Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Mércores, 30 de maio de 2018 Páx. 26629

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de maio de 2018 pola que se fai pública a resolución de axudas ao alumnado de segundo e posteriores cursos matriculado nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2017/18, nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos introducidos polo Real decreto 1000/2012, do 29 de xuño (Boletín Oficial del Estado número 160, do 5 de xullo).

Pola Orde do 15 de decembro de 2017 (DOG do 17 de xaneiro de 2018) establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de axudas ao alumnado de segundo e posteriores cursos matriculado nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2017/18, nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos introducidos polo Real decreto 1000/2012, do 29 de xuño (Boletín Oficial del Estado número 160, do 5 de xullo).

De acordo co establecido no artigo 10 da orde de convocatoria, desde o día 23 de marzo ao 9 de abril de 2018 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación podendo, durante ese prazo, as persoas interesadas formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder a axuda de matrícula ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada pola persoa interesada.

Artigo 3

Denegar a axuda ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte da persoa beneficiaria de calquera das condicións e obrigas establecidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puideren corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Solicitudes concedidas

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Rama

Proposto

2018/000227-0

45873641A

Agra Manzano, Antonio

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000030-0

49208262S

Aguero Seoane, Brian

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000018-0

53863325Q

Alonso Fernández, Marta

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000181-0

47378896T

Amado Antelo, Beatriz

USC

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000049-0

35598171J

Amarelle Rodríguez de Ro, Marta

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

591,00

2018/000252-0

Y2544361T

Araoz Revilla, Fabián Alejandro

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

295,50

2018/000108-0

54128824A

Ares Vázquez, Aldara

USC

G-S-21: Filosofía

Artes e Humanidades

591,00

2018/000031-0

34282339B

Arias Fernández, María

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000151-0

35600415A

Barcala Alfonsín, Laura

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000158-0

54231053C

Barranco Mariño, Óscar

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000142-0

44482223Q

Barros Somoza, Antía

UVIGO

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000256-0

46289939R

Beiroa Ons, Laura

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000259-0

53488948X

Boo Hermida, Eva

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000024-0

77464452S

Bravo Otero, Esperanza

UVIGO

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000021-0

78808859A

Caamaño Souto, Manuel

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000266-0

32720161Q

Cabarcos Souto, Mireya

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000159-0

45141835B

Cabido González, Víctor

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000106-0

49675761Q

Camposano Rojas, Jemslly Anne

UDC

G-C-33: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000147-0

58004102B

Candal Gestal, Andrea

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000267-0

46290971K

Casal Lourido, Carla

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000178-0

34288921S

Castrillón Tort, Manuel

UVIGO

G-V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000007-0

53488323Y

Castro Ventoso, Andrea

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000066-0

54158671L

Colón García, Daniel

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000197-0

54150094K

Costa Casas, Daniel

UDC

G-C-15: Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000189-0

48115099L

Cotelo Fernández, Jorge

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000063-0

32720321S

Coya Iglesias, Lucía

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000059-0

35599757N

Crespo Agra, Karla

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000148-0

39494143S

Crespo Pereira, Daniel

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000117-0

77480621S

Crespo Sueiro, Jorge

UVIGO

G-V-28: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000248-0

78807233X

Díaz Cancela, Santiago

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000190-0

44094416N

Domínguez Domínguez, Soraya

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000162-0

78809622F

Domínguez Liñares, Ana

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000014-0

77479211P

Doval Gil, Sergio

UVIGO

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000215-0

54224992P

Doval Rivademar, Laura

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000188-0

44093308P

Escariz Mella, Carmen

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000156-0

34274126D

Fajín Macía, Laura

UVIGO

G-V-16: Educación Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000144-0

76734167A

Fasero Rodríguez, Esther

UVIGO

G-V-14: Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000245-0

77012330G

Fernández Paz, José

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000139-0

39485215B

Figueiras Alonso, Kevin Simón

UVIGO

G-V-Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000258-0

53188621V

Gallego Silva, Cristian

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000009-0

39490782N

García Reigada, Juan

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000229-0

44655354A

Gómez Feijoo, Clemente

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000062-0

45144565G

Gómez Pazos, Rocío

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000170-0

77465732F

González Castro, Blanca María

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000042-0

53195746N

González Comesaña, Óscar

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000242-0

44493156R

González Gil, Germán

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000180-0

32724670V

González Taracido, Miguel

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000017-0

35609652V

González Villasenín, Nerea

UVIGO

G-V-13: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000167-0

35481220V

Iglesias Ríos, Paula

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000065-0

54150700Y

Juanatey Hermo, Daniel Andrés

UDC

G-C-14: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000038-0

X9371309M

Kechu Nange, Elizabeth

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000150-0

Y4943245F

Kuchkartaev, Nurbek

UVIGO

G-V-32: Linguas Estranxeiras

Artes e Humanidades

591,00

2018/000232-0

45871201R

Lago Olveira, Iván

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000205-0

76732925A

Limia González, Nerea

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000054-0

46090433C

Llovo Meijide, Andrea

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000114-0

35600673P

López Gómez, Tamara

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000072-0

78802855W

López Lires, Yolanda

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000183-0

77480954A

López Vázquez, Juan Antonio

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000238-0

35599389N

Magariños Brea, Luis Alfonso

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000008-0

77462643T

Mariño Covelo, Sara

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

591,00

2018/000085-0

45874939J

Márquez Ces, Abel

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000246-0

54131484H

Martínez Díaz, Óscar

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000207-0

53796635A

Martínez Lema, Valeria

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

591,00

2018/000115-0

78813048Y

Mata García, Silvia

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000010-0

53818366E

Meijide Rodríguez, Adrián

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

417,90

2018/000225-0

44496686N

Míguez Rosario, Adrián

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000160-0

48111045J

Misa Gómez, Miguel

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000071-0

44484898T

Muñoz Ruiz, Daniel

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000027-0

48116094W

Neira Varela, Silvia

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000023-0

77466000E

Nieto Diz, Carolina

UVIGO

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000113-0

46091297X

Nieves Oria, Sergio

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

295,50

2018/000200-0

78811736M

Oreiro Caamaño, Francisco Manuel

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000121-0

77481128Q

Otero Fernández, Marta

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000097-0

35479775K

Oubiña Rey, Ariadna

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

591,00

2018/000192-0

44483567A

Outeiriño Cuña, Lara

UVIGO

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000213-0

45909709F

Pena Suárez, Miriam

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000239-0

17464325B

Penavella Casal, Antía

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000236-0

45954631X

Pereiras Pérez, Lidia

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000051-0

79345438S

Pérez Picos, Iago

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000035-0

49201135H

Piñeiro Tajes, Beatriz

USC

G-S-40: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

295,50

2018/000102-0

77459939X

Pombo Magdalena, María Noelia

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000198-0

77417185J

Portas Ucha, Álvaro

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000161-0

54151222E

Rega Barca, Lidia

UDC

G-C-33: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000026-0

33559250L

Rodrigues Arias, Carla

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000078-0

36161076Q

Rodríguez Calvo, Eduardo

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000083-0

77484640D

Rodríguez Pazos, Alberto

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

295,50

2018/000039-0

53556228S

Rodríguez Roales, Rocío

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000233-0

53614001N

Rodríguez Rodríguez, Noelia

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000122-0

78810540M

Ronquete Cambeiro, Nerea

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000025-0

49202881Q

Ruiz Fariña, Ana

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000052-0

34277724L

Sánchez Gallardo, Alba

USC

G-S-10: Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000217-0

48110348Y

Sandá Rosende, Laura

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000120-0

78801330H

Silvariño Espasandín, Jonatan

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000230-0

53820726J

Soto Valladares, Patricia

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000221-0

77462905D

Soutullo García, Laura

USC

G-S-05: Comunicación Audiovisual

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000046-0

39515250P

Suárez Osorio, Diana Milena

UVIGO

G-V-10: Comercio

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000143-0

34285154C

Torrado Pazos, Alejandro

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

417,90

2018/000057-0

44664145P

Torres Fernández, Eva

UVIGO

G-V-14: Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000079-0

78803596F

Trigo Carreira, Javier

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000090-0

78810358F

Ulloa García, Antía

UDC

G-C-29: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Artes e Humanidades

591,00

2018/000260-0

79342957H

Varela Lema, Anxo

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000050-0

77015585Q

Vázquez Darriba, Iván

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000005-0

47438685N

Vázquez Pereira, Carlos

UDC

G-C-15: Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000041-0

44492595S

Vide Docampo, José Antonio

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

591,00

2018/000100-0

33556630K

Vilela Soilán, Iván

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

2018/000244-0

53185557N

Villasenín Navarro, Pablo

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

835,80

Solicitudes denegadas

Núm. exp.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Motivo denegación

2018/000173-0

48116277R

Abeledo Insua, Fátima

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000032-0

77421995Q

Acuña Rodríguez, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000058-0

46091320X

Ageitos Pereira, Rebeca

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000146-0

48113670Q

Agra Tuña, Almudena

USC

Por falta de documentación

2018/000028-0

47435404C

Alberte Miguélez, Nicolás

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000081-0

53192602L

Alonso Iglesias, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000240-0

53195278G

Álvarez Martínez, Jéssica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000101-0

35592678V

Balseiro Pinar, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000118-0

46091235V

Barcala Iglesias, Miguel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000210-0

34879482M

Barros Sobral, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000211-0

49403569Y

Blanco Caamaño, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000201-0

44845962X

Blanco García, Yago

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000152-0

44499203E

Blanco Souto, Nerea Virginia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000070-0

X7605313H

Bostan, Doina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000076-0

44091454V

Brey Gómez, Uxía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000080-0

45870823Z

Budiño Crego, Beatriz

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000048-0

77463065P

Bugallo Corbacho, Mª de los Milagros

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000098-0

34884900H

Cabaleiro Fernández, Yaiza

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000136-0

77459281L

Cachafeiro Cachafeiro, María Sofía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000135-0

53819415J

Camiña Camiña, Zelalem

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000075-0

39490340F

Cantero Mariño, Diego

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000088-0

54127611D

Carro Medin, Iago

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000184-0

77419009C

Castro Sabarís, Nuria

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000196-0

39494252D

Castro Soto, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000202-0

45905411X

Cerdeira Bravo, Alberto

USC

Por falta de documentación

2018/000157-0

54155609Q

Cores Rodríguez, Carlota

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000093-0

46980762L

Corral Mato, Silvia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000172-0

77461143H

Couso Bruno, Rubén

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000003-0

77542804Y

Covelo Bugallo, Rubén

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000164-0

39493539D

Crespo Lago, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000141-0

44436002W

Da Costa Barreiro, Irene

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000166-0

76735452T

Diéguez Fernández, Rocío

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000208-0

53614843A

Docampo Pousada, Pedro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000073-0

46091033E

Domínguez Díaz, Martín

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000249-0

Y2101125C

Dos Santos Alexandre, Adriana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000044-0

44662984C

Eirey Moreira, Noelia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000129-0

79346675X

Espasandín Leis, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000203-0

44484827K

Estévez Ramos, Tamara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000082-0

49914066H

Falcón Saldaña, Eric Albert

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000165-0

49203968E

Fandiño Porca, Inés

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000040-0

39464678J

Fernández Abalde, Inés

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000212-0

44094719Q

Fernández Carral, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000263-0

39492340Y

Fernández Chantada, Nicolás

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000231-0

53308169B

Fernández García, Yago

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000029-0

39468467F

Fernández Lago, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000169-0

32708196B

Fernández López, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000110-0

35488143V

Fernández Pardal, Verónica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000153-0

36160067L

Fernández Parga, Yasmina

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000194-0

47389867T

Fernández Sánchez, Anxo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000107-0

44662458T

Fernández Sánchez, Sabela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000002-0

39466198S

Ferradas Pazos, Iria

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000095-0

45142627K

Ferreiro Collazos, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000216-0

44849199G

Ferrol Godón, Tania

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000047-0

35585815P

Figueroa Sestelo, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000179-0

34633444K

Fiz Corderi, Tamara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000262-0

44658684K

Fuentes Macía, Juan Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000001-0

34276568J

Galiana Vázquez, Abril

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000228-0

34632309J

García García, Yolanda

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000112-0

49203615Z

García Sánchez, Samuel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000154-0

44663295D

García Vázquez, Uxía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000222-0

32714484C

Gato Sabín, Carlos Manuel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000187-0

33561794X

Gayoso Yáñez, Álvaro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000209-0

39496949S

Gesteira Bajo, Ainoa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000149-0

32715449L

Golpe Freijomil, Brais

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000055-0

53199757K

Gómez Arce, Marina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000127-0

35487878M

Gómez Otero, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000243-0

45960505L

González Castelo, Juan

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000022-0

44656037L

González Muñoz, David

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000004-0

49201053M

González Suárez, María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000182-0

77464080B

González Taboada, Mercedes

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000255-0

32721630J

Graña Couce, Ana

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000109-0

45952625M

Hernández Veiga, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000219-0

77460515B

Iglesias Torres, Natalia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000224-0

53309657G

Iregui Valcárcel, Alejandro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000033-0

53196395V

Lago Alonso, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000235-0

35630644X

Liu Zhu, Lisa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000096-0

77420857M

Loira Pazos, Tania

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000091-0

32709241K

López Argüeso, Carla

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000134-0

35602713R

López Castro, Tania María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000175-0

48112381S

López García, Aitor

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000220-0

45141232Y

López Silva, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000087-0

53861847X

Lorenzo Martínez, Candela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000237-0

45328916X

Loureiro Taracido, Diego

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000036-0

53860867L

Martín Carrera, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000074-0

32723129V

Martín García, Elisa

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000089-0

48601819J

Martínez Baños, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000186-0

39464592L

Martínez Martín, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000206-0

53197499V

Martínez Rodríguez, Martín

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000053-0

35483664T

Martínez Salgado, Sara

USC

Por falta de documentación

2018/000043-0

77014312P

Méndez Araújo, Eva

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000241-0

54156224X

Méndez Salgado, Paula

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000011-0

49201077Y

Michinell Moinelo, Francisco Javier

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000006-0

44656317T

Míguez Alonso, Lorena

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000145-0

76737063R

Monteagudo Martínez, David

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000247-0

53173772A

Montero Campos, Raisa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000131-0

34277046P

Morales Martínez, Hugo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000020-0

54154890X

Muíño Mallada, Diego

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000016-0

48111825B

Noronha Saldarriaga, Luz Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000140-0

46291886Q

Novoa Suárez, Víctor Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000123-0

33557060Z

Otero Corral, Iria

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000174-0

46291219Q

Otero García, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000116-0

53192898Q

Otero Iglesias, Sergio

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000086-0

35592462P

Paz Valiela, Carlos

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000103-0

79341966Q

Penedo Antelo, María Cristina

UDC

Por falta de documentación

2018/000254-0

45860090E

Pereira Sánchez, José Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000130-0

45909990N

Pereiras Villaverde, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000226-0

15491857T

Pérez Alonso, Noelia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000015-0

77407482Q

Pérez Barbeitos, Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000128-0

71758803E

Pérez Buelga, Carlos Ernesto

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000126-0

15494117Y

Pérez Enes, Irene

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000138-0

54233888A

Pérez Riobó, María

USC

Por falta de documentación

2018/000234-0

32644753W

Piñeiro Lugilde, Gabriel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000168-0

35598476L

Pintos Rodríguez, Óscar

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000199-0

35585337J

Porto Otero, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000251-0

53796016M

Prado Rodríguez, Jorge

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000045-0

53796195T

Prego Sampedro, Eugenia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000124-0

33551302Y

Quakerson Jara, María Ama

UDC

Por falta de documentación

2018/000137-0

45872775B

Rama Fraga, Samuel F.

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000223-0

47439720N

Ramil Sobrino, María Clara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000155-0

34878315B

Reboreda López, Sandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000261-0

77417500Y

Recarey Tome, Inmaculada

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000064-0

44489101V

Ríos García, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000060-0

53487984N

Ríos Tubío, Daniel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000084-0

54156659P

Rivera Dourado, Martiño

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000067-0

39450213S

Rivera Enríquez, Anxo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000092-0

78812102A

Roca Rodríguez, Diego

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000099-0

34275406R

Rodríguez Díaz, Nerea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000132-0

49332580H

Rodríguez García, Fernando

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000013-0

53675060Y

Rodríguez González, Héctor

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000056-0

34273380E

Rodríguez González, Paulo Ramón

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000218-0

35598800K

Rodríguez Padín, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000119-0

39468070R

Rodríguez Rodríguez, Alejandra

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000204-0

70887979R

Rodríguez Rodríguez, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000125-0

53482358K

Romero Tubío, Elías

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000105-0

33539858Q

Rubinos Regueiro, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000264-0

79340162Y

Salido Muñoz, Samuel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000061-0

77464338Q

Sánchez-Agust Rodríguez, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000171-0

44491047P

Santiago Méndez, Ángela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000077-0

45159541F

Santorum Nores, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000214-0

47439615E

Santos Eirís, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000257-0

76582890C

Santos López, Arancha

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000163-0

77481739Y

Sobral Lusquiños, Álvaro

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000195-0

46090099P

Sobrido Codesido, Rosana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000191-0

54128966F

Sorga Gorís, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000265-0

77421722L

Soutullo Fernández, Ana

USC

Presentación fóra de prazo

2018/000177-0

49333058J

Taboada Méndez, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000069-0

35602036Z

Torres Baulo, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000019-0

77677840D

Ureña De Jesús, Erasmo Andrés

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000253-0

79340057Q

Varela Abelenda, Vanesa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000068-0

77422720M

Varela Varela, Roberto

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000094-0

53819677E

Vázquez López, Brais

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000193-0

44488845Z

Vázquez López, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000133-0

46090069R

Vázquez Mato, Eva María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000034-0

78807979C

Vecino Lado, Vanesa

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000176-0

39458077J

Villaverde Figueirido, Raquel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2018/000111-0

15491279C

Vizoso Salinas, Milena

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria