Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Mércores, 20 de xuño de 2018 Páx. 29800

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se fai pública a resolución de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 27 de novembro de 2017.

Por Orde do 27 de novembro de 2017 (DOG do 5 de febreiro de 2018) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, desde o día 30 de abril ao 14 de maio de 2018 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por falta de documentación. Durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación perante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron examinadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlles a bolsa a aqueles solicitantes que figuran nese anexo na listaxe de seleccionados como suplentes e pola orde que nela aparecen.

1. Para os efectos de cobramento, os adxudicatarios que figuran na listaxe de concedidos, así como os da listaxe de suplentes que realizaron o curso de idiomas, deberán presentar na Secretaría Xeral de Universidades a documentación que se sinala no artigo 16 da orde da convocatoria:

a) Orixinal ou copia cotexada do certificado de asistencia ao curso para o cal foi concedida a axuda. O certificado deberá especificar o lugar, as datas de realización, a duración do curso (mínimo tres semanas) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais). No caso de estar en lingua estranxeira, deberá traducirse para algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma.

b) Orixinal ou copia cotexada da documentación acreditativa dos gastos derivados do desprazamento de ida e volta do país de orixe ao país de destino.

2. A documentación achegarase electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada utilizando o modelo «achega de documentación xustificativa» dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

3. O prazo de xustificación remata o día 12 de setembro de 2018.

Artigo 2

Denegar axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Listaxe de axudas concedidas

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

País

Adxudicado (€)

2018/000012-0

45141083H

Alén Morenza, Marta

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000058-0

53997919Z

Alfonsín Lara, María

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000143-0

20628044B

Alfonsín Rey, María Gloria

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000274-0

34629621Q

Alonso Campos, Paula

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000169-0

44661106M

Álvarez Araújo, Aarón

USC

Malta

1.000,00

2018/000206-0

76828694T

Álvarez Fandiño, Roberto

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000004-0

44443198E

Álvarez Rodríguez, Andrea

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000029-0

49402875W

Antelo Fernández, Victoria

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000087-0

44498506S

Arellano Pardo, Martín

USC

Malta

1.000,00

2018/000181-0

34284138Q

Ares Vázquez, Edgar

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000331-0

77464517B

Argibay González, Juan Carlos

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000125-0

35487426J

Arosa Penín, Juan

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000301-0

48112029P

Balado Alves, José Miguel

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000025-0

76934022B

Barral Aguín, Patricia

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000067-0

45905339F

Barreiro Varela, Laura

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000040-0

45954198Z

Barrenetxea García Rodeja, Carlota

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000299-0

21050026N

Bermúdez Prado, Alfonso

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2018/000158-0

35600458T

Brey Caramés, Paula

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000225-0

48119664F

Brieba Triana, Jaime

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000020-0

35490589W

Calo Rodríguez, Jessica

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000218-0

53191733R

Camino Seoane, Alba

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000228-0

53973381V

Camiña Araújo, Nuria

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000208-0

45907421L

Carril Barcia, Aida

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000144-0

49334427W

Carrodeguas Varela, María

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000325-0

71533949Q

Caseiro Arias, Sergio

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000063-0

47438877C

Castelo Guillermo, Miguel

UDC

Malta

1.000,00

2018/000324-0

34287888V

Castro Real, María

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000045-0

53817794W

Castro Surís, Elena

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2018/000276-0

34281423S

Celeiro Lage, Sabela

USC

Malta

1.000,00

2018/000244-0

77009833Z

Cernadas Rodríguez, Marta

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000366-0

35484076K

Charlín Piñeiro, Mariña

USC

Malta

1.000,00

2018/000334-0

39451172P

Conde Pazo, Alicia

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000039-0

Y2303383Q

Cordero Sánchez, Karla

USC

Malta

1.000,00

2018/000024-0

32717949N

Corral Bahamonde, Laura

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000204-0

35629061Z

Correa Piñeiro, Marta

USC

Malta

1.000,00

2018/000043-0

47438954M

Costa Díaz, Laura

UDC

Irlanda

1.000,00

2018/000130-0

32724596N

Dacosta Diehl, Alexandre

USC

Italia

1.000,00

2018/000378-0

49472755P

Díaz Lorenzo, Laura Victoria

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000258-0

34884377R

Díaz Vázquez, Tania

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000127-0

34282433J

Domínguez Vázquez, Celeste

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000071-0

47363734H

Dorado Gómez, Paula

UDC

Irlanda

1.000,00

2018/000164-0

32724412N

Eireos Currás, Marta

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000167-0

77422294Q

Escudero Hernández, Manuel Antonio

USC

Malta

1.000,00

2018/000302-0

35609991B

Estévez González, Sandra

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2018/000370-0

45145693M

Estévez Huete, Xiana

USC

Italia

1.000,00

2018/000093-0

39498861H

Estévez Rodríguez, María

UVIGO

Francia

1.000,00

2018/000033-0

39487644W

Fandiño Piñeiro, Xulia

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000056-0

49199540X

Fariña Framil, Ángela Sofía

UDC

Malta

1.000,00

2018/000322-0

44655307W

Fariñas Álvarez, Iván

UVIGO

Francia

1.000,00

2018/000223-0

39490519W

Fava Sanabria, Axel Ezequiel

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000373-0

33556088P

Fernández Ares, Tania

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000083-0

45952101X

Fernández Cereijo, Raúl

USC

Alemaña

1.000,00

2018/000266-0

71562939A

Fernández Fernández, Leticia

UDC

Francia

1.000,00

2018/000014-0

54131502J

Fernández Fernández, Silvia

UDC

Francia

1.000,00

2018/000263-0

44437184B

Fernández González, María

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000215-0

47377909W

Fernández Lema, Marcos

USC

Italia

1.000,00

2018/000368-0

53818142M

Fernández Manzano, Ainhoa

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000148-0

34276767M

Fernández Penas, Andrea

USC

Portugal

1.000,00

2018/000027-0

33560624J

Fernández Penas, José Luis

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000342-0

39488686D

Fernández Pombo, Anxo

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000261-0

77417463S

Fernández Regueira, Uxía

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000108-0

34284022S

Fernández Rodríguez, Cristina Andrea

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000300-0

35610888B

Fernández Troncoso, Elena

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000229-0

34289043E

Fernández Vilela, Lucía

USC

Malta

1.000,00

2018/000111-0

17463019Q

Ferreira García, Olaia

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000175-0

34283946P

Ferro Devesa, Laura

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000094-0

48110382V

Fiuza Dosil, Sabela

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000120-0

39486387X

Fortes Rosendo, Andrea

UVIGO

Francia

1.000,00

2018/000273-0

39466153Q

Fraguas Lage, Mara

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000073-0

47436267D

Franco Rodríguez, Mateo Santiago

USC

Malta

1.000,00

2018/000277-0

34630613L

García Campos, Cristina

USC

Malta

1.000,00

2018/000188-0

46094380B

García García, Alejandro

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000018-0

39512089K

García Heras, Natalia Úrsula

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000088-0

45953467L

García Martínez, Isabel

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000297-0

45159951A

García Pérez, Erika

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000131-0

32717358L

Gómez Anca, Silvia

USC

Malta

1.000,00

2018/000123-0

45958036B

Gómez Cebey, Rubén

USC

Alemaña

1.000,00

2018/000278-0

53818255A

Gómez Martínez, Alexandra

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000243-0

77009440N

González Campos, Candela

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000280-0

53196007C

González Fernández, Felipe Manuel

USC

Alemaña

1.000,00

2018/000077-0

54151440X

González García, Aldara

UDC

Malta

1.000,00

2018/000257-0

Y3651497P

Grzelinski, Janusz Adam

UVIGO

Portugal

1.000,00

2018/000232-0

39465957G

Guerra Gómez, Alba

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2018/000327-0

53821889A

Guntín Alonso, Sandra

USC

Malta

1.000,00

2018/000186-0

45955530N

Guzmán Guzmán, Alicia

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000091-0

53118795L

Hermelo Vargas, Estefanía del C.

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000163-0

39462881X

Hernández Fernández, Inés

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000132-0

45141099B

Iglesias Otero, Carla

USC

Malta

1.000,00

2018/000367-0

45906971Y

Iglesias Pereira, Liliana Patrici

USC

Malta

1.000,00

2018/000157-0

53796222G

Lago Sampedro, Cristina

USC

Malta

1.000,00

2018/000227-0

53863059A

Lagoa Núñez, Aarón

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000314-0

77418927F

Lameiro Cortegoso, Henar

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000126-0

39496703E

Larrán Franco, Belén

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000151-0

54127210E

León Álvarez, Alba

UDC

Italia

1.000,00

2018/000252-0

44659995K

López Novoa, Francisco

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000048-0

35580990J

López Ramírez, Manuel

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000237-0

32728861E

López Sánchez, Samuel Ángel

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000184-0

48118353F

López Sanmartín, Carmen

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000271-0

47435349B

Lorenzo García, Héctor

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000336-0

58020494G

Loureiro González, María Dolores

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000136-0

45141449Q

Luaña Varela, Sabela

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000291-0

53190188C

Mallo Díaz, Irene

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000053-0

15494824T

Marino Vaz, Laura

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000357-0

32729045E

Martín Grela, María

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000065-0

45955538C

Martínez Álvarez, Aida

USC

Malta

1.000,00

2018/000057-0

45957894F

Martínez Blanco, Adrián

USC

Francia

1.000,00

2018/000340-0

53309896J

Martínez de la Fuente, Sara

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000017-0

45909803D

Martínez García, Sara

USC

Francia

1.000,00

2018/000341-0

35581387L

Martínez Sío, Alberto

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000182-0

35581388C

Martínez Sío, Álvaro

USC

Malta

1.000,00

2018/000162-0

77483053D

Martínez Villalón, Elena

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000356-0

78804851C

Mejuto Seoane, Sara

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000171-0

33545946D

Méndez López, Martín

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000104-0

76737063R

Monteagudo Martínez, David

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000176-0

78810381F

Montero Oróns, Rubén

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000133-0

36160755V

Muñoz Orta, Anubis

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000317-0

54126135M

Naveira Souto, Iria

UDC

Francia

1.000,00

2018/000156-0

34289912V

Neira Hermida, María

USC

Malta

1.000,00

2018/000351-0

49205649R

Nó Gómez, Miguel

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000279-0

47439849A

Otero Fernández, Paula

USC

Alemaña

1.000,00

2018/000189-0

53489811E

Otero Mosquera, Sara

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000050-0

54152802S

Pablo Martínez, Lucía

USC

Francia

1.000,00

2018/000064-0

34287860N

Pacior Pampín, Yaiza

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000075-0

48111286R

Pandelo Louro, Lucía

UDC

Alemaña

1.000,00

2018/000249-0

45961638W

Parcero Areán, Tamara

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000377-0

49400030D

Parga Martínez, Marta

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000068-0

53305311M

Pazos Lema, Raquel

USC

Francia

1.000,00

2018/000298-0

76735928Q

Pedrouzo González, Nazaret

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000166-0

44847675K

Peña Alborés, Marta

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000066-0

35581742Y

Pereira Márquez, Alicia

USC

Francia

1.000,00

2018/000270-0

49207830C

Pereira Rey, Kevin

UDC

Francia

1.000,00

2018/000254-0

32716355M

Pereira Sánchez, Francisco

UDC

Irlanda

1.000,00

2018/000309-0

77015193S

Pereiro Rodríguez, Alejandro

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000236-0

35488655T

Pérez Abras, Patricia

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000044-0

45907595D

Pérez Cea, Roberto

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000069-0

32718982X

Pérez Conde, Marta

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000030-0

48768201J

Pérez Martínez, José Manuel

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000160-0

35482529S

Pérez Paz, Cristina

USC

Italia

1.000,00

2018/000060-0

15493098E

Pérez Rodríguez, Alexandre

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000174-0

44663805J

Pérez Vázquez, Iago

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000046-0

32697285W

Picallo Martínez, Antía

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000137-0

34272505K

Piñeiro García, Gemma

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000138-0

35600810F

Piñeiro González, Coral

USC

Malta

1.000,00

2018/000260-0

35577694Y

Porto Rodríguez, José Carlos

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000005-0

34302981E

Prieto Campo, Ángela

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000211-0

45143951B

Prieto Carballo, Eva

UDC

Malta

1.000,00

2018/000201-0

45140123R

Quintás García, Laura

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000305-0

77542878B

Rego Martínez, Carla

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000155-0

45143395F

Rejo Arcos, Beatriz

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000194-0

35489300R

Rey Carro, Lucía

USC

Malta

1.000,00

2018/000037-0

78805782P

Rial Villar, Carlota

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000096-0

53199297K

Ríos García, Carlota

UVIGO

Alemaña

1.000,00

2018/000146-0

45142075K

Rivada Domínguez, Marcos

USC

Malta

1.000,00

2018/000015-0

77465873X

Rodiño Balboa, Ricardo

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000007-0

77010730Z

Rodríguez Bastos, Jennifer

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000326-0

53973286Z

Rodríguez Brito, Alicia

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000121-0

35585283M

Rodríguez Fernández, Giovanni

UVIGO

Francia

1.000,00

2018/000085-0

44499943A

Rodríguez Gómez, Alba

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000051-0

49470895B

Rodríguez Lado, Ángel

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000198-0

34286507Q

Rodríguez López, Carlos Javier

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000168-0

35483308N

Rodríguez Otero, Paula

USC

Malta

1.000,00

2018/000350-0

39486107Y

Rodríguez Pérez, Pablo

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000242-0

54131084D

Rojo Varela, Carmen

UVIGO

Francia

1.000,00

2018/000268-0

58000641T

Romar Ríos, Beatriz

USC

Malta

1.000,00

2018/000346-0

58001048Q

Rozados Facal, Raquel

UDC

Malta

1.000,00

2018/000247-0

54129423G

Saleta Cobos, Claudia

USC

Malta

1.000,00

2018/000318-0

46094683S

Sanmartín Fernández, Andrea

USC

Malta

1.000,00

2018/000202-0

35491221J

Santiago García, Alejandra

USC

Malta

1.000,00

2018/000076-0

49206138F

Sarandeses Pérez, Mar

UDC

Malta

1.000,00

2018/000095-0

34285209Y

Sarceda Rodríguez, Lucía

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000275-0

76584387E

Seijas Debasa, Noelia

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000320-0

45954768D

Seijo Pensado, Antía

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000028-0

77478313F

Seixo Pazos, Uxía

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000238-0

45909545G

Seoane Ferreiro, Manuel

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000241-0

76734281W

Seoane Palomanes, Carolina

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000285-0

44483501Y

Sevilla Martín, Jana

UVIGO

Reino Unido

1.000,00

2018/000286-0

77480529S

Soto Pérez, Iván

USC

Alemaña

1.000,00

2018/000187-0

53489268P

Souto Martínez, Aldara

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000343-0

53817180D

Táboas Argibay, Patricia

UVIGO

Malta

1.000,00

2018/000153-0

32723992Y

Teijeiro Fernández, Andrea

UDC

Reino Unido

1.000,00

2018/000150-0

34289452V

Teijo Lastra, Jessica

USC

Malta

1.000,00

2018/000294-0

43216350V

Terán Pintos, Dayron Aldebar

USC

Alemaña

1.000,00

2018/000353-0

78810857T

Torres Collazo, Lucas

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000333-0

X6004036R

Tourari ---, Fátima

UVIGO

Irlanda

1.000,00

2018/000124-0

78811149Q

Tuñas Corzón, Santiago

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000145-0

47404870F

Vargas Raposo, Victoria

USC

Malta

1.000,00

2018/000147-0

45905019D

Vargas Ursúa, Fernando

USC

Malta

1.000,00

2018/000152-0

35591811R

Vázquez Agra, Nerea

USC

Malta

1.000,00

2018/000098-0

53486508P

Vázquez de la Iglesia, Rocío

UDC

Irlanda

1.000,00

2018/000003-0

76581691V

Vázquez García, Jaime

UDC

Portugal

1.000,00

2018/000023-0

35587226Q

Vázquez Mera, Sara

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000159-0

44496798D

Vázquez Vázquez, Laura

UDC

Irlanda

1.000,00

2018/000084-0

39460349P

Ventín Picallo, Teresa

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000110-0

35576471W

Vicente Coedo, Alba

UVIGO

Francia

1.000,00

2018/000222-0

77013822R

Vieitez Portas, Lucía

USC

Irlanda

1.000,00

2018/000165-0

54381695N

Vilas Tobar, Ana Macarena

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000081-0

34280311F

Villanueva Moure, Alex

USC

Malta

1.000,00

2018/000129-0

78810832K

Villar Rodríguez, Lidia

USC

Reino Unido

1.000,00

2018/000099-0

45874013F

Vispalia Moreno, Sara

UDC

Portugal

1.000,00

2018/000287-0

46097367P

Zas Vaamonde, Raquel

USC

Irlanda

1.000,00

TOTAL

200.000,00

Listaxe de suplentes por número de orde

Orde

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

País

1

2018/000034-0

Rial Pérez, Alicia

USC

Malta

2

2018/000310-0

García-Rodeja Arias, Cristina

USC

Reino Unido

3

2018/000074-0

Medrea, Florina Valenti

USC

Malta

4

2018/000269-0

Buslau, Heorhi

UVIGO

Reino Unido

5

2018/000089-0

Fernández González, Iara

USC

Irlanda

6

2018/000272-0

Muñiz Bouzas, Adriana

UVIGO

Irlanda

7

2018/000070-0

Crugeiras Santamaría, Andrea

USC

Reino Unido

8

2018/000217-0

Rodríguez Castro, Miguel

USC

Reino Unido

9

2018/000052-0

Rodríguez Gigir Villar, Rosalía

USC

Malta

10

2018/000193-0

Fleire López, Carlos

USC

Malta

11

2018/000134-0

Nodal Rodríguez, Silvia

UVIGO

Irlanda

12

2018/000347-0

Arguello Álvarez, Samara Katerina

UDC

Malta

13

2018/000205-0

Crugeiras Pérez, José Manuel

USC

Malta

14

2018/000308-0

Quintas Pereira, Claudia Andrea

UDC

Irlanda

15

2018/000288-0

Sande Noya, Cristina

USC

Reino Unido

16

2018/000062-0

Rodríguez Silva, Mariña

USC

Malta

17

2018/000128-0

Taboada Núñez, Irene

USC

Reino Unido

18

2018/000265-0

Seijo Santaballa, Carlos

UDC

Reino Unido

19

2018/000114-0

Pereira Castro, Paula

UVIGO

Malta

20

2018/000142-0

Canto Campo, María

USC

Reino Unido

21

2018/000214-0

Tuñas Cantorna, Noelia

USC

Malta

22

2018/000041-0

Silva Pousada, Cristina

UVIGO

Malta

23

2018/000290-0

Zas Vaamonde, Laura

UVIGO

Irlanda

24

2018/000303-0

Fernández García, Andrea María

UDC

Irlanda

25

2018/000224-0

Raposo Graña, Lara

UVIGO

Irlanda

26

2018/000149-0

Grandío Moreiras, Juan Antonio

UDC

Irlanda

27

2018/000035-0

Quintana Gallego, Antía

USC

Reino Unido

28

2018/000054-0

Boullosa Martínez, Luis José

UVIGO

Reino Unido

29

2018/000177-0

Duro Couso, Silvia

USC

Francia

30

2018/000090-0

Lede Silva, Elena

USC

Malta

31

2018/000312-0

Vilar Neira, Raúl

UDC

Irlanda

32

2018/000026-0

Alonso Iglesias, Laura

UVIGO

Malta

33

2018/000119-0

Yáñez Valado, David

USC

Irlanda

34

2018/000092-0

Dos Santos Merencio, Lorena

USC

Malta

35

2018/000195-0

Oubiña Acuña, Laura

USC

Reino Unido

36

2018/000220-0

Santamaría Otero, Noelia

USC

Malta

37

2018/000116-0

Marcos Lozano, Raúl

UVIGO

Irlanda

38

2018/000335-0

Rodríguez Souto, Enrique

UDC

Reino Unido

39

2018/000319-0

Iglesias Ferreiro, Lydia

UDC

Francia

40

2018/000105-0

Lobato Piñeiro, Alba

UVIGO

Irlanda

41

2018/000008-0

Pérez Martínez, Nuria

UDC

Malta

42

2018/000358-0

Araújo Martínez, Laura

USC

Malta

43

2018/000097-0

Novas Benavides, Lorena

UVIGO

Reino Unido

44

2018/000086-0

Garabal Mirás, Martiño

USC

Irlanda

45

2018/000239-0

Fondevila Rodríguez, Marta

USC

Irlanda

46

2018/000183-0

Mejuto Blanco, Alejandro

UDC

Francia

47

2018/000185-0

Pazo Rodríguez, María

UVIGO

Irlanda

48

2018/000199-0

Castro Limia, Rosa Tamara

UVIGO

Reino Unido

49

2018/000234-0

Álvarez González, Abel

USC

Irlanda

50

2018/000230-0

Abad Barreiro, Alberte

USC

Malta

51

2018/000245-0

Rodríguez da Silva, Sara

UVIGO

Reino Unido

52

2018/000293-0

González López, Jacobo

UDC

Irlanda

53

2018/000080-0

Suárez Fraga, Alba

UDC

Malta

54

2018/000316-0

Tomé Pérez, Andrea

USC

Italia

55

2018/000253-0

Fuentes Fandiño, Fátima

UVIGO

Malta

56

2018/000055-0

Santos Ruiloba, Antonio María

USC

Francia

57

2018/000179-0

Santiago Nieto, Melisa

UVIGO

Reino Unido

58

2018/000283-0

González Novoa, Lucía

UDC

Irlanda

59

2018/000115-0

Cumplido Sánchez, Laura

USC

Reino Unido

60

2018/000011-0

Lago Castro, Esperanza

UVIGO

Malta

61

2018/000295-0

Blanco García, Yago

UVIGO

Reino Unido

62

2018/000338-0

Castroagudín García, Iria

USC

Irlanda

63

2018/000315-0

Arbeloa Melo, Itziar

UDC

Irlanda

64

2018/000216-0

Pita Vidal, Alberto

UDC

Malta

65

2018/000233-0

Bóveda Domínguez, Moraima

UVIGO

Irlanda

66

2018/000284-0

Recarey Tomé, Inmaculada

UVIGO

Malta

67

2018/000235-0

Rubio Castelo, Alba

USC

Malta

68

2018/000079-0

Casales Pérez, Andrea

UVIGO

Irlanda

69

2018/000191-0

López Alonso, Andrea

USC

Reino Unido

70

2018/000329-0

Pernas Mariño, Jorge

UVIGO

Alemaña

71

2018/000221-0

Losada Lombardía, Ana

USC

Malta

72

2018/000118-0

Conde Sabarís, Nicolás

USC

Malta

73

2018/000013-0

Casal Vadillo, David

USC

Reino Unido

74

2018/000213-0

Rodríguez Fernández, Sofía

USC

Irlanda

75

2018/000219-0

Fondevila Rodríguez, Alexandre

UVIGO

Irlanda

76

2018/000038-0

Aguín Portabales, María Jesús

UDC

Reino Unido

77

2018/000240-0

Rodríguez Rodríguez, Pablo

UDC

Malta

78

2018/000103-0

Iglesias Vieira, Andrea

UVIGO

Malta

79

2018/000178-0

Potel Conde, Belén

UDC

Reino Unido

80

2018/000102-0

Escudero Pérez, Carlos

USC

Malta

81

2018/000354-0

Mariño Ferreiro, Denís

USC

Irlanda

82

2018/000372-0

De Frutos Martínez, Alejandro

UVIGO

Irlanda

83

2018/000355-0

Vilarnau Marcos, Desiree

USC

Irlanda

84

2018/000251-0

Márquez Macías, Noelia

UVIGO

Malta

85

2018/000281-0

Abreu Iglesias, Ángela

UVIGO

Reino Unido

86

2018/000362-0

Rodríguez Oterino, Paula

USC

Irlanda

87

2018/000031-0

Huerta Carballo, Elvira

UVIGO

Malta

88

2018/000002-0

Ferradáns Blanco, Manuel

UDC

Malta

89

2018/000107-0

Fernández Vilar, Ana

USC

Malta

90

2018/000330-0

Casas Ramos, Alba

UDC

Malta

91

2018/000250-0

Beiro Fernández, Amalia Isabel

UVIGO

Malta

92

2018/000364-0

Varela Sánchez, Álvaro

UVIGO

Irlanda

93

2018/000059-0

Montero Candal, Verónica

UDC

Malta

94

2018/000246-0

Ramos Tajes, Jorge

USC

Reino Unido

95

2018/000113-0

Villar González, María

UVIGO

Malta

96

2018/000363-0

Vázquez Vázquez, Reyes

UVIGO

Irlanda

97

2018/000371-0

Torrado Pazos, Alejandro

UVIGO

Reino Unido

98

2018/000264-0

Gutiérrez Torres, Fernando

USC

Reino Unido

99

2018/000036-0

Garagorri Gutiérrez, Daniel

UVIGO

Irlanda

100

2018/000032-0

Ben García, Silvia

UVIGO

Reino Unido

101

2018/000106-0

Muñiz Fernández, Sofía

USC

Malta

102

2018/000226-0

Mora Garzón, Camilo Andrés

UVIGO

Irlanda

103

2018/000304-0

Vilasánchez Vilar, David

UDC

Irlanda

104

2018/000154-0

Regueira Calvo, Noelia

USC

Reino Unido

105

2018/000001-0

Conde Canda, David

UVIGO

Malta

106

2018/000082-0

Vázquez Otero, Cristian

UDC

Reino Unido

107

2018/000307-0

Villar Martínez, Cecilia

USC

Malta

108

2018/000122-0

Mella Luaces, Diego

USC

Malta

109

2018/000072-0

Álvarez Espiñeira, Kevin

UDC

Malta

110

2018/000248-0

Freire González, Antía

USC

Irlanda

111

2018/000207-0

Álvarez Souto, Iago

UVIGO

Irlanda

112

2018/000117-0

Valle Macas, Mishelle Estefa

UVIGO

Reino Unido

113

2018/000321-0

González Alonso, Paula

USC

Reino Unido

114

2018/000349-0

Díaz Gómez, Leticia

UDC

Irlanda

115

2018/000203-0

Rodríguez Castro, Santiago

UVIGO

Reino Unido

116

2018/000348-0

Ortega David, Alba

UVIGO

Malta

117

2018/000210-0

Ruibal Barreira, Cristina

USC

Malta

Listaxe de axudas denegadas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2018/000139-0

Álvarez Delgado, Sara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000170-0

Álvarez Ferreira, Raúl

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000361-0

Atanes Rozas, Emilio

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000078-0

Baqueiro Ramos, Rosalía

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000019-0

Cal Fernández, María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000374-0

Calviño Sampedro, Lorena

USC

Por falta de documentación

2018/000209-0

Carreño Segura, Óscar

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000010-0

Chafloque Ludeña, Mirelly Lizbeth

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000231-0

Conde Pinilla, Marta

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000173-0

Cordo Baldomero, Ángel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000212-0

Costoya Ameijenda, Sara María

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000267-0

Cribeiro Ramallo, José Antonio

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000282-0

Díaz Gaztelumendi, Odei

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000375-0

Fernández Iglesias, Tamara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000296-0

Fernández Sánchez, Anxo

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000360-0

Fernández Vicente, Maura

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000112-0

Fleire López, Manuel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000311-0

García Ferreiro, María

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000328-0

García García, Iria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000255-0

García Martín, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000365-0

García Prado, Sheila

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000140-0

Gómez Goás, Raquel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000344-0

Graña Pérez, Martín

USC

Por falta de documentación

2018/000192-0

Guntín Garrido, Pablo Enrique

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000190-0

Lois Abal, María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000313-0

Mariño Padín, María José

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000339-0

Martínez Rilla, Ana

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000259-0

Martínez Rodríguez, Paula

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000047-0

Méndez Seoane, Pablo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000061-0

Naranjo Valiente, Ángel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000332-0

Otero Mascato, Coral

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000337-0

Pacheco Martínez, Antonio

USC

Por falta de documentación

2018/000369-0

Pérez Otero, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000345-0

Pérez Torres, Estela

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000141-0

Piñeiro González, Laura

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000306-0

Platas García, Víctor

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000256-0

Rey Blanco, Anxo

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000352-0

Reyes García, Ana

USC

Por falta de documentación

2018/000180-0

Rodríguez Mahía, Miguel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000359-0

Rodríguez Rendos, Noemi

USC

Por falta de documentación

2018/000200-0

Rodríguez Torres, Alejandra María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000161-0

Romero Rosendo, Cristina

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000292-0

Sanjurjo Fernández, Belén

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000172-0

Santamaría Castro, Raúl

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000376-0

Shmidt, Anastasia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000022-0

Suárez Triñanes, José Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000323-0

Torres Núñez, Boris Manuel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000262-0

Torres Otero, Andrea

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000109-0

Toyos Fontán, Raquel

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000196-0

Troncoso Pérez, Ernesto

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000289-0

Valiño Gómez, Andrea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria