Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 89 Mércores, 9 de maio de 2018 Páx. 23795

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2018 pola que se publican os requirimentos de emenda das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Mediante a Resolución do 7 de decembro de 2017 (DOG núm. 241, do 21 de decembro) publicáronse as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedeuse á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2018, por trámite anticipado de gasto.

O órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras está analizando as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda se realizará preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo I a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina virtual do Igape dende a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao do acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, considerarase que o solicitante desiste da súa petición e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. de expediente

Titular do expediente

NIF

IG208.2018.1.1

Consello Regulador Rías Baixas

Q8655030H

IG208.2018.1.2

Cluster Tic Galicia

G70157581

IG208.2018.1.4

Asociación de Adegueiros e Transformadores do Miño

G27292051

IG208.2018.1.5

Asociación de Industrias Culturales de la Provincia de Ourense

G32479446

IG208.2018.1.6

Anfaco

G36625309

IG208.2018.1.7

Rede Galega de Empresas

G15803760

IG208.2018.1.8

Entre Nós-Empresas Galegas

G70518725

IG208.2018.1.11

Asociación Galega de Empresas de Xardinería

G15728777

IG208.2018.1.12

Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG208.2018.1.13

Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

G36969525

IG208.2018.1.14

Agmma (Asociación Gallega de Moldistas, Matriceros y Afines)

G36912962

IG208.2018.1.15

Asoc. Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos

G36942720

IG208.2018.1.16

Asociación Galega de Áridos

G36345718

IG208.2018.1.17

Asociación de Fabricantes de Cerveza Artesanal de Galicia

G32485971

IG208.2018.1.18

Consello Regulador D.O. Ribeiro

Q8255201I

IG208.2018.1.19

Confederacion de Empresarios de Pontevedra (CEP)

G36615219

IG208.2018.1.20

Fundación Ctag (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia)

G36871424

IG208.2018.1.21

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes)

G36032498

IG208.2018.1.22

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG208.2018.1.23

Asociación Gallega de Ferias-Agafe

G32429953

IG208.2018.1.24

Clúster do Producto Gráfico e do Libro Galego

G70115282

IG208.2018.1.25

Aecalpo

G36274306

IG208.2018.1.26

Asociación de Empresarios del Producto Gourmet

G32471492

IG208.2018.1.27

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

G27407212

IG208.2018.1.28

Asociación Cluster del Granito

G36644961

IG208.2018.1.30

Confederación Industrias Textiles de Galicia

G36681039

IG208.2018.1.31

Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia

V27218643

IG208.2018.1.32

Cluster do Audiovisual Galego

G15891260

IG208.2018.1.33

Asociación de Clubes Náuticos de Galicia

G15916547

IG208.2018.1.35

Cluster del Agua Mineral y Termal de Galicia

G70311568

IG208.2018.1.36

Asociación Cluster da Madeira de Galicia

G32290439

IG208.2018.1.37

Asociación Cultivos Baixo Miño, Acubam

G94078961

IG208.2018.1.38

Asociación Cluster del Naval Gallego

G15710338

IG208.2018.1.39

Asociación Ourensana de Empresarios de Comercio Online

G32472425

IG208.2018.1.40

Cluster Saúde de Galicia Csg

G70308143