Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2018 Páx. 29337

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Lugo

EDICTO (PO 313/2017).

Eu, Rafael González Alió, letrado da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Lugo, fago saber que no procedemento PO 313/2017 deste xulgado do social, seguido por instancia de Jorge Souto Veiga contra a entidade Web Menus, S.L., sobre reclamación de salarios, se expediu a seguinte cédula de citación:

Cédula de citación.

Tribunal que ordena citar: Xulgado do Social número 1 de Lugo.

Asunto en que se acorda: procedemento ordinario 313/2017.

Persoa a quen se cita: Web Menus, S.L., como parte/s demandada/s.

Obxecto da citación: asistir nesa condición ao/aos acto/s de conciliación e, se é o caso, xuízo. Concorrerá a tales actos coas probas de que intente valerse e, tamén se a parte contraria o pide, e o tribunal o admite, contestar ás preguntas que se lle formulen na práctica da proba de interrogatorio.

Lugar, día e hora en que debe comparecer: deben comparecer o día 18 de novembro de 2019, ás 10.45 horas, na planta 4, sala 9, edificio de Xulgados, ao acto de conciliación ante o/a letrado da Administración de xustiza e, no caso de non avinza, o día 18 de novembro de 2019, ás 10.45 horas, na planta 4, sala 9, edificio de Xulgados, ao acto de xuízo.

Prevencións legais.

1ª. A non comparecencia do demandado, debidamente citado, non impedirá a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo, que continuará sen necesidade de declarar a súa rebeldía (artigo 83.3 da LXS).

2ª. Fáiselle saber que a parte demandante indicou que acudirá ao acto do xuízo con avogado para a súa defensa e/ou representación, procurador ou graduado para os efectos oportunos.

3ª. Debe asistir ao xuízo con todos os medios de proba de que intente valerse (artigo 82.3 da LXS) e, no caso de que se admita a proba de interrogatorio, solicitada pola outra parte, deberá comparecer e contestar o interrogatorio ou, no caso contrario, poderanse considera recoñecidos como certos na sentenza os feitos a que se refiren as preguntas, sempre que o interrogado tiver intervido neles persoalmente e a súa fixación como certos lle resulte prexudicial en todo ou en parte.

Conforme dispón o artigo 91.3 da LXS, o interrogatorio das persoas xurídicas practicarase con quen legalmente as representen e teñan facultades para responder a tal interrogatorio.

Se o representante en xuízo non tivese intervido nos feitos deberá achegar a xuízo á persoa coñecedora directa destes. Con tal fin, a parte interesada poderá propor a persoa que deba someterse ao interrogatorio xustificando debidamente a necesidade de tal interrogatorio persoal.

Poderán, así mesmo, solicitar, polo menos con cinco días de antelación á data do xuízo, aquelas probas que se deban de practicar nel e requiran dilixencias de citación ou requirimento (artigo 90.3 da LXS).

4ª. Advírteselle que a parte demandante solicitou como probas:

O seu interrogatorio como representante legal da demandada.

Para tal efecto indícaselle que, se non comparece, se poderán ter por certos os feitos da demanda en que tivese intervido persoalmente e lle resultaren en todo ou en parte prexudiciais (artigo 91.2 da LXS).

A achega ao acto do xuízo dos seguintes documentos:

Avaliación de riscos do posto de traballo do demandante, sen prexulgar a súa admisión como medio de proba ao ter que proporse e admitirse no acto da vista previa instancia de parte.

Advírteselle que, se os citados documentos non se achegan ao xuízo sen mediar causa xustificada, poderanse estimar probadas as alegacións da parte contraria en relación coa proba acordada (artigo 94.2 da LXS).

5ª. Debe comunicar a esta oficina Xudicial un domicilio para a práctica de actos de comunicación e calquera cambio de domicilio que se produza durante a substanciación deste proceso, cos apercibimentos do artigo 53.2 da LXS (artigo 155.5, parágrafo 1º, da LAC) facéndolle saber que, en aplicación de tal mandato, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación.

O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

6ª. Tamén deberá comunicar, e antes da súa realización, a existencia dalgunha causa legal que xustifique a suspensión dos actos de conciliación e/ou de xuízo a que se lle convoca (artigo 183 da LAC).

7º. As partes poderán formalizar conciliación en evitación do proceso por medio de comparecencia ante a oficina xudicial, sen esperar á data de sinalización, así como someter a cuestión aos procedementos de mediación que puidesen estar constituídos de acordo co disposto no artigo 63 desta lei, sen que iso supoña a suspensión, salvo que de común acordo o soliciten ambas as dúas partes, xustificando a submisión á mediación e polo tempo máximo establecido no procedemento correspondente, que non poderá exceder os quince días.

Lugo, 15 de maio de 2017.

O letrado da Administración de xustiza.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

E para que lle sirva de citación á empresa Web Menus, S.L., expídese o presente edicto.

Lugo, 28 de maio de 2018

O letrado da Administración de xustiza