Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Venres, 4 de maio de 2018 Páx. 23147

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2018 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2017.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dase publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2017, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Situación dos créditos do orzamento corrente de 2017

Ata o 31.12.2017

Administración xeral - Resumo xeral por seccións

 

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

18.800.349,00

-120.200,00

18.680.149,00

0,00

0,00

18.680.149,00

0,00

2

Consello de Contas

6.990.908,00

-1.419.986,81

5.570.921,19

0,00

0,00

5.570.921,19

0,00

3

Consello da Cultura Galega

2.485.835,00

-231.209,99

2.254.625,01

0,00

0,00

2.254.625,01

0,00

4

Presidencia da Xunta de Galicia

280.368.492,00

321.959,99

280.690.451,99

8.889.059,40

292.879,04

271.508.513,55

584.108,16

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

263.033.967,00

8.216.259,78

271.250.226,78

540.701,94

6.728.437,52

263.981.087,32

562.074,39

6

Consellería de Facenda

54.335.556,00

3.783.808,25

58.119.364,25

0,00

650.709,06

57.468.655,19

0,00

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

112.772.401,00

-18.369.270,36

94.403.130,64

118.944,97

20.847.826,19

73.436.359,48

164.899,68

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

360.945.864,00

-4.617.815,40

356.328.048,60

457.467,48

0,00

355.870.581,12

16.929.049,72

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

477.902.529,00

24.172.869,84

502.075.398,84

21.894.180,88

97.788,73

480.083.429,23

53.651.604,56

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.345.674.131,00

-15.019.137,17

2.330.654.993,83

24.506,22

0,00

2.330.630.487,61

2.526.943,68

11

Consellería de Sanidade

3.530.217.094,00

254.020.161,69

3.784.237.255,69

0,00

1.612.489,47

3.782.624.766,22

103.073,87

12

Consellería de Política Social

670.311.638,00

-14.130.016,53

656.181.621,47

102.091,05

13.094.548,79

642.984.981,63

153.270,75

13

Consellería do Medio Rural

524.924.732,00

136.576.172,69

661.500.904,69

6.198.979,10

4.535.397,38

650.766.528,21

15.349.799,98

14

Consellería do Mar

144.603.838,00

-50.730.894,03

93.872.943,97

80.151,22

477.524,44

93.315.268,31

948.062,45

20

Consello Consultivo de Galicia

2.112.550,00

-306.882,67

1.805.667,33

0,00

0,00

1.805.667,33

0,00

21

Transferencias a corporacións locais

122.182.132,00

-813.755,59

121.368.376,41

0,00

0,00

121.368.376,41

0,00

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.822.264.186,00

132.791.271,27

1.955.055.457,27

0,00

0,00

1.955.055.457,27

0,00

23

Gastos de diversas consellerías

39.027.828,00

31.200.761,67

70.228.589,67

8.065.075,09

0,00

62.163.514,58

36.520.409,60

 

Total xeral

10.778.954.030,00

485.324.096,63

11.264.278.126,63

46.371.157,35

48.337.600,62

11.169.569.368,66

127.493.296,84

Administración xeral - Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixente

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

1.943.433.790,00

4.816.714,16

1.948.250.504,16

54.382,49

31.428,81

1.948.164.692,86

366.805,20

2 Gastos en bens correntes e servizos

515.123.145,00

-9.366.339,62

505.756.805,38

37.263,68

1.400.078,80

504.319.462,90

8.973.640,92

3 Gastos financeiros

234.299.878,00

-15.387.366,79

218.912.511,21

0,00

0,00

218.912.511,21

0,00

4 Transferencias correntes

4.835.466.479,00

314.376.340,79

5.149.842.819,79

9.680.231,97

9.268.526,23

5.130.894.061,59

41.663.429,23

5 Fondo de continxencia

5.539.594,00

31.050.355,10

36.589.949,10

69.539,50

0,00

36.520.409,60

36.520.409,60

6 Investimentos reais

318.672.059,00

-12.710.808,15

305.961.250,85

6.448.254,02

8.515.125,49

290.997.871,34

16.561.686,81

7 Transferencias de capital

1.241.341.341,00

19.875.167,32

1.261.216.508,32

28.096.071,19

29.122.441,29

1.203.997.995,84

23.407.325,08

8 Activos financeiros

94.895.399,00

4.862.805,32

99.758.204,32

1.985.414,50

0,00

97.772.789,82

0,00

9 Pasivos financeiros

1.590.182.345,00

147.807.228,50

1.737.989.573,50

0,00

0,00

1.737.989.573,50

0,00

Total xeral

10.778.954.030,00

485.324.096,63

11.264.278.126,63

46.371.157,35

48.337.600,62

11.169.569.368,66

127.493.296,84

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao cuarto trimestre de 2017 (ata o 31.12.2017)

Administración xeral - Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamento pendente ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

18.680.149,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.113.358,10

0,00

0,00

18.680.149,00

18.680.149,00

18.680.149,00

18.680.149,00

15.566.790,90

15.566.790,90

02

Consello de Contas

5.570.921,19

0,00

0,00

0,00

80.261,71

0,00

0,00

0,00

5.570.921,19

5.570.921,19

5.570.921,19

5.490.659,48

5.490.659,48

5.490.659,48

03

Consello da Cultura Galega

2.254.625,01

0,00

0,00

114,18

0,00

186.796,97

0,00

0,00

2.254.625,01

2.254.625,01

2.254.510,83

2.254.510,83

2.067.713,86

2.067.713,86

04

Presidencia da Xunta de Galicia

280.690.451,99

9.181.938,44

0,00

777.123,37

0,00

44.850.944,01

0,00

584.108,16

270.924.405,39

270.924.405,39

270.147.282,02

270.147.282,02

225.296.338,01

225.296.338,01

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

271.250.226,78

7.269.139,46

0,00

8.573.553,88

0,00

10.602.261,03

0,00

562.074,39

263.419.012,93

263.419.012,93

254.845.459,05

254.845.459,05

244.243.198,02

244.243.198,02

06

Consellería de Facenda

58.119.364,25

650.709,06

0,00

40.800,03

0,00

3.470.327,69

0,00

0,00

57.468.655,19

57.468.655,19

57.427.855,16

57.427.855,16

53.957.527,47

53.957.527,47

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

94.403.130,64

20.966.771,16

0,00

5.725.718,89

0,00

15.638.180,01

0,00

164.899,68

73.271.459,80

73.271.459,80

67.545.740,91

67.545.740,91

51.907.560,90

51.907.560,90

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

356.328.048,60

457.467,48

0,00

612.516,53

0,00

51.503.270,16

0,00

16.929.049,72

338.941.531,40

338.941.531,40

338.329.014,87

338.329.014,87

286.825.744,71

286.825.744,71

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

502.075.398,84

21.991.969,61

0,00

106.044.012,08

0,00

108.523.126,63

0,00

53.651.604,56

426.431.824,67

426.431.824,67

320.387.812,59

320.387.812,59

211.864.685,96

211.864.685,96

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.330.654.993,83

24.506,22

0,00

9.212.017,93

0,00

59.848.171,61

0,00

2.526.943,68

2.328.103.543,93

2.328.103.543,93

2.318.891.526,00

2.318.891.526,00

2.259.043.354,39

2.259.043.354,39

11

Consellería de Sanidade

3.784.237.255,69

1.612.489,47

0,00

12.625.761,42

476.242,43

252.598.766,00

0,00

103.073,87

3.782.521.692,35

3.782.521.692,35

3.769.895.930,93

3.769.419.688,50

3.516.820.922,50

3.516.820.922,50

12

Consellería de Política Social

656.181.621,47

13.196.855,83

0,00

14.117.391,68

0,00

61.434.285,21

0,00

153.270,75

642.831.494,89

642.831.494,89

628.714.103,21

628.714.103,21

567.279.818,00

567.279.818,00

13

Consellería do Medio Rural

661.500.904,69

10.734.376,48

0,00

62.979.237,50

0,00

66.094.312,96

0,00

15.349.799,98

635.416.728,23

635.416.728,23

572.437.490,73

572.437.490,73

506.343.177,77

506.343.177,77

14

Consellería do Mar

93.872.943,97

557.675,66

0,00

20.360.846,01

0,00

11.308.297,59

0,00

948.062,45

92.367.205,86

92.367.205,86

72.006.359,85

72.006.359,85

60.698.062,26

60.698.062,26

20

Consello Consultivo de Galicia

1.805.667,33

0,00

0,00

289.027,74

0,00

26.999,64

0,00

0,00

1.805.667,33

1.805.667,33

1.516.639,59

1.516.639,59

1.489.639,95

1.489.639,95

21

Transferencias a corporacións locais

121.368.376,41

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.399,01

0,00

0,00

121.368.376,41

121.368.376,41

121.368.376,41

121.368.376,41

111.953.977,40

111.953.977,40

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.955.055.457,27

0,00

0,00

42.350,00

0,00

64.146,00

0,00

0,00

1.955.055.457,27

1.955.055.457,27

1.955.013.107,27

1.955.013.107,27

1.954.948.961,27

1.954.948.961,27

23

Gastos de diversas consellerías

70.228.589,67

8.065.075,09

0,00

54.991,54

0,00

680.495,53

0,00

36.520.409,60

25.643.104,98

25.643.104,98

25.588.113,44

25.588.113,44

24.907.617,91

24.907.617,91

Total xeral

11.264.278.126,63

94.708.973,96

0,00

241.455.462,78

556.504,14

699.358.138,15

0,00

127.493.296,84

11.042.075.855,83

11.042.075.855,83

10.800.620.393,05

10.800.063.888,91

10.100.705.750,76

10.100.705.750,76

Administración xeral - Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

1.948.250.504,16

85.811,30

0,00

2.483.536,66

527.770,88

1.621.211,26

0,00

366.805,20

1.947.797.887,66

1.947.797.887,66

1.945.314.351,00

1.944.786.580,12

1.943.165.368,86

1.943.165.368,86

2 Gastos en bens correntes e servizos

505.756.805,38

1.437.558,47

0,00

2.732.195,96

28.733,26

33.483.528,64

0,00

8.973.640,92

495.345.605,99

495.345.605,99

492.613.410,03

492.584.676,77

459.101.148,13

459.101.148,13

3 Gastos financeiros

218.912.511,21

0,00

0,00

42.350,00

0,00

65.961,16

0,00

0,00

218.912.511,21

218.912.511,21

218.870.161,21

218.870.161,21

218.804.200,05

218.804.200,05

4 Transferencias correntes

5.149.842.819,79

18.948.758,20

0,00

81.498.732,09

0,00

354.713.805,37

0,00

41.663.429,23

5.089.230.632,36

5.089.230.632,36

5.007.731.900,27

5.007.731.900,27

4.653.018.094,90

4.653.018.094,90

5 Fondo de continxencia

36.589.949,10

69.539,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.520.409,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

305.961.250,85

14.963.379,51

0,00

29.179.045,54

0,00

45.695.932,27

0,00

16.561.686,81

274.436.184,53

274.436.184,53

245.257.138,99

245.257.138,99

199.561.206,72

199.561.206,72

7 Transferencias de capital

1.261.216.508,32

57.218.512,48

0,00

125.519.602,53

0,00

261.758.832,55

0,00

23.407.325,08

1.180.590.670,76

1.180.590.670,76

1.055.071.068,23

1.055.071.068,23

793.312.235,68

793.312.235,68

8 Activos financeiros

99.758.204,32

1.985.414,50

0,00

0,00

0,00

2.018.866,90

0,00

0,00

97.772.789,82

97.772.789,82

97.772.789,82

97.772.789,82

95.753.922,92

95.753.922,92

9 Pasivos financeiros

1.737.989.573,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

Total xeral

11.264.278.126,63

94.708.973,96

0,00

241.455.462,78

556.504,14

699.358.138,15

0,00

127.493.296,84

11.042.075.855,83

11.042.075.855,83

10.800.620.393,05

10.800.063.888,91

10.100.705.750,76

10.100.705.750,76

Administración xeral - Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro de 2017

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1 - Impostos directos 

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.106.392.462,00

0,00

0,00

2.106.392.462,00

2.130.720.597,42

2.130.720.597,42

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

136.544.485,00

0,00

0,00

136.544.485,00

145.257.165,60

145.257.165,60

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

71.271.202,00

0,00

0,00

71.271.202,00

78.223.340,82

78.223.340,82

0,00

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

20.797.211,00

0,00

0,00

20.797.211,00

20.930.507,62

20.930.507,62

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 1 - Impostos directos

2.335.031.360,00

0,00

0,00

2.335.031.360,00

2.375.131.611,46

2.375.131.611,46

0,00

 

Capítulo 2 - Impostos indirectos 

200

Sobre transmisións inter vivos

170.531.119,00

0,00

0,00

170.531.119,00

182.049.624,95

182.049.624,95

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

71.095.546,00

0,00

0,00

71.095.546,00

74.092.252,01

74.092.252,01

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

2.028.556.294,00

0,00

0,00

2.028.556.294,00

2.003.250.856,08

2.003.250.856,08

0,00

220

Impostos especiais

953.498.342,00

0,00

0,00

953.498.342,00

945.923.693,90

945.923.693,90

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

340.871,65

340.871,65

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

53.734.690,00

0,00

0,00

53.734.690,00

53.015.610,94

53.015.610,94

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

4.833.718,00

0,00

0,00

4.833.718,00

7.243.007,63

7.243.007,63

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

24.274,82

24.274,82

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

4.200.000,00

0,00

0,00

4.200.000,00

4.059.340,13

4.059.340,13

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

14.317.989,00

0,00

0,00

14.317.989,00

11.833.235,21

11.833.235,21

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

22.578.357,56

22.578.357,56

0,00

 

Total 2 - Impostos indirectos

3.323.667.698,00

0,00

0,00

3.323.667.698,00

3.304.411.124,88

3.304.411.124,88

0,00

 

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos 

301

Taxas por servizos administrativos

7.020.088,00

0,00

0,00

7.020.088,00

7.204.121,38

7.204.121,38

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

10.054.618,00

0,00

0,00

10.054.618,00

11.087.874,11

11.087.874,11

0,00

303

Taxas por venda de bens

57.160,00

0,00

0,00

57.160,00

57.178,63

57.178,63

0,00

304

Taxas por dominio público

61.228,00

0,00

0,00

61.228,00

60.735,16

60.735,16

0,00

311

Prezos públicos

24.353.106,00

0,00

0,00

24.353.106,00

24.255.427,38

24.255.427,38

0,00

312

Prezos privados

3.347.420,00

0,00

0,00

3.347.420,00

4.222.050,20

4.222.050,20

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade

0,00

31.714,08

0,00

31.714,08

940.152,32

908.438,24

31.714,08

380

De exercicios pechados

17.594.528,00

0,00

0,00

17.594.528,00

10.459.459,24

10.459.459,24

0,00

381

De exercicio corrente

239.736,00

0,00

0,00

239.736,00

1.425.513,61

1.425.513,61

0,00

391

Recargas e multas

15.251.297,00

0,00

0,00

15.251.297,00

8.551.271,34

8.551.271,34

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

14.021.961,00

0,00

0,00

14.021.961,00

17.712.604,37

17.712.604,37

0,00

399

Ingresos diversos

2.632.209,00

0,00

0,00

2.632.209,00

4.091.224,68

4.091.224,68

0,00

 

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

95.187.871,00

31.714,08

0,00

95.219.585,08

90.067.612,42

90.035.898,34

31.714,08

 

Capítulo 4 - Transferencias correntes 

400

Participación no sistema de financiamento

2.048.178.541,00

68.297.763,00

7.213,21

2.116.469.090,79

2.116.476.306,23

2.116.469.105,94

7.200,29

401

Da Seguridade Social

88.159.206,00

0,00

0,00

88.159.206,00

95.000.017,04

84.070.180,82

10.929.836,22

402

De organismos autónomos do Estado

134.413.452,00

8.309.739,94

0,00

142.723.191,94

142.839.562,43

110.664.319,59

32.175.242,84

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

100.240,13

100.240,13

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

29.659.220,00

5.562.387,02

0,00

35.221.607,02

34.729.093,51

32.333.564,26

2.395.529,25

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

5.366.502,03

5.366.502,03

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

62.824,99

62.824,99

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

5.475.772,08

5.475.772,08

0,00

444

De universidades públicas da Comunidade Autónoma

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

450

De comunidades autónomas

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

460

De concellos

0,00

1.621.666,08

0,00

1.621.666,08

1.629.825,34

1.629.825,34

0,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

9.070,00

9.070,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

7.150,00

7.150,00

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

61.803.158,00

4.101.054,73

0,00

65.904.212,73

83.828.949,83

41.268.591,63

42.560.358,20

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

73.500,00

409.012,59

0,00

482.512,59

517.845,91

108.833,32

409.012,59

496

Iniciativa de emprego xuvenil. YEI

18.205.807,00

3.242.957,11

0,00

21.448.764,11

21.448.764,11

10.150.282,43

11.298.481,68

499

Outras transferencias da Unión Europea

92.468,00

2.219.712,11

0,00

2.312.180,11

2.450.841,35

195.241,70

2.255.599,65

 

Total 4 - Transferencias correntes

2.380.585.352,00

93.774.892,58

7.213,21

2.474.353.031,37

2.509.953.364,98

2.407.922.104,26

102.031.260,72

 

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais 

514

A empresas públicas e outros entes públicos

934.714,00

0,00

0,00

934.714,00

1.976.944,53

1.976.944,53

0,00

518

A familias e institucións sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

15.100,59

15.100,59

0,00

520

Xuros de contas bancarias

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

351.973,14

351.973,14

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios. De empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

605.202,15

605.202,15

0,00

537

De empresas privadas

1.572.500,00

0,00

0,00

1.572.500,00

2.401.925,38

2.401.925,38

0,00

540

Alugueiro e productos de inmobles

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

4.659,14

4.659,14

0,00

542

Rendas e productos de aproveitamento forestal de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

4.923,75

4.923,75

0,00

550

De concesións administrativas

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

400.830,99

400.830,99

0,00

551

Aproveitamentos agrícolas e forestais

0,00

0,00

0,00

0,00

8.621,61

8.621,61

0,00

593

Operacións de derivados

801.562,00

0,00

0,00

801.562,00

801.562,50

801.562,50

0,00

 

Total 5 - Ingresos patrimoniais

4.018.776,00

0,00

0,00

4.018.776,00

6.571.743,78

6.571.743,78

0,00

 

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

601

Venta de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

12.322,43

12.322,43

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

539.705,56

539.705,56

0,00

614

Venda de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

9.225,00

9.225,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

85.565,11

85.565,11

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

28.612,37

28.612,37

0,00

 

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

675.430,47

675.430,47

0,00

 

Capítulo 7 - Transferencias de capital 

700

Do Fondo de Compensación Interterritorial

44.343.360,00

0,00

0,00

44.343.360,00

56.660.896,30

47.103.487,34

9.557.408,96

702

De organismos autónomos do Estado

21.057.254,00

2.170.336,50

0,00

23.227.590,50

23.227.590,50

16.847.133,77

6.380.456,73

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

91.589,60

0,00

91.589,60

91.589,60

91.589,60

0,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

14.216.840,00

3.225.294,25

0,00

17.442.134,25

17.562.032,59

17.204.446,59

357.586,00

732

De axencias públicas

0,00

522.981,75

0,00

522.981,75

522.981,75

0,00

522.981,75

741

De sociedades mercantís

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

14.520,00

0,00

14.520,00

760

De concellos

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

76.514,74

76.514,74

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

100.000,00

2.177.238,83

0,00

2.277.238,83

2.278.738,83

2.278.738,83

0,00

781

De institucións sen fins de lucro

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

122.207,51

72.207,51

50.000,00

790

Feder programa operativo

205.946.239,00

30.424.156,46

0,00

236.370.395,46

236.370.395,46

51.415.940,68

184.954.454,78

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

51.079,00

2.345.458,98

0,00

2.396.537,98

3.853.826,91

1.496.537,35

2.357.289,56

792

Feoga/Feader/Feaga

248.415.138,00

146.063.877,40

0,00

394.479.015,40

397.378.160,75

319.946.973,74

77.431.187,01

794

Ifop/Fep/Femp

62.768.191,00

1.022.852,16

0,00

63.791.043,16

63.791.043,16

12.103.735,76

51.687.307,40

799

Outras transferencias da Unión Europea

536.219,00

1.004.833,66

0,00

1.541.052,66

1.942.191,67

508.956,75

1.433.234,92

 

Total 7 - Transferencias de capital

597.448.840,00

189.183.619,59

0,00

786.632.459,59

803.892.689,77

469.146.262,66

334.746.427,11

 

Capítulo 8 - Activos financeiros 

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo

22.030.371,00

0,00

0,00

22.030.371,00

20.755.650,48

20.755.650,48

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo

149.261,00

0,00

0,00

149.261,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

678.833,58

678.833,58

0,00

871

Remanentes por liquidación de sociedades mercantís

0,00

0,00

0,00

0,00

973.078,95

973.078,95

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.987.661,85

1.987.661,85

0,00

 

Total 8 - Activos financeiros

22.179.632,00

0,00

0,00

22.179.632,00

24.395.224,86

24.395.224,86

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financeiros 

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

2.207.732.208,27

2.207.732.208,27

0,00

 

Total 9 - Pasivos financeiros

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

2.207.732.208,27

2.207.732.208,27

0,00

Administración xeral - Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 31.12.2017

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

2.378.416.877,54

21.026.803,83

2.357.390.073,71

2.321.237,00

2.359.711.310,71

15.420.300,75

II. Impostos indirectos

3.405.689.585,99

109.389.668,33

3.296.299.917,66

383.498,43

3.296.683.416,09

7.727.708,79

III. Taxas, prezos e outros ingresos

79.596.635,98

2.062.964,44

77.533.671,54

230.068,53

77.763.740,07

12.272.158,27

IV. Transferencias correntes

2.378.152.755,36

1.032,75

2.378.151.722,61

0,00

2.378.151.722,61

29.770.381,65

V. Ingresos patrimoniais

6.571.743,78

0,00

6.571.743,78

0,00

6.571.743,78

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

675.430,47

0,00

675.430,47

0,00

675.430,47

0,00

VII. Transferencias de capital

414.416.958,68

1.242.589,80

413.174.368,88

0,00

413.174.368,88

55.971.893,78

VIII. Activos financeiros

22.407.563,01

0,00

22.407.563,01

0,00

22.407.563,01

1.987.661,85

IX. Pasivos financeiros

2.187.434.506,39

0,00

2.187.434.506,39

0,00

2.187.434.506,39

20.297.701,88

Total xeral

10.873.362.057,20

133.723.059,15

10.739.638.998,05

2.934.803,96

10.742.573.802,01

143.447.806,97

Administración xeral - Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro 

344.064,8

miles

Ingresos do período

 

 

 

Orzamento corrente

10.739.639,0

 

 

Residuos

62.222,1

 

 

Extraorzamentarios

17.459,7

 

 

Recursos outros entes

12.904,8

 

 

Suma 

10.832.225,6

Pagos do período

 

Orzamento corrente

10.100.705,8

 

 

Residuos

718.054,6

 

 

Extraorzamentarios

61.994,4

 

 

Recursos outros entes

15.090,7

 

 

Suma

10.895.845,5

Existencias finais

280.444,9

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2017

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.681.081.515,00

71.985.122,03

3.753.066.637,03

3.751.446.002,70

3.748.961.817,39

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.634.463.826,00

166.487.194,58

1.800.951.020,58

1.790.301.185,90

1.785.595.642,77

3 Gastos financeiros

234.747.976,00

-10.566.292,86

224.181.683,14

224.181.683,14

224.071.930,14

4 Transferencias correntes

2.161.289.189,00

92.994.450,16

2.254.283.639,16

2.188.883.191,31

2.105.438.531,16

5 Fondo de continxencia

37.456.769,00

-866.819,90

36.589.949,10

0,00

0,00

6 Investimentos reais

841.239.654,00

-29.728.602,69

811.511.051,31

744.124.408,57

684.276.988,06

7 Transferencias de capital

678.498.488,00

95.600.280,50

774.098.768,50

703.419.294,17

576.421.526,62

8 Activos financeiros

152.450.041,00

10.609.325,66

163.059.366,66

128.644.146,33

126.633.081,53

9 Pasivos financeiros

1.608.178.693,00

148.199.577,32

1.756.378.270,32

1.756.378.270,32

1.756.378.270,32

Total xeral

11.029.406.151,00

544.714.234,80

11.574.120.385,80

11.287.378.182,44

11.007.777.787,99

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2017

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.335.031.360,00

0,00

0,00

2.375.131.611,46

2.357.390.073,71

II. Impostos indirectos

3.323.667.698,00

0,00

0,00

3.304.411.124,88

3.296.299.917,66

III. Taxas, prezos e outros ingresos

168.765.732,00

0,00

295.746,94

171.339.057,54

145.605.663,47

IV. Transferencias correntes

2.517.224.719,00

7.213,21

99.622.602,58

2.537.455.227,84

2.501.278.017,08

V. Ingresos patrimoniais

8.927.937,00

0,00

0,00

12.089.609,17

11.083.124,54

VI. Alleamento de investimentos reais

7.070.000,00

0,00

500.000,00

3.853.466,05

3.402.570,87

VII. Transferencias de capital

608.217.438,00

0,00

193.143.565,20

474.636.829,29

417.172.148,38

VIII. Activos financeiros

29.836.766,00

0,00

0,00

35.141.469,69

30.074.938,06

IX. Pasivos financeiros

2.030.664.501,00

0,00

0,00

2.217.901.808,27

2.197.604.106,39

Total xeral

11.029.406.151,00

7.213,21

293.561.914,72

11.131.960.204,19

10.959.910.560,16

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.

(***) Os datos do orzamento inicial inclúen as modificacións aprobadas pola Lei 3/2017, do 13 de xullo.