Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26932

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Meaño

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2018.

Mediante Resolución da Alcaldía, con data do 22 de maio de 2018, aprobouse a oferta de emprego público para o ano 2018 derivada do proceso de estabilización de emprego temporal de servizos sociais, nos seguintes termos:

«1º. Aprobar a oferta de emprego público para o ano 2018 do Concello de Meaño, derivada do proceso de estabilización de emprego temporal ao abeiro do artigo 19.2.6) da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, correspondente as seguintes prazas:

Persoal laboral fixo: derivado do proceso de estabilización de emprego

Denominación

Nº de prazas

Grupo de cotización

Sistema de acceso

Mestra/e escola infantil 0-3 anos

1

2

Concurso-oposición

Técnica/o especialista en xardín de infancia ou equivalente escola infantil 0-3

1

3

Concurso-oposición

Técnico/a socio animador cultural terceira idade centro social polivalente

1

3

Concurso-oposición

Coidador/a terceira idade centro social polivalente

1

7

Concurso-oposición

Coidador/a-condutor/a transporte asistencial centro social polivalente

1

7

Concurso-oposición

2º. Que se faga pública esta oferta, mediante a súa publicación no Boletín Oficial da provincia e no Diario Oficial de Galicia, ao abeiro dos artigos 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto do empregado público, 91.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 204 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e 128 do Real decreto lexislativo 781/1096, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local».

O que se fai público para xeral coñecemento.

Meaño, 23 de maio de 2018

Mª Lourdes Ucha Varela
Alcaldesa