Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Xoves, 21 de xuño de 2018 Páx. 29917

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

Mediante a Resolución do 29 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 15, do 22 de xaneiro de 2018), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse as subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade no ano 2018 a través dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (procedemento SI435B).

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

Segundo o artigo 16.3 da citada resolución, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 14 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidos no artigo 15 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 3.764.556,04 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Aplicación

Código de proxecto

Importe

05.11.312G.460.1

2016 00018

522.948,43 €

Exercicio 2018 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

2.119.304,01 €

Exercicio 2019 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

1.122.303,60 €

Recórdase ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 20.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 75 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2018; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite.

O 25 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 19.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa de fomento da conciliación e programa de prevención da violencia de xénero: o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 11 de outubro de 2018.

b) Programa de apoio aos CIM: o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 17 de abril de 2019.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo19.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 11.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os datos do perfil, dos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes achegaranse a través da aplicación informática Participa 1420.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de reserva das 43 solicitudes susceptibles de axuda do programa fomento da conciliación, que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible, para seren atendidas no caso de que quedase crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible segundo o especificado no artigo 2 punto 3 das bases reguladoras.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 13 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están cofinanciadas polo FSE nunha porcentaxe do 80 % no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. No caso do programa de fomento da conciliación, no obxectivo temático 8 «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral», prioridade de investimento 8.4 «a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo», obxectivo específico 8.4.2 «(Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral»; e no caso dos outros dous programas de prevención da violencia de xénero e de apoio aos CIM, no obxectivo temático 9 «promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3 «a loita contra toda forma de discriminación e o fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1 «aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación da vida persoal e laboral, e evitar, pola súa vez, a discriminación múltiple».

b) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

c) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma actuación ou actividade nos termos establecidos no artigo 3 da convocatoria.

d) As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa europea de aplicación, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 21 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

e) No artigo 6.7, artigo 7.6, artigo 8.7 e no artigo 23 das bases reguladoras establécense os criterios de graduación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, á minoración da subvención inicialmente concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2018

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº de expediente

Solicitante
(por orde alfabética)

NIF

Actuación

Gasto elixible*

Puntos

Concesión

SI435B 2018-90

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa

12.076,40

45,75

10.868,76

SI435B 2018-06

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Campamento de Conciliación e servizo de madrugadores

40.157,84

50,00

12.000,00

SI435B 2018-55

Concello da Veiga

P3208400F

Programa de Conciliación Municipal

16.800,00

42,50

12.000,00

SI435B 2018-64

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura CEIP fóra do horario escolar

12.320,00

46,50

11.088,00

SI435B 2018-79

Concello de Aranga

P1500300G

Aranga Concilia

2.766,96

41,50

2.490,26

SI435B 2018-34

Concello de Arbo

P3600100F

Arbo Concilia

8.172,92

48,00

7.176,92

SI435B 2018-97

Concello de Avión (agrupado co Concello de Melón)

P3200500A

Conciliando en Avión Melón

14.784,00

65,50

12.000,00

SI435B 2018-13

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Banco de tempo

5.324,93

46,00

4.792,44

SI435B 2018-65

Concello de Bergondo

P1500800F

Programa de fomento da conciliación

24.540,06

43,25

12.000,00

SI435B 2018-47

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa Meniñeiro

11.900,00

42,00

10.710,00

SI435B 2018-07

Concello de Carballiño

P3202000J

Bo día familia

27.660,00

43,50

12.000,00

SI435B 2018-46

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

13.874,10

47,25

12.000,00

SI435B 2018-26

Concello de Castrelo do Miño

P3202300D

Castrelo Concilia

11.200,00

42,00

10.080,00

SI435B 2018-68

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Concilia Castro de Rei

24.290,00

49,50

10.544,80

SI435B 2018-18

Concello de Catoira

P3601000G

Programa de fomento da conciliación do Concello de Catoira

9.100,00

44,00

8.190,00

SI435B 2018-89

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Ludotecas de verán

9.880,49

54,50

8.892,44

SI435B 2018-61

Concello de Coles

P3202700E

En prol da Conciliación

8.400,00

45,75

7.560,00

SI435B 2018-30

Concello de Crecente

P3601400I

Programa Cascarón

19.534,20

42,00

12.000,00

SI435B 2018-83

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa Cuntilín

50.110,28

52,50

12.000,00

SI435B 2018-04

Concello de Dodro

P1503300D

Programa Conciliación Familiar Persoal e Laboral

30.130,91

56,50

12.000,00

SI435B 2018-59

Concello de Frades

P1503900A

Conciliación

9.800,00

47,50

8.820,00

SI435B 2018-82

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz Concilia

11.481,61

44,00

9.843,93

SI435B 2018-48

Concello de Laracha

P1504200E

Programa Harmoniza

32.200,00

48,25

12.000,00

SI435B 2018-12

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame Concilia

18.590,48

48,00

12.000,00

SI435B 2018-25

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamento Pequesmondo

16.800,00

46,50

12.000,00

SI435B 2018-36

Concello de Ortigueira

P1506200C

Conciliaortigueira

3.014,00

43,50

2.712,60

SI435B 2018-50

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa conciliación familiar e apoio á educación

42.321,06

50,50

12.000,00

SI435B 2018-56

Concello de Paderne

P1506500F

Aulas de Conciliación

11.200,00

46,00

10.080,00

SI435B 2018-10

Concello de Pereiro de Aguiar

P3205900H

Aula Concilia

56.000,00

52,50

12.000,00

SI435B 2018-33

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor Concilia

10.637,40

48,00

9.573,66

SI435B 2018-75

Concello de Pol

P2704600B

Pol Concilia

16.800,00

42,00

12.000,00

SI435B 2018-54

Concello de Porqueira

P3206300J

Plan de programación do tempo da cidade

9.897,86

43,50

8.908,07

SI435B 2018-86

Concello de Rábade

P2705600A

Concilia en Rábade

5.277,57

41,50

4.060,00

SI435B 2018-63

Concello de Redondela

P3604500C

Programa Municipal de Conciliación

33.635,34

46,50

12.000,00

SI435B 2018-91

Concello de Ribadumia

P3604600A

Conciliación da vida persoal, laboral e familiar

19.839,95

44,50

12.000,00

SI435B 2018-15

Concello de Santa Comba

P1507800I

Verán Lúdico

19.837,58

42,00

9.918,79

SI435B 2018-77

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Ludoteca intinerante

50.967,75

49,50

12.000,00

SI435B 2018-53

Concello de Silleda

P3605200I

Medida Municipal de conciliación Concello de Silleda

26.871,76

43,50

12.000,00

SI435B 2018-84

Concello de Taboada

P2706000C

Campamento de Verán en Taboada

9.429,75

41,50

6.476,19

SI435B 2018-09

Concello de Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

17.426,08

43,50

12.000,00

SI435B 2018-03

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de Conciliación

25.392,92

46,50

12.000,00

SI435B 2018-69

Concello de Vedra (agrupado co Concello de Boqueixón)

P1509000D

Conxuga

41.706,37

80,50

22.000,00

SI435B 2018-76

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas Municipais de Conciliación

5.040,00

41,75

4.536,00

SI435B 2018-31

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo municipal de atención domiciliaria á infancia

56.000,00

44,50

12.000,00

SI435B 2018-01

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa PICA PAU

19.025,30

48,50

12.000,00

SI435B 2018-87

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Programa Concilia Vilar de Santos

9.575,16

47,50

8.617,64

SI435B 2018-19

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar Concilia

6.013,00

46,50

5.411,70

SI435B 2018-67

Concello de Xermade

P2702100E

Xermade Concilia

4.128,60

42,50

3.715,74

SI435B 2018-17

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco de tempo

55.993,78

53,50

12.000,00

SI435B 2018-21

Concello de Xove

P2702500F

Conciliando Xove

16.503,00

42,00

12.000,00

SI435B 2018-62

Concello do Pino

P1506700B

Programa de Conciliación en período escolar e vacacional

9.718,04

47,50

8.746,24

SI435B 2018-57

Mancomunidade 'Terra de Celanova'

P8202502D

Programa Conciliando con nenos e nenas

7.134,25

80,50

7.134,25

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (SI435A).

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Gasto elixible (*)

Puntos

Concesión

SI435A 2018/009

Concello da Guarda

P3602300J

Intervención integral a menores fillas/os de mulleres vítimas de violencia de xénero

7.896,00

34,00

7.896,00

SI435A 2018/010

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Intervención e tratamento integral da violencia de xénero

10.000,00

34,00

10.000,00

SI435A 2018/034

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Proxecto Leac: liderado emocional asistido con cabalos

2.716,00

19,00

2.716,00

SI435A 2018/006

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres (vítimas de violencia de xénero e en situación de vulnerabilidade)

10.000,00

36,25

10.000,00

SI435A 2018/019

Concello de Ames

P1500200I

Obradoiro de competencias emocionais e sociais para o benestar e inclusión social

7.610,40

22,00

7.610,40

SI435A 2018/023

Concello de Baiona

P3600300B

Programa de Nós a Nós

2.800,00

30,50

2.800,00

SI435A 2018/005

Concello de Cambados

P3600600E

Grupos de apoio psicolóxico a mulleres vítimas de violencia de xénero

10.000,00

26,75

10.000,00

SI435A 2018/024

Concello de Cambre

P1501700G

1. Terapia asistida con animais para vítimas de violencia de xénero

2. Autoprotección, defensa persoal feminina, control

3. Creación grupos de apoio e atención psicolóxica

10.000,00

23,50

10.000,00

SI435A 2018/016

Concello de Cangas

P3600800A

Valoración Inicial

9.996,00

20,50

9.996,00

SI435A 2018/015

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Talleres de autoestima

1.724,80

55,50

1.724,80

SI435A 2018/011

Concello de Coirós

P1502700F

1. Prevención da VX, acoso, promoción da igualdade

2. Fomento da autoestima e coaching con menores

3. Obradoiro de creatividade para menores

3.486,00

26,50

3.486,00

SI435A 2018/031

Concello de Cuntis

P3601500F

Obradoiro de prevención da violencia: muller e realización persoal

2.576,00

19,00

2.576,00

SI435A 2018/013

Concello de Curtis agrupado con Vilasantar e Sobrado

P1503200F

Varios cursos, taller e entrevista

9.800,00

59,00

9.800,00

SI435A 2018/025

Concello de Fene

P1503600G

1. Grupos de apoio emocional

2. Asesoramento xurídico especializado

7.033,60

23,75

7.033,60

SI435A 2018/027

Concello de Guitiriz

P2702200C

Atención psicolóxica á vítimas de violencia de xénero

5.239,08

30,50

5.239,08

SI435A 2018/022

Concello de Marín

P3602600C

Punto de intercambio familiar

10.000,00

32,50

10.000,00

SI435A 2018/029

Concello de Meaño

P3602700A

Programa de intervención con fillos/as de vítimas de violencia de xénero

8.120,00

33,50

8.120,00

SI435A 2018/004

Concello de Ortigueira

P1506200C

Espazo de apoio psicolóxico; corpo, mente, emocións

924,00

22,50

924,00

SI435A 2018/002

Concello de Ourense

P3205500F

1. Grupos de apoio

2. Obradoiros grupais

3. Apoio, atención e seguimento individualizado

6.002,50

32,25

6.002,50

SI435A 2018/021

Concello de Ponteareas

P3604200J

Atención e acompañamento a mulleres vítimas de violencia de xénero

2.520,00

16,00

2.520,00

SI435A 2018/018

Concello de Redondela

P3604500C

Grupo de autoestima

2.475,40

30,50

2.475,40

SI435A 2018/017

Concello de Teo

P1508300I

1. A nosa autoestima

2. Autodefensa

2.240,00

18,75

2.240,00

SI435A 2018/032

Concello de Tomiño

P3605400E

Asesoramento xurídico especializado VX e situación de vulnerabilidade

10.000,00

31,50

10.000,00

SI435A 2018/007

Concello de Vigo

P3605700H

Atención psicolóxica a fillos/as de mulleres vítimas de violencia de xénero

10.000,00

29,50

10.000,00

SI435A 2018/020

Mancomunidade de Municipio Comarca de Ordes

P1500003G

1. Sesións terapéuticas individuais para mulleres

2. Sesións terapéuticas individuais para menores 3. Sesións grupais mulleres de competencias emocionais e sociais

4. Sesións grupais para menores de competencias emocionais e sociais

5. Sesión grupal de educación e recuperación afectivo-sexual

13.494,60

70,00

13.494,60

SI435A 2018/008

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

1. Recuperación persoal de vítimas de VX

2. Integración Laboral

3. Área de intervención conxunta con menores

6.205,85

74,50

6.205,85

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº de expediente

Solicitante
(por orde alfabética)

NIF

Concellos agrupados

Puntos

Acción

Nº horas 2018

Concesión 2018

Nº horas 2019

Concesión 2019

Total concedido entidade

SI427B2018/54

Concello da Coruña

P1503000J

21,00

21,00

21,00

Dirección do CIM

340

4.275,00

144

1.811,00

45.000,00

As. xurídico

1.040:30

13.083,00

510

6.412,00

At. psicolóxica

1.042

13.101,00

502:30

6.318,00

SI427B2018/67

Concello da Estrada

P3601700B

14,00

14,00

As. xurídico

350

4.865,70

170

3.376,20

30.325,23

At. psico./direc.

913:30

12.699,48

472:30

9.383,85

SI427B2018/24

Concello da Guarda

P3602300J

20,50

20,50

20,50

Dirección do CIM

822

13.059,94

474

9.413,64

41.717,02

As. xurídico

490

6.646,50

238

3.704,38

At. psicolóxica

420

5.716,12

204

3.176,44

SI427B2018/11

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

72,00

72,00

As. xur./direc.

1.073:30

19.424,00

584:30

10.576,00

60.000,00

At. psicolóxica

1.087:30

19.420,00

592:30

10.580,00

SI427B2018/41

Concello da Laracha

P1504200E

35,50

35,50

At. psico./direc.

1.065

16.920,72

577

10.000,00

37.066,30

As. xurídico

393

6.243,98

197

3.901,60

SI427B2018/56

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Manzaneda, San Xoán de Río

71,55

71,55

71,55

At. psico./direc.

916:30

17.291,61

526:30

10.456,29

48.198,33

As. xurídico

290

5.471,43

150

2.979,00

Ax. dinamización

512

8.000,00

256

4.000,00

SI427B2018/64

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

21,00

21,00

As. xurídico

180

2.859,84

102

2.025,72

32.875,24

At. psico./direc.

1.110

17.635,68

585

10.354,00

SI427B2018/61

Concello de Ames

P1500200I

20,75

20,75

As. xurídico

1.040

16.523,52

520

10.000,00

39.198,07

At. psicolóxica

504

8.007,55

252

4.667,00

SI427B2018/40

Concello de Ares

P1500400E

27,50

27,50

As. xurídico

224

3.558,91

112

2.224,32

22.306,75

At. psico./direc.

640

10.168,32

320

6.355,20

SI427B2018/80

Concello de Arteixo

P1500500B

13,50

13,50

As. xurídico

294

4.087,19

154

3.058,44

26.080,15

At. psico./direc.

742

10.315,28

434

8.619,24

SI427B2018/45

Concello de Arzúa

P1500600J

13,50

13,50

As. xurídico

356

4.949,11

184

3.654,24

19.009,99

At. psicolóxica

420

5.838,84

230

4.567,80

SI427B2018/63

Concello de Avión

P3200500A

Melón

68,00

68,00

At. psico./direc.

750

14.150,25

370

7.348,20

31.383,77

As. xurídico

345

6.509,12

170

3.376,20

SI427B2018/32

Concello de Baiona

P3600300B

18,05

18,05

18,05

As. xurídico

455

6.325,41

221

3.659,22

38.117,56

At. psicolóxica

420

5.838,84

204

3.476,00

Ax. igualdade

942:30

11.202,56

448:30

7.615,53

SI427B2018/69

Concello de Boiro

P1501100J

24,00

24,00

24,00

Dirección do CIM

740

11.757,12

335

5.000,00

41.661,36

As. xurídico

490

7.785,12

245

4.667,00

At. psicolóxica

490

7.785,12

245

4.667,00

SI427B2018/07

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

64,00

64,00

As. xur./direc.

523

9.333,33

262

4.666,67

27.968,10

At. psicolóxica

493

9.301,43

247

4.666,67

SI427B2018/17

Concello de Bueu

P3600400J

27,00

27,00

As. xur./direc.

725

11.518,80

370

7.348,20

30.997,49

At. psicolóxica

466

7.403,81

238

4.726,68

SI427B2018/58

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

80,00

80,00

80,00

Dirección do CIM

947

17.867,05

485

9.632,10

82.497,45

As. xurídico

947

17.867,05

485

9.632,10

At. psicolóxica

947

17.867,05

485

9.632,10

SI427B2018/76

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

56,30

56,30

56,30

As. xurídico

480

8.579,52

225

4.468,00

40.901,67

At. psicolóxica

470

8.400,78

225

4.468,50

Ax. igualdade

745

9.474,17

390

5.510,70

SI427B2018/53

Concello de Cangas

P3600800A

7,75

7,75

At. psico./direc.

830

11.538,66

440

8.738,40

25.639,26

As. xurídico

200

2.780,40

130

2.581,80

SI427B2018/51

Concello de Carballo

P1501900C

Malpica de Bergantiños, Ponteceso

58,00

58,00

58,00

Dirección do CIM

840

15.014,16

432

8.579,52

51.593,68

As. xurídico

560

9.423,00

272

4.577,00

At. psicolóxica

560

9.423,00

272

4.577,00

SI427B2018/37

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

56,50

56,50

As. xurídico

360

6.434,64

204

4.051,44

36.683,41

At. psico./direc.

889

15.889,99

519

10.307,34

SI427B2018/72

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

59,75

59,75

As. xur./direc.

1.015

18.142,11

546

10.493,00

39.299,93

At. psicolóxica

380

6.792,12

195

3.872,70

SI427B2018/38

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos

Oza-Cesuras, Paderne

64,30

64,30

64,30

64,30

Dirección do CIM

604

11.395,67

302

5.997,72

53.554,17

As. xurídico

384

7.244,93

192

3.813,12

At. psicolóxica

470

8.867,49

234

4.647,24

Ax. igualdade

471

7.597,70

235

3.990,30

SI427B2018/52

Concello de Culleredo

P1503100H

9,00

At. psico./direc.

792

11.010,38

392

7.785,12

18.795,50

SI427B2018/65

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

66,30

66,30

66,30

As. xurídico

320

6.037,44

160

3.177,60

35.215,04

At. psicolóxica

640

9.333,00

320

4.667,00

Ax. igualdade

640

8.000,00

320

4.000,00

SI427B2018/46

Concello de Ferrol

P1503700E

31,80

31,80

31,80

As. xurídico

984

13.622,00

330

4.568,00

45.000,00

At. psico./direc.

940

13.013,00

480

6.645,00

Ax. dinamización

462

4.551,00

264

2.601,00

SI427B2018/79

Concello de Gondomar

P3602100D

18,55

18,55

18,55

As. xurídico

510

7.090,02

264

5.243,04

23.790,11

At. psicolóxica

201

2.794,30

93

1.846,98

Ax. igualdade

162

1.925,53

288

4.890,24

SI427B2018/22

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

62,60

62,60

62,60

62,60

As. xurídico

1.027

9.333,00

513

4.667,00

52.000,00

At. psico./direc.

924

9.333,00

462

4.667,00

Ax. igualdade

719

8.000,00

359

4.000,00

Ax. igualdade

719

8.000,00

359

4.000,00

SI427B2018/06

Concello de Lugo

P2702800J

25,00

25,00

As. xurídico

1.057:30

15.000,00

547:30

7.500,00

45.000,00

At. psicolóxica

1.080

15.000,00

547:30

7.500,00

SI427B2018/39

Concello de Maceda

P3204400J

25,30

25,30

25,30

As. xurídico

290

4.607,52

150

2.979,00

39.185,61

At. psicolóxica

916:30

14.561,35

526:30

10.456,29

Ax. igualdade

297

4.034,45

150

2.547,00

SI427B2018/68

Concello de Marín

P3602600C

20,25

20,25

As. xurídico

495

7.864,56

209:30

4.160,67

37.783,65

At. psico./direc.

1.007:30

16.007,16

491

9.751,26

SI427B2018/44

Concello de Melide

P1504700D

17,00

17,00

As. xurídico

275

3.823,05

135

2.350,00

12.346,10

At. psicolóxica

275

3.823,05

135

2.350,00

SI427B2018/19

Concello de Moaña

P3602900G

24,50

24,50

As. xur./direc.

876

13.917,89

390

6.708,72

42.704,74

At. psicolóxica

871

13.838,45

479

8.239,68

SI427B2018/20

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá,

A Pastoriza, Riotorto

63,80

63,80

63,80

As. xurídico

191

3.603,60

99

1.966,14

25.045,79

At. psico./direc.

684

9.352,00

340

4.648,00

Ax. igualdade

150

2.419,65

180

3.056,40

SI427B2018/08

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón,

A Pobra de Brollón,

O Saviñao, Sober

61,80

61,80

61,80

As. xur./direc.

830

15.659,61

428

8.500,08

46.398,28

At. psicolóxica

360

6.792,12

165

3.276,90

Ax. igualdade

486

7.839,67

255

4.329,90

SI427B2018/29

Concello de Mos

P3603300I

12,25

12,25

Ax. xurídico

500

6.951,00

240

4.540,00

19.325,77

At. psicolóxica

335

4.657,17

160

3.177,60

SI427B2018/18

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

69,80

69,80

69,80

As. xur./direc.

900

9.333,36

448

4.666,64

42.517,29

At. psicolóxica

886

9.333,36

450

4.666,64

Ax. igualdade

590

9.517,29

300

5.000,00

SI427B2018/77

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

54,80

54,80

54,80

As. xurídico

280

5.004,72

150

2.979,00

47.926,74

At. psico./direc.

980

17.516,52

525

10.426,50

Ax. dinamización

560

7.814,00

300

4.186,00

SI427B2018/49

Concello de Muxía

P1505300B

Dumbría

74,00

74,00

As. xur./direc.

975

18.395,33

500:30

9.939,93

35.639,77

At. psicolóxica

244

4.603,55

136

2.700,96

SI427B2018/31

Concello de Negreira

P1505700C

26,75

26,75

As. xur./direc.

550

8.738,40

245

4.314,00

26.760,20

At. psicolóxica

600

9.532,80

255

4.175,00

SI427B2018/62

Concello de Nigrán

P3603500D

22,00

22,00

As. xur./direc.

908:30

14.434,25

466:30

9.264,69

37.914,73

At. psicolóxica

558:30

8.873,45

269

5.342,34

SI427B2018/14

Concello de Noia

P1505800A

22,75

22,75

As. xurídico

725

11.518,80

355

6.000,00

41.312,66

At. psico./direc.

903

14.346,86

486

9.447,00

SI427B2018/70

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

66,00

66,00

As. xur./direc.

846

15.961,48

474

9.413,64

50.750,24

At. psicolóxica

846

15.961,48

474

9.413,64

SI427B2018/03

Concello de Ourense

P3205500F

22,00

22,00

At. psico./direc.

768

12.201,98

492

8.000,00

42.738,56

As. xurídico

852

13.536,58

492

9.000,00

SI427B2018/42

Concello de Outes

P1506300A

31,00

31,00

As. xur./direc.

688

9.333,33

344

4.666,67

28.000,00

At. psicolóxica

728

9.333,33

364

4.666,67

SI427B2018/47

Concello de Padrón

P1506600D

14,75

14,75

As. xurídico

429

5.963,96

240

4.766,40

18.882,89

At. psicolóxica

385

5.352,27

141

2.800,26

SI427B2018/36

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Guntín, Portomarín

75,30

75,30

75,30

75,30

Dirección do CIM

735

13.867,25

425

8.440,50

72.592,56

As. xurídico

844

15.923,75

421

8.361,06

At. psicolóxica

588

9.190,00

312

4.810,00

Ax. igualdade

735

7.603,00

425

4.397,00

SI427B2018/12

Concello de Poio

P3604100B

25,50

25,50

As. xurídico

892:30

14.180,04

487:30

7.500,00

44.180,04

At. psicolóxica

1.035:30

15.000,00

562:30

7.500,00

SI427B2018/73

Concello de Ponteareas

P3604200J

19,05

19,05

19,05

As. xurídico

435

6.047,37

240

4.766,40

34.283,52

At. psico./direc.

728

9.064,00

396:30

4.936,00

Ax. igualdade

481

5.717,17

221

3.752,58

SI427B2018/75

Concello de Pontevedra

P3603800H

17,80

17,80

17,80

As. xurídico

330

4.587,66

162

2.874,00

40.045,58

At. psico./direc.

960

13.345,92

480

8.517,00

Ax. igualdade

1.040

10.401,00

32

320,00

SI427B2018/57

Concello de Quiroga

P2705000D

Ribas de Sil

53,25

53,25

As. xur./direc.

578

9.031,00

318

4.969,00

23.363,99

At. psicolóxica

325

5.809,05

179

3.554,94

SI427B2018/59

Concello de Redondela

P3604500C

21,55

21,55

21,55

As. xurídico

561

7.413,48

271

3.581,20

45.000,00

At. psicolóxica

843

11.140,04

541

7.149,18

Ax. igualdade

850

9.603,66

541

6.112,44

SI427B2018/48

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

60,00

60,00

As. xur./direc.

750

13.405,50

400

7.944,00

30.246,78

At. psicolóxica

320

5.719,68

160

3.177,60

SI427B2018/30

Concello de Ribeira

P1507400H

16,50

16,50

As. xur./direc.

852

11.844,50

450

8.937,00

34.635,84

At. psicolóxica

568

7.896,34

300

5.958,00

SI427B2018/15

Concello de Santa Comba

P1507800I

32,00

32,00

As. xurídico

769

9.321,00

386

4.679,00

28.000,00

At. psico./direc.

720

9.122,00

385

4.878,00

SI427B2018/34

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

24,80

24,80

24,80

As. xurídico

1.022

13.043,00

560

6.521,00

45.000,00

At. psicolóxica

1.022

6.087,00

560

3.044,00

Ax. igualdade

1.022

10.870,00

560

5.435,00

SI427B2018/16

Concello de Sanxenxo

P3605100A

19,50

19,50

As. xurídico

447

6.214,19

223

4.428,78

33.358,84

At. psico./direc.

954

13.262,51

476

9.453,36

SI427B2018/26

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

71,30

71,30

71,30

As. xur./direc.

1.029

19.414,14

504

10.000,00

55.294,13

At. psicolóxica

526

9.333,33

247

4.666,67

Ax. igualdade

488:30

7.879,99

249

4.000,00

SI427B2018/43

Concello de Silleda

P3605200I

34,75

34,75

As. xur./direc.

943

14.982,38

438

8.698,68

32.443,29

At. psicolóxica

324

5.147,71

182

3.614,52

SI427B2018/78

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

55,50

55,50

As. xurídico

360

6.434,64

240

4.666,67

41.101,31

At. psico./direc.

1.120

20.000,00

560

10.000,00

SI427B2018/55

Concello de Teo

P1508300I

19,50

19,50

As. xurídico

310

4.309,62

164

3.257,04

25.877,58

At. psico./direc.

700

9.731,40

432

8.579,52

SI427B2018/04

Concello de Valga

P3605600J

Moraña

60,05

60,05

60,05

As. xurídico

335

6.320,45

165

3.276,90

30.723,16

At. psicolóxica

470

8.867,49

240

4.715,80

Ax. igualdade

316

5.097,40

144

2.445,12

SI427B2018/25

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

38,00

38,00

As. xurídico

300

4.766,40

150

2.979,00

21.745,40

At. psicolóxica

650

9.333,33

250

4.666,67

SI427B2018/28

Concello de Vigo

P3605700H

20,00

20,00

As. xurídico

800

11.121,60

400

7.500,00

37.243,20

At. psicolóxica

800

11.121,60

400

7.500,00

SI427B2018/50

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

25,05

25,05

25,05

Dirección do CIM

867

13.774,90

484:30

8.698,00

41.629,22

As. xurídico

335

5.322,48

160

2.873,00

At. psicolóxica

430

6.831,84

230

4.129,00

SI427B2018/02

Concello de Vilalba

P2706500B

14,50

14,50

As. xur./direc.

588

8.174,38

292

4.645,00

19.829,96

At. psicolóxica

290

4.031,58

150

2.979,00

SI427B2018/60

Concello de Viveiro

P2706700H

23,00

23,00

As. xur./direc.

1.044

16.587,07

536:30

9.960,53

31.547,60

At. psicolóxica

337

3.333,00

163

1.667,00

SI427B2018/05

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

27,00

27,00

At. psico./direc.

800

12.710,40

400

7.710,00

39.252,00

As. xurídico

700

11.121,60

400

7.710,00

SI427B2018/27

Concello de Zas

P1509400F

29,00

29,00

29,00

Dirección do CIM

735

11.677,68

370

7.348,20

36.899,88

As. xurídico

350

5.560,80

170

3.376,20

At. psicolóxica

350

5.560,80

170

3.376,20

SI427B2018/09

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

21,00

21,00

21,00

Dirección do CIM

1.008

16.015,10

476

9.049,00

40.074,37

As. xurídico

274

4.353,31

164

3.118,00

At. psicolóxica

295

4.686,96

150

2.852,00

SI427B2018/13

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás,

O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

60,00

60,00

As. xurídico

346

6.184,40

172

3.415,92

35.499,75

At. psicolóxica

929

16.604,95

468

9.294,48

SI427B2018/74

Concello do Grove

P3602200B

18,30

18,30

18,30

As. xurídico

290

4.031,58

170

3.130,00

37.897,56

At. psico./direc.

882

12.261,56

498

9.173,00

Ax. dinamización

470

5.586,42

236

3.715,00

SI427B2018/21

Concello do Porriño

P3603900F

19,50

19,50

As. xurídico

870

12.094,74

450

8.937,00

28.302,49

At. psicolóxica

243

3.378,19

196

3.892,56

SI427B2018/71

Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós

56,55

56,55

56,55

As. xurídico

420

7.507,08

204

4.051,44

37.558,52

At. psico./direc.

822

9.333,33

388

4.666,67

Ax. igualdade

616

8.000,00

284

4.000,00

SI427B2018/01

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

69,60

69,60

69,60

69,60

At. psico./direc.

720

13.584,24

360

7.149,60

52.638,05

As. xurídico

144

2.716,85

72

1.429,92

Ax. igualdade

640

10.323,84

320

5.433,60

Ax. dinamización

640

8.000,00

320

4.000,00

SI427B2018/33

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

87,80

87,80

87,80

87,80

Dirección do CIM

973

19.323,78

500

9.930,00

110.913,54

As. xurídico

998

19.820,28

496

9.850,56

At. psicolóxica

998

19.820,28

510

10.128,60

Ax. igualdade

872

14.806,56

426

7.233,48

SI427B2018/10

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

76,80

76,80

76,80

As. xurídico

980

8.967,00

550

5.033,00

40.000,00

At. psicolóxica

980

8.967,00

550

5.033,00

Ax. igualdade

980

7.686,00

550

4.314,00

SI427B2018/35

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles,

A Peroxa, Vilamarín

72,05

72,05

72,05

As. xurídico

670

9.427,00

325

4.573,00

39.032,70

At. psicolóxica

536

9.427,00

260

4.573,00

Ax. dinamización

544

7.302,38

264

3.730,32

SI427B2018/66

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

69,55

69,55

69,55

At. psico./direc.

973

18.357,59

574

11.131,00

49.537,64

As. xurídico

486:30

8.805,00

287

5.195,00

Ax. dinamización

278

3.731,73

164

2.317,32

SI427B2018/23

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

85,80

As. xur./direc.

912

9.333,36

438

4.666,64

35.890,28

At. psicolóxica

336

6.672,96

162

3.217,32

Ax. igualdade

1.147

8.000,00

573

4.000,00

ANEXO II

(lista de espera)

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B):

Nº de expediente

Entidade

NIF

Actuación

Gasto elexible *

Puntuación

Concesión

SI435B 2018-42

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

5.733,00

41,00

4.815,72

SI435B 2018-45

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e mais eu xogamos ao mesmo

7.420,00

41,00

6.678,00

SI435B 2018-85

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois

12.160,00

40,50

8.708,00

SI435B 2018-02

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

10.500,00

40,50

9.450,00

SI435B 2018-32

Concello de Boimorto

P1501000B

Actividades de conciliación da vida persoal, familiar e laboral durante o período vacacional de verán e no Nadal

11.475,35

40,50

10.327,82

SI435B 2018-28

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Reforzo educativo dos nenos en horario laboral dos proxenitores

12.460,00

40,00

9.968,00

SI435B 2018-60

Concello de Teo

P1508300I

Divertiteo e Teo madruga

13.740,44

40,00

10.992,35

SI435B 2018-27

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

13.242,00

38,50

10.593,60

SI435B 2018-70

Concello de Laxe

P1504100G

Aulas abertas e campamentos para actividades extraescolares

10.348,80

38,00

8.279,04

SI435B 2018-08

Concello Corcubión

P1502800D

Tempo de lecer

8.877,40

37,50

7.101,92

SI435B 2018-22

Concello de Muiños

P3205200C

Ludoverán

3.395,00

37,50

2.716,00

SI435B 2018-29

Concello de Carnota

P1502000A

Aldea de Verán

12.520,20

37,50

10.016,16

SI435B 2018-41

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando no verán

7.720,62

37,50

6.176,50

SI435B 2018-49

Concello de Curtis

P1503200F

Concilia no verán

16.800,00

37,50

12.000,00

SI435B 2018-43

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa Respira

15.135,12

37,50

12.000,00

SI435B 2018-78

Concello de Santiso

P1508000E

Igualate

2.100,00

37,00

1.680,00

SI435B 2018-23

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa Conciliación da vida laboral e familiar

5.587,39

37,00

4.469,91

SI435B 2018-37

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas Concilia

10.560,27

37,00

8.448,22

SI435B 2018-80

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa de Conciliación familiar para menores

7.252,00

37,00

5.801,60

SI435B 2018-71

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia (merendas)

14.510,58

37,00

11.608,46

SI435B 2018-24

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

6.776,00

36,50

5.420,80

SI435B 2018-38

Concello de Fisterra

P1503800C

Programa Respira

12.406,24

36,50

9.924,99

SI435B 2018-94

Concello de As Neves

P3603400G

Campamento de verán

11.200,00

36,50

8.960,00

SI435B 2018-88

Concello de Pontecesures

P3604400F

Campamento de verán

13.272,00

36,25

10.617,60

SI435B 2018-20

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa Respira

4.176,00

35,50

3.340,80

SI435B 2018-51

Concello de Baralla

P2703600C

Campamento urbano para conciliación da vida laboral e familiar

12.040,00

35,50

9.632,00

SI435B 2018-66

Concello de Moeche

P1505000H

Campamentos de conciliación familiar

10.040,00

35,50

8.032,00

SI435B 2018-11

Concello da Bola

P3201500J

Programa de Fomento da conciliación

11.760,00

35,25

9.408,00

SI435B 2018-52

Concello de Oia

P3603600B

Conciliación en Oia

5.902,40

35,25

4.721,92

SI435B 2018-72

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de Conciliación

12.320,00

35,25

9.856,00

SI435B 2018-96

Concello de Outes

P1506300A

A Volta ao Mundo

1.386,00

33,75

1.108,80

SI435B 2018-98

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando Campamento de Verán

16.800,00

33,75

12.000,00

SI435B 2018-35

Concello de A Guarda

P3602300J

Campamento urbano de verán

18.600,00

33,75

12.000,00

SI435B 2018-44

Concello de Ares

P1500400E

Divertixogo

11.394,00

33,50

9.115,20

SI435B 2018-14

Concello de Ribadavia

P3207000E

Aviaconcilia

7.440,00

32,50

5.952,00

SI435B 2018-95

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Ponte Caldelas Concilia

9.306,16

32,00

7.444,93

SI435B 2018-39

Concello de Carral

P1502100I

Escola de Verán

15.000,00

31,50

12.000,00

SI435B 2018-73

Concello de Boiro

P1501100J

Campamentos Urbanos

9.856,00

29,50

7.884,80

SI435B 2018-05

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

36.000,00

29,50

12.000,00

SI435B 2018-58

Concello de Cangas

P3600800A

Programa Enredos

31.476,00

29,50

12.000,00

SI435B 2018-16

Concello de Rianxo

P1507300J

Campamento Urbano e Ludonadal

17.986,97

28,75

12.000,00

SI435B 2018-40

Concello de Barbadás

P3200900C

Campamentos de verán fóra do horario lectivo

9.360,00

28,50

7.488,00

SI435B 2018-92

Concello de Ponteareas

P3604200J

Campamentos de conciliación

17.583,89

26,25

12.000,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

ANEXO III

Denegación

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Causa

SI435B 2018-74

Concello de Vilardevós

P3209200I

Ludoteca 2018-Consolidación vida familiar

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (SI435A):

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Causa

SI435A 2018/001

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2018/003

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa de conciliación para menores: ludoteca de verán, inglés para menores e iniciación ao teatroj1

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2018/012

Concello de Ribadumia

P3604600A

Conta comigo Ribadumia

Artigo 7.1: medida non subvencionable

SI435A 2018/014

Concello de Muíños

P3205200C

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero

Artigo 7.1: medidas non subvencionables

SI435A 2018/026

Concello de Aranga

G1500300G

Empoderamento das mulleres do rural

Artigo 7.1: medida non subvencionable

SI435A 2018/028

Concello de Pontevedra

P3603800H

Atención a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero

Artigo 13.1 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega da documentación requirida no prazo establecido

SI435A 2018/030

Concello de Soutomaior

P3605300G

Empoderamento e bo trato

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2018/033

Concello de Avión

P3200500A

Programa “Por elas”

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa