Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 1 de xuño de 2018 Páx. 27031

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 23 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a comunicación de inicio do procedemento sancionador por infracción administrativa na orde social do expediente 53184787R/16/04/2018/2.1.E e catorce máis.

Intentada a notificación persoal e devoltas polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, de conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), mediante publicación no Boletín Oficial del Estado, polo incumprimento dos preceptos que se detallan, se notifican ás persoas interesadas relacionadas no anexo deste anuncio as comunicacións de inicio de procedemento sancionador, por infraccións na orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social.

En atención ao previsto no artigo 40.5 da LPAC, o acto non se publica na súa integridade, polo que se lle fai saber ás persoas interesadas que o texto íntegro da comunicación de inicio do procedemento sancionador se atopa ao seu dispor, para a súa consulta, nas dependencias da oficina de emprego que lle corresponda, durante o prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

Unha vez producida a referida notificación, segundo o disposto no punto 3, do artigo 37.bis, do Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social e para os expedientes liquidatorios da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 928/1998, do 14 de maio, dispón dun prazo de quince (15) días hábiles, para formular, por escrito, ante a oficina de emprego correspondente, as alegacións que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcorrido o dito prazo, esta xefatura territorial ditará a correspondente resolución.

O prazo para ditar resolución será de seis meses, desde a data do acordo de inicio do procedemento. Transcorrido o dito prazo, producirase a caducidade do procedemento e ordenarase o arquivamento das actuacións, sen prexuízo de que esta Xefatura Territorial de Pontevedra poida instar un novo procedemento, se a acción non estivese prescrita.

Para que conste e lles sirva de notificación ás persoas interesadas, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, expido e asino este anuncio.

Vigo, 23 de maio de 2018

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Persoa interesada

Nº de expediente

Preceptos infrinxidos

Preceptos sancionadores

Proposta
de sanción

Cabanelas González, Xosé Manoel

53184787R/16/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Cardalda Oriola, Mercedes

35449133S/09/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Costas Fernández, Diana

36139923T/18/12/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Covelo Peldorado, María del Carmen

36134060W/05/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Leite, Delza de Fátima

X8551066B/13/02/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Login, Silviu Andrei

36060653B/22/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Loureiro, José Enrique

X4974959J/09/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Méndez Piñeiro, Fernando

36030551Q/05/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Mesejo Pérez, Iria

35485023W/11/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Pereira Troitiño, Primitivo

76994994X/09/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Pérez Dios, Alexandre

39453147M/23/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Piñeiro Villar, María

53861107Y/06/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Rauch García, Juan

77417247Y/23/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Rope Siñoko, Deborah

02641180K/20/12/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Soler Abelenda, Fernando

36138067F/10/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego