Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 23 de abril de 2018 Páx. 21692

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

En virtude da competencia que se lle atribúe na Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en concreto no seu artigo 6.2, o Consello Reitor deste organismo aprobou na súa sesión do 22 de decembro de 2017 o Plan de actividades formativas da EGAP para o ano 2018, que foi publicado no Diario Oficial de Galicia do 2 de xaneiro de 2018.

Na dita sesión, a Dirección da EGAP adquiriu o compromiso de incrementar as actividades contidas no dito plan cunha convocatoria extraordinaria que incluiría aqueles cursos que contasen cunha maior demanda, así como coa convocatoria de cursos específicos en materia de administración electrónica e seguridade.

A previsión da convocatoria deste último grupo de cursos responde a unha das liñas estratéxicas de actuación da EGAP que, en consonancia co Plan de administración e goberno dixitais con horizonte 2020, consiste en incrementar substancialmente os cursos de formación continua en e-administración e facela extensiva a todo o persoal empregado público da comunidade autónoma.

Así mesmo, a EGAP considera imprescindible dar unha adecuada formación na materia de protección de datos ao persoal empregado público xa que o vindeiro 25 de maio de 2018 será directamente aplicable no noso país o Regulamento europeo de protección de datos, no cal se amplían os dereitos dos cidadáns e no cal se introducen importantes novidades, que melloran a capacidade de decisión e control da cidadanía sobre os datos persoais que confía a terceiros.

Neste senso, o plan completarase con cursos específicos, nestas materias en virtude da sinatura dun convenio coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e cunha actividade dirixida ao persoal das entidades locais.

Polo dito, procede convocar as actividades para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que se detallan no anexo II desta resolución.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na Administración institucional, que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal os/as empregados/as públicos/as da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a empregados/as públicos/as pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «destinatario» da actividade formativa.

Toda persoa solicitante que ao inicio da actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

4. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

6. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

7. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (como, por exemplo, discapacidade) de acordo cos criterios de selección deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

8. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Presentación de documentación

Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido no punto 1 da base terceira, os/as empregados/as públicos/as pertencentes a entidades, organismos ou institucións públicas, cuxos datos non figuren na base de datos da Dirección Xeral da Función Pública e que teñan interese en solicitar algunha actividade formativa, deberán presentar na EGAP, xunto cunha copia do formulario de solicitude, a seguinte documentación:

– Certificado expedido polo órgano responsable de persoal de que dependa a persoa solicitante que indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración.

A devandita documentación deberá remitila ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A falta de presentación desta documentación acreditativa dará lugar á exclusión da persoa solicitante.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo). Para o ano 2018, segundo a Resolución da Consellería de Facenda do 16 de xaneiro (DOG núm. 19, do 26 de xaneiro), comezarase pola letra G.

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar no dito curso, así como un número adecuado de reservas de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/as responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días naturais anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar preferentemente o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

1. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % da duración da actividade. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os/as responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % da duración da actividade pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

e) Seguimento das actividades impartidas na modalidade mixta:

As faltas de asistencia nas horas presenciais da actividade non poderá superar o 10 % da duración desta. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría na parte de teleformación da actividade pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan, tanto na modalidade de teleformación, na mixta, como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas desenvolveranse con carácter xeral de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A adecuada realización de todas as actividades que a titoría propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

Novena. Certificados

Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

6. Nos cursos realizados ao abeiro dun convenio de colaboración, as facultades enunciadas nos puntos 1, 3, 4 e 5 exerceranse de maneira compartida entre a EGAP e a consellería ou entidade con que se subscribe o convenio.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Modalidade
Localidade

Datas e horario

Data e hora de exame

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC18141

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.5.2018 ao 22.6.2018

27.6.2018 9.00 h

FC18141

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2018 ao 16.10.2018

19.10.2018 9.00 h

FC18141

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.10.2018 ao 12.11.2018

15.11.2018 9.00 h

FC18143

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

21.5.2018 ao 14.6.2018

19.6.2018 9.00 h

FC18143

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.10.2018 ao 1.11.2018

8.11.2018 10.00 h

FC18146

Curso básico de Seguridade Social

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.5.2018 ao 22.6.2018

27.6.2018 12.00 h

FC18146

Curso básico de Seguridade Social

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2018 ao 16.10.2018

19.10.2018 13.00 h

FC18146

Curso básico de Seguridade Social

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.9.2018 ao 25.10.2018

30.10.2018 10.00 h

FC18147

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

31.5.2018 ao 19.6.2018

22.6.2018 9.00 h

FC18147

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

12.9.2018 ao 1.10.2018

8.10.2018 12.00 h

FC18147

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.10.2018 ao 3.11.2018

7.11.2018 12.00 h

FC18148

Elaboración de disposicións administrativas de

carácter xeral

15

15

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as do sector público autonómico de Galicia, persoal habilitado nacional e funcionario da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de tramitación e elaboración de normas.

Presencial
Santiago de Compostela

25, 30 e 31 de outubro e 6 e 7 de novembro

16.00 a 19.00 h

7.11.2018 18.00 h

FC18151

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

31.5.2018 ao 19.6.2018

22.6.2018 10.00 h

FC18151

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

19.9.2018 ao 8.10.2018

15.10.2018 10.00 h

FC18151

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.10.2018 ao 23.10.2018

26.10.2018 10.00 h

FC18152

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

23.5.2018 ao 11.6.2018

14.6.2018 12.00 h

FC18152

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.6.2018 ao 24.6.2018

27.6.2018 13.00 h

FC18152

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

9.10.2018 ao 28.10.2018

31.10.2018 10.00 h

FC18152

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.10.2018 ao 18.11.2018

21.11.2018 13.00 h

FC18153

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

25.5.2018 ao 18.6.2018

21.6.2018 9.00 h

FC18153

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

25.5.2018 ao 18.6.2018

21.6.2018 10.00 h

FC18153

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

11.9.2018 ao 5.10.2018

10.10.2018 10.00 h

FC18153

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.10.2018 ao 15.11.2018

21.11.2018 12.00 h

FC18154

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.5.2018 ao 21.6.2018

26.6.2018 12.00 h

FC18154

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

11.9.2018 ao 5.10.2018

10.10.2018 9.00 h

FC18154

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.10.2018 ao 1.11.2018

7.11.2018 10.00 h

FC18154

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.10.2018 ao 15.11.2018

21.11.2018 10.00 h

FC18156

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.5.2018 ao 18.6.2018

21.6.2018 12.00 h

FC18156

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

31.5.2018 ao 19.6.2018

22.6.2018 12.00 h

FC18156

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.11.2018 ao 24.11.2018

28.11.2018 10.00 h

FC18157

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.9.2018 ao 9.10.2018

15.10.2018 9.00 h

FC18157

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.9.2018 ao 9.10.2018

15.10.2018 13.00 h

FC18157

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.10.2018 ao 22.11.2018

27.11.2018 10.00 h

FC18160

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.10.2018 ao 1.11.2018

7.11.2018 9.00 h

FC18160

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.10.2018 ao 23.11.2018

28.11.2018 9.00 h

FC18160

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.10.2018 ao 23.11.2018

28.11.2018 13.00 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC18149

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

2.6.2018 ao 21.6.2018

26.6.2018 9.00 h

FC18149

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

2.6.2018 ao 21.6.2018

26.6.2018 10.00 h

FC18149

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.10.2018 ao 27.10.2018

31.10.2018 9.00 h

FC18149

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 17.11.2018

21.11.2018 9.00 h

FC18150

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

23.5.2018 ao 11.6.2018

14.6.2018 13.00 h

FC18150

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

20.9.2018 ao 9.10.2018

15.10.2018 12.00 h

FC18155

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.10.2018 ao 6.11.2018

9.11.2018 9.00 h

FC18155

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 27.11.2018

30.11.2018 10.00 h

FC18159

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.5.2018 ao 21.6.2018

26.6.2018 13.00 h

FC18159

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 22.11.2018

27.11.2018 9.00 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC18144

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de sistema operativo, busca de información:

internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

24.5.2018 ao 22.6.2018

27.6.2018 10.00 h

FC18144

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de sistema operativo, busca de información:

internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

24.9.2018 ao 23.10.2018

26.10.2018 9.00 h

FC18145

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat DC Pro

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 22.11.2018

28.11.2018 12.00 h

EGAP

Santiago de Compostela

FC18162

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

11.9.2018 ao 30.10.2018

6.11.2018 9.00 h

FC18162

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

11.9.2018 ao 30.10.2018

6.11.2018 11.00 h

FC18162

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

2.10.2018 ao 20.11.2018

26.11.2018 13.00 h

FC18162

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

2.10.2018 ao 20.11.2018

27.11.2018 13.00 h

FC18163

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

11.9.2018 ao 30.10.2018

5.11.2018 9.00 h

FC18163

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

11.9.2018 ao 30.10.2018

5.11.2018 11.00 h

FC18163

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

2.10.2018 ao 20.11.2018

26.11.2018 9.00 h

FC18163

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

2.10.2018 ao 20.11.2018

26.11.2018 11.00 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa-Convenio

CV18015

Implantación da nova normativa de protección de datos na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

1.10.2018 ao 29.10.2018

5.11.2018 13.00 h

CV18015

Implantación da nova normativa de protección de datos na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 26.11.2018

30.11.2018 12.30 h

CV18016

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.5.2018 ao 11.6.2018

18.6.2018 10.00 h

CV18016

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.5.2018 ao 25.6.2018

29.6.2018 11.00 h

CV18016

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.9.2018 ao 1.10.2018

8.10.2018 10.00 h

CV18016

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

1.10.2018 ao 30.10.2018

6.11.2018 13.00 h

CV18016

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 27.11.2018

30.11.2018 13.30 h

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Santiago de Compostela

17.9.2018 ao 12.11.2018

Clases presenciais: ver ficha do curso

12.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Ourense

17.9.2018 ao 13.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

13.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Lugo

17.9.2018 ao 12.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

12.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Pontevedra

17.9.2018 ao 12.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

12.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

A Coruña

17.9.2018 ao 12.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

12.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Ferrol

17.9.2018 ao 12.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

12.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Vigo

17.9.2018 ao 12.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

12.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18017

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Santiago de Compostela

1.10.2018 ao 26.11.2018
Clases presenciais: ver ficha do curso

26.11.2018

Horario: ver ficha do curso

CV18018

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.5.2018 ao 11.6.2018

18.6.2018 9.00 h

CV18018

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.9.2018 ao 1.10.2018

8.10.2018 9.00 h

CV18018

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2018 ao 27.11.2018

30.11.2018 11.30 h

CV18019

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

A Coruña

5.11.2018 ao 28.11.2018
Luns e mércores de 12.00 a 14.30 h

28.11.2018 13.30 h

CV18019

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Lugo

5.11.2018 ao 28.11.2018
Luns e mércores de 12.00 a 14.30 h

28.11.2018 13.30 h

CV18019

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Ourense

5.11.2018 ao 28.11.2018
Luns e mércores de 12.00 a 14.30 h

28.11.2018 13.30 h

CV18019

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Pontevedra

5.11.2018 ao 28.11.2018
Luns e mércores de 12.00 a 14.30 h

28.11.2018 13.30 h

CV18019

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

5.11.2018 ao 28.11.2018
Luns e mércores de 12.00 a 14.30 h

28.11.2018 13.30 h

CV18019

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Vigo

5.11.2018 ao 28.11.2018
Luns e mércores de 12.00 a 14.30 h

28.11.2018 13.30 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa-Local

LO18030

Seguridade da información na Administración local

50

30

Aproveitamento

Calquera empregado público da administración local que utilice as TIC no seu traballo diario.

Teleformación

15.10.2018 ao 12.11.2018

15.11.2018 12.00 h

Coñecementos transversais

FC18158

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

21.9.2018 ao 15.10.2018

19.10.2018 12.00 h

FC18158

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.10.2018 ao 9.11.2018

15.11.2018 10.00 h

FC18161

Ser a líder: o liderado e autoliderado feminino

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

11, 12 e 13 de xuño

16.30 a 20.30 h

13.6.2018 19.30 h

Lingua galega

FC18142

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

28 e 30 de maio e 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de xuño

16.30 a 19.30 h

27.6.2018 18.30 h

FC18142

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de outubro

16.30 a 19.30 h

17.10.2018 18.30 h

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

FC18164

Condución segura

24

9

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Pastoriza

(Lugo)

18 de xuño

9.00 a 15.00 h e de 16.00 a 19.00 h

18.6.2018 18.00 h

Prevención de riscos laborais

FC18173

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

23.5.2018 ao 26.6.2018

29.6.2018 12.30 h

FC18173

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

23.5.2018 ao 26.6.2018

29.6.2018 13.30 h

FC18173

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

11.9.2018 ao 15.10.2018

19.10.2018 10.00 h

FC18173

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

19.10.2018 ao 22.11.2018

27.11.2018 13.00 h

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

FC18169

Boas prácticas para a recollida de mostras

30

8

Aproveitamento

Axentes ambientais e vixilantes de recursos naturais.

Presencial
Santiago de Compostela

5 e 6 novembro

16.30 a 20.30 h

6.11.2018 19.30 h

FC18170

Técnicas forenses, criminalística e policía científica aplicadas á investigación de delitos contra a fauna salvaxe

50

35

Aproveitamento

Axentes ambientais e vixilantes de recursos naturais.

Presencial
Santiago de Compostela

19 a 23 novembro

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 19.00 h
Último día: 9.00 a 12.00 h

23.11.2018 11.00 h

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CV18023

Investigación de incidentes e accidentes mineiros con factores humanos implicados

12

20

Aproveitamento

Persoal funcionario de minas adscrito aos órganos específicos recollidos na normativa reguladora correspondente da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

3, 4, 5, 6 e 7 de setembro

16.00 a 20.00 h

7.9.2018 19.00 h

CV18023

Investigación de incidentes e accidentes mineiros con factores humanos implicados

12

20

Aproveitamento

Persoal funcionario de minas adscrito aos órganos específicos recollidos na normativa reguladora correspondente da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

24, 25, 26, 27 e 28 de setembro

16.00 a 20.00 h

28.9.2018 19.00 h

CV18024

Restauración en explotacións mineiras

20

20

Aproveitamento

Funcionarios enxeñeiros de minas ou técnicos de minas.

Presencial
Santiago de Compostela

24, 29 e 31 de maio de 16.00 a 20.00 h
5 e 7 de xuño de 16.00 a 20.00 h

7.6.2018 19.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Cultura)

FC18165

Formación inicial sobre a UE e as súas fontes de financiamento para o sector cultural

35

28

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais, e persoal de administración e servizos (PAS) do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Presencial
Santiago de Compostela

24 de setembro de 9.00 a 15.00 h e de 16.30 a 20.00 h
26 de setembro de 9.00 a 14.30 h e de 16.30 a 20.00 h
1 de outubro de 9.00 a 15.00 h
3 de outubro de 16.30 a 20.00 h

3.10.2018 19.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Educación)

FC18174

Atención educativa do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: mellorando a convivencia nos centros de ensino

25

20

Aproveitamento

Profesionais intérpretes de lingua signos española que están atendendo alumnado con necesidades educativas especiais, derivadas de discapacidade sensorial auditiva.

Presencial
Santiago de Compostela

Do 10 ao 14 de setembro

16.30 a 20.30 h

14.9.2018 19.30 h

Consellería do Medio Rural

FC18167

PRESTO para a elaboración de orzamentos de proxectos de obras e servizos de infraestruturas e reestruturación parcelaria

50

30

Aproveitamento

Persoal relacionado coa reforma das estruturas agrarias da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural.

Teleformación

21.5.2018 ao 18.6.2018

21.6.2018 13.00 h

FC18168

Sistemas de radiocomunicacións do SPDCIF

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta
Santiago de Compostela

15.10.2018 ao 22.10.2018

Clase presencial:

22 de outubro de 9.00 a 13.00 e de 15.00 a 17.00 h

22.10.2018 15.00 h

FC18168

Sistemas de radiocomunicacións do SPDCIF

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta

A Coruña

16.10.2018 ao 23.10.2018
Clase presencial:

23 de outubro de 9.00 a 13.00 e de 15.00 a 17.00 h

23.10.2018 15.00 h

FC18168

Sistemas de radiocomunicacións do SPDCIF

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta
Lugo

17.10.2018 ao 24.10.2018
Clase presencial:

24 de outubro de 9.00 a 13.00 e 15.00 a 17.00 h

24.10.2018 15.00 h

FC18168

Sistemas de radiocomunicacións do SPDCIF

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta

Ourense

18.10.2018 ao 25.10.2018

Clase presencial:

25 de outubro de 9.00 a 13.00 e 14.30 a 16.30 h

25.10.2018 15.00 h

FC18168

Sistemas de radiocomunicacións do SPDCIF

35

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais/servizos centrais, así como persoal laboral da Administración xeral que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Mixta

Pontevedra

19.10.2018 ao 26.10.2018

Clase presencial:

26 de outubro de 9.00 a 13.00 e 15.00 a 17.00 h

26.10.2018 15.00 h

Consellería do Mar

FC18166

Diagnóstico clínico e patolóxico nos peixes

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Lugo

8 de outubro de 9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.00 h

9 de outubro de 9.00 a 14.00 h

9.10.2018 13.00 h

Consellería de Sanidade

FC18171

Descansos activos dentro e fóra do contorno laboral

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Xefatura Territorial de Sanidade. A Coruña.
Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
A Coruña

2, 3 e 4 de outubro

10.00 a 14.00 h

4.10.2018 13:00 h

FC18172

Procedemento disciplinario do persoal estatutario

25

12

Aproveitamento

Inspectores/as médicos/as, inspectores/as farmacéuticos/as e subinspectores/as sanitarios/as da Consellería de Sanidade.

Presencial
Santiago de Compostela

22.10.2018 ao 24.10.2018

10.00 a 14.00 h

24.10.2018 13.00 h