Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26816

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCION do 18 de maio de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de Xestor Administrativo.

De acordo co establecido no artigo 150.2 da Constitución española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, transfire, no marco da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais, complementando así o ámbito competencial determinado no artigo 27.29 do Estatuto de autonomía de Galicia.

A transferencia en materia de colexios oficiais ou profesionais fíxose efectiva a través do Real decreto 1643/1996, do 5 de xullo, foi asumida mediante o Decreto 337/1996, do 13 de setembro, e actualmente ten asignadas as competencias nesta materia a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en virtude do Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica do antedito departamento.

O traspaso de funcións articulouse mediante o Real decreto 1141/2007, do 31 de agosto, polo que se traspasan as funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de expedición do título de xestor administrativo, e foron asumidas polo Decreto 172/2007, do 6 de decembro, sobre a asunción de funcións e servizos transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia, e asignadas á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

O artigo 2 do Decreto 172/2007, do 6 de decembro, establece que as referidas funcións e servizos serán exercidas pola Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

En consecuencia, por solicitude do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, e de conformidade co Consello Xeral de Colexios de Xestores Administrativos de España,

RESOLVO:

Convocar as probas de aptitude para a obtención do título de Xestor Administrativo, que se rexerán polas bases contidas no anexo I desta resolución, aprobar o temario das probas que figura no anexo II, e o modelo de solicitude do anexo III.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no prazo dun mes, de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de calquera outro recurso que as persoas interesadas consideren procedente.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2018

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO I

I. Requisitos.

Primeira. Requisitos

Poderán concorrer ás probas de aptitude aqueles que, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, reúnan os seguintes requisitos:

a) Ser español, nacional dun Estado membro da Unión Europea, dos demais signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, ou dun país que conceda reciprocidade de títulos e dereitos. No caso de cidadáns doutros Estados, as persoas aspirantes deberán acreditar o permiso de residencia en España.

b) Ser maior de idade.

c) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha das administracións públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas, no ámbito de ningún dos Estados membros da Unión Europea, dos demais signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou dos países cos que existan convenios de reciprocidade.

d) Estar en posesión de algún dos seguintes títulos académicos:

– Licenciatura en Dereito, en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariais ou en Ciencias Políticas, de conformidade co artigo 6.e) do Decreto 424/1963, do 1 de marzo, de aprobación do Estatuto orgánico de xestor administrativo.

– Licenciatura no ámbito das Ciencias Económicas e Empresariais, do Dereito e das Ciencias Políticas que as sucederon no extinto Catálogo de títulos universitarios oficiais de España.

– Máster universitario implantado ao abeiro do Real decreto 1393/2007, do 27 de abril, adscrito á rama de coñecemento das Ciencias Sociais e Xurídicas e vinculado ao eido disciplinar dalgunha das licenciaturas requiridas polo Estatuto orgánico.

– Grao implantado ao abeiro do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, en cuxo proceso de verificación a universidade que expide o título declare especificamente que os estudos de grao substitúen unha das licenciaturas previstas nos puntos anteriores.

– Titulación universitaria oficial obtida noutros estados que acredite a súa equivalencia ao nivel MECES 3 e a súa homologación respecto a algunha das titulacións anteriores.

II. Solicitudes.

Segunda. Solicitude

1. As persoas que desexen participar nas expresadas probas de aptitude presentarán a correspondente solicitude, dirixida á persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, conforme o modelo que consta no anexo III.

2. O impreso de solicitude será facilitado polo Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (rúa Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A Coruña), e estará á disposición dos interesados na páxina web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (www.ga-galicia.com).

Terceira. Presentación de solicitudes

As solicitudes deberán presentarse no prazo de dous meses, a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, por calquera dos procedementos seguintes:

a) Presentación en soporte papel:

As solicitudes presentaranse na sede do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (rúa Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A Coruña) ou nas súas delegacións de Lugo (rúa Bolaño Rivadeneira, 2, entresollado, 27001 Lugo), Ourense (rúa do Concello, 14, entresollado, 34003 Ourense), Pontevedra (rúa Blanco Porto, 9, 1º, 36001 Pontevedra) e Vigo (rúa Zamora, 98, baixo, 36211 Vigo) ou a través das oficinas de Correos, mediante envío certificado.

b) Presentación telemática:

As solicitudes presentaranse por vía electrónica a través da páxina web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (www.ga-galicia.com).

Cuarta. Documentación complementaria e dereitos de exame

1. As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

– Fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento que acredite a identidade dos aspirantes.

– Xustificante de pagamento da cantidade de cen euros (100,00 €) en concepto de formación do expediente e dereitos de exame, ou documento xustificativo de exención do pagamento, se é o caso.

O pagamento deberá formalizarse mediante ingreso en efectivo na conta corrente do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia que consta no modelo de solicitude, que deberá ser validada pola entidade bancaria mediante certificación mecánica ou, se é o caso, mediante selo e sinatura autorizada desta, no espazo destinado para estes efectos.

3. A falta de acreditación do pagamento desta cantidade determinará a non admisión da persoa interesada ás probas de aptitude.

4. Estarán exentos de pagamento:

– As persoas con discapacidade que tivesen recoñecido un grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 por cento.

– As persoas que figuren inscritas como demandantes de emprego, como mínimo, desde os trinta días previos á data de publicación da convocatoria.

– As familias numerosas, nos termos do artigo 12.1.c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

Os solicitantes que se acollan á exención de pagamento, polos casos sinalados, deberán achegar xunto coa solicitude, documento xustificativo da circunstancia que alegue.

Quinta. Relación de aspirantes admitidos e non admitidos

1. Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia aprobará a lista provisional de aspirantes admitidos e non admitidos á celebración das probas, que poderá consultarse na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio, logo de anuncio no Diario Oficial de Galicia.

2. As persoas aspirantes non admitidas disporán dun prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da lista provisional, para emendar a omisión ou defecto que motivase a inadmisión, así como para interpoñer, se é o caso, reclamación ante o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia.

3.Transcorrido o devandito prazo, e resoltas as reclamacións e emendas presentadas, a persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia aprobará a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos que se publicará na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio.

4. Non se procederá á devolución das cantidades aboadas en concepto de dereitos de formación de expediente e de exame nos supostos de non admisión dos aspirantes por causas imputables exclusivamente aos interesados, derivadas da declaración realizada no impreso de solicitude.

III. Tribunais.

Sexta. Composición do tribunal

1. O tribunal estará constituído polos seguintes membros, designados pola persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia:

a) Un/unha presidente/a.

b) Catro vogais titulares, dous dos cales serán propostos pola Comisión Permanente do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e outros dous pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

c) Catro vogais suplentes designados polo mesmo procedemento que os titulares, que substituirán os anteriores en caso de vacante, ausencia ou enfermidade.

O/a presidente/a do tribunal designará de entre os vogais nomeados polo Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia a persoa que exerza as funcións de secretario/a do tribunal.

2. A composición do tribunal, xunto coa data e o lugar de celebración das probas de aptitude, publicarase no Diario Oficial de Galicia, así como na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio. O anuncio publicarase polo menos cun mes de antelación á realización das probas.

3. Todos os membros do tribunal deberán ter a titulación exixida para o exercicio da profesión de xestor administrativo.

4. Non poderán formar parte do tribunal aquelas persoas que realizasen tarefas de preparación de aspirantes ás probas de aptitude para a obtención do título profesional de Xestor Administrativo nos cinco anos anteriores á publicación da presente convocatoria.

5. Os membros do tribunal poderán ser recusados polos interesados e deberán absterse de intervir nas probas de cualificación dos exercicios cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Sétima. Constitución do tribunal e adopción de acordos

1. O tribunal constituirase, logo de convocatoria do presidente/a, no prazo máximo dun mes a partir da súa designación, con asistencia da maioría dos seus membros. No caso de ausencia da persoa titular da presidencia, os asistentes designarán un dos membros para o exercicio das súas funcións.

2. O tribunal acordará por maioría absoluta dos asistentes todas as decisións que lle correspondan para o completo desenvolvemento das probas.

3. O tribunal adoptará as medidas precisas, naqueles casos en que resulte necesario, de forma que os aspirantes con discapacidade, que así o soliciten, gocen de similares condicións para a realización do exercicio que os demais participantes, coas adaptacións de tempos adecuadas, de conformidade co disposto na Orde PRE/1822/2006, de 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade, e demais normas de aplicación.

4. No non previsto na presente base e na anterior sobre a composición e funcionamento do tribunal, será de aplicación a normativa reguladora dos órganos colexiados prevista na subsección 1ª da sección 3ª do capítulo II do título preliminar da Lei 40/2015, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

IV. Probas.

Oitava. Desenvolvemento das probas

1.A celebración das probas, que se anunciará na forma sinalada na base 6.2, non poderá ter lugar antes de transcorridos dous meses desde a publicación da presente convocatoria.

2. As probas consistirán no desenvolvemento por escrito dos seguintes exercicios:

A) A resolución, por escrito, dun test consistente nun cuestionario de 50 preguntas baseado nas materias do programa, que estará composto por preguntas con respostas alternativas, das cales só unha delas será a correcta; valoraranse negativamente as contestacións erróneas. Valorarase cada resposta correcta en 0,20 puntos e cada resposta errónea restará 0,10 puntos.

B) Resolución dun suposto práctico, baseado nas áreas de coñecemento contidas no programa.

A duración máxima dos dous exercicios será de dúas horas.

C) A tradución dun texto do castelán ao galego elixido por sorteo de entre dous propostos polo tribunal.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será de trinta minutos.

Estarán exentos da realización do exercicio de tradución os aspirantes que acrediten posuír no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes o nivel de coñecemento de lingua galega equivalente ao Celga 3, de conformidade co disposto na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Novena. Cualificación dos exercicios

1. Cada un dos exercicios sinalados nas alíneas A e B da base oitava serán cualificados de 0 a 10 puntos.

2. Para superar as probas será indispensable obter, como mínimo, o 50 por 100 da cualificación máxima posible no conxunto dos exercicios (10 puntos), e non ser cualificado con cero puntos en ningún deles.

3. O exercicio de tradución valorarase como apto ou non apto e será necesario obter o resultado de apto para superar as probas obxecto desta convocatoria, agás que estean exentos da súa realización.

Décima. Publicación dos resultados

Finalizadas as probas de aptitude, o tribunal remitirá a relación dos aspirantes declarados aptos á persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, quen solicitará á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza a publicación no Diario Oficial de Galicia das listas de aspirantes declarados «aptos», que se publicarán igualmente na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, e no taboleiro de anuncios da sede do colexio

V. Expedición do título profesional.

Undécima. Expedición de títulos

1. Os aspirantes declarados «aptos» poden solicitar a expedición do título de xestor administrativo á presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, presentando os seguintes documentos orixinais acompañados de fotocopia para a súa compulsa, ou fotocopia compulsada por medio admitido en dereito. En todo caso, o Colexio reserva para si a posibilidade de solicitar que as compulsas sexan formalizadas por autoridade académica ou fedatario público.

a) Documento nacional de identidade, pasaporte ou calquera outro documento que acredite a identidade e nacionalidade dos aspirantes.

b) Título universitario oficial que fixo constar na súa solicitude, certificación académica de ter superados os estudos para a súa obtención, ou, se é o caso, xustificante do depósito para a súa obtención.

c) Cando o título sexa expedido no estranxeiro, deberá achegarse a credencial acreditativa da súa homologación.

d) Cando se trate de estranxeiros residentes en España procedentes de terceiros países, deberá acompañarse a acreditación da reciprocidade de títulos e dereitos co seu Estado de orixe.

e) Documento acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega (Celga 3), se é o caso.

f) Declaración responsable de non ter sido expulsado ou separado, en virtude de expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública, así como de non estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas no ámbito de ningún dos Estados membros da Unión Europea, demais Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou terceiros Estados cos cales existan convenios de reciprocidade na materia.

2. A persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, unha vez que sexa examinada a documentación presentada, propoñerá á Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a expedición do título oficial de Xestor Administrativo en favor dos solicitantes que superasen as probas de aptitude e reúnan todos e cada un dos requisitos exixidos na convocatoria. A proposta deberá ir acompañada de certificación acreditativa de que os solicitantes reúnen os requisitos sinalados na convocatoria.

Duodécima. Principio de igualdade de xénero

A presente convocatoria ten en conta o principio de igualdade de trato entre homes e mulleres polo que se refire ao acceso ao emprego, de acordo co artigo 14 da Constitución española, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para igualdade efectiva de mulleres e homes, e a Directiva Comunitaria 2006/54, do 9 de xullo, de aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres, en asuntos de emprego e ocupación.

ANEXO II

Áreas de coñecemento das probas de aptitude para o acceso
á profesión de xestor administrativo

Área 1ª. Dereito constitucional e autonómico

1. Os principios e institucións básicas da Constitución española. A posición da Constitución no ordenamento xurídico. Dereitos e deberes fundamentais.

2. A organización territorial do Estado: a súa articulación, desenvolvemento e garantías. Especial referencia ao Estatuto de autonomía de Galicia e ás institucións de autogoberno de Galicia.

Área 2ª. Dereito comunitario

3. A Unión Europea e o seu sistema institucional. As fontes do dereito comunitario. A aplicación do dereito comunitario. Desafíos de futuro.

4. Os principios actuais do dereito comunitario e os seus desenvolvementos fundamentais. A libre circulación de mercadorías. A libre circulación de traballadores. A liberdade de establecemento. Teoría, práctica e casuística. Liñas de progreso. Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.

Área 3ª. Dereito civil

5. O suxeito da relación xurídico-civil. A capacidade xurídica. O seu despregamento teórico e práctico. Problemas fundamentais.

6. O mandato e a representación. As súas aplicacións prácticas; o seu desenvolvemento na vida económica e profesional.

7. A nacionalidade e estranxeiría. Disposicións sobre estranxeiros. Principais procedementos en estranxeiría. Casuística principal; problemas, solucións; liñas de futuro.

8. O matrimonio e a súa regulación. A patria potestade e figuras afíns. Desenvolvemento e vida práctica destas relacións nunha sociedade democrática e igual. A igualdade de xénero e o seu despregamento social e legal.

9. Ausencia, tutela, emancipación. Outras figuras relativas á capacidade. Problemática teórica e práctica.

10. O Rexistro Civil. Disposicións reguladoras. Mecánica operativa para os cidadáns, garantías e problemática.

11. Dereitos reais. Concepto, clases, figuras e regulación. Leis especiais; a súa incidencia na sociedade de mercado.

12. A sucesión mortis causa: panorama xeral, casuística, xurisprudencia, aspectos prácticos.

13. Sucesión intestada e testamento: panorama xeral, casuística, xurisprudencia, aspectos prácticos e organizativos.

14. O contrato de sociedade civil; asociacións e fundacións. As súas finalidades, aplicacións e desenvolvemento práctico na actividade dos cidadáns e empresarios. Réxime xurídico das fundacións de interese galego.

15. Os arrendamentos urbanos e os arrendamentos rústicos: panorama xeral. As súas relacións co resto do ordenamento xurídico.

16. Dereito hipotecario: panorama xeral, garantías básicas, mecánica operativa práctica. Referencia especial á problemática teórica e práctica da constitución de hipotecas.

17. Os instrumentos públicos. Copias. Protocolización de documentos persoais. Sinatura electrónica.

18. O dereito civil galego. A Lei de dereito civil de Galicia. Principais institucións do dereito civil galego.

Área 4ª. Dereito mercantil

19. Principios xerais de contabilidade. O Plan xeral de contabilidade. Panorama actual das técnicas de contabilidade; situación vixente e aplicacións prácticas.

20. As sociedades mercantís e outras persoas xurídicas afíns: tipoloxía, panorama xeral, desenvolvemento e vida práctica das sociedades mercantís.

21. O concurso: problemática teórica e práctica.

22. O comercio exterior: situación actual, xurídica e económica.

23. A libre competencia: desenvolvemento e garantías.

24. O Rexistro Mercantil: configuración, casuística, aplicacións prácticas, garantías.

25. O mercado de valores; problemática e casuística práctica a día de hoxe; últimos desenvolvementos e tendencias.

Área 5ª. Dereito penal

26. Os delitos no plano da actividade xurídica e económica: a falsidade, a estafa, os delitos societarios, o delito fiscal: aplicación, casuística, xurisprudencia, novas tendencias.

27. Os delitos no plano da actividade profesional: a intimidade, o segredo profesional, a deslealdade profesional.

28. Os delitos contra a seguridade dos traballadores: panorama actual, últimos desenvolvementos. Os delitos contra a Administración pública: tipoloxía, configuración; a situación dos cidadáns nestes casos.

Área 6ª. Dereito administrativo

29. O dereito administrativo. As fontes. Regulamento e acto administrativo. Configuración, casuística, problemas prácticos e garantías.

30. Liñas xerais do procedemento administrativo; problemas prácticos máis importantes, os recursos e o seu casuística, mecánica operativa dos recursos.

31. Organización administrativa do Estado. Réxime xurídico das comunidades autónomas. A Administración pública galega. As consellerías: organización e estrutura. A Administración periférica da Comunidade Autónoma. Réxime xurídico da Administración local. Problemática da organización administrativa, a eficacia, a eficiencia; relaciones organización-cidadáns.

32. Dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas. A participación nas administracións públicas, especial referencia ao dereito a unha boa Administración. A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

33. Autorizacións e licenzas. Concesións administrativas. Casuística; principais problemas.

34. A actividade da Administración no seo da sociedade de mercado: contratos, sancións, subvencións. Relaciones Administración e particulares nestas actividades. As garantías e a casuística principal. Especial referencia á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

35. Panorama xeral da actividade do transporte e actuación administrativa nesta materia: especial referencia ás competencias da Comunidade Autónoma de Galicia.

36. Problemática actual da circulación e do tráfico. A relación Administración e cidadáns neste campo; problemática, casuística, desenvolvementos recentes.

37. Bens de dominio público. Garantías, a súa relación cos cidadáns. Tipoloxías e problemática actual.

38. A propiedade, a vivenda e o urbanismo. Desenvolvementos actuais. As garantías e a relación cidadáns e Administración. Desafíos de futuro. Especial referencia ás competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda.

39. A actividade dos cidadáns e a Administración en relación coa industria e o ambiente. Garantías, marco legal, problemática máis recente, desafíos de futuro, o desenvolvemento sustentable.

40. Actuación administrativa en relación coas actividades dos cidadáns en materia de caza e pesca, en materia de armas e en materia agropecuaria e turística. Os dereitos dos consumidores e o control sanitario. Problemática actual, garantías; liñas de futuro.

Área 7ª. Dereito laboral

41. Panorama da relación xurídico-laboral; situación das partes, intervención do dereito e do Estado. Mecánica operativa práctica da vida da relación laboral nas empresas.

42. Panorama dos dereitos fundamentais en materia laboral.

43. Os riscos laborais e a Inspección de Traballo: o seu papel na sociedade de mercado e na vida da empresa.

44. Panorama teórico e práctico da Seguridade Social en España; mecánica operativa das empresas neste sistema. Os deberes, as garantías e as coberturas de empresarios e traballadores.

Área 8ª. Dereito fiscal

45. Os dereitos e deberes da Administración e os cidadáns en materia tributaria; últimos desenvolvementos, garantías, casuística fundamental.

46. Panorama xeral do imposto sobre a renda das persoas físicas, desde o punto de vista teórico e práctico. Problemas pendentes.

47. Panorama xeral do imposto sobre o patrimonio, desde o punto de vista teórico e práctico. Problemas pendentes.

48. Os impostos de sucesións, doazóns, transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: casuística principal, mecánica operativa práctica dos cidadáns fronte á Administración; desafíos de futuro.

49. Problemática práctica do imposto sobre sociedades. Relacións Administración-cidadáns. Problemas actuais e posibles desenvolvementos futuros.

50. O imposto sobre o valor engadido: evolución e aspectos básicos actuais. Mecánica operativa dos cidadáns, profesionais e empresarios. Situación última dos impostos especiais.

51. A Administración local e os seus impostos. Mecánicas operativas básicas dos cidadáns nesta materia; tipoloxía, garantías e casuística fundamental. Posibles desenvolvementos futuros.

Área 9ª. Dereito estatutario

52. Panorama actual, teórico e práctico, da profesión de xestor administrativo. As súas relacións coas súas corporacións representativas e cos cidadáns. O seu servizo como profesión a unha sociedade avanzada e as súas posibilidades actuais e futuras en relación cunha Administración moderna, eficaz e descentralizada. Especial referencia á protección de datos de carácter persoal.

53. A profesión de xestor administrativo e a protección dos intereses dos consumidores e usuarios nunha sociedade avanzada e as súas posibilidades actuais e futuras en relación cunha Administración moderna, eficaz e descentralizada. Posibilidades actuais e futuras en relación cos mecanismos de reclamación, conciliación e arbitraxe. Especial referencia á protección de datos de carácter persoal e á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de adaptación de diversas leis para o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

54. A colaboración coa Administración pública como obxectivo prioritario da profesión de xestor administrativo. O sistema de convenios entre as administracións e os colexios de xestores administrativos. Tipoloxía, problemática práctica, perspectivas de futuro. Obrigacións dos xestores administrativos: o deber de cidadán e dilixencia, o respecto íntegro á normativa vixente, a boa fe e a lealdade institucional coa Administración, a loita contra a fraude, o fomento das boas prácticas administrativas e fiscais.

missing image file