Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 18 de abril de 2018 Páx. 21196

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 4022/2017 IP).

Secretaría: Sra. Freire Corzo

Casación en unificación de doutrina: 38/18 IP

Parte recorrente: Instituto Nacional da Seguridade Social

Tipo e número de recurso: recurso de suplicación 4022/2017 IP

Xulgado de orixe/autos: seguridade social 998/2016 Xulgado do Social número 1 de Vigo

Recorrente: Instituto Nacional da Seguridade Social

Avogado/a: letrado da Seguridade Social

Recorridos: Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 61, Enrique Soto Hermida, Construcciones Casas Novas, S.L.

Avogado/a: letrado da Tesouraría da Seguridade Social, María Araceli Martínez Araujo, Juan Rafael Pazos Pesado

Edicto

María Isabel Freire Corzo, letrada da Administración de xustiza da Sección número 1 da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 4022/2017 desta sección, seguido por instancia de Instituto Nacional da Seguridade Social contra a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 61, Enrique Soto Hermida, Construcciones Casas Novas, S.L., sobre accidente de grao, ditouse a seguinte resolución:

Dilixencia de ordenación da letrada da Administración de xustiza María Isabel Freire Corzo

Na Coruña o 26 de marzo de 2018

O anterior escrito, subscrito polo letrado da Administración da Seguridade Social en nome e representación do Instituto Nacional da Seguridade Social, únase ao recurso da súa razón xunto coas súas copias.

Tense por interposto o recurso de casación para unificación de doutrina. Fórmese peza separada que se encabezará con testemuño da sentenza ditada por esta sala e emprácense as demais partes para que comparezan por escrito de letrado, ante a Sala do Social do Tribunal Supremo, dentro do prazo de dez días, acheguen copias do devandito escrito e designen un domicilio para notificacións na sede da devandita sala, debendo acreditar a representación da parte de non constar previamente nas actuacións.

Ao primeiro e ao segundo outrosí digo téñense por feitas as manifestacións nestes contidas.

Verificado, remítanse as actuacións ao devandito tribunal.

A parte recorrente enténdese comparecida de dereito coa remisión das actuacións.

Comuníquese ao Xulgado do Social número 1 de Lugo que contra a resolución desta sala se recorreu en casación para unificación de doutrina.

Notifíquese ás partes e fágaselles saber que contra a presente resolución non cabe recurso ningún.

Acórdoo e asínoo. Dou fe.

O/a letrado/a da Administración de xustiza

E para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Casas Novas, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 26 de marzo de 2018

A letrada da Administración de xustiza