fuente, Vanessa María

E

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597031

0

0

23,1330

44845899Q

Blanco García, Esther

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

0,0000

33326650H

Blanco García, María Fe

A

27006383-CEIP A Ponte

Lugo

597038

0

0

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

597038

0

0

73,0998

79328130A

Blanco Hermida, Laura

A

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597031

0

0

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597031

0

0

17,6660

47376814B

Blanco Lamas, Belén

J

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

11,8330

33834547Y

Blanco Lamas, Ma Teresa

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597038

0

0

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597035

0

0

119,1500

33543588C

Blanco López, Raquel

J

32003643-CPI Virxe dos Remedios

Castro Caldelas

597038

0

0

17,6662

76868466M

Blanco Martínez, María Jesús

A

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597038

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

58,2664

32841686D

Blanco Miguélez, Eva

A

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

597038

0

0

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597037

0

0

132,0828

76729753M

Blanco Rodríguez, María

E

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597036

0

0

60,2332

76817385F

Blanco Silva, Isabel

A

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

597031

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597031

0

0

78,2017

32842471N

Blanco Varela, Raquel

J

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

597032

0

0

31,8156

44805549P

Blanco Vázquez, Montserrat

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597038

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597035

0

0

96,3162

53166898Y

Bodega Pedreira, María

J

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

15,8326

32836006X

Bolaño Veiras, Ana María

J

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597031

0

0

32,1492

73503174G

Bolea Ruiz, María Betlem

K

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

597031

0

0

0,0000

45845677F

Boo Martínez, Verónica

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597031

0

0

43,5658

71128457Z

Bordel López, Verónica

A

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597038

0

0

27001087-CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

597034

0

0

69,4994

76576721S

Bouso Bouso, Francisco Javier

A

27001087-CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

597035

0

0

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

597035

0

0

92,3162

33539671J

Bouso Gallo, Alba

J

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

36,4826

76996229A

Bouzón Couñago, Marta

J

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

11,9992

44464921X

Bóveda González, Marcos

A

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

597034

0

0

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra

597034

0

0

25,0490

33331628M

Bran Viña, Marta Susana

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597038

0

0

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597032

0

0

72,4828

35309063S

Branco Cortizo, Davide

A

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597038

0

0

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

46,5664

53300324D

Brandariz Castro, Sandra

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597031

0

0

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

51,6332

76367899X

Brandón Caamaño, Begoña

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

41,1496

10899288W

Braña Menéndez, Sonia María

J

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597038

2

0

18,6411

53488699Z

Bravo Pérez, Marta Luísa

K

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597031

0

0

0,0000

32706597E

Breijo Calvo, Gemma

J

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597038

0

0

26,3990

35479834B

Búa Nieto, Lorena

J

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597036

0

0

19,1326

52499958C

Buceta Pérez, Mirta

J

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597038

0

0

37,7664

35450693B

Bugallo Otero, Araceli

A

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

64,8164

76416646C

Bugliot Fernández, Verónica

A

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597038

0

0

40,2664

52937074K

Caamaño Agrafojo, María Vanesa

A

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597032

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597032

0

0

29,2330

79334518C

Caaveiro Carballo, Noemi

J

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597036

0

0

23,1496

32780393B

Cabado Losada, María

A

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597038

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

113,9332

77003145L

Cabaleiro Paz, Cándido

K

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

597035

0

0

0,0000

44829117R

Cabana Graña, Diego

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

0,0000

34890847P

Cabanas Costoya, Carmen Soledad

E

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597031

0

0

64,3332

09810612P

Cabero Gonzalez, M. Camino

A

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

597036

0

0

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597032

0

0

67,1330

36108287N

Cabezas Gómez, Montserrat

J

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597037

0

0

31,4158

47362701C

Cagigao Bautista, Alejandra

K

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

0,0000

33347362F

Calaza Montes, Marcos

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597034

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597034

0

0

59,3658

78735130N

Calvar Pastoriza, Elizabeth

K

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597035

0

0

0,0000

34951108D

Calviño Canal, María Luisa

A

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597036

0

0

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

112,6664

44839426Y

Calvo López, Alberte

K

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597035

0

0

0,0000

53161820B

Calvo Pérez, Nuria

A

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597035

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597035

0

0

50,4832

52433060Y

Calvo Varela, José

E

15005361-CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

597038

0

0

118,9350

32767739F

Calzada Quindós, Carolina

A

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597036

0

0

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597031

0

0

91,0332

36146933H

Cameselle Pazo, Eva

A

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597036

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

37,6991

47365974G

Camino Marta, María José

A

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597036

0

0

15008714-CPI da Picota

Mazaricos

597060

0

0

43,0826

33230295X

Camino Quintela, María Carmen

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597033

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

597033

0

0

53,2830

36110797S

Camiña Salgado, Susana

A

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597038

0

0

42,0664

53305565Y

Campello Fraga, Laura

E

S

S

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

597038

0

0

25,1496

34258608Q

Campo López, María Benigna

E

S

S

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597038

0

0

81,2830

47372025Y

Campo Penín, Alejandra

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

20,6991

35590117D

Campo Vázquez, Jairo

K

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597034

0

0

0,0000

77002076P

Campos Alonso, Cristina

K

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

0,0000

79331902A

Campos Lavandeira, Estefanía

J

15009597-CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

597031

0

0

15,6664

44848652D

Campos Míguez, María

J

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597032

0

0

8,7328

44090135D

Campos Trabazo, Iria

K

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597034

2

0

0,0000

76818817J

Campos Trabazo, Pilar

A

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

597038

2

0

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

597038

2

0

34,3330

32748204E

Cancela Díaz, Carmen

E

S

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

597038

0

0

258,4332

47379745K

Cancela García, Catalina

A

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597038

0

0

15019281-CPI de Zas

Zas

597033

0

0

52,3826

78797176G

Cancela Montes, Beatriz

K

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

597035

0

0

0,0000

76927654Z

Cancela Piñón, Lucía

A

36001665-CEIP de Tenorio

Cotobade

597031

0

0

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

17,2328

53307203B

Candal Otero, Alejandra

J

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597038

0

0

26,9830

33854684H

Candía Bouso, Irene

A

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597036

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597036

0

0

74,2329

35590944P

Candia Lage, Iria

K

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597034

0

0

0,0000

47362357K

Canedo Rey, Xose

K

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597034

0

0

0,0000

34269380R

Caperán Rodríguez, Lorena

A

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597038

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

52,8832

33310088Q

Capón López, Ana María

A

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597033

0

0

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597033

0

0

55,0326

33267316R

Caramés Hermo, Agustina

A

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597033

0

0

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597038

0

0

41,1164

76621661J

Carballo Fernández, María Olga

A

27012504-CPI San Tomé do Carballo

Taboada

597038

0

0

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597032

0

0

68,4998

44467643H

Carballo Leal, María Vanesa

E

32020628-CRA Amencer

Ribadavia

597031

0

0

71,6664

32776900Z

Cardeñoso Rojo, María Elena

A

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597038

0

0

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597031

0

0

114,3332

44445903J

Caride Fernández, Graciela

A

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597036

0

0

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597036

0

0

86,6332

44480421P

Caride González, Rebeca

J

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597032

0

0

10,8160

76990494H

Carnero Prado, Susana

A

36016620-CEIP da Cruz

Nigrán

597038

0

0

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597038

0

0

39,6162

32643614J

Carpente Carpente, María Dolores

A

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597038

0

0

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597033

0

0

63,4994

79337466R

Carpente Eiroa, María Teresa

J

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597031

0

0

15,6494

33318566F

Carral Rodríguez, María José

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597036

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

78,6494

35598716Y

Carregal Longo, Ana

J

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

4,1830

36156430Q

Carreiro Prieto, Paula

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597036

0

0

61,8789

35542954L

Carrera Carrera, Felisa

F

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597033

0

0

60,6658

44487701C

Carrera Rivero, Tamara

J

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597032

0

0

15,5164

33316580E

Carro López, Ángel

E

S

S

27010520-CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

Portomarín

597034

0

0

157,2832

44476414A

Casado Álvarez, Sandra

A

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

597031

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597031

0

0

15,8330

32809210D

Casado Rodríguez, Mónica

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597032

0

0

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597032

0

0

64,1832

76363703T

Casal Muíño, Lucía

J

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597036

0

0

27,3158

32714660N

Casal Sánchez, Sabela

J

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597038

0

0

24,4664

33546227Z

Casanova Díaz, Ricardo

A

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

597034

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597034

0

0

54,2325

79317081V

Casanova Santamariña, José

A

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597036

0

0

69,9332

33842203A

Casanova Santos, Fernando María

E

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

155,2832

45874086B

Casas Vidal, Ánxela

J

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597033

0

0

24,0455

33283600R

Castaño Castaño, Pablo

A

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597038

2

0

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

Camariñas

597035

0

0

58,9832

36075615T

Castelao Balboa, María Esther

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597038

0

0

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597031

0

0

101,4832

32796830A

Castelo Rey, María

A

15032145-IES de Pastoriza

Arteixo

597022

0

0

15008301-IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

597022

0

0

141,5498

44086496G

Castillo Mosquera, Marta

J

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

2

0

21,9830

32443216Z

Castiñeira Blanco, Jesús Miguel

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

59,6744

32440674W

Castiñeira Chouza, María Teresa

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597036

0

0

28,9494

46900390D

Castiñeira Cousillas, Santiago

J

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597038

0

0

36,2414

76411581S

Castro Blanco, Eva

E

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597038

0

0

68,0246

32629822K

Castro Campelle, Soledad

A

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597038

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

192,3332

47357513F

Castro Cancela, Laura

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597031

0

0

68,4332

52938500K

Castro Corral, Iria

A

15016292-CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

597031

0

0

15020994-CPI de Viaño Pequeno

Trazo

597031

0

0

67,0332

76996048Y

Castro Davila, María Inés

A

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

597036

0

0

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597036

0

0

43,4658

33340670P

Castro García, Elisa

A

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597031

0

0

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597038

0

0

60,7664

35474339J

Castro Hierro, Iria

J

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597038

0

0

35,9664

34990377V

Castro Losada, Lourdes

A

36010101-CEIP O Sello

Vigo

597036

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

42,8330

33540213A

Castro Prieto, Milagros

J

27015360-CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

597036

0

0

30,7996

44090022B

Castro Taboada, Diego

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597034

0

0

0,0000

32770355R

Cernadas García, Ana María

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597038

0

0

106,3332

76868089L

Cerneira Montes, Estrela

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

41,7327

34925992D

Chana Rodríguez, Josefa

A

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597038

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597038

0

0

48,1164

36132930E

Chao Castro, María Isabel

B

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

27,3162

76718088R

Chao Castro, Milagros

A

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597034

0

0

36001343-CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo

597032

0

0

35,8830

35566932P

Chapela García, Andrea

A

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

Nogueira de Ramuín

597032

0

0

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597038

0

0

76,1826

77407814A

Chedas Redondo, Lorenzo

A

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597035

2

0

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597035

0

0

21,1826

53118228G

Chorén Rodas, Sara

K

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597035

2

0

0,0000

32805056H

Chouciño Haz, José Ramón

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597032

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

94,4830

44468176E

Cid Cid, José Luis

A

36018410-CEIP Quintela

Redondela

597036

0

0

36018410-CEIP Quintela

Redondela

597031

0

0

75,0000

44475402A

Cid Sánchez, Daniel

A

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

45,6664

53189319W

Cobas Mínguez, Elena

K

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597034

0

0

0,0000

44431639D

Coedo Pérez, Melania

A

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597031

0

0

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597031

0

0

62,6332

53300153E

Collazo Varela, Fátima

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597037

0

0

29,1658

36130378T

Comesaña Martínez, Araceli

I

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597032

0

0

68,8832

76576096B

Conde Rodríguez, María Jesús

A

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597031

0

0

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

25,4161

44818123R

Conde Vázquez, Lorena

J

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597037

0

0

37,8995

34953931A

Conesa Abadín, Montserrat

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597038

0

0

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597037

0

0

92,0000

36147971K

Corbacho Quintela, Noela

J

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597037

0

0

34,1998

44483758X

Corderí Fernández, Patricia

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

52,0992

35472081D

Cores Barrio, Alicia María

A

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597038

0

0

62,2666

32676339D

Cornide Ramos, María Teresa

A

S

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

597031

0

0

15024941-CEIP A Laxe

Ferrol

597031

0

0

87,7494

32685606F

Corral Almeida, María Sonia

A

15009081-CEIP de San Ramón

Moeche

597038

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

43,1326

10071934G

Corral Ferreiro, María Belén

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

43,9992

47361925A

Corrales Ferreiro, Lis María

A

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597031

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597031

0

0

27,2660

76726726Z

Corrales Pérez, Mirian

J

32006358-CEIP do Xurés

Lobios

597032

0

0

13,9994

44450670L

Corrales Valencia, Mónica

A

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597037

0

0

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597031

0

0

75,3832

33269333V

Corujo Martínez, Ana María

E

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597034

0

0

85,4662

36108905D

Costa Osorio, Susana

J

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

597038

0

0

32,2328

45870496D

Costas Álvarez, Marta

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

38,1164

76967081L

Costas Patiño, Yolanda

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597036

0

0

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597036

0

0

70,2021

36116654F

Cota Camiña, Amalia Pilar

A

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

597038

0

0

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597038

0

0

81,6328

33284792C

Couceiro Tenreiro, Carlos Vicente

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597034

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

597034

0

0

113,6166

47372352B

Cousillas Dourado, Sandra

A

15001926-CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

597038

0

0

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597038

0

0

41,9576

53303560W

Cousillas García, Raquel

J

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597038

0

0

36,9494

47369251S

Couso Domínguez, Iria

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597038

0

0

47,6494

33998959Z

Couto Rodríguez, Laura

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

43,3155

35469899N

Crespo Rico, Leticia

E

S

S

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

85,9498

76414373R

Cribeiro Galego, Guadalupe

A

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597035

0

0

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597035

0

0

17,0660

36125154C

Cristobo Losada, Obdulia

A

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597035

0

0

140,2832

53180171P

Cruces Estévez, Lucía

J

36000405-CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

597036

0

0

26,0153

26492987T

Cruz Anguis, María Dolores

A

36015895-CEIP de Espedregada

Poio

597036

0

0

91,4332

35463023J

Cuervo Soto, Cristina

A

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

97,2500

78734896P

Cuñarro Otero, Xela

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

8,4662

34983943T

Curieses Arcos, Pablo

A

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597038

0

0

32006929-CPI Terras de Maside

Maside

597038

0

0

80,9832

44478989W

Currás Cid, Carlos

K

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597033

0

0

0,0000

36070179S

Da Vila Alonso, Ana María

A

36020374-IES Valadares

Vigo

597060

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597036

0

0

151,4166

35489892H

Daporta Hermida, Laura

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597035

0

0

0,0000

33310551L

Darriba Prieto, Isabel

A

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597032

0

0

182,0000

46900126K

Davila Barba, Virginia

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597038

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

88,9332

36098888C

De Caso Rey, Elena Ester

A

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597038

0

0

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597035

0

0

67,3166

36136221R

De Dios Cabrera, Aurora

A

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597032

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

38,4660

44827913Q

De Francisco Mallo, Adriana

J

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

15,6660

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

37,6660

34273238H

De la Fuente Vila, María Patricia

K

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597034

0

0

0,0000

76580188D

De la Torre Caneda, Lucía

A

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597032

0

0

27015979-CEIP Eduardo Cela Vila

Triacastela

597032

0

0

63,4832

32820446K

De León del Río, César

J

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597032

0

0

22,3158

09738380L

De Paz Urueña, María Victoria

A

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597032

0

0

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597032

0

0

125,3332

53480824M

Deira Mougán, Paula María

J

15019281-CPI de Zas

Zas

597038

0

0

19,9830

36168175P

Deiri Fernández, Sara

K

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597031

0

0

0,0000

35463990Z

Del Oro Cores, Raquel

A

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597038

0

0

53,1998

78792614L

Del Río Santos, María Carmen

A

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597038

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597031

0

0

95,9996

33538473B

Devesa Méndez, Lorena

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597031

0

0

15019608-EEI de San Bartolomeu

Cambre

597031

0

0

67,4330

34890103T

Díaz Alvariño, María Asunción

A

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597038

0

0

15023375-CEIP José Cornide Saavedra

A Coruña

597032

0

0

98,9832

34271699C

Díaz Armesto, Goretti

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

0,0000

33545852F

Díaz Baamonde, Cristina

K

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

597035

0

0

0,0000

33309248G

Díaz Díaz, Ana María

A

27004428-CEIP de Foz nº 1

Foz

597038

0

0

27004428-CEIP de Foz nº 1

Foz

597031

0

0

117,4832

33858617H

Díaz Escolante, Julio

A

27014057-CEE Santa María

Lugo

597036

0

0

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597038

0

0

64,2662

33839767M

Díaz Fernández, Alida

A

27015773-IES Muralla Romana

Lugo

597060

0

0

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597060

0

0

168,3332

33844952S

Díaz Grandío, María Carmen

A

27016704-IES Leiras Pulpeiro

Lugo

597060

0

0

27014057-CEE Santa María

Lugo

597036

0

0

133,3992

34880056G

Díaz López, María Soledad

J

15003534-CEIP da Barqueira

Cerdido

597032

0

0

16,1492

77009408A

Díaz Otero, María del Pilar

A

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

8,2664

32712430J

Díaz Santano, Alba

J

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

16,8330

32777136C

Diéguez Castro, María Victoria

A

15005245-IES Monelos

A Coruña

597060

0

0

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597036

0

0

108,2498

76826028W

Diéguez García, Inmaculada

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597038

0

0

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597031

0

0

79,1332

53190448G

Diéguez Leal, Cristina

J

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597038

0

0

15,8164

44469053W

Diéguez Prado, María Eva

A

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

66,8996

44447840H

Diéguez Requejo, María del Carmen

E

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

84,7158

35456004D

Dieste Velázquez, Matilde

E

S

S

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

75,4996

35321770A

Diz Amil, Monserrat

A

36019608-CEIP de Marcón

Pontevedra

597031

0

0

36016644-CEIP de Laredo

Redondela

597031

0

0

90,7165

35576403A

Diz Núñez, Margarita

J

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

9,5830

76723224P

Diz Rodríguez, Patricia

J

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

34,7828

34965955K

Diz Romay, Xesús

A

32012103-CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

597036

0

0

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597036

0

0

60,0832

36076428P

Doce Cebreiro, Manuela María

A

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597038

0

0

36016681-IES Carlos Casares

Vigo

597027

0

0

216,1666

33338808D

Doel Mourenza, Eva

A

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597032

0

0

27001087-CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

597032

0

0

55,6832

77415023J

Domínguez Bua, Andrea

J

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

16,2660

44475309W

Domínguez Fernández, Ana

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

40,2826

53481822Z

Domínguez González, Estefanía

J

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

35,9664

34929493Z

Domínguez López, Rosa María

A

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597038

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

115,8407

36100074X

Domínguez Santomé, Ana María

A

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597038

0

0

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597034

0

0

61,0994

33553129Q

Dopacio Seoane, Tara

A

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597031

0

0

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

34,4998

78793218W

Dopazo Cajaraville, Tamara

A

36018161-CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

597038

0

0

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597038

0

0

44,1658

32706429S

Dopazo Couto, Natalia

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

21,3328

33349729M

Dopazo Sánchez, Jesús

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597034

0

0

27000198-CEIP de Antas de Ulla

Antas de Ulla

597034

0

0

77,3328

32704943R

Dopico Bores, Luis

J

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597032

0

0

13,7664

76368476N

Dopico Carro, Mariano

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597038

0

0

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

86,5494

33857798G

Dorrego Rico, María Jesús

A

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597038

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597038

0

0

174,9162

33232822F

Dosil Caamaño, Melania

A

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

93,8332

36165932L

Doval Torio, Noelia

E

S

S

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

597038

0

0

54,4998

44450322Q

Durán Gómez, Elena

K

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597035

0

0

0,0000

76579200X

Durán Martínez, Ana Belén

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

46,0330

53110281S

Durán Nogueira, José Ramón

A

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597038

0

0

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

52,3332

53165408B

Edreira Gómez, Inés

A

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597037

0

0

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

597037

0

0

69,1160

76578650N

Edrosa Muinelo, María Pilar

J

27002353-CPI de Cervantes

Cervantes

597060

0

0

25,1330

32804264P

Eiras Sánchez, José Juan

A

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597036

0

0

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597036

0

0

94,9325

33841723Y

Eiras Sierra, Gonzalo

A

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597035

0

0

27015827-CEIP Terra Chá

Vilalba

597038

0

0

124,9326

32751126T

Eiroa Rial, Ana M

A

15005361-CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

597038

0

0

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597038

0

0

117,3332

45870780V

Enríquez Martínez, Ana

A

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597031

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

14,7160

32764946C

Escuredo Doldán, María Josefa

E

15023405-CPI A Xunqueira

Fene

597033

0

0

244,0832

34899887D

Espasandín López, Jesús

E

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597037

0

0

120,2832

35487324A

Esperón Touceda, Pablo

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

17,1164

34265699T

Espín Arias, María

A

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597034

0

0

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597034

0

0

91,8992

44806995M

Espiñeira González, Sonia

K

36015834-CEIP Altamar

Vigo

597031

0

0

0,0000

34995918S

Estévez Iglesias, María Cruz

A

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597038

0

0

32020628-CRA Amencer

Ribadavia

597036

0

0

105,3332

52482570C

Estévez Parada, Ana María

A

15022589-CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

597031

0

0

36013539-EEI San Lourenzo de Moraña

Moraña

597031

0

0

73,1617

32676241A

Estévez Sixto, Susana

A

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

597031

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

91,4158

44077482Y

Expósito Astor, María Sonsoles

A

36017661-CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

597031

0

0

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597031

0

0

24,6664

47376581P

Fagil Barral, Sara

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

17,1998

53304609Q

Fandiño Blanco, Jessica

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

17,2992

47354138J

Fandiño Blanco, María Concepción

J

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597038

0

0

20,9324

44805924S

Fandiño García, María José

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597031

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

65,4166

44814859A

Fandiño López, María Isabel

A

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597036

0

0

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597038

0

0

76,8160

35433140F

Fariña Ares, Teresa

I

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

121,4330

44815130K

Fariña Barreiro, Santiago

A

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597031

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

33,4832

36164493Y

Fariña Vila, Judit

A

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597038

0

0

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597031

0

0

81,4998

00404959K

Fariñas de Alba, Marina Natalia

A

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597032

0

0

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597032

0

0

69,7832

32451033B

Fariñas Sanjurjo, María de las Virtudes

E

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597031

0

0

103,3162

36106613V

Feijoo Álvarez, María José

A

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597038

2

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597038

2

0

85,6332

38552450B

Feijoo Blanco, José Luis

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597034

0

0

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597034

0

0

109,1332

44827777H

Feijoo Domarco, Áurea

A

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597031

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597031

0

0

32,8326

34983886N

Feijoo García, Andrea

A

32015396-EEI de Noalla

San Cibrao das Viñas

597031

0

0

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597031

0

0

87,6332

50227535C

Feito Mera, María Victoria

A

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597031

0

0

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

19,9660

36150185G

Fernández Alfaro, Ana María

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597036

0

0

36016051-CEIP Seis do Nadal

Vigo

597036

0

0

67,4162

44456077K

Fernández Alvar, Ana Marina

K

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597035

0

0

0,0000

34940445H

Fernández Álvarez, Josefa

A

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597036

0

0

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597036

0

0

57,4496

77595762H

Fernández Balseiro, Juana María

A

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597038

0

0

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

597038

0

0

51,7994

79324723T

Fernández Blanco, María Carmen

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

597031

0

0

36,6664

76362624W

Fernández Cacho, Carmen

E

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597038

0

0

102,1666

34962127B

Fernández Campos, María Josefa

A

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597031

0

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597031

0

0

97,9830

33349249P

Fernández Carreira, Susana

A

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597038

0

0

36014787-EEI Monte da Guía

Vigo

597037

0

0

59,4832

36052692P

Fernández Castiñeiras, Celia

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597033

0

0

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597033

0

0

77,3332

44449049P

Fernández Cid, Nancy

A

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597034

0

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597034

0

0

61,1160

44456376K

Fernández Conde, Ana

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597038

2

0

40,2664

33998434H

Fernández Deán, Patricia

A

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597037

0

0

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597038

0

0

90,5332

34998862S

Fernández del Río, Ana Belén

A

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

597036

0

0

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

100,7164

76905290Y

Fernández del Valle, Beatriz

A

36009755-CEIP de Pazos de Reis

Tui

597031

0

0

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597031

0

0

58,2826

33332466S

Fernández Domínguez, Haydee

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597034

0

0

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

597034

0

0

68,9000

36140885L

Fernández Fariñas, Nuria

A

36016644-CEIP de Laredo

Redondela

597031

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

39,2996

33347560K

Fernández Fernández, Ana

E

S

S

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597038

0

0

102,3994

34936798M

Fernández Fernández, María Ángeles

E

36000326-CEIP Montemogos

Bueu

597038

0

0

219,6660

36100487D

Fernández Fernández, Sandra María

K

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597035

0

0

0,0000

33349944J

Fernández Ferreiro, Marta

J

15006699-CEIP Recimil

Ferrol

597038

0

0

32,1664

44463053M

Fernández Garrido, Ángela

K

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597031

0

0

0,0000

33541487N

Fernández González, Iria

K

27001087-CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

597034

0

0

0,0000

34928109X

Fernández González, Javier

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597038

0

0

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597034

0

0

144,2162

33276685D

Fernández González, Rita

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

98,5828

76992787B

Fernández Granja, Javier

A

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597034

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597034

0

0

46,6332

76622968D

Fernández Iglesias, María Elena

A

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597037

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

57,1332

34976885A

Fernández Jácome, Rosa Ana

A

32011305-CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

597036

0

0

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597038

0

0

90,4828

33342328X

Fernández López, Yrma

A

27000319-CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

Baleira

597031

0

0

15020921-CEIP de Présaras

Vilasantar

597031

0

0

42,3332

36136603S

Fernández Mariño, Jorge

A

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597038

0

0

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

43,6081

76991706B

Fernández Otero, Lorena

A

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597036

0

0

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

597038

0

0

80,3830

33997755Y

Fernández Otero, María Dolores

A

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

597038

2

0

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597032

0

0

40,9826

32832076J

Fernández Pardiñas, María del Carmen

J

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597038

0

0

31,6162

44093072W

Fernández Paz, Alba

J

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597038

0

0

15,2330

76904392M

Fernández Pazos, Lorena

J

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597031

0

0

3,6830

34990588K

Fernández Pérez, Emma María

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597035

0

0

32005691-CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

597035

0

0

109,4332

53301677M

Fernández Pérez, Lara

A

15020933-EEI de Barrionovo

Arteixo

597031

0

0

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597031

0

0

16,1330

33842224R

Fernández Pérez, María Josefa

A

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597036

0

0

27002249-CPI de Castroverde

Castroverde

597036

0

0

108,7832

36109589A

Fernández Pérez, María Teresa

K

36007621-CPI de Pontecesures

Pontecesures

597033

0

0

0,0000

33548763C

Fernández Peteiro, Estefanía

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597034

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597034

0

0

59,9832

76619263F

Fernández Recarey, María Jesús

E

S

S

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597038

0

0

62,7332

32694192Z

Fernández Rivera, Mercedes

J

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

19,9993

76731145V

Fernández Rodríguez, Sheila

A

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

51,4662

45860698D

Fernández Romero, Azaia

K

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597033

0

0

0,0000

34961500M

Fernández Ruiz, María Lourdes

A

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597036

0

0

117,4664

32800030Y

Fernández Sánchez, Ana María

J

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

597036

0

0

14,6664

33558079K

Fernández Sanfiz, Raquel

K

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597031

0

0

0,0000

34877433A

Fernández Tornavacas, Verónica

J

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

17,8326

34997706D

Fernández Torres, Diego

J

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

0

0

22,8989

36111563E

Fernández Vázquez, María Sol

J

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597032

0

0

9,5830

47382890S

Fernández Vázquez, Vanesa

J

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

16,9988

36136342F

Fernández Vega, Tamara

J

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

597038

2

0

28,0489

78801390D

Fernández Veiga, Natalia

E

15020921-CEIP de Présaras

Vilasantar

597031

0

0

29,4998

36160644K

Fernández Yáñez, María Mónica

A

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

Vigo

597038

2

0

15020933-EEI de Barrionovo

Arteixo

597032

0

0

51,1660

32696565H

Ferreira Fernández, Bibiana

J

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597036

0

0

33,4828

33810716A

Ferreiro Arias, Balbina

E

27002249-CPI de Castroverde

Castroverde

597031

0

0

253,0832

78797119Q

Ferreiro Nieto, Gloria

A

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597038

0

0

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597035

0

0

55,1496

33345845P

Ferreiro Pena, María

A

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597060

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

29,1658

44489982R

Ferreiro Pérez, María

K

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597034

0

0

0,0000

76815501D

Ferreiroa Granja, Ada

J

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597038

0

0

34,7164

53167640N

Ferrero Silveira, Patricia

J

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597033

0

0

31,2492

34999996E

Ferrero Vázquez, María

J

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597032

0

0

27,2660

45871632H

Ferrín Castro, Rebeca

J

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597032

0

0

27,2159

35470321C

Fidalgo Vila, Ana María

A

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597038

0

0

52,6332

34249635J

Figueiras Alvilares, Rosa María

A

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597038

0

0

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597031

0

0

92,9332

33274995K

Figueiro Vicente, José Francisco

A

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597038

0

0

34,8164

77407513R

Filgueira Moreira, Rocío

K

36015214-EEI de San Pedro de Cesantes

Redondela

597031

0

0

0,0000

76808216S

Filloy Colmeiro, María Pilar

A

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597038

0

0

32008173-CEIP de Oímbra

Oímbra

597038

0

0

218,0332

11717280E

Finez López, María del Pilar

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597038

0

0

116,8666

33348921W

Fole López, Ana Belén

A

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597038

0

0

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

597038

0

0

52,8832

76578966Y

Fole Rouco, Isabel

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597031

0

0

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

89,4992

77403641Q

Fonseca Roque, Antía

A

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597035

0

0

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597035

0

0

70,8247

32840021T

Fontal Alonso, Eugenio José

J

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597037

0

0

35,8160

76992072D

Fontán Loureiro, Aurora

A

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597038

0

0

33,1164

77400299D

Fontenla Fraguas, Estefanía

A

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

597038

0

0

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

42,8164

76365472K

Fraga Cameán, María Beatriz

A

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597038

0

0

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597031

0

0

95,2496

33540655P

Fraga Chao, Elisa

E

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

58,0000

35471703E

Fragoso López, Rebeca

A

36002347-CEIP Pérez Viondi

A Estrada

597031

0

0

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597031

0

0

76,2996

32696954Q

Fraguela Santos, Isabel

J

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597037

0

0

29,4658

36042109M

Franco Chouza, María Berta

A

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597031

0

0

78,1666

76416912X

Franco Pena, María del Mar

A

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597036

0

0

40,7662

52931662Z

Franco Pérez, Sonia

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597032

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597032

0

0

33,4828

76905686B

Freijedo Fernández, María Victoria

A

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597038

0

0

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597038

0

0

71,0662

32699020N

Freire Cuiñas, Rocío

J

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

22,3164

36056461M

Freire Vidal, Valentina

A

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

597033

0

0

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597033

0

0

109,4832

36147722W

Freiría Figueroa, Mónica

A

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597038

0

0

36010101-CEIP O Sello

Vigo

597036

0

0

73,2660

76817655R

Froiz Peña, María José

A

15016450-CEIP de Arcediago

Santiso

597031

0

0

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

25,5827

47361195D

Frontela Fulgueira, Beatriz

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

9,8330

47386096R

Fuentes Naya, Lidia

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

10,6660

53168924P

Fuentes Teijo, Antía

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

15,7830

53160767Q

Fuentes Trigo, Pablo

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597032

0

0

22,7157

33235363H

Fuentes Vaamonde, María Jesús

E

S

S

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597031

0

0

224,1785

32780515H

Furelos Dios, María José

A

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

597038

0

0

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

597031

0

0

133,0832

33546815G

Gago Gómez, Jenifer

J

27015827-CEIP Terra Chá

Vilalba

597038

0

0

41,0996

77413653T

Galego Vázquez, Ana

A

27000198-CEIP de Antas de Ulla

Antas de Ulla

597031

0

0

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597031

0

0

36,9996

54380189R

Gallie, Fabien

A

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597037

0

0

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597038

0

0

81,9332

35485869C

Gamallo Fariña, Magdalena

A

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

45,0330

44470117P

García Alonso, María Luz

J

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597032

0

0

30,2332

53181203M

García Andrés, Noelia

J

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597031

0

0

5,2664

47351298W

García Ares, Cecilia María

K

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597031

0

0

0,0000

47380480C

García Calvo, Antía

K

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

0,0000

32803426K

García Castelo, Raquel

K

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597033

0

0

0,0000

53301126Y

García Castro, Antía-Sabela

J

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597037

0

0

30,3631

44828625S

García Castro, Tamara

J

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597031

0

0

4,4330

32818730F

García Cerqueiro, Marinely

A

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

597031

0

0

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597031

0

0

37,2494

33284125C

García Codesido, María del Pilar

A

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597036

0

0

36018161-CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

597036

0

0

94,5666

32781524S

García Criado, María Gemma

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

128,1832

44812750X

García de Francisco, Patricia Marlene

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597035

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

71,6332

32779473B

García del Río, Beatriz

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597035

0

0

83,4996

32834617R

García Durán, María Jesús

J

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597032

0

0

15,3330

77591852H

García Fanego, María Mar

E

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

85,2998

34267347S

García Fernández, Lorena

A

27012504-CPI San Tomé do Carballo

Taboada

597031

0

0

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597038

0

0

43,3164

77003463S

García García, Ana Isabel

J

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597031

0

0

5,4830

32815544H

García García, Raquel

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

48,9826

78801298D

García García, Sonia

J

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597031

0

0

18,3163

76931920W

García Gómez, Ana Isabel

K

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

597031

0

0

0,0000

11070459F

García González, María Alicia

A

27020859-CEIP de Cervo nº 1

Cervo

597036

0

0

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597038

0

0

71,8164

07977023W

Garcia Jones, Pablo Epifanio

A

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597032

0

0

94,0996

76517630B

García Labandeira, Elvira

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597032

0

0

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597038

0

0

68,2660

33256025A

García Lapido, Ilduara

A

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

597038

0

0

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597038

0

0

40,6664

44841968H

García Liñeira, Jesús

A

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597034

0

0

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597034

2

0

14,8664

36148056Z

García Longa, Miriam M.

A

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597036

0

0

36010162-CEIP A Canicouva

Vigo

597031

0

0

63,1662

47368258B

García López, Nuria

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

15002761-CEIP de Carnota

Carnota

597031

0

0

14,1330

78794866V

García Lueiro, María

A

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597038

0

0

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

72,1464

53173062Y

García Medraño, Miguel

K

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597035

0

0

0,0000

53170157E

García Meleiro, Noelia

A

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597032

0

0

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597032

0

0

62,5492

34260655Q

García Moreira, María Dolores

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597038

0

0

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597033

0

0

66,1160

33344767B

García Pazos, María

A

27002249-CPI de Castroverde

Castroverde

597036

0

0

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597036

0

0

50,2325

33842987M

García Peino, Victoria de los A.

A

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597033

0

0

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597033

0

0

74,4000

53302707T

García Pena, Ariadna

J

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597038

0

0

33,0573

76872285Y

García Pérez, Begoña

K

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

0,0000

36047273V

García Picher Rodríguez, Fátima

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597032

0

0

81,7996

32794237D

García Regueira, María Teresa

A

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597038

0

0

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

67,2664

53302746Q

García Rey, Almudena

A

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597037

0

0

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597037

0

0

44,6164

33272330R

García Ríos, José Luis

E

15000107-CEIP A Maía

Ames

597038

0

0

68,6326

52459691A

García Romero, María Purificación

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

21,6664

32622705B

García Rozas, Marina

A

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597038

0

0

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597033

0

0

242,0326

53308500C

García Silveira, María Raquel

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

15021160-EEI de Traba

Laxe

597031

0

0

19,8326

54153663W

García Suárez, Ángela

K

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597031

0

0

0,0000

46917451G

García Suárez, Cristina

J

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597037

0

0

37,9830

33850939E

García Vázquez, María Carmen

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597038

0

0

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597031

0

0

79,5662

33343753D

García Vázquez, Yanira

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

18,1662

53184022H

Garrido Pérez, Sara

J

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597036

0

0

33,9159

34943880A

Garrido Vila, Ana Luisa

A

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597036

0

0

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

130,6664

44662093A

Garrido Vila, Emma

K

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597031

0

0

0,0000

33285467M

Gasamáns Andrés, Silvia María

K

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597031

0

0

0,0000

76819521G

Gayoso Collazo, Andrés

K

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597034

0

0

0,0000

33342566H

Gayoso Ríos, Marta

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597037

0

0

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597037

0

0

67,7328

44844784M

Gende Pazos, Patricia

J

15020970-CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro

Cerceda

597036

0

0

31,1492

47375741L

Gerpe García, María Victoria

J

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

3,9830

76824436C

Gil Arca, María Dolores

A

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597031

0

0

36024616-CRA de Ribadumia

Ribadumia

597031

0

0

73,7828

33861651Q

Gil Calvo, María Dolores

J

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

34,6498

44806268Z

Gil Gil, Enrique

A

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597035

0

0

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

A Estrada

597035

0

0

95,3743

76913531J

Gil Rodríguez, Lucía

A

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597031

0

0

26,9831

76908308B

Gil Rodríguez, Victoria Eugenia

K

36016607-CEIP de Quintela

Moaña

597033

0

0

0,0000

53177462J

Giménez Rivas, Isabel

A

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

47,5328

36119465N

Giráldez Domínguez, Ana Belén

J

36004711-CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

597031

0

0

11,6664

76403263T

Girón Martínez, María Antonia

A

15020544-IES de Ortigueira

Ortigueira

597060

0

0

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

597035

0

0

73,2997

34968706N

Godoy Varela, Susana

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597034

0

0

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597034

0

0

123,9332

33538601R

Gómez Carballido, Fátima

J

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

18,4246

33308682J

Gómez Corbeira, Ma Isabel

A

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597031

0

0

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597031

0

0

212,5832

34946023F

Gómez Couceiro, Rosa María

A

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597038

0

0

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597031

0

0

115,6000

39452385W

Gómez del Molino, Melanie

K

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597033

0

0

0,0000

33351724E

Gómez Felipe, Beatriz

K

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

Folgoso do Courel

597034

0

0

0,0000

33550363X

Gómez Fernández, Álvaro

J

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

19,4654

44827616H

Gómez González, Laura

A

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

597037

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597037

0

0

43,3332

32669410A

Gómez Leira, Eva María

A

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597038

0

0

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597031

0

0

73,9996

36112214Y

Gómez López, Eva María

A

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597036

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

65,5994

32705121H

Gómez López, María Soledad

J

15025074-CEIP da Igrexa

As Somozas

597031

0

0

17,3158

44847750G

Gómez Macho, Sara

J

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597036

0

0

14,4328

33306175J

Gómez Neira, Eva

A

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597031

0

0

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597031

0

0

96,4579

79319345G

Gómez Pedreira, Susana María

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597032

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597032

0

0

87,9494

47356314G

Gómez Pérez, Alicia Elena

J

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

17,8330

44458313A

Gómez Pérez, Marcos

K

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597035

0

0

0,0000

44473081M

Gómez Pumar, María José

A

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597036

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

54,7159

78799023B

Gómez Ríos, María José

J

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

597060

0

0

20,8164

44467294Z

Gómez Rodríguez, Josefa

A

32008173-CEIP de Oímbra

Oímbra

597038

0

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

64,4666

76623826Q

Gómez Sampayo, Mercedes

J

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597036

0

0

31,6664

22750628V

Gómez Serna, Mónica

A

36015846-CEIP de Noalla-Telleiro

Sanxenxo

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597031

0

0

113,0994

47357466Y

Gómez Yáñez, Marcos

J

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597038

2

0

27,8824

44492384B

González Álvarez, Patricia

J

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597038

0

0

36,7664

44471862M

González Bermejo, Rubén

J

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597036

0

0

29,8658

34918290N

González Carballo, María Luz

A

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597038

0

0

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597033

0

0

67,1830

32647808K

González Carrodeguas, Nicolasa

J

15019499-CEIP de Piñeiros

Narón

597038

0

0

36,9664

77407934P

González Cedillo, María Mercedes

A

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

Meis

597038

0

0

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

597038

0

0

43,3164

76870575K

González Conde, María Elena

A

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

0

0

36007621-CPI de Pontecesures

Pontecesures

597038

0

0

79,4496

76717015D

González Cuiñas, Marina

A

32006929-CPI Terras de Maside

Maside

597036

0

0

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

597036

0

0

71,9163

76726294L

González Dacosta, Lucía de Jesús

A

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597032

0

0

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597032

0

0

42,5830

44467069L

González Espiñeira, Yolanda

A

15032625-CEIP Agro do Muíño

Ames

597037

0

0

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597036

0

0

84,9660

41001554Y

González Fernández, Cristina

B

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597038

2

0

38,7992

32427830S

González García, María del Carmen

A

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597032

0

0

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597038

0

0

39,8827

34945994R

González García, María Teresa

A

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597038

0

0

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597038

0

0

139,5764

09330560N

González Gómez, María Pilar

A

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597034

0

0

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

597034

0

0

64,9660

46896185J

González Guisán, Tareixa

A

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597038

0

0

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597038

0

0

52,3332

53309560E

González Iglesias, Manuel

J

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

597032

0

0

15,4039

33994240X

González Iglesias, Rosa María

A

15023302-IES Manuel Murguía

Arteixo

597060

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

41,4998

53303945L

González Lesta, Carlota

J

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597037

0

0

29,9164

34994789J

González López, Emilio Manuel

A

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597038

2

0

32015098-CEIP do Bolo

O Bolo

597032

0

0

68,9328

32753368B

González López, María Jesús

E

S

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597038

0

0

95,1496

44479129G

González López, Silvia

J

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

O Grove

597060

0

0

16,6664

76811229S

González Martínez, María Luisa

A

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597031

0

0

64,6332

32699247D

González Montouto, Silvia

A

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

42,4164

52934149V

González Novo, María

A

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

597031

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597031

0

0

22,4994

77408455T

González Núñez, Melisa

K

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597033

0

0

0,0000

33331736K

González Otero, M.Belen

A

27006383-CEIP A Ponte

Lugo

597033

0

0

15005877-CEIP de Teixeiro

Curtis

597036

0

0

64,4832

32823853R

González Pereira, María Cristina

A

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597037

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

42,9664

44472519H

González Pérez, Ana

J

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597032

0

0

32,3663

33351574X

González Pin, Paloma

J

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

22,3832

36124517G

González Pousada, Angélica

J

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

30,0435

36087250C

González Rodríguez, Guadalupe

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597036

0

0

118,5000

39460645M

González Rodríguez, Lorena

J

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597031

0

0

18,8326

44092267W

González Rodríguez, María del Carmen

K

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597031

0

0

0,0000

45434724H

González Rodríguez, Miryam

K

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597035

0

0

0,0000

36141175X

González Roldán, Nerea

K

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

0,0000

44450825J

González Senaz, María Mercedes

E

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597031

0

0

93,4996

35425741Z

González Seoane, Manuel Ángel

I

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597038

0

0

128,8166

44464722H

González Vázquez, Lorena

A

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597031

0

0

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597031

0

0

79,6162

44460085G

González Vázquez, Silvia

A

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597031

0

0

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597031

0

0

101,3332

52937469W

González Vidal, Isolina

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597037

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597037

0

0

42,3158

34958246V

González Vila, María Belén

A

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597036

0

0

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597031

0

0

145,0164

32838420D

Graña Candal, Patricia

A

15023375-CEIP José Cornide Saavedra

A Coruña

597034

0

0

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597034

0

0

51,4164

44820445T

Grela Veiras, María Begoña

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

28,4658

76576529F

Gromaz Campos, Manuel

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597036

0

0

15019281-CPI de Zas

Zas

597038

0

0

44,7708

36172144K

Güenaga Gómez, Iria María

A

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597038

0

0

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597038

0

0

48,6832

76416877K

Guerreiro de las Heras, Saleta

J

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597038

2

0

15,5330

32839903C

Guimarey Cedeira, Eva Raquel

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597038

0

0

54,8664

29026697F

Guiu Blade, David

A

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597038

0

0

77,2162

76827688Y

Gulías Carrillo, María José

A

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

36009032-CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

597035

0

0

79,5826

76621146G

Gutiérrez Villanueva, Marisela

E

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

O Corgo

597031

0

0

67,4832

32704728Q

Hermida Leonardo, Antonio

A

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597035

0

0

15026157-CRA de Santa Comba

Santa Comba

597035

0

0

19,5492

78785012F

Hermo Gómez, María do Carme

A

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

597032

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

52,3332

36109077C

Hermoso Hernández, Laura

A

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597036

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

44,9664

46896237L

Hernando Santalla, Roberto Manuel

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

51,5000

40987567A

Herrero Kaczmarek, Claudia

A

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597032

0

0

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

597032

0

0

28,5330

76731237V

Hervella Pérez, Iago

K

36016590-CEIP de Abelendo

Moaña

597033

0

0

0,0000

77419603Q

Ibáñez Fondevila, Laura

K

32005691-CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

597035

0

0

0,0000

34933429V

Iglesias Alonso, Elena María

K

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597033

0

0

0,0000

33545635C

Iglesias Álvarez, Monserrat

J

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597032

0

0

21,1662

33270718E

Iglesias Atanes, Beatriz

A

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

597060

0

0

15027733-IES de Arzúa

Arzúa

597060

0

0

144,9160

32765060L

Iglesias Barbazán, Ma Carmen

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597038

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

141,9332

36131228E

Iglesias Caneiro, Raquel

E

36010071-CEIP Santa Mariña

Vigo

597031

0

0

98,8662

44847200Y

Iglesias Cardeso, Marta

A

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597036

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597032

0

0

39,0998

79338275M

Iglesias Carrillo, Rosalía

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

27,9988

36045727N

Iglesias Casal, Benedicta

A

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

Redondela

597033

0

0

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597033

0

0

53,5998

76873258J

Iglesias Cascallar, Ángel

J

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597038

0

0

25,3829

34269797G

Iglesias Crespo, Vanesa

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

597038

0

0

67,1326

77596827W

Iglesias Echevarría, Sarai

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597037

0

0

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597038

0

0

96,8328

36068090L

Iglesias Fernández, Ana María

A

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

36015214-EEI de San Pedro de Cesantes

Redondela

597031

0

0

110,6664

44445125V

Iglesias Folgoso, Rosa María

A

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597031

0

0

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597031

0

0

64,4832

35300952T

Iglesias Fragoso, Ana María

A

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597038

0

0

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597038

0

0

55,6660

44808894H

Iglesias González, Natalia

E

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597038

2

0

66,0160

77596107H

Iglesias Guerreiro, Cristina

J

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597034

0

0

17,4330

45430408A

Iglesias Méndez, María del Rosario

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597036

0

0

15007400-CPI de Ponte Carreira

Frades

597036

0

0

79,6494

36172851S

Iglesias Monroy, Sandra

J

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

22,6664

46903248S

Iglesias Pérez, Lucía

A

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597031

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

26,6494

44847116Z

Iglesias Pontes, Beatriz

A

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597031

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597031

0

0

52,9664

35318910H

Iglesias Rodríguez, Áurea

A

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

597038

0

0

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

597031

0

0

84,1496

76361939F

Insua Redonda, María del Sagrario

E

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597038

0

0

63,6494

11801888J

Iturrioz Muñoz, Cristina

E

S

S

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597038

0

0

89,8332

36141974G

Jácome Outeiriño, María Cristina

A

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597038

0

0

42,3332

36116392K

Jario González, María

A

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597037

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597037

0

0

89,3787

34263223P

Jonte Rodríguez, Luisa

A

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597033

0

0

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597038

0

0

75,4832

46919930E

Julián Molina, Raquel María

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597038

0

0

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597036

0

0

58,6664

53118556X

Juncal Gestido, Sandra

A

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597035

0

0

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597035

0

0

18,3332

35280862N

Juncal Soage, Mercedes

E

36011798-IES Alexandre Bóveda

Vigo

597025

0

0

259,6660

34960961H

Justo González, Rosa María

A

32006929-CPI Terras de Maside

Maside

597060

0

0

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597036

0

0

78,8832

44079991P

Justo Rodríguez, Guadalupe

A

36017661-CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

597031

0

0

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597031

0

0

66,6660

53187915R

Laborda Folgueras, Rubén

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

2

0

11,7164

78785460H

Lado Seoane, Josefa Rosa

A

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

42,2664

76825917Y

Lafuente Garrido, Andrea

J

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597038

0

0

33,1330

32694184Y

Lago Martínez, Patricia

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597032

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597032

0

0

78,6164

46900082T

Lago Ramos, Silvia María

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597038

0

0

43,4578

47360693J

Lago Rodríguez, Clara

J

15020969-CEIP Mosteiro de Caaveiro

A Capela

597038

0

0

38,1164

36111757D

Lago Vázquez, Ana Belén

A

27000198-CEIP de Antas de Ulla

Antas de Ulla

597038

0

0

27015360-CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

597036

0

0

48,7994

53480668X

Lama González, Natalia

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

39,4994

32832250A

Lamas Rodríguez, David

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597033

0

0

51,4496

77595369Q

Lamelas Rodríguez, Alejandra

A

27020859-CEIP de Cervo nº 1

Cervo

597031

0

0

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597031

0

0

67,5996

44479496A

Lamelo González, Paula

A

32020628-CRA Amencer

Ribadavia

597036

0

0

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597038

0

0

79,8998

47354400E

Lantes Rivera, Noelia

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597031

0

0

14,9330

33547563Q

Lapido Sánchez, Paula

K

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597034

0

0

0,0000

52931506L

Lapido Suárez, Beatriz

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

597032

0

0

47,0330

34271978T

Ledo Piñeiro, Sandra

A

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597038

2

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

35,7826

35577548K

Leirós Pereira, Iris

J

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

5,9330

32764819P

Leis Castro, María Carmen

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

2

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597032

0

0

36,1492

44844189P

Leis Uriz, Ana

J

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597038

0

0

37,2164

32688916M

Lema Esperante, Ana María

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597036

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

85,6332

79333888B

Lema Ozón, Sandra

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597038

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597038

0

0

45,6664

76970133N

León Martínez, Alba

A

15023341-CEIP Santa María do Castro

Boiro

597038

0

0

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597038

0

0

62,7832

77595824B

Lestegás González, Andrea

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

27,9164

33997922N

Lestegas Pacheco, Beatriz

E

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597031

0

0

19,6494

44827457C

Lestón Mayo, Susana

J

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597036

0

0

39,5657

78904080G

Linaje Álvarez, Yaiza

A

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597034

0

0

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

597034

2

0

23,1164

46898643X

Lista Becerra, Marta

A

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597036

0

0

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597038

0

0

68,3332

53190573Z

Lite Junco, María

E

S

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

597031

0

0

13,0658

33538882Y

Lobato Janeiro, Teresa

K

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597035

0

0

0,0000

36162556R

Lobo Checa, Elena

A

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597038

0

0

51,6664

32827847Q

Lodeiro Pazos, Antonio

K

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597034

0

0

0,0000

53118406K

Loira Rodríguez, Antonio

K

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

597034

0

0

0,0000

32436897C

López Amoza, María Teresa

A

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597036

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597036

0

0

69,5301

32756996M

López Barral, Ana Isabel

A

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

A Coruña

597060

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597036

0

0

123,3332

76621283A

López Cabana, José Manuel

A

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597034

0

0

27011743-CEIP Antonio Fernández López

Sarria

597035

0

0

66,8332

32704437R

López Cabrera, Alberto

K

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597034

0

0

0,0000

44471615B

López Caride, Yolanda

A

32006929-CPI Terras de Maside

Maside

597031

0

0

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597031

0

0

82,5494

34917234Z

López Carreira, Xesús Ignacio

A

15023090-IES Macías O Namorado

Padrón

597067

0

0

36024628-IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

597025

0

0

257,8160

77405938J

López Chan, María

A

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597031

0

0

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597037

0

0

41,8164

36166007W

López Covelo, Ángela

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597036

0

0

26,9996

34880893J

López Cuadrado, Aida

K

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597031

0

0

0,0000

46897455H

López Espiñeira, Marta

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597036

0

0

16,8330

32642250Y

López Feal, Nieves

A

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597038

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

216,3332

53192269P

López Fernández, Isabel

J

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

20,2325

33838319Y

López Ferreiro, María Elena

A

27016613-IES Río Miño

Rábade

597060

0

0

27014057-CEE Santa María

Lugo

597036

0

0

241,9998

32822396Q

López Gabín, Raquel

A

15005269-IES Urbano Lugrís

A Coruña

597060

0

0

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597034

0

0

71,0332

32684874B

López García, María Mar

A

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597038

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

41,9158

32699287A

López Golpe, Verónica

A

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597038

0

0

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597031

0

0

50,8164

36153584E

López González, Sara

J

36014787-EEI Monte da Guía

Vigo

597037

0

0

27,7161

34263899V

López González, Silvia

A

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597038

2

0

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

597033

0

0

44,0330

33543408R

López Gutiérrez, María del Carmen

J

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

36,8330

72402888S

López Iglesias, María Isabel

J

36018161-CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

597036

0

0

34,9492

76576842K

López Illán, Marina

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597038

0

0

15025074-CEIP da Igrexa

As Somozas

597031

0

0

76,8330

33318532L

López Jato, Mónica

A

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597038

0

0

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597031

0

0

71,2660

44838812J

López Lema, Raquel

A

15023910-CEIP Martagona

Melide

597031

0

0

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597031

0

0

53,0660

33306778H

López López, Mª de los Ojos Grandes

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597032

0

0

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597032

0

0

140,5994

33302376D

López López, María Pilar

E

S

S

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597038

0

0

134,8494

34261687J

López López, Patricia

A

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597033

0

0

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597033

0

0

54,8735

44458068B

López Lorenzo, Miguel

A

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

Ourense

597034

0

0

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597034

0

0

73,0998

45848562V

López Maceda, Noelia

A

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597032

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597038

2

0

23,3330

35319001V

López Maceiras, Marcos Luis

A

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

Camariñas

597031

0

0

22,3162

34270662H

López Maldonado, Antía

A

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597031

0

0

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

597031

0

0

27,9996

36097833T

López Núñez, Roberto

A

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597034

0

0

15022589-CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

597034

0

0

41,1824

79326429G

López Parapar, Eva

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

16,6660

33555638H

López Paredes, Iria

J

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597031

0

0

4,9330

44472632Q

López Paz, Ana María

E

32000058-CEIP Padre Feijoo

Allariz

597036

0

0

92,4998

44463939V

López Peña, Patricia

A

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

Amoeiro

597032

0

0

32006358-CEIP do Xurés

Lobios

597032

0

0

75,6662

34272549L

López Pérez, Raquel

A

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597032

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597032

0

0

28,0489

33295440L

López Poceiro, María Yolanda

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

597038

0

0

42,8164

32778727R

López Prego, María José

A

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597031

0

0

109,7664

36053543P

López Ramírez, María Luisa

A

36018471-CEIP de Rebordáns

Tui

597038

0

0

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

Tui

597038

0

0

119,6559

47374318E

López Rey, Sofía

A

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597036

0

0

15003534-CEIP da Barqueira

Cerdido

597032

0

0

39,9830

33547102S

López Rivas, Isidro

A

27000198-CEIP de Antas de Ulla

Antas de Ulla

597034

0

0

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

597034

0

0

36,5832

32712413L

López Rodríguez, Laura

J

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

18,2495

36132886R

López Rodríguez, María José

J

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

33,8164

76731623N

López Rodríguez, Paula

J

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597037

0

0

28,5491

33331149D

López Sánchez, Araceli

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597031

0

0

15017314-CEIP Plurilingüe de Toques

Toques

597031

0

0

81,0828

33288483P

López Santos, Ángeles

A

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

A Coruña

597031

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

63,6494

35484546P

López Tarrío, Marisol

J

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597035

0

0

25,2165

44451744N

López Varela, Ana Belén

A

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597038

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

70,6332

32701423T

Lorenzo Aneiros, Nerea

J

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597031

0

0

6,1827

44811862L

Lorenzo Arceo, Aida

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

42,9664

79312553C

Lorenzo Cousillas, Marta

A

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597031

0

0

37,4660

79334103L

Lorenzo Diz, Laura

J

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

29,4324

76893193F

Lorenzo Lorenzo, Albina

F

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597032

0

0

72,5498

44483507N

Lorenzo Pereira, Iria

A

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

597032

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597038

2

0

32,0824

35312818K

Lorenzo Pérez, Carlos José

A

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597034

0

0

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597034

0

0

171,3332

53611544Q

Lorenzo Rial, Marina

K

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597035

0

0

0,0000

77006385Q

Lorenzo Rodríguez, María Luisa

J

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597036

0

0

29,6991

33334783D

Lorenzo Saa, Patricia

E

27014094-EEI de Vilalba

Vilalba

597031

0

0

66,8745

44080589P

Lores Cons, Gonzalo

A

36000685-CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

597038

0

0

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597038

0

0

41,4076

32719558B

Lotrecchiano Fernández, Anna Elisa

A

15006699-CEIP Recimil

Ferrol

597038

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597038

0

0

35,5832

76570487Z

Loureiro Rico, José Ramón

A

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597038

0

0

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

597035

0

0

96,3162

79310530K

Louriño Vázquez, Úrsula

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597031

0

0

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597031

0

0

87,1241

46904110A

Louzán Lema, Eduardo Roi

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597034

0

0

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597034

0

0

65,8160

33535804X

Louzao Copa, Zaida María

J

15013230-CEIP As Forcadas

Ponteceso

597038

0

0

29,8155

76815590Y

Louzao Riádigos, Laura

A

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

597038

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

80,5992

46913220M

Lozano Abuín, Silvia

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597036

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597036

0

0

82,5492

53357071S

Lozano Muñoz, Beatriz

J

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

21,3664

33346663K

Lozano Seoane, Javier

J

27015360-CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

597037

0

0

35,0493

35478275Q

Lucio Martínez, Ana

J

36024616-CRA de Ribadumia

Ribadumia

597031

0

0

9,5664

77402345P

Lugo Iglesias, Isabel

A

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

597038

0

0

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

43,7328

35305437T

Lusquiños Malvesada, María Ángeles

A

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597038

0

0

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597034

0

0

91,8830

44830922N

Maceira Castro, Sandra María

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597031

0

0

84,4832

44458836C

Madarnás Rivera, María Rita

K

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

0,0000

53117488T

Madriñán Val, Rocío

A

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597031

0

0

36000375-CEIP da Torre-Cela

Bueu

597031

0

0

21,1492

78800549L

Madueño Casas, Jonatan

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

33,1330

35466127N

Maestú Fernández, Juan Antonio

A

36013023-CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

597034

0

0

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597034

0

0

76,0666

35484859E

Maneiro Blanco, Begoña

K

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597035

0

0

0,0000

35439415A

Maneiro Castañeda, Manuel

A

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597038

0

0

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597036

0

0

150,7332

36098536J

Mantilla Álvarez, Iria

A

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597031

0

0

29,7998

36140855N

Mañas Perdiz, María Ginesa

A

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597036

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

86,7998

77400090F

Maquieira Ucha, Bibiana

A

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597037

0

0

36015846-CEIP de Noalla-Telleiro

Sanxenxo

597038

0

0

63,4832

33540486T

Maradona Rodríguez, Milagros

A

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597036

0

0

15020544-IES de Ortigueira

Ortigueira

597060

0

0

43,7832

33540487R

Maradona Rodríguez, Susana

J

27015967-CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

597060

0

0

16,1658

76408736E

Marcos Barros, José Valentín

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

25,1164

33269392F

Marcote Antelo, María Soledad

A

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

597060

0

0

15026030-IES Terra de Xallas

Santa Comba

597060

0

0

162,2495

34628663R

Marín Fernández, Andrea

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

44,2828

76907063P

Mariño Álvarez, Ana María

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597035

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

0

0

41,1742

36134087Y

Mariño Baz, María Noelia

J

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597037

0

0

37,1152

35458777E

Mariño Gago, Natalia

J

36024756-CEE de Panxón

Nigrán

597036

0

0

13,2164

52930096N

Mariño Pego, Carlos

A

15025281-CEIP de Olveira

Ribeira

597034

0

0

15024771-CEP Plurilingüe de Carreira

Ribeira

597034

0

0

60,3332

78788762P

Maroño Outeiro, María Josefa

J

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

33,6664

36075154E

Márquez Raña, Araceli

I

S

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

597038

0

0

90,8830

32795860E

Martiáñez Rodríguez, Patricia

A

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597038

0

0

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597031

0

0

131,3830

33322590Y

Martín Cruz, María José

E

S

S

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597036

0

0

90,6660

47352823D

Martín del Río, Zulima

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597031

0

0

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597031

0

0

38,1500

47350632A

Martín López, Iria

A

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597031

0

0

39,2664

47377374L

Martín Sánchez, Alba

J

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597032

0

0

15,9164

53303752X

Martín Souto, Iria

A

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597031

0

0

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597031

0

0

32,4832

36093432S

Martínez Alonso, María Teresa

E

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597036

0

0

72,1494

33548468R

Martínez Álvarez, María de los Milagros

A

27012504-CPI San Tomé do Carballo

Taboada

597031

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

37,3326

33334466Z

Martínez Álvarez, María Jesús

A

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597031

0

0

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597031

0

0

47,0664

76407597X

Martínez Arribe, Filomena Susa

A

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

597038

0

0

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597038

0

0

154,5832

35487069R

Martínez Caeiro, Mireya

A

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

Arteixo

597031

0

0

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597031

0

0

17,4328

77400587K

Martínez Camiña, Ana María

A

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597038

0

0

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597035

0

0

49,2998

34269067X

Martínez Corujo, Antolín

J

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597032

0

0

20,7248

32682583C

Martínez Díaz, Patricia

A

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

597035

0

0

15024941-CEIP A Laxe

Ferrol

597031

0

0

100,8748

35569639R

Martínez Domínguez, Laura

E

36010162-CEIP A Canicouva

Vigo

597031

0

0

82,3580

53180345K

Martínez García, María del Pilar

K

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597035

2

0

0,0000

47380737R

Martínez Grandío, Verónica

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

33,9664

46908453E

Martínez Lelarge, Laura Amelia

K

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597035

0

0

0,0000

33553116A

Martínez Louzao, Luis Miguel

J

32014501-CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597032

0

0

7,8660

34894809Z

Martínez Mella, María Eugenia

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597037

0

0

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597037

0

0

90,1225

33344957V

Martínez Obarrio, Rosa María

A

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597036

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597036

0

0

50,1666

44657107P

Martínez Pérez, Iago

K

36013552-CEIP de Seara

Moaña

597033

0

0

0,0000

32422419D

Martínez Pérez, Rosario

A

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597036

0

0

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597038

0

0

132,6332

34897674G

Martínez Redondo, Yolanda

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

43,9996

32806246N

Martínez Rico, María de la Luz

A

15032911-CEIP Juana de Vega

Oleiros

597032

0

0

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597038

0

0

79,6332

52470622D

Martínez Sánchez, Ana María

A

36000405-CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

597038

0

0

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

58,8557

34889275T

Martínez Serrano, María Nieves

A

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597037

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

83,4160

35288563P

Martínez Sobrado, Raquel

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597038

0

0

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597038

0

0

119,6832

36156129Z

Martínez Vidal, Begoña

J

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597036

0

0

24,9826

36155688X

Martínez Villar, Tamara

A

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597035

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597035

0

0

88,7332

76997862A

Mateo Diz, Marta

A

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

597038

0

0

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597038

0

0

44,8164

44448871Z

Mateos Alonso, Laura

K

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597031

0

0

0,0000

34890859C

Mato Longarela, María del Carmen

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597031

0

0

92,6832

34979048G

Mazaira Fernández, David

A

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597038

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

110,2162

34268848K

Meijome Rivera, Cristina

A

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

597038

2

0

27005469-CEIP Ricardo Gasset

O Incio

597035

0

0

49,8996

32700463Y

Meijueiro Pérez-Mendaña, Sofía

K

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

0,0000

34637339Y

Meitín Rouco, Aurora

A

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597034

0

0

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597034

0

0

42,1492

46913901L

Mejuto Blanco, María Carmen

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597038

0

0

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597038

0

0

58,7832

47350937D

Mel López, Ana

A

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597036

0

0

15008805-CEIP de Melide Nº 1

Melide

597031

0

0

68,5000

33336044M

Melchor Couto, Carlos

J

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597032

0

0

26,4994

44446387Z

Meléndez Villanueva, María Esther

J

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597036

0

0

31,8490

33833905P

Melle Armesto, María del Carmen

J

32015025-CEIP de Casaio

Carballeda de Valdeorras

597038

0

0

38,1496

47373985B

Méndez Coira, Lorena

J

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

17,3328

33346002G

Méndez Flores, Cristina

A

27014008-CPI Tino Grandío

Guntín

597038

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

61,5330

33539217L

Méndez López, Nazaret

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597037

0

0

32020801-CRA de Monterrei

Monterrei

597037

0

0

41,6998

33317958C

Méndez Mazoy, María del Carmen

E

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597038

0

0

83,3166

33351825P

Méndez Penela, Rocío

A

27016352-IES do Camiño

Palas de Rei

597060

0

0

27015967-CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

597060

0

0

78,2994

35472498N

Méndez Pérez, Laura

J

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597035

0

0

17,2160

32844444F

Méndez Sánchez, María Cristina

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

72,7332

09370167J

Méndez Trelles Tejo, Hugo

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597034

0

0

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597034

0

0

136,9996

47374490X

Méndez Vázquez, Rosana

K

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

0,0000

33536124P

Méndez Veiga, Celia

K

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597035

0

0

0,0000

33310905M

Menéndez Rocha, Juan Antonio

A

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597038

0

0

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597038

0

0

118,3160

11971732W

Merchan Rio, Patricia

A

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597034

0

0

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597034

0

0

52,6996

52933839Y

Mieites Bastida, María de Loreto

A

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597036

0

0

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597036

0

0

37,3662

44449977Q

Miguélez Saínza, Alejandro

K

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597035

0

0

0,0000

76805282W

Miguéns González, María José

A

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597031

0

0

36014325-EEI Rúa Aragón

Vigo

597031

0

0

143,9996

76578997Z

Míguez Fuentes, Rebeca

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

68,1662

36079262J

Míguez Iglesias, María Eulalia

A

36007734-IES Mendiño

Redondela

597060

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

0

0

82,0000

46897105J

Míguez Pardo, Silvia Beatriz

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

59,4994

79318123R

Miramontes López, Marcial

A

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597038

0

0

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

597035

0

0

58,1660

44498181N

Miranda Acuña, Javier

K

36015834-CEIP Altamar

Vigo

597035

0

0

0,0000

76819080T

Miranda Pérez, María Jesús

J

36013837-EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

597031

0

0

26,8160

53167824N

Miraz Merelas, Andrea Carmen

J

15027733-IES de Arzúa

Arzúa

597060

0

0

28,3321

32814618N

Moar Grobas, Cristina

A

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

15027915-IES Fin do Camiño

Fisterra

597060

0

0

48,1164

79319766B

Mohedano Mira, Desiderio Miguel

K

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597034

0

0

0,0000

36122625K

Molares Lorenzo, María Belén

A

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597038

0

0

36,0162

76727863R

Molina Fernández, Esther

E

S

S

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

597038

0

0

91,4830

35466007F

Montáns Bugallo, María Jesús

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

42,4575

35485735R

Monteagudo Álvarez, Andrea

J

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

16,4658

32705970Q

Montes Prieto, Araceli María

K

15003534-CEIP da Barqueira

Cerdido

597034

0

0

0,0000

33552409D

Monteserín Gallego, María de las Mercedes

J

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

13,4330

76414113V

Moral Rodríguez, Águeda del

J

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597036

0

0

26,7828

36074921L

Moreira Carballo, Ricardo

A

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597034

0

0

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597034

0

0

163,4000

33296362K

Moreira Coello, Verónica

J

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597037

0

0

37,0490

33345607T

Moreira Graña, Marta

A

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597031

0

0

15023910-CEIP Martagona

Melide

597031

0

0

81,6494

32812956Y

Moreiras Mosquera, Rosa María

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597036

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597036

0

0

44,6498

52292744J

Moreno Benítez, Ricardo

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597038

0

0

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597034

0

0

73,0992

47354366B

Mosqueira Varela, Sara

J

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597031

0

0

9,3164

46899373G

Mosquera Gómez, Lorena

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597038

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

64,6332

76717366S

Mosquera González, Marta

A

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597031

0

0

66,1500

33298651X

Mosquera Liñares, Martín Antonio

E

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597038

0

0

72,3332

32792745N

Mosquera Novoa, José Manuel

A

15032911-CEIP Juana de Vega

Oleiros

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

63,8828

44843725G

Mosquera Rendo, Silvia

J

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

597032

0

0

13,6830

32761540H

Mosquera Roel, Gloria

A

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597035

0

0

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597038

0

0

89,3456

44821535D

Mosquera Sixto, Tania

K

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597031

0

0

0,0000

35460954Z

Mosquera Tizado, Sonia

J

36024604-CRA de Meis

Meis

597032

0

0

13,6664

34954794S

Moure Cabello, Mercedes

A

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597031

0

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

104,4500

45847202Z

Mourelos Vidal, Carolina

J

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

16,2162

32799109M

Mouriño Teijido, Alfredo

A

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597038

0

0

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597035

0

0

87,1658

44843494A

Mouro García, Eva María

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

37,1164

79335677Y

Mouzo Villar, Rosa

J

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

14,4664

33999065M

Muíño Rodríguez, Vanessa

A

15026509-CRA de Valdoviño

Valdoviño

597038

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597036

0

0

40,3324

36156961H

Muiños Carrera, María

J

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597036

0

0

30,4990

32711219K

Muíños Rodríguez, Fátima María

A

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597031

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

597031

0

0

18,2826

34893357B

Muñiz Barreiro, María José

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597031

0

0

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597031

0

0

80,4500

76822906P

Muñiz Gómez, María Victoria

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597032

0

0

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

597032

0

0

132,1666

53481544N

Muñiz Quintela, Uxía

A

15024771-CEP Plurilingüe de Carreira

Ribeira

597034

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

43,1326

00418575K

Muñoa Abeitua, María Cristina

A

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597033

0

0

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597033

0

0

41,1332

34985414E

Muñoz Fernández, Patricia

A

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597032

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597032

0

0

67,8996

78793550N

Muñoz Pereira, Lucía

A

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

A Estrada

597035

0

0

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597031

0

0

46,6775

34947967L

Murciego Extravis, María del Rosario

A

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

Ourense

597038

0

0

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597038

0

0

133,2832

44079654Q

Murillo Moreira, María Yolanda

A

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597038

0

0

36015895-CEIP de Espedregada

Poio

597031

0

0

91,1330

32691426P

Naya Téllez, María Emilia

J

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597038

0

0

26,4994

77400592A

Názara Blanco, Carlos

K

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597034

0

0

0,0000

44445402H

Negreira López, Lorena

K

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597038

2

0

0,0000

45861506N

Negreira Souto, Patricia

J

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597033

0

0

29,3162

33547392Y

Neira Ferreiro, Marta

A

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597038

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597038

0

0

46,1994

33343375E

Neira Martín, Pedro Josué

A

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597038

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597034

0

0

73,6826

52471740T

Nieto Martínez, Susana

A

36019611-CEP Marcos da Portela

Pontevedra

597038

0

0

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597038

0

0

234,1332

33273368G

Nieto Otero, Isabel

E

S

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

158,4832

44810863D

Nieto Pazos, Patricia

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597032

0

0

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597032

0

0

67,1492

44821003Y

Nieto-García Ardións, Eva

A

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

34,5492

44810881G

Nieves Vieiro, Eva

A

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

597031

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

40,4832

78787453X

Nimo Lestón, Herminia

A

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597038

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597038

0

0

69,2164

76968611P

Nimo Liboreiro, Pablo

A

36018963-CEIP de Belesar

Baiona

597038

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

68,6164

44832003N

Noceda Díaz, Rebeca

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597031

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

60,7664

76733437D

Nogueira Campo, Pablo

J

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597037

0

0

22,3158

76730717A

Nogueira Diéguez, María Asunción

A

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597038

0

0

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597033

0

0

82,2332

35286836Y

Nogueira Rúa, María de la Cruz

A

36016607-CEIP de Quintela

Moaña

597036

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597036

0

0

59,1492

44496018B

Nogueiras del Río, Sonia

J

32013661-CEIP Bibei

Viana do Bolo

597036

0

0

17,0328

47373446R

Noguerol Coira, Silvia

J

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

16,7658

44846674D

Novas Mato, Diego

J

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597038

2

0

11,0160

76572388Y

Novo Díaz, Emma

A

27015827-CEIP Terra Chá

Vilalba

597031

0

0

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597031

0

0

28,6911

33538702X

Novo Díaz, María del Carmen

A

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597038

0

0

55,1162

33342722J

Novo Díaz, Marta

J

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597035

0

0

12,4330

78797540T

Novo Tuñas, Fátima

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597032

0

0

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597032

0

0

35,7496

44465848V

Nóvoa Álvarez, Tatiana

A

32011305-CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

597034

0

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597034

0

0

69,5496

44450208V

Novoa Pérez, María Isabel

A

32009360-CPI Plurilingüe José García García

Ourense

597031

0

0

32001312-CEIP de Baños de Molgas

Baños de Molgas

597031

0

0

102,4666

34998381V

Novoa Romero, María Consuelo

J

32020801-CRA de Monterrei

Monterrei

597037

0

0

19,3320

44459618C

Nóvoa Vázquez, Ana María

A

36001975-CEIP Pío Cabanillas Gallas

Dozón

597032

0

0

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597032

0

0

51,4496

76720080S

Novoa Vázquez, Rosa María

A

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597032

0

0

32014501-CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597032

0

0

52,0238

34269411D

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

J

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

14,9992

33345857C

Núñez Ares, Luz

A

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597032

0

0

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597032

0

0

55,1164

36162260G

Núñez González, Lucía

J

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597038

0

0

33,6664

40455766P

Núñez Siota, Cristina

A

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597038

0

0

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597033

0

0

96,6160

33233458E

Núñez Sobrino, María Asunción

E

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597038

0

0

95,4998

78801167Q

Oanes Mato, Patricia

A

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597031

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

36,2164

44635990M

Obanos Sagaseta, Jaione

K

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

0,0000

77008228L

Obelleiro Hermida, Olalla

A

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597031

0

0

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597031

0

0

16,8326

33340991F

Ojea Alonso, María

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597031

0

0

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597031

0

0

38,1496

36157636A

Oliveira da Silva, Eva

J

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597038

0

0

38,6664

76517553A

Ons Miranda, María Peregrina

A

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597038

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

45,8164

52931572Q

Ordóñez López, Judit

J

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597036

0

0

21,1164

36156279A

Ortega Iñarrea, Eva

J

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

37,8164

39451086Z

Ortiz Pozo, Noemi

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

17,4994

35446454G

Osorio Santiago, Cristina

A

36006833-CEIP San Martiño

Pontevedra

597035

0

0

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597035

0

0

143,6332

15490964G

Osorno Iglesias, Marcos

K

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

0,0000

53116910C

Otero Cereijo, María

A

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597031

0

0

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597031

0

0

34,2996

35442687D

Otero Dios, María Eugenia

A

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597038

0

0

15026157-CRA de Santa Comba

Santa Comba

597038

0

0

82,4998

33287221B

Otero Manteiga, Andrés

A

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597038

0

0

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597038

0

0

53,5913

33999541K

Otero Pardeiro, Diego

A

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

49,1654

53113205H

Otero Taboada, María José

J

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

36,0664

45874102G

Otero Vázquez, Paula

K

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597031

0

0

0,0000

33257565W

Otero Vilas, Francisco Ramón

A

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597036

0

0

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

O Grove

597060

0

0

39,6164

36147884A

Outes Álvarez, Marta

J

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597036

0

0

29,6486

33541893G

Pacín Trevín, Marta

A

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597035

0

0

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597031

0

0

15,2330

79314845N

Pacoret Rodríguez, Claudina María

J

15019281-CPI de Zas

Zas

597038

0

0

24,4658

76578207Y

Paderne Vázquez, Yolanda

K

27015724-CEIP Monseivane

Vilalba

597034

0

0

0,0000

33320452F

Padín Rodríguez, María Begoña

E

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597038

0

0

54,2662

33240128E

Pais Andrade, Francisco Luis

A

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597060

0

0

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597034

0

0

89,4158

33295522D

Palacios Rodríguez, Santiago

A

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597038

0

0

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

48,1164

44091309X

Pallares González, Dolores

J

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

4,5330

33999251F

Palmeiro Chao, Rebeca

E

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597038

0

0

74,0500

46915797Y

Pampin Ares, Laura María

A

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

70,7328

53171586W

Pampín Moares, María del Carmen

J

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597036

0

0

17,6664

34935848K

Paradela Cañedo, María Luisa

A

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597038

0

0

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597031

0

0

144,7828

32823337Z

Pardo Basto, Antonio

E

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597034

0

0

62,4998

53162798T

Pardo Costa, Gutier

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597031

0

0

81,4832

32806029W

Pardo Suárez, María José

A

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

597038

0

0

53,6832

50805500H

Pardo Valdés, Ana María

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597038

0

0

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597038

0

0

117,9166

33255966J

Paredes Villaronga, María Ángeles

A

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

597038

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597038

0

0

147,7496

32828176T

Parga Pedreira, Héctor Manuel

A

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597034

0

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597034

0

0

95,5162

76367075Z

París Sánchez, María Viviana

B

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597034

0

0

22,6490

77413454P

Pasarín López, María

J

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597036

0

0

14,6664

33552801X

Patiño Núñez, Lorena Aitana

K

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

0,0000

44458498G

Pato Fernández, María José

A

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597038

0

0

36017685-CEIP da Ribeira

O Porriño

597031

0

0

76,8666

34988301B

Pavón Grande, Ana Rosa

A

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597038

0

0

34,8164

33546345V

Paz Cabanas, Alba

J

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597038

0

0

40,2856

34978651K

Paz Novoa, Jorge

E

32008768-CEIP O Couto

Ourense

597038

0

0

124,9994

36169194S

Paz Souto, Verónica

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597038

0

0

29,2851

76870937S

Pazos Mosquera, María Jesús

A

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597037

0

0

51,2660

36084143H

Pazos Otero, María Eva

A

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

0

0

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597038

0

0

41,9664

79321952N

Pazos Pérez, Fernando

A

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597037

0

0

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597036

0

0

70,9071

32828844R

Pazos Ponte, María

A

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597038

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597036

0

0

82,2494

32819107Q

Pazos Regueiro, Mónica

A

15032561-CRA de Bergondo

Bergondo

597031

0

0

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597031

0

0

39,4496

44821941R

Pedreira Currás, Marta

A

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597038

0

0

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597036

0

0

65,4332

47368778W

Pedreira Díaz, Noelia

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

26,8152

53301992K

Pedreira Fuentes, Cristina

A

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597038

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

65,4496

32695997W

Peinado Rodríguez, Paula

A

15000338-CPI As Mirandas

Ares

597038

0

0

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

597038

0

0

50,8164

32707343D

Penas Amor, David

J

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

A Guarda

597038

0

0

19,6162

44831486R

Penas Esperante, Alberto

A

15025542-CEIP Xuño

Porto do Son

597038

0

0

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597035

0

0

55,7998

76620695J

Penas Regandi, Susana

A

27003175-IES Val do Asma

Chantada

597060

0

0

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597036

0

0

65,9328

34965073J

Penela Fernández, Ana Isabel

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597036

0

0

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597036

0

0

101,9998

33552702A

Penelas Teijeiro, Genma

K

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

0,0000

33301680A

Pensado Varela, Ricardo

A

15026157-CRA de Santa Comba

Santa Comba

597038

0

0

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

46,1742

34954766X

Peña Rodríguez, Eva

A

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597036

0

0

32015396-EEI de Noalla

San Cibrao das Viñas

597031

0

0

138,3664

76571072R

Peñamaría López, Ana

A

27003850-CEIP Santa María

A Fonsagrada

597038

0

0

55,3328

77002467P

Pereira Cabaleiro, María Sandra

A

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

597038

0

0

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597036

0

0

79,9664

53165938N

Pereira Corral, María

E

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597037

0

0

42,7994

32807421Z

Pereira Gil, Rosa

A

32006929-CPI Terras de Maside

Maside

597038

0

0

36001975-CEIP Pío Cabanillas Gallas

Dozón

597032

0

0

75,1994

76898059C

Pereira Vigide, Tamara

A

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597037

0

0

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597037

0

0

111,3156

33310451B

Pérez Aldariz, José Ángel

A

27006395-CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

597032

0

0

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597032

0

0

126,7162

44487422V

Pérez Álvarez, Inés

J

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

22,6664

34985846V

Pérez Álvarez, María Ana

A

32008392-CEIP Inmaculada

Ourense

597032

0

0

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597037

0

0

102,8245

34985358N

Pérez Castro, Diego

A

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597038

0

0

15001926-CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

597035

0

0

62,3666

44468541L

Pérez Corbillón, Fátima María

A

32001312-CEIP de Baños de Molgas

Baños de Molgas

597031

0

0

36010071-CEIP Santa Mariña

Vigo

597031

0

0

70,4662

35462671Y

Pérez da Silva, Cristina

E

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

49,8326

33857991J

Pérez Fernández, María Concepción

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597032

0

0

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597038

0

0

129,3332

33337075R

Pérez Folgueira, José Manuel

A

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597038

0

0

27015827-CEIP Terra Chá

Vilalba

597031

0

0

80,8832

35299777K

Pérez García, María Begoña

K

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597031

0

0

0,0000

34984379E

Pérez Garrido, María Isabel

E

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597036

0

0

92,1664

53482209X

Pérez Lago, Rodrigo

A

15013783-EEI de Caamaño

Porto do Son

597031

0

0

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597031

0

0

20,8330

47401341C

Pérez Longueira, Sandra

K

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

0,0000

36076960B

Pérez Mariño, Fernando

A

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

597034

0

0

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

597038

0

0

127,6332

33274537T

Pérez Martínez, María Socorro

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597037

0

0

90,1660

46909949T

Pérez Montero, María Pilar

A

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597038

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597035

0</