Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Mércores, 30 de maio de 2018 Páx. 26644

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas denegadas e ás declaracións de desistencia de peticións ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e a creación de empresas para os agricultores mozos.

De conformidade co establecido no artigo 18, punto 3, da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, as resolucións de concesión ou denegación da axuda serán obxecto de publicación de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e esta publicación producirá os efectos da notificación. Segundo o artigo 45 da Lei 39/2015, a publicación dun acto deberá conter os mesmos elementos que o artigo 40.2 da dita lei exixe respecto das notificacións. Nos supostos de publicacións de actos que conteñan elementos comúns, poderán publicarse de forma conxunta os aspectos coincidentes especificando soamente os aspectos individuais de cada acto.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas denegadas e as declaracións de desistencia de peticións ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e a creación de empresas para os agricultores mozos, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 64, do 29 de marzo).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 (CP 2016 00182).

Finalidade: apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas.

Os/as interesados/as solicitaron unha axuda para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas; a dita solicitude iniciou os expedientes que, con data do 27.12.2017, foron obxecto de informe desfavorable dos departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

II) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

III) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

IV) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias na directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

De acordo con todo o indicado, resolvo denegar con data do 3 de maio de 2018 as solicitudes propostas, nas condicións sinaladas na devandita proposta.

Contra a presente resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Nº de orde

Nº de expediente

DNI/NIF

Solicitante

Motivo

1

15/00001/17

****2182V

Sánchez Brea, Javier

5

2

15/00002/17

****8408E

Martínez Martínez, María Elena

5

3

15/00003/17

****9227K

Fernández Duro, Jesús

5

4

15/00004/17

****3373G

Alonso Salvado, M. del Carmen

5

5

15/00005/17

****5817S

Pombo Noya, María Soledad

15

6

15/00006/17

****9936X

Becerra García, María Jesús

5

7

15/00007/17

****5649H

Mosquera de la Iglesia, María Jesús

5

8

15/00008/17

****0590S

Rey López, José Manuel

5

9

15/00009/17

****65385

Gandería Zapateiro, S.C.

15

10

15/00010/17

****6838V

Domínguez Villar, Emilio

5

11

15/00014/17

****4767X

Pardo Rama, José Manuel

5

12

15/00015/17

****6563Q

Bello Eirín, Esteban

15

13

15/00016/17

****4622G

Maceiras Fernández, Celia María

5

14

15/00017/17

****5520W

Domínguez Maza, Víctor Manuel

5

15

15/00018/17

****0397X

Vázquez Martelo, Mª Isabel

5

16

15/00019/17

****0563S

Mouriño Garea, Victoria

5

17

15/00022/17

****16245

Ganadería San Martín, S.C.

15

18

15/00026/17

****4864K

Guardado Iglesias, José Alberto

5

19

15/00027/17

****8720H

Boga Díaz, José María

5

20

15/00032/17

****93417

Sat Santa Lucía Xuga Nº 1111

5

21

15/00033/17

****39706

Martirosa, S.C.

5

22

15/00036/17

****2621E

Balsa Noya, Mercedes

15

23

15/00039/17

****1242R

Mella Peteiro, José Ramón

5

24

15/00040/17

****1894W

Casal Corral, Daniel

5

25

15/00041/17

****2548W

Yáñez Vázquez, Agustín

5

26

15/00043/17

****37155

Alfonsín Neo, S.C.

5

27

15/00044/17

****8741D

Rodríguez López, Celia

16

28

15/00045/17

****6327X

García López, María del Carmen

5

29

15/00048/17

****85687

Granxa Moreira, S.C.

5

30

15/00049/17

****2570Z

Noya García, Manuel Antonio

5

31

15/00056/17

****91390

Ganadería Santa Lucía, S.C.

5

32

15/00057/17

****79479

Finca Varela, S.C.

5

33

15/00059/17

****9356E

Ruibal Riomayor, Ana María

5

34

15/00060/17

****1190Z

Juncal Couselo, Balbina

5

35

15/00061/17

****0975F

Ameneiros Picos, José

5

36

15/00063/17

****38179

Granxa Vilariño, S.C.

5

37

15/00064/17

****1546J

Raña Fraga, Isolina

5

38

15/00065/17

****6669D

De Bernardo Míguez, Jesús

5

39

15/00068/17

****5270J

García Conde, Antonio

8

40

15/00069/17

****35118

Explotación Gandeira Rey, S.C.

5

41

15/00071/17

****2651A

Neiro Rey, Yolanda

5

42

15/00073/17

****11219

Finca Tarreo, S.L.

5

43

15/00078/17

****38757

Gandeiría Banzas Vázquez, S.C.

5

44

15/00079/17

****1573K

Díaz Sanmartín, Juan Carlos

5

45

15/00080/17

****4788G

García Varela, Antonio

5

46

15/00081/17

****6953Y

García González, Miguel

5

47

15/00082/17

****37262

Ganados Carballo, S.C.

5

48

15/00083/17

****41181

Gandeiría O Bión, S.C.

5

49

15/00085/17

****99224

Ganadería Sebastián, S.C.

5

50

15/00087/17

****89516

Tubío Busto, S.C.

5

51

15/00089/17

****5295V

Iglesias Castro, Alfredo Salvador

5

52

15/00092/17

****7768P

Sampedro Veiga, José Ramón

5

53

15/00094/17

****46032

A Bouciña, S.C.

5

54

15/00096/17

****62749

Yudes Mercedes Beade Nieto, S.C.

5

55

15/00098/17

****3013T

Vilariño López, Faustino

5

56

15/00102/17

****1529H

Seoane Liste, Rosa María

5

57

15/00108/17

****4814V

Garea Moscoso, Rubén Ramón

5

58

15/00110/17

****71972

Gandería Colorado, S.C.

5

59

15/00112/17

****29070

San Vicente de Niveiro Sat 1141

5

60

15/00114/17

****1108Y

Mariño González, Jesús

5

61

15/00115/17

****2763C

Brea Rodríguez, José Manuel

5

62

15/00116/17

****4739X

Roca Quintela, María Josefa

5

63

15/00117/17

****5661H

Sanmartín Díaz, Antonio

5

64

15/00119/17

****3099B

Miraz Pereira, María Teresa

5

65

15/00120/17

****9024W

Sánchez Sánchez, Sergio

5

66

15/00122/17

****81238

Cubela Xuga Sat

5

67

15/00125/17

****9282S

Couto López, Roberto

16

68

15/00129/17

****7788B

Otero Pena, Manuel

5

69

15/00130/17

****0010X

Fernández Permuy, María Gloria

5

70

15/00131/17

****6245F

Calvo Rodríguez, Isidro

5

71

15/00132/17

****1297F

Naveiras Ardao, Fernando

5

72

15/00133/17

****11847

Hermanos Bouza, S.C.

1

73

15/00134/17

****85112

Gandeiría O Pinar, S.C.

5

74

15/00136/17

****1350L

Fernández Díaz, José Ramón

5

75

15/00142/17

****4842E

Fandiño Blanco, Diego

5

76

15/00151/17

****36157

Ganadería Martínez, S.C.

5

77

15/00153/17

****3329Q

Calo Barbazán, Carlos Antonio

5

78

15/00162/17

****9174R

García Mosteiro, Óscar Manuel

15

79

15/00163/17

****6531Z

Lorenzo Rodríguez, José Manuel

15

80

15/00164/17

****0211D

Juncal Regueiro, Lino

15

81

15/00166/17

****82620

Lois Gómez, Rogelio y José Manuel

5

82

15/00169/17

****0468P

Miramontes Calo, Manuel

5

83

15/00170/17

****0720N

Eirís Ponte, José María

5

84

15/00171/17

****0255F

Balbís Felípez, M. Carmen

5

85

15/00173/17

****4961Q

Cambón Rodríguez, María Teresa

5

86

15/00175/17

****7081C

Blanco Anido, Basilio Manuel

5

87

15/00176/17

****9123S

Rey Rey, M. José

5

88

15/00178/17

****6035R

Añón Soneira, José Álvaro

5

89

15/00184/17

****26412

Os Agros de Frieiro, S.C.

5

90

15/00185/17

****37304

José Ángel Garea e Hijos, S.C.

5

91

15/00189/17

****36868

Cunordam, S.C.

5

92

15/00190/17

****37197

Marazon, S.C.

5

93

15/00191/17

****80691

Torres SAT

5

94

15/00192/17

****47515

Gandería-Finca O Carballal, S.C.

15

95

15/00195/17

****40637

Ganadería O Cadro, S.C.

5

96

15/00196/17

****1959Z

García Torneiro, Laura

15

97

15/00197/17

****41363

Blanco Fraga, S.C.

5

98

15/00198/17

****15423

Granxa Hurdeiro, S.C.

5

99

15/00199/17

****8809V

Castelos Vázquez, Roberto

5

100

15/00200/17

****46829

Sat Isidro Nº 1070 Xuga

5

101

15/00201/17

****38126

Gandeiría Cardelle, S.C.

5

102

15/00202/17

****21140

Granxa O Canteiro, S.C.

5

103

15/00205/17

****7356K

Camba Marín, José Manuel

5

104

15/00206/17

****34525

Ganadería Antelo Caamaño, S.C.

5

105

15/00208/17

****39037

Gandeiría Meixide, S.C.

5

106

15/00209/17

****04854

Petexo, S.C.

5

107

15/00212/17

****40100

Castro Noya, S.C.

5

108

15/00213/17

****27106

Sat Ganadería O Salgueiro Nº 1244 Xuga

5

109

15/00215/17

****90396

Viveros Casa Valiña, S.L.

5

110

15/00216/17

****91119

Sat Regueiro Branco Nº 1390 Xuga

5

111

15/00217/17

****31018

Busto Corzon Sat Nº 1327

13

112

15/00225/17

****59744

Rey Novio, S.C.

5

113

15/00226/17

****2263M

Castrelo Fernández, Miguel

15

114

15/00227/17

****37826

Ganadería Tañoi Sat Nº 1158 Xuga

5

115

15/00229/17

****84831

Gandería Monteiro, S.C.

15

116

15/00230/17

****2681T

Prieto Rodríguez, Mario

15

117

15/00233/17

****00262

Viveros Salomé, S.C.

8

118

15/00234/17

****76294

Gandería Sinesio, S.C.

5

119

15/00236/17

****7575N

Varela Corral, Juan José

5

120

15/00237/17

****55494

Gandeiría Gasu, S.C.

5

121

15/00239/17

****60450

Ganadería Angele 6665, S.C.

5

122

15/00240/17

****71882

Chao Mezonzo Sat Nº 1189 Xuga

5

123

15/00241/17

****56375

Ganadería Carpio, S.C.

5

124

15/00242/17

****41314

Gandeiría Seoane, S.C.

5

125

15/00246/17

****21703

Raíño de Sol, S.C.

15

126

15/00247/17

****6537V

Canabal Iglesias, Pedro

5

127

15/00248/17

****92372

Granxa A Xesteira, S.C.

5, 15

128

15/00249/17

****1712D

Martínez García, Constantino

5

129

15/00251/17

****84909

Abeledo, S.C.

5

130

15/00252/17

****37346

Río Paz, S.C.

5

131

15/00253/17

****41348

Sucrigón, S.C.

5

132

15/00254/17

****97899

Sat Rama Andrade

5

133

15/00257/17

****20688

Ganadería Parga, S.C.

5

134

15/00258/17

****79917

Gandeiría Cobas, S.C.

5

135

15/00259/17

****37163

Castro, S.C.

5

136

15/00262/17

****22957

Gandeiría Carril do Retorno, S.C.

5

137

15/00265/17

****25746

Sat Baneira

5

138

15/00266/17

****24565

Gandeiría Bataneiro, S.C.

5

139

15/00267/17

****36091

Finca A Cortiña Sat

5

140

15/00268/17

****41306

Gandeiría Marelo, S.C.

5

141

15/00271/17

****0527K

Rodríguez Pérez, Josefa

5

142

15/00272/17

****0311Q

Sánchez Cernadas, Francisco José

5

143

15/00275/17

****7537H

Suárez Penas, Juan Carlos

5

144

15/00277/17

****81589

Gandería La Antigua Fábrica, S.C.

5

145

15/00278/17

****04184

Ganadería Rodríguez Sat Nº 952 Xuga

5

146

15/00279/17

****3235E

Ares Vilariño, Pablo

5

147

15/00280/17

****30746

Gandeiría Fandelo, S.C.

5

148

15/00281/17

****52204

Gandería Carpinteiro, S.C.

5

149

15/00282/17

****3298L

García Bermúdez, Calixto

5

150

15/00283/17

****5973K

Santoandré Roel, José Luis

5

151

15/00284/17

****40944

Gandeiría Mascoto, S.C.

5

152

15/00285/17

****18203

A Riveira, S.C.

15

153

15/00286/17

****26264

Finca Doval, S.C.

15

154

15/00288/17

****3488W

Velo Santos, Damián

17

155

15/00290/17

****97747

Casa Pedreira Sat Nº 1224 Xuga

5

156

15/00299/17

****26249

Gandeiría Fidalgo, S.C.

5

157

15/00301/17

****40910

Vilardevesa Sociedade Coop. Galega

5

158

15/00302/17

****08153

Familia Martínez Sat 902 Xuga

5

159

15/00303/17

****05319

Agro Iglesias, S.C.

1

160

15/00304/17

****24658

Ganadería Damián Regueiro, S.C.

5

161

15/00309/17

****17551

Ganadería Rey Martínez, S.C.

5

162

15/00310/17

****25216

Areoso del Río, S.C.

5

163

15/00312/17

****79305

Explotaciones Casa Domínguez, S.C.

5

164

15/00313/17

****39568

Quinto Sat 1055 Xuga

5

165

15/00318/17

****44376

Prado Picado Sat

15

166

15/00320/17

****99195

Gandaría Carro, S.C.

15

167

15/00324/17

****08442

Casa de Anxel, S.C.

5

168

15/00325/17

****56382

Gandería do Campo Sat Nº 975 Xuga

5

169

15/00328/17

****39649

Explotación Quinteiro, S.C.

5

170

15/00329/17

****56367

Ganadería Cascalleira, S.C.

5

171

15/00331/17

****56238

Sat Gandería Sánchez

5

172

15/00335/17

****97459

Finca Mariño Sat Nº 1108 Xuga

5

173

15/00336/17

****86151

María Josefa Couselo Lodeiro e outro

15

174

15/00339/17

****25224

S.C. Bouzas Regueiro

15

175

15/00344/17

****59817

Gandería de Limusín Sánchez Pallas

5

176

15/00347/17

****22826

Gandaría O Campo, S.C.

15

177

15/00349/17

****14609

Ganadería Landeira Castro, S.C.

15

178

15/00351/17

****6693T

Freire Rodríguez, Noelia

1

179

15/00356/17

****3584R

Fraga Rico, Juan José

5

180

15/00357/17

****6643G

Muíño López, José Antonio

5

181

15/00361/17

****83178

Doroña Sat Nº 1094 Xuga

5

182

15/00362/17

****89507

Ganadería Santa María, S.L.U.

15

183

15/00363/17

****70909

Granxa Tato Bravo, S.C.

15

184

15/00364/17

****80071

Granxa Vidueira, S.C.

5

185

15/00368/17

****7322V

Romar Blanco, Antonio

5

186

15/00370/17

****3389W

Baña Atan, Elisa Josefa

5

187

15/00371/17

****40266

Ganadería Casblanco, S.C.

5

188

15/00372/17

****9008N

Rodríguez Casal, Álvaro

5

189

15/00373/17

****36553

Paris Novio, S.C.

5

190

15/00374/17

****43477

Ganadería O Rubio, S.C.

5

191

15/00376/17

****76429

Noroeste de Ecología, S.L.

5

192

15/00386/17

****66905

Lúpulo Tecnología de Galicia, Soc.

5

193

15/00387/17

****36201

Ganadería Cal do Vilar, S.C.

15

194

15/00390/17

****37908

Sabalogal, S.L.

15

195

15/00393/17

****62228

Gandeiría Lousada, S.C.

5

196

15/00395/17

****22982

Granxa Foxado, S.C.

15

197

15/00396/17

****65923

Palancana Núm. 1394 Xuga Sat

5

198

15/00401/17

****81806

Ganadería Divina Rey e Hijo, S.C.

5

199

15/00407/17

****60479

Castro de Maroñas

5

200

15/00410/17

****23153

Ganadería Pensado, S.C.

5

201

15/00411/17

****54198

Mourelos Valle, S.C.

5, 15

202

15/00412/17

****22164

Ganadería Bártulo, S.C.

1

203

15/00413/17

****40274

Gandería Iglesias Agra, S.C.

5

204

15/00417/17

****06883

Ganadería Conexo, S.C.

5

205

15/00418/17

****82078

Tubío, S.C.

5

206

15/00419/17

****05416

Rey Martínez, S.C.

5

207

15/00421/17

****39910

Gandeiría Os Campos, S.C.

5

208

15/00422/17

****49543

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.

5

209

15/00424/17

****22453

Ganadería Abad y Blanco, S.C.

15

210

15/00426/17

****9303S

Marzoa Méndez, María Jesús

5

211

15/00427/17

****51803

Sat La Sobreira Nº 1062 Xuga

15

212

15/00433/17

****47025

A Mella Sat 1068 Xuga

5

213

15/00435/17

****7376F

González Seoane, Ramón

5

214

15/00437/17

****6305H

Quintela Fernández, Enrique Manuel

5

215

15/00438/17

****6015Y

Pérez García, María del Carmen

5

216

15/00440/17

****59403

Ganadería Ponte Boado, S.L.

5

217

15/00442/17

****22974

Gandeiría O Seixo, S.C.

15

218

15/00443/17

****22319

O Pazo Prevediños Sat Nº 956 Xuga

5

219

15/00444/17

****99671

S.A.T. Castro de San Gregorio

5

220

15/00445/17

****49033

Sat Casal Vilar

5

221

15/00446/17

****5089K

Patiño Meijide, Jorge

5

222

15/00447/17

****41280

Gandeiría Cruceiro O Pazo, S.C.

15

223

15/00449/17

****21125

Ganadería Baqueiro Castro, S.L.

15

224

27/00005/17

****0925P

Fernández González, Amable

5

225

27/00007/17

****1603P

Fernández Torre, José Enrique

5

226

27/00008/17

****4760Z

Lago Gancedo, Jesús Ángel

5

227

27/00011/17

****9807Y

Quiroga González, Héctor

15

228

27/00014/17

****4067R

Estrada Trabado, María del Carmen

5

229

27/00016/17

****6671Y

González Pardo, Javier

5

230

27/00018/17

****7636G

Vázquez Grande, Jorge David

5

231

27/00019/17

****9924J

García Rodríguez, Ricardo

5

232

27/00022/17

****9705D

López Sánchez, Antonio José

5

233

27/00024/17

****7586K

Castro González, Javier

5

234

27/00025/17

****1740C

Losada Álvarez, Pablo

5

235

27/00026/17

****4397D

Abuín Sanfiz, José

5

236

27/00027/17

****2424S

García Díaz, Ana María

5

237

27/00028/17

****5600S

Piñeiro González, Diego

5

238

27/00029/17

****7332X

Regueiro Roca, Luis

5

239

27/00030/17

****5141C

López Gómez, Manuel

5

240

27/00031/17

****4316W

Álvarez Rey, Manuel

5

241

27/00032/17

****9251W

Silva Vázquez, Carmen

5

242

27/00035/17

****1384Z

Sufuentes Castro, Antonio

5

243

27/00036/17

****2504V

Loyo Portero, Ricardo

5

244

27/00037/17

****7280D

Castro Acevedo, Marcos

5

245

27/00038/17

****5377T

Busto Rodríguez, José Ángel

5

246

27/00040/17

****9008V

Teijeiro Rodríguez, Manuel

5

247

27/00041/17

****0287K

Lamela Corral, Jaime

5

248

27/00042/17

****8887R

López Vilela, Javier

5

249

27/00043/17

****1590J

López Castro, José Antonio

5

250

27/00044/17

****1816C

Díaz Rodríguez, José Antonio

5

251

27/00045/17

****0230X

Fdez. de la Vega Senra, Arturo

4, 5

252

27/00046/17

****7906G

Fernández Castro, José-Alberto

17

253

27/00048/17

****4649M

Vázquez Carballal, Eusebio

5

254

27/00049/17

****0426X

López Rejo, Clara

5

255

27/00054/17

****8405N

Veiga Freire, Mercedes

5

256

27/00056/17

****3315B

Marrondo Montero, José Antonio

5

257

27/00057/17

****6859C

Ansedes Cabanas, María José

5

258

27/00058/17

****0117N

Fernández Díaz, Antonio

5

259

27/00060/17

****5470Y

Díaz Piñeiro, Rubén

5

260

27/00062/17

****5202R

Santín González, Javier

5

261

27/00071/17

****8748Q

Arango Cordero, María Enma

5

262

27/00075/17

****2823G

Fernández Aira, José Manuel

5

263

27/00076/17

****5443V

Sufuentes Amor, José Antonio

5

264

27/00077/17

****3194T

Liz Fernández, Juan José

5

265

27/00078/17

****6528E

Jul Rodríguez, Inés

5

266

27/00079/17

****8884K

Vázquez Somoza, Juan Luis

5

267

27/00080/17

****2426A

Domínguez Val, Alberto

5

268

27/00081/17

****4695T

Huerta Rodil, Miguel

5

269

27/00083/17

****8675Y

Otero Bello, José Manuel

5

270

27/00084/17

****1242S

Souto Novo, Iván

5

271

27/00088/17

****7507B

Castro Sal, Alberto

5

272

27/00093/17

****5779Q

Dopico Bouzas, Antonio

5

273

27/00098/17

****9119R

Arias López, María Luisa

5

274

27/00099/17

****1894T

Rego Pérez, Julián

5

275

27/00101/17

****3318Q

Díaz González, María José

5

276

27/00104/17

****5889Q

Varela Varela, Alberto Alejandro

1

277

27/00105/17

****5274D

Gómez Blanco, M. Ángeles

5

278

27/00107/17

****7923K

Rodríguez García, Monserrat

4, 5

279

27/00108/17

****1447Y

Ferreiro Corredoira, José Luis

5

280

27/00109/17

****5696F

Vázquez Gavieiro, M. Luisa

5

281

27/00110/17

****6477R

Fernández García, Ramón

5

282

27/00111/17

****2581S

Fernández Vázquez, Ana Isabel

5

283

27/00114/17

****4281X

Gómez González, Fernando

5

284

27/00115/17

****7252G

Ferreiro Ferreiro, Antonio

5

285

27/00117/17

****0188N

Vila Sánchez, Julio

5

286

27/00119/17

****8034V

Blanco Matellanes, Iker

15, 16

287

27/00121/17

****4958T

Pérez Grandas, Manuel

5

288

27/00126/17

****2040K

Calvo Ansende, José Luis

10

289

27/00127/17

****0512Q

Campello García, Antonio

5

290

27/00128/17

****1580K

Lago Fernández, Joaquín

5

291

27/00129/17

****7279P

Anido Cornide, José Luis

5

292

27/00133/17

****5034F

López Morandeira, José Luis

5

293

27/00134/17

****8192V

Abella López, Manuel

5

294

27/00135/17

****5808D

Parga Díaz, Tomás

5

295

27/00136/17

****8257M

Freire García, José Carlos

5

296

27/00137/17

****2234T

Barral Santamariña, Óscar

5

297

27/00138/17

****7618W

Rodríguez Roca, Juan Carlos

5

298

27/00139/17

****7025N

López Rivas, Eva María

4, 5

299

27/00140/17

****0308N

Souto Cordeiro, María Luz

5

300

27/00142/17

****4447X

Montes Pena, Ofelia

5

301

27/00143/17

****8236G

Iglesias Bergantiños, Roberto

5

302

27/00144/17

****1878F

Cabado Barral, Servando

5

303

27/00145/17

****8999B

García Paz, Jesús

5

304

27/00146/17

****3360N

Comba Gayoso, Ángel Antonio

5

305

27/00147/17

****9850Q

Ferreiro Vázquez, Miguel

4, 5

306

27/00150/17

****3382K

Lago Caldeiro, Manuel

5

307

27/00151/17

****6084V

Arias Pérez, María Paz

5

308

27/00152/17

****9101K

Castro Monteiro, Miguel

4

309

27/00153/17

****8840K

Conde López, María Carmen

5

310

27/00155/17

****8269E

Cordero Fernández, José Ovidio

5

311

27/00156/17

****0772B

Fernández Núñez, José Manuel

5

312

27/00161/17

****8484W

Saavedra Seijas, Jesús

5

313

27/00165/17

****7513X

Nadela Seijas, José Manuel

5

314

27/00166/17

****9555H

López Pena, Francisco

5

315

27/00167/17

****2035Q

Arias Rodríguez, José Manuel

5

316

27/00168/17

****6115V

Penas García, María Isabel

5

317

27/00169/17

****8483K

Díaz Fernández, Ricardo

5

318

27/00171/17

****0351D

Serén Fernández, José Antonio

5

319

27/00172/17

****1292D

González Abelleira, Carlos

5

320

27/00174/17

****9254X

Salvatierra Sánchez, Benito

5

321

27/00175/17

****4173Q

Basanta Leitón, Luis Miguel

5

322

27/00178/17

****2329A

Marqués Suárez, Mónica

5, 16

323

27/00181/17

****8990F

Abelaira de la Torre, María Asunción

5

324

27/00185/17

****9113X

Armesto Rodríguez, Ángel

5

325

27/00187/17

****4776C

Armesto Marcos, José Álvaro

5

326

27/00188/17

****9009Y

Corral Rodríguez, José Manuel

5

327

27/00189/17

****9722K

Mosquera Rodríguez, Isaac Carlos

5

328

27/00190/17

****7752B

González Castro, José Antonio

5

329

27/00191/17

****0326G

López López, Marcos

15

330

27/00193/17

****8922P

Rodríguez Franco, Alberto

5

331

27/00194/17

****2331T

Fernández Enriquez, José Manuel

5

332

27/00195/17

****7563Q

García Sante, José Antonio

5

333

27/00196/17

****8708R

Toubes Fernández, José Abel

5

334

27/00197/17

****6745Q

Álvarez Veiga, Pedro

5

335

27/00198/17

****9598C

Cervela Suárez, Andrés

5

336

27/00199/17

****7195Y

Darriba Copa, Jesús

5

337

27/00200/17

****7100K

López Castro, Roberto

5

338

27/00201/17

****1725X

García López, José Luis

5

339

27/00202/17

****8788N

Rodríguez Ferreirós, Nélida

5

340

27/00204/17

****3330K

Cancio López, Rosa María

15

341

27/00206/17

****7092L

Pazos Fernández, María Luisa

5

342

27/00207/17

****8857N

Méndez Gutiérrez, José Manuel

5

343

27/00208/17

****9323X

Racamonde Rodríguez, Manuel

5

344

27/00215/17

****4599E

Pérez Rivero, Félix

17

345

27/00216/17

****6485N

Álvarez Gómez, Manuel

5

346

27/00218/17

****4648N

López Lodeiro, José Ángel

5

347

27/00220/17

****6273G

López López, Félix

5

348

27/00222/17

****2073B

Rodríguez Vázquez, Francisco Javier

5

349

27/00223/17

****6179W

Varela Rodríguez, María José

5

350

27/00224/17

****0885L

López López, Javier

5

351

27/00225/17

****2855P

Varela Díaz, Mari Luz

5

352

27/00227/17

****6893A

Losada Prado, Francisco Javier

5

353

27/00228/17

****83544

Porcino y Vacuno, S.L.

5

354

27/00232/17

****3157N

Vidal Cortiñas, María Josefa

5

355

27/00233/17

****4695J

Méndez Rodríguez, Ovidio Ángel

4

356

27/00234/17

****0606H

Corrales Simón, José Juan

5

357

27/00235/17

****0450K

Cabanas Rey, Leonardo

5

358

27/00237/17

****6302S

Gil Pernas, María Azucena

5

359

27/00239/17

****1354H

Legaspi Abelleira, Abel

5

360

27/00241/17

****1735H

López López, José Antonio

5

361

27/00242/17

****9218C

Lage Aguiar, María Josefa

5

362

27/00243/17

****9383G

López Rodríguez, Luis

5

363

27/00244/17

****9369K

García Pérez, Pedro

5

364

27/00246/17

****05564

Rodríguez Camposo, S.C.

5

365

27/00252/17

****57409

Fontelo de Baixo, S.C

5

366

27/00257/17

****6409K

Hermida Hermida, Agustín

5

367

27/00258/17

****5075N

Grandas López, Rubén

5

368

27/00259/17

****2826F

Fernández Cela, Diego

5

369

27/00261/17

****0941P

Álvarez Fernández, José María

5

370

27/00262/17

****64207

Sánchez, S.C.

5

371

27/00263/17

****5537E

Mourelle Fernández, Santiago

5

372

27/00266/17

****80211

Lamadorna, S.C.

5

373

27/00267/17

****2966E

González Vázquez, Manuel

5

374

27/00268/17

****7614Q

Osorio Mon, Magdalena

5

375

27/00269/17

****3148A

Otero Marrube, Antonio

5

376

27/00270/17

****17906

Casa José María, S.C.

5

377

27/00274/17

****9304D

Suárez Mourelle, Alberto

5

378

27/00275/17

****5823L

Fernández Goyanes, José Manuel

5

379

27/00277/17

****47200

Avimoa, S.C.

15

380

27/00278/17

****3102A

Pernas Piñeiro, María Eugenia

2, 5

381

27/00280/17

****34481

Ganados Casanova, S.C.

5, 6

382

27/00283/17

****07154

Eireliña, S.C.

6

383

27/00284/17

****9107D

González Rodríguez, Francisco Javier

5

384

27/00286/17

****2104Q

López Rodríguez, José Manuel

5

385

27/00290/17

****5406D

López Díaz, José Miguel

5

386

27/00295/17

****8815K

Gesto Cancelo, María

5

387

27/00296/17

****11471

Finca A Carballeira Sat Nº 1287 Xuga

5

388

27/00298/17

****35817

A Carreira, S.C.

5

389

27/00304/17

****8503A

Tierra Meira, Amador

5, 18

390

27/00305/17

****79237

Ismois Mel, S.L.

5

391

27/00308/17

****2970B

Pernas González, Aurelio Jesús

5

392

27/00315/17

****64496

Veiga de Fexacos, S.C.

5

393

27/00316/17

****79710

Tomás e Juan de Mer, S.C.

5

394

27/00317/17

****35512

Barreiras, S.C.

5

395

27/00319/17

****5029C

Bouzas Arias, Isabel

5

396

27/00321/17

****34945

Viuda Millares Sat Nº 1323 Xuga

5

397

27/00322/17

****6131X

Franco Núñez, José

5

398

27/00323/17

****18641

Ganadería Cordeiro, S.L.

5

399

27/00326/17

****37807

Carballeiras de Teibel, S.L.

5

400

27/00329/17

****57110

Caldeiro Gradín, S.C.

5

401

27/00331/17

****47806

Ganados Moreiras, S.C.

5

402

27/00333/17

****21447

Carballal, S.C.

5

403

27/00334/17

****17221

Casa Freixo, S.C.

5

404

27/00335/17

****19789

Casa Roxo, S.C.

5

405

27/00336/17

****90129

Granxa Perico, S.C.

5

406

27/00337/17

****44557

Pedrolas SAT Nº 1026 Xuga

5

407

27/00339/17

****94469

Casa Cesareo, S.C.

5

408

27/00341/17

****97090

Ganadería Caraves, S.C.

5

409

27/00342/17

****87976

Avicola Sambreixo, S.C.

15

410

27/00343/17

****10471

Méndez, S.C.

5

411

27/00345/17

****12832

Juan de Forcados, S.C.

5

412

27/00347/17

****18045

Leiteiro, S.C.

5

413

27/00349/17

****34473

Explotaciones Patricio, S.C.

5

414

27/00350/17

****07170

Ganadería Pouton, S.C.

16

415

27/00352/17

****81888

Explotacións Xastre, S.C.

5

416

27/00354/17

****76540

SAT Penedón

5

417

27/00356/17

****50008

Fernández y López, S.C.

5

418

27/00357/17

****4179H

López Folgueiras, José

16

419

27/00359/17

****7317M

Basanta Cabanas, Mª Soledad

5

420

27/00361/17

****4913L

López Fernández, José Antonio

2

421

27/00366/17

****9892N

López Fernández, Benigno

5

422

27/00367/17

****4697B

Vázquez Blanco, Elena

5

423

27/00369/17

****6857M

Castro Teijeiro, José Luis

5

424

27/00370/17

****83124

Ganadería Arias Santalla, S.C.

17

425

27/00373/17

****35369

Sat Nº 494 Xuga Gomelle

5

426

27/00374/17

****19456

Fentegar, S.C.

5

427

27/00377/17

****9426G

López Fouz, Montserrat

5

428

27/00378/17

****2445S

Vázquez Macía, David

18

429

27/00380/17

****5335D

Lago Gancedo, Rocío

5

430

27/00381/17

****19787

Ganadería Leira Blanco, S.C.

5

431

27/00383/17

****97532

Ganadería Sabela, S.L.

5

432

27/00386/17

****80146

Ganadería Valcarce, S.C.

5

433

27/00387/17

****17278

Ganadería Manolito, S.C.

15

434

27/00389/17

****36536

Ganadería Casardixo, S.C.

5

435

27/00390/17

****90533

Ganadería A Torre, S.C.

5

436

27/00396/17

****81443

A Campaza, S.C.

5

437

27/00397/17

****0257W

Pallares Franco, José María

5

438

27/00398/17

****64595

Ganadería Sogeyma, S.C.

5

439

27/00400/17

****63035

Campos, S.C.

5

440

27/00402/17

****08537

Hermanos Vilariño, S.C.

5

441

27/00403/17

****3229L

Orille Díaz, José

5

442

27/00404/17

****63326

Tumbeiro López, S.C.

5

443

27/00408/17

****36254

Tabernas, S.C.

5

444

27/00411/17

****8824C

López Mondelo, María Patricia

20

445

27/00412/17

****21199

Chavián, S.C.

5

446

27/00416/17

****03064

Almuiña, S.C.

5

447

27/00417/17

****79817

Casteda, S.C.

5

448

27/00420/17

****6464K

López López, Santiago

4, 5

449

27/00421/17

****47178

Subiela, S.C.

5

450

27/00423/17

****5511B

Díaz Dorado, Juan Carlos

5

451

27/00426/17

****95510

Sat A Penela 911 Xuga

5

452

27/00428/17

****0804D

Marón López, Rubén

5

453

27/00429/17

****5369W

López Tallón, José Luis

5

454

27/00430/17

****4697C

López Pallarés, Jesús

5

455

27/00431/17

****8657Z

Mondelo Pérez, Javier

4, 5

456

27/00432/17

****8222R

Montero Chaos, Elva

4

457

27/00433/17

****2081L

Mourelo Raposo, Miguel Ángel

5

458

27/00434/17

****3241P

Mourelo Vilela, Javier

5

459

27/00435/17

****6656Z

Mouronte Fernández, Miguel Ángel

5

460

27/00438/17

****8233L

Piñeiro Castedo, Basilio

5

461

27/00443/17

****89156

O Canal Carballosa, S.L.

5

462

27/00452/17

****13188

Granxas O Castro, S.L.

7, 3

463

27/00454/17

****84660

Ganadería Da Bouza, S.C.

5

464

27/00456/17

****37377

López Castro, S.C.

20

465

27/00458/17

****7089F

Casabella Otero, Gabriel

5

466

27/00460/17

****35710

Cadahias de San Julián, S.C.

5

467

27/00462/17

****7120X

Abraira Fernández, Alfredo

5

468

27/00463/17

****88893

O Louro Sat Nº 1212 Xuga

5

469

27/00464/17

****35660

Ganadería Pernas, S.C.

5

470

27/00465/17

****3898P

Cabana Salgado, Vanesa

5, 16

471

27/00466/17

****67210

Sdad. Agraria de Transf. Edrada Nº 111

5

472

27/00468/17

****36452

Florida, S.C.

5

473

27/00470/17

****79858

Agromunde, S.C.

5

474

27/00472/17

****19946

Ganadería Ferreiros, S.L.

5

475

27/00474/17

****08756

Ganadería García Rubin, S.L.

5

476

27/00477/17

****6690F

Gayoso Díaz, Antonio

5

477

27/00479/17

****19052

Ganadería Valiños Sat

5

478

27/00480/17

****74842

Ramos Cabana, S.C.

5

479

27/00484/17

****81599

Granxa Pedraza, S.C.

5

480

27/00485/17

****63258

Gandería O Mazo, S.C.

5

481

27/00487/17

****92416

Ganadería Gómez González, S.C.

17

482

27/00492/17

****16579

Ganadería Casa Da Taberna, S.C.

5

483

27/00494/17

****57401

Sat San Antonio

5

484

27/00495/17

****88588

Sat Castrelo Nº 1220 Xuga

5

485

27/00496/17

****9845Y

Sánchez Arias, Pablo

5

486

27/00498/17

****38094

Sat San Benito Nº 1341 Xuga

5

487

27/00499/17

****14440

SAT Agroba Ulloa

5

488

27/00500/17

****2197S

Díaz Carballeira, José

5

489

27/00501/17

****36486

Gandeiría Portela Rivas, S.C.

5

490

27/00502/17

****0119L

Lenza Rielo, María Dolores

5

491

27/00507/17

****8278A

Castro López, Carlos

5

492

27/00513/17

****37239

Sat Andión Nº 1009 Xuga

5

493

27/00515/17

****56767

Casa de Polo, S.C.

5

494

27/00516/17

****7224N

Docando Picos, Pablo

5

495

27/00518/17

****70701

Casa de Eduardo Sat Nº 1131 Xuga

5

496

27/00519/17

****77241

Gandeiría Asturao, S.C.

5

497

27/00520/17

****4586L

Rodríguez Balseiro, María Belén

5

498

27/00521/17

****80641

Reigada, S.L.

5

499

27/00523/17

****49877

Castrillón, S.C.

5

500

27/00525/17

****3568H

Iglesia Gesto, Nancy

5

501

27/00526/17

****82680

Sat Otero Novo 1170 Xuga

5

502

27/00528/17

****2601V

Vidal Rancaño, Fidel

5

503

27/00530/17

****79827

SAT Agosto Darriba Nº 1160 Xuga

5

504

27/00533/17

****1189A

López Macía, Marta

5

505

27/00534/17

****0554W

López Nogueira, Juan

5

506

27/00535/17

****95500

SAT Cando

5

507

27/00536/17

****89347

Sat Algrabusan Xuga N1346

15

508

27/00537/17

****39183

Gandeira Teixeiro, S.C.

5

509

27/00538/17

****0664V

Otero Liz, José Ángel

5

510

27/00539/17

****90400

Ber, S.C.

5

511

27/00540/17

****10307

Gandeiría Braña, S.C.

5

512

27/00541/17

****5126F

Folgueira Iglesia, María Luz

5

513

27/00542/17

****55850

Cabana Sat Xuga 1071

5

514

27/00543/17

****2178K

Martínez Onega, José Luis

5

515

27/00544/17

****35662

Fontixón Sat Nº 996 Xuga

5

516

27/00545/17

****35704

Ganadeiría Proida

5

517

27/00546/17

****6831X

García Legaspi, Pedro

5

518

27/00547/17

****71030

SAT do Ferreiro Nº 1125 Xuga

5

519

27/00548/17

****63142

Ganadería do Rei, S.C.

5

520

27/00549/17

****56601

Lado S.A.T. 1117 Xuga

5

521

27/00550/17

****9726V

Fernández Rodríguez, José Ángel

5

522

27/00551/17

****36031

Ganadería Corona Mourelle, S.C.

5

523

27/00552/17

****6232D

Iglesias Rodríguez, Juan José

5

524

27/00553/17

****2615P

Folgueira Bouso, José Luis

5

525

27/00554/17

****5258L

Prieto González, Pablo

5

526

27/00555/17

****6263G

Quiroga Veiga, Juan Carlos

5

527

27/00556/17

****3633L

Veiga Paredes, Daniel

5

528

27/00557/17

****6992A

Silvosa Sordo, José Luis

5

529

27/00559/17

****96464

Casa Da Grandela, S.C.

5

530

27/00560/17

****7091N

López Rodríguez, Javier

20

531

27/00561/17

****2975T

Otero Salgado, José Ángel

5

532

27/00562/17

****36080

Ganadería Os Caballeros, S.C.

5

533

27/00564/17

****10139

Sat A Campiña 726 Xuga

5

534

27/00565/17

****5088S

Castro Fernández, Ana Belén

5

535

27/00567/17

****54341

Cabo da Vila SAT Nº 1052 Xuga

5

536

27/00571/17

****5850H

Nogueira Lence, Jesús Ángel

5

537

27/00572/17

****8087Y

Seijas Legaspi, Pablo Antonio

17

538

27/00574/17

****49505

Luma, S.C.

5

539

27/00575/17

****2286Z

López Somoza, José Antonio

5

540

27/00576/17

****4256Y

López Vázquez, Diego

5

541

27/00578/17

****63241

Macía, S.C.

5

542

27/00579/17

****54349

Casa Grande Randolfe, S.C.

5

543

27/00585/17

****05430

Ganadería Pisco, S.C.

5

544

27/00587/17

****00136

Sat Seixas Nº 1241 Xuga

5

545

27/00588/17

****36445

Gandeiría Lodeiro, S.C.

5

546

27/00593/17

****5591W

Pérez López, Juan Manuel

4

547

27/00597/17

****37357

Coop. Burgo de Negral

5

548

27/00601/17

****4619R

Castro Varela, José

5

549

27/00604/17

****1598D

Domínguez Currás, María Inmaculada

5

550

27/00610/17

****1446M

González López, María Pilar

5

551

27/00616/17

****2468N

Regueiro Feijoo, Celestino

5

552

27/00619/17

****2935R

Rivera Arias, Antonio

5

553

27/00620/17

****9366C

Rodríguez Arias, Antonio

5

554

27/00621/17

****4245M

Rodríguez Fernández, José Antonio

5

555

27/00622/17

****0342H

Rodríguez Gómez, Cándido

5

556

27/00624/17

****3256S

Poy López, Manuel

5

557

27/00625/17

****4534P

Rodríguez Ojea, Luis

5

558

27/00626/17

****4061H

Rodríguez Rodríguez, Isabel

5

559

27/00627/17

****2348X

Rodríguez Saavedra, Pilar

5

560

27/00629/17

****37922

Roima, S.C.

5

561

27/00630/17

****7557T

Rubio López, José Juan

5

562

27/00631/17

****17320

Sat Ladeira Nº 1285 Xuga

5

563

27/00638/17

****70378

Seranisbel, S.C.

5

564

27/00639/17

****38003

Serra, S.C.

5

565

27/00641/17

****63092

Gandeiría Vedral, S.C.

5

566

27/00642/17

****6878B

Sobrado Farelo, Teófilo

5

567

27/00643/17

****8015A

Taboada Vázquez, Mario

5

568

27/00644/17

****19755

Valcarce, S.C.

5

569

27/00645/17

****8876B

Valiqa Valladares, María Carmen

5

570

27/00646/17

****0318Y

Vázquez Díaz, Javier

5

571

27/00647/17

****9663J

Vázquez García, Carlos

5

572

27/00648/17

****2934T

Vázquez Meilán, José Antonio

5

573

27/00649/17

****70170

Viloira, S.C.

5

574

27/00655/17

****1644K

Pena Miragaya, Mari Luz

5

575

27/00657/17

****7492D

Lago Fernández, César

5

576

27/00660/17

****3667H

González Folgueiras, M. Sira

5

577

27/00672/17

****90275

Cadavide, S.C.

19

578

27/00684/17

****60348

Xerlea SAT Nº 1083 Xuga

5

579

27/00692/17

****62847

Sat O Carboeiro Xuga

5

580

27/00718/17

****89756

Ares Liz, S.C.

15

581

27/00720/17

****17823

Ganadería Coxo, S.C.

5

582

27/00777/17

****02506

Ferreiros Martínez, S.C.

5

583

27/00783/17

****75781

Vidal Rey, S.C.

1

584

27/00784/17

****90564

Ganadería Sanfiz, S.C.

1

585

27/00785/17

****65479

Sat Arroxo

1

586

27/00786/17

****76755

Granxa Carlota, S.C.

1

587

27/00787/17

****19482

Casa do Coxo, S.C.

1

588

27/00789/17

****2026S

Pájaro Méndez, Azucena

1

589

27/00793/17

****31164

Herbón Núñez Sat Nº 1309 Xuga

5, 12

590

27/00801/17

****6526D

Prado Rivas, Jacobo

18

591

27/00806/17

****6924Y

Castro Pena, Jesús

5

592

27/00841/17

****8934N

Amil García, Jesús

5, 16

593

27/00847/17

****5855S

López Torres, Jesús Antonio

15

594

27/00864/17

****36724

Cabuxa Natur, S.C.

5

595

27/00869/17

****2793J

Pena Sanjurjo, María Isabel

5

596

27/00870/17

****90218

Ganadería San Andrés, S.C.

17

597

27/00875/17

****5431A

Boan García, Santiago

18

598

27/00877/17

****4569N

Vázquez Jaime, Adrián

5

599

27/00878/17

****7918B

Santos Sánchez, José Ángel

5

600

27/00879/17

****5959N

Bello Castro, José Luis

5

601

27/00880/17

****56714

Ganadería Castrillón, S.C.

5, 18

602

27/00883/17

****96019

Casa do Combo, S.C.

5

603

27/00885/17

****8148P

Penín Rocha, Ángel

5

604

27/00889/17

****90093

Sajuiva, S.C.

17

605

27/00891/17

****4134Z

Barral Miragaya, Félix

16

606

27/00901/17

****2610Z

Ferreiro Casanova, María Inmaculada

5

607

27/00911/17

****0806K

Díaz Gómez, Joaquín

5

608

27/00924/17

****0918Y

Pérez López, María Olga

15

609

27/00928/17

****4052Z

Carballo Macía, Marcos

5

610

27/00929/17

****9381N

Frey Estebaranz, Guillermo

4

611

27/00930/17

****27881

SAT Castiñeiro

5

612

27/00936/17

****9830L

Castro Otero, Javier

16

613

27/00945/17

****3475W

López Domínguez, Lorena

18

614

27/00946/17

****1420D

Fernández Lamas, Eva

18

615

32/00002/17

****7302J

Domínguez Estévez, Martín

5

616

32/00008/17

****3092Q

González Yáñez, Juan Manuel

5

617

32/00011/17

****3980F

Yáñez González, Manuel

5

618

32/00013/17

****7840F

Rodríguez Mazaira, Manuela

5

619

32/00014/17

****8916S

Meire Rodríguez, Miguel

5

620

32/00015/17

****2438J

Fernández Colmenero, Francisco

5

621

32/00016/17

****8872T

Movilla Ferreño, José Manuel

5

622

32/00020/17

****6195N

Justo Rivero, José Manuel

5

623

32/00021/17

****1767H

Santana Domínguez, Roberto

5

624

32/00022/17

****8535J

González Méndez, Cristina

5

625

32/00023/17

****5532J

Fernández García, Carlos

8

626

32/00025/17

****9496B

Campelo Parada, Ángel

5

627

32/00026/17

****5832B

Santana García, Avelino

5

628

32/00028/17

****2369M

Pato Ferreño, María Isabel

5

629

32/00031/17

****2889W

González Fernández, Jesús

5

630

32/00034/17

****4502E

Rodríguez Blanco, María Nieves

5, 6

631

32/00036/17

****6060E

López Novoa, Teresa

5

632

32/00037/17

****3954D

González Álvarez, José Antonio

5

633

32/00041/17

****8893M

Feijoo González, Jorge

5

634

32/00045/17

****7324R

García Rodríguez, José Luis

5

635

32/00050/17

****9756E

Gómez Bello, Silvia

5

636

32/00052/17

****2223T

Grande Feijoo, Juan Carlos

5

637

32/00053/17

****4023K

González Feijoo, Manuela

5

638

32/00054/17

****6938F

González Martínez, Encarnación M.

5

639

32/00057/17

****1164G

Dopozo García, Manuel

5

640

32/00058/17

****1542M

Fernández Fernández, José Antonio

5

641

32/00059/17

****8781H

Airas Cabido, Benito

5

642

32/00061/17

****64624

Odilo Borrajo e Hijos, S.C.

5

643

32/00063/17

****9436L

Salgado Conde, José Manuel

5

644

32/00067/17

****6175K

Álvarez Hernansanz, José

5

645

32/00068/17

****36974

O Recuncho SAT Nº 1416 Xuga

5

646

32/00074/17

****78196

CMVMC Penamá 16

5

647

32/00075/17

****86314

CMVMC de Seoane

5

648

32/00076/17

****6968P

Vázquez Domínguez, Benita

5

649

32/00077/17

****5964H

Saa Gómez, Roberto

5

650

32/00078/17

****65439

Colifa, S.C.

5

651

32/00079/17

****0897E

Conde Díaz, José Benito

5

652

32/00082/17

****78059

Explotaciones Ganaderas As Cavadas

5

653

32/00083/17

****9628T

Fuentes Gómez, Juan Antonio

5

654

32/00086/17

****8586V

Gómez Rodríguez, Rosa María

5

655

32/00089/17

****8524W

Domínguez Álvarez, Xiana

5

656

32/00091/17

****61099

Pedro Vega Estévez y Esposa, S.C.

5

657

32/00097/17

****9833X

Ramos Colmenero, Manuel Urbano

5

658

32/00098/17

****73781

Semafa Soutelo, S.L.

5

659

32/00099/17

****91013

Granxa Ribeiriño, S.L.

5

660

32/00100/17

****96194

Prieto Iglesias, S.C.

5

661

32/00101/17

****48591

Granxa Mazaricas, S.C.

5

662

32/00104/17

****80642

Explotacións As Carballas, S.C.

1

663

32/00107/17

****48748

Sociedad Civil Ganados Yáñez, S.C.

17

664

32/00108/17

****0437G

Gil Olmos, Cándido

5

665

32/00111/17

****6448N

Feijoo Barreiro, Félix José

10

666

32/00112/17

****7307F

Fernández Díaz, Alfonso

5

667

32/00113/17

****1334X

González Gómez, Luis Victoriano

5

668

32/00114/17

****8444V

Salgado Martínez, José Manuel

5

669

32/00118/17

****78612

Feijoo, S.C.

5

670

32/00119/17

****05011

Coto Mixto, S.C.

2

671

32/00120/17

****36358

Celso Gómez Valencia y otros, S.C.

5

672

32/00121/17

****1678N

Rodríguez Carrera, José Luis

5

673

32/00123/17

****9574X

Penín Vidal, Juan José

5

674

32/00124/17

****7760H

Martínez Díaz, Ana Belén

5

675

32/00125/17

****8034Q

Barros Rivero, José David

6

676

32/00136/17

****1138W

Fernández Pérez, María del Carmen

5

677

32/00146/17

****93557

E.S.A. Ribeiro-Monterrei, S.L.

5

678

32/00156/17

****36333

Alfredo Suárez Gil y outros, S.C.

5

679

32/00159/17

****5218Y

Álvarez Nieto, José Manuel

15

680

32/00162/17

****35152

Antonio Casado Reboredo y outros, S.C.

5

681

32/00163/17

****0959C

Moral Calvo, Rogelio

5

682

32/00164/17

****3221M

Da Silva Pereira, José Antonio

5

683

32/00165/17

****1947R

Penín Rivas, María Remedios

5

684

32/00171/17

****35368

Manuel Diz Pérez y otros, S.C.

5

685

32/00199/17

****1457P

López Hervella, Héctor

8

686

32/00211/17

****8141H

Gutiérrez Álvarez, Lucas

15

687

32/00216/17

****6077D

Vasconcelos Gonçalves, Natalia

17

688

32/00218/17

****7145D

Barbosa Moreira, Pureza Paula

5, 6

689

32/00219/17

****0916H

Fariñas Sabín, Daniel

5

690

32/00221/17

****3828S

Díaz Fernández, Antonio

5

691

32/00224/17

****80634

Agrícola Gandeira Aguiar, S.C.

15

692

32/00225/17

****2963Z

Fernández Fernández, Purificación

5

693

32/00226/17

****3867A

González González, María Paz

5

694

32/00227/17

****1485Z

Cervela González, José Luis

5

695

32/00228/17

****45654

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

1

696

32/00229/17

****75600

Gandería Sanmartiño, S.C.

1

697

32/00240/17

****4162A

Prada Ares, Jorge

15

698

32/00244/17

****81384

Patatas Monterrei, S.C.

5

699

32/00253/17

****4985M

Rodríguez González, Diego

5, 18

700

32/00257/17

****9850V

Regueiro García, Andrea

17

701

32/00258/17

****73250

Guitián y Álvarez, S.C.

1

702

32/00260/17

****6162V

Ferro Domínguez, Adrián

2

703

36/00005/17

****4711Y

Calviño Doval, Manuel

5

704

36/00006/17

****1309R

García Negro, Josefa

5

705

36/00008/17

****0035S

Abeledo López, Mª del Carmen

5

706

36/00010/17

****2226K

Carral Gómez, Gumersindo

5

707

36/00011/17

****4991X

Míguez Filloy, José

15

708

36/00012/17

****5447R

Diéguez Diéguez, Mª Jesús

5

709

36/00013/17

****0955H

Pazos Casal, Alfonso

5

710

36/00019/17

****6779A

Rodríguez Villaverde, Carmen

5

711

36/00022/17

****4805H

Fernández García, Marcos

5

712

36/00024/17

****2772R

Figueroa Failde, José

5

713

36/00025/17

****3359G

García Otero, Oliva

5

714

36/00026/17

****1831V

García Sánchez, José Manuel

5

715

36/00027/17

****1943B

González Alvarellos, Dolores

5

716

36/00028/17

****3266A

García Jorge, Mª del Carmen

5

717

36/00029/17

****3320B

Gutiérrez García, Rita

5

718

36/00031/17

****2504T

López Casal, Mª Celsa

5

719

36/00032/17

****2660H

Jorge García, José Luis

5

720

36/00033/17

****7349M

Méndez Casal, José Antonio

5

721

36/00034/17

****1420C

Lamela Casal, Mª Paz

5

722

36/00035/17

****5393K

Pérez Blanco, Mª Carmen

5

723

36/00036/17

****6488B

Reboredo Reboredo, Antonio

5

724

36/00038/17

****8291Q

Fernández Paz, María Soledad

5

725

36/00039/17

****3843B

Ojea Reboredo, José

5

726

36/00044/17

****1461P

Souto Casal, Elisa

5

727

36/00045/17

****9975T

Teixeira Reis, Abilio

11

728

36/00046/17

****9413Q

Vence Hermida, Dolores

5, 16

729

36/00047/17

****7088T

Vales Porto, Ramón

5

730

36/00048/17

****0087M

Vence Deza, José Benito

5

731

36/00051/17

****9665E

Vilar López, José Manuel

5, 14

732

36/00054/17

****20856

Sat O Chope

5

733

36/00056/17

****7982R

González Juvino, Mª del Carmen

5

734

36/00059/17

****25467

Gandeiría Pais, S.C.

5

735

36/00060/17

****9739J

Amil Chaves, Alberto

5

736

36/00061/17

****4053M

Calviño Arias, Julio

5

737

36/00063/17

****2645M

Hermida Bernárdez, José Andrés

11

738

36/00064/17

****7020Z

Otero Iglesias, José Manuel

5

739

36/00065/17

****6377B

Estévez Rozas, Mª Teresa

5

740

36/00066/17

****4583B

Oro Trastoy, José Ángel

5

741

36/00071/17

****33964

Agroxaqui, S.L.

5

742

36/00080/17

****64912

Finca Vales, S.C.

5

743

36/00082/17

****19924

Gandeiría Bernárdez-Vilar, S.C.

15

744

36/00083/17

****87574

Ganadería Bomboi, S.C.

5

745

36/00087/17

****19403

Ganadería Casa Grande de Loureiro, S.C.

1

746

36/00092/17

****19429

Gandeiría Fontecabalos, S.C.

5

747

36/00096/17

****4450C

Esperón Moldes, Pablo

15

748

36/00098/17

****27679

Ganadería O Porto, S.C.

5

749

36/00103/17

****27281

Ganadería Saa, S.C.

5

750

36/00106/17

****2938L

Villaverde Darriba, Ángel

8

751

36/00107/17

****19478

Gandeiría Vázquez, S.C.

5

752

36/00112/17

****51158

Paciños Hortoganadera, S.C.

5

753

36/00113/17

****62189

Roqueiro e Galego, S.C.

17

754

36/00116/17

****79579

Avega S. Coop. Galega

18

755

36/00118/17

****58310

Sat Val de Camba

5

756

36/00119/17

****55876

Gandeiría Cangas, S.C.

5

757

36/00122/17

****0570F

Varela Romeu, Sara

2

758

36/00123/17

****63500

Gandeiría Coto, S.C.

5

759

36/00133/17

****3991P

García Varela, Amadeo

5, 15

760

36/00139/17

****2530G

Vence López, Lorena

5

761

36/00142/17

****20823

Ganadería Presas y Alamancos, S.C.

5

762

36/00144/17

****85019

Vilar, S.C.

5

763

36/00145/17

****9808G

González Canda, Camilo

5

764

36/00146/17

****3384S

González Guimaraes, Roberto

17

765

36/00149/17

****5009T

Sánchez Iglesias, María Josefa

5, 9

766

36/00153/17

****55918

Gandería Amarante Fondevila, S.C.

20

767

36/00154/17

****6974X

Louzao Valiñas, Susana

5

768

36/00157/17

****27513

Meijomin, S.L.

5

769

36/00176/17

****34996

Ganadería Os Americanos, S.L.

5

770

36/00202/17

****6245E

Amoedo Arosa, Ana Beatriz

16

771

36/00207/17

****19435

Casa Pedro, S.C.

5

772

36/00211/17

****24106

Gandeiría Gestoso, S.C.

5

773

36/00212/17

****9827W

Janeiro Diéguez, José

5

Nº de motivo

Motivo

1

Presentar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 24.3 (medida 6.1) artigo 31.2 (medida 4.1) artigo 37.2 (medida 6.3) da Orde do 29 de marzo de 2017)

2

A explotación non require un volume de traballo equivalente como mínimo a unha UTA (artigo 29.9 da Orde do 29 de marzo de 2017)

3

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, á metade de 1 UTA imputable ao titular da explotación (artigo 36.c) da Orde do 29 de marzo de 2017)

4

Acadar a dimensión mínima establecida no anexo V (artigo 29.9 da Orde do 29 de marzo de 2017)

5

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 33 da Orde do 29 de marzo de 2017

6

Condición de agricultor profesional (artigo 22.b) da Orde do 29 de marzo de 2017)

7

Criterios de incompatibilidade con outras axudas (artigo 13 da Orde do 29 de marzo de 2017)

8

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 29 de marzo de 2017)

9

Instalarse nunha explotación que acade unha renda unitaria de traballo igual ou superior ao 35 % da renda de referencia e inferior ao 120 % desta (artigo 22.d) da Orde do 29 de marzo de 2017)

10

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (artigo 30.5 da Orde do 29 de marzo de 2017)

11

Non acadar a puntuación mínima, segundo o establecido no artigo 33.3 da Orde do 29 de marzo de 2017

12

Non diminuír a renda unitaria da explotación ou, no caso de incrementar o nº das UTA, non diminuír a marxe neta (artigo 2.11 da Orde do 29 de marzo de 2017)

13

Non ter pendente de presentar, na data en que remata o prazo para a solicitude, a solicitude de pagamento dun plan de mellora anterior (artigo 3.4 da Orde do 29 de marzo de 2017)

14

Posuír a capacitación profesional suficiente (artigo 22.c (medida 6.1) e artigo 29.3 (medida 4.1) da Orde do 29 de marzo de 2017)

15

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de setembro de 2017

16

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 29.8 da Orde do 29 de marzo de 2017)

17

Requisitos da orde

18

Ser titular dunha explotación agraria inscrita, no momento da solicitude, no Reaga (artigo 29.1 da Orde do 29 de marzo de 2017)

19

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 36.a) da Orde do 29 de marzo de 2017)

20

Ter efectuado os investimentos despois de ter presentado a correspondente solicitude (artigo 6 da Orde do 29 de marzo de 2017)

ANEXO II

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 64, do 29 de marzo).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 (CP 2016 00182).

Finalidade: apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas.

Os/as interesados/as solicitaron unha axuda para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas; a dita solicitude iniciou os expedientes que, logo de revisión dos departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural, se verificou que non se presentaban todos os documentos preceptivos, polo que foron requiridos para a súa emenda no prazo de dez días.

A citada emenda non foi atendida, considerando así que desisten da súa solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

II) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

III) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

IV) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

V) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias na directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

De acordo con todo o indicado, resolvo declarar desistidas con data do 29 de decembro de 2017 as solicitudes indicadas, de acordo as condicións previstas.

Contra a presente resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación de conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Nº de orde

Nº de expediente

DNI/NIF

Solicitante

1

15/00126/17

****3219V

Meijer, Michiel

2

15/00378/17

****83074

Ganadería de Pazos, S.C.G.

3

27/00061/17

****6066L

Bolaño Pérez, Jorge

4

27/00250/17

****36874

Casa David, S.C.

5

27/00330/17

****37062

Esoporc, S.C.

6

27/00482/17

****10208

Ganadería Casa Serra, S.C.

7

27/00736/17

****27784

SAT Gandeiría Cairo

8

32/00019/17

****3368D

Pía Palomanes, Manuela

9

32/00049/17

****90593

Sociedad Cooperativa Unimiño, S.C.G.

10

32/00145/17

****9689Q

Pérez Diéguez, Fidel

11

32/00160/17

****35988

Vitorino Parente, Pascual e outros

12

32/00222/17

****3373H

Requejo Bosmans, Raquel Xaqueline

13

32/00239/17

****9622Y

Paz Pérez, Almudena

14

32/00241/17

****5787J

Moral Vidal, Víctor

15

32/00245/17

****2545A

Romero Novoa, Jesús

ANEXO III

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 64, do 29 de marzo).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 (CP 2016 00183).

Finalidade: creación de empresas para agricultores mozos.

Os/as interesados/as solicitaron unha axuda para a creación de empresas para agricultores mozos; a dita solicitude iniciou os expedientes que, con data do 27.12.2017, foron obxecto de informe desfavorable dos departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

II) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

III) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

IV) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias na directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

De acordo con todo o indicado, resolvo denegar con data do 3 de maio de 2018 as solicitudes propostas, nas condicións sinaladas na devandita proposta.

Contra a presente resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación de conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Nº de orde

Nº de expediente

DNI

Solicitante

Motivo

1

15/50003/17

****6196F

Baamonde Montes, Helio

3

2

15/50029/17

****9174R

García Mosteiro, Óscar Manuel

7

3

15/50036/17

****6531Z

Lorenzo Rodríguez, José Manuel

7

4

15/50038/17

****5270J

García Conde, Antonio

3

5

15/50042/17

****1959Z

García Torneiro, Laura

7

6

15/50043/17

****4540R

Trillo Leis, Ángel Manuel

3

7

15/50056/17

****2681T

Prieto Rodríguez, Mario

7

8

15/50102/17

****6693T

Freire Rodríguez, Noelia

1

9

15/50109/17

****5766R

Graña González, César

7

10

15/50138/17

****4108R

Varela López, Ángeles

9

11

27/50007/17

****0004D

Díaz Mon, María Elena

10

12

27/50011/17

****5253B

Vilela Arias, José Manuel

3

13

27/50012/17

****2445S

Vázquez Macía, David

9

14

27/50026/17

****9572D

Doval López, Roberto

9

15

27/50034/17

****9478F

Martínez Martínez, Mª de los Ángeles

3

16

27/50057/17

****5405C

Arias Rodríguez, Marcos

9

17

27/50061/17

****4134Z

Barral Miragaya, Félix

8

18

27/50230/17

****6526D

Prado Rivas, Jacobo

1

19

27/50246/17

****0657H

Carballo Romero, Rocío

9

20

27/50258/17

****5522W

Borges Porto, Liliana

1

21

27/50264/17

****5431A

Boan García, Santiago

9

22

27/50352/17

****9381N

Frey Estebaranz, Guillermo

8

23

27/50354/17

****0733S

Sanfiz Lorenzo, Francisco Javier

9

24

27/50355/17

****3475W

López Domínguez, Lorena

9

25

27/50356/17

****6500Z

Díaz Díaz, Rodrigo

9

26

27/50357/17

****1420D

Fernández Lamas, Eva

9

27

32/50016/17

****3938K

Pato Santana, Rosa María

11

28

32/50036/17

****2146Y

Boo Rivero, Cristóbal

10

29

32/50046/17

****9303C

Martínez Santamaría, José

1

30

32/50102/17

****4985M

Rodríguez González, Diego

11

31

32/50111/17

****6162V

Ferro Domínguez, Adrián

11

32

36/50006/17

****6245E

Amoedo Arosa, Ana Beatriz

5

33

36/50010/17

****1816S

Meaño Cores, Andrés

7

34

36/50023/17

****5237Q

Cuñarro Balo, M. José

10

35

36/50031/17

****4866S

Amoedo Amoedo, Ana

4

36

36/50038/17

****3175J

Fondevila Pichel, Olivia

6

37

36/50040/17

****9808G

González Canda, Camilo

10

38

36/50065/17

****1707M

Meijomín Fidalgo, Pablo

9

39

36/50086/17

****4183J

Núñez Pedrido, Daniel

2

40

36/50087/17

****1181Y

Rial Fernández, Cristina

2

Nº de motivo

Motivo

1

Aportar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 24.3 (medida 6.1) artigo 31.2 (medida 4.1) artigo 37.2 (medida 6.3) da Orde do 29 de marzo de 2017)

2

Condición de prioritaria da explotación a que accede pola modalidade de integración como socio/a nunha entidade asociativa (artigo 23.1.c) da Orde do 29 de marzo de 2017)

3

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 29 de marzo de 2017)

4

Instalarse nunha explotación que acade unha renda unitaria de traballo igual ou superior ao 35 % da renda de referencia e inferior ao 120 % desta (artigo 22.d) da Orde do 29 de marzo de 2017)

5

Parella en réxime de gananciais e incorporación na explotación de que é titular o cónxuxe ou parella: a explotación debe proporcionar unha RUT do 35 % da renda de referencia para cada un dos membros (artigo 23.2.i) da Orde do 23 de decembro de 2015)

6

Plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (artigo 36.d) da Orde do 29 de marzo de 2017)

7

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de setembro de 2017

8

Ser titular dunha explotación agraria inscrita, no momento da solicitude, no Reaga (artigo 29.1 da Orde do 29 de marzo de 2017)

9

Ter iniciado o proceso de instalación (artigo 2.7 da Orde do 29 de marzo de 2017)

10

Ter rematado o proceso de instalación antes da solicitude de axuda (artigo 22.h) da Orde do 29 de marzo de 2017)

11

Ter rendementos económicos por actividades agrarias. Non é explotación comercial (artigo 2.2 da Lei 19/1995)

ANEXO IV

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 64, do 29 de marzo).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 (CP 2016 00183).

Finalidade: creación de empresas para agricultores mozos.

Os/as interesados/as solicitaron unha axuda para a creación de empresas para agricultores mozos; a dita solicitude iniciou os expedientes que, logo de revisión dos departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural, se verificou que non se presentaban todos os documentos preceptivos, polo que foron requiridos para a súa emenda no prazo de dez días.

A citada emenda non foi atendida, considerando así que desisten da súa solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

II) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

III) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

IV) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

V) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias na directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

De acordo con todo o indicado, resolvo declarar desistidas con data do 29 de decembro de 2017 as solicitudes indicadas, de acordo coas condicións previstas.

Contra a presente resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Nº de orde

Nº de expediente

DNI

Solicitante

1

27/50288/17

****6488G

Rey Loures, Adolfo Carlos

2

27/50305/17

****6205S

Folgueiras García, José Manuel

3

27/50329/17

****6244D

Martínez Mariño, Daniel

4

27/50334/17

****0374Y

Fuentes González, Óscar

5

27/50350/17

****8617S

Edrosa Rivas, Sonia

6

32/50013/17

****9622Y

Paz Pérez, Almudena

7

32/50039/17

****3373H

Requejo Bosmans, Raquel Xaqueline

8

32/50063/17

****9179P

Janeiro Labandeira, Francisco

9

32/50105/17

****2545A

Romero Novoa, Jesús

10

36/50035/17

****5222V

Pereira Costas, Pablo

11

36/50037/17

****0629R

Caride Puga, Adrián