Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 1 de xuño de 2018 Páx. 26947

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Medio Rural

DECRETO 54/2018, do 31 de maio, polo que se nomea director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria a Manuel Rodríguez Vázquez.

En virtude do establecido no artigo 18.2 dos estatutos da Axencia Galega de Calidade Alimentaria aprobados polo Decreto 52/2018, do 5 de abril, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira do Medio Rural e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día trinta e un de maio de dous mil dezaoito,

Nomeo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria a Manuel Rodríguez Vázquez.

Santiago de Compostela, trinta e un de maio de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural