Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Xoves, 21 de xuño de 2018 Páx. 29937

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento TR332A).

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a formación e, a través do Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía, Emprego e Industria asume o exercicio das competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Corresponde pois, a esta consellería, para o exercicio de 2018, a xestión das subvencións e axudas públicas das políticas activas de emprego, entre as cales están as medidas dirixidas a incrementar a empregabilidade das persoas desempregadas, mellorando as condicións do mercado de traballo, no marco da Estratexia Europea para o Emprego, do Programa Nacional de Reformas, do respectivo Plan anual de política de emprego (PAPE) e no eido da colaboración institucional e o diálogo social entre o goberno galego e os axentes económicos e sociais de Galicia.

Mantendo os elementos nucleares que caracterizan desde a súa orixe os programas integrados para o emprego, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, desenvolveu unha adaptación do programa estatal de programas experimentais en materia de emprego, introducindo unha serie de modificacións tendentes a reducir os custos dos proxectos, a posibilitar o acceso dun maior número de persoas desempregadas beneficiarias, establecer colectivos de actuación específicos e garantir a prestación ás persoas participantes de medidas de mellora da empregabilidade. Desta maneira, configúrase un programa autonómico nesta materia que a Xunta de Galicia incluíu no Plan anual de política de emprego (PAPE) para 2018.

Esta nova regulamentación autonómica é posible á vista do novo enfoque que dá ao deseño e á xestión das políticas activas de emprego o número 3 do artigo 36 do texto refundido da Lei de emprego, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, do que resulta que as comunidades autónomas están habilitadas para o deseño e execución de novos programas e servizos de políticas activas de emprego adaptadas ás peculiaridades e características dos seus mercados de traballo locais que, en todo caso, deberán preverse no respectivo Plan anual de política e emprego (PAPE) e integrarse nalgún dos eixes establecidos no artigo 10.4 do texto refundido da Lei de emprego. Estes requisitos e condicións cúmprense no presente caso, posto que este programa está incluído no PAPE 2018 no eixe 2.

O desemprego é un importante factor de vulnerabilidade das persoas, xa que un período continuado nesta situación pode dar lugar non só á exclusión do mercado laboral senón que tamén pode supoñer un elevado risco de exclusión social das persoas pertencentes aos colectivos máis desfavorecidos.

Na actualidade resulta esencial a colaboración entre o Servizo Público de Emprego de Galicia, as corporacións locais e as entidades sen ánimo de lucro, co fin de mellorar a posta en marcha de accións e medidas de políticas activas de emprego para lograr unha maior empregabilidade das persoas en situación de desemprego.

Por outra banda, e de conformidade co Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2013, polo que se determinan os criterios aplicables ás axudas e subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma, para primar proxectos de xestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal, esta orde establece criterios de valoración específicos para este fin.

Así mesmo, valorarase que os concellos se acollan á iniciativa Doing Business Galicia. Trátase dun protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias co obxectivo de fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia.

Dáse tamén cumprimento con esta orde ao programa Emprega en feminino do Goberno galego, elevado ao Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 e que ten como obxectivo básico incrementar a taxa de emprego feminino e a mellora da empregabilidade das mulleres. Así, resérvanse especificamente 2.000.000 euros do total do importe convocado para o financiamento de programas integrados dirixidos exclusivamente a mulleres desempregadas co obxecto de que reciban atención específica para súa incorporación ao mercado laboral.

Esta convocatoria axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento e, en concreto, no relativo aos principios de concorrencia, publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación na concesión das axudas.

O financiamento das axudas farase con cargo aos créditos das aplicacións 09.41.322A.460.3 e 09.41.322A.481.3 (código de proxecto 2014 00583) da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018, polos importes de 1.590.000,00 euros e 1.680.000,00 euros, respectivamente, na anualidade de 2018, e 3.710.000,00 euros e 3.920.000,00 euros, respectivamente, na anualidade de 2019 correspondentes a fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais e a Federación Galega de Municipios e Provincias e obtidos os informes favorables da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Intervención Xeral, e autorizada polo Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión do día 24 de maio de 2018 a concesión de anticipos, así como o seu carácter plurianual, e no exercicio das facultades que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e tendo en conta as regras establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego (procedemento TR332A) con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.

2. Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:

a) Información, orientación e asesoramento.

b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.

c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.

d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.

e) Fomento da capacidade emprendedora.

f) Prospección empresarial.

g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.

h) Formación para o emprego, distinta á prevista na letra b).

O total de horas formativas que se deberá ofertar ás persoas demandantes que formen parte do programa deberá ser como mínimo de 300 horas. Os datos relativos a esta formación e á mencionada na letra b) deberán ser facilitados ao servizo xestor das axudas ben pola entidade beneficiaria ben polas entidades que impartan a formación segundo o procedemento que se estableza nas instrucións que se publicarán na web institucional.

i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico-práctico das accións formativas.

j) Obradoiros sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures), así como outros que informen as persoas usuarias das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

De non desenvolver algunha das accións anteriores, deberá xustificarse de xeito motivado.

Artigo 2. Financiamento

1. O financiamento das axudas previstas nesta orde de convocatoria farase con cargo aos créditos das aplicacións 09.41.322A.460.3 e 09.41.322A.481.3 (código de proxecto 2014 00583) da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018, polos importes de 1.590.000,00 euros e 1.680.000,00 euros, respectivamente, na anualidade de 2018 e 3.710.000,00 euros e 3.920.000,00 euros, respectivamente, na anualidade de 2019, correspondentes a fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

2. A contía máxima, así como a distribución entre créditos orzamentarios, poderá ser obxecto de modificación nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. As modificacións que, de ser o caso, se produzan por aplicación deste punto serán obxecto da oportuna publicación no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 3. Tipos e características dos programas integrados de Galicia

1. Distínguense os dous seguintes tipos de programas:

A) Programas integrados destinados exclusivamente a mulleres de calquera dos colectivos especificados no seguinte punto.

B) Programas integrados destinados a persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:

a) Persoas con discapacidade.

b) Persoas en risco de exclusión social (incluídas as persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia).

c) Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.

d) Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.

e) Persoas menores de 30 anos cualificadas.

f) Persoas maiores de 45 anos.

g) Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.

h) Persoas beneficiarias da axuda do programa de recualificación profesional (Prepara).

i) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.

j) Mulleres.

k) Persoas desempregadas de longa duración.

l) Persoas inmigrantes.

m) Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

Todas as persoas participantes neste tipo de programas deberán ser persoas en situación de desemprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.

O número de persoas que se atenderá será de 100. O obxectivo de inserción laboral deberá ser, polo menos, do 35 por cento das persoas demandantes de emprego atendidas durante o desenvolvemento do programa.

2. O Servizo Público de Emprego de Galicia seleccionará, coa participación da entidade beneficiaria, e mediante un procedemento de selección específico para estes programas regulado mediante instrución, as persoas demandantes de emprego dispoñibles para a súa incorporación a eles, tendo en conta que non poderán ser seleccionadas aquelas persoas que xa participasen nun programa integrado de emprego ao abeiro da Orde do 11 de xullo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2017 e 2018.

As persoas finalmente seleccionadas serán identificadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia e non poderán participar noutras medidas activas de emprego que se consideren incompatibles coa participación no programa integrado.

3. Con carácter xeral, consideraranse persoas atendidas aquelas en que se acredite a súa participación en, cando menos, cinco sesións individuais (sesións de orientación, información, asesoramento e preparacións de entrevistas) e outras tres accións de distinta natureza, das previstas no proxecto. Estas sesións deberán ser distribuídas regularmente ao longo do período de desenvolvemento das accións do programa.

4. De xeito xenérico, considerarase inserción laboral das persoas atendidas cando, durante o prazo de 12 meses de execución do programa, sexan contratadas por conta allea por unha duración non inferior a tres meses ou inicien, durante este mesmo prazo ou dentro dos tres meses inmediatamente posteriores, unha actividade por conta propia ou formando parte como socios/as traballadores/as ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral, por unha duración non inferior a seis meses.

5. Non se computarán como inserción laboral:

a) As contratacións que se produzan en calquera Administración pública ou empresa pública con cargo a subvencións de programas de políticas activas de emprego.

b) A contratación das persoas participantes nos programas da propia entidade beneficiaria da subvención.

c) As bolsas ou prácticas non laborais, aínda que sexan remuneradas e dean lugar a unha alta na Seguridade Social.

d) Contratos de interese social subvencionados a través de programas de cooperación con entidades locais ou entidades sen ánimo de lucro nin os contratos para a formación e a aprendizaxe subvencionados a través dun programa mixto de formación e emprego (escolas obradoiro ou obradoiros de emprego).

e) A contratación en calquera empresa mediante a modalidade de contrato indefinido fixo descontinuo con data de inicio anterior ao comezo do programa, así como os sucesivos chamamentos que derivasen del.

f) Insercións que se produzan nos seguintes 15 días naturais á selección da persoa demandante.

Artigo 4. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das subvencións para o desenvolvemento dos programas regulados nesta orde:

a) Os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este, sempre que por si sos ou asociados teñan unha media de paro rexistrado no ano 2017 superior a 500 persoas ou formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos (ou dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos).

b) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

c) Das entidades mencionadas nos parágrafos anteriores, non poderán ser beneficiarias das axudas establecidas nesta orde as que teñan a condición de axencia de colocación e perciban axudas dos servizos públicos de emprego (estatal e/ou autonómico) destinadas á inserción laboral no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Para os efectos de lograr unha mellor e máis ampla distribución do importe da convocatoria, unha mesma entidade non poderá presentar máis dunha solicitude.

3. Todas as entidades que non fosen beneficiarias nos últimos 5 anos de programas integrados de emprego ou lanzadeiras de emprego de Galicia concedidas ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de lanzadeiras de emprego de Galicia durante os anos 2016-2017 deberán acreditar experiencia na realización de accións dirixidas ao acompañamento ás persoas en situación de desemprego en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.

4. Non poderán ser entidades beneficiarias aquelas en que concorra algunha das causas expresadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5. Presentación de solicitudes, documentación e prazo

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado que, a título exclusivamente informativo, figura como anexo I a esta orde, e que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nela e que fai constar os aspectos seguintes:

Cumprimento dos requisitos establecidos para obter a condición de entidade beneficiaria, segundo o disposto no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, incluído o de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes.

A declaración do emprego da lingua galega na realización da totalidade das accións do Programa integrado para o emprego, no caso de marcar este punto no anexo I da solicitude.

A veracidade da documentación presentada xunto coa solicitude. A entidade solicitante terá a obriga de presentar ante a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral a documentación acreditativa dos aspectos a que se refire a declaración responsable se se lle solicitase.

Xunto co formulario de solicitude deberá anexarse a seguinte documentación:

a) Memoria explicativa do proxecto, no modelo que se publica como anexo II, que constará dun máximo de 50 páxinas e que deberá facer referencia, de xeito obrigatorio, aos seguintes aspectos:

No suposto de que se trate dun programa tipo A) dirixido, exclusivamente, a mulleres (artigo 3), deberá aparecer reflectido na primeira liña da memoria especificando textualmente: «PROGRAMA INTEGRADO TIPO A DIRIXIDO EXCLUSIVAMENTE A MULLERES».

Descrición do proxecto, que inclúa unha enumeración detallada de cada unha das accións que o compoñen.

Cronograma completo do proxecto indicando a data de inicio e fin prevista de cada unha das accións propostas.

Actividades, sectores e ámbito territorial en que se pretende actuar. Para o caso de que o programa inclúa a atención de colectivos procedentes de expedientes de regulación de emprego de carácter extintivo, deberán detallarse a/as empresas afectadas e a forma de selección e perfil do colectivo que se vai atender.

Relación actual de medios materiais e recursos humanos propios de que dispón a entidade solicitante en que se especifiquen as condicións daqueles, con indicación dos que se van afectar para levar a cabo as accións propostas.

Cando os medios materiais destinados ao proxecto non sexan propiedade da entidade promotora, deberá acreditarse, no momento de formalizar a solicitude, a súa disposición de uso.

Un documento co resumo detallado de todos os aspectos da memoria que afectan as persoas demandantes: lista das accións que teñen previsto levar a cabo, aspectos innovadores do programa, existencia de medidas de conciliación se as houber, obrigatoriedade da realización de cuestionarios de satisfacción de todas as accións, etc. Este resumo coincidirá co exposto na memoria explicativa e incluirá os datos de contacto tanto da entidade coma do Servizo de Programas Mixtos e deberá ir asinado polo responsable do programa.

Experiencia da entidade solicitante en actuacións de acompañamento da inserción laboral e mellora da ocupabilidade das persoas demandantes de emprego (só deberá especificarse no caso de que a entidade solicitante non sexa beneficiaria nos últimos 5 anos de programas integrados de emprego ou lanzadeiras de emprego de Galicia concedidas ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2016).

Documentación acreditativa de adhesión ao convenio Doing Business Galicia.

b) Copia da escritura de constitución e dos estatutos da entidade solicitante, onde conste que dispón de personalidade xurídica e carece de fins lucrativos. Quedan exceptuadas da presentación destes documentos as entidades locais recollidas no artigo 4, agás que concorran en agrupación de concellos constituída a través dun convenio de colaboración, suposto en que deberán achegar copia do devandito convenio.

c) Acreditación da persoa que, en nome e representación da entidade, asina a solicitude, mediante a correspondente documentación de apoderamento, resolución, mandato, certificado expedido polo secretario ou secretaria, ou acta, onde se determine a dita representación.

d) Para o caso de agrupacións de concellos baixo calquera modalidade: copia do convenio de colaboración, memoria explicativa da realización conxunta do proxecto con indicación das achegas económicas e doutra índole dos concellos agrupados, o importe da subvención que se aplicará a cada un deles, así como o nomeamento da persoa representante ou apoderado/a único/a da agrupación, de acordo co exixido no artigo 8.3 in fine da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

No caso de que algún dos documentos que vai presentar de forma electrónica a persoa solicitante ou representante supere o tamaño límite establecido pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizadas electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se este último día é inhábil, entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non houber día equivalente, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 6. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) NIF da entidade solicitante.

b) Certificacións de estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria e coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) DNI/NIE, certificación de residencia e vida laboral das persoas demandantes participantes no programa integrado.

2. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 7. Consentimentos e autorizacións

1. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, poidan impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das entidades beneficiarias e a referida publicidade.

3. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

4. Coas solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estean en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

5. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitiranse á Base de datos nacional de subvencións a información e o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 8. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia-Consellería de Economía, Emprego e Industria, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actuación da información e contidos da carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, circunstancia que se reflectirá no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artigo 9. Procedemento, competencia e resolución

1. Para a concesión das axudas teranse en conta os principios de publicidade, igualdade, concorrencia competitiva, non discriminación e obxectividade, regulándose conforme a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o Servizo de Programas Mixtos da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

3. Se do exame do expediente se comproba que a documentación non reúne os requisitos necesarios, é insuficiente ou non se achega na súa totalidade, requirirase a entidade solicitante para que, nun prazo de dez días, emende o erro ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de conformidade co establecido no artigo 68 da mesma lei.

4. Revisados os expedientes e completados, de ser o caso, remitiranse á comisión de valoración para que esta, nun acto único, proceda á súa avaliación e informe, no que se concretará o resultado da avaliación efectuada á totalidade dos expedientes.

Para estes efectos a comisión de valoración estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Orientación Laboral, a persoa titular da xefatura do Servizo de Programas Mixtos e unha persoa funcionaria adscrita ao dito servizo, que actuará como secretaria.

Se, por calquera causa, no momento en que a comisión de valoración teña que examinar as solicitudes, algunha das persoas que a compoñen non pode asistir, será substituída pola persoa que para o efecto designe o órgano competente para resolver.

5. O órgano instrutor elevará o informe da comisión de valoración xunto coa proposta de resolución á persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, que resolverá a concesión ou denegación da axuda mediante resolución motivada e individualizada por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria. A notificación da resolución favorable comportará a aceptación da axuda, agás que nos 10 días hábiles contados desde o día seguinte á notificación a entidade beneficiaria manifeste expresamente a súa renuncia.

6. Do importe total máximo convocado destinaranse prioritariamente os importes de 1.000.000 euros do subconcepto orzamentario 460.3 (entidades locais), e 1.000.000 euros do subconcepto orzamentario 481.3 (entidades sen ánimo de lucro) para o financiamento de programas integrados dirixidos exclusivamente a mulleres desempregadas. Se as solicitudes presentadas que acaden a puntuación mínima non esgotan o crédito reservado neste punto, o crédito sobrante aplicarase á concorrencia competitiva entre o resto das solicitudes. No caso de que o crédito reservado non fose abondo para atender a todas as solicitudes presentadas que reúnan as características recollidas no presente punto, adxudicaríase o crédito reservado por orde de puntuación e as non atendidas pasarían a concorrer co resto das solicitudes de acordo coa puntuación acadada.

7. A resolución e a notificación deberanse producir nun prazo de tres meses, que se contará desde o día seguinte ao do remate do prazo para a presentación de solicitudes. Deberase ter en conta o disposto nos artigos 40 e 42 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, esta entenderase desestimatoria.

8. A resolución que finaliza os procedementos regulados na presente orde esgota a vía administrativa, polo que, de conformidade co previsto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra elas poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación.

Potestativamente, con anterioridade á interposición do antedito recurso contencioso-administrativo, de conformidade co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes, se dito acto for expreso; se non o for, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto. Todo o anterior é sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que se considere oportuno para a defensa dos dereitos e intereses das entidades solicitantes e outros posibles interesados.

9. As subvencións concedidas ao abeiro desta orde publicaranse, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade no Diario Oficial de Galicia, na páxina web oficial da Consellería de Economía, Emprego e Industria e nos rexistros de subvencións, de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño.

10. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 10. Notificacións electrónicas

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema estará dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://notifica.xunta.gal). De acordo coa normativa vixente en materia desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, o sistema de notificación permitirá acreditar a data e a hora en que se produza a posta á disposición da persoa interesada do acto obxecto de notificación, así como a de acceso ao seu contido, momento a partir do cal a notificación se entenderá practicada para todos os efectos legais. Sen prexuízo do anterior, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia poderá remitir ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións, mediante correo electrónico dirixido ás contas de correo que consten nas solicitudes para efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

3. Se transcorren dez días naturais desde a posta á disposición dunha notificación electrónica sen que accedese ao seu contido, entenderase que a notificación foi rexeitada e terase por efectuado o trámite, co cal seguirá o procedemento, salvo que de oficio ou por instancia da persoa destinataria se comprobe a imposibilidade técnica ou material do acceso.

4. Se a notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia practicará a notificación polos medios previstos na normativa vixente en materia de procedemento administrativo.

Artigo 11. Criterios de valoración dos programas

1. A concesión das subvencións previstas na presente orde realizarase conforme os seguintes criterios:

A. Para todas as solicitudes:

a) As características dos colectivos que hai que atender, tendo en conta as especiais dificultades da súa inserción laboral (puntuación máxima 8 puntos):

Os colectivos que hai que atender valoraranse segundo a pertenza aos seguintes grupos de persoas desempregadas:

Grupo A:

– Persoas con discapacidade.

– Persoas en risco de exclusión social (incluídas as persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia).

– Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.

– Menores de 30 anos con baixa cualificación.

Grupo B:

– Menores de 30 anos (non incluídos no grupo A).

– Persoas desempregadas maiores de 45 anos.

– Persoas desempregadas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.

– Persoas desempregadas beneficiarias da axuda do programa de recualificación profesional (Prepara).

– Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.

Grupo C:

– Mulleres (non incluídas no grupo A).

– Persoas desempregadas de longa duración.

– Persoas inmigrantes.

Grupo D:

– Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

A puntuación nesta epígrafe obterase da seguinte forma:

No suposto de que todas as persoas usuarias do programa pertenzan a colectivos sinalados nun mesmo grupo dos sinalados anteriormente:

– Colectivos grupo A: 8 puntos. Colectivos grupo B: 6 puntos. Colectivos grupo C: 4 puntos. Colectivos grupo D: 0 puntos.

No suposto de que as persoas usuarias do programa pertenzan a colectivos sinalados en distintos grupos dos sinalados obterase, en primeiro lugar, a puntuación parcial que lle corresponde proporcionalmente, polas persoas usuarias pertencentes aos colectivos de cada un dos grupos. Sumaranse as puntuacións parciais resultantes da aplicación da regra proporcional en cada grupo e obterase, desta forma, a puntuación total definitiva neste punto.

No suposto de que o programa estea dirixido exclusivamente a mulleres (artigo 3.A), obterase a puntuación total tendo en conta o colectivo a que pertence cada unha delas, dacordo coa puntuación explicitada nos colectivos mencionados neste artigo.

b) A participación no proxecto do tecido empresarial existente no territorio en que se implantará o plan. Para tal efecto, acreditarase documentalmente a participación de empresas no plan mediante cartas de compromisos dos seus representantes legais e xustificarase na memoria explicativa do proxecto que as accións propostas e a finalidade do plan se axustan ás necesidades das empresas participantes (puntuación máxima 5 puntos).

c) Recursos humanos e materiais, propios, axeitados para a atención aos colectivos correspondentes e accións propostas para a execución do programa (puntuación máxima 6 puntos):

c.1) Nos recursos humanos, valorarase ata un máximo de 2 puntos a ratio resultante de dividir o número de persoas demandantes para atender entre o persoal propio da entidade dedicado ao programa, sempre que a dita dedicación sexa superior ao 50 por cento da xornada (nº de demandantes/nº persoas dedicadas ao proxecto):

– 10 ou menos: 2 puntos.

– Entre 11-15: 1,75 puntos.

– Entre 16-20: 1,50 puntos.

– Entre 21-30: 1,25 puntos.

– Entre 31-40: 1 punto.

– Máis de 40: 0 puntos.

O límite máximo de persoas imputadas economicamente ao programa integrado de emprego será de 15 (persoal propio ou contratado especificamente para o programa).

c.2) Nos recursos materiais, valorarase ata un máximo de 4 puntos a calidade das instalacións, medios e sistemas propios da entidade para o desenvolvemento do programa. Non se computarán recursos en réxime de aluguer.

Os gastos de adquisición ou disposición dos recursos materiais propios ofrecidos pola entidade solicitante para a súa valoración ao abeiro do presente punto non serán admitidos como xustificación para o cálculo do importe que se vaia aboar en concepto de subvención.

d) Os obxectivos comprometidos en materia de inserción laboral no mercado de traballo das persoas demandantes que se van atender, sempre que sexan superiores aos mínimos establecidos no artigo 3 (puntuación máxima 5 puntos):

d.1) A puntuación obterase tendo en conta a seguinte escala:

– 36 %: 0,5 puntos.

– 37 %: 1 punto.

– 38 %: 1,5 puntos.

– 39 %: 2 puntos.

– 40 %: 2,5 puntos.

– 41 %: 3 puntos.

– 42 %: 3,5 puntos.

– 43 %: 4 puntos.

– 44 %: 4,5 puntos.

– 45 % ou máis: 5 puntos.

d.2) Exclusivamente para o caso en que a totalidade dos colectivos que se van atender no programa solicitado pertenzan ao grupo A do punto 1 deste artigo e en atención ás maiores dificultades de inserción laboral destes, a escala será a seguinte:

– 36 %: 1 punto.

– 37 %: 2 puntos.

– 38 %: 3 puntos.

– 39 %: 4 puntos.

– 40 % ou máis: 5 puntos.

e) O maior esforzo investidor da entidade solicitante no financiamento total do proxecto, sempre que o cofinanciamento sexa superior ao 10 % (puntuación máxima 4 puntos):

– 11 %: 0,25 puntos.

– 12 %: 0,50 puntos.

– 13 %: 1 punto.

– 14 %: 1,25 puntos.

– 15 %: 1,50 puntos.

– 16 %: 2 puntos.

– 17 %: 2,5 puntos.

– 18 %: 3 puntos.

– 19 %: 3,5 puntos.

– 20 % ou máis: 4 puntos.

f) A experiencia acreditada, nos últimos cinco anos, no desenvolvemento de programas integrados para o emprego ou lanzadeiras de emprego de Galicia (Orde do 18 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de lanzadeiras de emprego de Galicia durante os anos 2016-2017) subvencionados polo Servizo Público de Emprego de Galicia: ata un máximo de 5 puntos se a valoración é positiva e ata -5 se é negativa.

Valoraranse os resultados de inserción acadados pola entidade en relación coas porcentaxes previamente comprometidas.

Puntuarase o resultado das visitas de seguimento realizadas.

g) Características técnicas do programa integrado que se vai desenvolver (puntuación máxima 9 puntos), valorando os seguintes aspectos:

Metodoloxía que se vai aplicar e relación cos resultados de inserción previstos, será valorado cun máximo de 4 puntos.

Existencia de sistemas adecuados de seguimento das persoas participantes. Puntuarase a descrición dos perfiles profesionais das persoas demandantes e o deseño do itinerario de inserción laboral en función do perfil. Valorarase a utilización dunha aplicación informática en que consten todas as actuacións que se fagan coas persoas usuarias ao longo do programa: sesións de orientación realizadas, talleres, cursos e obradoiros en que participaron, entrevistas de selección en que participaron, contactos con empresas para o envío de CV, etc. Así mesmo, puntuarase a realización de cuestionarios de avaliación cubertos por todas as persoas participantes que recollan a súa opinión sobre as seguintes accións do programa: orientación (1 cuestionario por cada sesión), formación (1 cuestionario por cada curso ou taller) e prácticas profesionais (1 cuestionario por cada período de prácticas sempre que sexa en distintas empresas). Esta parte será valorada cun máximo de 3 puntos.

Existencia de sistemas de avaliación da calidade das accións que se van desenvolver. Só se terán en conta os seguintes certificados, que serán valorados cun máximo de 2 puntos, no caso de posuírse os dous. Cada un deles puntuarase de xeito equitativo.

– Certificado do sistema de xestión de calidade UNE-EN ISO 9001 para a actividade de prestación de servizos para o emprego (orientación profesional, intermediación ou programas de inserción) ou o certificado EFQM. O certificado que se presente deberá estar en vigor e ter sido emitido por unha entidade acreditada.

– Certificado do sistema de xestión de responsabilidade social corporativa. O certificado que se presente deberá estar en vigor e ter sido emitido por unha entidade acreditada.

h) Carácter innovador do programa (puntuación máxima 8 puntos), valorando os seguintes aspectos:

A utilización das novas tecnoloxías: puntuarase cun máximo de 2 puntos.

Existencia de medidas de conciliación da vida familiar e laboral. No caso de que a entidade se comprometa a implementar estas medidas deberá achegar, xunto coa memoria, un texto informativo detallando os pormenores delas, que será entregado debidamente asinado ás persoas demandantes no momento da selección. Puntuarase cun máximo de 2 puntos.

Presentación dun proxecto innovador en relación co perfil dos colectivos a atender ou coas características das accións que se desenvolverán no proxecto presentado. Puntuarase cun máximo de 2 puntos.

A impartición de formación acreditada con certificados de profesionalidade: máximo 2 puntos.

i) Concellos adheridos ao convenio Doing Business Galicia no momento de inicio do prazo de presentación de solicitudes: 20 puntos. No caso de que o proxecto estea promovido por unha agrupación de concellos, outorgarase a puntuación deste criterio sempre que todos os membros da agrupación estean adheridos.

B. Para as solicitudes presentadas conxuntamente por agrupacións de concellos baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade...) agás a fusión de concellos:

a) Pola mera presentación da solicitude conxunta: 10 puntos.

b) Segundo a poboación total de persoas desempregadas do seu ámbito territorial conxunto: ata 10 puntos. A puntuación desta parte obterase da seguinte forma:

Media de paro no ano 2017 superior a 2.000 persoas: 10 puntos.

Media de paro no ano 2017 superior a 1.000 persoas e non superior a 2.000: 5 puntos.

Media de paro no ano 2017 igual ou inferior a 1.000 persoas: 0 puntos.

C. Proxectos presentados por concellos resultantes dun proceso de fusión municipal nos 10 anos anteriores á data de publicación da orde: 30 puntos. A puntuación desta parte é incompatible coa puntuación da parte B anterior.

2. Serán rexeitadas aquelas solicitudes conxuntas en que non resulte acreditada a realización conxunta do programa integrado de emprego e que supoñan actuacións independentes de cada entidade local.

3. A valoración mínima para a consecución da condición de entidade beneficiaria debe ser de 22 puntos, dos cales 11 deberán corresponder aos apartados de características técnicas e carácter innovador.

4. Para o caso de que se produza un empate nas puntuacións obtidas, terán preferencia aquelas solicitudes en que se utilice a lingua galega na elaboración e na realización dos proxectos.

Artigo 12. Contía das subvencións

1. A contía máxima da subvención que se concederá será de 2.500 euros por cada persoa desempregada participante.

Ademais, establecerase na resolución de concesión unha redución no importe total da subvención se non se conseguen os obxectivos previstos. Esta redución calcularase en función das persoas demandantes de emprego inseridas e atendidas, de acordo coa seguinte fórmula:

– Factor inseridos: 0,70 (70 % do total da subvención).

– Factor atendidos: 0,30 (30 % do total da subvención).

Importe total da subvención = (custo persoa inserida * nº persoas inseridas) + (custo persoa atendida * nº de persoas atendidas).

2. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas, ou doutros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, supere o custo da actividade que vai desenvolver a entidade solicitante.

3. As axudas reguladas pola presente orde serán incompatibles con calquera outra que financie as mesmas actividades que se recollan na memoria explicativa do programa integrado de emprego presentada coa solicitude da subvención.

Artigo 13. Gastos imputables

1. Serán gastos imputables unicamente os producidos en centros situados na Comunidade Autónoma de Galicia. A subvención determinada na resolución destinarase a cubrir os gastos efectivamente realizados pola entidade relativos a:

a) Gastos de persoal directos: os custos salariais e de Seguridade Social do persoal de xestión e/ou formación necesarios para a formación das persoas demandantes de emprego, tanto persoal propio da entidade como aqueloutro que se contrate especificamente para a execución do programa. O número máximo de persoas que se poderán imputar economicamente será de 15 persoas. No caso de persoal propio da entidade, esta imputación computarase polas partes proporcionais do tempo efectivamente dedicado ao proxecto, tendo en conta que a citada imputación non poderá superar o 80 %, agás autorización expresa da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, cando concorran causas debidamente xustificadas e logo da solicitude para o efecto da entidade beneficiaria. Terán, así mesmo, a consideración de gastos directos de persoal as retribucións correspondentes a persoas traballadoras por conta propia contratadas polo beneficiario como formadores/as. En ambos os casos deberá quedar xustificación documental suficiente da actuación que se subvenciona e do tempo de dedicación á dita actuación.

b) Outros gastos directos (gastos xerais necesarios para a execución das accións na parte correspondente á dita execución):

– As pólizas de seguros para todas as accións do programa, quedando a Consellería de Economía, Emprego e Industria exonerada de calquera responsabilidade ao respecto.

– Gastos de axudas de custo e desprazamento do persoal incluído na alínea a) anterior e das persoas demandantes que participen no programa (a entidade beneficiaria ten a obriga de aboar, como mínimo, os custos de desprazamento das persoas demandantes que teñan un domicilio de residencia situado nun concello distinto a aquel onde se desenvolva o programa integrado).

– Gastos de execución de material técnico (guías, documentación para a persoa participante...) e de execución en material de oficina específicos para a execución do programa.

– Gastos de gardaría e/ou atención a persoas dependentes das persoas participantes que faciliten a asistencia ás distintas accións do programa.

c) Gastos indirectos:

Gastos de amortización de materiais e equipamentos técnicos necesarios para impartir a formación, co límite do 10 % do custo total final do proxecto.

Arrendamento (leasing excluído): edificios, mobiliario, efectos e equipamentos de arrendamento. Cando no expediente de solicitude da subvención a entidade poña á disposición do programa integrado locais e medios materiais propios que se tivesen en conta no momento da valoración da solicitude, en ningún caso se poderán imputar os seus gastos de arrendamento.

Mantemento (se non está incluído no arrendamento).

Subministración de enerxía eléctrica, auga, combustible para calefacción (se non está incluído no arrendamento), comunicacións (teléfono, correos...), limpeza, seguridade e vixilancia.

Seguros, quedando a Consellería de Economía, Emprego e Industria exonerada de calquera responsabilidade ao respecto.

Gastos indirectos de persoal (xestión administrativa e tarefas auxiliares).

Establécese un tope máximo que non poderá ser excedido pola suma dos gastos das alíneas a), b) e c) igual ao resultado de multiplicar as horas efectivas de traballo do persoal da alínea a) por un módulo de 33,24 euros no caso dos titulados superiores e de 28,41 euros no caso dos titulados medios. No caso das persoas traballadoras contratadas por conta propia como formadores, os módulos aplicables serán 33,24 euros no caso de que teña titulación superior e 28,41 euros nos restantes casos. O custo subvencionado por esta formación deberá axustarse ás condicións normais de mercado e nunca poderá exceder o tope máximo de 8 euros por alumno/a por hora de formación presencial ou 5 euros por alumno/a por hora de formación a distancia ou teleformación.

Os módulos anteriores obtivéronse calculando o custo unitario por hora de traballo efectivo cunha xornada de 1.720 horas para 12 meses e de acordo coas retribucións salariais establecidas na Lei 8/2017, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2018, relativas ao persoal laboral das citadas titulacións e de acordo coa Orde do 15 de xaneiro de 2018, pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. Sobre os custos anteriores engadiuse un 40 % en concepto doutros gastos directos e de gastos indirectos derivados da acción formativa, e tendo en conta a especial dedicación e gastos de apoio complementario que afectan o programa.

d) Gastos derivados da contratación de medios externos dirixidos á formación das persoas desempregadas participantes no plan. Cando as entidades beneficiarias teñan que recorrer á subcontratación, deberán cumprir co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que, en todo caso, esta non poderá superar o límite do 50 % do custo total final da actividade subvencionada. O custo subvencionado por formación subcontratada deberá axustarse ás condicións normais de mercado e nunca poderá exceder o tope máximo de 8 euros por alumno/a por hora de formación presencial ou 5 euros por alumno/a por hora de formación a distancia ou teleformación. Non terán a consideración de subcontratación os gastos que teñan cabida na alínea a) do presente artigo.

2. A acreditación dos diferentes conceptos de gastos subvencionables realizarase presentando a seguinte documentación:

a) Retribucións de persoal:

– Xustificantes das cotizacións á Seguridade Social (RLC e RNT) correspondentes aos meses imputados.

– Nóminas correspondentes aos meses imputados.

– Impreso de liquidación nominal do IRPF.

Todos os documentos anteriores deberán ir acompañados polo xustificante da transferencia ou cargo bancario correspondente que acredite a realización do seu pagamento.

b) Gastos imputables ás accións realizadas en concepto de axudas de custo e desprazamentos non incluídos nas nóminas, contratación de medios externos, gastos de amortización de materiais ou equipamentos e gastos xerais, materiais e técnicos necesarios: facturas correspondentes, que deberán observar os requisitos formais establecidos no artigo 6 do Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, orixinais, formato electrónico admisible legalmente ou copias cotexadas, e xustificación do pagamento destas a través de transferencia ou cargo bancario, tendo en conta que todas as facturas achegadas como xustificantes deberán estar referidas de forma inequívoca á entidade subvencionada e ao período que abrangue a subvención e deberán incluír a denominación do programa integrado e o número de expediente. Para as axudas de custo e desprazamentos presentarase o modelo que se incluirá nas correspondentes instrucións. No caso de que os desprazamentos se realicen en vehículo particular, aplicarase o importe por quilómetro que se estableza na normativa aplicable ás axudas de custo do persoal da Administración da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Inicio e período de execución

1. Na resolución de concesión dos programas integrados especificaranse as seguintes datas:

Data de inicio do programa: determinará o comezo do programa e do cómputo do prazo máximo de dous meses para o remate do proceso de selección das persoas participantes, agás autorización de prórroga expresa da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, cando concorran causas debidamente xustificadas e logo da solicitude para o efecto da entidade beneficiaria.

Prazo de execución: abranguerá 12 meses contados desde a data de inicio establecida no anexo á resolución. Esta data tamén determinará o período computable para os efectos do cálculo das persoas demandantes atendidas no programa integrado para o emprego. No caso da inserción, non se computarán insercións durante os primeiros 15 días da incorporación do demandante ao programa (data da ficha de alta).

2. As instrucións para a posta en marcha dos programas integrados e a correcta liquidación da subvención, así como os modelos en que deberán presentarse necesariamente os certificados exixidos, estarán ao seu dispor na páxina web institucional da Xunta de Galicia (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados).

3. No prazo de 10 días hábiles contados desde o remate do proceso de selección das persoas participantes, as entidades beneficiarias deberán remitir a seguinte documentación:

a) Certificado de inicio do programa e solicitude do pagamento do anticipo da subvención nos termos establecidos no artigo seguinte, segundo o modelo que se publicará na páxina web institucional da Xunta de Galicia (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados), en que conste:

– Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

– A titularidade da conta da entidade beneficiaria onde se deba efectuar o pagamento.

b) Copia do contrato ou contratos do persoal que realizará as accións.

c) Certificado de alta na Seguridade Social do dito persoal.

d) Ficheiro informático, en formato de folla de cálculo, segundo o modelo que se publicará na páxina web institucional da Xunta de Galicia (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados). Deberá achegarse ordenado por orde alfabética de apelidos.

e) Fichas de control de accións asinadas por cada unha das persoas desempregadas participantes no programa. Anexo III.

f) Cando menos, unha fotografía do cartel informativo e a súa localización, nos termos sinalados no artigo 16.1.

g) Copia das pólizas de seguros para a formación técnica, prácticas ocupacionais ou calquera outra actividade que se leve a cabo coas persoas demandantes dentro do programa integrado, así como o correspondente seguro de responsabilidade civil, que teñan, cando menos, as características e contías previstas no artigo 18, alínea f).

Artigo 15. Xustificación e pagamento

1. Anticipo da subvención. A entidade beneficiaria poderá solicitar un pagamento do 30 por cento do importe total da subvención, sempre que a devandita cantidade non supere o importe correspondente á anualidade do ano 2018, en concepto de anticipo á conta da xustificación, no prazo e xunto coa documentación establecida no artigo anterior para o inicio das accións.

2. Antes do 1 de marzo de 2019 a entidade beneficiaria presentará a xustificación comprensiva dos gastos realizados ata o 31 de decembro de 2018 na forma e cos requisitos previstos no artigo 13 (Gastos imputables).

3. Liquidación final. As entidades beneficiarias terán un prazo máximo de dous meses desde a finalización do programa para a presentación da liquidación final conforme o establecido neste artigo, sen que este prazo poida exceder o 15 de decembro de 2019.

Xunto coa solicitude de liquidación presentarase a seguinte documentación:

a) Certificado final do órgano competente da entidade beneficiaria dos gastos realizados con cargo á subvención referidos ao período de execución do programa, no modelo que se publicará na páxina web institucional da Xunta de Galicia (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados), en que consten declaracións responsables do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes e de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración tributaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Documentación xustificativa dos gastos realizados desde o 1.1.2019 ata o remate do programa, da forma e cos requisitos establecidos no artigo 13 (Gastos imputables).

c) Memoria final, no modelo que se publicará na páxina web institucional da Xunta de Galicia (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados), onde se faga constar unha descrición do desenvolvemento do programa, a relación de persoas atendidas especificando as accións realizadas con cada unha delas e a identificación das persoas inseridas no mercado de traballo.

O Servizo de Programas Mixtos verificará o nivel de atención e de inserción efectivo que a entidade beneficiaria certifica de acordo cos termos establecidos na resolución. Se nesa verificación se comproba que a porcentaxe de atención ou inserción laboral é menor do obxectivo previsto no programa, procederá a realizar o desconto correspondente, de tal xeito que as cantidades resultantes, segundo corresponda, ben deixarán de ser aboadas ou ben serán reintegradas pola entidade beneficiaria, consonte o disposto no artigo 18 desta orde.

4. As certificacións e xustificacións presentadas polas entidades beneficiarias deberán axustarse, en todo caso, ao disposto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 16. Publicidade

1. Para os efectos de difusión pública, nos lugares onde se realicen as accións deberán figurar, de forma visible, carteis informativos, en modelo normalizado establecido e publicado pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral na páxina web institucional da Xunta de Galicia, en que constará o financiamento pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

2. Todos os proxectos e produtos que se elaboren con cargo ás subvencións concedidas deberán utilizar axeitadamente as identificacións que estableza a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral e, en todo caso, incluír en toda a documentación o logotipo da Xunta de Galicia de acordo co Manual de identidade corporativa (http://www.xunta.gal/identidade-corporativa/descarga-do-manual).

Artigo 17. Seguimento das accións

1. A Consellería de Economía, Emprego e Industria realizará comprobacións e verificacións, presenciais e aleatorias, co obxecto de avaliar cuantitativa e cualitativamente o desenvolvemento das accións previstas na presente orde en calquera das entidades beneficiarias da subvención.

Nas visitas de seguimento por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria, as entidades beneficiarias facilitarán o acceso ás instalacións en que se realizan as accións, así como a toda a documentación de carácter técnico, administrativo, informático ou contable que teña relación coa subvención concedida que se lles solicite.

2. Transcorridos nove meses desde a finalización do prazo previsto para a execución dos programas, comprobarase a correspondencia da inserción laboral co acreditado na liquidación da subvención e, no caso contrario, exixirase a devolución proporcional da subvención indebidamente percibida de acordo co previsto no artigo seguinte.

Realizada a citada comprobación, a Consellería de Economía, Emprego e Industria fará públicos na súa páxina web oficial os datos de inserción das persoas beneficiarias destas subvencións.

Artigo 18. Obrigas das entidades beneficiarias. Reintegro da subvención

1. As entidades beneficiarias, ademais das establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia, deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención de acordo co previsto nesta orde e nos documentos de instrucións operativas que se porán á disposición das entidades beneficiarias na páxina web institucional da Xunta de Galicia na ligazón (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados).

b) Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e pola Inspección de Traballo e Seguridade Social, e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ás previstas na lexislación do Consello de Contas. Neste sentido, deberán conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

c) Dispoñer de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións realizadas, para garantir a rastrexabilidade dos pagamentos e o seguimento da pista de auditoría. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

d) Comunicar á Consellería de Economía, Emprego e Industria a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención.

e) Comunicar á Consellería de Economía, Emprego e Industria e á oficina de emprego correspondente os datos básicos das persoas desempregadas que se incorporan ao programa integrado, así como as baixas e as novas incorporacións a ela, de acordo coas instrucións para a posta en marcha dos programas publicadas na páxina web institucional da Xunta de Galicia (http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados).

f) Asegurar os participantes contra accidentes para todas as accións que se leven a cabo dentro do programa, quedando a Consellería de Economía, Emprego e Industria exonerada de calquera responsabilidade ao respecto, mediante a contratación dunha póliza sen franquía que terá, polo menos, a seguinte cobertura:

– Asistencia médica, farmacéutica e hospitalaria para calquera accidente acontecido durante o horario de desenvolvemento das accións do programa, incluíndo o tempo necesario para o desprazamento da persoa participante desde a súa residencia habitual ao lugar de impartición ou desenvolvemento (o desprazamento deberá cubrir calquera medio de locomoción).

– Indemnización mínima de 30.000 euros por falecemento e mínima de 60.000 euros por invalidez permanente, derivadas ambas as situacións dun accidente no lugar onde se realicen as accións do programa.

g) Entregar ás persoas usuarias no momento da selección un resumo detallado de todos os aspectos da memoria que os afectan: lista das accións que teñen previsto levar a cabo, aspectos innovadores do programa, existencia de medidas de conciliación se as houbera, obrigatoriedade da realización de cuestionarios de satisfacción de todas as accións, etc. Este resumo coincidirá co exposto na memoria explicativa e incluirá os datos de contacto tanto da entidade como do Servizo de Programas Mixtos. Deberá ir asinado pola persoa responsable do programa e ser achegado xunto coa memoria explicativa.

2. O incumprimento total ou parcial de calquera das obrigas, condicións ou finalidades establecidas nesta orde, así como a falsidade comprobada en relación cos datos achegados para a súa obtención, orixinará, á vista da natureza e causas do incumprimento, a perda do dereito ao cobramento ou o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora, nas condicións e de conformidade co establecido no título II (artigos 32 e seguintes) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sen prexuízo do establecido no título IV (artigos 50 e seguintes) da citada lei e no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

3. De conformidade co artigo 14.1.n) da citada Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os criterios de graduación do desconto, ante posibles incumprimentos, que resultarán de aplicación para determinar a cantidade que finalmente deba percibir a entidade beneficiaria ou, se for o caso, o importe para reintegrar, serán os seguintes:

a) Non acadar a porcentaxe de inserción a que se comprometeu: desconto ou reintegro variable resultante dos cálculos realizados sobre a base da porcentaxe de inserción real.

b) Non levar a cabo as seguintes accións de carácter obrigatorio que figuran no artigo 1:

1) Información, orientación e asesoramento: 1 % do gasto subvencionado.

2) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas: 1 % do gasto subvencionado.

3) Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea: 1 % do gasto subvencionado.

4) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista: 1 % do gasto subvencionado.

5) Fomento da capacidade emprendedora: 1 % do gasto subvencionado.

6) Prospección empresarial: 1 % do gasto subvencionado.

7) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes: 1 % do gasto subvencionado.

8) Oferta formativa para o emprego, que deberá ser como mínimo de 300 horas: 2 % do gasto subvencionado.

9) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico-práctico das accións formativas: 2 % do gasto subvencionado.

10) Mobilidade laboral: 1 % do importe do gasto subvencionado.

c) Impedir ou obstaculizar as actuacións de comprobación da Consellería de Economía, Emprego e Industria ou outros órganos de control debidamente autorizados: 100 % do gasto subvencionado.

d) Incumprimento da realización dos cuestionarios de avaliación das accións cando se fixese constar na memoria: 10 % do gasto subvencionado.

e) Inexistencia da descrición dos perfiles profesionais das persoas demandantes cando se fixese constar na memoria: 5 % do gasto subvencionado.

f) Deseño do itinerario de inserción laboral cando se fixese constar na memoria: 5 % do gasto subvencionado.

g) Inexistencia de aplicación informática de seguimento en que consten todas as actuacións que se fagan coas persoas usuarias ao longo do programa, cando se fixese constar na memoria: 10 % do gasto subvencionado.

h) Inexistencia dos sistemas de avaliación da calidade cando se fixese constar na memoria: 5 % do gasto subvencionado.

i) Incumprimento das medidas de conciliación da vida familiar e laboral cando estivese recollido expresamente na memoria e no documento entregado ás persoas usuarias do programa: 5 % do gasto subvencionado.

j) Non empregar as novas tecnoloxías e/ou non desenvolver un proxecto innovador cando estivese expresamente recollido na memoria: 5 % do gasto subvencionado.

k) Non impartir formación acreditable con certificados de profesionalidade cando non houbese impedimento para levala a cabo e estivese recollida expresamente na memoria: 5 % do gasto subvencionado.

l) Non empregar a lingua galega na realización das accións cando existise declaración do representante legal acadando ese compromiso: 5 % do gasto subvencionado.

m) Incumprimento da obriga de presentación de documentación exixida no artigo 15: no caso de que non se presente ningunha documentación, procederá o reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado, e no suposto de presentación de parte da documentación exixida ou de que a documentación presentada sexa incorrecta, o importe que se debe reintegrar será proporcional ao gasto non xustificado.

n) Incumprimento das obrigas en materia de publicidade establecidas no artigo 16: reintegro do 2 % sobre o gasto subvencionado.

ñ) Incumprimento dalgunha das obrigas previstas nas letras c), d), e), e g) do parágrafo primeiro deste artigo: reintegro do 2 % sobre o gasto subvencionado, en cada caso.

4. Cando, transcorrido o prazo de xustificación, esta non se efectuase ou a xustificación resultase insuficiente, acordarase o reintegro da subvención polo importe non xustificado logo do requerimento establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se procede.

Disposición adicional primeira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para conceder, autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como para exixir da entidade beneficiaria o reintegro da subvención cando aprecie a existencia dalgún dos supostos de reintegro de cantidades percibidas establecidos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En caso de ausencia, vacante ou enfermidade da persoa responsable da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, as atribucións citadas no parágrafo anterior serán exercidas temporalmente e mentres persistan aquelas circunstancias pola persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego ou, na súa falta, de conformidade co disposto no decreto de estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Disposición adicional segunda. Remisión normativa

En todo o non previsto na presente disposición será de aplicación a Orde TAS/2643/2003 do 18 de setembro, a Orde TAS 816/2005, do 21 de marzo, pola que se adecuan ao réxime xurídico establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, as normas reguladoras de subvencións que conceda o Servizo Público de Emprego Estatal nos ámbitos do emprego e de formación profesional ocupacional, así como o establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file