Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26856

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (5262/2017).

Tipo e nº de recurso: RSU recurso de suplicación 5262/2017 - MBL

Xulgado de orixe/autos: Seguridade Social 210/2017 Xulgado do Social número 3 de Pontevedra

Recorrente: Diego Sánchez Valladares

Avogado: Miguel Francisco Costas Díaz

Procurador: Juan Pedro Perreau de Pinninck y Zalba

Recorridos: Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Mutua Universal Mugenat, Instituto Social da Mariña, AJS Vieira Mar, S.L.

Avogados: letrado da Seguridade Social, letrado da Tesouraría da Seguridade Social, Carlota Peláez Sabell, letrado da Seguridade Social

Eu, M. Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sección Primeira da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 5262/2017 desta sección, seguido por instancia de Diego Sánchez Valladares contra Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Mutua Universal Mugenat, Instituto Social da Mariña, AJS Vieira Mar, S.L., sobre accidente de grao, se ditou a seguinte resolución:

«Que desestimando o recurso de suplicación interposto pola representación letrada da parte demandante Diego Sánchez Valladares contra a sentenza de data do cinco de outubro de dous mil dezasete ditada polo Xulgado do Social número 3 dos de Pontevedra nos autos nº 210/2017 seguidos por instancias do demandante contra INSS, TXSS, ISM, Mutua Universal e AJS Vieira Mar, S.L., sobre lesións permanentes non invalidantes.

Incorpórese o orixinal desta sentenza, pola súa orde, ao libro de sentenzas desta sala do social do Tribunal Superior de Galicia.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37 seguida de catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que sirva de notificación en legal forma a AJS Vieira Mar, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 9 de maio de 2018

A letrada da Administración de xustiza